idea klinik

U Harfi İle Başlayan İlaçlar

U

Ucecal Ampul
Sentetik salmon kalsitonini
Ambalaj: 100 IU/1 mLx5 ampul
End.:Osteoporoz;osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin pagethastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojikkomplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan yada tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolinatılımı artışıyla belirginleşen artmış kemik dönüşümlü olgularvarlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu,miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolizebağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarınabağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun sürelitedavisi); nörodistrofik hastalıklar (Algodistrofi veya Sudeckhastalığı da denilen) ve akut pankreatitte endikedir.
Kontr.E.:Kalsitoninekarşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımı önerilmez.Gebe kadınlarda yeterli deneyim yoktur. Anne sütüne geçtiğine dairbazı bulgular olduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklardauzun süreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbiaçıdan zorunlu görülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,baş dönmesi, sıcaklık hissinin eşlik ettiği hafif al basması ve nadirenpoliüri ve titremeler görülebilir. Bu etkiler doza bağlı olup, IMveya SC uygulamalardan çok IV uygulamada daha sıktır. Salmon kalsitoninintranazal uygulamalarında daha az yan etki oluşmaktadır.
Etkileş.: Kalsitonin enjeksiyonundansonra, serum kalsiyum düzeyleri geçici olarak normalin altına inebilir.Bu durum komplikasyonlara yol açmasa da, kardiyak glikozitlerindozlarının ayarlanması gerekli olabileceğinden, bu türden ilaçlarıbirlikte alan hastalarda dikkat gerekir.
Doz Önerisi: SC veya IM yolla verilir, IV yoldan verilmemelidir.Salmon kalsitonini enjeksiyonu 2 mL’nin üzerine çıktığında IM yoltercih edilmelidir. Her enjeksiyon farklı yerlere yapılmalıdır. Paget Hastalığı: Günde 100 IU uygulanır. Bazı durumlardaenjeksiyonlar iki günde bir uygulanabilir. Özellikle objektif vesubjektif semptomların düzelmesinden sonra, günde 50 IU’lik enjeksiyonyeterli olabilir. Tedavi en az 3 ay boyunca sürdürülmeli, eğer gerekirseuzatılmalıdır. Klinik belirtiler gösteren postmenopozik trabekülerosteoporoz: Kemikyoğunluğundaki azalmanın önlenmesinde, salmon kalsitonini içinminimal etkin doz tam olarak belirlenememiştir. Çalışmalar, günaşırı100 IU salmon kalsitonini enjeksiyonunu önermektedir
UFT Kapsül
Tegafur 100 mg, urasil224 mg
Ambalaj: 35 kapsül.
End.:Kolon/rektum,meme, mide, baş ve boyun, karaciğer, safra kesesi, safra kanalı, pankreas,mesane ve serviks kanserlerinin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Bileşenlerdenherhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Tegafur,gimerasil ve oterasil potasyum kombinasyonu alan veya bu kombinasyonubıraktıktan sonra 7 gün içinde hiç bir hastaya bu kombinasyon uygulanmamalıdır.
Uyar.: Miyelosupresyonu, karaciğer bozukluğu, böbrek bozukluğu,enfeksiyon hastalığı, güncel veya geçmişte kalp hastalığı hikayesi,varicella, gastrointestinal ülser veya kanama, anormal glukoz toleransı olanhastalarda çok dikkatli uygulanmalıdır. Gebelere ve gebeliği düşünenlere uygulanmamalıdır.Emziren kadınlarda kullanımından sakınılmalıdır. Eğer ilacın kullanılmasıgerekiyorsa, emzirme kesilmelidir.
Yan E.:En sıkgörülen yan etkiler anoreksi, bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinalsemptomlar, lökopeni, trombositopeni ve anemi gibi kan diskrazisi, karaciğerbozukluğu ve pigmentasyondur.
Etkileş.:Tegafur,gimerasil ve oterasil potasyum kombinasyon ajanının tegafur/urasilkombinasyonu ile beraber uygulanması ciddi kan diskrazisi ve gastrointestinalrahatsızlıklara (diyare ve stomatit gibi) neden olabilir. Tegafur fenitoininmetabolizmasını inhibe ettiğinden, fenitoinin kan konsantrasyonları yükselebilirve bulantı, kusma, nistagmus ve ataksi gibi fenitoin intoksikasyonu meydanagelebilir. Varfarinsodyumun etkisini artırabilir. Diğer antineoplastik ajanlar ve radyasyontedavisinin kombine kullanımı kan diskrazisi ve gastrointestinal rahatsızlıklargibi yan etkileri artırabilir.
Doz Önerisi: Standart olarak günde 300-600 mg tegafura (3-6 kapsül)eşdeğer dozda olacak şekilde, oral yoldan 2-3’e bölünmüş dozlar şeklinde uygulanır.Serviks kanserinde, genellikle günde 600 mg tegafura eşdeğer olacak şekilde,oral yoldan 2 veya 3’e bölünmüş dozlar şeklinde uygulanır. UFT, diğer antineoplastik ajanlarlakombine kullanılırken de aynı dozlarda uygulanır. Diğer kanserkemoterapilerinde olduğu gibi, UFT dozu hastanın toleransına göre artırılabilir (günde 600mg’ı aşmayacak şekilde) veya azaltılabilir
Ulcoreks Enterik KaplıTablet
Pantoprazol
Ambalaj: 40mgx14 ve 28 tablet
End.: Gastrik ve duodenal ülser, orta veileri derecede reflü özofajit ve Helicobacter pylori’nin neden olduğu peptik ülserde nüksleri azaltmak içinbu mikroorganizmanın eradikasyonu amacıyla uygun antibiyotiklerle kombineolarak kullanımı önerilmektedir.
Kontr.E.: Orta veya ileri derecede hepatikveya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, H. pylori eradikasyonu amacıyla kombine tedavidekullanılmamalıdır. Pantoprazol veya kombine edilen ilaçlardan birine karşıaşırı duyarlığı bilinenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Sinirsel dispepsi gibi hafifgastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofageal reflü tanısı endoskopiile kesinleştirilmelidir. Gebelerde klinik deneyim sınırlıdır. Ancak anneye yararıfetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır. Anne sütünegeçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
Yan E.: Arasıra baş ağrısı veya diyareyeneden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü,kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş,depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.
Etkileş.: Pantoprazol, ketokonazol gibibiyoyararlanımı pH’ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir. Pantoprazol,karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olduğundan, aynı enzimsistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veya bileşiklerle pantoprazolarasında etkileşme gözardı edilemez.
Doz Önerisi: Gastrik, duodenal ülser ve reflü özofajit tedavisindeönerilen doz günde 1 kez 1 tablettir. Duodenal ülserler genelde iki haftadaiyileşir. Gerekirse tedavi iki hafta daha uzatılabilir. Gastrik ülser ve reflüözofajit genelde dört haftada iyileşir. Gerekirse tedavi dört hafta dahauzatılabilir.
Gastrik veduodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda, etkenin tamamen ortadan kaldırılmasıiçin kombine tedavi uygulanmalıdır. H. pylori eradikasyonu için aşağıdaki kombinasyonlardan biriuygulanabilir. a) Günde 2 kez 1 UlcoreksTablet, günde 2 kez 1000 mg amoksisilin, günde 2 kez 500 mg klaritromisin.b) Günde 2 kez 1 Ulcoreks Tablet.günde 2 kez 500 mg metronidazol, günde 2 kez 500 mg klaritromisin. c) Günde 2kez 1 Ulcoreks Tablet, günde 2 kez1000 mg amoksisilin, günde 2 kez 500 mg metronidazol. Kombine tedavi hekiminönerisine göre 7-14 gün sürdürülmelidir. Kombine tedavi istenmiyorsa veya hastaH. pylori negatif ise Ulcoreks 40 mg Enterik Kaplı Tablet ile normal gastrik veyaduodenal ülser tedavisi uygulanabilir. UlcoreksEnterik Kaplı Tablet çiğnenmemeli, kırılmamalı, kahvaltıdan önce su ilebütün olarak yutulmalıdır. H. pylori eradikasyonu için ikinci Ulcoreks Tablet akşam yemeğinden önce alınmalıdır
Ulcuran Ampul IM/IV
Ranitidin HCI
Ambalaj: 50mg/2 mLx10 ampul
Ulcuran FilmTablet
Ranitidin HCI
Ambalaj: 150 mgx30 tablet :: 300 mgx28 tablet
End.:Tablet: Duodenal ülser, selim gastrik ülser, steroid olmayanantienflamatuvar ajanlara bağlı ülserlerin tedavisinde, özelliklegeçmişinde peptik ülser olan hastalarda steroid olmayan antienflamatuvarlarilaçların (aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde,ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit ve Zollinger-Ellison sendromutedavilerinde, ağrıyla karakterize (epigastrik ve retrosternal)yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha öncebelirtilen durumlarla ilişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde,ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserlihastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelsonsendromu profilaksisinde kullanılır. Ampul: Duodenalülser, selim gastrik ülser, ameliyat sonrası ülser, reflü özofajitve Zollinger-Ellison sendromu tedavilerinde; ağır hastalardastres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserli hastalardatekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelson sendromu profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlık halinde kontrendikedir.
Uyar.:Tablet: Ranitidin plasentadan geçer veinsan sütü ile de atılır. Gebelerde ve emziren annelerde zorunluolmadıkça kullanılmamalıdır. Ağır renal yetmezliklerde dozajazaltılmalıdır. Hepatik bozukluğu olanlarda dikkatli olunmalıdır.Ampul: Genellikle kardiyak ritm bozukluklarınayatkınlığı olan hastalarda, hızlı ranitidin enjeksiyonuna bağlıolarak bradikardi bildirilmiştir. Önerilen enjeksiyon hızları aşılmamalıdır.
Yan E.:Nadirenbradikardi ve AV blok rapor edilmiştir. Az sayıda hastada artralji,kusma/bulantı, diyare, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi,akomodasyon bozukluğunu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür.Özellikle çok ağır hasta ve yaşlılarda nadiren reversibl mental konfüzyon,halüsinasyonlar, depresyon ve ajitasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Ulcuran Ampul: Her 6-8 saatte bir 50 mg (2 mL) IM yoldan uygulanır.Dilüsyon gerekmez. IV enjeksiyon olarak her 6-8 saatte bir 50 mg (2mL) ‰9 sodyum klorür enjeksiyonu veya diğer geçimli IV çözeltilerletoplam hacim 20 mL olacak şekilde sulandırılır ve 5 dakikanın üstündebir zaman periyodunda enjekte edilir. Aralıklı IV enfüzyon her 6-8saatte bir 50 mg (2 mL) 100 mL %5 dekstroz enjeksiyonu veya diğer geçimliIV çözeltilerle sulandırılır ve 15-20 dakikanın üstünde bir zamanaralığında verilir. Ulcuran Film Tablet: Günlük ortalama doz sabah ve akşamyatmadan önce olmak üzere 2×150 mg veya yatmadan önce tek doz halinde300 mg’dir. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Nükseden durumlarda geceyatmadan önce 150 mg uygulanır. Asit aspirasyonunun önlenmesindeanesteziden 60-90 dakika önce 150 mg, Zollinger-Ellison sendromundagünde 6 g’ye kadar kullanılır. Tedavi süresi komplike olmayan durumlarda 4-6hafta ve komplike durumlarda 8 haftadır
Ultiva Flakon
Remifentanil
Ambalaj: 1 mg/3 mLx5 flakon :: 2 mg/5 mLx5 flakon :: 5 mg/10 mLx5 flakon.
End.:Genelanestezinin indüksiyonu ve/veya devamı sırasında yakın gözetimaltında, analjezik ajan olarak kullanılır.
Kontr.E.:Remifentanileve diğer fentanil analoglarına aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Remifentanil, sadece solunum ve kalp fonksiyonlarınınizlenmesi ve desteklenmesi için yeterli donanım bulunduğunda veanestezik ilaçların kullanımı, solunum ve kalbin canlandırılmasıdahil, potent opioidlerin beklenen advers etkilerini tanıyıp müdahaleetme konusunda özel olarak eğitilmiş kişiler tarafından uygulanmalıdır.Böyle bir eğitim, hastanın solunum yollarının açılması, solunumyollarının açıklığının ve yardımlı ventilasyonun sürdürülmesinide içine almalıdır.
Yan E.:Bulantı,kusma, hipotansiyon, iskelet kaslarında sertlik, post-operatif titreme,bradikardi, akut solunum depresyonu, apne görülebilir.
Etkileş.:Remifentanil,inhalasyon ve IV anesteziklerinin ve benzodiyazepinlerin anesteziiçin gereken miktarlarını ve dozlarını azaltır. Birarada kullanılanSSS depresanı ilaçların dozu azaltılmazsa, hastalarda bu ilaçlarlailgili yan etki insidansında artış görülebilir.
Doz Önerisi: Sadece, solunum ve kalp fonksiyonlarını izlemekve desteklemek için yeterli donanıma sahip yerlerde ve anestezikilaçların kullanımı, solunum ve kalbin canlandırılması dahil, potentopioidlerin beklenen yan etkilerini tanıyıp müdahale etme konusundaözel olarak eğitilmiş kişiler tarafından uygulanmalıdır
Ultracain %2 Ampul
Artikain HCI 20 mg/ml
Ambalaj: 5 mLx5 ampul.
Ultracain %2 Flakon
Artikain HCI 20mg/ml
Ambalaj: 20 mLx1 flakon.
End.:Cerrahive diagnostik girişimlerde kullanılan bütün mutat tekniklerde enfiltrasyonanestezisi ve rejyonel anestezi için, doğuma yardımcı analjeziiçin, ağrı sendromlarının tedavisi için kullanılır.
Kontr.E.:Adams-Stokessendromu olan ve akut dekompanse kalp yetersizliği olan hastalardaIV kullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasındaki müdahaleleriçin lokal anestezi en koruyucu anestezi veya analjezi yöntemidir.Doğuma yardım amacıyla yapılan analjezide, kullanılan teknik ya dadoz ne olursa olsun, çocuğun yaşamını tehdit etmez. Emzirmenin kesilmesine gerekyoktur. Müdahaleden sonra hastanın tekrar aktif şehir trafiğine çıkıpçıkamayacağı ve bazı makineleri kullanıp kullanamayağı her birolguya göre dikkatle değerlendirilmelidir.
Yan E.:Doza bağlıolarak santral sinir sistemine ait bilinç kaybına varabilen uykuhali, solunum bozuklukları ve solunum durması, kas seyirmesi, jeneralizekramplar halini alabilen kas kontraksiyonları, bulantı ve kusma,kan basıncı düşüklüğü ve bazı durumlarda yaşamı tehdit edici olanşok ve kalp durması gibi bir çok duruma yol açabilir.
Doz Önerisi: Yalnızca anestezi konusunda deneyimlihekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.
Ultracain DS Ampul
Artikain HCI 40 mg,epinefrin HCI 0.006 mg/ml
Ambalaj: 2mLx20 ampul içeren kutularda.
Ultracain DS Forte Ampul
Artikain HCI 40 mg,epinefrin HCI 0.012 mg/ml
Ambalaj: 2mLx20 ampul içeren kutularda.
Ultracain DS Karpül
Artikain HCI 40 mg,epinefrin HCI 0.006 mg/ml
Ambalaj: 1.7mLx100 karpül içeren kutularda.
Ultracain DS Forte Karpül
Artikain HCI 40 mg,epinefrin HCI 0.012 mg/ml
Ambalaj: 1.7mLx100 karpül içeren kutularda.
End.:Müstahzarlarınnormal formları komplikasyonsuz tek veya birden fazla diş çekimi,kavite ve kron preparasyonları gibi rutin girişimlerde, özellikleağır genel hastalıkları olan kimselerde kullanılırken; forte formları,diş hekimliğinde kuvvetli bir iskemiyi gerektiren mukoza ve kemikgirişimlerinde, pulpa üzerindeki cerrahi girişimlerde (ampütasyonve ekstirpasyon), kırık dişlerin çekiminde (osteotomi), apikal paradontittenetkilenmiş diş çekimlerinde, uzun süreli cerrahi girişimlerde,örneğin Caldwell-Luc ameliyatı, perkütan osteosentez, kistektomi,muko-gingival girişimler, kök ucu rezeksiyonları, duyarlığı yüksekolan dişlerde kavite ve kron preparasyonlarında kullanılır.
Kontr.E.:Artikainveya epinefrine karşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.Epinefrin nedeniyle şu kontrendikasyonlara dikkat edilmelidir:Paroksismal taşikardi, taşiaritmi ve dar açı glokomuyla terminaluçlardaki anesteziler. IV yoldan uygulanması kontrendikedir.Enflamasyonlu bölgeye enjeksiyonundan kaçınılmalıdır. Kullanımıiçin kesin endikasyonu olmadıkça, kolinesteraz eksikliği olanhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Enjeksiyon sırasında baş dönmesi,motor huzursuzluk, uyuşukluk gibi ilk yan etkiler veya entoksikasyonbelirtileri oluşacak olursa enjeksiyona son verilmeli ve hastayatay duruma getirilmeli, solunum yolları açık tutulmalı, nabızve kan basıncı kontrol edilmelidir. Gebelik sırasındaki müdahaleleriçin lokal anestezi en koruyucu anestezi veya analjezi yöntemidir.Doğuma yardım amacıyla yapılan analjezide, kullanılan teknik yada doz ne olursa olsun, çocuğun yaşamını tehdit etmez. Emzirmenin kesilmesine gerekyoktur. Müdahaleden sonra hastanın tekrar aktif şehir trafiğineçıkıp çıkamayacağı ve bazı makineleri kullanıp kullanamayacağıher bir olguya göre dikkatle değerlendirilmelidir.
Yan E.:Doza bağlıolarak santral sinir sistemine ait bilinç kaybına varabilen uykuhali, solunum bozuklukları ve solunum durması, kas seyirmesi, jeneralizekramplar halini alabilen kas kontraksiyonları, bulantı ve kusma görülebilir.Baş ağrıları gözlenebilir.
Etkileş.:Epinefringibi sempatomimetik tipteki vazokonstriktör maddelerin kan basıncınıyükseltici etkileri, trisiklik antidepresanlar veya MAO inhibitörleritarafından kuvvetlendirilebilir.
Doz Önerisi: Üst çenede iltihabi olmayanbir evrede komplikasyonsuz bir çekim yapılabilmesi için çoğu kezdiş başına 2 mL Ultracain Ampul veya 1.7 mL Ultracain Karpül ile bir vestibüler depo teşkili yeterlidir. Pekaz kimsede tam bir anesteziye ulaşılması için vestibüler enjeksiyonlara1-2 mL UltracainAmpul veya 1-1.7mL UltracainKarpül ilaveedilmesi gerekebilir.
Ultracain %2 Suprarenin Ampul
Artikain HCI 20 mg,epinefrin HCI 0.006 mg/ml.
Ambalaj: 5 mLx 5 ampul.
End.:Cerrahive diagnostik girişimlerde kullanılan bütün bilinen tekniklerleinfiltrasyon anestezisi ve rejyonel anestezi için, doğuma yardımcıanaljezi için, ağrı sendromlarının giderilmesinde endikedir.
Kontr.E.:Artikainveya epinefrine (adrenalin) karşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.IV yoldanuygulanması kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasındaki müdahaleleriçin lokal anestezi en koruyucu anestezi veya analjezi yöntemidir.Doğuma yardım amacıyla yapılan analjezide, kullanılan teknik ya dadoz ne olursa olsun, çocuğun yaşamını tehdit etmez. Emzirmenin kesilmesine gerekyoktur. Müdahaleden sonra hastanın tekrar aktif şehir trafiğine çıkıpçıkamayacağı ve bazı makineleri kullanıp kullanamayağı her birolguya göre dikkatle değerlendirilmelidir.
Yan E.:Doza bağlıolarak santral sinir sistemine ait bilinç kaybına varabilen uykuhali, solunum bozuklukları ve solunum durması, kas seyirmesi, jeneralizekramplar halini alabilen kas kontraksiyonları, bulantı ve kusma görülebilir.
Etkileş.:Epinefringibi sempatomimetik tipteki vazokonstriktör maddelerin kan basıncınıyükseltici etkileri, trisiklik antidepresanlar veya MAO inhibitörlertarafından kuvvetlendirilebilir.
Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusundadeneyimli hekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetimindekullanılmalıdır
Ultra Dyprotex Ped Pişik Pomadı
Mikronize çinko oksit% 40, vazelin % 31.1, dimetikon % 2.5
Ambalaj: Her biri 5 gramlık 6 adet uygulama süngeri.
Ultra Dyprotex Pişik Pomadı
Mikronize çinko oksit% 40, vazelin % 31.1, dimetikon % 2.5
Ambalaj: 60 gramlık tüp.
End.:Bezebağlı deri tahrişi ve pişik tedavisinde, bebeğin derisinin korunmasında, hafifderi tahrişlerinin önlenmesinde kullanılır. Çinko oksit, pişiğin hem tedavisihem önlenmesinde kullanılır. Deriyle tahriş edici madde (örn. bez) arasında birengel oluşturarak deriyi ıslaklıktan ve idrar benzeri tahriş edici maddelerdenkorur.
Kontr.E.:İçindekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Bu ilaç sadece deriye uygulanır. Ağız yoluylakullanılmamalıdır. Gözle temas ettirilmemelidir. Yakınmalar 7 gün içindegeçmezse ya da ağırlaşırsa tedavi gözden geçirilmelidir.
Yan E.:İlaçkullanımıyla nadiren de olsa tahriş, döküntü, deride duyarlılık yakınmalarıortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Islak veya kirli bez çıkartılır. Bez bölgesi temizlenip,kurulanır. Tahriş olmuş deriye ya da bezin kapladığı deri bölgesine gündebirkaç kez ve/veya bez değişimlerinde sürülür. Islak bezle temasın uzun süreliolduğu (uyku saatleri gibi) durumlarda sürülmesi özellikle önemlidir
Ultralan Tablet
Fluokortolon
Ambalaj: 5 mgx10 tablet :: 20 mgx10 tablet.
End.:Sistemikkortikoid tedavisini gerektiren tüm hastalıklarda endikedir.Ön planda romatizmal ateş, kronik poliartrit (romatoid artrit),bronşiyal astma, saman nezlesi, iltihabi ve alerjik deri hastalıkları(örn. ekzema, nörodermit -endojen ekzema, atopik dermatit-, pemfigus),ilaç reaksiyonları gibi diğer alerjik hastalıklar, immün süreçlerebağlı kronik aktif hepatit (HBs-Ag negatif), nefrotik sendrom, lemfatiklösemi, özel anemi türleri gibi bazı kan hastalıkları, bazı göz hastalıkları.
Kontr.E.:Bir substitüsyonya da hayat kurtarıcı acil tedavi dışında uzun süreli sistemik terapideaşağıdaki durumlarda uygulanmamalıdır: Mide-bağırsak ülserleri,ağır osteoporoz, psikiyatrik anamnez, Herpes simpleks, herpes zoster(viremik dönemde), su çiçeği, aşılardan yaklaşık olarak 8 haftadanönceden iki hafta sonraya kadar, amip enfeksiyonları, sistemik mantarenfeksiyonları, bulber ensefalik türün dışında poliomyelit, BCGaşısından sonra lenfom, glokom.
Uyar.: Gebelikte, özellikle ilk 3 ayındatedavi, ancak kesin bir endikasyonda, olabildiğince en küçük dozve kısa süre yapılmalıdır. Emzirme döneminde de yarar ve risk özenle tartılmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Şeker hastalarıiçin de gebelerdeki sınırlamalar geçerlidir. Çok yüksek tansiyonda,kornea hastalarında, kronik böbrek yetmezliğinde, tromboza eğilimdeözellikle dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Tedaviedici yüksek dozlarda ve/veya uzun süreli uygulamalarda ay yüz, gövdeyağlanması, myopati, hipertoni, osteoporoz, glukoz toleransındaazalma, diabetes mellitus, seksüel hormon sekresyonunda bozukluklar(amenore, hirsutismus, impotens), striae, rubrae, peteşiler, ekimozlar,steroid aknesi, ödem oluşumuyla birlikte sodyum retansiyonu, potasyumatılımında artma, adrenal korteksinde atrofi ve inaktive, vaskülit,mide yakınmaları, mide ülseri, enfeksiyon riskinde artış, immünproseslerin frenlenmesi, yara kapanmasında yavaşlama, çocuklardabüyüme gecikmeleri, aseptik kemik nekrozları (femur veya humerusbaşı), glokom, katarakt, ruhsal bozukluklar, tromboz rizikosundaartış, pankreatit.
Etkileş.:Kalpglikozidlerinin etkisini arttırır. Salüretikler ile beraber kullanıldığındailave potasyum atılımı beklenmelidir. Antidiyabetiklere gereksinim artabilir. Kumarintürevlerinin antikoagülan etkisi azalır. Non-spesifik enzim indükleyiciler(barbitüratlar, fenitoin ve rifampisin gibi) ile kortikoid etki azaltılabilir.Gastrointestinal kanama riski, nonsteroidal antienflamauvar/antiromatizmalilaçlar tarafından arttırılır.
Doz Önerisi: Günlük tüm dozun bir kerede ve sabahları saat 6-8arasında çiğnemeden biraz sıvı ile ve tok karnına alınması gereklidir. Bazıolgularda iki günde bir alınması yararlı olur (alternan tedavi). Yetişkinler: Başlangıç dozu, genellikle 20-60mg/gün’dür. Bu bazı olgularda daha yüksek tutulabilir (100 mg/gün’e kadar).Klinik bir iyileşmeden sonra, başlangıç dozu 2-4 günlük aralarla ve herseferinde 2.5-5 mg azaltılarak kademeli olarak indirilir. Sürek dozu genelliklegünde 5-20 mg, bazı özel durumlarda 40 mg kadardır. Çocuklar: Genellikle başlangıçta günde,vücut ağırlığı kilosu başına 1-2 mg uygulanır. Belirgin bir etki sağlandıktansonra kademeli olarak 2.5 mg’lik doz azaltmaları ile sürek tedavisine geçilir.UltralanOral tedavisibirdenbire kesilmemeli, doz, kademeli olarak azaltılarak tedavi sonaerdirilmelidir.
Ultralan Krem
Fluokortolon 2.5mg, fluokortolon pivalat 2.5 mg/g
Ambalaj: 10 g’lik tüp.
Ultralan Pomat
Fluokortolon 2.5mg, fluokortolon kapronat 2.5 mg/g
Ambalaj: 10 g’lik tüp.
End.:Topikalkortikoid tedavisine yanıt veren deri hastalıklarında kullanılır.Kontakt dermatit; kontakt ekzema; meslek ekzeması; vulger, numuler,dejeneratif ve seboreik ekzema; dishidrotik ekzema, variközsemptom kompleksinden ekzema (ancak, direkt lezyon üzerine değil),anal ekzema, ekzema infantum, nörodermit (endojen ekzema, atopikdermatit), psöriazis, Lichen ruber planus ve verrucosus, lupus eriythematosusdiscoides, 1. dereceden yanıklar, güneş yanıkları ve böcek sokmalarındaendikedir.
Kontr.E.:Tedavialanının tüberkülotik ve luetik süreçlerinde, virozlarda (örn.aşılar, variola, varisella) kontrendikedir.
Uyar.: Genel bir kural olarak gebeliğin ilk üç ayında,kortikoid içeren lokal terapötikler büyük miktarlarda ya da uzunsüre kullanılmamalıdır. Yüze uygulamalarda göze kaçmamasınadikkat edilmelidir.
Yan E.:Genişalanlara uygulamalarda deride atrofi, teleanjiektaziler, striae,akne formunda belirtiler, perioral dermatit, hipertrikoz ve kortikoidinrezorbsiyonuna bağlı olarak sistemik etkiler, nadir olgulardaalerjik deri reaksiyonları oluşabilir.
Doz Önerisi: Günde 2 kez, bazan 3 kez ince bir tabaka halindesürülür. Hastalık tablosunda iyileşme olunca, genellikle günde 1kez uygulama yeterlidir. Süt çocukları ve 4 yaşına kadar çocuklar,özellikle kundakla örtülü deri bölgelerinde, 3 haftadan uzun süretedavi edilmemelidir. Krem kullanımı deriyi fazla kurutursa, tedavipomat formuna çevrilmelidir.
Ultralan Crinale Solüsyon
Fluokortolon pivalat5mg, salisilik asit 10 mg/ml
Ambalaj: 20 mL’lik çözelti içeren plastik şişe.
End.:Lokalkortikoid tedavisine yanıt veren, öncelikle kuru tüm iltihabive alerjik deri hastalıklarında ve özellikle terapötik açıdan etkilenmesigüç olan ve kabuklanma ile seyreden olgularda; psöriazis, psöriazisvulgaris, seborrhoea capitis, seboreik ekzema, kronik ekzema, dışişitme yolu ekzeması, anogenital alandaki ekzema, dishidrotik ekzema,neurodermitis circumscripta, pityriasis simpleksin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Tüberküloz veya uygulama yerinde luetik süreçlerbulunduğunda ve virozlarda (örn. vaccina, variola, varicella)kontrendikedir. Süt çocukları ve küçük çocuklarda uygulanmamalıdır.
Uyar.: Primer bakteriyel ve mikotik deri hastalıkları(özellikle şiddetli formları) için bu konsantrasyonlar yeterli değildir.Ragadlaraveya ülserasyonlarda (örn. ulcus cruris) uygulanmamalıdır. Yüzeuygulamalarda göze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Perioral dermatitve rosacea tedavisi için uygun değildir. Zarı perfore olan kulağauygulanmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kortikoid içeren lokalmüstahzarlar, büyük miktarlarda ya da uzun süreli kullanılmamalıdır.Gebelikte 4 haftadan uzun süreli ve/veya vücudun %10’undan büyükalanlardaki uygulamalardan kaçınılmalıdır.
Yan E.: Geniş vücut alanlarına uygulandığındave/veya uzun süreli kullanıldığında rezorbsiyona bağlı olarak kortikoidve salisilik asit sistemik etkileri ve/veya deride atrofi, telanjiektaziler,striae, akne türünde deri belirtileri, perioral dermatit ve hipertrikozgörülebilir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez uygulanır. Ultralan Crinale hastalıklı deriye birkaç damlaşeklinde uygulanır ve hafifçe ovularak yedirilir. Çözücünün buharlaşmasındansonra, bu işlem 1-2 kez tekrarlanır. İyileşme görüldükten sonra gündetek uygulama yeterlidir
Ultraproct Pomat
Fluokortolonpivalat0.92 mg, fluokortolonkapronat 0.95 mg, sinkokain HCI 5 mg/g
Ambalaj: 10 g’lik tüp.
Ultraproct Supozituvar
Fluokortolonpivalat0.61 mg, fluokortolonkapronat 0.63 mg, sinkokain HCI 1 mg
Ambalaj: 10 supozituvar.
End.:Zaman bakımındanfarklı etki gösteren iki ayrı fluokortolon esteri içerdiğinden, çabukbaşlayan ve uzun süren bir etki gösterir ve hemoroidler, fissura ani(yüzeysel) ve proktitis tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Tedavialanında tüberkülotik veya luetik süreçler bulunduğunda, virozlarda(örn. vaccina, varicella) kontrendikedir. Gebeliğin ilk üç ayındakortikoid içeren lokal terapötikler kullanılmamalıdır.
Uyar.: Mantar enfeksiyonlarında, ek spesifik bir tedavigereklidir. Önerilen kullanım ve doz süresinin aşılması, sistemikyan etkilere yol açabilir.
Yan E.: 4 haftayı aşan uygulama sürelerindederi atrofisi gibi lokal yan etkiler görülebilir. Nadir olgulardaalerjik deri reaksiyonları oluşabilir.
Doz Önerisi: Ultraproct Pomat: Genellikle günde 2 kez, şiddetli yakınmalardailk gün 4 keze kadar uygulanır. Bezelye büyüklüğünde pomat anüs veçevresine emdirilir. Parmak ucu sfinkterin direncini aşmalıdır.Dışkılama sonrası anal bölge iyice temizlendikten sonra uygulanmalıdır
Uman Albumin Biagini Flakon
İnsan albümini
Ambalaj: %20: 50 mLx1 flakon, 100 mLx1 flakon
End.:Ana endikasyonu,uzatılmış zaman devrelerinde onkotik basıncın sabitleştirilmesiile hacim kaybının düzeltilmesidir. Tipik endikasyonları: Şok, örneğinkanama şoku, plazma kaybından ötürü doğan şok ve şokun beraberindegetirdiği diğer durumlar. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, ameliyatöncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında beliren plazma ve/veyaalbümin yetersizliği halleri: Yanıklar, karaciğer yetmezliği,karaciğer sirozu, nefrit, nefrotik sendrom, gastrointestinal bozukluklar,Lyell sendromu, karında su toplanması, yetişkinlerde solunum yetmezliğisendromu, yenidoğanlarda kernikterus, serebral ödem, toksisitedurumları (gebelikte toksemi). Plazma alışverişi ve hacim değiştirme,hiperviskozite sendromu.
Kontr.E.:Koagülasyonbozuklukları, ağır kalp yetmezliği, pulmoner ödem, oligüri veya anüriile nefrotik yetmezliği, özofajeyal varisler, human plazma proteinlerinekarşı bilinen bir duyarlık ve yetersiz beslenmede kontrendikedir.
Uyar.: Dolaşımda aşırı yüklenmenin başlaması üzerine(baş ağrısı, nefes darlığı, boyun damarının konjesyonu) enfüzyonhemen kesilmelidir. Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar, enfüzyonunhemen kesilmesini gerektirir. Gebelik ve laktasyonda kullanımıylailgili bir sınırlama yoktur.
Yan E.:Hafifalerjik reaksiyonlar (örn. yüz kızarıklığı, ürtiker, ateş, baş dönmesi),enfüzyona müdahale edilmesi ya da enfüzyonun kesilmesinden sonragenelde kaybolmaktadır.
Doz Önerisi: Replasman tedavisinde kullanılacağı zaman dozaj,klasik dolaşım parametrelerine göre ayarlanır. Kolloidal osmotikbasıncın alt sınırı 20 mmHg (2.7 kPa) olmalıdır. Gerekli doz şu formülile tahmin edilebilir: Gerekli total protein (g/L)-mevcut total protein(g/L)xplazma hacmi (L)x2. Fizyolojik plazma volümü vücut ağırlığınagöre yaklaşık 40 mL/kg olarak hesaplanabilir. Esasında formül sadeceyaklaşık olduğundan, ulaşılan protein konsantrasyonunun laboratuvardaizlenmesi önerilir. Preparat sadece IV kullanım içindir. Enfüzyonhızı bireysel olarak hastanın durumuna ve endikasyona göre ayarlanmalı,ancak normal olarak 1-2 mL/dakikayı geçmemelidir. Uygulamada maksimumsüre 3 saattir. Plazma değişimi sırasında enfüzyon hızı 30mL/dak’ı geçmemelidir
Uman-Cry D.I. Flakon
Faktör VIII
Ambalaj: 500 IUx1 flakon ve 10 mL çözücü içeren 1 flakon veçözündürme ve uygulama için diğer araçlar :: 1000IUx1 flakon ve 10 mL çözücü içeren 1 flakon ve çözündürme ve uygulamaiçin diğer araçlar
End.:FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.
Kontr.E.:Ağır hemofili-Ahastalarının %10-20’sinde görülen ve güçlü tepki veren tipte faktörVIII inhibitörü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur. Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.
Uyar.: Faktör VIII ile hemofili-A tedavisibir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktikreaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğerşok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. Hemofili-A,hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Bunun içingebelerde faktör VIII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlarender görülür. Pruritus, yaygın ürtiker, göğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış görülebilir.
Doz Önerisi: Yerine koyma tedavisinin dozu ve süresi, hemostatikfonksiyondaki bozukluğun düzeyine, kanamanın yeri ve önemi ileklinik duruma bağlıdır. Bir ünite faktör VIII aktivitesi, 1 mL normalinsan plazmasında bulunan faktör VIII miktarına eşdeğerdir. Gereklifaktör VIII dozu 1 IU/kg faktör VIII’in plazma faktör VIII düzeyini%1.5-2 yükselttiği şeklindeki ampirik bilgi esas alınarak hesaplanır.Gerekli doz şu formül kullanılarak belirlenir: Gerekli Ünite=Vücutağırlığı (kg) x İstenen faktör VIII artışı (%) x 0.5. Uygulanacakmiktar ve uygulama sıklığı her olguda daima klinik etkinliğe göreizlenmelidir
Umca Solüsyon
Pelargonium sidoidesKökü Sıvı Ekstresi 80 g/100 g
Ambalaj: 50 mL’lik kendinden damlalıklı cam şişe.
End.:Akut vekronik enfeksiyonlar, özellikle de solunum yolları enfeksiyonları vekulak-burun-boğaz enfeksiyonları (örneğin bronşit, sinüzit, anjin, rinofarenjitgibi).
Kontr.E.:Kanamaeğiliminin yüksek olduğu hastalarda, ağır karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarıolanlarda ve gebelik ile emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Etanol içermesi nedeniyle araç ve makine kullanımındadikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Şimdiyekadar herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır.
Etkileş.:Kumarintürevleri ile birlikte kullanılması durumunda, kan pıhtılaşmasını engelleyicietkide bir artış meydana gelebilir.
Doz Önerisi:Akutenfeksiyonlar: Yetişkinler ve yaşı 12’ninüzerinde olan çocuklarda günde 3 kez 20-30 damla, 6-12 yaş grubundakiçocuklarda günde 3 kez 10-20 damla, 6 yaşından küçük çocuklarda günde 3 kez5-10 damla şeklinde kullanılır. Kronikenfeksiyonlar: Yetişkinler ve 12 yaşındanbüyük çocuklarda günde 3 kez 10-20 damla şeklinde kullanılması önerilir.Damlalar, yemeklerden 30 dakika önce bir miktar sıvı ile birlikte alınmalıdır
Unacefin Flakon IM, IV
Seftriakson disodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 3.5 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerdeuygulanırken dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solüsyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Olağan yetişkin dozu enfeksiyon tipi ve şiddetinebağlı olarak günde 1 kez 1-2 g’dir (veya günde 2 kez bu doz ikiye bölünerekverilebilir). Total günlük doz 4 g’yi aşmamalıdır. Çocuklarda menenjitdışındaki çeşitli ciddi enfeksiyonların tedavisi için önerilengünlük doz her 12 saatte bölünerek verilen kg başına 50-75 mg’dir (2g’yi geçmemelidir). Genelde Unacefin tedavisi enfeksiyonun semptom ve belirtilerigeçtikten sonra en az 2 gün daha devam etmelidir. Ortalama süre4-14 gündür. Komplikeenfeksiyonlarda daha uzun tedavi gerekebilir. Menenjit tedavisindeher 12 saatte bölünmüş dozlarda günlük olarak kg başına 100 mg hesabıile (4 g aşılmamalıdır) uygulama yapılırken, kg başına 75 mg yüklemedozu da birlikte uygulanabilir. Komplike olmayan gonokokkal enfeksiyontedavisi için 250 mg’lik tek bir IM doz önerilir. Preoperatif kullanımda(cerrahi profilaksi) operasyondan yarım ile 2 saat öncesinden 1g’lik tek doz uygulanması önerilir. Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlarıntedavisi için, kür en az 10 gün devam etmelidir
Undo-Pate Pomat
Undesilenik asit%5, çinko undesilanat %20
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Duyarlımantarların neden olduğu cilt hastalıkları, el ve ayak mikozları,intertrigo, trikofiton, ekzema ve enfekte mikozlarla, koltuk altı,meme gibi kıvrım yeri mikozlarının ve bebek pişik ve kızartılarınıntedavisinde endikedir
Yan E.:Lokal irritasyonaneden olabilir. Enfeksiyonların nüksüne karşı dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Hasta bölge temizlendikten sonra günde 3-4 kereuygulanır
Undo-Talk Toz
Undesilenik asit‰5, çinko undesilanat ‰5, borik asit %5, salisilik asit %2, amidon %5
Ambalaj: 100 g’lik ambalaj.
End.:Duyarlımantarların neden olduğu cilt hastalıkları, el ve ayak mikozları,intertrigo, trikofiton, ekzema ve enfekte mikozlarla, koltuk altı,meme gibi kıvrım yeri mikozlarının ve bebek pişik ve kızartılarınıntedavisinde endikedir.
Yan E.:Lokal irritasyonaneden olabilir. Enfeksiyonların nüksüne karşı dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kere uygulanır. Mikotik enfeksiyonlardahastalık belirtileri kaybolsa bile tedavi en az 1-2 ay sürdürülmelidir.Açık yaralarda kullanılmamalıdır
Unicap-T Draje
A vitamini 5.000İ.Ü, D3 vitamini 500 İ.Ü, C vitamini 300 mg, B1 vitamini10 mg, B2 vitamini 10 mg, nikotinamid 100 mg, B6vitamini 2 mg, kalsiyum pantotenat 20 mg, B12 vitamini ‰4mg, demir 10 mg, iyot 0.15 mg, bakır 1 mg, manganez 1 mg, magnezyum 6 mg,potasyum 5 mg, kalsiyum 50 mg.
Ambalaj: 50draje.
End.:Vitaminve mineral gereksiniminde kullanılır. Akut ve kronik enfeksiyonlar,ameliyat öncesi ve sonrası, enterokolit, kronik kolesistit, peptikülser, diyabet, karaciğer fonksiyon bozukluğu, diüretik tedavi,geriyatri ve perinetal dönemde endikedir.
Uyar.:Hipervitaminozakarşı dikkatli olunmalıdır.
Etkileş.:Tetrasiklinve levodopa ile aynı anda kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 1 drajedir
Uniklar FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx14 tablet
Uniklar Oral Süspansiyonİçin Toz
Klaritromisin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL :: 250 mg/5 mLx50 mL
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonuiçin endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlaraverirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi:UniklarFilm Tablet: Aç veya tok karnına verilebilir.Yetişkinlerde doz, 12 saatte bir olmak üzere, üst solunum yolu enfeksiyonlarında250-500 mg 10-14 gün; farenjit/tonsillitte 250 mg 10 gün; akut maksillersinüzitte 500 mg 14 gün; alt solunum yolların enfeksiyonlarında250-500 mg 7-14 gün; kronik bronşitin akut alevlenmelerinde 250 mg, H. influenzae’de ise500 mg 7-14 gün; pnömonide 250 mg 7-14 gün; komplike olmayan deri ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında 250 mg 7-14 gün’dür. H. Pylori Eradikasyonu: Şu doz rejimleri önerilmektedir: Üçlü tedavi rejimi: Günde 2kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilin ve günde 30 mglansoprazol ile birlikte 10 gün uygulanır veya günde 2 kez 500 mg klaritromisin,günde 2 kez 1 g amoksisilin ve günde 20 mg omeprazol ile birlikte 10gün uygulanır. İkili tedavirejimi: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin,günde 40 mg omeprazolle birlikte 14 gün uygulanır, günde 20 mg veya40 mg omeprazole ek olarak 14 gün daha devam edilir veya günde 3 kez500 mg klaritromisin günde 2 kez 30 mg lansoprazol ile birlikte 14gün uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazlasit supresyonu gerekebilir.Uniklar Oral Süspansiyon: Oral yoldan aç veya tok karnınaalınabilir. Çocuklarda önerilen doz günde 2 kez (12 saatte bir) 7.5mg/kg’dir. Günlük maksimum doz günde 2 kez 500 mg’dir. Tedavinin süresihastalığa ve şiddetine göre 5-10 gündür. Streptokoksik enfeksiyonlardatedavi en az 10 gün sürdürülmelidir
Unisom Tablet
Doksilamin süksinat
Ambalaj: 25 mgx20 tablet.
End.: Dozaja bağlı olarak, en erken uyku sağlayan antihistamindir.Gece uykusunayardımcı olarak kullanılır.
Kontr.E.:Astma, glokomveya prostat bezi büyümesi olan kişilerde kullanılmamalıdır. Gebeveya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ek sedatif etki göstermeolasılığı nedeniyle, alkol alındığı zaman doksilamin ihtiyatla kullanılmalıdır.Hekim tarafından onaylanmadıkça, iki haftadan daha uzun sürede dikkatlekullanılmalıdır. Yalnız gece uyku zamanında alınmalıdır.
Yan E.:Ara sıraağız kuruluğu ve görme bulanıklığı gibi antikolinerjik etkilergörülebilir.
Doz Önerisi: Yatmadan 30 dakika önce 1 tablet alınır. 12 yaşındanküçüklere verilmez
Univasc FilmTablet
Möksipril HCl
Ambalaj: 7.5 mgx20 tablet :: 15 mgx20 tablet.
End.:ACEinhibitörüdür. Esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Möksipril HCl’e karşı aşırı duyarlığı olanlarda ve dahaönce ACE inhibitörü tedavisine bağlı olarak oluşmuş anjiyoödem öyküsüolanlarda, gebelerde ve emziren annelerde kontrendikedir.
Uyar.: ACE inhibitörü kullanan hastalarda ekstremiteleri, yüzü,dudakları, mukoz membranları, dili, glottisi veya larinksi etkileyen anjiyoödemeraslandığı bildirilmiştir. Möksipril semptomatik hipotansiyona nedenolabilir. Gebelerdeve emziren annelerde uygulanmamalıdır. ACE inhibitörlerinin kullanımıhipotansiyona neden olduğundan, reaksiyon yeteneğinde azalmaya neden olur.Alkol alımı bu etkiyi artırabilir. Şiddetli renal fonksiyon bozukluklarındadozun azaltılması önerilir. Renal yetmezlik, diabetes mellitus ve potasyumtutucu diüretiklerin, potasyum suplemanlarının ve/veya potasyum tuzu içerenpreparatların aynı anda kullanılması hiperkaleminin gelişmesine neden olanrisk faktörleri arasındadır. Hipotansiyon oluşturan ajanlarla anesteziye alınanveya cerrahi girişimde bulunulan hastalarda düzenleyici renin salınımınınardından möksipril anjiyotensin II oluşumunu bloke edecektir.
Yan E.: Baş ağrısı, öksürük, baş dönmesi,yüzde kızarma, döküntü ve halsizlik görülebilir.
Etkileş.: ACE inhibitörleriyle diüretiktedavisi uygulandığında, kan basıncında aşırı düşüşler görüldüğübildirilmiştir. Möksipril, tiyazit diüretiklerine bağlı potasyum kaybınıazaltabilir. Spironolakton, triamteren, amilorid ve diğer potasyum tutucudiüretikler veya potasyum suplemanlarının ACE inhibitörleriyle beraber kullanıldıklarındahiperkalemi riskini artırdıkları gösterilmiştir. Lityum tedavisi sırasında ACEinhibitörü alan hastalarda lityum toksisitesine ilişkin semptomlarıngörüldüğü bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Eğer mümkünse Univasc ile tedaviye başlamadan önce tuz ve/veya sıvı bozukluğudüzeltilmeli ya da gerektiği hallerde idrar atılımını artırıcı (diüretik)ilaçlarla daha önceden yapılmakta olan tedavi uzatılmalı ve hatta araverilmelidir. Bu tip hastalarda tedaviye Univasc’ın en düşük birim dozu olan 3.75 mgile (sabahları) başlanmalıdır. Diğer olgularda başka bir öneri getirilemediğisürece aşağıdaki dozlarda uygulama yapılır: Normalde başlangıç dozusabahları 7.5 mg’dir. Eğer bu doz ile kan basıncı normal düzeyine getirilemezsedoz günde 15 mg’ye çıkarılabilir. Genelde sürek dozu 7.5 mg/gün veya 15mg/gün’dür. Günde 30 mg olan maksimum doz aşılmamalıdır. Şiddetli böbrekfonksiyon bozukluğu olanlarda (kreatinin klirensi 40 mL/dak’dan az olan)başlangıç dozu sabahları 3.75 mg’dir
Univit Emülsiyon
A vitamini 1250 IU,D3 vitamini 200 IU, B1 vitamini (tiamin monohidrat)0.75 mg, B2 vitamini 0.85 mg, B6 vitamini 0.25 mg,niasinamid 7.5 mg, DL-pantenol 0.25 mg, C vitamini 15 mg.
Ambalaj: 100 mL’lik ambalaj.
End.:Vitamineksiklikleri, beslenme yetersizlikleri, gelişme bozuklukları,raşitizmin önlenmesi, enfeksiyonlar gibi vücudun direncininazaldığı durumlarda kullanılır   .
Uyar.: Hayvan araştırmalarında, A vitamininin yüksekdozlarda (örneğin 18 aydan daha uzun süreyle 50000 IU gibi) teratojenetki gösterebildiği ortaya çıkmıştır. İnsanlarda 5000 IU’den dahayüksek dozlarda, gebelikte güvenli kullanımıyla ilgili yeterliveri olmadığından, gebelerde günlük A vitamini dozu 5000 IU’yi aşmamalıdır.
Yan E.: Özellikle yağda eriyen vitaminlerin aşırı yüksekdozlarda kullanılması durumlarında, hipervitaminoz tablolarınıngelişebileceği bilinmektedir.
Doz Önerisi: Günlük doz bebekler ve çocuklarda günde 1-3 ölçek(5-15 mL), erişkinlerde günde 3-4 ölçek (15-20 mL)’dir
Unotat Tablet
Aspartam
Ambalaj: 10 mgx100 ve 300 tablet :: 20mgx100 ve 300 tablet
End.:Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibişeker kullanılması sakıncalı ve alınan kalori miktarının azaltılmasıgerekli olan durumlarda, besin ve içeceklerin tatlandırılmasındaendikedir.
Kontr.E.:Aspartamaaşırı duyarlıkta kontrendikedir. Aspartam fenilalanin içerdiğinden, fenilketonürisiolanlarda (özellikle çocuklar), bebeklerde ve gebelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süreli kaynama sırasında,aspartam diketopiperazine dönüştüğünden, tatlandırma kapasitesikaybolur. Fırında pişirilen gıdalarla kullanılmamalıdır. Sodyumglutamat ile aspartik asit aditif sinir uyarıcı etki gösterdiklerinden,diyetlerinde gramla ölçülen miktarda sodyum glutamat alan çocuklarınbesinlerine de katılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren dışkı kıvamında değişme,adet periyodunda farklılık bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Kabul edilebilir günlük tüketimi 40 mg/kg’dir
Upren Tablet
İbuprofen
Ambalaj: 400 mgx30 tablet
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasındankaçınılmalıdır. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırve emzirilen çocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günlük doz her 4-6 saatte 1 tablettir.Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır
Ureacort Krem
Hidrokortizon asetat5 mg (%0.5), üre (karbamid) 50 mg (%5)/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Ureacort Yağlı Krem
Hidrokortizon asetat5 mg (%0.5), üre (karbamid) 100 mg (%10)/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.: Temas dermatiti, meslek ekzeması, nummüler-dejeneratifve seboreik ekzemada, dishidrotik ekzemada, varikoz sendromdaekzema, çocuk ekzeması, nörodermit, anal ekzema, atopik dermatit,lichen ruber planus, psöriazis, böcek sokmaları, 1. derece yanıklar,güneş yanıkları gibi yerel tedaviye yanıt veren allerjik ve iltihabideri hastalıklarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bütün dermokortikosteroid preparatlar deri tüberkülozlarında,frengi özellikli deri hastalıklarında, viral enfeksiyonlarda(vaccina ve varicella dahil), mikotik rahatsızlıklarda kontrendikedir.Deri kıvrımlarında,yüzde ve çocuklarda kısa süreli kullanılmalıdır. Gebeliğin ilküç ayında prensip olarak kullanılmamalı, eğer çok gerekliyse kısasüreyle kullanılmalı, geniş yüzeyli uygulamalardan kaçınılmalıdır.Emzirenannelerde ancak hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.
Uyar.: Dermokortikosteroidler aşırıdozlarda uzun süre kullanıldıklarında, vücutta geniş yüzeylere,zedelenmiş ciltlere uygulandıklarında, ayrıca kapalı bandaj uygulandığındaabsorpsiyonları artarak istenmeyen sistemik yan etkilere nedenolabilirler. Gözle temasından sakınılmalıdır.
Yan E.: Kapalı bandaj altında daha yüksekoranda olmak üzere, topikal kortikosteroidlerle ilgili olarakyanma, batma, irritasyon, kuruluk, folikülit, hipertrikoz, hipopigmentasyon,perioral dermatit, allerjik kontakt dermatit, deride maserasyon,ikincil enfeksiyon, deri atrofisi, striae, miliaria gibi yan etkilergörülebilir.
Etkileş.: Fenitoin, barbitüratlar ve rifampisinleberaber kullanıldığında hidrokortizonun farmakolojik etkisindeazalma görülebilir.
Doz Önerisi: Genellikle tedavi başlangıcında günde 2-3 kezince bir tabaka halinde uygulanır. Bebeklerde ve 4. yaşa kadar çocuklardauygulama süresi 3 haftayı geçmemelidir. Doz aşımı sonucu dermokortikosteroidler,sistemik yan etkilere neden olabilecek oranda emilebildiklerinden,dikkatli kullanılmaları gerekir
Ürederm Krem
Üre (karbamid) 200mg (%20)/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Ürederm Hydro Emülsiyon
Üre (karbamid) 100mg (%10)/g
Ambalaj: 200 g’lik plastik şişe.
Ürederm Lipo Emülsiyon
Üre (karbamid) 100mg (%10)/g
Ambalaj: 200 g’lik plastik şişe.
End.:İhtiyozis,kserodermi, hiperkeratoz, kuru ve pullanan derinin yumuşatılmasıamacıyla kullanılır. Aynı zamanda kortikoid tedavisinde aralıklıtedavi yönteminde kortikoidlerle birlikte kullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gözlere temas etmesinden kaçınılmalıdır.İrritasyon ortaya çıkarsa kullanımı kesilmelidir.
Doz Önerisi: Günde 1-2 kez sürülerek kullanılırlar
Urfamycin Flakon IM/IV
Tiamfenikol glisinatHCl
Ambalaj: 750 mgx1 flakon ve 5 mL’lik çözücü ampul
Urfamycin Kapsül
Tiamfenikol
Ambalaj: 500 mgx16 kapsül
Urfamycin Süspansiyon
Tiamfenikol
Ambalaj: 100 mg/4 mLx60 mL’lik şişe.
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu sistit, sistopiyelit, piyelo-nefrit, prostatit,orşiepidimit, gonokoklardan ileri gelen üretritler, spesifik olmayanbakteriyel üretritler vb., kolestit, kolanjit, anjiyokolit, tifik,kolesistit, anterit, gastro-anteritler, gıda zehirlenmesi, yaz ishalivb. endikedir.
Kontr.E.:Tiamfenikoleaşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. İnfluenza, soğuk algınlıklarınınve boğaz enfeksiyonlarının önlenmesinde profilaktik ajan olarak,hematopoietik bozukluklarda ve anüride kullanılmaz.
Uyar.: Laktasyon sırasında dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerdegüvenle kullanılabileceğine ait kanıt yoktur.
Yan E.:Reversiblkan bozuklukları; anemi, nadiren lökopeni, trombositopeni ve granülositopenigörülebilir. Nadiren bulantı, kusma, glossitis, stomatitis, diareve enterokolit görülebilir. Ateş, maküler ve veziküler döküntü, ürtikergibi hipersensitivite reaksiyonları da görülebilir.
Etkileş.:Kemik iliğifonksiyonunu bozabilecek ilaçlar sülfonilüre, penisilin, tetrasiklin,metotraksat, hidantoin ve kumarin türevi ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.Parasetamol, tiamfenikolün inaktivasyonunu yavaşlatır.
Doz Önerisi: Urfamycin Flakon: Erişkinlerde günlük ortalama doz 1.5 g’dir (2 flakon).Derin IM ya da IV yoldan, 8 saatte bir ya da 12 saatte bir 0.75 g’lik birflakon şeklinde uygulanır. Komplikasyonsuz akut gonokok üretritintedavisinde her bir kaba ete derin IM uygulanarak 0.75 g’lik bir flakonkullanılır. Çocuklar için ortalama doz 20-30 mg/kg/gün olarak uygulanır.Tedavinin ilk haftasında hekim kontrolünde günlük doz, tifo ve diğersalmonellozlar için yetişkinlerde 3 g, çocuklarda ise 50mg/kg/gün’e çıkılabilir. Urfamycin Kapsül/Süspansiyon: Yetişkinlerde günlük doz 1.5g’dir (her 8 saatte bir 500 mg). Tifo ve başka salmonellozlarda hekiminönerisiyle bu dozlar yükseltilebilir (ilk 5-6 gün süresince günde3 g’ye kadar). Çocuklar için önerilen günlük doz ortalama olarak30 mg/kg’dir. Ağır olgularda hekimin önerisine göre tedavinin ilkhaftasında bu doz 50 mg/kg’ye kadar yükseltilebilir
Ürikoliz Tablet
Allopurinol
Ambalaj: 300 mgx50 tablet.
End.:Primerveya sekonder gutla ilgili olan hiperüriseminin uzun süreli tedavisindeendikedir. Gutbelirtisi olan veya olmayan primer veya sekonder ürik asit nefropatisindehastalığın ilerlemesini önler. Günlük ürik asit atılımı 800mg/gün (erkek hastalar) ve 750 mg/gün (kadın hastalar) üzerindeki vetekrarlayan kalsiyum oksalat taşı olan hastaların tedavisindeendikedir. Kanser kemoterapisi gören lösemi, lenfoma ve diğer neoplastikhastalıkları olan hastalarda sekonder hiperüriseminin tedavisindeve profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Maligniteyebağlı olarak ortaya çıkan sekonder hiperürisemiler dışında çocuklardave daha önce allopurinole karşı şiddetli reaksiyon göstermiş hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Allopurinol tedavisine akutgut krizi sırasında başlanmamalıdır. Renal fonksiyonlarında azalmaolan hastalarda allopurinol dozunun düşürülmesi gerekir. Tedavininbaşlangıcında önceden karaciğer rahatsızlığı geçiren hastalaraperiyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Gebelerdekullanım güvenirliği saptanmamıştır. Allopurinol anne sütünegeçer, emziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.:Deri döküntüsü(genellikle makülopapüler) en genel yan etkidir. Eksfoliyatif,ürtiker ve purpurik lezyonlar, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermalnekroz, dermatitis olan veya olmayan alopesi diğer yan etkilerdir.Deride döküntüler ve diğer yan etkiler görüldüğünde tedavi bırakılmalıdır.
Etkileş.:6-Merkaptopürinveya azatioprinle aynı zamanda verilmesi etkisinin uzamasınaneden olur, diğer ilaçların dozunun 1/3-¼’e indirilmesi yerinde olur.Siklofosfamid gibi sitotoksik ajanların toksisitesini artırır.Keza karaciğerde ilaçları metabolize eden enzimlerin inhibisyonusonucu, bu şekilde elimine edilen ilaçların (kumarin türevlerigibi) allopurinolle birlikte verilmesi sırasında dozları düşürülmelidir.A grubu penisilinlerle (ampisilin gibi) birlikte ve vidarabinlebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Hafif gutta günlük ortalama doz 200-300 mg, ortaşiddette gutta ise 400-600 mg’dir. Uygun doz 2 eşit parçada ya da tekdoz olarak uygulanabilir. Minimal efektif doz günde 100-200 mg, maksimalönerilen doz ise 800 mg’dir. Neoplastik hastaların tedavisi sırasındaürik asit nefropatisinin önlenmesinde 2-3 gün süreyle günde600-800 mg uygulanır. Rekürran kalsiyum oksalat taşlarının profilaktiktedavisi için günde 200-300 mg önerilir. Çocuklarda sekonder hiperürisemilerde6-10 yaş günde 300 mg önerilir
Ürispas FilmTablet
Flavoksat HCI
Ambalaj: 200 mgx60 tablet.
End.: Sistit, üretrit, üretrosistit, prostatit ve üretrotrigonitgibi üriner sistem enfesiyonlarında görülebilen dizüri, noktüri,suprapubik ağrı, sıkışma, sık idrara gitme, inkontinans gibi semptomlarıngiderilmesinde endikedir. Tek başına kesin tedavi sağlamaz. Üriner sistem enfeksiyonlarınıntedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla uyumludur ve birlikte kullanılabilir.Ayrıca; kateterizasyon, sistoskopi veya bunlardan önce uygulanmışkalıcı kateter ile alt üriner sistemdeki bir cerrahi girişime bağlıbir sekelin neden olduğu veziko-üreteral spazmın giderilmesindeendikedir.
Kontr.E.:Flavoksatakarşı allerjisi olanlarda ve pilorik veya duodenal obstrüksiyonu,obstraktif intestinal lezyonu, ileus, akalazya, gastrointestinalhemoraji ve alt üriner sistemde obstrüktif üropatisi olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Glokom kuşkusu bulunan hastalardadikkatle kullanılmalıdır. Flavoksat HCl kullanacak hastalara,baş dönmesi ve bulanık görme meydana gelmesi durumunda motorluaraç ve iş makinesi kullanmamaları veya dikkat gerektiren işlerdeçalışmamaları konusunda bilgi verilmelidir. Kesin gerekmedikçegebelerde kullanılmamalıdır. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.12 yaşından küçük çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği tam olarakbelirlenmemiştir.
Yan E.:Flavoksatkullanımı sırasında bulantı, kusma, ağız kuruluğu gibi gastrointestinal;baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik ve özellikle yaşlılarda mentalkonfüzyon gibi SS sistemi; çarpıntı, taşikardi gibi kardiyovaskülersistem; ürtiker ve diğer dermatozlar, eozinofili ve hiperpireksigibi allerjik belirtiler; göz içi basıncında artma, bulanık görmeve uyum bozuklukları gibi göze ait belirtiler ile dizüri gibi böbreğeait yan etkiler bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günde3 kez 1-2 tablet (erişkin dozu) oral yoldan uygulanır. Semptomlarındüzelmesinin ardından doz azaltılabilir. İlacın tercihen yemeklerdensonra kullanılması önerilmelidir
Üro Ciproxin Film Kaplı Tablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 250 mgx6 tablet.
End.:Siprofloksasineduyarlı patojenlerin neden olduğu üriner sistem enfeksiyonları (akutkomplikasyonsuz sistit) ve gonorede endikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı hassasiyet gösteren kişilerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulanoksasinuygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Bulantı,diyare, kızarıklık, karın ağrısı, monilyasis, asteni (genel bitkinlik hissi,yorgunluk), tromboflebit, SGOT ve SGPT düzeyinde artış, kusma, dispepsi,karaciğer fonksiyon testlerinde anomali, alkalen fosfataz düzeyinde artış,anoreksi, gaz, kanda bilirubin artışı, eozinofili, lökopeni, enjeksiyon yerireaksiyonu, metabolizma ve beslenme bozukluğu, kreatinin ve BUN (üre) artışı,kaşıntı, makülopapüler kızarıklık, ürtiker, artralji (eklem ağrısı) baş ağrısı,baş dönmesi, uykusuzluk, ajitasyon, konfüzyon, tat bozulması görülebilir.
Doz Önerisi: Akut, komplikasyonsuz sistitte 2×250 mg/gün,tedavi süresi 3 gündür. Akut komplikasyonsuz gonorede tek bir doz 250 mgönerilir. ÜroCiproxin’in, sabah ve akşam olmak üzere, günde yalnızca iki kezkullanılması yeterli olmaktadır. Yaşı ilerlemiş hastalar, hastalığın şiddeti vekreatinin klirensi göz önüne alınarak mümkün olduğunca düşük dozlaralmalıdır. Tabletler bir miktar sıvı ileyutulmalıdır. ÜroCiproxin yemeklere bağımlı olmaksızın alınabilir, ancak mideboşken alınması emilimi çabuklaştırır
Urokinase-KGCC inj. Flakon
Ürokinaz(saflaştırılmış)
Ambalaj: 250.000 IUx1 flakon:: 500.000 IUx1 flakon.
End.:Pulmoneremboli ve akut arterial tromboza bağlı yeni veya geçirilmiş trombüsün nedenolduğu, arteriyel lizis veya vasküler oklüzyonlar ve arteriyovenöz şantınyeniden kanalizasyonunda endikedir.
Kontr.E.:Trombolitiktedavi kanama riskini artırdığından, herhangi bir şekilde kanamaya yol açacakgirişimlerde kontrendikedir.
Uyar.: Ciddi bir kanama görüldüğü taktirde, ürokinaz enfüzyonuderhal durdurulmalıdır. Gebelikte sadece açıkça gerekli olduğu durumlardakullanılmalıdır. Ürokinazsüte geçer, emziren kadınlar uyarılmalıdır.
Yan E.:Ponksiyon,invaziv ölçümler, intramüsküler enjeksiyonlar, travma veya yeni yaralar sonrasıkesi kanallarında kanama ve mikrohematüre, hematom ve hemorajik sızma sıklıklagözlenir. Bazı nadir olgularda; intraserebral, retroperitoneal,gastrointestinal ve intrahepatik kanama gibi yaşamsal kanama komplikasyonlarırapor edilmiştir.
Etkileş.:Heparinve kumarin türevleri gibi antikoagülanlar; asetilsalisilk asit, allopurinol,klofibrin türevleri, fenil butazon, indometasin, tiklopidin, para-aminobenzoikasit, dipiridamol, tetrasiklin grubu, valproik asit, tiyourasil, sülfanomidler,sitostatik ajanlar, dekstranlar ve nonsteroid antiromatizmal ilaçlar gibitrombosit sayımını veya fonksiyonunu etkileyen ilaçlarla birliktekullanıldığında etkisi artar. Aprotinin, epsilon-aminokaproik asit vetraneksamik asit gibi antifibrinolitik ajanlar ise etkisini inhibe eder.
Doz Önerisi: İntravenöz veya intraarteriyel yolla uygulanmalıdır.Arteriyel oklüzyonun tedavisi için başlangıç dozu 10-20 dakika içinde250.000-600.000 IU ürokinaz olup, sonrasında 80.000-150.000 IU ürokinaz/saatile devam eden bir uygulama tavsiye edilir. Pulmoner emboli tedavisindebaşlangıç dozu olarak 10-20 dakika içinde 2000 veya 4400 IU ürokinaz/kg vücutağırlığı uygulanmalıdır. Sürek dozu, heparin uygulaması ile beraber 2000 IUürokinaz/kg vücut ağırlığı/saat veya heparin uygulaması olmadan 4400 IUürokinaz/kg vücut ağırlığı/saat’tir. Derin ven trombozunun tedavisindebaşlangıç dozu olarak 10-20 dakika içinde intravenöz olarak 250.000-600.000 IUürokinaz uygulanmalıdır. Sürek dozu, 40.000-100.000 IU/saat’tir
Uromitexan Ampul
Mesna
Ambalaj: 400mg/4 mLx15 ampul.
Uromitexan Film Tablet
Mesna
Ambalaj: 400mgx10 tablet :: 600 mgx10 tablet.
End.: Uromiteaxan Ampul, oksazafosforinlerin (Endoxan, Holoxan) idrar yollarına toksisitesiniönlemede; Holoxan ile sitostatik tedavide, yüksek dozda (10 mg/kg’ninüzerinde) Endoxan tedavisi ile birlikte ve özel risk taşıyan hastalaraverilmelidir. Başlıca risk faktörleri: Önceki pelvik radyoterapisi, önceki Endoxan veya Holoxan tedavisi sırasında sistit ve idraryollarında bir rahatsızlık hikayesi. Uromitexan Film Tablet, ifosfamid ve siklofosfamid ile tedavi edilen hastalardagörülen hemorajik sistit, mikrohematüri ve makrohematüri gibi ürotoksiketkilerin profilaksisinde kullanılır.
Kontr.E.: Mesna ve diğer tiyol bileşiklerineaşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Kanser hastaları ile mukayeseedildiğinde otoimmün hastalığı olanlarda, psödo allerjik reaksiyonlarıngörülme sıklığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bunun için,mesna ile ürotoksisiteden korunma yalnızca tıbbi gözetim altındave risk ve yararları göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.Kusma görülen hastalara, oral yol yerine IV yolla verilmelidir. Aynınedenle, yüksek doz siklofosfamid ile birlikte tüm vücut ışınlanmasıuygulanan hastalara oral yol yerine IV mesna verilmesi gerekebilir.
Yan E.: Potent sitotoksik ajanlarla birliktekullanıldığından, mesnaya ait yan etkileri ayırmak zordur. Ancaktek doz olarak günde 60-70 mg/kg mesna alan sağlıklı gönüllülerde ağızdakötü tat, bulantı, kusma, kolik, diyare, baş ağrısı, yorgunluk, kol,bacak ve eklem ağrıları, depresyon, irritasyon, enerji kaybı, döküntü,hipotansiyon ve taşikardi gibi yan etkiler görülmüştür.
Etkileş.: Mesna tedavisi keton cisimcikleriiçin yapılan idrar tahlillerinde (Rothera testi, N-multistix reaktiflişerit gibi) yanlış pozitif reaksiyonlara ve idrardaki eritrositleriçin yanlış pozitif ya da yanlış negatif reaksiyonlara neden olabilir.
Doz Önerisi: Oksazofosforin dozunun %20’sine denk gelecekşekilde hesaplanan Uromitexan dozu oksazofosforin ile aynı zamanda 4 saat ve8 saat sonra IV olarak verilir. Ek dozlar, her biri oksazafosforin dozunun%40’ı oranında olacak şekilde oksazafosforin dozundan 2 ve 6 saat sonra oralyolla verilir
Üropan Şurup
Oksibutinin HCI
Ambalaj: 5 mg/5 mLx100 ve 250 mL’lik ambalaj.
Üropan Tablet
Oksibutinin HCl
Ambalaj: 5 mgx100 tablet.
End.:İdiyopatik,nörojenik ve hiperrefleksif nörojenik mesaneye bağlı enürezis;detrusor instabilitesine bağlı inkontinans; stres inkontinansıylavezikoüreteral reflü ve buna bağlı inkontinans tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Glokom,gastrointestinal obstrüksiyon, paralitik ileus, megakolon, ülseratifkolitle birlikte seyreden megakolon, akut hemorajiler, ağır kolitve miyastenia graviste kontrendikedir. 5 yaşından küçük çocuklarve gebelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Ağız kuruluğu,hiposekresyon, bulanık görme, uyuklama, taşikardi ve sikloplejigibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Alkollebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 2-3×5 mg (maksimum günlükdoz 4×5 mg) ve 5 yaşından büyük çocuklarda 2×5 mg’dir
Urosin FilmTablet
Ofloksasin
Ambalaj: 200 mgx10 tablet
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunumsistemi enfeksiyonları (bronşit), pnömoniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahilolmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genitalorganların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirginolarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasineduyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.:Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.
Uyar.: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.
Yan E.:Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Etkileş.:Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gören kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.
Doz Önerisi: Genel olarak günlük doz 1-2 tablettir. Önerilen bugünlük dozlar, tercihen sabah saatlerinde, aç veya tok karnına, tek dozşeklinde veya gerektiğinde ikiye bölünerek 12 saat arayla günde 2 kezuygulanır. Ağır enfeksiyonlarda veya hastanın ilaca verdiği yanıt yeterliolmazsa, doz günde 2 kez 300-400 mg’ye yükseltilebilir. Akut enfeksiyonolgularının birçoğunda 7-10 günlük bir tedavi süresi yeterli olmaktadır.Duyarlığı kanıtlanmış beta-hemolitik streptokoklardan ileri gelenenfeksiyonlarda (örneğin, pürülan tonsilit veya erizipel), hastadagörülebilecek akut romatizma veya glomerülonefrit gibi geç komplikasyonlarakarşı bir önlem olarak tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir. Alt idraryollarının komplike olmayan enfeksiyonlarında 3 günlük bir tedavi yeterlidir
Ursofalk Kapsül
Ursodeoksikolikasit
Ambalaj: 250mgx100 kapsül.
End.: Safra kesesi fonksiyonlarınındevam ettiği hastalarda, radyoopak olmayan kolesterol safra taşlarınıneritilmesinde, safra taşı parçalanmasının ardından ortaya çıkantaş fragmanlarının eritilmesinde kullanılır. Ayrıca, Primer BiliyerSiroz’da (I.-II. safha) karaciğer fonksiyonlarının ve hastalık semptomlarınındüzeltilmesi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Kalsifiyeveya bilirubin taşı kuşkusunda, 2 cm’den büyük taşlarda, safra kesesininyarıdan fazlasının taşla dolu olduğu durumlarda, sürekli kolikyakınması olanlarda, safra kesesi ve safra yollarının enflamatuvarhastalıklarında, enflamatuvar mide-bağırsak hastalıkları ve ülserlerindeaçlık diyetinde kullanılmamalıdır. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.
Uyar.: Laboratuvar kontrolü, karaciğertestleri, SGOT, SGPT ve +-GTdörder haftalık aralıklarla ilk üç ay önerilir. Yaklaşık 3 ayda birtekrarlanır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenannelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda etkinliği ve güvenirliğisaptanmamıştır.
Yan E.:Hastalarınçok az bir bölümünde gaitada yumuşama olabilir, fakat bu, tedavininkesilmesi için neden oluşturmaz. Bulantı, kusma, ağızda metaliktat, karın ağrısı nadiren ortaya çıkabilir. Bazı allerjik cilt reaksiyonlarıda görülebilir.
Etkileş.: Ursodeoksikolik asit ile birliktekolestiramin, kolestipol veya alüminyum hidroksid gibi antasitlerineş zamanlı uygulamaları, ursodeoksikolik asitin emiliminin önlenmesinedeniyle önerilmez.
Doz Önerisi:Safra Taşlarının Eritilmesinde: Günlük dozaj, vücut ağırlığınagöre 2 ile 5 kapsül arasında değişmektedir. 60 kg’ye kadar sabah 1,akşam 1 kapsül; 80 kg’ye kadar sabah 1, akşam 2 kapsül; 1000 kg’ye kadarsabah 1, akşam 3 kapsül ve 100 kg’dan ağır olanlarda doz, sabah 2 kapsül,akşam 3 kapsüldür. Kapsüller düzenli bir şekilde alınmalıdır. Kolesterolsafra kesesi taşlarının erimesi için genellikle 3 ay ile 2 yıl arasındasüreye gerek vardır. Eğer 12 aylık tedavinin ardından safra taşı büyüklüğündebir azalma olmamışsa, tedaviye devam etmenin yararı yoktur. Tedavisırasında 6 aylık aralarla safra kesesi radyolojik tetkikleri yapılaraktedavinin başarısı kontrol edilmelidir. Primer Biliyer Siroz’da: 50 kg’ye kadar sabah 1, akşam 1kapsül; 75 kg’ye kadar sabah 1, öğlen 1, akşam 1 kapsül; 100 kg’ye kadarsabah 1, öğlen 1, akşam 2 kapsül ve 100 kg’dan fazla olanlarda doz sabah2, öğlen 1, akşam 2 kapsüldür
Utalk Pudra
Undesilenik asit 1g, çinko undesilanat 1 g
Ambalaj: 100 g’lik ambalaj.
End.:Duyarlımantarların neden olduğu cilt hastalıkları, el ve ayak mikozları,intertrigo, trikofiton, ekzema ve enfekte mikozlarla, koltuk altı,meme gibi kıvrım yeri mikozlarının ve bebek pişik ve kızartılarınıntedavisinde endikedir.
Yan E.:Lokal irritasyonaneden olabilir. Enfeksiyonların nüksüne karşı dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Günde birkaç kez hastalıklı bölgeye uygulanır
Uterjin Ampul
Metilergometrinmaleat
Ambalaj: 0.2mg/1 mLx3 ampul
Uterjin Draje
Metilergobasinmaleat
Ambalaj:0.125 mgx20 draje
End.:Uterus subenvolüsyonu,loşi retansiyonu, doğum ve düşük sonrası kanamalarının tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Gebelik,doğumun ilk evresi, doğumun ikinci evresinde başın taçlanmasındanönce (metilergometrin doğum indüksiyonu ya da hızlandırılmasıiçin kullanılamaz); ciddi hipertansiyon, preeklampsi, eklampsi,oklüzif vasküler hastalıklar (iskemik kalp hastalığı dahil), sepsisve ergot alkaloidlerine aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Metilergometrin, makat gelişive diğer anormal prezantasyonlarda bebeğin doğumu tamamlanmadanve çoklu doğumda son bebek doğumu gerçekleşmeden önce verilmemelidir.Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Araç ve makine kullanım üzerine bilinen bir etkisi yoktur, ancak yinede, özellikle tedavinin başlangıcında araba ve makine kullanırkendikkatli olunmalıdır. Emziren kadınların bu ilacı birkaç gün kullanmasıile emzirilen bebeklerde zehirlenmeye dair izole bildirimler vardır.Emzirme sırasında kullanımı önerilmez.
Yan E.:Sık olarakbaş ağrısı, hipertansiyon, deri döküntüleri, karın ağrısı (uteruskasılmaları sonucu); seyrek olarak baş dönmesi, konvülsiyonlar,göğüs ağrısı, hipotansiyon, bulantı, kusma, terleme artışı; nadirolarak bradikardi, taşikardi, çarpıntılar, periferik vazospastikreaksiyonlar; çok nadir olarak hallüsinasyonlar, miyokard enfarktüsüve anafilaktik reaksiyonlar görülmüştür.
Etkileş.: Lohusalıkta bromokriptin ilemetilergometrinin birlikte uygulanması önerilmez. Halotan ve metoksiflurangibi anestezikler metilergometrinin oksitosik potansiyeliniazaltabilir.
Doz Önerisi: Uterjin Ampul: IM yolla uygulanır. IV enjeksiyon ancak yaşamıtehdit eden durumlarda, 60 saniyeden uzun sürede yavaş olarak ve kanbasıncı monitör edilerek yapılmalıdır. Olağan dozu IM veya IV yolla 1 ampuldür.Enjeksiyon,gerekirse 2-4 saat sonra tekrarlanabilir

 

İlginize Çekebilecek Diğer Bilgiler:

tedavi haberleri

Yorum Yap Soru Sor

siput