idea klinik

M Harfi İle Başlayan İlaçlar

M

MabThera IV Enfüzyon Konsantresi
Rituksimab
Ambalaj: 100 mg/10 mLx2 flakon :: 500mg/50 mLx1 flakon.
End.:Nüksedenveya kemorezistan düşük evreli (low grade) veya foliküler, CD20 pozitif,B hücreli non-Hodgkin lenfomalı hastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Rituksimabaveya murin proteinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.:Rituksimabınenfüzyonla ilişkili reaksiyonları sitokinlerin ve/veya diğer kimyasalmediyatörlerin salınımına bağlı olabilir. Kullanım sırasında ölümlesonuçlanan şiddetli pulmoner enfüzyonla ilişkili olgular bildirilmiştir.Rituksimab enfüzyonları, tüm yaşama döndürme olanaklarının el altındabulunduğu bir ortamda ve deneyimli bir onkolog/hematoloğun gözetimialtında uygulanmalıdır. Potansiyel yararlar riskten fazla olmadığı sürecegebe kadınlara uygulanmamalıdır. Üreme çağındaki kadınlara rituksimabtedavisinden önce ve bu tedaviden 12 ay sonrasına kadar etkili doğumkontrol yöntemleri uygulanmalıdır. Rituksimabın anne sütüne geçipgeçmediği bilinmediğinden, emziren annelere verilmemelidir.
Yan E.: İlk rituksimab enfüzyonu sırasındahastaların çoğunluğunda ateş ve üşüme/titremeden oluşan enfüzyonlailişkili semptom kompleksi meydana gelir. Sıkça raslanan diğer enfüzyonlailişkili semptomlar bulantı, ürtiker, yorgunluk, baş ağrısı, pruritus,bronkospazm, dispne, dilde ve boğazda şişme hissi (anjiyoödem), rinit,kusma, hipotansiyon, kızarma, hasta bölgelerde ağrıyı içermektedir.
Doz Önerisi: Erişkin hastalarda monoterapi olarak uygulananMabThera için önerilen doz 375 mg/m2vücut yüzey alanıdır. MabThera 4 hafta boyunca, haftada bir kere, sadece damaryoluyla tek başına IV enfüzyonla uygulanır. Hazırlanan enfüzyonsolüsyonu IV enjeksiyon veya bolus enfüzyon yoluyla uygulanmamalıdır.Her MabThera enfüzyonundan önce, bir analjezik/antipiretik(örneğin parasetamol) ve bir antihistaminik ilaçtan (örneğin difenhidramin)oluşan bir premedikasyon her zaman yapılmalıdır. Kortikosteroidlerlepremedikasyon da düşünülmelidir
Macrol FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx14 tablet
Macrol Oral Süspansiyonİçin Granül
Klaritromisin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL :: 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun hafiften orta dereceyekadar olan enfeksiyonları, yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlartedavisinde endikedir. Klaritromisin, asit supresyon varlığındaHelicobacter pylori eradikasyonu için endikedir; bu durum duodenalülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Klaritromisinle linkomisin ve klindamisindeolduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığıda düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekleatılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalardadoz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birliktehepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında,dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetlirenal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir.Diğer alternatif tedavilerden hiç birinin uygun olmadığı klinikdurumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır. İnsan sütüyle atılıpatılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlara verirken dikkatliolunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi:MacrolFilm Tablet: Mikobakteriyel enfeksiyonlardayetişkin hastalarda önerilen başlangıç dozu, günde 2 kez 500 mg’dir.Eğer 3-4 hafta içinde klinik ve bakteriyolojik yanıt elde edilmezse,doz günde 2 kez 1 g’ye çıkartılabilir.Macrol Oral Süspansiyon: Çocuklardaönerilen dozu günde 2 kez 7.5 mg/kg’dir. Günlük maksimum doz günde 2kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi, ilgili patojene ve hastalığınşiddetine bağlı olarak 5 ile 10 gün arasındadır. Streptokokal tedavisüresi en az 10 gündür. Sulandırılmış ilaç aç veya tok karnına verilebilir.Vücut ağırlığı 8 kg’dan az çocuklarda doz, vücut ağırlığına göre(günde 2 kez 7.5 mg/kg) hesaplanmalıdır
Madopar Kapsül
Levodopa, benserazid
Ambalaj: <62,5> (50mg+12.5 mg)x100 kapsül ::<125> (100 mg+25 mg)x30 kapsül :: <250> (200 mg+50 mg)x30kapsül.
Madopar HBS Kapsül
Levodopa 100 mg,benserazid 25 mg
Ambalaj: 30 kapsül.
End.:Parkinsonhastalarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Levodopa veya benserazide karşı aşırı duyarlığı olduğubilinen hastalara verilmemelidir. Selektif olmayan MAO inhibitörleri ilebirlikte verilmemelidir. Ciddi dekompanse endokrin, renal, hepatik veyakardiyak bozukluklarda, psikotik komponenti olan psikiyatrik hastalıklardaveya dar açılı glokomda uygulanmamalıdır. 25 yaşın altındaki hastalara verilmemelidir(iskelet oluşumu tam olmalıdır). Yeterli doğum kontrolü uygulamayan, çocukdoğurma potansiyeli olan kadınlar veya gebelere verilmemelidir. Madopar kullananbir kadın hastada gebelik oluşursa, ilaç hemen kesilmelidir.
Uyar.: Duyarlı bireylerde aşırı duyarlık reaksiyonları gelişebilir.Diyabetli hastalarda sık sık kan şekeri testleri yapılmalı ve antidiyabetikajanların dozu buna göre düzenlenmelidir. Levodopa+benserazid tedavisi, acilolgular dışında, genel anestezi gerektiren cerrahi girişimlerden 12-48 saatönce kesilmelidir. Tedavi aniden kesilmemelidir. Ani yoksunluklar yaşamıtehdit eden nöroleptik malign-benzeri sendrom (hiperpireksi, kas rijiditesi,olası psikolojik değişiklikler, yüksek serum kreatinin fosfokinaz) ile sonuçlanabilir.Benserazidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, bu tedavidekianneler bebeklerini emzirmemelidir.
Yan E.: Anoreksi, bulantı, iştahsızlık, kusma ve diyarebildirilmiştir. Tat kaybı veya değişikliğinin gözlendiği izole olgularbildirilmiştir. Tedavinin erken döneminde görülme olasılığı daha yüksekolan sindirim sistemine ait istenmeyen etkiler, ilacın yemek sırasında ya dabir miktar yiyecek ve sıvıyla birlikte alınması ve dozun kademeli olarakartırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Pruritus ve döküntü gibi alerjikcilt reaksiyonları nadiren olabilir. Kardiyak aritmiler veya ortostatikhipotansiyon nadir görülebilir. Birkaç nadir olguda hemolitik anemi, geçici lökopenive trombositopeni bildirilmiştir. Tedavinin daha geç dönemlerinde istem dışı(koreiform veya ateotik) hareketler olabilir. Ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,halüsinasyonlar, hezeyanlar ve temporal dezoryantasyon yaşlılarda ve bu gibirahatsızlık öyküsü olan hastalarda görülebilir. İdrar renk değiştirebilir,genellikle beklemekle koyulaşan kırmızı renktedir.
Etkileş.: Nöroleptikler, opioidler ve rezerpin içerenantihipertansif ajanlar ilacın etkisini inhibe ederler. İrreversibl selektifolmayan MAO inhibitörleri alan hastalarda MAO inhibitörlerinin kesilmesi velevodopa+benserazide başlanması arasında en az iki haftalık bir araolmalıdır. Sempatomimetiklerle (adrenalin, noradrenalin, isoproterenol veyaamfetamin gibi sempatik sinir sistemini uyaran ilaçlar) birlikteuygulanmamalıdır. Diğer antiparkinson ilaçlarla (antikolinerjikler, amantadin,dopamin agonistleri) kombinasyon yapılabilir, ancak bu hem istenen, hem deistenmeyen etkilerin yoğunluğunu artırabilir. Levodopa+benserazid tedavisibaşladığında antikolinerjikler aniden bırakılmamalıdır.
Doz Önerisi:Madopar ile tedaviye kademeli olarak başlanmalı ve hastalığın herdevresinde doz bireysel olarak saptanmalı ve optimal etki için titreedilmelidir. Aşağıdaki doz uygulamaları bu konuda yol gösterici olarak kabuledilebilir. Başlangıç tedavisi: Parkinsonizmin erken evrelerinde günde 3-4 kez birkapsül Madopar <62.5> ile tedaviye başlamak önerilebilir. Optimal etkiyegünlük 300-800 mg+levodopa 75-200 mg benserazid dozuyla ulaşılıp, bu 3 veyadaha fazla doza bölünebilir. Optimal etki elde etmek için 4-6 haftaya gerekvardır. Ortalamasürek dozu günde 3-6 kez 1 kapsül Madopar <125>’tir. Optimal etki için, Madopar HBS standart Madopar’ın yerine geçebilir. Gün boyuncailacın etkisinde büyük dalgalanmalar (‘on-off’ fenomeni) olan hastalar düşükve daha sık tek dozlar almalı veya Madopar HBS’ye geçmelidir. Standart Madopar’dan Madopar HBS’ye geçiş tercihen sabah dozu ilebaşlayarak bir günden diğerine yapılır. Günlük doz ve doz aralıkları başlangıçtastandart Madopar ile aynı olmalıdır. 2-3 gün sonradoz kademeli olarak yaklaşık %50 artırılmalıdır. Hastalar durumlarının geçiciolarak bozulabileceği hakkında bilgilendirilmelidir
Magnesie Calcinee Toz
Magnezyum hidroksit
Ambalaj: 100 g’lik ambalaj
End.:Peptik ülser,gastrit peptik özofajit gibi durumlarda görülen hiperasiditelerinsemptomatik tedavilerinde, çeşitli nedenlere bağlı kabızlıklardalaksatif olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrekfonksiyon yetmezliğinde, apandisitte, ülseratif kolitte, kolostomive ileostomide, kronik diyarede, bağırsak tıkanmasında kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gibi akutapandisit belirtisi olasılığı durumlarında ve böbrek yetmezliklerindekullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılan yüksek dozlardan kaçınılırsa gebeliğin son 6ayında kullanılabilir.
Yan E.: Hipermagnezemi gibi elektrolit dengesizliklerineneden olabilir. Nadiren kusma, bulantı, mide krampları yapabilir.
Etkileş.:Tetrasiklingrubu antibiyotikler, antihistaminikler, amfetamin, antimuskarinikajanlar, oral antikoagülanlar, indometasin, demir müstahzarları,naproksen, psödoefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar, sülfadiazin,digoksin gibi ilaçların emilimini azaltıp biyoyararlıklarını etkileyeceğinden,bu ilaçların alımından 2 saat önce ve sonra magnezyum alınmamalıdır.
Doz Önerisi: Mide asiditesini nötralize etmek için 0.5-1 g (yarımölçek), çeşitli hazımsızlık ve şişkinlik hallerinde adsorban velaksatif olarak 2-3 g (1 ölçek), müshil olarak 8-10 g (3 ölçek alınır. Gece yatarken alınması önerilir.Arsenik ve asit zehirlenmelerinde 20-30 g alınmalıdır
Magnesium Diasporal Granül
Magnezyum sitrat1830 mg (=295.7 mg magnezyum)
Ambalaj: 20şase.
Magnesium Diasporal Pastil
Magnezyum sitrat610 mg (=98.6 mg magnezyum)
Ambalaj: 50 pastil.
End.:Magnezyumfosfolipitler ve ATP ile kompleksler oluşturarak biyolojik membranlarıstabilize eder ve membran akışkanlığını azaltır. Şelasyon yapabilmeyeteneği ile protein sentezinde önemli rol oynar. Magnezyum ayrıcadoğal ve fizyolojik bir kalsiyum antagonisti ve vazodilatördür.
Kontr.E.: Bütün mineral müstahzarlarıgibi, renal salgılama fonksiyonunun ciddi yetersizliklerindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Dijital glikozidleri kullananhastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Gebelik ve emzirme süresindegüvenle kullanılabilir.
Yan E.: Gastrointestinal irritasyonve sulu diyareye yol açabilir.
Etkileş.: Birbirlerinin absorpsiyonlarınıengelledikleri için magnezyum preparatları ve tetrasiklinler aynıanda kullanılmamalıdır. Gerekiyorsa her iki preparat arasında birkaçsaat süre bırakılmalıdır.
Doz Önerisi: Granül: Günde 1 şase kullanılır. Bir şase içeriği yarımbardak su, çay veya meyve suyu içinde çözülüp içilmelidir. Tedavien az 6 hafta devam ettirilmelidir. Pastil: Günde 3 kez 1 pastil ağızda emilerekuygulanır. Tedavi en az 6 hafta devam ettirilmelidir. Pastillergünün farklı saatlerinde, tercihen yemeklerden önce alınmalıdır
Magnezi Kalsine Toz
Magnezyum oksit(saf)
Ambalaj: 100 g’lik ambalaj
End.:Peptikülser, gastrit peptik özofajit gibi durumlarda görülen hiperasiditelerinsemptomatik tedavilerinde, çeşitli nedenlere bağlı kabızlıklardalaksatif olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrekfonksiyon yetmezliğinde, apandisitte, ülseratif kolitte, kolostomive ileostomide, kronik diyarede, bağırsak tıkanmasında kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gibi akutapandisit belirtisi olasılığı durumlarında ve böbrek yetmezliklerindekullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılan yüksek dozlardan kaçınılırsa gebeliğin son 6ayında kullanılabilir.
Yan E.: Hipermagnezemi gibi elektrolit dengesizliklerineneden olabilir. Nadiren kusma, bulantı, mide krampları yapabilir.
Etkileş.:Tetrasiklingrubu antibiyotikler, antihistaminikler, amfetamin, antimuskarinikajanlar, oral antikoagülanlar, indometasin, demir müstahzarları,naproksen, psödoefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar, sülfadiazin,digoksin gibi ilaçların emilimini azaltıp biyoyararlıklarını etkileyeceğinden,bu ilaçların alımından 2 saat önce ve sonra magnezyum alınmamalıdır.
Doz Önerisi: Mide ekşimelerinde 0.5-1 g, hafifmüshil olarak 2-3 g, müshil olarak 8-10 g (gece yatarken) ve arsenikleasit zehirlenmelerinde 15-25 g kullanılır. (Bir kahve kaşığı yaklaşık2 g’dir
Magnezyum Sülfat Ampul
Magnezyum sülfat 7H2O%15
Ambalaj: 10mLx10 ve 100 ampul.
End.: Preeklampsi veya eklampsi, lokalbeyin ödemi gibi nedenlerle ortaya çıkan konvülziyonlarda, obstetrikteuterus kontraksiyonlarını önlemede, hipomangezemiye nedenolan kronik hastalıklarda kullanılır.
Kontr.E.: Kalp blokunda, miyokardiyal harabiyette,renal yetmezlikte, renal fonksiyon bozukluğunda ve solunum yollarıhastalığında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Magnezyum sülfat genellikle anneye,doğum sancıları sırasında ve doğumdan 2 saat sonrasına kadar uygulanmamalıdır.Magnezyum sülfatın anne sütüne geçtiği ve konsantrasyonlarını anneninserum konsantrasyonlarının iki katına ulaştığından, emziren annelerdedikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Solunum hızında azalma, dolaşımkollapsı, reflekslerin depresyonu, hipotansiyon, hipotermi, hipotoni,kalp hızının azalmasıdır.
Etkileş.: Baryum: Baryum toksisitesinin kas uyarıcıetkisi, magnezyum sülfat ile birlikte baryum kullanıldığı zamanazalır. Kalsiyum (İV tuzları): Beraber kullanımı parenteralmagnezyum sülfatın etkilerini nötralize edebilir. SSS Depresanları: Parenteral magnezyum sülfatSSS depresanları ile beraber kullanıldığında bunların etkileriniartırır. Dijital glikozidler: Dijital kullanan hastalardaparenteral magnezyum sülfat çok dikkatli kullanılmalıdır. Çünkümagnezyum toksisitesini tedavi için IV kalsiyum tuzları da uygulanacaksa,kardiyak iletim değişebilir ve kalp bloğu oluşabilir. Nöromusküler Blokerler: Bu tür ilaçların magnezyum sülfatlaberaber kullanımı nöromusküler blokajı ciddi bir şekilde potansiyalizeeder. Alkol (yüksek konsantrasyonda), alkali karbonatlar, alkalihidroksitler, arsenatlar, baryum, kalsiyum, klindamisin fosfat,ağır metaller, hidrokortizon sodyum süksinat, fosfatlar, polimiksinB sülfat, salisilatlar, stronsiyum ve tartaratlar ile geçimsizdir.Magnezyum, streptomisin, tetrasiklin ve tobramisin ile birlikteverildiğinde, bu ilaçların antibiyotik aktivitesini azaltır.
Doz Önerisi: IV enfüzyon amacıyla kullanılacak magnezyum sülfatsolüsyonlarının konsantrasyonu %20’nin altında olmalıdır. IV enjeksiyon hızıdakikada 150 mg’yi geçmemelidir. Ancak ağır eklampsi konvülsiyonlarında buhızı geçmek gerekebilir. Gebelik toksemisinde konvülsiyonların tedavisi: IV enfüzyon 4-5 g magnezyum sülfat[32-40 mEq (=16-20 mmol) magnezyum] 250 mL %5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorürsolüsyonu ile dilüe edilir ve 30 dakikada IV enfüzyon şeklinde verilir. Aynıanda IM olarak 10 g’ye kadar (her iki gluteusa ayrı ayrı 5 g) magnezyum sülfatenjekte edilir veya %20’lik solüsyondan 20 mL (4 g magnezyum sülfat) 3-4dakikada IV olarak enjekte edilir. Daha sonra, gereksinime göre her 4 saattebir 4-5 g IM olarak enjekte edilir veya ilk IV enjeksiyondan sonra, saatte 1-2g IV enfüzyonla verilir. Ağır magnezyum eksikliği: Vücut ağırlığının her kg’si için 250mg magnezyum sülfat 4 saatte bir İM olarak uygulanır. IV enfüzyon olarak 5 gmagnezyum sülfat 1 litre %5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorürle dilüe edilerek 3saatlik bir IV enfüzyonla verilir. Hafif magnezyum eksikliği: 1 g magnezyum sülfat 6 saat arayla 4doz halinde 24 saatte IM olarak uygulanır. Total parenteral nütrisyon: Günde 1-3 g magnezyum sülfat IVenfüzyonla verilir. Polimorf ventriküler taşikardi: IV olarak 2 g magnezyum sülfat 1-2dakikada IV enfüzyonla verilir. Aritmi kontrol edilemezse enjeksiyon 5-15dakika sonra tekrarlanabilir. Ayrıca dakikada 3-20 mg magnezyum sülfat enfüzyonugerekebilir. Erken doğum: Başlangıç dozu olarak 4-6 g magnezyum sülfat 20-30dakikada IV enfüzyonla verilir. Sürek dozu olarak, İV enfüzyonda saatte 1-3 g,uterus kontraksiyonları durana kadar verilir. Yetişkinler için dozsınırları:Günde 40 g’ye kadar verilebilir. Olağan pediyatrik doz: Total parenteral nütrisyonda IV enfüzyon, günde0.25-1.25 g magnezyum sülfattır
Magnokal Toz
Magnezyum hidroksit
Ambalaj: 100 g’lik ambalaj
End.:Peptik ülser,gastrit peptik özofajit gibi durumlarda görülen hiperasiditelerinsemptomatik tedavilerinde, çeşitli nedenlere bağlı kabızlıklardalaksatif olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrekfonksiyon yetmezliğinde, apandisitte, ülseratif kolitte, kolostomive ileostomide, kronik diyarede, bağırsak tıkanmasında kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli karın ağrısı, bulantı,kusma gibi akut apandisit belirtisi olasılığı durumlarında ve böbrekyetmezliklerinde kullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılan yüksek dozlardan kaçınılırsa gebeliğin son 6ayında kullanılabilir.
Yan E.: Hipermagnezemi gibi elektrolitdengesizliklerine neden olabilir. Nadiren kusma, bulantı, midekrampları yapabilir.
Etkileş.:Tetrasiklingrubu antibiyotikler, antihistaminikler, amfetamin, antimuskarinikajanlar, oral antikoagülanlar, indometasin, demir müstahzarları,naproksen, psödoefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar, sülfadiazin,digoksin gibi ilaçların emilimini azaltıp biyoyararlıklarını etkileyeceğinden,bu ilaçların alımından 2 saat önce ve sonra magnezyum alınmamalıdır.
Doz Önerisi: Mide asidi nötralizasyonu için 1 g(1/3 ölçek) alınır. Sindirim bozukluklarında, şişkinlik durumlarında velaksatif olarak 3 g (1 ölçek) yeterlidir. Uygulamaya devam etmek gerektiğindendoz günde 3-4 kez tekrarlanabilir. Müshil olarak alınması gerektiğinde 10.5 galınması gerekir. İlacın genelde yatarken alınması önerilir. Arsenik vebazı asit zehirlenmelerinde hekim gözetiminde 21-30 g (7-10 ölçek) verilebilir
Majezik FilmTablet
Flurbiprofen
Ambalaj: 100mgx15 ve 30 tablet
End.:Çeşitlenedenlere bağlı baş ve diş ağrıları, nevraljiler; adet sancıları;romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, akut gut artriti,eklem romatizmaları, artrozlar, lumbago ve şiddetli radikülaljilerinakut ve uzun süreli semptomatik tedavileri; çeşitli cerrahi operasyonlarve yumuşak doku travmalarına bağlı ağrı ve enflamatuvar semptomlarıngiderilmesi; KBB ve stomatolojik rahatsızlıklardaki ağrı ve enflamasyonungiderilmesinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.Flurbiprofen, aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuvarilaçların astım, ürtiker veya diğer alerjik reaksiyonlara yol açtığıbilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğubulunan, geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerdedikkatle kullanılmalıdır. Flurbiprofen, kardiyak dekompansasyonu,hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonuve ödem görülme olasılığına karşı dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerdekullanılması önerilmez. Laktasyonda kullanılması önerilmez.
Yan E.: Dispepsi, mide bulantısı, kusma,abdominal ağrı, gaz yakınmaları, diyare, konstipasyon, ürtiker,baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, rinit, vücutağırlığı değişimleri görülebilir.
Etkileş.: Flurbiprofen, furosemid gibidiüretiklerin etkisini azaltabilir. Antikoagülan ilaç kullananhastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Flurbiprofen ve aspirininbirlikte uygulanması durumunda flurbiprofenin serum konsantrasyonlarındayaklaşık %50 düşüş olduğu bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz, bölünmüş dozlar halinde150-200 mg’dir. Semptomların şiddetine bu doz toplam 300 mg’ye çıkarılabilir.Adet sancılarında, semptomların başlangıcında 100 mg, bunun ardından4-6 saatte bir 50 mg-100 mg, maksimum günlük doz 300 mg’dir
Makrosilin Oral Süspansiyon
Ampisilin trihidrat
Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe
Makrosilin Fort Tablet
Ampisilin trihidrat
Ambalaj: 500mgx16 tablet
End.:Duyarlı bakterilerinetken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni, sinüzitve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları; sistit,üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus ve puerperalenfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit, kolanjit,enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; filebit, apse,erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıylaseptisemi ve bakteriyel menenjit tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer,bu nedenle emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önündebulundurulmalıdır.
Yan E.:Glosit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.
Etkileş.:Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:Solunum ve yumuşak doku enfeksiyonlarında hastanın ağırlığı 20 kg veya dahafazla ise 250 mg her 6 saatte bir, hastanın ağırlığı 20 kg’dan aşağıise 50 mg/kg/gün 6-8 saatlik eşit dozlara bölünerek verilir. Gastrointestinal ve ürogenitalbölge enfeksiyonlarında hastanın ağırlığı 20 kg veya daha fazla ise 50mg, her 6 saatte bir; hastanın ağırlığı 20 kg’dan aşağı ise 100mg/kg/gün, 6-8 saatlik eşit dozlara bölünerek verilir. N. gonorrhoeae’ye bağlı erkek ve kadınlardakiüretrit tedavisinde, 1 g probenesid ile beraber 3.5 g olarak uygulanır
Maksipor FilmTablet
Sefaleksin monohidrat
Ambalaj: 500 mgx16 tablet :: 1 gx10 tablet
Maksipor Oral Süspansiyonİçin Toz
Sefaleksin monohidrat
Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları, otitis media,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları ve prostatitdahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin,sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden aşırı duyarlıkreaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Böbrek fonksiyonbozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir.Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelereuygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Psödomembranözkolit semptomları tedavi sırasında veya sonrasında görülebilir.Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddettediyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir. Geçici hepatit ve kolestatiksarılık çok nadiren bildirilmiştir. Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödemşeklinde alerji görülebilir. Anafilaktik şok da bildirilmiştir.Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinal akıntı, yorgunluk hissi,sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerindeartışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde olağan doz 6 saatte bir 250-500mg’dir. Enfeksiyon türü ve şiddetine göre günde 1-4 g uygulanabilir.Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saattebir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir.Çocuklarda olağan doz, eşit dozlara bölünerek uygulanan 25-50mg/kg/gün’dür. Streptokoksik farenjit ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında,günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda dozu ikikatına çıkartmak mümkündür. Otitis media tedavisinde dört eşitdoza bölünerek günde 75-100 mg/kg olarak uygulanabilir. b-hemolitik streptokok enfeksiyonlarındatedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur
Maksiporin Flakon IM
Sefazolin
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokainampulü
Maksiporin Flakon IM/IV
Sefazolin
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul :: 500 mgx1flakon ve 5 mL’lik çözücü ampul :: 1 gx1 flakon ve 5 mL’lik çözücüampul
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Diyare, oralkandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranözkolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.
Etkileş.:Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.
Doz Önerisi:Olağan yetişkin dozu, orta ve ağır şiddetteki enfeksiyonlarıntedavisinde 500 mg-1 g Maksiporin 6 veya 8 saatte bir uygulanmalıdır. DuyarlıGram-pozitif kokların etken olduğu hafif enfeksiyonlarda 250-500mg Maksiporin8 saattebir uygulanmalıdır. Akut, komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında1 g Maksiporin 12 saatte bir uygulanmalıdır.Pnömokoksik pnömoni tedavisinde 500 mg Maksiporin 12 saatte bir uygulanmalıdır.Ağır, yaşamı tehdit edici enfeksiyonların tedavisinde (endokardit,septisemi gibi) 1 g-1.5 g Maksiporin 6 saatte bir uygulanmalıdır. Pediyatrik dozaj: Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarıntedavisinde günlük toplam doz 25-50 mg/kg 3-4 eşit doza bölünmüş olarakverilebilir. Ciddi enfeksiyonların tedavisinde doz kg başına100 mg’ye kadar artırılabilir. Prematüre bebeklerde ve 1 aylıktanküçük bebeklerde önerilmez
Maliasin Draje
Barbeksaklon
Ambalaj: 25mgx50 draje :: 100 mgx50 draje.
End.:Grand-malepilepsiler, özellikle uyanık tipte, tek başına veya petit-mal nöbetlerlebirlikte; myoklonik-astatik petit mal (akinetik nöbetler, Lennox sendromu);impulsif (myoklonik) petit mal; Jackson ve diğer fokal epilepsiler; piknoleptikpetit mal (absanslar) ve BNS kramplarında grand mal profilaksisi içinenidekdir.
Kontr.E.:Akut alkol,uyku ilacı, analjezik ve psikofarmaka entoksikasyonları; hepatik porfiriler;ağır böbrek ve karaciğer bozuklukları; ağır myokard hasarları; tireotoksikoz,feokromositom; dar açılı glokom; rest ürinle birlikte prostat adenomu;taşikardik aritmiler; ağır anjina pektoris; ajite psikozlar.
Uyar.: Alınan doza ve bireysel duyarlığabağlı olarak, reaksiyon yetisini (araç ve makine kullananlar için önemli)azaltabilir. Gebe hastaların tedavisinde beklenen yarar ile anne ve çocuk içinoluşabilecek risk özenle tartılmalıdır. Emziren annelerde barbeksaklonuygulaması konusunda bilgiler yeterli değildir. Bu nedenle bebeklerin dikkatleizlenmesi önerilir.
Yan E.:Bazıhastalarda geçici adaptasyon semptomları, örneğin asabiyet ve huzursuzluk(ilaç akşam geç alındığında, uykuya dalma zorluğu) veya yorgunluk görülebilir.Seyrek olarak iştah azalması, kilo kaybı görülebilir. Çok seyrek olgulardaalerjik deri reaksiyonları ve kabızlık bildirilmiştir. Ender olarak, özellikleaşırı dozlarda çocuklarda halusinoz tipi optik halusinasyonlar oluşabilir.Ataksi, nistagmus, baş dönmesi, kusma gibi nörotoksik semptomlar ortaya çıkarsadoz azaltılmasına gidilmelidir. Gıda alımının azalmış olduğu durumlarda (örneğinhastalık, iştahsızlık vb.) barbeksaklona tahammül azalabilir ve doz azaltılmasıgerebilir.
Etkileş.:Kumarintürevleri, griseofulvin, oral kontraseptifler, guanetidinin etkisininazalmasına neden olabilir. Diğer santral deprese edici ilaç ve antiepileptiklerin,özellikle valproik asitin barbeksaklon ile birlikte uygulanmasında sedatif etkiartışı gözleniyorsa, doz azaltılmalıdır. Tüm santral etkili ilaçlarla olduğugibi, barbeksaklon ile tedavide de alkollü içkilerden kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu günde 100 mg’dir. Daha sonra ikigünlük ya da bir haftalık aralarla doz her seferinde 100 mg arttırılarakgerekli doz bulunur. Günlük ortalama doz süt çocuklarında 25-50 mg,küçük çocuklarda 50-100 mg, okul çocuklarında 50-300 mg ve erişkinlerde200-400 mg’dir. Vücut ağırlığı yönünden çocuklarda günlük doz 5-8mg/kg ve erişkinlerde 3-5 mg/kg’
Maltofer Oral Solüsyon
Demir III hidroksidpolimaltoz kompleksi
Ambalaj: 100 mg/5 mLx10 flakon.
End.:Özellikledemir eksikliği anemisi başta olmak üzere tüm latent ve manifest demireksikliklerinin tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Demiryüklenmesi bulunanlarda veya demirin kullanımında bir bozukluğun söz konusuolduğu durumlarda (örneğin hemokromatozis, hemosiderosis, kurşun anemisi,sidero akrestik anemi, talasemi). Demir eksikliğinin neden olmadığı anemiler(örneğin hemolitik anemi).
Uyar.: Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkınınrengi koyulaşabilir, bu durum normal olup, herhangi bir önlem gerektirmez.Gebelikte, özellikle 2. ve 3. trimesterde artan demir gereksinimi demireksikliğine sebep olabileceği için, demir takviyesi önerilmektedir. Emzirenanneye demir preparatı verilmesi, bebekte bir demir intoksikasyonuna veyabebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına neden olmaz.
Yan E.:Enderolarak gastrointestinal irritasyon, epigastrik dolgunluk, bulantı, diyare,kabızlık gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Demiriyonları (Ferroz tuzları) fitatlar, oksalatlar, taninler tetrasiklinler veantiasitlerle çözünmeyen şelatlar oluşturarak demir emilimini azaltırlar.
Doz Önerisi: Yemekler sırasında veya yemekten hemen sonraalınmalıdır. Çocuklar (>12 yaş), erişkin ve yaşlılarda latent demireksikliğinde günde ½-1 flakon (50-100 mg). Ciddi demir eksikliğinde günde2-3 kez 1 flakon (200-300 mg). Manifest demir eksikliğinde normal kandeğerlerine ulaşmak ortalama 3-5 aylık tedavi ile olur. Latent demireksikliğinde tedavi süresi 1-2 aydır. Hb konsantrasyonunun normaledönmesinden sonra depoların dolması için 2-3 aylık süre boyuncaher gün 1 flakon içilmesi gereklidir.
Maltofer Fol Çiğneme Tableti
Ferro III hidroksidpolimaltoz kompleksi (=100 mg elementel demir), folik asit 0.35 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Latent vemanifest demir eksikliğinin tedavisinde, ayrıca gebelik boyunca, gebeliköncesinde ve sonrasında (laktasyon döneminde) görülen demir ve folik asiteksikliğini engellemede endikedir.
Kontr.E.:Organizmayaaşırı dozda demir yüklenmesi (hematokromatoz, hemosideroz), demir kullanımı bozuklukları(kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi, talessemi), B12 vitaminieksikliğine bağlı megaloblastik anemi ve hemolitik anemilerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Enfeksiyona ya da malignansiye bağlı anemilerde yerinekonulan demir retiküloendotel sistemde depolanır ve ancak primer hastalıktedavi edildikten sonra kullanılabilir. Diyabetiklere dikkat: Her bir tablet0.04 dilim ekmeğe eşdeğerdir.
Yan E.:Enderolarak tokluk hissi, epigastrik ağırlık hissi, bulantı, kabızlık ve ishal gibiyan etkiler görülebilir. İlacın kesilmesiyle bu şikayetler kaybolur. Dışkıdagörülebilecek koyu rengin klinik olarak hiçbir önemi yoktur.
Doz Önerisi: Manifest demir eksikliğinde, hemoglobin değerleri normaldeğerlere ulaşana kadar günde 2-3 kez birer tablet, daha sonra demirdepolarının doldurulması amacıyla gebelik boyunca günde 1 tablet. Latent demir eksikliği ve demir+folikasit eksikliğinin engellenmesinde, günde 1 tablet. Tabletin yemek sırasındaveya yemekten sonra çiğnenmesi ve üzerine bir yudum sıvı alınması önerilir.Tabletleri bütünüyle bir miktar sıvı ile yutmak da mümkündür. Demir depolarınıdoldurmak için, kan parametrelerinin (Hb, Hct, eritrosit sayısı) normaledönüşünden yaklaşık 1 ay sonrasına kadar tedavi sürdürülmelidir
Manuprin Granül
Metenamin mandelat
Ambalaj: 0.5 gx56 saşe.
End.:Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit ve diğerkronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüridetedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistemenfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarlakontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak uygulanır. Akut üriner sistem enfeksiyonlarındatek başına kullanılmaz. Sistit ve kanlı idrarın bulunduğu durumlarda(prostat, nörojenik bladder) uzun süreli tedavi için uygundur. Sağladığıbakterisit ortam sayesinde yatalak hastalardaki sonda değişmesüresini de uzatmaktadır.
Kontr.E.: Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde,ciddi dehidratasyonda kontrendikedir. İdrardaki ürat kristallerinedeniyle gut hastalarında da kontrendikedir.
Uyar.: Yüksek dozları (3-4 hafta boyuncagünde 8 g) idrar kesesi tahrişi, ağrılı ve sık idrara çıkma, albüminürive kanama yapabilir. İdrarı alkali yapıcı ilaç ve yiyecekler yasaklanmalı,askorbik asit gibi asitlendirmeye yardımcı ilaçlar verilmelidir.İdrar pH’sı asit yapılamıyorsa tedavi kesilmelidir. Gebeliğinilk aylarında güvenirliği saptanmamıştır.
Yan E.: Tedavi edilen hastaların%3.5’tan azında bulantı, mide rahatsızlığı, dizüri, deride kızarıklıklargibi reaksiyonlar saptanmıştır.
Etkileş.: Tiyazit diüretikler, karbonik anhidrazinhibitörleri, kristalüriye neden olacağı için sülfonamidler,idrar pH’sını yükselttiği için sodyum bikarbonat ve asetazolamidile birlikte verilmemelidir.
Doz Önerisi: Günlük dozlar, yemeklerden sonra ve yatarken olmaküzere 4 kez yarım bardak suda tamamen eritilerek içilir. Büyükleregünde 4 kez ikişer şase, 6-12 yaş arası çocuklarda günde 4 kez birerşase, 6 yaşın altındaki çocuklara 4’e bölünmüş olarak günlük 50 mg/kgdozda verilir
Maprotil Tablet
Maprotilin HCI
Ambalaj: 25mgx30 tablet; 75 mgx14 tablet
End.:Endojen depresyon,envolusyonal depresyon, psikojenik depresyon, reaktif ve nevrotikdepresyon ve tükenme depresyonu, somatojenik (organik veya semptomatik)depresyon, maskeli depresyon, menopozal depresyon. Anksiyete, disforiveya irritabiliteyle karakterize diğer depresif mizaç bozuklukları;apatetik durumlar (özellikle yaşlılarda), altında depresyon ve/veyaanksiyetenin yattığı psikosomatik ve somatik semptomlar. Çocuklardave genç erişkinlerde depresyon ve bununla ilişkili mizaç bozukluklarındaendikedir.
Kontr.E.:Maprotilineaşırı duyarlığı olanlarda, epileptik olduğu bilinen veya şüphelenilenhastalarda, konvülziyon eşiği düşük olanlarda, yeni miyokard enfarktüsügeçirmiş hastalarda veya antrioventriküler iletim bozukluğu olduğunda,dar açılı glokom veya idrar tutulmasında (örn. prostat hastalıklarınabağlı olan) kullanılmamalıdır. Alkol, hipnotik, analjezik veya psikotropikilaçlarla akut zehirlenme olgularında maprotilin uygulanmamalıveya kesilmelidir.
Uyar.: Depresif hastalarda, intiharetme olasılığı, hastalıkları süresince kalıcıdır ve hastalıktaönemli bir iyileşme görülünceye kadar devam edebilir. Bu nedenle,maprotilinle tedavinin bütün aşamalarında, hastalar dikkatlibir şekilde izlenmeli ve reçeteye hastanın tedavisi için gereklien az sayıda ilaç yazılmalıdır. Kullanımı kesin gerekmedikçe vedaha güvenilir alternatif tedavi olduğu sürece maprotilinin gebeliksırasında kullanılmasından kaçınılmalıdır. Maprotilin anne sütünegeçer. Maprotilin kullanan anneler bebeklerini olası yan etkilerekarşı tıbbi gözetim altında tutulmak kaydıyla (uyuşukluk gibi) emzirebilir.Maprotilinin neden olacağı sedasyon ve dikkat azalması nedeniylehastalar araç veya makine kullanma gibi ani reaksiyon gerektirenetkinliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Sersemlik,baş ağrısı, baş dönmesi, geçici yorgunluk, gündüz sedasyon, uyuşukluk,ağız kuruluğu, terleme görülebilir. Ateşle seyreden deri reaksiyonları(döküntü, ürtiker), mide bulantısı, kusma, kilo artışı arasıragörülebilir.
Etkileş.:Maprotilinguanetidin veya betanidin gibi adrenerjik nöron inhibitörlerininantihipertansif etkisini azaltacağından veya yok edeceğinden;rezerpin veya metildopanın santral sedatif etkisini artıracağından,hipertansiyon tedavisi için birlikte kullanılmaları gerekiyorsa,etki mekanizması farklı antihipertansifler uygulanmalı ve hastanınkan basıncı izlenmelidir. Bir MAO inhibitörüyle tedavinin ardındanmaprotilin uygulanacaksa, tedavi kesinlikle yeterli bir aradan(en az 14 gün) sonra başlatılmalıdır. Noradrenalin, adrenalin, amfetamin,metilfenidat gibi sempatomimetik ajanların kardiyovasküler etkilerinigüçlendirebilir. Alkolün, barbitüratlar ve genel anestezikler gibiSSS depresanlarının ve ayrıca atropin, biperiden gibi antikolinerjikajanların ve levodopanın etkilerini de güçlendirebilir. Barbitüratlar,fenitoin, karbamazepin gibi ilaçlar maprotilinin antidepresanetkisini zayıflatabilir. Maprotilinin fenitoinle birlikte kullanımı,fenitoinin istenmeyen etkilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.Majör trankilizanlarla birlikte kullanımı maprotilinin serumdakonsantrasyonunu yükselterek konvülziyon eşiğinin düşmesine venöbetlere yol açabilir. Maprotilinin benzodiyazepinlerle kombinasyonusedasyon artmasına neden olabilir. Propranolol gibi oldukça fazlametabolize edilen b-blokerlerlekombinasyonu plazmada maprotilin konsantrasyonunu artırabilir.
Doz Önerisi: İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olaraksaptanmalı, doz hastanın durumuna ve ilaca verdiği yanıta göreayarlanmalıdır. Günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır. Hafiften ortadereceye kadar depresyonda özellikle ayakta tedavi edilen semptomlarınşiddetine ve hastanın yanıtına bağlı olarak günde 1-3 kez 25 mg veyagünde 1 kez 25-75 mg oral olarak kullanılır. Ağır depresyonda özellikle hastanedeyatan hastalara günde 1-3 kez 25 mg veya günde 1 kez 75 mg oral olarakverilir
Marcaine ‰5 Enjektabl Solüsyon
Bupivakain HCl
Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 flakon.
End.:Derin kasgevşemesinin gerekmediği uzun süreli sinir iletim (kondüksiyon)blokları ve epidural anestezi ve obstetrik anestezi için kullanılır.
Kontr.E.:Amid grubulokal anesteziklere aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir. İntravenözregional anestezide (Bier bloku) kontrendikedir.
Uyar.: Bupivakainin yanlışlıkla damariçine enjekte edilmesini önlemek için büyük özen gösterilmelidir.12 yaşın altındaki çocuklara uygulanması önerilmez. Bupivakainanne sütüne geçer ancak, tedavi edici dozlarda anne sütüne geçenmiktar çok az olduğundan, çocuğu etkileme tehlikesi yoktur.
Yan E.:Dilde uyuşma,sersemlik, baş dönmesi, bulanık görme, tremor ve bunları izleyen uykuhali, konvülziyonlar, bilinç kaybı ve solunum durması, hipotansiyonve miyokard depresyonu görülebilir.
Doz Önerisi: Yalnızca anestezi konusunda deneyimlihekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.
Marcaine-Spinal Enjektabl
Bupivakain HCI
Ambalaj: 20 mg/4 mLx5 ampul.
End.:2-3 saatsüreli ürolojik cerrahide ve alt ekstremite ameliyatlarıyla45-60 dakika süren batın cerrahisinde spinal anestezi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Amid grubulokal anesteziklere aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir. Uygulananturnikenin gevşemesine bağlı olarak, genel dolaşıma geçebilecekolan bupivakain, sistemik toksik etkilere neden olabileceğinden,intravenöz regional anestezide (Bier bloku) kontrendikedir.
Yan E.:Santral sinirsistemi reaksiyonları, dilde uyuşma, sersemlik, baş dönmesi, bulanıkgörme, tremor ve bunları takip eden uyku hali, konvülziyonlar, bilinçkaybı ve solunum durması görülebilir. Hipotansiyon ve miyokard depresyonugörülebilir.
Doz Önerisi: Cerrahide spinal anestezi içinyetişkinlere önerilen ortalama doz 2-3-4 mL (10-15-20 mg) bupivakainhidroklorürdür
Marincap Yumuşak Kapsül
Somon balığı yağıkonsantresi 500 mg (EPA-eikosapentaeonik asit %18+DHA-dokosaheksaenoikasit %12+ total omega-3 yağ asidi %35)
Ambalaj: 60 kapsül.
End.:Yağlı balıklarındüzenli bir şekilde tüketilmediği durumlarda vücudun günlük koruyucuomega-3 balık yağı gereksinimini karşılamak için diyet suplemanıolarak kullanılır.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yağ emiliminin bozuk olduğusafra kesesi ve pankreas hastalıklarında emilimi zor olduğundan,hastalar gerekirse bu yönden araştırılmalı ve hastalık saptanırsakullanılmamalıdır.
Etkileş.: Trombosit agregasyonunu azalttığından,antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında hasta dikkatle izlenmelive antikoagülan dozu gerekirse yeniden ayarlanmalıdır.
Doz Önerisi: Başka şekilde önerilmemişse, günde 3 kez 1-2 kapsülyemeklerle birlikte kullanılır
Materna Film Tablet
Vitaminler: A vitamini 5000 IU, D vitamini400 IU, E vitamini 30 IU, C vitamini 100 mg, folik asit 1 mg, B1vitamini 3 mg, B2 vitamini 3.4 mg, B6 vitamini10 mg, niasinamid 20 mg, B12 vitamini 12 mg, biotin 30 mg, pantotenikasit 10 mg. Mineraller: Kalsiyum 250 mg,iyot 150 mg, demir 60 mg, magnezyum25 mg, bakır 2 mg, çinko 25 mg, krom 25 mg,molibden 25 mg, mangan 5 mg.
Ambalaj: 30 film tablet.
End.: Gebelik ve emzirme döneminde vücudun günlük vitamingereksinimini karşılamak amacıyla beslenmeye destek olarak kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine aşırıduyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasında A vitamininin önerilen günlükdeğeri olan 8000 IU’nin aşılması, fetüs üzerinde teratojenik etkiyeneden olabilir. Folik asit, pernisiyöz anemide B12 vitaminieksikliğine bağlı olan hematolojik zararı kısmen düzeltebilirfakat nörolojik hasar üzerinde etkisi yoktur. Nadiren, folik asitalımının ardından aşırı duyarlık rapor edilmiştir. Başka vitamin içeren preparatlarlabirlikte kullanılmamalıdır. Yüksek dozlarda alındığında hipervitaminozayol açabilir.
Yan E.: Ara sıra görülen istenmeyen etkilermide bulantısı, kusma, diyare, kaşıntı, gastrik rahatsızlık, kızarıklıkveya kabızlığı içerir.
Doz Önerisi: Yetişkinler için günde 1 tablet, yemekle birliktetek başına veya hekimin gerekli gördüğü şekilde alınması önerilir.Tabletler çiğnenmemelidir
Maxaljin FilmTablet
Flurbiprofen
Ambalaj: 100 mgx30 tablet
End.: Romatoid artrit ve osteoartrit gibi kronik romatizmal hastalıklarınsemptomlarının akut veya uzun süreli tedavisi, çeşitli cerrahi operasyonlar veyumuşak doku travmalarına bağlı ağrı ve enflamatuvar semptomların giderilmesive dismenore.
Kontr.E.: Flurbiprofene karşı aşırı duyarlığı olan kişilerde;aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların astım, ürtiker veyadiğer alerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde; dendritik keratitiolanlarda ve gebeliğin 3. trimesterinde kontrendikedir.
Uyar.: Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğubulunan, geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerdedikkatle kullanılmalıdır. Flurbiprofen, kardiyak dekompansasyonu,hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonuve ödem görülme olasılığına karşı dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerdekullanılması önerilmez. Laktasyonda kullanılması önerilmez.
Yan E.: Dispepsi, mide bulantısı, kusma,abdominal ağrı, gaz yakınmaları, diyare, konstipasyon, ürtiker,baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, rinit, vücutağırlığı değişimleri görülebilir.
Etkileş.: Flurbiprofen, furosemid gibidiüretiklerin etkisini azaltabilir. Antikoagülan ilaç kullananhastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Flurbiprofen ve aspirininbirlikte uygulanması durumunda flurbiprofenin serum konsantrasyonlarındayaklaşık %50 düşüş olduğu bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz, bölünmüş dozlar halinde150-200 mg’dir. Semptomların şiddetine bu doz toplam 300 mg’ye çıkarılabilir
Maxalt Ağızda Eriyen Tablet
Rizatriptan
Ambalaj: 5 mgx3 liyofilize disk :: 10 mgx3 liyofilize disk.
End.: Auralı ya da aurasız migren ataklarının akut tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Rizatriptana karşı aşırı duyarlılık ve MAOinhibitörleriyle birlikte ya da MAO inhibitör tedavisinin sonlandırılmasınıizleyen 2 hafta içinde kullanımı kontrendikedir. Kontrol altına alınmamışhipertansiyon ile iskemik kalp hastalığı (angina pektoris, miyokard infarktüsüöyküsü, ya da kanıtlanmış sessiz iskemi) dahil olmak üzere, kanıtlanmış koronerarter hastalığı, iskemik kalp hastalığının belirti ve bulguları, ya daPrinzmetal anginada da kontrendikedir.
Uyar.:Rizatriptansadece kesin migren tanısı konulmuş olan hastalara ve baziler ya da hemiplejikmigreni olan hastalara uygulanmalıdır. Serebrovasküler vazokonstriksiyonunzararlı olabileceği ciddi tıbbi durumlarla ilişkili atipik baş ağrılarında(inme, anevrizma ruptürü gibi) kullanılmamalıdır. Rizatriptan, diğer 5-HT1B/1D agonistleri (örn. sumatriptan) ile birlikte kullanılmamalıdır. Rizatriptanınergotamin içeren ilaçlardan (ergotamin, dihidro-ergotamin ya da metiserjidgibi) herhangi biri alındıktan sonraki kullanıldığı 6 saat içinde kullanılmasıönerilmemektedir. Gebelikte rizatriptan ancak kesinlikle endike olduğundakullanılmalıdır. Emziren annelere rizatriptan uygulanması gerektiğinde özelbir dikkat gösterilmelidir. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.Migren ya da rizatriptan tedavisi bazı hastalarda uyuklamaya neden olabilir. Rizatriptanalan bazı hastalarda sersemlik de bildirilmiştir. Bu nedenle hastaların, migrenatakları sırasında ya da rizatriptan uygulandıktan sonra karmaşık işlevleriyerine getirmedeki yeterlilikleri değerlendirilmelidir.
Yan E.: En sık rastlanan yan etkileri baş dönmesi, uyuklama veasteni/yorgunluktur. Diğer yan etkiler, göğüs ağrısı, karın ağrısı,çarpıntı, taşikardi, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, diyare, hazımsızlık,susama, boyun ağrısı, sertlik, bölgesel ağırlık hissi, bölgesel sertlik, kasgüçsüzlüğü, baş ağrısı, parestezi, azalmış zihinsel berraklık, uykusuzluk,hipestezi, tremor, ataksi, sinirlilik, baş dönmesi, oryantasyon bozukluğu,farenkste rahatsızlık hissi, dispne, flushing, kaşıntı, terleme, ürtiker,bulanık görme, sıcak basmaları. Senkop ve hipertansiyon nadiren görülmüştür.
Etkileş.: Rizatriptanın MAO inhibitörü alan hastalarda kullanılmasıkontrendikedir. Rizatriptanın plazma konsantrasyonları propranolol ile birliktekullanılmasıyla artış gösterebilir.
Doz Önerisi: Profilaktik olarak kullanılmamalıdır. Maxalt’ın suile alınmasına gerek yoktur. Liyofilize disk, dışında aluminyum bir şase olanblister ile ambalajlanmıştır. Bilister ambalaj kutu el ile soyulur veliyofilize disk dil üzerine yerleştirilir ve ağızda eridiğinde tükrük ileyutulur. 18 yaş veüzeri erişkinlerde önerilen doz 10 mg’dir. Etkinin başlaması (baş ağrısınınhafiflemesi ya da kaybolması) ilaç alımını izleyen 30 dakika içinde ortayaçıkabilir. Doz aralarında en az 2 saat olmalı; 24 saatlik süre içinde 30 mg’denfazlası alınmamalıdır
Maxidex Oftalmik Pomat
Deksametazon
Ambalaj: %0.1×3.5 g’lik oftalmik tüp.
Maxidex Oftalmik Süspansiyon
Deksametazon
Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe
End.:Alerjikkonjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit, herpes-zosterkeratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyle oluşan yanıklar,yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbar konjunktivi yaralanmaları;göz ön segmentinin çeşitli nedenlere bağlı irritasyon ve enfeksiyözolmayan enflamasyonları, göz yaşı bezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarındakullanılır.
Kontr.E.: Herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülözü,glokom anemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Doktor gözetimi altında kullanılmaya başlanmalıve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli görüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.:Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, görüş alanıve görüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler katarakt oluşumugibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma, batma meydana gelebilir.
Doz Önerisi:Maxidex Oftalmik Pomat: Günde 3-4 kez bir şerit merhem konjunktiva kesesine(veya keselerine) uygulanır. İstenilen yanıt sağlanmışsa dozajbirkaç gün içinde günde bir keze kadar tedrici olarak azaltılır
Maxipime Flakon iM/iV
Sefepim HCl
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ve 5 mL’lik çözücü ampul :: 1 gx1flakon ve 10 mL’lik çözücü ampul.
End.: Duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan pnömonive bronşit dahil alt solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefrit dahilkomplike ve komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları, deri veyumuşak doku enfeksiyonları, peritonit ve safra yolu enfeksiyonlarıdahil batın içi enfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, septisemi,febril nötropenide ampirik tedavi, intraabdominal ameliyat geçirenhastalarda cerrahi profilakside endikedir.
Kontr.E.: Sefalosporin grubu antibiyotikler, penisilinlerve diğer b-laktam antibiyotiklerekarşı aşırı duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.
Yan E.: nfeksiyon etkeni organizmanın sefepime duyarlığınısaptamak için kültür ve duyarlık testleri yapılmalıdır. Sefepimleampirik tedavi, duyarlık testlerinin sonuçları beklenmeden başlatılabilirve bu testlerin sonuçları belirlendiğinde antibiyotik tedavisisonuca göre düzenlenmelidir. Özellikle ilaçlara karşı alerjik reaksiyongösteren hastalarda antibiyotikler dikkatle uygulanmalıdır.Böbrek yetersizliği olan hastalarda, ayarlanmamış sefepim dozlarınınverilmesi ile ensefalopati, tutarıklık, miyoklonus ve/veya böbrekbozukluğu dahil ciddi advers etkilere raslanmıştır. Gebelikteeğer mutlaka gerekiyorsa kullanılmalıdır. Sefepim insan sütüneçok düşük konsantrasyonlarda geçer. Emziren kadınlarda sefepim dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Kızarıklık, prurit, ürtiker,bulantı, kusma, oral moniliazis, diyare, kolit (psödomembranöz kolitdahil), baş ağrısı, ateş, vajinit, eritem, karın ağrısı, konstipasyon,vazidalasyon, dispne, sersemlik, parestezi, genital prurit, tat bozukluğu,titreme, spesifik olmayan moniliazis, anafilaksi ve tutarıklar.
Etkileş.: Sefepim solüsyonları metronidazol,vankomisin, gentamisin, tobramisin sülfat ve netilmisin sülfat solüsyonlarıylaetkileşebileceğinden karıştırılmamalıdır. Bu ilaçlardan birininsefepimle aynı zamanda kullanılması gerekiyorsa, her biri ayrıayrı uygulanmalıdır.
Doz Önerisi: IV ya da IM olarak uygulanabilir. Doz ve uygulamayolu, enfeksiyon etkeni organizmaların duyarlık dereceleri, enfeksiyonunşiddeti, hastanın durumu ve böbrek fonksiyonlarına göre değişir.Normal böbrek fonksiyonları olan yetişkinlerde ve vücut ağırlıkları40 kg’nin üzerinde olan çocuklarda (12 yaş ve üstü) önerilen dozlar:Hafif ve orta dereceli idrar yolu enfeksiyonları: 500 mg-1 g IV veyaIM, 12 saatte bir. İdrar yolu enfeksiyonları dışında kalan hafifve orta dereceli enfeksiyonlar: 1 g IV veya IM, 12 saatte bir. Ciddienfeksiyonlar: 2 g IV, 12 saatte bir. Çok ciddi veya yaşamı tehdit edenenfeksiyonlar: 2 g IV, 8 saatte bir. Tedavinin normal süresi 7-10 gündür. Daha ciddienfeksiyonlarda daha uzun tedavi gerekebilir. Febril nötropenininampirik tedavi süresi 7 gündür ya da nötropeni kaybolana kadar devameder. Çocuklar (1 ay ve daha büyük/normal böbrek fonksiyonu): Önerilennormal dozlar pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında; vücut ağırlıkları ú40 kg olan hastalar için 10 günsüreyle her 12 saatte bir 50 mg/kg. Daha ciddi enfeksiyonlarda doz aralığı 8 saattebire indirilebilir. Septisemi ve ampirik febril nötropeni tedavisinde;vücut ağırlıkları ú40 kgolan hastalar için 7-10 gün süreyle her 8 saatte bir 50 mg/kg
Medafein Tablet
Parasetamol 500 mg,kafein 30 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopenigörülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, derierüpsiyonu, hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma, karınağrısı seyrek de olsa bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral kontraseptiflerparasetamolün eliminasyon yarı-ömrünü azaltır. Metoklopramid parasetamolünemilimini hızlandırır. Simetidin ve oral kontraseptifler kafein metabolizmasınıinhibe edebilir. Aktif kömür parasetamol emilimini azaltır. Parasetamolile birlikte kloramfenikol uygulaması serum düzeyini yükseltir.
Doz Önerisi:15 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler: Günde 1-3 kez olmak üzere 1-2 tabletverilir. Günlük maksimum doz Parasetamol üzerinden 4 g’dir. Uzun sürelitedavilerde ise günlük maksimum doz 2.6 g’yi geçmemelidir. 12-15 yaş arası: Günde 1-3 kez olmak üzere 1 tabletverilir. Günlük doz en çok 50 mg/kg olmalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır. Medafein Tablet eklem ağrılarına karşı ve ateş düşürücü olarakkullanıldığında; ağrıların yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda ise 5 gün boyuncadevam etmesi, ateşin ise 3 gün boyunca sürmesi halinde ek bir tedavi gerekebilir.MedafeinTablet’in alınmaaralıkları en az 4 saat olmalıdır
Medicold Pediatrik Şurup
Parasetamol 160 mg,psödoefedrin HCl 15 mg, klorfeniramin maleat 1 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
End.: Grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan; ateş,burun tıkanıklığı, kırıklık hali ve minör kas ağrıları, genizde kaşıntı gibisemptomların giderilmesi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığıolanlarda, önceki hafta içinde MAO inhibitörü ilaç almış veya almayadevam eden hastalarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni,agranülositoz, ulantı, kusma, gastrik şikayetler, pankreatit, çeşitli tiptecilt kızarıklıkları ve döküntüleri, uyku hali, bazan anksiyete, tremor,eksitasyon, idrar retansiyonu görülebilir.
Etkileş.: Alkollü içkiler, trankilizan ve sedatif ilaçlarlabirlikte kullanılmamalıdır. Hepatik enzimleri indükleyen hepatotoksik ilaçkullananlarda hepatotoksisite riskini artırabilir. Oral antikoagülanlarlabirlikte uzun süreli parasetamol kullanımı, antikoagülan etkide artışa nedenolabilir. Siklopropan, halotan ya da benzeri halojenli anestezik maddelerleameliyata girecek hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: 4-6 saatte bir aşağıdaki dozlarda uygulanması önerilir:12-23 ay ¾ ölçek, 2-3 yıl 1 ölçek, 4-5 yıl 1.5 ölçek, 6-8 yıl 2 ölçek, 9-10 yıl2.5 ölçek, 11-12 yıl 3 ölçek. Bir ölçek 5 mL’ye eşdeğerdir. ½ ve ¾ ölçek olarakverilen dozlar ölçü kaşığı üzerindeki doz çizgilerine göre ayarlanmalıdır. 24saat içinde 4’ten fazla doz uygulaması yapılmamalıdır. Ateş 3 günden diğersemptomlar 5 günden fazla devam ederse tedavi yeniden değerlendirilmelidir
Mefoxin Enjektabl
Sefoksitin sodyum
Ambalaj: IM: 1 gx1 flakon ve %1’lik lidokain içeren 2 mL’lik1 çözücü ampul :: IV: 1 gx1 flakon ve 10 mL’lik 1 çözücü ampul.
End.:Duyarlıorganizmaların etken olduğu, aşağıda belirtilen enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Peritonit ve diğer intraabdominal ve intrapelvikenfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, septisemi, endokardit,komplikasyonsuz gonore dahil olmak üzere üriner sistem enfeksiyonları,solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, derive yumuşak doku enfeksiyonları. Sefoksitin, kontamine veya potansiyelolarak kontamine olarak sınıflandırılan cerrahi girişimler uygulananhastalarda veya postoperatif bir enfeksiyonun özellikle tehlikeliolduğu olgularda, postoperatif enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.:Sefoksitinekarşı hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Klinik deneyimolmadığı için, sefalosporinlere karşı hipersensitivitesi olanlarauygulanmamalıdır.
Uyar.: Sefoksitin tedavisine başlamadanönce, b-laktam antibiyotiklere karşıdaha önceden hipersensitivite reaksiyonu görülüp görülmediğinedair dikkatli bir sorgulama yapılmalıdır. Penisiline alerjisiolan hastalarda sefoksitin çok dikkatli uygulanmalıdır. Renalyetmezlik nedeniyle geçici ve sürekli olarak çıkan idrar miktarıazalmış olan hastalarda, total günlük sefoksitin dozu azaltılmalıdır.Gebelik sırasında kullanımında elde edilmesi beklenen yarar ileolası zararlar karşılaştırılarak değerlendirme yapılmalıdır.Sefoksitin insan sütüne geçmektedir. Kullanımı endike olduğu durumlardadikkat edilmelidir.
Yan E.:Döküntü(eksfoliyatif dermatit dahil), ürtiker, kaşıntı, ateş ve diğer alerjikreaksiyonlar (anafilaksi dahil), hipotansiyon, psödomembranözkolit, bulantı ve kusma, eozinofili, granülositopeni dahil olmaküzere lökopeni, nötropeni, anemi (hemolitik anemi dahil), trombositopenive kemik iliği depresyonu bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Mefoxin IM sadece IM yoldan, Mefoxin IV sadece IV yoldan uygulanmalıdır.Dozaj ve uygulama yolu, enfeksiyonun şiddeti, etken organizmalarınduyarlık derecesi ve hastanın durumuna göre belirlenmelidir. Duyarlıktest sonuçları beklenirken tedaviye başlanabilir. Olağan erişkindozu 8 saatte bir 1 g veya 2 g’dir
Megace Tablet
Megestrol asetat
Ambalaj: 160mgx30 tablet.
End.: Megestrol asetat; ilerlemiş memeveya endometriyum kanserlerinin (tekrarlayan, cerrahi girişimdebulunulamayan veya metastazlı hastalıklar) hafifletici tedavisiiçin endikedir.
Kontr.E.: Gebelik teşhisinde kontrendikedir.
Uyar.: Megestrolün diğer tüm neoplastikhastalıklarda kullanımı önerilmez. Önerildiği şekilde kullanılırsa, megestrol kullanımıiçin spesifik önlemler yoktur. Tekrar eden veya metastazlı kanseriçin tedavi edilen herhangi bir hastanın yakın denetimi gerekir.Trombofilebit geçirmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Kilo artışı megestrolün sıkraslanan bir yan etkisidir. Trombofilebit ve pulmoner emboliyi içerentromboembolik olgu nadiren kaydedilmiştir. Bulantı ve kusma,ödem, adet dışı kanama, dispne, tümör yayılması (hiperkalsemili veyahiperkalsemisiz), hiperglisemi, alopesi, karpal tünel sendromuve döküntü de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Meme kanserinde tek veya bölünmüş dozlar halinde160 mg/gün; endometriyum kanserinde tek veya bölünmüş dozlar halinde40-320 mg/gün dozunda uygulanır. Megace’in etkinliğinin belirlenmesi için en az 2 aylıksürekli tedavi yeterli bir süre sayılmaktadır
Megadyn Film Tablet
A vitamini 10.000IU, B1 vitamini 20 mg, B2 vitamini 5 mg, Kalsiyumpantotenat 11.6 mg, B6 vitamini 10 mg, B12 vitamini0.005 mg, C vitamini 150 mg, D3 vitamini 500 IU, E vitamini10 mg, biotin 0.25 mg, nikotinamid 50 mg. Demir 10 mg, fosfor 25.8 mg,kalsiyum 50 mg, magnezyum 36.2 mg, mangan 0.5 mg, bakır 1 mg, çinko 0.5mg, molibden 0.1 mg.
Ambalaj: 30 draje.
End.:Önemli bircerrahi girişim öncesi sonrası, ağır yanıklar, uzun süreli hastalıklarve nekahet dönemleri, gastrointestinal bozukluklara bağlı absorpsiyonsorunları, kronik alkolizm gibi vücudun direncinin azaldığı ve vitamingereksiniminin arttığı durumlarda kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine, özellikle B1 vitamininekarşı önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanıldığındaözellikle A ve D hipervitaminozuna yol açabileceği unutulmamalıdır.
Yan E.: Aşırı dozlarda, uzun süreli kullanımı halindehipervitaminoza bağlı olarak alerjik deri döküntüleri, mukozaülserasyonları gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.
Etkileş.: Levodopa ile birlikte kullanılmamalıdır.Levodopanın antiparkinson etkisini zayıflatabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlere günde 1 draje verilmesi önerilir.
Megadyn Junior Çiğneme Tableti
Vitaminler: A vitamini 1667 IU, D3 vitamini 400 IU,E vitamini 10 IU, B1 vitamini 0.90 mg, B2 vitamini 1.10 mg, B6 vitamini 1.10mg, C vitamini 45.0 mg, B12 vitamini 1.00 mcg, biotin 0.025 mg, folik asit0.075 mg, nikotinamid 12.0 mg, pantotenik asit 3.50 mg. Mineraller: Kalsiyum 31.250 mg, fosfor 31.250 mg,magnezyum 25.0 mg, demir 2.250 mg, bakır 0.250 mg, çinko 1.880 mg, mangan 0.180mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Vücudun günlükvitamin ve mineral ge-reksinimini karşılamak amacıyla beslenmeye destek olarakkullanılır.
Kontr.E.:İçerdiğimaddelerden bir veya birkaçına karşı aşırı duyarlılığı olan, A veya Dhipervitaminozu bulunan, hiperkalsemi saptanan veya retinoid tedavisi görmekteolan kişilerde kontrendikedir. Fenilketonürili çocuklarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek dozlarda kullanıldığında hipervitaminoza yolaçabilir. Başka vitamin içeren preparatlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
Yan E.:Geneldeiyi tolere edilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlık reaksiyonları oluşabilir.
Doz Önerisi: 4 yaş ve üzerindeki çocuklar tarafından günde bir çiğnemetableti, tercihen sabahları alınmalıdır.
Megadyn Pronatal Film Tablet
Vitaminler: 4000 IU/1200 µg A vitamini (retinol),1.6 mg B1 vitamini (tiamin), 1.8 mg B2 vitamini(riboflavin), 2.6 mg B6 vitamini (piridoksin), 4 µg B12vitamini (siyanokobalamin), 100 mg C vitamini (askorbik asit), 500 IU D2vitamini (ergokalsiferol), 15.000 mg E vitamini (alfa tokoferil asetat), 0.2 mgd-biotin (H vitamini), 10 mg kalsiyum d-pantotenat, folik asit 0.8 mg, 19 mgnikotinamid. Mineraller: 125 mg kalsiyum, 60mg demir, 100 mg magnezyum, 125 mg fosfor. Oligo-elementler:1 mg bakır, 1 mg mangan, 7.5 mg çinko ile boyar madde olarak titan dioksit vesarı demir oksit içerir.
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Gebelikve emzirme döneminde artan gereksinim ve yetersiz alım sonucunda ortayaçıkabilen genel vitamin ve mineral eksikliklerinin önlenmesi ve eksikliklerebağlı gelişecek istenmeyen etkilerin önlenmesinde.
Kontr.E.:A ve/veyaD hipervitaminozu bulunan olgularda, böbrek fonksiyon bozukluğu olanhastalarda, demir birikiminin ya da demir kullanım bozukluğunun söz konusuolduğu kişilerde, hiperkalsemi ya da hiperkalsiürili olgularda ve ilacıniçerdiği bileşenlerden bir ya da birkaçına karşı alerjisi olduğu bilinenkişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek dozlarda alındığında hipervitaminoza nedenolabileceği unutulmamalıdır.
Yan E.:Geneldeiyi tolere edilir. Nadiren kullanım sırasında kabızlık gibi gastrointestinalbozukluklar olabilir. Ancak bu yakınmalar genellikle tedavinin kesilmesinigerektirmez.
Etkileş.:Birbirlerininemilimlerini bozabileceklerinden, demir içeren preparatlar, tetrasiklinler ileaynı zamanda kullanılmamalıdır. Eğer aynı zamanda kullanılmaları gerekiyorsa,her iki ilacın alınması sırasında yaklaşık iki saatlik bir zaman farkıolmalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde bir tablet kahvaltı ilebirlikte alınmalıdır. Sabahları aşırı bulantı ve kusması olan gebelerde öğleyemeği ya da gerekirse akşam yemeği sırasında alınması önerilir
Megasid Film Tablet
Klaritromisin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonuiçin endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Klaritromisinle linkomisin ve klindamisindeolduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığıda düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekleatılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalardadoz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birliktehepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında,dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetlirenal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir.Diğer alternatif tedavilerden hiç birinin uygun olmadığı klinikdurumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır. İnsan sütüyle atılıpatılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlara verirken dikkatliolunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde doz, 12 saatte bir olmak üzere, farenjit/tonsillitte250 mg 10 gün; akut maksiller sinüzitte 500 mg 14 gün; alt solunum yollarınınenfeksiyonlarında 250-500 mg 7-14 gün; kronik bronşitin akut alevlenmelerinde250 mg, H. influenzae’de ise 500 mg 7-14 gün; pnömonide 250 mg 7-14 gün;komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 250 mg7-14 gün’dür. Mikobakteriyel Enfeksiyonlu yetişkin hastalarda önerilen başlangıç dozu günde2 kez 500 mg’dir. Eğer 3 ile 4 hafta içinde klinik veya bakteriyolojikyanıt elde edilemezse, doz günde 2 kez 1 g’ye çıkartılabilir. H. Pylori Eradikasyonu:H. pylori eradikasyonu için şu doz rejimleri önerilmektedir:Üçlü tedavi rejimi: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 gamoksisilin ve günde 30 mg lansoprazol ile birlikte 10 gün uygulanırveya günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilin vegünde 20 mg omeprazol ile birlikte 10 gün uygulanır. İkili tedavi rejimi: Günde 3 kez 500 mg klaritromisin, günde 40 mg omeprazollebirlikte 14 gün uygulanır, günde 20 mg veya 40 mg omeprazole ek olarak14 gün daha devam edilir veya günde 3 kez 500 mg klaritromisin günde2 kez 30 mg lansoprazol ile birlikte 14 gün uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamakiçin daha fazla asit supresyonu gerekebilir
Mellerettes Oral Solüsyon
Tioridazin
Ambalaj: 30 mg/mLx30 mL’lik ambalaj. (1 mL=30damla)
Mellerettes Draje
Tioridazin HCI
Ambalaj: 10mgx30 draje.
Melleril Draje
Tioridazin HCI
Ambalaj: 25mgx30 draje :: 100 mgx30 draje.
End.:Önerilendoza göre anksiyete, gerginlik ve psikoza bağlı olmayan mental bozukluğaait multi semptomlarda (örneğin ajitasyon, depresyon, uyku bozuklukları)ve de psikoza bağlı bozuklukların semptomlarını kontrol altına almadaetkilidir. Özellikle şu durumlarda kullanılır: Klinikte kronikpsikozlu hastalarda; ambulatuvar tedavi gören psikozlu hastalarda;sıklıkla çeşitli düzeylerde psikoorganik sendromla birlikte seyredenaşırı ajitasyon, anksiyete ya da anksiyete depresyon karışımı bulgulargösteren geriyatrik hastalarda; alkolden kesilme devresindeki hastalarınanksiyete, ajitasyon, perseküsyon ya da hallüsinasyon gibi semptomlarınıgidermede; ajite depresyonda yardımcı olarak.
Kontr.E.:Santral sinirsisteminin ağır depresif durumları ve koma hali, ekstrem durumlardakihipertansif ve hipotansif kalp hastalıkları, daha önce diğer fenotiyazinlereduyarlık ve kan diskrazisi, ayrıca sarılık gibi hipersensitivitereaksiyonu saptanmış kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Hastaların reaksiyonlarınızayıflatabilir (örneğin araç ve makine kullanımı). Karaciğer bozukluğunda,hepatik fonksiyonların düzenli kontrolü gerekir. Gebelikte zorunluolmadıkça verilmemelidir. Tioridazin alan annelerin çocuklarınıemzirmemeleri gerekmektedir.
Yan E.:Sedasyon,baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon, burun tıkanması, ağız kuruluğu,uyum bozuklukları, üriner retansiyon ya da inkontinans, galaktore,menstrüel düzensizlikler, ereksiyon (zayıflığı ya da priapizm) veejakülasyon bozuklukları, allerjik deri döküntüleri, fotosensibilite,bulantı, kabızlık, kilo değişikliği, hipertermi, sarılık, izoleolgularda ilacın derhal kesilmesini gerektiren nöroleptik malignsendrom (kas sertliği, hipertermi, konfüzyon, otonomik dengesizlik)gözlenmiştir.
Etkileş.:Antihistaminiklerin,SSS depresanlarının, alkolün santral depresan etkilerini ve antikolinerjikajanların antimuskarinik etkileri ile kinidinin inhibitör kardiyaketkilerini artırabilir. Levodopanın antiparkinsonik etkileriniazaltabilirr. Adrenerjik vazokonstriktörlerin presör etkisiniazaltabilir. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında fenotiyazinlerinsedatif ve antimuskarinik etkileri artabilir ve uzayabilir. Lityumile birlikte kullanıldığında, nöroleptik ajanların neden olduğunörotoksisite ve ekstrapiramidal semptomlar şiddetlenebilir. b-adrenerjik blokerlerle birliktekullanımı fenotiyazinlerin plazma konsantrasyon düzeylerindeartışa yol açabilir. Antasitler ve antidiyareik ilaçlar fenotiyazinlerinemilimini inhibe edebilirler.
Doz Önerisi:Mellerettes Süspansiyon: Özellikle çocuklar ve geriyatrik hastalar için uygundur.Bir miktar suya veya meyve suyuna karıştırılarak alınır. Dozaj vealım zamanı semptomların şiddet derecesine göre bireyler için ayrıayrı düzenlenmelidir. Alt sınırın üzerindeki günlük dozlar genelde2-4’e bölünerek verilir. 1 ve 1 yaşın üzerindeki çocuklara vücutağırlığının her bir kg’si başına günde 0.5-2.0 mg; yetişkinlere 10-75mg/gün verilir. Mellerettes Tablet: Yetişkinlerde semptomların şiddetderecesine göre günlük doz 10-75 mg’dir. 10 mg’nin üzerindeki dozlargenelde 2-4’e bölünerek verilir.Melleril Draje: Erişkinler için semptomların şiddetderecesine göre günde 25-75 mg ve psikiyatride, ciddi nörozlardave ambulatuvar psikozlarda günde 25-150 mg uygulanır. Kliniktekipsikozlu hastalara 100-600 mg, ambulatuvar psikozlu hastalara50-300 mg, ajite depresif ve geriyatrik hastalara 25-200 mg, alkolizmtedavisindeki hastalara 100-200 mg, ciddi nörozlarda 25-150 mg verilir.Maksimum günlük doz 800 mg’dir
Melox Tablet
Meloksikam
Ambalaj: 7.5 mgx10 ve 30 tablet :: 15 mg(Fort)x10 ve 30 tablet
End.:Romatoidartritin semptomatik tedavisi ve ağrılı osteoartritin (artroz,dejeneratif eklem hastalığı) semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Meloksikama allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.Asetilsalisilikasitle ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla çapraz duyarlıkolasılığı vardır. Asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçlar verildikten sonra astım belirtileri, burun polipleri, anjiyoödemveya ürtiker gelişmiş olan hastalara verilmemelidir. Ayrıca, aktifpeptik ülserasyonda, ağır karaciğer yetmezliğinde, diyaliz edilmeyenağır böbrek yetmezliğinde, çocuklar ve 15 yaşından küçük olan adölesanlarda,gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Anamnezinde gastrointestinalsistemin üst bölümünde hastalık öyküsü bulunan ve antikoagülankullanmakta olanlarda dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid antienflamatuvarilaçlar ender olarak interstisyel nefrit, glomerülonefrit, renalmedullar nekroz veya nefrotik sendrom nedeni olabilir.
Yan E.: Dispepsi, bulantı, kusma, karınağrısı, kabızlık, bağırsaklarda aşırı gaz bulunması, ishal, transaminazlarve bilirubin düzeyleri gibi karaciğer fonksiyon parametrelerindegeçici anormallikler, özofajit, gastroduodenal ülser, gizli veyamakroskopik gastrointestinal kanama, kolit, anemi, kan sayımıanormallikleri ve bu arada lökosit formülü değişiklikleri, lökopenive trombositopeni, kaşıntı, deri döküntüsü, fotosensitizasyon,sersemleme hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, göz kararması,ödem, kan basıncının yükselmesi, palpitasyon, deride kızarma, böbrekfonksiyonu parametrelerinde anormallikler, serum kreatinin ve/veyaüre düzeylerinin yükselmesi gibi advers etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.: Salisilatlar dahil olmak üzereyüksek doz nonsteroid antienflamatuvar ilaçların birlikte verilmesi,gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskini artırabilir. Oralantikoagülanlar, tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin vetrombolitiklerin meloksikamla birlikte kullanımı kanama riskindeartışa neden olur. Meloksikam, metotreksatın hematolojik toksisitesiniartırabilir. Nonsteroid antienflamatuvar ilaçların uterus-içidoğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.Meloksikam ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondansakınılmalıdır. Kolestiramin, gastrointestinal kanaldaki meloksikamıbağlayarak bu ilacın vücuttan daha çabuk atılmasına neden olur.Oral antidiyabetiklerle etkileşim olasılığı da gözden uzak tutulmamalıdır.
Doz Önerisi: Romatoid artritte doz günde 15 mg’dir. Terapötik yanıta göre bu doz,7.5 mg’ye indirilebilir. Osteoartritte günde 7.5 mg uygulanır. Gerektiğindebu doz, günde 15 mg’ye yükseltilebilir. Ankilozan spondilitte doz günde 15mg’dir. Advers reaksiyon riski yüksek hastalarda tedaviye günde7.5 mg ile başlanması önerilir. Ağır böbrek yetmezliği olan diyalizhastalarında günlük doz 7.5 mg’yi aşmamalıdır. Önerilen maksimumgünlük dozu 15 mg’dir. Tabletler yemeklerde, su veya başka bir sıvıylayutulmalıdır
Menefloks IV Enfüzyon Flakonu
Ofloksasin
Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 flakon
Menefloks FilmTablet
Ofloksasin
Ambalaj: 200 mgx10 tablet :: 400 mgx5 tablet
End.:Duyarlı bakterilerinneden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunum sistemi enfeksiyonları(bronşit), pnömoniler, KBB enfeksiyonları, yumuşak doku ve derininenfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, bakteriyel enteritlerve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahil olmak üzere abdominalenfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genital organların enfeksiyonları,gonore, enfeksiyonlara direncin belirgin olarak azaldığı hastalarda(örn. nötropenik durumlar), ofloksasine duyarlı patojenlere bağlıenfeksiyonların önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.
Uyar.: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.
Yan E.:Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Etkileş.:Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gören kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.
Doz Önerisi:Menefloks IV Enfüzyon: 30 dakikadan az olmamak üzere yavaş IV en füzyonşeklinde uygulanır. Hızlı veya bolus IV enfüzyon yapılmamalıdır.Genel olarak önerilen doz, her 12 saatte bir 200-400 mg olup, en az 30 dakikasüreyle yavaş enfüzyon şeklindedir.Menefloks Tablet: Doz, enfeksiyon tipine ve şiddetinegöre ayarlanmalıdır. Günlük doz 200-800 mg arasındadır. Günlük maksimumdoz ise 800 mg’dir. Tedavi süresi 5-10 gün arasındadır ve tedavi süresi2 ayı geçmemelidir. Alt üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisindegünde 2 kez 1 tablet önerilir. Komplike olmayan üretral ve servikalgonorede tek dozluk (400 mg) tedavi önerilir
Meneklin Ampul IM/IV
Klindamisin fosfat
Ambalaj: 300mg/2 mLx1 ampul :: 600 mg/4 mLx1 ampul
End.:< dozlaraçıkılabilir. yüksek daha enfeksiyonlarda ağır Daha uygulanır. bölünerek eşitdoza 4 veya 3 yoldan IV IM doz, kg mg 20-40 Günlük çocuklarda: aylıktansonraki 1 bölünerek doza eşit 3-4 gün, 15-20 Hekimgözetiminde küçük): aylıktan (1 Yenidoğanlarda önerilmektedir. uygulanmaması enfüzyonile bir tek saatlik dozların büyük mg?den 1200 ileuygulanmaması enjeksiyon üzerindeki mg?nin 600 dozuygulanabilir. kadar ye>Seyreltme oranı ve infüzyon hızları: Klindamisin fosfat IV yollauygulanmadan önce mutlaka seyreltilmelidir. IV infüzyon için hazırlananklindamisin çözeltisinin konsantrasyonu 18 mg/mL’yi ve enfüzyon hızı dadakikada 30 mg’yi geçmemelidir. Klindamisin fosfat steril çözeltisi, odasıcaklığında 24 saat süre ile, sodyum klorür, glikoz, kalsiyum veya potasyum içerenIV çözeltileriyle ve kliniklerde mutat konsantrasyonlarda kullanılan B kompleksvitamini içeren çözeltilerle fiziksel ve biyolojik olarak geçimlidir ve aktivasyonunukorur
Menogon Flakon
FSH 75 IU, LH 75 IU
Ambalaj: 5flakon ve 5 çözücü ampul ve 10 flakon ve 10 çözücü ampul
End.:Gonadlarınyetersiz endojen uyarısına bağlı fertilite bozukluklarında kullanılır.Kadında: Anovülasyon nedenli infertilite; diğer tedavilerinbaşarısız olduğu hallerde, folikül olgunlaşması bozukluklarıve korpus luteum yetmezliği, Erkekte: Belli bazı spermatogenez bozukluğu olgularındakullanılır. Kan gonadotrofinleri ve/veya prolaktin düzeylerinormalin üstünde olan olgularda endike değildir.
Kontr.E.:Over, testisve hipofiz tümörleri varlığında kontrendikedir.
Uyar.: Tedavi öncesi, genital organlardaanatomik anomali ya da gonad dışı endokrinopati (örn, tiroid ya daadrenal bozuklukları, diyabet) olup olmadığını aramaya yönelikfizik muayene yapılmalıdır. Kadınlara çok yüksek dozlarda FSH-LHuygulaması, overlerde hiperstimülasyona yol açabilir. Gonadotropikmüstahzarlarla ovülasyon indüksiyonu sonrası gerçekleşen gebeliklerde,düşük ve çoğul gebelik riski artar.
Yan E.:Seyrek olarakderi döküntüleri bildirilmiştir.
Doz Önerisi: IM uygulanır. Kadınlarda kısırlık: Tedaviye günlük doz, 75-150 IUFSH’a karşılık gelecek şekilde başlanır. Eğer overler yanıt vermezse,dozaj, estradiol salgısında yükselme ve foliküllerde büyüme olanakadar yavaş yavaş yükseltilir. Aynı dozda HMG ile tedavi, ovülasyonöncesi estradiol serum düzeyleri sağlanana kadar devam ettirilir.Eğer bu düzey çok çabuk yükselirse, doz azaltılmalıdır. Ovülasyonubaşlatmak için 5.000 veya 10.000 IU HCG, son HMG uygulamasından 1-2 günsonra IM olarak uygulanır. Erkeklerde sterilite: Başlangıçta haftada 3×1000-3000IU uygulanır. Normal testosteron serum düzeyleri sağlandığında,birkaç ay ek olarak haftada bir HMG uygulanır. Verilecek olan doz3x75-150 IU FSH+75-150IU LH’dır
Menopace
A vitamini (2500 IU)750 µg, D vitamini (100 IU) 2.5 µg, E vitamini (doğal kaynaklı) 30 mg, Cvitamini 45 mg, tiamin (vit. B1) 10 mg, riboflavin (vit. B2)5 mg, niasin (vit. B3) 20 mg, B6 vitamini 40 mg, folikasit 400 µg, B12 vitamini 9 µg, biotin 30 µg, pantotenik asit30 mg, PABA 30 mg, demir 12 mg, magnezyum 100 mg, çinko 15 mg, iyot 225µg, manganez 2 mg, bakır 1 mg, krom GTF (şelat) 50 µg, selenyum (mayasız)100 µg, boron (çözünebilir) 2 mg
Ambalaj: 30kapsül.
End.:Menopozdöneminde ve sonrasında sağlığın devamı için gerekli vitamin, mineralve kofaktörleri sağlar.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Aşırı dozlarda alındığında hipervitaminozayol açabileceği unutulmamalıdır. Başka multivitamin ve mineraliçeren preparatlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
Yan E.: Aşırı dozlarda, uzun süreli kullanımıhalinde hipervitaminoza bağlı yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günde bir kez ana öğün (kahvaltı hariç)ile birlikte alınması tavsiye edilir. Tok karnına yeterli miktarda sıvı ile birliktealınmalıdır
Mentoseptol Gargara
Mentol 0.4 g, ökaliptol0.1 g, nane esansı 2 g, kekik esansı 0.2 g, alkol %96 Ad. 100 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Soğuk algınlığı,öksürük gibi durumlarda rahatlatıcı olarak kullanılır.
Doz Önerisi: Bir bardak suya 1 tatlı kaşığı solüsyon konarakgünde 2-3 kez gargara yapılır. Yemeklerden sonra uygulanması etkisinin uzamasınaneden olur
Mepadol Tablet
Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:İskeletkasındaki ağrı ve spazmla birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmekiçin fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olaraklumbago, tortikolis, servikal sendrom, iltihabi veya travmatikkas, tendon ve eklem rahatsızlıkları ve ortopedik işlemler sırasındakullanılır.
Kontr.E.:Bileşimindekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Alerji öyküsü olanlarda dikkatlekullanılmalıdır. Kızarıklık, ürtiker veya cilt kaşınması gibi duyarlıkreaksiyonları görülürse ilaç kesilmelidir. Karaciğer fonksiyonbozukluğunu düşündüren herhangi bir semptom görülürse ilaç kesilmelidir.Sersemlik yapabilir ve alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanlarınınbirlikte kullanımı sersemliği artırabilir. Gebelerde ve emziren annelerdekullanımı önerilmez.
Yan E.:Bazı hastalardagastrointestinal bozukluklar, sersemlik, baş dönmesi, başta boşlukduygusu, kırıklık veya aşırı uyarılma olabilir.
Etkileş.: Alkol ve/veya santral sinir sistemindedepresyon yapan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, klorzoksazonSSS depresyonuna bağlı sersemliği artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlere günde 3-4 kez 1-2 tablet; şiddetliağrı ve spazmlarda başlangıç dozu olarak günde 3-4 kez, 2-3 tablet. Çocuklaragünde 3-4 kez ½-1 tablet verilir. Şiddetli ağrı ve spazmlarda başlangıçdozu olarak günde 3-4 kez, 1-2 tablet verilir. İyileşme görüldüğündedozaj düşürülür
Mercaptopurin Tablet
Merkaptopürin
Ambalaj: 50 mgx25 tablet.
End.:Akut lösemitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır ve akutlenfoblastik lösemiyle akut miyeloid lösemide sürek tedavisindeözellikle endikedir. Aynı zamanda kronik granülositik lösemi tedavisindede kullanılır.
Kontr.E.:Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara göre yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekir.
Uyar.: Merkaptopürin, ancak bu türilaçların uygulanmasında deneyimli doktorların kontrolü altındakullanılacak bir aktif sitotoksik ajandır. Gebelikte her olguda fetusagelebilecek olası tehlikeyle hastaya sağlanması beklenen yarararasında tercih yapılmalıdır. 6-merkaptopürin alan anneler emzirmemelidir.
Yan E.:Başlıcayan etkisi lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği supresyonudur.İnsanlardaki histolojik bulgularda hepatik nekroz ve bliyer stazgörülmüştür. Bazan anoreksi, bulantı ve kusma kaydedilmiştir.6-merkaptopürin tedavisi sırasında oral ülserasyon kaydedilmişve nadiren de bağırsak ülserasyonu meydana gelmiştir. Nadiren ateş ve deri döküntüsügörülebilir.
Etkileş.: Allopurinol 6-merkaptopürininkatabolizma hızını azalttığından, birlikte uygulandıklarında,6-merkaptopürinin normal dozunun sadece dörtte birinin verilmesişarttır. 6-merkaptopürinle birlikte verilince varfarinin antikoagülanetkisinin engellendiği kaydedilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkin ve çocuklar için uygulanan doz 2.5 mg/kg/gün’dür.Ancak, ilacın alınma süresi ve dozu merkaptopürin ile birlikte verilendiğer sitotoksik ilaçların cinsine ve dozuna bağlıdır. Doz, hastanıngenel durumu değerlendirildikten sonra dikkatlice ayarlanmalıdır
Meresa Ampul
Sülpirid
Ambalaj: 100mg/3 mLx6 ampul.
Meresa Kapsül
Sülpirid
Ambalaj: 50 mgx30, 50 ve 100 kapsül
Meresa Fort Tablet
Sülpirid
Ambalaj: 200 mgx24, 50 ve 100 tablet
End.:Bir nöroleptikolarak, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit dozlarda genel olarak negatifsemptomlarla, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarlaseyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda etkilidir.
Kontr.E.:Sülpiridekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Feokromositomasıolan veya olduğu düşünülen kişilerde kullanılması önerilmez. Alkolve L-dopa ile kombinasyonları önerilmez.
Uyar.: Ciddi duyarlıkları nedeniyleyaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek bozukluğunda dozunazaltılması veya tedaviye ara verilmesi önerilir. Mümkünse, gebeliğinsonlarında nöroleptiğin dozu azaltılmalıdır. Sülpiridin anne sütünekarışma oranı, günlük dozun binde biridir.
Yan E.:Amenore,galaktore, jinekomasti, frijidite ya da impotens, hiperprolaktinemi,kilo artışı görülebilir. Uzun süreli kullanımda tardif diskinezigörülebilir. Ayrıca, uyuşukluk veya somnolans ve ortostatik hipotansiyonda bildirilmişitr.
Etkileş.:Alkol vel-dopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Antihipertansifler ve diğer SSSdepresörleri ile birlikte kullanımı dikkat gerektirir.
Doz Önerisi: Meresa Ampul: Terapötik gereksinmelere göre dozaj günde 3kez 1-2 ampul IM olarak uygulanır. Hastalığın ağırlığına göre tedavininseyri sırasında Meresa Fort Tablet’e geçilebilir.Meresa Kapsül: Erişkinlerde psikosomatik hastalıklardagünde 100-200 mg (2-4 kapsül) önerilir. Kapsüller çiğnenmeden, bir miktarsu ile yutulmalıdır. Günlük dozlar genellikle günde iki kerede uygulanır
Merfen Sprey
Klorheksidin glukonat5 mg, benzoksonyum klorür 1 mg/mL
Ambalaj: 30 mL’lik polietilen şişe.
Merfen Sulu Çözelti
Klorheksidin glukonat5 mg, benzoksonyum klorür 1 mg/mL
Ambalaj: 15 mL’lik polietilen şişe.
End.:Açıklezyonların ve yaraların, çiziklerin, kesiklerin, minör yanıkların (birinciveya ikinci derece, küçük) dezenfeksiyonu ile böcek sokmalarınındezenfeksiyonunda endikedir.
Kontr.E.: Klorheksidine veya kuaterner amonyum tuzlarına karşıaşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Klorheksidin glukonat, iç kulağatemas etmemelidir. Bu nedenle de kulak zarının delik olduğu bilinen ya daböyle bir perforasyondan şüphe edilen hastaların dış kulak kanalına aslauygulanmamalıdır. Beyin zarlarına, beyin dokularına veya gözlere temasetmemelidir. Advers etkileri artırabileceğinden, kapalı pansuman altındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Göze kazara temas durumunda, gözler bol miktarda suyla yıkanmalıdır.Gerekirse, gebelerde veya bebeğini emziren kadınlarda kullanılabilir. Ancak,özellikle gebeliğin ilk 3 aylık döneminde olmak üzere, emilimi artırandurumlarda kullanılması durumunda dikkatli olmak gerekir.
Yan E.:Klorheksidinglukonata veya benzoksonyum klorüre karşı aşırı duyarlık reaksiyonlarıenderdir.
Etkileş.:Ağartıcısolüsyonlar (hipoklorit), klorheksidinle temas ettikleri takdirde, kumaşüzerinde kahverengi lekeler meydana getirebilir.
Doz Önerisi: Merfen Sprey: Dezenfekteedilecek bölgeye günde 1 veya 2 kez, doğrudan doğruya püskürtülür. Solüsyonunakmasına ve basınç bölgelerinde ya da deri kıvrımlarında birikmesine izinverilmemelidir. Merfen Sulu Çözelti: Dezenfekte edilecek bölgeye günde 1 veya 2 kez, doğrudandoğruya veya bir kompres kullanarak uygulanır. Solüsyonun akmasına ve basınçbölgelerinde ya da deri kıvrımlarında birikmesine izin verilmemelidir. Merfendezenfeksiyonundan sonra, pansuman uygulamadan önce, derinin kuruması beklenir.Böcek sokmalarında, sokma yerinin üzerine birkaç damla damlatılır ve kurumayabırakılır
Meronem Flakon IV
Meropenem trihidrat
Ambalaj: 500 mgx1 flakon :: 1 gx1 flakon.
End.:Yetişkinlerdeve çocuklarda, duyarlı tek veya birden fazla bakterinin neden olduğu;pnömoniler (hastanede edinilmiş pnömoniler dahil), idrar yolu enfeksiyonları,intraabdominal enfeksiyonlar, endometrit ve pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi jinekolojik enfeksiyonlar ve deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları menenjit ve septiseminin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Meropeneme aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Karbapenemlere, penisilinlere veya diğer b-laktam antibiyotiklere aşırı duyarlığı olduğu bilinenhastalar, meropeneme de duyarlık gösterebilirler.
Uyar.: Karaciğer hastalığı bulunanlarda dikkatleuygulanmalıdır.Meropenem potansiyel olarak nefrotoksik ilaçlarla birlikte dikkatlekullanılmalıdır. Potansiyel yararlar fetusun potansiyel risklerindenfazla değilse, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Potansiyelyararlar, bebeğin potansiyel risklerinden fazla değilse emzirenannelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Deride döküntü,pruritus, ürtiker, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, reversibltrombositemi, eozinofili, trombositopeni ve nötropeni, serumbilirubin, transaminaz, alkalen fosfataz ve laktik dehidrogenazkonsantrasyonlarında tek başına veya kombine olarak reversibl artışlar,baş ağrısı, parestezi ve ayrıca oral ve vajinal kandidiyazis bildirilmiştir.
Etkileş.:Probenesidile birlikte uygulanması önerilmez.
Doz Önerisi: Tedavinin dozu ve süresi, enfeksiyonun tipineve şiddetine ve hastanın durumuna göre belirlenmelidir. Pnömoni,idrar yolu enfeksiyonları, endometriozis ve pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi jinekolojik enfeksiyonlar, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarının tedavisinde 8 saatte bir 500 mg IV Meronem. Hastanede edinilmiş pnömoniler,peritonit, nötropenik hastalardaki enfeksiyonlar ve septiseminintedavisinde 8 saatte bir 1 g IV Meronem uygulanır. Menenjitte önerilen doz 8 saattebir 2 g’dir. Çocuklar: 3 aylıktan büyük bebeklerde ve 12 yaşına kadarolan çocuklarda, enfeksiyonun şiddetine ve tipine, patojen(ler)induyarlığına ve hastanın durumuna bağlı olarak önerilen IV doz, 8saatte bir 10-20 mg/kg’dir. 50 kg’den ağır olan çocuklarda yetişkin dozuuygulanmalıdır. Menenjitte önerilen doz 8 saatte bir 40 mg/kg’dir
Mersol Solüsyon
Merkürokrom %2
Ambalaj: 30 ve 500 mL’lik şişe.
End.:Merbrominantiseptik, dezenfektan ve bakteriostatik özellikleri olan, tentürdiyotyerine kullanılabilen ve halk arasında Amerikan tentürdiyotu diyebilinen bir maddedir. Kesik, sıyrık ve sivilcelerde antiseptik olarak,kontamine olmuş yaralarda mikrop öldürücü olarak, lokal olarakmantar enfeksiyonlarında, ameliyatlar öncesi derinin dezenfeksiyonundakullanılır.
Kontr.E.: Etkin maddeye daha önce duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Merbromin etkisi, organik madde varlığında zayıflayacağından,yaranın öncelikle bu maddeden temizlenmesi uygundur.
Yan E.: Özellikle duyarlı olanlarda, uygulama alanındaeritem, papüler ve veziküler erupsiyonlar görülebilir.
Etkileş.: Merbromin güçlü asitler, alkoloidal tuzlar, lokalanestezikler, potasyum permanganat ve iodinle geçimsizdir. Bu nedenlekombine olarak veya bu maddelerin uygulanmasından hemen sonramerbromin uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Özel bageti ile yaralı bölge üzerine sürülerekkullanılır
Mesigyna Kullanıma Hazır Enjektör
Noretisteron enantat50 mg, estradiol valerat 5 mg
Ambalaj: Kullanımahazır 1 mL’lik 1 enjektör.
End.: Doğum kontrolünde kullanılır.
Kontr.E.: Gebelik, ağır karaciğer fonksiyonbozuklukları, önceki gebeliklerde ortaya çıkan sürekli kaşıntıya da sarılık, Dubin-Johnson veya Rotor sendromu, geçirilmiş ya damevcut karaciğer tümörleri, geçirilmiş ya da mevcut damar tıkanıklıklarıya da buna eğilimi artıran durumlar, orak hücreli anemi, mevcut yada tedavi edilmiş göğüs veya rahim kanseri, damar değişikliklerigösteren ağır diyabet, yağ metabolizması bozuklukları, Herpes gestationisve gebelikte kötüleşen otoskleroz durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Düşük steroid miktarlarınınanne sütüne geçme olasılığı vardır. Yenidoğanlarda ağır ya da persistansarılık durumunda tedavi boyunca emzirmeye ara verilmesi gerekir.
Yan E.: Nadir olgularda baş ağrısı, mideyakınmaları, bulantı, göğüslerde gerginlik hissi, vücut ağrılarınınve libidonun etkilenmesi ya da depresif durumlar ortaya çıkabilir.Kanama düzensizliklerive amenore çok nadir meydana gelmektedir. Yatkın kadınlarda uzun sürelikullanımda güneş ışığında artan kloazma ortaya çıkabilir. Bu durumayatkın olan kadınlar aşırı güneşten kaçınmalıdır. Ender olgulardakontakt lenslere karşı tahammülsüzlük bildirilmiştir.
Etkileş.:Aynı zamanda düzenli olarak alınanbaşka ilaçlar (örneğin barbitüratlar, fenilbutazon, hidantoinler,rifampisin, ampisilin), noretisteron-estradiol kombinasyonununetkisini azaltabilirler. Oral antidiyabetiklere ve insüline gereksinimdeğişebilir.
Doz Önerisi:Mesigyna daima derin IM enjeksiyon şeklinde (tercihenintragluteal, alternatif olarak üst kola) uygulanmalıdır. İlk IMenjeksiyon, siklusun ilk günü uygulanır. İzleyen enjeksiyonlarsiklus durumuna bakılmaksızın 30±3 günlük aralıklarla (en az 27, ençok 33 gün) yapılır. Enjeksiyon aralığı 33 günü aştığında kontraseptifkorunma yetersizdir. Gerileme kanaması bir enjeksiyondan en çok30 gün sonra oluşmazsa, uygun bir test ile gebelik olasılığı araştırılmalıdır.Birinci enjeksiyondan 1-2 hafta sonra normal olarak bir vajinal kanamaoluşmaktadır. Tedaviye düzenli devam edildiğinde bu kanama30 günlük aralıklarla meydana gelmektedir. Aylık enjeksiyon zamanı normalolarak kanamasız döneme raslayacaktır. Gebe kalma olanağı geneldeson Mesigyna enjeksiyonundan 60 gün sonrabaşlar
M-Eslon Mikropellet Kapsül
Morfin sülfat
Ambalaj: 10 mgx21 kapsül :: 30 mgx14 kapsül :: 60 mgx7 kapsül :: 100 mgx7 kapsül.
End.:Şiddetlikronik ağrılar ve/veya diğer analjeziklere dirençli kanser ağrılarındakullanılır.
Kontr.E.:Respiratuvaryetmezlik, nedeni bilinmeyen akut abdominal sendrom, kraniyal travmave intrakraniyal basınç artışı, konvülzif durumlar, akut alkolikintoksikasyon ve delirium tremens, 30 aylıktan küçük çocuklar veMAO inhibitörleriyle tedavi durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Morfin sülfat narkotik bir ilaçtır ve tekrarlayanuygulamalarda fiziksel bağımlılık, psişik bağımlılık ve toleransgelişir. Uzun süreli kullanımlardan sonra ilacın aniden kesilmesiyokluk sendromuna neden olur.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler bulantı, konstipasyon ve bazan da kusmadır. Sedasyon veyaeksitasyon, intrakraniyal basınç artışı, safra kanalında basınçartışı, üretral stenoz veya prostatik adenoma olgularında ürinerretansiyon da görülebilir. Terapötik dozlarda hafif respiratuvar depresyonşiddetli ve fatal olabilir.
Etkileş.:MAO inhibitörleriyletedaviye ara verdikten sonra en az 15 gün içinde narkotik analjeziklerkullanılmamalıdır. Pethidinle birlikte kullanım sonucu ciddi veyafatal olaylar gözlenmiştir. SSS depresanları ve trisiklik antidepresanlarmorfinle birlikte kullanıldıklarında morfinin etkisini ve aşırıdozaj riskini artırırlar.
Doz Önerisi: Önerilen erişkin dozu 12 saat arayla günde 2 kez10 mg’lik 1 kapsüldür. Dozaj ağrının şiddetine ve uygulanan diğer analjeziktedavilere göre değişkenlik gösterir. Eğer ağrı azalmıyorsa veyamorfine karşı tolerans gelişmişse 10, 30, 60 ve 100 mg’lik M-Eslon mikropellet kapsüller değişikkombinasyonlarda veya tek başına kullanılarak doz artırılmalıdır.Dozlar arasındaki12 saatlik süre korunmalıdır
Mestinon Draje
Piridostigmin bromür
Ambalaj: 60mgx20 draje.
End.:Bağırsakatonisi, atonik kabızlık, paroksisimal taşikardi, sinüs taşikardisi,miyastenia gravis, migren, santral veya periferik spazmlar (deneme tedavisiolarak), lomber veya suboksipital ponksiyon sonrası ortaya çıkabilecekyakınmaların önlenmesi, postoperatif atoni, meteorizm, gebeliktegörülen mide yanmalarında endikedir.
Kontr.E.:Bağırsakya da idrar yollarının mekanik tıkanmalarında, ilaca aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir. Süksametonyum gibi depolarizankas gevşeticilerle birlikte kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bradikardik, bronşiyal astımlı,diabetus mellituslu ve gastrointestinal ameliyat geçirmiş hastalardapiridostigmin kullanımı özel bir dikkat gerektirir. Böbrek yetmezliğiolgularında dozun düşürülmesi gerekir. Gebeliğin erken dönemindemutlaka gerekli olmadan hiçbir ilaç kullanılmaması yönünde oluşmuştıbbi ilke göz önünde tutulmalıdır. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlıkreaksiyonları gelişebilir.
Yan E.:Muskarinikyan etkiler bulantı, kusma, ishal, bağırsak spazmları, bağırsak motilitesive bronş sekresyonunda artma, siyalore, göz yaşarması, bradikardive miyozis tarzında ortaya çıkabilir. Nikotinik yan etkiler başlıcakas krampları, fasikülasyonlar ve kas güçsüzlüğü tarzındadır. Bazıseyrek olgularda ilacın kesilmesinden hemen sonra kaybolan deridöküntülerine neden olabilir. Böyle olgularda kullanımı kontrendikedir.
Etkileş.:Kürar cinsindennondepolarizan kas gevşeticilerin etkisini antagonize eder. Atropin,piridostigminin özellikle bradikardi ve sekresyon artışı gibi kolinerjiketkilerini engeller.
Doz Önerisi: Bağırsak atonisinde, atonik kabızlıkta 1 draje.Gereksinime göre bu doz 4 saatlik aralıklarla tekrarlanır. Paroksisimaltaşikardi, sinüs taşikardisinde günde 3-4 kez 2-3 draje. Miyasteniagraviste günde 2-4 kez 1-3 draje. Santral veya periferik spazmlarda(deneme tedavisi olarak) belirtilerin şiddetine göre günde 1-4-6draje. Lomber veya suboksipital ponksiyondan sonra ortaya çıkabilecekyakınmaların önlenmesi için ponksiyondan 15 dakika önce 1 draje.Postoperatif intestinal atoni ve meteorizmde 1 draje, gerekirse4 saatte bir tekrarlanabilir. Gebelikte görülen mide yanmalarında1 draje, gerekirse bu doz bir veya birkaç gün sonra tekrarlanır. Bütüngebelik süresinde toplam olarak 5 draje alınması genellikle yeterlidir
Mesulid Granül
Nimesulid
Ambalaj: 100mgx15 şase.
Mesulid Tablet
Nimesulid
Ambalaj: 100mgx15 tablet
End.: Akut ağrı, ağrılı osteoartrit veprimer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Nimesulid, Aspirin veya diğerNSAI ilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm,rinit, ürtiker gibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif peptikülseri, nükseden ülser öyküsü olan hastalar veya gastrointestinalkanaması olanlarda, ciddi koagülasyon bozukluğu olanlarda, karaciğeryetmezliği ve şiddettli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardakullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.
Uyar.: Nimesulid ile tedavi sırasındakaraciğer hasarı ile uyumlu semptomlar (örneğin anoreksi, bulantı,kusma, abdominal ağrı, halsizlik, koyu renkli idrar veya sarılık)gösteren hastalar, dikkatlice izlenmelidir. Karaciğer fonksiyontestlerinde anormallik gelişen hastalarda tedaviye devam edilmemelidir.Bu hastalar nimesulid ile yeniden tedavi edilmemelidir. Nadir durumlarda,gastrointestinal kanama ve ülserasyon gelişebilir; bu hastalardailaç kesilmelidir. Renal veya kardiyak bozukluğu olan hastalarda,dikkat gereklidir, çünkü NSAI ilaçların kullanımı renal fonksiyonlardabozulmayla sonuçlanabilir. Renal fonksiyonlarda bozulma meydanagelirse, tedavi kesilmelidir. Yaşlı hastalar NSAI ilaçların yan etkilerinedaha duyarlıdır. Yaşlılarda NSAI ilaçların uzun süreli kullanımıönerilmez. Gebeliksırasında veya emziren kadınlarda uygulanmamalıdır.
Yan E.: En sık bildirilenler, döküntü,ürtiker, kaşıntı, eritem, anjiyoödem, bulantı, gastrik ağrı, abdominalağrı, diyare, konstipasyon, nadiren peptik ülser, perforasyon veyaciddi olabilen gastrointestinal kanama görülebilir.
Etkileş.: Nimesulid büyük oranda proteinlerebağlandığından, proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birliktekullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerinveya diüretiklerin (furosemid) birlikte kullanılması klinik olarakanlamlı bir etkileşmeye yol açmamıştır. Nimesulid antikoagülanlarlabirlikte kullanılırken ihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birliktekullanımı, nimesulidin dağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidineliminasyon yarı ömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşimde klinik olarak anlamlı bulunmamıştır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde doz günde 2 kez 100 mg’lik 1 tablet yada saşedir. Tabletler bir miktar sıvıyla yutulmalıdır. Saşe içeriğigranüller ise bir miktar suda çözündürülmeli ve içilmelidir. Yiyeceklerlebirlikte alınması ilacın emilimi ve biyoyararlanımını etkilemez.Hasta uyumunu artırmak için yemekten sonra alınması önerilir
Meteospasmyl Yumuşak Kapsül
Alverin sitrat 60mg, simetikon 300 mg
Ambalaj: 20 yumuşak kapsül.
End.:Karın ağrısı,kramp, spazm, şişkinlik, ishal ve/veya kabızlık ile seyreden irritabl(spastik) kolon sendromu, fonksiyonel sindirim bozuklukları ve sindirimkanalında aşırı gazın yarattığı ağrılı durumların tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere karşıduyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik ve emzirme dönemindekullanılması önerilmez.
Yan E.: Alverin, papaverine benzer etkigösterdiğinden, papaverin kullanımı sırasında karşılaşılan yüzve boyunda kızarma, bulantı, baş ağrısı, hafif uyuşukluk hali, allerjikcilt döküntülüre gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez, yemeklerden önce 1 kapsül alınır
Methergin Draje
Metilergometrinhidrojen maleat
Ambalaj:0.125 mgx20 draje
End.:Uterus subenvolüsyonu,loşi retansiyonu, doğum ve düşük sonrası kanamalarının tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Gebelik,doğumun ilk evresi, doğumun ikinci evresinde başın taçlanmasındanönce (metilergometrin doğum indüksiyonu ya da hızlandırılmasıiçin kullanılamaz); ciddi hipertansiyon, preeklampsi, eklampsi,oklüzif vasküler hastalıklar (iskemik kalp hastalığı dahil), sepsisve ergot alkaloidlerine aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Metilergometrin, makat gelişive diğer anormal prezantasyonlarda bebeğin doğumu tamamlanmadanve çoklu doğumda son bebek doğumu gerçekleşmeden önce verilmemelidir.Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Araç ve makine kullanım üzerine bilinen bir etkisi yoktur, ancak yinede, özellikle tedavinin başlangıcında araba ve makine kullanırkendikkatli olunmalıdır. Emziren kadınların bu ilacı birkaç gün kullanmasıile emzirilen bebeklerde zehirlenmeye dair izole bildirimler vardır.Emzirme sırasında kullanımı önerilmez.
Yan E.:Sık olarakbaş ağrısı, hipertansiyon, deri döküntüleri, karın ağrısı (uteruskasılmaları sonucu); seyrek olarak baş dönmesi, konvülsiyonlar,göğüs ağrısı, hipotansiyon, bulantı, kusma, terleme artışı; nadirolarak bradikardi, taşikardi, çarpıntılar, periferik vazospastikreaksiyonlar; çok nadir olarak hallüsinasyonlar, miyokard enfarktüsüve anafilaktik reaksiyonlar görülmüştür.
Etkileş.: Lohusalıkta bromokriptin ilemetilergometrinin birlikte uygulanması önerilmez. Halotan ve metoksiflurangibi anestezikler metilergometrinin oksitosik potansiyeliniazaltabilir.
Doz Önerisi: Subenvolüsyon, loşi retansiyonu, doğum ve düşüksonrası kanamalarda oral olarak günde 3 kereye kadar 0.125 mg ile0.25 mg
Methotrexate DBL Enjektabl Solüsyon
Metotreksat
Ambalaj: 50 mg/2 mLx1 flakon :: 500 mg/20 mLx1 flakon :: 5 g/50mLx1 flakon
End.:Meme kanseri,koryokarsinom, koryoadenoma destruens ve hidatidiform ben’i tedavisindeendikedir. Metotreksataynı zamanda akut lenfoblastik löseminin palyatif (hafifletici)tedavisinde de kullanılır. Metotreksat kortikosteroidlerle birlikteiyileşmelerin uyarılmasında kullanılmıştır fakat bugün, genellikleiyileşmelerin muhafazasında kullanılmaktadır. Metotreksat aynızamanda Burkitt lenfomasında, ilerlemiş lenfosarkomalarda, özellikleçocuklarda diğer ilaçlarla birlikte ve mikozis fungoides’in ilerlemişevrelerinde de kullanılabilir. Metotreksat teşhisin biyopsive/veya deri muayenesi sonunda konduğu, diğer tedavilere karşıdirençli ciddi psöriazis (sedef) olgularında uygulanmıştır.
Kontr.E.:Gebeliktekontrendikedir. Beslenme eksikliği olan hastalarda sedef tedavisinde,ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarında, kemik iliği yetmezliğinde,lökopeni, trombositopeni veya anemide kontrendikedir.
Uyar.: Kadınlarda sedef tedavisiadet döneminin hemen sonrasında başlamalı ve metotreksat tedavisininbitiminden en az 8 hafta sonrasına kadar gebeliği önleyici gerekliönlemler alınmalıdır.
Yan E.:Başlıcayan etkisi kemik iliği inhibisyonudur. Uygulamadan sonraki 7. ve10. günler arasında, trombosit sayısında belirgin bir düşüşle başlar,hızla ilerleyen bir lökopeni görülür. 1. ve 3. günler arasında bulantı-kusmave diyare görülebilir. Ciltte döküntüler, prüritus ve ürtiker,ışığa karşı duyarlık, pigmanter değişiklikler, alopesi görülebilir.Yanak ve dişeti mukozalarında 3. ve 5. günler arasında yüzeyel ülserasyonlargörülebilir. Diğer mukozalarda da ülserler görülebilir. Baş ağrısı, uyku hali, bulanıkgörme ortaya çıkabilir. Solid tümörlerde yüksek doz uygulandığızaman, kreatinin yükselmesiyle birlikte nefrotoksisite oluşabilir.Transaminazlar yükselebilir. Yüksek dozlarda karaciğer fibrozuveya siroz oluşabilir. Hipertermi,pnömotoraks, amenore, azospermi, hematüri, sistit görülebilir. Alerjik reaksiyon riski olabilir.
Etkileş.:Salisilatlarve diğer nonsteroid analjezikler gibi bazı maddeler kan düzeyiniyükselttiğinden, metotreksatın bu maddelerle birlikte uygulanmasıönerilmez. Metotreksatın trimetoprim-sulfametoksazolle birlikteuygulanması, kemik iliği aplazisi riski taşır ve kesinlikle önerilmez
Methotrexate Ampul/Flakon
Metotreksat
Ambalaj: 5 mgx2 mLx5 ampul :: 50 mgx2 mLx1 ampul :: 50 mgx1flakon
End.:Meme kanseri,koryokarsinom, koryoadenoma destruens ve hidatidiform ben’i tedavisindeendikedir. Metotreksataynı zamanda akut lenfoblastik löseminin palyatif (hafifletici)tedavisinde de kullanılır. Metotreksat kortikosteroidlerle birlikteiyileşmelerin uyarılmasında kullanılmıştır fakat bugün, genellikleiyileşmelerin muhafazasında kullanılmaktadır. Metotreksat aynızamanda Burkitt lenfomasında, ilerlemiş lenfosarkomalarda, özellikleçocuklarda diğer ilaçlarla birlikte ve mikozis fungoides’in ilerlemişevrelerinde de kullanılabilir. Metotreksat teşhisin biyopsive/veya deri muayenesi sonunda konduğu, diğer tedavilere karşıdirençli ciddi psöriazis (sedef) olgularında uygulanmıştır.
Kontr.E.:Gebeliktekontrendikedir. Beslenme eksikliği olan hastalarda sedef tedavisinde,ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarında, kemik iliği yetmezliğinde,lökopeni, trombositopeni veya anemide kontrendikedir.
Uyar.: Kadınlarda sedef tedavisiadet döneminin hemen sonrasında başlamalı ve metotreksat tedavisininbitiminden en az 8 hafta sonrasına kadar gebeliği önleyici gerekliönlemler alınmalıdır.
Yan E.:Başlıcayan etkisi kemik iliği inhibisyonudur. Uygulamadan sonraki 7. ve10. günler arasında, trombosit sayısında belirgin bir düşüşle başlar,hızla ilerleyen bir lökopeni görülür. 1. ve 3. günler arasında bulantı-kusmave diyare görülebilir. Ciltte döküntüler, prüritus ve ürtiker,ışığa karşı duyarlık, pigmanter değişiklikler, alopesi görülebilir.Yanak ve dişeti mukozalarında 3. ve 5. günler arasında yüzeyel ülserasyonlargörülebilir. Diğer mukozalarda da ülserler görülebilir. Baş ağrısı, uyku hali, bulanıkgörme ortaya çıkabilir. Solid tümörlerde yüksek doz uygulandığızaman, kreatinin yükselmesiyle birlikte nefrotoksisite oluşabilir.Transaminazlar yükselebilir. Yüksek dozlarda karaciğer fibrozuveya siroz oluşabilir. Hipertermi,pnömotoraks, amenore, azospermi, hematüri, sistit görülebilir. Alerjik reaksiyon riski olabilir.
Etkileş.:Salisilatlarve diğer nonsteroid analjezikler gibi bazı maddeler kan düzeyiniyükselttiğinden, metotreksatın bu maddelerle birlikte uygulanmasıönerilmez. Metotreksatın trimetoprim-sulfametoksazolle birlikteuygulanması, kemik iliği aplazisi riski taşır ve kesinlikle önerilmez.
Doz Önerisi:Koryokarsinom ve Diğer Trofoblastik Tümörler: Metastatik olmayan gestasyoneltrofoblastik neoplazmlar 4 kez 48 saatte bir uygulanan maksimum 60mg olmak üzere 0.25-1 mg/kg’lik İM dozlar ve bunu izleyen kalsiyum folinatenjeksiyonlarıyla başarıyla tedavi edilir. Bu tedavi 7 günlükaralardan sonra idrarda koryonik gonadotropin düzeyleri normaledönene kadar en az dört kez tekrarlanır.Koryoadenoma Destruensve Mol Hidatiform: Mol hidatiform, koryokarsinoma dönüşebildiğindenMethotrexate profilaktik kemoterapi önerilir.Methotrexate bu hastalıkta koryokarsinomiçin önerilen dozlarda kullanılır. Lösemili Çocuklarda: Haftada bir kez 15 mg/m2dozunda parenteral veya oral yolla verilmesi, ilaçla oluşturulanremisyonların sürdürülebilmesi için seçilmesi gereken tedavidir.MeningealLösemili Çocuklarda: 50 mg/m2’lik dozlar merkezi sinir sistemineyeterli oranda geçmezken, 500 mg/m2 daha yüksek Methotrexate dozları beyin omurilik sıvısındayeterli sitotoksik düzeyi oluşturur. Bu tedavi şekli kısa dönemli uygulanmalıdır.Lenfoma: Hodgkin dışındaki lenfomalardaörneğin çocukluk lenfosarkomu, son zamanlarda IV enjeksiyon ve enfüzyonşeklinde verilen 3-30 mg/kg’ya (yaklaşık 90-900 mg/m2) Methotrexate’ın ardından daha yüksek dozlardakalsiyum folinat ile tedavi edilmektedir. Burkitt lenfoma olgularınınbazılarında, erken safhada 5 gün süreyle 15 mg/m2 doz programınınuygulanmasıyla hastalık belirtileri daha uzun sürede ortadankalkmaktadır. Hastalığın her döneminde kombine kemoterapisıklıkla kullanılmaktadır. Meme Kanseri: İleri meme kanseri tedavisinde IV 10-60 mg/m2genellikle diğer sitotoksik ilaçlarla birlikte siklik kombinasyontedavileriyle yapılmalıdır. Osteojenik Sarkom: 20-300 mg/kg (yaklaşık 600-9000 mg/m2) IVenfüzyon ve sonrasında profilaktik kalsiyum folinat kullanılır.BronkojenikKarsinom: İlerlemiştümör tedavisinde 20-100 mg/m2’lik IV enfüzyonlar, siklikkombinasyon şekillerine dahil edilmektedir. Baş ve Boyun Kanseri: 240-1080 mg/m2 IV enfüzyonkalsiyum folinat ile hem ameliyat sonrası yardımcı tedavi olarak,hem de ilerlemiş tümör olgularında kullanılabilir. Mesane Karsinomu: Her bir veya iki haftada bir kerekullanılmak üzere 100 mg’ye kadar olan dozları IV enjeksiyon şeklindemesane karsinomu tedavisinde kullanılabilir. Sedef Hastalığı: Sedef hastalığında olağan doz,haftada bir kere 10-25 mg IM veya IV uygulamadır, bu doz hastanın ilacagöstereceği toleransa göre ayarlanır
Methotrexat Ebewe Flakon
Metotreksat
Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 flakon :: 500 mg/5 mLx1 flakon
End. ALL, Non-Hodgkin lenfoma, SSS tümörleri, pulmoner ca,serviks ca, ilerlemiş ürotelyal hücre ve gastrik ca, meme ca, koryo epitelioma,over ca, baş ve boyun tm, bronş ca, testiküler tm, osteosarkom, lösemik meningoensefalomiyelopati,refrakter psöriazis vulgaris, hemoblastozlar.
Kontr.E.:Gebeliktekontrendikedir. Beslenme eksikliği olan hastalarda sedef tedavisinde,ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarında, kemik iliği yetmezliğinde,lökopeni, trombositopeni veya anemide kontrendikedir.
Uyar.: Kadınlarda sedef tedavisiadet döneminin hemen sonrasında başlamalı ve metotreksat tedavisininbitiminden en az 8 hafta sonrasına kadar gebeliği önleyici gerekliönlemler alınmalıdır.
Yan E.:Başlıcayan etkisi kemik iliği inhibisyonudur. Uygulamadan sonraki 7. ve10. günler arasında, trombosit sayısında belirgin bir düşüşle başlar,hızla ilerleyen bir lökopeni görülür. 1. ve 3. günler arasında bulantı-kusmave diyare görülebilir. Ciltte döküntüler, prüritus ve ürtiker,ışığa karşı duyarlık, pigmanter değişiklikler, alopesi görülebilir.Yanak ve dişeti mukozalarında 3. ve 5. günler arasında yüzeyel ülserasyonlargörülebilir. Diğer mukozalarda da ülserler görülebilir. Baş ağrısı, uyku hali, bulanıkgörme ortaya çıkabilir. Solid tümörlerde yüksek doz uygulandığızaman, kreatinin yükselmesiyle birlikte nefrotoksisite oluşabilir.Transaminazlar yükselebilir. Yüksek dozlarda karaciğer fibrozuveya siroz oluşabilir. Hipertermi,pnömotoraks, amenore, azospermi, hematüri, sistit görülebilir. Alerjik reaksiyon riski olabilir.
Etkileş.:Salisilatlarve diğer nonsteroid analjezikler gibi bazı maddeler kan düzeyiniyükselttiğinden, metotreksatın bu maddelerle birlikte uygulanmasıönerilmez. Metotreksatın trimetoprim-sulfametoksazolle birlikteuygulanması, kemik iliği aplazisi riski taşır ve kesinlikle önerilmez.
Doz Önerisi: Malign tümörlerin veya hemaoblastozlarınpoliterapisinde, metotreksat dozu, endikasyona göre ayarlanmalı ve hastanıngenel durumu ve kan sayımına göre bireysel olarak yapılmalıdır. Konvansiyoneldüşük doz metotreksat tedavisinde (100 mg/m2’den düşük tek bir doz),orta doz metotreksat tedavisinde (100 mg/m2- 1000 mg/m2tek bir doz) ve yüksek doz metotreksat tedavisinde (1000 mg/m2’denyüksek tek bir doz) uygulanan doz terapi şemasına bağlıdır. Düşük dozlardakullanımda ve başlangıç dozu olarak IV bolus enjeksiyon gerektiğindemetotreksat içeren konsantre olmayan müstahzarlar kullanılabilir. Aşağıdakidozaj bilgileri sadece bir rehber durumundadır. Konvansiyonel metotreksatterapisi-kalsiyum folinat ile kurtarma olmadan: 15-20 mg/m2 (IV) haftadaiki kez. 30-50 mg/m2 (IV); haftada bir kez 15mg/m2 (IV,IM); 5 gün; 2-3 hafta sonra tekrarlama. Orta-yüksek doz metotreksatterapisi: 50-150mg/m2 (IV enjeksiyon) kalsiyum folinat ile kurtarma olmadan: 2-3hafta sonra tekrar. 240 mg/m2 (24 saatte IV enfüzyon)kalsiyumfolinat ile kurtarma gerekir: 4-7 gün sonra tekrar. 0.5-1 g/m2 (36-42saatte İV enfüzyon) kalsiyumfolinat ile kurtarma gerekir: 2-3 hafta sonratekrar. Yüksek doz metotreksat terapisi-kalsiyumfolinat ilekurtarma: 1-12g/m2 (1-6 saatte IV), 1-3 hafta sonra tekrar. Böbrek yetmezliği olanhastalarda terapi riski dikkatle hesaba katılmalı ve gerekirse dozaj eşdeğeroranda azaltılmalıdır
Methotrexate-Teva Flakon
Metotreksat
Ambalaj: 50 mg/2 mLx1 flakon
End.:Meme kanseri,koryokarsinom, koryoadenoma destruens ve hidatidiform ben’i tedavisindeendikedir. Metotreksataynı zamanda akut lenfoblastik löseminin palyatif (hafifletici)tedavisinde de kullanılır. Metotreksat kortikosteroidlerle birlikteiyileşmelerin uyarılmasında kullanılmıştır fakat bugün, genellikleiyileşmelerin muhafazasında kullanılmaktadır. Metotreksat aynızamanda Burkitt lenfomasında, ilerlemiş lenfosarkomalarda, özellikleçocuklarda diğer ilaçlarla birlikte ve mikozis fungoides’in ilerlemişevrelerinde de kullanılabilir. Metotreksat teşhisin biyopsive/veya deri muayenesi sonunda konduğu, diğer tedavilere karşıdirençli ciddi psöriazis (sedef) olgularında uygulanmıştır.
Kontr.E.:Gebeliktekontrendikedir. Beslenme eksikliği olan hastalarda sedef tedavisinde,ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarında, kemik iliği yetmezliğinde,lökopeni, trombositopeni veya anemide kontrendikedir.
Uyar.: Kadınlarda sedef tedavisiadet döneminin hemen sonrasında başlamalı ve metotreksat tedavisininbitiminden en az 8 hafta sonrasına kadar gebeliği önleyici gerekliönlemler alınmalıdır.
Yan E.:Başlıcayan etkisi kemik iliği inhibisyonudur. Uygulamadan sonraki 7. ve10. günler arasında, trombosit sayısında belirgin bir düşüşle başlar,hızla ilerleyen bir lökopeni görülür. 1. ve 3. günler arasında bulantı-kusmave diyare görülebilir. Ciltte döküntüler, prüritus ve ürtiker,ışığa karşı duyarlık, pigmanter değişiklikler, alopesi görülebilir.Yanak ve dişeti mukozalarında 3. ve 5. günler arasında yüzeyel ülserasyonlargörülebilir. Diğer mukozalarda da ülserler görülebilir. Baş ağrısı, uyku hali, bulanıkgörme ortaya çıkabilir. Solid tümörlerde yüksek doz uygulandığızaman, kreatinin yükselmesiyle birlikte nefrotoksisite oluşabilir.Transaminazlar yükselebilir. Yüksek dozlarda karaciğer fibrozuveya siroz oluşabilir. Hipertermi,pnömotoraks, amenore, azospermi, hematüri, sistit görülebilir. Alerjik reaksiyon riski olabilir.
Etkileş.:Salisilatlarve diğer nonsteroid analjezikler gibi bazı maddeler kan düzeyiniyükselttiğinden, metotreksatın bu maddelerle birlikte uygulanmasıönerilmez. Metotreksatın trimetoprim-sulfametoksazolle birlikteuygulanması, kemik iliği aplazisi riski taşır ve kesinlikle önerilmez.
Doz Önerisi:Koryokarsinom ve benzer trofoblastik hastalıkları: Günlük dozu 15-30 mg olan 5 günlükbir tedaviyle IM olarak uygulanması önerilir. Herhangi toksik semptomlarduruluncaya kadar uygulamalar arasında bir veya birkaç haftalıkdinlenmeyle, istenildiği gibi genelde 3-5 kez tekrarlanır. tedaviningenelinde 3. ya da 4. kullanımdan sonra, 50 IU/24 saat’ten daha az yada normale dönmüş olması gereken idrar koryon gonadotropin(HCG)’in 24 saatlik analizleriyle çoğunlukla tedavinin etkinliğideğerlendirilip, genelde 6 hafta içinde ölçülebilen lezyonlarıntamamının çözülmesi izler. Koryoadenom desfruens ve mol hidatiform: Koryokarsinom için önerilenbenzer dozlarda uygulanmalıdır. Lösemi: İndüksiyon için kullanırken,60 mg/m2 prednizon ile 3.3 mg/m2 dozlarda metotreksatkombinesi günlük uygulandığında, tedavi olan hastaların %50’sindegenelde 4-6 haftalık bir periyot içinde iyileşme süreçleri göstermiştir.Menenjiklösemi: Menenjiklöseminin profilaksisi ya da tedavisinde metotreksat intratekalolarak uygulanmalıdır. Koruyucusuz metotreksat, ‰9 sodyum klorürenjeksiyonu gibi uygun steril, koruyucusuz bir ortamda 1 mg/ml’likbir konsantrasyonda seyreltilir. Serebrospinal sıvının (CSF) hacmiyaşa bağlı, fakat vücut yüzeyine bağlı değildir. Şu dozaj uygulamasında,vücut yüzeyi alanının aksine yaş baz alınır: 1 yaşından daha küçükçocuklarda 6 mg, 1 yaşındaki çocuklarda 8 mg, 2 yaşındaki çocuklarda10 mg, 3 yaş ve üzerindeki çocuklarda 12 mg. CSF’nin hacmi ve tüm işlevleryaşa bağlı olarak azalacağından, yaşlı hastalarda doz azaltılmasıistenebilir. Menenjik lösemi tedavisi için metotreksat, 2-5 günaralıklarla intratekal olarak verilebilir. 1 haftadan daha az aralıklarlauygulanmasına rağmen, subakut toksisitede artışlar gösterebilir.Lenfomlar: Burkitt tümörün I ve II devrelerineait bazı hallerinde metotreksat, uzun süren iyileşme devri meydanagetirmiştir. Tedavi oral metotreksatla etkili olur. Genel olarakIII devrede metotreksat, diğer antitümör ajanlarla verilir. 7-10günlük dinlenme periyotlarıyla beraber bütün devrelerdeki tedavigenelde, ilacın bir kez alımından oluşur. III devredeki lemfosarkomlar,günlük 0.625-2.5 mg/kg’lik dozlarda verilen metotreksatlı kombineilaç tedavisine yanıt verebilir. Mikozis Fungoid: Genel tedavi şekli, metotreksatınoral uygulanmasıdır. Buna rağmen, haftada iki kez 25 mg ya da haftadabir kez 50 mg’lik dozlarda IM olarak da verilmiştir. Meme kanseri: İlerlemiş meme kanserinin tedavisindemetotreksat, genelde 10-60 mg/m2 dozlarda IV olarak diğersitotoksik ilaçların periyodik kullanımına dahildir. Baş ve boyun kanseri: Lökovörin yardımıyla metotreksatın240-1080 mg/m2 IV enfüzyonları, ilerlemiş tümörlerin tedavisindeve operasyon öncesi tedavinin etkisini artırmak amacıyla ikisiberaber kullanılabilir. Bronkojenik karsinom: Metotreksatın 20-100 mg/m2IV enfüzyonları, ilerlemiş tümörlerin tedavisi için alınan periyodikkombinasyonuna dahildir. Mesane karsinomu: Her 1-2 haftada 100 mg’lik dozlardaki metotreksatınIV enjeksiyonları ya da enfüzyonları, mesane karsinomun tedavisindekullanılabilir. Osteosarkom: Yüksek dozda metotreksat tedavisine ait başlangıçdozu 12 g/m2’dir. Eğer bu doz, metotreksat enfüzyonu sonunda1000 µmol’luk (10-3 mol/l) maksimum serum konsantrasyonunda cereyanetmesi için yeterli değilse, sonraki tedavilerde doz 15 g/m2’yekadar çıkarılabilir. Eğer hasta kusuyor ya da oral ilaca tahammülüyoksa, aynı doz ve programda IV ya da IM lökovörin verilir. Psöriazis: Önerilen başlangıç doz programı,gerekli yanıtı verinceye kadar, hafta başına 10-15 mg doz IV ya dahaftalık tek bir dozdur. Daha sonra bunu oral metotreksat tedavisi izler
Metiler Ampul
Metilergobasinmaleat
Ambalaj: 0.2mg/1 mLx3 ampul
Metiler Damla
Metilergobasinmaleat
Ambalaj: 0.25 mg/mLx10 mL’lik şişe.
Metiler Draje
Metilergobasinmaleat
Ambalaj:0.125 mgx25 draje.
End.:Uterus subenvolüsyonu,loşi retansiyonu, doğum ve düşük sonrası kanamalarının tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Gebelik,doğumun ilk evresi, doğumun ikinci evresinde başın taçlanmasındanönce (metilergometrin doğum indüksiyonu ya da hızlandırılmasıiçin kullanılamaz); ciddi hipertansiyon, preeklampsi, eklampsi,oklüzif vasküler hastalıklar (iskemik kalp hastalığı dahil), sepsisve ergot alkaloidlerine aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Metilergometrin, makat gelişive diğer anormal prezantasyonlarda bebeğin doğumu tamamlanmadanve çoklu doğumda son bebek doğumu gerçekleşmeden önce verilmemelidir.Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Araç ve makine kullanım üzerine bilinen bir etkisi yoktur, ancak yinede, özellikle tedavinin başlangıcında araba ve makine kullanırkendikkatli olunmalıdır. Emziren kadınların bu ilacı birkaç gün kullanmasıile emzirilen bebeklerde zehirlenmeye dair izole bildirimler vardır.Emzirme sırasında kullanımı önerilmez.
Yan E.:Sık olarakbaş ağrısı, hipertansiyon, deri döküntüleri, karın ağrısı (uteruskasılmaları sonucu); seyrek olarak baş dönmesi, konvülsiyonlar,göğüs ağrısı, hipotansiyon, bulantı, kusma, terleme artışı; nadirolarak bradikardi, taşikardi, çarpıntılar, periferik vazospastikreaksiyonlar; çok nadir olarak hallüsinasyonlar, miyokard enfarktüsüve anafilaktik reaksiyonlar görülmüştür.
Etkileş.: Lohusalıkta bromokriptin ilemetilergometrinin birlikte uygulanması önerilmez. Halotan ve metoksiflurangibi anestezikler metilergometrinin oksitosik potansiyeliniazaltabilir.
Doz Önerisi:Metiler Ampul: Doğum sonrası kanamalar, uterus subinvolüsyonu,loşi retansiyonu ve fonksiyonel uterus kanamalarında her 2-4 saattebir ½-1 ampul, diğer durumlarda ise tek doz halinde ½-1 ampul IM veyaIV uygulanır. Metiler Damla: Günlük doz 3×15-25 damladır.MetilerDraje: Ortalamagünlük doz 3×1-2 drajedir
Metoprim Pediyatrik Süspansiyon
Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
Metoprim Tablet
Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg
Ambalaj: 30 tablet
Metoprim Forte Tablet
Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarakverilmelidir.
Yan E.:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karın ağrısı ve anoreksi görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TM-SMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TM-SMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TM-SMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.
Doz Önerisi:Metoprim Süspansiyon: 6 haftalık-5 aylık süt çocuklarına günde 2 kez yarımölçek, 6 ay-5 yaş arası çocuklara günde 2 kez 1 ölçek, 6 yaş-12 yaş arasıçocuklara günde 2 kez 2 ölçek verilir. Metoprim Süspansiyon sabah-akşam tok karnına verilmelidir.Ortalama günlük doz hesabı, vücut ağırlığının her kilosu için 6mg trimetoprim ve 30 mg sülfametoksazol verilecek şekilde yapılmalıdır
Metpamid Ampul
Metoklopramid
Ambalaj: 10 mg/2 mLx 5 ampul.
Metpamid Oral Solüsyon
Metoklopramid
Ambalaj: 1 mg/mLx125 mL’lik şişe.
Metpamid Tablet
Metoklopramid
Ambalaj: 10 mgx30 tablet.
End.:Enfeksiyonhastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde,dispepside; kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı vekusmalarda; mide ve ince bağırsakta radyolojik tetkikler yapılacağızaman, mide boşalmasını ve baryumun bağırsağa geçişini kolaylaştırmadave radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemede; ince bağırsağa tüpyerleştirilmesi gerektiğinde, tüpün alışılmış yollarla pilordangeçirilemediği hallerde, pilor sfinkterini gevşetici olarak;gastroözofageal reflü ve mide ülserlerinde kullanılır.
Kontr.E.:Gastrointestinalstimülasyonun tehlikeli olduğu durumlarda, gastrointestinalkanama, mekanik tıkanma ya da delinme durumunda kullanılmamalıdır.Feokromositomaolan hastalarda kullanılmamalıdır. Metoklopramid, duyarlığı vetolerasyonu bilinmeyen hastalarda kontrendikedir. Ekstrapiramidalreaksiyonlara neden olması muhtemel diğer ilaçları alan hastalarave epileptik hastalara verilmemelidir.
Uyar.: Mental ve fiziksel aktiviteyietkilediği için makina başında çalışmak, araba kullanmak gibi dikkatgerektiren işlerde çalışanlara dikkatli olmaları bildirilmelidir.Gebeliktekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sütle atıldığı için emziren annelerdebu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Uyuşukluk,yorgunluk, huzursuzluk, halsizlik, insomnia, baş ağrısı, konfüzyon,baş dönmesi veya depresyon görülebilir. Nadiren hallüsinasyon haligörülebilir.
Etkileş.:Antikolinerjikajanlar ve narkotik analjezikler metoklopramidin gastrointestinalhareket üzerine etkilerini antagonize eder. Birlikte kullanımıhalinde alkol, sedatif, hipnotik, narkotik ve trankilizan ilaçlarınsedasyon etkisini artırır. Simetidin, digoksin gibi mideden emilenilaçların emilmesini önler. Parasetamol, tetrasiklin, levodopaetanol gibi önce bağırsaktan emilenlerin emilimini hızlandırır.Yiyeceklerin bağırsaktan geçiş ve emilimini etkilemesi nedeniylediyabetiklerde insülin dozu ve zamanının ayarlanması gerekir.
Doz Önerisi:Metpamid Ampul: Genel olarak IV enjeksiyonlar 1-2 dakikadan uzun süredeyavaş yapılmalıdır. Diyabetik gastroparezde, yemeklerden 30 dakika veyatmadan önce IV veya IM yolla verilir. Semptomların şiddeti azaldıktansonra tedavi tabletlerle sürdürülebilir. Kanser kemoterapisiyle indüklenenkusmanın önlenmesinde 2 mg/kg vücut ağırlığı dozda IV enfüzyon, sisplatin veyayüksek derecede kusturucu kemoterapötik ajanlardan 30 dakika önce uygulanırve gereksinime göre her 2 veya 3 saat arayla tekrarlanır. Ameliyat sonrasıbulantı ve kusmaların önlenmesinde, ameliyatın sonuna doğru IM olarakuygulanmalıdır. Olağan yetişkin dozu 10 mg olup, 20 mg’ye kadar çıkılabilir. Budozlar 4 veya 6 saat aralarla tekrarlanabilir. 6-14 yaş arası çocuklarda 2.5-5mg, 6 yaşından küçük çocuklarda 0.1 mg/kg olarak hesaplanan miktarlaruygulanır. Bu dozlar günde 3-4 kez tekrarlanabilir
Metrodin HP Ampul
Ürofollitrofin(High Purified)
Ambalaj: 75 IU: 1 liyofilize ampul ve 1 mL’lik sodyum klorüriçeren 1 çözücü ampul :: 150 IU: 1 liyofilize ampulve 1 mL’lik sodyum klorür içeren 1 çözücü ampul.
End.:Kadında: Bazı gonadal fonksiyon bozukluğu durumlarındafoliküler gelişmeyi ve steroid yapımını uyarmak amacıyla; yardımlaüreme programlarında multipl foliküler gelişmeyi desteklemek amacıylakullanılır. Erkekte: Hipogonadotropik hipogonadizme bağlı spermatojenezbozukluğunda Sertoli hücrelerinin stimülasyonu için FSH’un yerinekonması amacıyla uygulanır.
Kontr.E.:Over, testisve hipofiz tümörleri varlığında kontrendikedir.
Uyar.: Gonadotrofin müstahzarlarıyla ovülasyon indüksiyonusonrası oluşan gebeliklerde artmış bir çoğul gebelik riski vardır.Hastaların gonadlarının yetersiz endojen stimülasyonu nedeniyletedavisine başlanmadan önce, genital organlarda anatomik anormallikolmadığı muayeneyle saptanmalıdır.
Yan E.: Üriner gonadotrofin müstahzarlarının kullanımıylailgili olarak çok nadir alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bunlarçoğunlukla enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklıkla döküntüve ateş gibi genel reaksiyonlardır.
Etkileş.: Klinik açıdan önemli bir etkileşim ya da geçimsizlikbilinmemektedir.
Doz Önerisi:Yaygın olarak kullanılan bir dozaj rejimi, günde75-150 IU FSH ile başlar ve 7 veya 14 günlük aralıklarla 37.514 (75 IU’yekadar) artırılır veya azaltılır. Eğer hasta 4 haftalık tedaviye yeterli yanıt vermezse,siklus durdurulmalıdır. Optimal bir yanıt elde edilince, son Metrodin HP uygulanmasından 24-48 saat sonra10.000 IU hCG’ye kadar tek intramusküler enjeksiyon uygulanmalıdır.Süperovülasyon için dozaj rejimi, siklusun 2. veya 3. gününden başlayarak,günde 150-225 IU Metrodin HP uygulanmasıdır. SC veya IM enjeksiyon yoluylakullanılır. Toz, kullanımdan hemen önce, birlikte bulunan seyrelticiile sulandırılmalıdır. Büyük hacimlerdeki enjeksiyonlardan sakınmakiçin 5 ampule kadar Metrodin HP, 1 mL seyrelticide çözülebilir
Metsil Damla
Simetikon
Ambalaj: 66.6 mg/mLx30 mL’lik ambalaj.
Metsil Süspansiyon
Simetikon
Ambalaj: 40mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
Metsil Fort Tablet
Simetikon
Ambalaj: 80 mgx50 tablet.
End.:Sindirimkanalında aşırı gazın yarattığı ağrı durumlarını dindirmek içinkullanılır. Gaz tutulmasının sorun yaratabileceği durumlarda,örneğin hava yutulması, fonksiyonel dispepsi, postoperatif gazgerginliği, peptik ülser, spastik ya da irritabl kolon, divertikülit,postkolesistektomi sendromu, kronik kolesistit, karın içi röntgençekimlerinde (safra kesesi, bağırsak, böbrek gibi) mide bağırsakkanalındaki gaz birikimlerini gidererek yardımcı tedavi ajanıolarak kullanılır.
Doz Önerisi:MetsilDamla: Yenidoğan süt çocuklarına (2 yaş altı) günde4 kez 8 damla (20 mg); 2 yaş üstündeki çocuklara günde 4 kez 15 damla(40 mg), yemeklerden sonra ve yatarken su ile veya bebeğin herhangibir içeceğine karıştırılarak verilebilir.Metsil Süspansiyon: 12 yaş üzerindekilerve erişkinlere günde 4 kez, yemeklerden sonra ve yatarken 10 mL verilir.Gerektiğinde günde 50 mL ya da hekimin önerisiyle daha yüksek miktarlaraçıkılabilir. 2-12 yaş arasındakilere günde 3-4 kez 5 mL (40 mg); 2 yaşınaltındaki çocuklara günde 3-4 kez 2.5 mL (20 mg) verilir.Metsil Fort Tablet: Yemeklerdensonra ve yatarken olmak üzere günde 4 kez 80 mg verilir. Hekim önerisiolmaksızın kullanılan günlük doz 500 mg’yi geçmemelidir
Mexitil Kapsül
Meksiletin HCl
Ambalaj: 250 mgx30 kapsül.
End.:Miyokardenfarktüsü ve iskemik kalp hastalıklarında raslanan ventriküleraritmilerin ve ekstrasistollerin tedavisinde, ayrıca, dijitalve başka ilaçların neden olduğu aritmilerde ve idiyopatik aritmi durumlarındakullanılır.
Kontr.E.:Ventriküleraritmilerin ciddi sonuçları nedeniyle, spesifik istisnalar ya damutlak kontrendikasyonlar yoktur.
Uyar.: Sinüs düğümü işlev bozukluğu,iletim bozukluğu, bradikardi, hipotansiyon, kalp yetmezliği durumlarındameksiletin kullanılacaksa, hasta dikkatle gözlenmelidir; bu durumlardadozajın azaltılması gerekebilir. Kompanse olmayan karaciğer sirozluhastalarda meksiletin eliminasyon hızında gecikme görülebilir.Meksiletin plasenta engelini aşar ve anne sütünde bulunur. Bu nedenlegebelerde ve emziren annelerde kullanılması sırasında, potansiyelyarar/zarar değerlendirmesi yapılmalıdır.
Yan E.:Hazımsızlık,hıçkırık, ağızda tat bozukluğu, bulantı, kusma, eklem ağrısı, başdönmesi, uyku hali, konfüzyon, disartri, bulanık görme, nistagmus,tremor, parestezi, ataksi, konvülziyon, hipotansiyon, sinüs bradikardisi,atrial fibrilasyon, palpitasyon ve nadiren ventriküler ektopikaktivitede artış bildirilmiştir. Seyrek olarak, geri dönüşümlükaraciğer işlevi bozuklukları (transaminazlarda yükselme) bildirilmiştir.
Etkileş.: Disopiramid ile kombinasyonundasöz konusu ilacın belirgin negatif inotropik etkisi göz önünde tutulmalıdır.Narkotik analjezikler midenin boşalmasını geciktirebilir ve budurum emilimin gecikmesine yol açabilir. Enzim endüksiyonu rifampisinve fenitoin, meksiletinin plazma düzeyini ve yarı-ömrünü azaltabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu 400 mg ve sürek dozubölünmüş dozlar şeklinde 400-800 mg’dir. Bazı hastalarda günlük 300mg’lik doz yeterli bulunurken, bazılarında 1200 mg’ye kadar çıkmakgerekebilir. İlk sürek dozu, klinik yanıta bağlı olarak, yüklemedozundan 2-6 saat sonra verilmelidir. Yemeklerle birlikte veya yemeklerdenhemen sonra kullanılmalıdır
M-furo Krem
Mometazon furoat‰1
Ambalaj: 30 g’lik tüp
M-furo Losyon
Mometazon furoat‰1
Ambalaj: 30 mL’lik şişe.
M-furo Merhem
Mometazon furoat‰1
Ambalaj: 30 g’lik tüp
End.:Kortikosteroidlereyanıt veren dermatozların iltihap ve kaşıntıyla birlikte seyredenbelirtilerinin ortadan kaldırılmasında endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Uygulama sırasında deri tahrişiningörülmesi durumunda ilaca son verilmelidir. Gebelikte yarar/riskoranı dikkate alınarak kullanılmalıdır. Gebelikte uygulama genişyüzeyler üzerinde olmamalı ve uzun süre kullanılmamalıdır. Emzirenannelerde kullanılması gerekiyorsa emzirme kesilmelidir.
Yan E.:Lokal yanmave kaşıntı hissi bildirilmiştir.
Etkileş.: Lokal yanma, kaşınma, kuruluk,folikülit, hipertrikoz, akne benzeri döküntüler, hipopigmentasyon,perioral dermatit, allerjik temas dermatiti, deri maserasyonu,sekonder enfeksiyon ve deri atrofisi görülebilir.
Doz Önerisi: Krem ve merhem formu günde bir kez hastalıklı deriyüzeyine ince bir tabaka halinde sürülür, losyon formu ise günde bir kez,şişenin ağzı hastalıklı deri yüzeyine yaklaştırılarak birkaç damla damlatılır.Deriden emilinceye kadar hafifçe ovulur. İlaç uygulandığında güneş ışığındansakınılmalı, aşırı yanıklara neden olabilir
Miacalcic Ampul
Salmon kalsitonin
Ambalaj: 100IU/1 mLx5 ampul
Miacalcic Nazal Sprey
Salmon kalsitonin200 IU/doz
Ambalaj: 14 dozluk ambalaj.
End.:Osteoporoz;osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin pagethastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojikkomplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan yada tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolinatılımı artışıyla belirginleşen artmış kemik dönüşümlü olgularvarlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu,miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolizebağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarınabağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun sürelitedavisi); nörodistrofik hastalıklar (Algodistrofi veya Sudeckhastalığı da denilen) ve akut pankreatitte endikedir.
Kontr.E.:Kalsitoninekarşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımı önerilmez.Gebe kadınlarda yeterli deneyim yoktur. Anne sütüne geçtiğine dairbazı bulgular olduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklardauzun süreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbiaçıdan zorunlu görülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,baş dönmesi, sıcaklık hissinin eşlik ettiği hafif al basması ve nadirenpoliüri ve titremeler görülebilir. Bu etkiler doza bağlı olup, IMveya SC uygulamalardan çok IV uygulamada daha sıktır. Salmon kalsitoninintranazal uygulamalarında daha az yan etki oluşmaktadır.
Etkileş.: Kalsitonin enjeksiyonundansonra, serum kalsiyum düzeyleri geçici olarak normalin altına inebilir.Bu durum komplikasyonlara yol açmasa da, kardiyak glikozitlerindozlarının ayarlanması gerekli olabileceğinden, bu türden ilaçlarıbirlikte alan hastalarda dikkat gerekir.
Doz Önerisi:Miacalcic Ampul: Hiperkalsemik krizin acil tedavisi: Kg başına günlük 5-10 IU yavaşIV olarak 500 mL serum fizyolojik içinde en az 6 saatte uygulanır veya2-4 doza bölünerek gün içinde yavaş IV verilir. Kronik hiperkalsemi: Genelde uygulama günde 1 veya2 kez IM veya SC verilen 5-10 IU/kg şeklindedir. Osteolize bağlı kemik ağrısı: Günlük doz 100-200 IU’dir ve IV enfüzyonşeklinde veya günde 1-2 kez IM ya da SC olarak uygulanabilir. Paget hastalığı: IM veya SC yolla, hastalığınşiddetine bağlı olarak hergün veya günaşırı 100 IU uygulanır. En az 3ay devam edilmelidir. Postmenopozal osteoporoz: Başlangıç tedavisi için her gün100 IU SC veya IM’dir. Sürek tedavide hastalığın şiddetine göre hergünveya günaşırı 50-100 IU SC veya IM uygulanır. Nörodistrofik bozukluklar: 2-4 hafta süreyle SC veya IM günlük100 IU. Klinik tablonundurumuna göre 6 hafta daha, haftada 3 kez 100 IU uygulanabilir. Akut pankreatit: IV enfüzyon yoluyla 24 saatte300 IU şeklinde 6 güne kadar uygulandığında konservatif tedaviyeiyi bir yardımcıdır.Miacalcic Nazal Sprey: Osteoporoz: Önerilen doz günde 200 IU’dir. Osteoliz ve/veya OsteopeniyeBağlı Kemik Ağrıları: Günde 200-400 IU. 200 IU’ye kadar tek doz halinde uygulanabilir.Paget Hastalığı: Günlük tek doz olarak veya bölünmüşdozlar halinde 200 IU. Bazı durumlarda tedavinin başlangıcında bölünmüşhalde 400 IU dozları gerekebilir. Tedaviye en az 3 ay boyunca ya dagerekirse daha uzun bir süre devam edilmelidir. Nörodistrofik Bozukluklar: 2-4 hafta boyunca günlük 200 IUtek doz uygulanır
Miambutol Tablet
Etambutol HCI
Ambalaj: 500 mgx50 tablet
End.:Akciğertüberkülozunun tedavisinde endikedir. Bu tedavide, genelliklebir veya iki antitüberkülotik ilaçla kombinasyon halinde kullanılır.
Kontr.E.:Etambutoladuyarlı olan veya optik nevriti olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde, fetüs üzerinde kayda değer bir etkibırakmamakla birlikte, doğum yapabilecek kadınlardaki olası teratojeniketkisi dikkate alınmalıdır. Renal fonksiyonu düşük hastalardailacın dozu azaltılmalıdır. Etambutolun görme yeteneği üzerineters etkileri olabileceğinden fiziksel incelemeye oftalmoskopi,parmak perimetresi ve renk ayrımı da dahil olmalıdır.
Yan E.:Uzun sürelitedavilerde ve doza bağlı olarak optik nevritisle ilgili olarakvisual acucity’de azalma görülür. Alerjik kızarıklıklar, gastrointestinalbozukluklar, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, ateş, baş ağrısı,uyku hali, anoreksi, abdominal ağrılar, halusinasyon, ürik asit düzeyindeartış ve geçici olarak karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar görülebilir.
Doz Önerisi:Miambutol tüberküloz tedavisinde tek başına kullanılmamalı,kesinlikle diğer anti tüberküloz ilaçlarla kombine kullanılmalıdır.Günlük dozuntamamı bir kerede alınmalıdır. Absorpsiyonu gıdalarla birliktealındığında pek etkilenmediğinden tok karnına kullanılabilir.İlk kez tüberküloz tedavisi uygulanan hastalara 15 mg/kg/gün, tek dozolarak verilir. Daha önce tüberküloz tedavisi yapılmış hastalara25 mg/kg/gün tek doz, 60 gün sonra doz 15 mg/kg/gün’e düşürülerek tedaviyedevam edilir. 13 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez
Micardis Tablet
Telmisartan
Ambalaj: 80 mgx28 tablet
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Telmisartanaaşırı duyarlığı olanlarda, gebelik ve emzirme döneminde, biliyer obstrüktifbozukluklarda, şiddetli karaciğer yetmezliğinde ve şiddetli böbrekyetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Uyar.:Böbrekfonksiyonu bozulmuş hastalarda kullanıldığında potasyum ve kreatinin serumdüzeylerinin periyodik gözlemi önerilmektedir. Telmisartan büyük oranda safraile atılır. Biliyer obstrüktif bozuklukları veya şiddetli karaciğer yetmezliğiolan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif veya orta şiddette hepatik yetmezliğiolan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Gastrointestinal kanama klinikçalışmalarda çok nadiren bildirilmiştir ve genellikle başlangıçtagastrointestinal hastalığı olan hastalarda görülmüştür. Taşıt veya makinekullanılacağı zaman alınan antihipertansif tedavi sırasında zaman zaman başdönmesi ve sersemlik oluşabileceği akılda tutulmalıdır.
Yan E.:Gastrointestinaladvers etkiler, özellikle diyare görülebilir. Bronşit, uykusuzluk, artralji,anksiyete, depresyon, palpitasyon, kramp (ayaklarda), döküntü, hastaların%1’inden fazla görülmüştür. Tek bir olguda anjiyoödem bildirilmiştir.
Etkileş.:Telmisartandiğer antihipertanisf ajanların hipotansif etkilerini artırabilir. Lityumun anjiyotensindönüştürücü enzim inhibitörleriyle birlikte kullanımı sırasında serumlityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde önerilen doz günde bir kez 40 mg’dir. Bazıhastalar 20 mg’lik günlük doz ile yarar sağlayabilirler
Microgynon Draje
Etinilestradiol0.03 mg, levonorgestrel 0.15 mg
Ambalaj: 21draje
End.:Önerildiğişekilde uygulandığında, normalde döllenme için bir yumurtanın olgunlaşmasıönlenir. Rahim boynu salgısı, erkek tohum hücrelerinin geçişinizorlaştıracak şekilde katılaşır. Bundan başka rahim içi derisi,döllenmiş bir yumurtanın kabulü için yeterli derecede hazırlanmaz.Böylece, çeşitli yönlerden gebelik önlenmiş olur.
Kontr.E.:Kombineoral kontraseptifler aşağıda belirlenen durumlarda kullanılmamalı; ilk kezkombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi biriningörülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır: Tromboz varlığı ya daöyküsü; bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü; damar tutulumlu diabetesmellitus; venöz veya arteriyal tromboz için risk oluşturan şiddetli veya çoksayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyon oluşturabilir; şiddetli karaciğerhastalığı varlığı veya öyküsü; benign veya malign karaciğer tümörü varlığı yada öyküsü; eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veyamemelerin bilinen ya da şüpheli malign hastalıkları; tanı konmamış vajinalkanama; gebelik varlığı ya da şüphesi; bileşimdeki maddelerden herhangibirine karşı aşırı duyarlık.
Uyar.:Laktasyon,miktarda azalmaya ve sütün bileşiminde değişikliğe yol açabileceğinden, kombineoral kontraseptifler tarafından etkilenebilir. Bu yüzden emziren annebebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımı genellikleönerilmemelidir.
Yan E.:Memedehassasiyet, ağrı, salgı; baş ağrısı, migren, libidoda değişiklikler, depresifduygu durumu, kontakt lense toleranssızlık, bulantı, kusma, vajinal salgıda değişiklikler,çeşitli deri hastalıkları, sıvı tutulumu, vücut ağırlığında değişiklik, aşırıduyarlılık reaksiyonu görülebilir.
Etkileş.:Sekshormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaç etkileşmeleri, çekilme kanamalarınave oral kontraseptifin başarısızlığına neden olabilir. Bu etki hidantoinler,barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin ile gösterilmiştir.Okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin hakkında da kuşkular vardır.
Doz Önerisi: Drajeler, paketin üstünde gösterildiği yönde, hergün yaklaşıkaynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca hergün bir draje alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıkla çekilmekanamasının izlendiği, draje alınmayan dönemi takiben geçilir. Bu kanama genellikleson drajenin alınmasını takiben 2.-3. gün başlar ve bir sonraki paketebaşlandığında kesilmemiş olabilir. Eğer kullanıcı drajesini almakta 12 saattendaha az geç kalmışsa, kontraseptif koruyuculuk azalmaz. Hatırlanır hatırlanmazdraje alınmalı ve sonraki drajeler de her zamanki gibi alınmaya devamedilmelidir
Miflonide İnhaler Kapsül
Budezonid
Ambalaj: 200µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler :: 400 µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler.
End.:Altta yatansolunum yolları enflamasyonunun kontrolü için sürek tedavisindeglukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlıhastalarda endikedir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde ve aktif veyasessiz seyreden akciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hastalara, inhale edilen budezonidtedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları olmadığında bile düzenliolarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Supleman sistemik kortikosteroidlerveya budezonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir. Kesin gerekli olmadıkçagebelikte kullanılmamalıdır. Budezonidin anne sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir.
Yan E.: Boğazda hafif bir irritasyon,öksürük ve ses kısıklığı görülebilir. Orofarenkste kandida enfeksiyonugelişebilir. Çok seyrek olarak bazı hastalarda lokal kortikosteroidtedavisine bağlı olarak deri reaksiyonları (ürtiker, kızarıklık,dermatit gibi) görülebilir. Çocuklarda sinirlilik, aşırı hareketlilik,depresyon ve davranış bozuklukları gibi psikiyatrik belirtilergözlenmiştir.
Doz Önerisi: Doz kişiye göre, astımın kontrol edilmesi için gerekenen düşük düzey elde edilecek şekilde ayarlanmalıdır. Astımın kontrol edilebilmesiiçin budezonid düzenli olarak her gün alınmalıdır. İlaç Aerolizer ile uygulanmalıdır. Erişkinlerde: Normal sürek dozu günde iki kez200-400 µg’dir. Şiddetli astım nöbetleri sırasında, hasta oral kortikosteroidtedavisinden budesonid inhalasyon tedavisine geçirilirken veya oral kortikosteroidtedavi dozu azaltıldığında, günlük doz 2-4 eşit bölümde azami 400-1600 µg’yeyükseltilebilir. Çocuklar: Normal sürek dozu günde iki kez 100-200 mikrogramdır.Azami günlük doz 800 µg’dir
Mikoderm Pomat
Tolnaftat %1
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
Mikoderm Solüsyon
Tolnaftat %1
Ambalaj: 20 mL’lik şişe.
End.:Kılsızdüz derilerde ve parmak aralarındaki tinea manumun, ayak tabanı veayak parmakları arasındaki tinea pedisin lokal tedavilerinde kullanılır.
Kontr.E.: Tolnaftata karşı alerjik reaksiyonuolanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Deri reaksiyonları olarak irritasyon,pruritus ve kontakt dermatit gözlenebilir. Göze kaçmasından ve mukoz dokuyatemasından sakınılmalıdır. Oral yoldan kullanılmaz, yutulmamalıdır.
Yan E.: Deri reaksiyonlarından tahrişve şiddetli kaşıntı, kontakt dermatit gözlenebilir.
Doz Önerisi:Mikoderm Pomat: Hastalıklı yüzeyi tamamen örtecek miktarda Mikoderm Pomat günde 2 ile 3 kez uygulanır. Yenidenmikrop kapmayı önlemek için tedavi sırasında hijyen şartlarınatam olarak uyulmalıdır. Kaşıntı ve yanma duyuları 24 ile 72 saatiçinde hafifler, tam bir tedaviye 2 ile 4 haftada erişilir
Miko-Penotran Vajinal Ovül
Mikonazol nitrat
Ambalaj: 1200 mgx1 ovül ve parmaklık.
End.:Vulvovajinalkandidiyazisin tedavisinde kullanılır. Özellikle Candida’ya bağlı vajinal mantarenfeksiyonları ile Gram pozitif (stafilokoklar, streptokoklar ve mikokoklargibi ikincil enfeksiyonları oluşturan) bakterilerle karışık mantarenfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmalıdır.
Kontr.E.: Mikonazol nitrata karşı aşırıduyarlığı bulunanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Candidal vulvovajinit endikasyonundatanı muayene materyalinin KOH ile mikroskopik incelemesi yapılmalı ve/veyakültürler ile doğrulanmalıdır. Hekim tarafından hastanın sağlığı içingerekli olduğu düşünülmedikçe, gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Uygulamanın ardından bazı hastalardayanma, kaşıntı gibi vajinit semptomları artabilir. Aynı zamanda pelvistekramp ve baş ağrısı, seyrek olarak da ürtiker, deri döküntüsü görülebilir.
Doz Önerisi: Kandidal vajinitin tek doz tedavisinde kullanılır.Yalnızca bir gece yatarken 1 vajinal ovül, paketin içinde mevcut parmaklıkyardımı ile vajen derinliğine uygulanır. Gerektiğinde uygulama 3 gün sonra tekrarlanabilir.Lastikte hasar yapabileceğinden, ovül kontraseptif diyafram ve prezervatifletemas etmemelidir. Ovül uygulandıktan 3 gün sonra diyafram veya prezervatif kullanılabilir
Mikostatin Oral Süspansiyon
Nistatin 100.000Ü/ml
Ambalaj: 48 dozluk şişe, damlalıklı kapakla birlikte
End.:Ağız boşluğukandidiyazisi tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Nistatinekarşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.
Yan E.:Oral yoldanyüksek dozlarda kullanıldığında nadir olarak bulantı, kusma ve ishaloluşturabilir.
Doz Önerisi: Yenidoğan bebeklerde günde 4 kez 2 mL, çocuklarve yetişkinlerde günde 4 kez 4-6 mL olarak uygulanır
Mikrosid Oral Süspansiyon
Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
Mikrosid Forte Tablet
Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarakverilmelidir.
Yan E.:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karın ağrısı ve anoreksi görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TM-SMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TM-SMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TM-SMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.
Doz Önerisi:Mikrosid Süspansiyon: Sabah ve akşam, yemeklerden sonra alınır. 6 hafta-5ay arasındaki çocuklara günde 2 kez yarım ölçek, 6 ay-5 yaş arasındakiçocuklara günde 2 kez 1 ölçek, 6 yaş-12 yaş arası çocuklara günde 2kez 2 ölçek uygulanır. Bu dozlar ortalama günlük doz olarak kg başına6 mg trimetoprim ve 30 mg sülfametoksazole denk gelmektedir. Dahaağır enfeksiyonlarda belirtilen çocuk dozları %50 oranında artırılabilir.Çocuklarda üriner bölge enfeksiyonlarında veya akut otitis mediadastandart doz 8 mg/kg trimetoprim ve 40 mg/kg sülfametoksazol, 24 saatteiki eşit doza bölünerek 10 gün süreyle kullanılabilir. Bu dozunaynısı Shigellozis’in tedavisinde 5 gün kullanılır
Minadex Şurup
A vitamini 4000 IU, D3vitamini 400 IU, C vitamini 35 mg, B1 vitamini 1.4 mg, B2 vitamini 1.7 mg, B6vitamini 0.7 mg, E vitamini 3 mg, nikotinamid 18 mg, cod liver oil 0.2 g
Ambalaj: 150 mL’lik şişe, 10 mL’lik ölçeğiyle birlikte.
End.:Çocuk veerişkinlerde vücudun günlük vitamin gereksinimini karşılamak amacıylabeslenmeye destek olarak kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Yüksek dozlarda alındığında A ve D hipervitaminozuna yolaçabileceği unutulmamalıdır.
Doz Önerisi: Önerilen doz, 0-1 yaş bebeklerde günde 1 çay kaşığı (2.5mL), 1-4 yaş çocuklarda günde 1 tatlı kaşığı (5 mL), 4 yaş üzeri çocuklar veerişkinlerde günde 1 çorba kaşığı (10 mL)’dır. Yiyecek ve içeceklerekarıştırılabilir. Hazır bebek maması ile beslenen bebeklerde yukarıdakidozların yarıya indirilmesi önerilir
Minafen Şurup
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx150 mL’lik şişe
End.:Çocuklardahafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığı olduğu bilinenhastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi39,5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanlarınetkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Klor-amfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi:Günlükdoz çocuklarda hastalık ve kilo durumuna göre 3-4x½-2 ölçektir
Minidiab Komprime
Glipizid
Ambalaj: 5 mgx100 komprime.
End.:Aşırı kiloluolmayan ve tek başına uygun diyet rejiminin başarılı olmadığı insülinebağımlı olmayan diyabetiklerde diyete ilave olarak kullanılır.
Kontr.E.:Glipizideaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerle, insüline bağımlı diyabet,özellikle jüvenil diyabet, keto asidotik diyabet, pre-koma diyabetive ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.
Uyar.: Koma ile sonuçlanabilen ve hospitalizasyon gerektirenciddi hipoglisemi yapabilir. Hipoglisemik epizotlardan kaçınmakiçin, uygun hasta seçimi, uygun dozaj, talimatlar önemlidir. Böbrekve karaciğer yetmezliği glipizidin kullanım kapasitesini etkileyebilirve karaciğer yetmezliği glukojenik kapasiteyi azaltabilir, herikisi ciddi hipoglisemik reaksiyon riskini artırır. Kalori alımınınyetersiz olduğu durumlarda, ciddi ve uzun egzersizlerden sonra, alkolalındığında, birden fazla glukoz düşürücü ilaç kullanıldığında hipoglisemimeydana gelmesi daha olasıdır. 65 yaş üstü hastalarda kullanımıönerilmemelidir. Hastalar hipoglisemi semptomlarından haberdarolmalı ve araç veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.
Yan E.:En sıkgörülen yan etkisi hipoglisemidir. Asteni, baş ağrısı, baş dönmesi,sinirlilik hali, tremor, diyare ve gaz da görülmüştür.
Ağrı, artralji,bacak krampları, miyalji, senkop, aritmi, yüzde kızarıklık, hipertansiyon,terleme, kaşıntı, rinit, görmede bulanıklık, poliüri bildirilmiştir.
Etkileş.:NSAİ ajanlar,yüksek oranda proteine bağlanan diğer ilaçlar, salisilatlar, sülfonamidler,kloramfenikol, probenesid, kumarinler, MAO inhibitörleri, b-adrenerjik bloker ajanların dadahil olduğu bazı ilaçlar, sülfonilürelerin hipoglisemik etkisinipotansiyalize edebilir. Bazı ilaçlar hiperglisemi yapmaya eğilimlidirve kan glukoz kontrolünü kaybetmeye neden olabilirler. Tiyazitlerve diğer diüretikler, kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroidürünleri, estrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinikasit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokeri ilaçlar ve izoniazidbu gruptandır. Oral mikonazol ve oral hipoglisemik ajanlar arasındaciddi hipoglisemiye neden olan potansiyel etkileşim bildirilmiştir.Oral flukonazol ile benzeri bir etkileşim de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: 1 veya 2 kerede yemeklerde alınmak üzere, gündeyarım ile 3 komprime, 2 komprimeye kadar olan dozlar, esas yemektebir kerede alınabilir.Önceden oral antidiyabetiklerle tedaviedilmemiş hastalarda hipoglisemik sülfonilürelerin kullanılmasınınendike olduğu hallerde, önerilen başlangıç dozu, durumun ciddiyetinegöre günde yarım ile 1 komprimedir. Daha sonra bu doz olağan olarakgünde yarım ile 3 komprime olan sürek dozuna ayarlanır. Minidiab diğer oral antidiyabetiklerinyerini aldığı zaman, dozaj hastanın klinik metabolizma durumunave daha önceki tedavilere verdiği yanıtlara tabi olacaktır. Genellikle,daha önce verilen bir komprimenin yerine bir komprime Minidiab idame edilmesi ve bundan sonradozajın tedavi sonuçlarına göre ayarlanması önerilir. İnsülinletedavi edilen hastalarda insülin gereksinimini tedricen azaltmakamacıyla, kontrol altında Minidiab verilebilir
Minirin Ampul
Desmopressin asetat
Ambalaj: 4 mg/1 mLx10 ampul.
Minirin İntranazal Solüsyon
Desmopressin asetat
Ambalaj: 0.25mg/2.5 mLx 1 damalıklı şişe ve 2 adet rinil (ince plastik) tüp içeren ambalaj.
Minirin Nazal Sprey
Desmopressin asetat(DDAVP)
Ambalaj: 0.25mg/2.5 mLx1 şişe. :: 0.2 mgx30 ve 100 tablet.
End.:Santraldiabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma kapasite testinde endikedir. 5 veyukarı yaşlarındaki, normal idrar yoğunlaştırma yeteneğine sahip primerenüretik hastaların kısa dönem tedavilerinde endikedir. Desmopressin ayrıca,tedaviye veya teşhise yönelik ameliyatlardan önce uzun kanama süresinikısaltmak ve normalleştirmek için kullanılır. Ayrıca, kanamanın terapötikkontrolü amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:İtiyadi vepsikojenik polidipside; diüretik ajanlarla tedavi gerektiren kalp yetmezliğiveya diğer olgularda; stabil olmayan anjina pektoris, dekompanse kalpyetmezliği ve von Willebrand hastalığı tip IIB’de kullanılmamalıdır.
Uyar.:Çok genç veyaşlı hastalarda, sıvı ve/veya elektrolit dengesizliği bulunan durumlarda,artmış kafa içi basıncı altında olan hastalarda aşırı sıvı yüklenmesiniönlemek için özel önlemler alınmalıdır. Enürezis için kullanıldığındauygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat içinde sıvı alımı sınırlandırılmalıdır.İdrarYoğunlaştırma Kapasite Testi: Tanı amaçlı kullanıldığında sıvı alımı, ilacınuygulanmasından 1 saat önce başlayarak 8 saat sonrasına kadar 0.5 l’yi aşmamalıdır.1 yaşın altındaki hastalarda test sadece hastanede uygun koşullardayapılmalıdır. Hemostatik Kullanım: Su retansiyonu riski unutulmamalıdır. Sıvı alımıolabildiğince en alt düzeye indirilmeli ve vücut ağırlığı düzenli bir şekildekontrol edilmelidir. Gebelik: Gebelik sırasında, diabetes insipidus nedeniyledesmopressin alan annelerden doğan 3 çocukta malformasyon bildirilmiştir.Ancak, 120’nin üzerinde olguyu kapsayan bazı yayımlanmış raporlarda,gebelikte desmopressinle tedavi edilmiş annelerden normal çocuklar doğduğubelirtilmiştir. Emzirme: Yüksek doz desmopressin alan annelerin sütündençocuğa geçebilecek desmopressin miktarının, diürezi ve hemostazı etkileyecekmiktarın çok altında olduğu saptanmıştır.
Yan E.:Baş ağrısı,yüksek dozda yorgunluk hali, refleks taşikardi ile birlikte kan basıncındageçici düşüş, mide ağrısı, bulantı, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Antidiüretikhormon salgıladığı bilinen ilaçların, örneğin antidepresanlar, klorpromazin vekarbamazepin ek bir antidiüretik etkiye neden olurlar ve su retansiyonu riskiartabilir. İndometasin, desmopressine alınan yanıtı artırabilir, ancak süreyietkilemez.
Doz Önerisi:Minirin Ampul: Santral Diabetes İnsipidus: Normal doz, IV enjeksiyon olarakerişkinlere günde 1-2 kez 1-4 µg (0.25-1 mL). 1 yaşından büyük çocuklara günde1-2 kez 0.1-1 µg (0.025-0.25 mL). Enjeksiyon normalde IV uygulanır, fakatgerektiğinde IM veya SC verilebilir. İdrar Yoğunlaştırma Kapasite Testi: Normal erişkin dozu, İM veya SCyoldan 4 µg’dir (1 mL). 1 yaşından büyük çocuklara verilecek doz, 1-2 µg’dir(0.25-0.5 mL). 1 yaşından küçük çocuklara 0.4 µg (0.1 mL) verilir. Çocuklardaöncelikle intranazal formun kullanılması önerilir. İnvaziv Bir Ameliyattan ÖnceKanamanın Kontrolü veya Kanamanın Önlenmesi: 0.3 µg/kg (vücut ağırlığı), 50-100 mL’ye serumfizyolojik ile seyreltilir ve 15-30 dakika içinde IV enfüzyon şeklinde verilir.Eğer yanıt olumlu olursa, başlangıç Minirin dozu, 1-2 kez, 6-12 saat arayla tekrarlanabilir. Minirin İntranazalSolüsyon: SantralDiabetes İnsipidus: Doz kişiye göre değişmekle birlikte, yetişkinler içinnormal doz günde 1-2 kez 10-20 µg, çocuklar için günde 1-2 kez 5-10 µg’dir.Su retansiyonu olan hastalarda doz ayarlanabilir. İdrar Yoğunlaştırma KapasiteTesti: Yetişkinleriçin normal doz 40 µg’dir. 1 yaşından büyük çocuklarda doz 10-20 µg, 1 yaşındanküçük çocuklarda ise 10 µg’dir. Enürezis: Klinik olarak etkili intranazal doz hastadan hastayadeğişir ve 10 µg ile 40 µg arasındadır. Uygun başlangıç dozu, yatmadan önceverilen 20 µg’dir. Uygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat boyunca az suverilmelidir. Minirin Nazal Sprey: Santral Diabetes İnsipidus: Klinik çalışmalar, ortalama günlükdozun yetişkinlerde 20-40 µg, çocuklarda 10-20 µg arasında olduğunu göstermektedir.Bu miktarlar günde tek doz uygulanabildiği gibi 2 veya 3 doza bölünerekverilebilir. İdrar Yoğunlaştırma Kapasite Testi: Yetişkinler için normal doz 40µg’dir. 1 yaşından büyük çocuklarda doz 10-20 µg, 1 yaşından küçük çocuklardaise 10 µg’dir. Enürezis: Klinik olarak etkili intranazal doz hastadan hastayadeğişir ve 10 µg ile 40 µg arasındadır. Uygun başlangıç dozu, yatmadan önceverilen 20 µg’dir. Minirin Tablet: Merkezi Diabetes İnsipidus: Çocuklar ve erişkinler için başlangıçdozu günde 3 kez 0.1 mg’dir. Daha sonra doz hastanın verdiği yanıtagöre ayarlanır. Bugüne kadar elde edilen klinik çalışma sonuçlarınagöre günlük doz 0.2 mg ile 1.2 mg arasında değişir. Çoğu hasta için günde3 kez 0.1-0.2 mg optimum dozdur. Primer Noktürnal Enürez: Uygun başlangıç dozu gece yatarken0.2 mg’dir. Eğer bu doz yeterli olmazsa, doz 0.4 mg’ye yükseltilebilir
Minulet Draje
Etinilestradiol0.03 mg, gestoden 0.075 mg
Ambalaj: 21 draje
End.:Bu kombinasyonönerildiği şekilde uygulandığında, normalde döllenme için bir yumurtanınolgunlaşması önlenir. Rahim boynu salgısı, erkek tohum hücreleriningeçişini engelleyecek şekilde değişir. Bundan başka rahim içi derisi,döllenmiş bir yumurtanın kabulü için yeterli derecede hazırlanmaz.Böylece, çeşitli yönlerden gebelik önlenmiş olur.
Kontr.E.:Kombineoral kontraseptifler aşağıda belirlenen durumlarda kullanılmamalı; ilk kezkombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi biriningörülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır: Tromboz varlığı ya daöyküsü; bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü; damar tutulumlu diabetesmellitus; venöz veya arteriyal tromboz için risk oluşturan şiddetli veya çoksayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyon oluşturabilir; şiddetli karaciğerhastalığı varlığı veya öyküsü; benign veya malign karaciğer tümörü varlığı yada öyküsü; eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veyamemelerin bilinen ya da şüpheli malign hastalıkları; tanı konmamış vajinalkanama; gebelik varlığı ya da şüphesi; bileşimdeki maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlık.
Uyar.:Emzirenanne bebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımıgenellikle önerilmemelidir.
Yan E.:Memedehassasiyet, ağrı, salgı, baş ağrısı, migren, libidoda değişiklikler, depresifduygu durumu, kontakt lense toleranssızlık, bulantı, kusma, vajinal salgıdadeğişiklikler, çeşitli deri hastalıkları, sıvı tutulumu, vücut ağırlığındadeğişiklik, aşırı duyarlılık reaksiyonu görülebilir.
Etkileş.:Sekshormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaç etkileşmeleri çekilmekanamalarına ve oral kontraseptifin başarısızlığına neden olabilir. Bu etkihidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin ilegösterilmiştir, okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin hakkında dakuşkular vardır.
Doz Önerisi: Adet döneminin ilk gününden başlamak üzere 21 günsüreyle günde 1 draje kullanılır. Ambalajın bitiminde 7 gün ara verilerektekrar ikinci küre başlanır
Miochol-E İntraoküler Solüsyon
Asetilkolin klorür 20mg/ml
Ambalaj: Üst bölmede elektrolit içeren solüsyon, alt bölmedesteril liyofilize toz içeren 2 mL’lik 1 ve 12 bileşik flakon.
End.: Katarakt operasyonunda lensin çıkarılmasını izleyen ilksaniyelerde iris miyozisinin sağlanmasında, keratoplasti, iridektomi ve hızlımiyozisin istendiği diğer ön segment operasyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Miyozisinistenmediği ameliyatlarda ve duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:Kataraktameliyatı süresince yalnızca, implantın yerleştirilmesinden hemen sonrakullanılmalıdır. Çok gerekli olmadıkça gebelerde kullanımı önerilmemektedir.
Yan E.: İntraoküler asetilkolin kullanımıile korneal ödem, korneal bulutlanma, korneal dekompenzasyon bildirilmiştir.Nadiren, sistemik absorpsiyona bağlı olarak bradikardi, hipotansiyon,kızarıklık, aşırı terleme ve solunum güçlüğü bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Üst flakonda sıvı kısım, alt flakonda liyofilize tozbulunur. Solüsyon kullanımdan hemen önce ve steril şartlarda hazırlanır. Üstkapak ¼ döndürülerek kuvvetle bastırılır ve böylece çözücünün alt bölmeyegeçip liyofilize toz ile karışması sağlanır. Dikkatlice çalkalanır ve toztamamen çözünür. Steril bir iğne ile (18-20 kalibre) çözeltinin 2 mL’sialınır. İğne, bir nontravmatize kanül ile değiştirilerek intraoküler irrigasyongerçekleştirilir. Miochol-E bir veya birkaç sutürden önce veya sonra gözün önodacığına enjekte edilir. Enjeksiyon yavaş ve iris yüzeyine paralel ve pupilkenarına teğet olarak yapılmalıdır. Eğer mekanik bir engel yoksa, pupilbirkaç saniyede daralmaya başlar ve periferal iris ön odanın açısındançekilir. İlacın etkisini değiştiren miyozisi engelleyecek bir anatomik engelbulunmamalıdır. Birçok olguda 0.5 ile 2 mL miyozisi sağlamak için yeterliolmaktadır. Katarakt operasyonu süresince Miochol-E, yalnızca lens çıkarıldıktan sonrakullanılır. Miochol-E’nin etkisi enjeksiyonun ardından ilk birkaç saniyedeortaya çıkar ve kısa sürelidir (yaklaşık 10-20 dakika). Asetilkolin solüsyonudayanıksızdır. Bu nedenle kullanımdan hemen önce hazırlanmalı vebekletilmemelidir
Miostat İntraoküler Solüsyon
Karbakol %0.01
Ambalaj: 1.5 mLx12 cam vial.
End.:Ameliyatsırasında miyozis sağlamak için intraoküler olarak kullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık gösterenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Kalp yetmezliği, bronşiyal astım,peptik ülser, hipertiroidi, gastrointestinal spazm, idrar yollarıobstrüksiyonu görülenlerde ve parkinsonlu hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.: Flaşing, terleme, epigarstriksıkıntı, abdominal kramp, idrar kesesinde gerginlik ve baş ağrısıgörülebilir. Korneal bulanıklık, persistan büllöz keratopati ve kataraktekstraksiyonundan sonra postoperatif irit rapor edilmiştir. Duyarlı bireylerde retina dekolmanırapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Yeterli miyozis sağlamak için ön kamaraya 1.5mL’den fazla olmamak kaydıyla uygulanmalıdır. Emniyet süturundanönce veya sonra uygulanabilir. Miyozis genellikle uygulamadansonraki 2 ile 5 dakika içinde maksimal hale gelir
Miranova Draje
Etinilestradiol0.02 mg, levonorgestrel 0.1 mg
Ambalaj: 21 draje.
End.:Önerildiğişekilde uygulandığında, normalde döllenme için bir yumurtanın olgunlaşmasıönlenir. Rahim boynu salgısı, erkek tohum hücrelerinin geçişinizorlaştıracak şekilde katılaşır. Bundan başka rahim içi derisi, döllenmiş bir yumurtanınkabulü için yeterli derecede hazırlanmaz. Böylece, çeşitli yönlerdengebelik önlenmiş olur.
Kontr.E.:Kombineoral kontraseptifler aşağıda belirlenen durumlarda kullanılmamalı; ilk kezkombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi biriningörülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır: Tromboz varlığı ya daöyküsü; bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü; damar tutulumlu diabetesmellitus; venöz veya arteriyal tromboz için risk oluşturan şiddetli veya çoksayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyon oluşturabilir; şiddetli karaciğerhastalığı varlığı veya öyküsü; benign veya malign karaciğer tümörü varlığı yada öyküsü; eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veyamemelerin bilinen ya da şüpheli malign hastalıkları; tanı konmamış vajinalkanama; gebelik varlığı ya da şüphesi; bileşimdeki maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlık.
Uyar.:Laktasyon,miktarda azalmaya ve sütün bileşiminde değişikliğe yol açabileceğinden, kombineoral kontraseptifler tarafından etkilenebilir. Bu yüzden emziren anne bebeğinisütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımı genellikleönerilmemelidir.
Yan E.:Memedehassasiyet, ağrı, salgı; baş ağrısı; migren; libidoda değişiklikler; depresifduygu durumu; kontakt lense toleranssızlık; bulantı; kusma; vajinal salgıdadeğişiklikler; çeşitli deri hastalıkları; sıvı tutulumu; vücut ağırlığındadeğişiklik; aşırı duyarlılık reaksiyonu görülebilir.
Etkileş.:Sekshormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaç etkileşmeleri, çekilmekanamalarına ve oral kontraseptifin başarısızlığına neden olabilir. Bu etkihidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin ile gösterilmiştir.Okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin hakkında da kuşkular vardır.
Doz Önerisi: Drajeler, paketin üstünde gösterildiği yönde, hergünyaklaşık aynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 günboyunca hergün bir draje alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıklaçekilme kanamasının izlendiği, draje alınmayan dönemi takiben geçilir. Bukanama genellikle son drajenin alınmasını takiben 2.-3. gün başlar ve birsonraki pakete başlandığında kesilmemiş olabilir. Eğer kullanıcı drajesinialmakta 12 saatten daha az geç kalmışsa kontraseptif koruyuculuk azalmaz. Hatırlanırhatırlanmaz draje alınmalı ve sonraki drajeler de her zamanki gibi alınmayadevam edilmelidir
Mirena Rahimiçi Sistem
Levonorgestrel
Ambalaj: 52 mgx1 sistem.
End.: Gebeliğin önlenmesi, idiyopatik menoraji, estrojenreplasman tedavisi sırasında endometriyal hiperplaziye karşıkorunmada endikedir.
Kontr.E.: Gebelik veya gebelik kuşkusu; mevcut ya da tekrarlayanpelvik enflamatuvar hastalığı; genital enfeksiyon; postpartum endometrit;son 3 ay içinde enfekte düşük; servisit; servikal displazi; rahim yada serviksin habis tümörleri; nedeni bilinmeyen anormal uterus kanamaları;rahim boşluğunun biçimini bozan fibroidler de dahil olmak üzerekonjenital ya da edinilmiş uterus anomalileri; artmış enfeksiyoneğilimine yol açan durumlar; akut karaciğer hastalıkları veya karaciğertümörü; levonorgestrele karşı olabilecek aşırı duyarlılık durumu.
Uyar.: Aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa ya dailk kez ortaya çıkıyorsa, intrauterin levonorgestrel ancak uzmanönerisi ve kontrolü dahilinde kullanılmalı ya da sistemin çıkarılmasıdüşünülmelidir. Migren, asimetrik görme kaybıyla seyreden fokalmigren ya da geçici beyin iskemisine yönelik başka belirtiler,alışılmışın dışında şiddetli baş ağrısı, sarılık ve belirgin tansiyonyükselmesi, meme kanseri de dahil olmak üzere hormonal bağımlılıkgösteren tümör ya da buna ilişkin şüphe, inme ya da miyokard enfarktüsügibi ağır arteriyel hastalıklar. Emziren kadınların sütünde düşükmiktarlarda levonorgestrel saptanmıştır. İntrauterin levonorgestrel müstahzarıemzirme döneminde ilk tercih edilecek yöntem olarak önerilmemektedir.
Yan E.: Görülen en sık yan etki menstrüelkanama düzeninin değişmesidir. Lekelenme, adet kanamasının süresindeuzama ya da kısalma, düzensiz adet kanamaları, oligo/amenore, kanamamiktarında artma, sırt ağrısı ve dismenore gibi rahatsızlıklarmeydana gelebilmektedir.
Etkileş.: Primidon, barbitürat, fenitoin,karbamazepin, rifampisin ve okskarbazepin gibi karaciğer enzimindüksiyonu yapan ilaçlar, hormonal kontraseptiflerin etkisiniazaltabilmektedir. İntrauterin levonorgestrelin bu tür ilaçlarlaetkileşimi araştırılmamıştır.
Doz Önerisi:Mirena rahim boşluğuna yerleştirilir. Uygulamadanönce kadın, Mirena’nın etkinliği, riskleri ve yan etkileri hakkındabilgilendirilmelidir. Memeleri de içeren bir jinekolojik muayeneyapılmalı ve bir gebeliğin olmadığı saptanmalıdır. Uygulamadan4-12 hafta sonra kadın tekrar muayene edilir. Klinik açıdan daha yakınbir izlem gerekmiyorsa kontrol muayeneleri yılda bir kez yapılır.Fertil çağdaki kadınlarda, Mirena rahim boşluğuna siklusun ilk 7 günü içinde uygulanır.Mirena kullanım süresinin sonundasiklusun herhangi bir gününde yeni bir Mirena rahim içi sistemle değiştirilebilir
Mitomycin C Kyowa Flakon
Mitomisin C
Ambalaj: 2 mgx1 flakon :: 10 mgx1 flakon.
End.:Mide kanseri,akciğer kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, serviks veendometrium kanserleri, meme kanseri, baş-boyun kanserleri, lenfositikve miyelojenez lösemiler ve mesane kanserinde endikedir.
Kontr.E.: Mitomisin C’ye karşı duyarlığıbilinenlerde, platelet sayısının 75000/mm3, lökosit sayısının3000/mm3, kreatinin değerinin 1.7 mg/dl olduğu hastalardave protrombin zamanı veya kanama zamanının uzadığı hastalarda,koagülasyon bozukluklarında, ciddi enfeksiyonlarda kontrendikedir.
Uyar.: Mitomisin C kemik iliği supresyonugibi ciddi yan etkilere yol açabilir. Pulmoner toksisite gelişirseilaç kesilmelidir. Gerek enfeksiyon, gerekse kanama eğilimininmanifest hale gelmemesine veya ağırlaşmamasına özellikle dikkatedilmelidir. Çocuklarda veya üreme çağındaki hastalarda cinselorganlar üzerindeki potansiyel etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.Gebelere veya gebe olduğundan kuşkulanılan kadınlara uygulanmasıönerilmemektedir. Mitomisin C verilen hastalar emzirmeyi durdurmalıdır.
Yan E.: Lökopeni, trombositopeni, kanama,anemi ve seyrek olarak mikroanjiyopatik hemolitik anemi, miyelosüpresyon,karaciğer bozuklukları, hemolitik-üremik sendrom, proteinüri, hematüri,ödem, hipertansiyon, iştahsızlık, bulantı ve kusma, stomatit, döküntü,sistit, hematüri veya mesane instillasyonuna bağlı mesane atrofisi,interstisyel pnömoni ve pulmoner fibroz, akut bronkospazm, genel halsizlikve alopesi görülebilir.
Etkileş.: Kemik iliği süpresyonuna yolaçan diğer ilaçlar ve radyoterapi, ayrıca aşı ve canlı virüslerleetkileşebilir.
Doz Önerisi:Aralıklı uygulama: Erişkinlerde 4-6 mg mitomisin C haftada bir veyaiki kere IV olarak uygulanır. Arka arkaya uygulama: Erişkinlerde 2 mg mitomisin Cgünde bir kere IV olarak uygulanır. Aralıklı yüksek doz uygulama: Erişkinlerde 10-30 mg mitomisinC bir-üç (veya daha fazla) haftalık aralarla IV olarak uygulanır. Diğer antikanser ilaçlarlakombine kullanımı: Erişkinlerde 2-4 mg mitomisin C haftada bir veyaiki kere diğer antikanser ilaçlarla birlikte kombinasyon şeklindeuygulanır. Mesane Kanseri: Çoğunlukla nüksün önlenmesi için, hergün veyaiki günde bir 4-10 mg mitomisin C intravezikal olarak uygulanır. Tedaviamacıyla ise doz günde bir kere intravezikal 10-40 mg’dir. Doz, hastanınyaşına ve belirtilerin şiddetine göre ayarlanır
Mitoxantron Ebewe Flakon
Mitoksantron
Ambalaj: 20 mg/10 mLx1 flakon
End.:İlerlemişmeme kanseri, non-Hodgkin lenfoma ve erişkin akut non-lenfositik lösemitedavisinde tek başına veya diğer antineoplastik ajanlarla kombine olarakkullanılır. Mitoksantron ayrıca ameliyatla çıkarılamayan primer hepatoselülerkarsinomanın palyatif tedavisinde de kullanılmaktadır.
Kontr.E.:Mitoksantronakarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Mitoksantron sitotoksik bir ilaç olduğundan, antineoplastikilaçlarla tedavi konusunda deneyimli uzman hekimlerce ya da onlarıngözetiminde kullanılmalıdır. Genel durumu bozuk ya da kemik iliğidepresyonu olan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Aynıkural ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için de geçerlidir.Mitoksantronhastaya verilişinden sonraki 24 saat içinde idrara mavi-yeşilrenk verebileceğinden, bu konuda hastalar bilgilendirilmelidir.Mitoksantron gebelerde kullanılmamalıdır. İlacın kullanımı sırasındave tedavinin bitiminden sonra en az 6 ay süreyle gebe kalınmasındansakınılması konusunda eşler uyarılmalıdır. Emziren annelerdekullanımı gerekiyorsa, emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Önerilendozlarda verilmesiyle düşük düzeyde bir lökopeni beklenmelidir.Trombositopeni oluşabilir, anemi ise daha nadirdir. İlerlemiş memekanseri ve lenfomalarda, mitoksantronun 21 günde bir uygulanmasıylaen sık ortaya çıkan yan etkiler bulantı ve kusmadır. Diğer bir yan etkisialopesi olup, genellikle hafif seyreder ve tedavinin kesilmesiylebirlikte düzelir. Daha nadir bildirilen yan etkilerse amenore, iştahsızlık,kabızlık, ishal, dispne, yorgunluk hali, ateş, gastrointestinal kanama,stomatit/mukozit gibi durumlardır.
Etkileş.: Diğer antineoplastik ilaçlarlakombine tedavi durumunda daha şiddetli toksik etkiler (özellikleartan miyelotoksik ve kardiyotoksik etkiler) beklenmelidir. Mitoksantron,aynı enfüzyon çözeltisi içinde başka hiçbir müstahzarla karıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi: İlerlemiş Meme Kanseri, Non-Hodgkin Lenfoma, Hepatoma:Tek Başına kullanım Dozajı: Tek ajan olarak kullanılan mitoksantronun önerilenbaşlangıç dozu 21 günlük aralarla tekrarlanabilen tek bir IV doz şeklinde verilen,vücut yüzeyi alanına göre 14 mg/m2’dir. Daha önce almış olduğu kemoterapinedeniyle veya zayıf genel durumundan dolayı yetersiz kemik iliği rezervlerinesahip hastalarda, daha düşük bir başlangıç dozajı (12 mg/m2)önerilmektedir. Kombinasyon Tedavisi: Kombinasyon tedavisinde mitoksantronun başlangıç dozutek ajan olarak kullanıldığında önerilen dozun 2-4 mg/m2 altınadüşürülmelidir, bunu takip eden dozlama miyelosupresyonun derecesine vesüresine bağlıdır. Akut Non-Lenfositik Lösemi (ANLL): Nüksetme DurumundaTek Başına Kullanım Dozajı: Remisyon indüksiyonu için önerilen dozaj, birbirini takipeden 5 gün süreyle günde tek bir intravenöz enjeksiyon şeklinde verilen vücutyüzeyi alanına göre 12 mg/m2’dir (toplam 60 mg/m2). Kombinasyon tedavisi: Daha önceden tedavi edilmemişhastalarda etkili bir indüksiyon rejimi, 3 gün süreyle IV verilen 10-12 mg/m2mitoksantronun, 7 gün süreyle IV verilen 100 mg/m2 sitozinarabinosid (sürekli enfüzyon) ile kombinasyonudur. Oda sıcaklığında, 25°C’ninaltında saklanmalıdır
Mivacron Enjektabl
Mivakuryum klorür
Ambalaj: 10 mg/5 mLx5 ampul :: 20 mg/10 mLx5 ampul.
End.:Genelanesteziye ek olarak trakeal entübasyonu sağlamak, iskelet kaslarınıgevşetmek ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak amacıyla uygulanır.
Kontr.E.: Mivakuryuma aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. Mivakuryum, atipikplazma kolinesteraz için homozigot olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mivakuryum, sadece uygun genelanestezi ile birlikte ve deneyimli bir anestezist tarafından veyaonun yakın denetimi altında, endotrakeal entübasyon ve yapay solunumiçin uygun olanakların varlığında uygulanmalıdır. Gebelikte anneyesağlaması beklenen potansiyel yararları fetüs üzerinde olasırisklerden fazla ise kullanılabilir. Sezaryen sırasında mivakuryumkullanımıyla ilgili bir tecrübe yoktur. Mivakuryumun anne sütüyleatılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Yan E.: Deride kızarıklık, eritem, ürtiker,hafif geçici hipotansiyon, geçici taşikardi veya bronkospazm görülebilir.
Etkileş.: Mivakuryum tarafından oluşturulannöromusküler blok, enfluran, izofluran ve halotan gibi inhalasyonanestezikleriyle uzatılabilir. Nondepolarizan nöromuskülerblokun şiddet ve/veya süresi aşağıdakilerle etkileşim nedeniyleartabilir ve enfüzyon gereksinimleri azalabilir: Aminoglikozid,polimiksin, spektinomisin, tetrasiklin, linkomisin ve klindamisingibi antibiyotikler; propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain,prokainamid ve kinidin gibi antiaritmik ilaçlar; furosemid ve olasılıklatiyazitler, mannitol ve asetazolamid gibi diüretikler; magnezyumtuzları, ketamin, lityum tuzları; trimetafan ve heksametonyum gibiganglion blokeri ilaçlar. Antimitotik ilaçlar, MAO inhibitörleri,ekotiyopat iyodür, pankuronyum, organofosfatlar, antikolinesterazlar,bazı hormonlar ve bambuterol mivakuryumun nöromusküler bloker aktivitesiniuzatabilir. Antibiyotikler, b-blokerler (propranolol, osprenolol), antiaritmikilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar (klorokin,D-pensillamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoinve lityum, miyastenia gravisi şiddetlendirebilir veya gizli miyasteniagravisi ortaya çıkarabilir veya gerçekten bir miyastenik sendromuindükleyebilir. Kronik fenitoin veya karbamazepin tedavisi uygulananhastalarda blok başlangıç süresi uzayabilir ve blok süresi kısalabilir.Süksametonyum klorür gibi depolarizan bir kas gevşeticinin birlikteuygulanması uzun antikolinesteraz ilaçlarla tersine çevrilmesigüç, kompleks bir bloka neden olabileceğinden, nondepolarizan nöromuskülerblokerlerin nöromusküler blok etkilerini uzatmak için bu gibi depolarizankas gevşetici ilaçlar uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Narkotik anestezi uygulanan erişkinlerde ulnarsinir stimülasyonuna ‘adductor pollicis’ tek seğirme yanıtında%95 supresyon (ED95) meydana getirecek ortalama doz 0.07 mg/kg’dir(0.06-0.09 mg/kg). 0.2 mg/kg’lik bir doz, 30 saniyede verildiğinde,2.0-2.5 dakikada trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşullarısağlar. 0.25 mg/kg’lik bir doz, bölünmüş dozlar şeklinde verildiğinde(0.15 mg/kg ardından 30 saniye sonra 0.1 mg/kg), ilk doz porsiyonun verilmesininbitişinin ardından 1.5-2.0 dakika içinde trakeal entübasyon içiniyi veya mükemmel koşulları sağlar. Sağlıklı yetişkinlerde önerilenbolus dozu 0.07-0.25 mg/kg’dir. Nöromusküler blok süresi doza bağlıdır.0.07, 0.15, 0.20 ve 0.25 mg/kg’lik dozlar sırasıyla yaklaşık 13, 16, 20ve 23 dakika süreyle, klinik olarak etkili blok sağlar. 0.15 mg/kg’yekadar olan dozlar 5-15 saniyede verilebilir
Mixtard 10 HM Penfill Kartuş
Rekombinant DNA teknolojisiyleüretilen hazır karışım biyosentetik insan insülinleri: 100 IU/ml (9 birim ortaetki süreli NPH insülin ve 1 birim kısa etki süreli kristalize insülin)
Ambalaj: Her biri 3 mL’lik 5 kartuş.
Mixtard 20 HM Penfill Kartuş
Rekombinant DNAteknolojisiyle üretilen hazır karışım biyosentetik insan insülinleri: 100 IU/ml(8 birim orta etki süreli NPH insülin ve 2 birim kısa etki süreli kristalizeinsülin)
Ambalaj: Her biri 3 mL’lik 5 kartuş.
Mixtard 30 HM Penfill Kartuş
Rekombinant DNAteknolojisiyle üretilen hazır karışım biyosentetik insan insülinleri: 100 IU/ml(7 birim orta etki süreli NPH insülin ve 3 birim kısa etki süreli kristalizeinsülin)
Ambalaj: Her biri 3 mL’lik 5 kartuş.
Mixtard 40 HM Penfill Kartuş
Rekombinant DNAteknolojisiyle üretilen hazır karışım biyosentetik insan insülinleri: 100 IU/ml(6 birim orta etki süreli NPH insülin ve 4 birim kısa etki süreli kristalizeinsülin)
Ambalaj: Her biri 3 mL’lik 5 kartuş.
Mixtard 50 HM Penfill Kartuş
Rekombinant DNAteknolojisiyle üretilen hazır karışım biyosentetik insan insülinleri: 100 IU/ml(5 birim orta etki süreli NPH insülin ve 5 birim kısa etki süreli kristalizeinsülin)
Ambalaj: Her biri 3 mL’lik 5 kartuş.
Mixtard 30 İnnoLet Enjeksiyon Kalemi
100 IU/mL (%30 insülinsolüsyonu+%70 izofan (NPH) insülin süspansiyonu)
Ambalaj: 3 mLx5 adet kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi (çokdozlu tek kullanımlık).
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
Miyadren IMAmpul
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul
Miyadren Enterik Draje
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 50mgx30 draje
Miyadren Retard Tablet
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 100mgx10 ve 30 tablet
End.:Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklem-dışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı post-travmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başınaateş, bir endikasyon değildir.
Kontr.E.:Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asitveya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Peptik ülseri düşündüren birhikayesi olan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinalhastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmışolan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renalkan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyleyaşlı hastalar kadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliğiolan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyatve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda daözel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bileanafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonlarıbaşlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santralsinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar görülen hastalar, araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin1. üç aylık döneminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde verilmemelidir. Emziren annelerdekullanılması önerilmez.
Yan E.:Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri döküntüleri görülebilir.
Etkileş.:Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi:Miyadren Ampul: Başka bir şekilde önerilmemişse, erişkinlerdekural olarak günde 1 ampul önerilir. Gluteal kasın üst dış kadranınaderin olarak enjekte edilir. Ağır olgularda (örneğin kolik) farklıolarak, birkaç saat aralıkla aynı gün içinde 2 ampul (herbiri farklıkalçaya) enjekte edilebilir. Günlük maksimum 150 mg dozu aşmamaküzere MiyadrenAmpul, tabletveya draje formları ile kombine kullanılabilir. Miyadren Ampul tedavisi 2 günü geçmemelidir.Tedavi oral müstahzarlarla sürdürülebilir. Kesinlikle damar içineuygulanmaz. Çocuklarda kullanılmaz. MiyadrenRetard Tablet: Günde1 adet MiyadrenRetard 100 mg Tablet bölünmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Gerektiğindegünlük doz Miyadren 25 mg veya 50 mg enterik kaplı drajeler ile 150mg’ye çıkarılabilir. Günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır
Miyorel Tablet
Metokarbamol 375mg, parasetamol 300 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Travmatikeklem ve kas ağrıları, burkulma, kırık gibi nedenlere (özelliklesportif nedenler, iş kazaları) meydana gelen ağrılı spazmlar, lumbago,miyalji artralji gibi analjezik ve miyorelaksan etkinin gerekliolduğu durumlarda kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birisine aşırı duyarlı olanlarda, gebelikte,12 yaşından küçüklerde, epilepsi, Miyastenia gravis’te kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer ve böbrek fonksiyonyetersizliklerinde dikkatle kullanılmalıdır. Uyku hali ve uyuşuklukyapabileceğinden motorlu araç kullananlarla çalışanlar uyarılmalıdır.Emziren annelere verilmemelidir.
Yan E.:Baş dönmesi,sersemlik ve seyrek olarak bulantı olabilir. Ender olarak da uyuşukluk,bulanık görme, baş ağrısı, ateş, ürtiker ve deri döküntüsü, çok nadirolarak kanlı veya bulanık idrar, hematolojik bozukluklargörülebilir.
Etkileş.: Alkol ve özellikle yüksek dozlardabarbitüratlar, antikonvülzanlar, antikoagülanlar, aspirin ve diğersalisilatlar ve nonsteroid antienflamatuvar analjezikler, anestezikler,santral sinir sistemi depresörleri, MAO inhibitörleri, narkotikanaljeziklerlebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: 12 yaşından büyük çocuklara ve erişkinlere günde3-4 kez 2 tablet verilir. Yaşlı hastalarda erişkin dozunun yarısı önerilir
M-M-R-II Flakon
Enders’in atenüe Edmonstonsuşundan üretilen ve civciv embriyosunun hücre kültürlerinden eldeedilen daha atenüe bir suş olan kızamık virüsü -1.000 TCID50, civciv embriyosunun hücre kültürlerindenelde edilen Jeryl Lynn (B düzeyi) suşu olan kabakulak virüsü -5.000 TCID50, insan diploidhücresinde büyütülen Wistar RA 27/3 Kızamıkçık virüsü -1,000 TCID50
Ambalaj: Tek dozluk flakon ve 0.5 mL çözücü içeren kullanıma hazırşırınga.
End.:12 aylıkveya daha büyük kişilerde kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşıeşzamanlı bağışıklık sağlar. İkinci bir doz M-M-R-II veya monovalankızamık aşısı önerilmektedir.
Kontr.E.:Halen aşınınfetus gelişmesi üzerine olası etkileri bilinmediğinden, gebe kadınlaraM-M-R-II verilmemelidir. Neomisinekarşı anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyon oluşturan kişiler(sulandırılan aşının her bir dozu yaklaşık 25 µg neomisin içerir);yumurtaya karşı anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyon oluşturankişiler; herhangi bir ateşli solunum yolu hastalığı veya başka aktifateşli enfeksiyonu olan kişiler; tedavi edilmemiş aktif tüberkülozlukişiler; immünosupresif tedavi gören hastalar (bu kontrendikasyon,replasman tedavisi olarak kortikosteroid alan, örneğin Addisonhastaları için geçerli değildir); kan diskrazileri, lösemi, herhangibir lenfoma veya kemik iliği veya lenfatik sistemleri etkileyenmalin neoplazmları olan bireyler; AIDS nedeniyle bağışıklık sistemibaskı altına alınmış hastalar dahil primer ve edinsel immün yetersizliksendromlular veya insan immün yetersizlik virüsleriyle enfeksiyonbelirtileri gösterenler, hücresel immün yetersizliği olan ve hipogammaglobülinemikve disgammaglobülinemik hastalar, ailesinde konjenital veya kalıtsalimmün yetersizlik öyküsü olan hastalara, bağışıklık sistemlerininyeterlilik kazandığı gösterilene kadar aşı uygulanmamalıdır.
Uyar.:Anafilaktikveya anafilaktoid reaksiyon oluşma riskine karşı hemen kullanımiçin adrenalin dahil yeterli tedavi olanakları sağlanmalıdır. Bireyselveya ailevi konvülsiyon öyküsü olanlarda veya ateşin neden olabileceğistresten kaçınması gereken serebral travma veya başka bir hastalıköyküsü olanlarda, aşı uygulaması sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.Kızamık veya kabakulak aşısı virüsünün anne sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir. Emziren kadınlara M-M-R-II verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde kısa süreli yanma ve/veya batma, ateş (38.3°C veya üstünde)görülebilir.
Etkileş.:M-M-R-II ile birlikte İmmün globülin(IG) uygulanmamalıdır. Kan veya plazma transfüzyonu veya insan immünglobülin uygulamasından sonra aşılama için en az 3 ay beklenmelidir.Atenüe canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık virüs aşısı verilenlerdetüberkülin deri duyarlılığının geçici olarak baskılanabildiğinden,tüberkülin testi yapılacaksa M-M-R-II’den önce veya aynı anda uygulanmalıdır. M-M-R-II diğer canlı virüs aşılarındanbir ay önce veya sonra uygulanmalıdır. Buna karşın AAP ve ACIP, rutinve eş zamanlı olarak M-M-R-II, DTP ve OPV veya IPV’nin, ayrı enjeksiyon bölgelerive şırıngalar kullanılarak verilmesini önermektedir.
Doz Önerisi: Derialtı uygulama içindir. İntravenöz yollaenjekte edilmemelidir. Aşının dozajı herkes için aynıdır. Tek dozlukşişenin tamamı (yaklaşık 0.5 mL) tercihen üst kolun dış yüzüne derialtınaenjekte edilir
Mobic Tablet
Meloksikam
Ambalaj: 7.5 mgx10 ve 30 tablet :: 15 mg(Fort)x10 ve 30 tablet
End.:Romatoidartritin semptomatik tedavisi ve ağrılı osteoartritin (artroz, dejeneratifeklem hastalığı) semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Meloksikama allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.Asetilsalisilikasitle ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla çapraz duyarlıkolasılığı vardır. Asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçlar verildikten sonra astım belirtileri, burun polipleri, anjiyoödemveya ürtiker gelişmiş olan hastalara verilmemelidir. Ayrıca, aktifpeptik ülserasyonda, ağır karaciğer yetmezliğinde, diyaliz edilmeyenağır böbrek yetmezliğinde, çocuklar ve 15 yaşından küçük olan adölesanlarda,gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Anamnezinde gastrointestinalsistemin üst bölümünde hastalık öyküsü bulunan ve antikoagülankullanmakta olanlarda dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid antienflamatuvarilaçlar ender olarak interstisyel nefrit, glomerülonefrit, renalmedullar nekroz veya nefrotik sendrom nedeni olabilir.
Yan E.: Dispepsi, bulantı, kusma, karınağrısı, kabızlık, bağırsaklarda aşırı gaz bulunması, ishal, transaminazlarve bilirubin düzeyleri gibi karaciğer fonksiyon parametrelerindegeçici anormallikler, özofajit, gastroduodenal ülser, gizli veyamakroskopik gastrointestinal kanama, kolit, anemi, kan sayımıanormallikleri ve bu arada lökosit formülü değişiklikleri, lökopenive trombositopeni, kaşıntı, deri döküntüsü, fotosensitizasyon,sersemleme hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, göz kararması,ödem, kan basıncının yükselmesi, palpitasyon, deride kızarma, böbrekfonksiyonu parametrelerinde anormallikler, serum kreatinin ve/veyaüre düzeylerinin yükselmesi gibi advers etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.: Salisilatlar dahil olmak üzereyüksek doz nonsteroid antienflamatuvar ilaçların birlikte verilmesi,gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskini artırabilir. Oralantikoagülanlar, tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin vetrombolitiklerin meloksikamla birlikte kullanımı kanama riskindeartışa neden olur. Meloksikam, metotreksatın hematolojik toksisitesiniartırabilir. Nonsteroid antienflamatuvar ilaçların uterus-içidoğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.Meloksikam ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondansakınılmalıdır. Kolestiramin, gastrointestinal kanaldaki meloksikamıbağlayarak bu ilacın vücuttan daha çabuk atılmasına neden olur.Oral antidiyabetiklerle etkileşim olasılığı da gözden uzak tutulmamalıdır.
Doz Önerisi: Romatoid artritte günde 15 mg uygulanır; terapötikyanıta göre bu doz, günde 7.5 mg’ye indirilebilir. Osteoartrittegünde 7.5 mg uygulanır; gerektiğinde bu doz, günde 15 mg’ye yükseltilebilir.Advers reaksiyon riski yüksek olan hastalarda tedaviye günlük 7.5mg ile başlanır. Ağır böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarındagünlük doz 7.5 mg’yi aşmamalıdır. Önerilen maksimum günlük dozu 15 mg’dir. Tabletleryemeklerde, suyla veya başka bir sıvıyla yutulmalıdır
Modivid Flakon IM/IV
Sefodizim disodyum
Ambalaj: 1gx1 flakon ve 4 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü.
End.:Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu kadınlarda komplike olmayan alt idrar yolları enfeksiyonları,diğer alt ve üst üriner sistem enfeksiyonları, alt solunum yollarıenfeksiyonları ve gonorede endikedir. Zayıf düşmüş ya da immün defektlihastaların yukarıda sayılan tüm enfeksiyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlereaşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlere veya diğer b-laktam antibiyotiklere karşıaşırı duyarlığı olan hastalarda çapraz duyarlık olasılığı vardır.Kesin bir endikasyon yoksa gebelikte ve özellikle gebeliğin ilk üçayında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemeklebirlikte, emziren annelerde kullanılmamalıdır. Ciddi renal yetmezliğiolan hastalarda doz kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır.
Yan E.:Ürtikerşeklinde alerjik deri reaksiyonları, ilaç ateşi, şiddetli akut alerjikreaksiyonlar (anafilaksi) oluşabilir ve acil tedavi gerekebilir.Bulantı ve kusma, ishal, psödomembranöz kolit, serum karaciğer enzimlerindeve bilirubinde yükselme, trobositopeni, eozinofili, lökopenive nadiren hemolitik anemi ve agranülositoz, renal fonksiyon bozuklukları,serum kreatininde ve ürede yükselme, nadiren intersitisyel nefrit,veno enflematuvar irritasyon ve enjeksiyon yerinde ağrı meydanagelebilir.
Etkileş.:Sefodizmile birlikte probenesid kullanımı, sefodizm itrahını geciktirir.Sefodizmin aminoglikozid, amfoterisin B, siklosporin, sisplatin,vankomisin, polimiksin B veya kolistin ile birlikte kullanımı sözkonusu ilaçların nefrotoksik etkilerini güçlendirebilir. Furosemidgibi güçlü diüretiklerle tedavi edilen hastalarda, yüksek doz sefalosporinlerletedavi uygulanması böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilir.
Doz Önerisi: Pozoloji ve kullanım şekli enfeksiyonun şiddetine,patojenlerin duyarlığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Yetişkinve adölesanda aşağıdaki dozlar önerilir. Kadında komplike olmayanalt idrar yolu enfeksiyonları: Genel uygulama 1 g veya 2 g, sadecetek doz; günlük doz 1 g veya 2 g. Diğer üst ve alt idrar yolları enfeksiyonları:Genel uygulama 1 g veya 2 g Günde bir kez; günlük doz 1 g veya 2 g. Maksimum2 g 12 saatte bir; günlük doz 4 g. Alt solunum yolu enfeksiyonları:Genel uygulama 1 g günde bir kez veya 12 saatte bir; günlük doz 2 g.Maksimum 2 g günde bir kez veya 12 saatte bir; günlük doz 4 g. Gonoretek doz 0.25 veya 0.5 g ile tedavi edilir. IM enjeksiyonlarda doz 1g’yi geçmemelidir. Gerekirse, Modivid kısa süreli IV enfüzyon şeklinde verilebilir
Moduretic Tablet
Hidroklorotiyazit50 mg, amilorid HCl dihidrat 5 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Tek başınaya da diğer antihipertansif ilaçlara ek bir ilaç olarak hipertansiyon,kardiyak kökenli ödem, assit ve ödemle birlikte olan karaciğer sirozununtedavisinde, potasyum eksikliği bulunduğundan ya da gelişebileceğindenkuşkulanılan hastalarda endikedir.
Kontr.E.:Hiperkalemi,aynı anda başka bir kaliüretik tedavinin ya da potasyum destek tedavisininuygulanıyor olması, böbrek yetersizliği (anüri, akut böbrek yetersizliği,şiddetli ilerleyici böbrek hastalığı ve diyabetik nefropati) vebileşimdeki maddelere karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Bu hasta grubunda bazı ölüm olguları bildirilmiştir.Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda ilacın birikici etkilerigelişebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu ya da ilerleyici karaciğerhastalığı bulunanlarda tiyazitler dikkatle kullanılmalıdır. Tiyazit tedavisi glukoz toleransınıbozabilir. Hafif ödemi bulunan ya da bulunmayan, bunun dışında sağlıklıgebe kadınlarda diüretiklerin rutin kullanımı endike değildirve gerek anneyi, gerekse fetüsü gereksiz yere tehlikeye sokar.Tiyazitler anne sütüne geçtiğinden, ilacın kullanılması zorunluysaemzirme kesilmelidir.
Yan E.:Genellikleiyi tolere edilir. Basit yan etkiler sık bildirilmiş olmasına karşın,önemli yan etkiler sık bildirilmemiştir. Baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk,kırgınlık, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, senkop, aritmi, taşikardi, dijitaltoksisitesi, ortostatik hipotansiyon, anjina pektoris, bulantı,iştahsızlık, kusma, diyare, kabızlık, karın ağrısı, gastrointestinalkanama, iştah değişiklikleri, batın dolgunluğu, flatülans, susama,hıçkırık, yüksek serum potasyum düzeyleri (5.5 mEq/l’nin üstünde),elektrolit dengesizliği, hiponatremi, gut, dehidratasyon, döküntü,kaşıntı, kızarma, bacak ağrısı, kas krampları, eklem ağrısı, başdönmesi, vertigo, parestezi, stupor, insomnia, sinirlilik, mentalkonfüzyon, depresyon, uyku hali, dispne, ağızda kötü tat, görsel bozukluk,nazal konjesyon, impotens, dizüri, noktüri, inkontinans, böbrekfonksiyon bozukluğu gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Alkol, barbitüratlarya da narkotiklerle beraber verildiğinde ortostatik hipotansiyondaşiddetlenme görülebilir. Antidiyabetik ilaçların dozunun yenidenayarlanması gerekebilir. Hidroklorotiyazit diğer antihipertansifilaçların etkilerini potansiyelize eder. Birlikte verildiğindebu ilaçların ve özellikle ganglion blokerlerinin dozajını azaltmakgerekebilir. Kortikosteroidler ve ACTH ile beraber verildiğindeşiddetli elektrolit eksikliği, özellikle hipokalemi görülebilir.Presör aminlere verilen yanıtı azaltabilir, ancak bu azalma kullanılmalarınıengelleyecek kadar değildir. Tübokürarin gibi depolarizan olmayankas gevşeticilere verilen yanıtı artırabilir. Diüretikler genellityum klirensini azaltır ve lityum toksisite riskini artırırlar.NSAİ ilaçlar, diüretiklerin antihipertansif, natriüretik ve diüretiketkilerini azaltabilir.
Doz Önerisi: Hipertansiyonda günde tek doz veya bölünmüş dozlarhalinde tok karnına alınan 1-2 tablet, maksimum 4 tablettir. Kardiyakkökenli ödemde günde 1 ya da 2 tabletle başlanır, 4 tableti aşmamakkoşuluyla dozaj artırılabilir. Asitli karaciğer sirozunda günde1 tabletle başlanır. Günde 4 tableti aşmamak koşuluyla gerektiğindeetkili diürez sağlanıncaya kadar doz arttırılabilir
Moksilin Oblong Tablet
Amoksisilin
Ambalaj: 500mgx16 tablet
Moksilin Oral Süspansiyonİçin Toz
Amoksisilin
Ambalaj: 250mg/5 mLx80 mL şişe
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Gebelikte güvenirliğihenüz kesinlik kazanmamıştır. Amoksisilin süte az miktarda geçer,emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.
Yan E.:Alerjik reaksiyonlargörülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematöz makülopapülerdöküntüler ve ürtiker görülebilir. Penisilinlerle tedavi sırasındaanemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopenive agranülositoz bildirilmiştir. Seyrek olarak geri dönüşlü hiperaktivite,ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, davranış bozukluklarıve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.
Etkileş.:Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılmasıhalinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.
Doz Önerisi: Olağan doz erişkinlerde 8 saat ara ile 250-1000mg’dir. Çocuklarda 20 mg/kg/gün, 8 saat ara ile eşit dozlara bölünerekuygulanır. 20 kg’nin üzerindeki çocuklara erişkin dozu uygulanmalıdır.A grubu b-hemolitik streptokoklarla oluşanenfeksiyonlarda akut romatizmal ateş ve akut glomerülonefrit oluşmasınıönleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Az duyarlımikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlardaerişkinlerde 8 saat ara ile 500 mg. Çocuklarda 40 mg/kg/gün, 8 saat araile eşit dozlara bölünerek uygulanır. 20 kg veya üstündeki çocuklaraerişkin dozu uygulanmalıdır. Bakteriyel menenjitte çocuklar veerişkinlere, eşit dozlara bölünmüş olarak (3-4 saatte bir) 150-200mg/kg/gün uygulanır. Gonore, akut komplike olmayan anogenital veüretral enfeksiyonlarda 3 g tek doz şeklinde uygulanır. Diğer enfeksiyonlarıntedavisinde, hasta asemptomatik hale geldikten sonra 48-72 saat dahatedaviye devam edilmelidir
Molit Ampul
Hiyosin N-butilbromür
Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul
End.:Gastrointestinalsistem spazmlarında, bliyer sistem spazm ve diskinezisinde, ürogenitalsistem spazmlarında kullanılır.
Kontr.E.:Hiyosin-N-butilbromürekarşı aşırı duyarlık reaksiyonu gösteren kişiler, megakolon vemyasthenia gravis, kontrendikasyonlarıdır.
Uyar.: Olası antikolinerjik komplikasyonriski nedeniyle, dar açılı glokom eğilimi olan hastalarda, intestinalya da üriner obstrüksiyon veya taşiaritmi eğilimi olanlarda kullanılırkendikkatli olunmalıdır. Neonatlarda toksik etkilidir. Gebelik sırasında,özellikle gebeliğin ilk üç ayı içinde, ilaç kullanımıyla ilgili geneluyarılar dikkate alınmalıdır. Emzirme dönemi içinde güvenirliğinigösteren çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte, bebek üzerindeyan etkiler bildirilmemiştir.
Yan E.:Kserostomi,dishidroz, taşikardi, olası idrar retansiyonu ve akomodasyon bozukluklarıgibi antikolinerjik yan etkiler görülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Başta deri reaksiyonları olmaküzere çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlar ve dispne görüldüğübildirilmiştir.
Etkileş.:Trisiklikantidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin ve disopiramidinantikolinerjik etkilerini artırabilir. Metoklopramid gibi dopaminantagonistleriyle birlikte kullanıldığında, her iki ilacın gastrointestinalkanal üzerindeki etkileri azalır. b-Adrenerjik ilaçların taşikardik etkileriniartırabilir.
Doz Önerisi: Akut kolik nöbetlerinde, günde birkaç kez SC, IMveya yavaş IV enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Küçük çocuklarda,şiddetli ağrı durumlarında günde 3 kez ¼ ampul uygulanır.
Molit Plus FilmTablet
Hiyosin-N-Butilbromür10 mg, parasetamol 500 mg
Ambalaj: 20 film tablet
End.:Karın boşluğundakidüz kaslı organlarda (mide-bağırsak, safra ve idrar yolları, uterusgibi) ortaya çıkabilen paroksismal ağrıların tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekihiyosin-N-butilbromür ve parasetamole karşı aşırı duyarlık, megakolonve myasthenia graviste kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer işlev bozukluğu ve böbrek işlev bozukluğubulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında,özellikle ilk 3 ayda, ilaç kullanımıyla ilgili genel uyarılar dikkatealınmalıdır. Hiyosin-N-butilbromürün emziren kadınlarda kullanılmasınıngüvenilir bir uygulama olup olmadığı henüz gösterilmemiştir. Parasetamol anne sütüne geçersede, terapötik dozlarda kullanıldığında bebek üzerinde bir etkisigörülmemiştir.
Yan E.: Parasetamole bağlı olarak agranülositozya da pansitopeni gelişebilir. Bazı olgularda, parasetamolekarşı oluşan aşırı duyarlığa bağlı olarak Quincke ödemi, dispne,terleme, bulantı, kan basıncında düşme ve hatta şok bildirilmiştir.Nadir olgularda daha önce bronş astması veya allerji öyküsü bulunanpredispoze astım hastalarında bronkospazm görülebilir. Hiyosin-N-butilbromürebağlı kserostomi, dishidroz, taşikardi ve olası idrar retansiyonugibi antikolinerjik yan etkiler görülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Çok nadir olarak özellikle deri reaksiyonlarıgibi aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir.
Etkileş.:Hiyosin-N-butilbromür,trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadinve dizopramidin antikolinerjik etkilerini artırır. Metoklopramidgibi dopamin antagonistleriyle beraber kullanıldığında her ikiilacın gastrointestinal kanal üzerindeki etkileri azalır. Beta-adrenerjikilaçların taşikardik etkilerini artırır. Parasetamolün normaldegüvenilir olan dozları, bazı hipnotik ve antiepileptikler (örn.glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ya da rifampisingibi ilaçlarla birlikte alındığında, karaciğer hasarına nedenolabilir. Aynı durum, alkol alımı için de geçerlidir. Propantelingibi ilaçlarla mide boşalmasının yavaşlatıldığı durumlarda, parasetamolünemilim hızının azalması sonucu etkinin başlaması gecikir. Metoklopramidgibi ilaçların uygulanmasından sonra mide boşalmasının hızlandığıdurumlar, emilim hızında artışa neden olur. Kloramfenikolle kombineedildiğinde, kloramfenikolün yarılanma süresi artabileceğinden,toksisite görülme riski yüksektir. Parasetamol ve AZT (zidovudin)’ninbirlikte kullanımı lökosit sayısında azalmaya yol açabilir. Bu nedenlebu kombinasyon ve AZT, hekim önerisi olmadan, birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günlük doz 3 kez 1-2 tablettir. Toplamdoz günde 6 tableti geçmemelidir. Çiğnenmeden bir miktar suyla yutulmalıdır
Monarc-M Flakon
Antihemofilik Faktör(Faktör VIII)
Ambalaj: 500 IUx1 flakon, 10 mL’lik enjektabl steril su içeren 1çözücü ampul, 1 adet çift uçlu iğne, 1 adet iğne filtresi :: 1000IUx1 flakon, 10 mL’lik enjektabl steril su içeren 1 çözücü ampul, 1 adet çiftuçlu iğne, 1 adet iğne filtresi
End.:FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A) vedaha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.
Kontr.E.:Ağır hemofili-Ahastalarının %10-20’sinde görülen ve güçlü tepki veren tipte faktörVIII inhibitörü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur. Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.
Uyar.: Faktör VIII ile hemofili-A tedavisibir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktikreaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğerşok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. Hemofili-A,hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Bunun içingebelerde faktör VIII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlarender görülür. Pruritus, yaygın ürtiker, göğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış görülebilir.
Doz Önerisi: Plazmada IU/dL veya normalin % (yüzdesi) cinsindenbildirilen in vivo maksimum AHF düzeyi, vücut ağırlığının her bir kilosu içinverilen (IU/kg) dozun 2 ile çarpılmasıyla bulunur. Örneğin, 70 kg ağırlığındakihastaya 1750 IU AHF’lik bir doz uygulandığında, infüzyon sonrası maksimum AHFartışı 25×2=50 IU/dL (normalin %50’si) beklenmelidir. 40 kg ağırlığındaki birçocuk için %70’lik bir maksimum düzey istenmektedir. Bu durumda doz70/2×40=1400 IU olacaktır. Dozajın hekim tarafından belirlenmesi gerekir
Monodoks Kapsül
Doksisiklin
Ambalaj: 100 mgx14 ka
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi, yumuşakdoku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonların tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:Herhangibir tetrasikline duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Tetrasiklin sınıfı ilaçlarındiş oluşumu sırasında kullanılması (gebeliğin ikinci yarısında,bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarakbozulmasına (sarı, gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklinalan bazı hastalarda aşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortayaçıkan fotosensitivite görülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğinson yarısında, doğacak çocuğun dişleri üzerindeki muhtemel olumsuzetkileri düşünülerek kullanılmaz. Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlardakullanılması gerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergörülebilir. Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit görülebilir.Ürtiker, anjiyonörotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesiolan olgularda görülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili görülebilir.
Etkileş.:Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilmelerinedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyumiçeren antasitler verilmemelidir. Antikoagülan tedavi gören hastalarda ilaç dozununazaltılması gerekebilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler için önerilen olağan doz tedavininilk günü 200 mg (12 saatte bir 100 mg olarak), sürek dozu ise günde100 mg’dir. Sürekdozu, tek doz halinde veya 12 saatte bir 50 mg olarak verilebilir.Ağır enfeksiyonlarda, özellikle üriner sistemin kronik enfeksiyonlarında12 saatte bir 100 mg olarak verilmesi önerilir. 8 yaşın üstündekiçocuklara ilk gün, vücut ağırlığının her kg’si için 4 mg olarak hesaplanangünlük doz, iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir. Sürekdozu vücut ağırlığının her kg’si için 2 mg olarak hesaplanır ve tekdoz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saatte bir verilir. Ağırenfeksiyonlarda bu doz vücut ağırlığının her kg’si için 4 mg’ye kadarartırılabilir. 45 kg’nin üstündeki çocuklara yetişkin dozu uygulanır.Basit gonokokal enfeksiyonlarda (erkeklerdeki anorektal enfeksiyonlarhariç) 7 gün süreyle günde 2 kez 100 mg olarak verilir
Monodur Tablet
İzosorbit-5-mononitrat
Ambalaj: 60 mgx30 tablet.
End.:Koronerkalp rahatsızlıklarının süreklilik gösteren tedavilerinde; anjinapektoris krizlerinin profilaksisinde; kalp krizlerinden sonra ortayaçıkan anjina pektoris rahatsızlığında; kronik miyokard yetmezliğininsürekli tedavisinde ya tek başına ya da kalp glikozidleri, diüretiklerveya hidralazinle birlikte kullanılır
Kontr.E.:Nitratlarakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, düşük sistolik basınçla seyredenakut kalp enfarktüsünde, akut dolaşım blokajında (şok ve vaskülerkollaps vb), çok düşük hipotansiyonlarda, akut anjina pektoris krizlerinintedavisinde, kor pulmonale ve diğer nedenlere bağlı hipoksemi olgularında(belirgin anemi vb), kafa travması ve serebral hemorarjisi olanlarda,hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatisi olanlarda, kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süre devamlı olarak kullanıldığında, ilacınhemodinamik etkilerine karşı, tolerans gelişebilir. Yine, uzun süredevamlı kullanılmasından sonra, ilacın kesilmesi gerektiğinde,bunun birden bire değil, dozun giderek azaltılması şeklinde yapılmasıönerilir. Hastalarailaçla birlikte alkol almamaları gerektiği söylenmelidir. Araç vemakine kullanmada güçlük olabileceği hastalara bildirilmelidir.Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. İlacın çoğu anne sütünegeçebildiğinden uygulama sırasında dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Tedavininbaşlangıcında “nitrat baş ağrısı” diye bilinen bir baş ağrısı oluşabilir.Tedavinin ilk günlerinde tansiyon düşmesi, baş dönmesi, kalp atışlarındahızlanma (taşikardi) gibi belirtiler görülebilir Bu etkilerindışında bulantı, yüzde kızarma oluşabilir.
Etkileş.:İlacın hipotansifetkisi b-blokerler, kalsiyum antagonistleri,trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında şiddetlenir.
Doz Önerisi: Günde tek doz halinde sabahları1 tablet alınır. Doz, günde 2 tablete çıkarılabilir; her 2 tablet desabahları birlikte alınmalıdır. Tabletler ezilmeden ve çiğnenmeden,yarım bardak su ile yutulmalıdır
Monoket Tablet
İzosorbit-5-mononitrat
Ambalaj: 20 mgx20 tablet ::40 mgx20 tablet
Monoket Long Sustained-ReleaseKapsül
İzosorbit-5-mononitrat
Ambalaj: 50 mgx20 kapsül.
End.:Koronerkalp rahatsızlıklarının süreklilik gösteren tedavilerinde; anjinapektoris krizlerinin profilaksisinde; kalp krizlerinden sonra ortayaçıkan anjina pektoris rahatsızlığında; kronik miyokard yetmezliğininsürekli tedavisinde ya tek başına ya da kalp glikozidleri, diüretiklerveya hidralazinle birlikte kullanılır
Kontr.E.:Nitratlarakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, düşük sistolik basınçla seyredenakut kalp enfarktüsünde, akut dolaşım blokajında (şok ve vaskülerkollaps vb), çok düşük hipotansiyonlarda, akut anjina pektoris krizlerinintedavisinde, kor pulmonale ve diğer nedenlere bağlı hipoksemi olgularında(belirgin anemi vb), kafa travması ve serebral hemorarjisi olanlarda,hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatisi olanlarda, kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süre devamlı olarak kullanıldığında, ilacınhemodinamik etkilerine karşı, tolerans gelişebilir. Yine, uzunsüre devamlı kullanılmasından sonra, ilacın kesilmesi gerektiğinde,bunun birden bire değil, dozun giderek azaltılması şeklinde yapılmasıönerilir. Hastalarailaçla birlikte alkol almamaları gerektiği söylenmelidir. Araç vemakine kullanmada güçlük olabileceği hastalara bildirilmelidir.Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. İlacın çoğu anne sütünegeçebildiğinden uygulama sırasında dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Tedavininbaşlangıcında “nitrat baş ağrısı” diye bilinen bir baş ağrısı oluşabilir.Tedavinin ilk günlerinde tansiyon düşmesi, baş dönmesi, kalp atışlarındahızlanma (taşikardi) gibi belirtiler görülebilir Bu etkilerindışında bulantı, yüzde kızarma oluşabilir.
Etkileş.:İlacın hipotansifetkisi b-blokerler, kalsiyum antagonistleri,trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında şiddetlenir.
Doz Önerisi: MonoketTablet: Koronerarter hastalıklarının tedavi ve profilaksisinde ilk doz sabah08.00 ve ikinci doz 15.00 olmak üzere asimetrik doz uygulaması yapılır.Monoket Long SR Kapsül: Koroner arter hastalıklarının tedavi ve profilaksisindegünde tek doz sabahları 1 kapsül kullanılır.
Monolong SR MikropelletKapsül
İzosorbit-5-mononitrat
Ambalaj: 40 mgx30 kapsül ::60 mgx30 kapsül
End.:Koronerkalp rahatsızlıklarının süreklilik gösteren tedavilerinde; anjinapektoris krizlerinin profilaksisinde; kalp krizlerinden sonra ortayaçıkan anjina pektoris rahatsızlığında; kronik miyokard yetmezliğininsürekli tedavisinde ya tek başına ya da kalp glikozidleri, diüretiklerveya hidralazinle birlikte kullanılır
Kontr.E.:Nitratlarakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, düşük sistolik basınçla seyredenakut kalp enfarktüsünde, akut dolaşım blokajında (şok ve vaskülerkollaps vb), çok düşük hipotansiyonlarda, akut anjina pektoris krizlerinintedavisinde, kor pulmonale ve diğer nedenlere bağlı hipoksemi olgularında(belirgin anemi vb), kafa travması ve serebral hemorarjisi olanlarda,hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatisi olanlarda, kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süre devamlı olarak kullanıldığında, ilacınhemodinamik etkilerine karşı, tolerans gelişebilir. Yine, uzunsüre devamlı kullanılmasından sonra, ilacın kesilmesi gerektiğinde,bunun birden bire değil, dozun giderek azaltılması şeklinde yapılmasıönerilir. Hastalarailaçla birlikte alkol almamaları gerektiği söylenmelidir. Araç vemakine kullanmada güçlük olabileceği hastalara bildirilmelidir.Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. İlacın çoğu anne sütünegeçebildiğinden uygulama sırasında dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Tedavininbaşlangıcında “nitrat baş ağrısı” diye bilinen bir baş ağrısı oluşabilir.Tedavinin ilk günlerinde tansiyon düşmesi, baş dönmesi, kalp atışlarındahızlanma (taşikardi) gibi belirtiler görülebilir Bu etkilerindışında bulantı, yüzde kızarma oluşabilir.
Etkileş.:İlacın hipotansifetkisi b-blokerler, kalsiyum antagonistleri,trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında şiddetlenir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, günde 40 ya da 60mg’lik 1 kapsüldür. Kapsüller çiğnenmemeli, bir bardak suyla yutulmalıdır
Monopril Tablet
Fosinopril sodyum
Ambalaj: 10mgx28 tablet :: 20 mgx20 tablet.
End.:Hipertansiyon: Fosinopril hipertansiyon tedavisindeendikedir. Tek başına ya da tiyazit diüretikler gibi başka bir antihipertansifajan ile kombine kullanılabilir. Kalp Yetersizliği: Fosinopril kalp yetersizliğitedavisinde bir diüretik ile kombine kullanılır. Fosinopril buhastalarda semptomları geçirir ve egzersiz toleransını artırır,kalp hastalığının ciddiyetini azaltır ve kalp yetersizliğinden dolayıhastaneye kaldırılma oranını düşürür.
Kontr.E.:Fosinoprileveya diğer ACE inhibitörlerine karşı aşırı duyarlılarda kontrendikedir.
Uyar.: ACE inhibitör tedavisi görenhastalarda ekstremitelerde, yüzde, dudaklarda, mukoz membranlarda,dilde, glottiste ya da larenkste anjiyoödem görülebilir. Kronik kalpyetersizliği ve/veya böbrek yetersizliği olan hastalarda ACE inhibitörtedavisi aşırı hipotansiyona neden olabilir. ACE inhibitörü tedavisisırasında sarılık olan ya da karaciğer enzimleri dikkati çekecekkadar yükselen hastalarda ACE inhibitörü bırakılmalı ve uyguntedaviye başlanmalıdır. Gebelikte kullanımı fetusa zarar verebileceğinden,kullanılmamalıdır. Fosinopril anne sütüne geçtiğinden, anne veemzirilen bebeğe yarar/zarar oranı dikkate alınarak ya emzirme yada ilaç kesilmelidir.
Yan E.: En sık görülen yan etkiler başağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı/kusma, diyaredir. Ender görülenyan etkiler ise ortostatik hipotansiyon, palpitasyon, halsizlik,ateş, kilo artışı, aşırı terleme, kardiyorespiratuvar durma, ritimbozuklukları, periferal ödem, hipertansiyon, hipotansiyon, senkop,iletim bozukluğu, kaşıntı, döküntü, gut, seksüel disfonksiyon, iştahazalması, ağız kuruluğu, konstipasyon, gaz, anjiyoödem, miyalji,ekstremitelerde zayıflık, serebral enfarktüs, geçici iskemikkriz, depresyon, parestezi, davranış değişikliği, tremor, rinit,sinüzit, trakeobronşit, plöritik göğüs ağrısı, görme ve tat almabozuklukları, anormal idrara çıkma.
Etkileş.: Fosinopril tedavisi antasitler(alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit, simetikon gibi), lityum,nonsteroidal antienflamatuvarlar (indometasin ve aspirin gibi),potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, amilorid, triamterengibi) ve potasyum takviyesi ile etkileşebilir. Diüretik kullanan,ciddi tuz kısıtlaması veya diyalizde olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Hipertansiyonda başlangıç dozu günde bir kez 10mg’dir. Tedavikan basıncındaki değişikliklere göre ayarlanmalıdır. Genel dozgünde bir kez 10-40 mg’dir. Kalp yetmezliğinde önerilen başlangıç dozugünde bir kez 10 mg’dir. Tedaviye başlarken hasta yakından izlenmelidir.Eğer başlangıç dozu iyi tolere edilirse, klinik yanıta göre doz herhafta artırılarak günde tek doz 40 mg’ye kadar yükseltilebilir.
Monopril Plus Tablet
Fosinopril sodyum,hidroklorotiyazit
Ambalaj: 10 mg+12.5 mgx28 tablet :: 20mg+12.5 mgx28 tablet.
End.:Fosinoprilve hidroklorotiyazidin kombine kullanımının gerektiği hipertansiyon tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Anürik hastalarda kontrendikedir.Ayrıca, fosinopril ya da herhangi bir ACE inhibitörüne, hidroklorotiyazideya da diğer sülfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir. Allerjik ya da bronşiyal astımı olan hastalardaaşırı duyarlık görülme olasılığı daha yüksektir.
Uyar.: ACE inhibitörü tedavisi görenhastalarda yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve larenksteanjiyoödem bildirilmiştir. Larenks ödemine bağlı anjiyoödem fatalolabilir. Diğer ACE inhibitörleri gibi, komplike olmayan hipertansifhastalarda fosinopril ender olarak hipotansiyona neden olur. Ciddiböbrek hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğerfonksiyonları bozulmuş ya da progresif karaciğer hastalığı olankişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik saptandığında fosinopril/hidroklorotiyazitkombinasyonu tedavisi en kısa sürede kesilmelidir. Fosinopril ve hidroklorotiyazitanne sütüne geçer. Emzirilen bebeklerde ciddi yan etkiler görülebileceğinden,ilacın anne için önemi değerlendirilerek ya emzirme ya da ilaç kesilmelidir.
Yan E.: Baş ağrısı, öksürük, yorgunluk,baş dönmesi, üst solunum yolu enfeksiyonu, kas-iskelet ağrısı görülebilir.Ayrıca, göğüs ağrısı, zayıflık, viral enfeksiyon, ortostatik hipotansiyon,ödem, terleme, ritm bozuklukları, senkop, prurit, ciltte kızarıklıklar,seksüel disfonksiyon, libido değişiklikleri, göğüs şişmesi, bulantı/kusma,diyare, dispepsi/mide ekşimesi, karın ağrısı, gastrit/özofajit,anjiyoödem, miyalji/kas krampları, uyuklama, depresyon, uyuşukluk/parestezi,sinus konjestiyonu, farenjit, rinit, kulak çınlaması, üriner kanalenfeksiyonu, sık idrara çıkma, dizüri de bildirilmiştir.
Etkileş.: Potasyumtakviyeleri ve potasyum tutucu diüretikler, lityum, antasitler,norepinefrin, tubokürarin, metenaminin, kolestiramin ve kolestipolreçineler ile etkileşebilir.
Doz Önerisi: Doz bireye göre ayarlanmalıdır. Yetişkin ve yaşlılardaolağan doz, günde tek doz 10+12.5 mg veya 20+12.5 mg Monopril Plus tablet şeklindedir. Hafif ileorta şiddette böbrek fonksiyon yetersizliğinde günlük olağan dozlarönerilir
Monovas Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx20 tablet
End.:Kalsiyumiyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil ve prinzmetalanjina tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve anjina pektoris tedavisindeönerilen başlangıç dozu, günde tek doz olarak 5 mg’dir. Bu doz hastalardanalınan yanıta göre 10 mg’ye kadar yükseltilebilir
Monurol Saşe
Fosfomisin
Ambalaj: 3 g/8 gx1 saşe.
End.: Duyarlı patojenlerin neden olduğu komplike olmamış altüriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca diyagnostik vecerrahi prosedürlerin profilaksisinde kullanılır.
Kontr.E.:Fosfomisineaşırı duyarlılığı olanlarda ve kreatinin klirensi 10 mL/dak altında olan ciddiböbrek yetmezliği bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Aç karnına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra).Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra kullanılması önerilir. Gebelikte kullanımı konusunda yeterlibilgi yoktur. Emziren annelerde emzirmeye devam etmeme veya ilacı kullanmamakonusunda annenin ilaca gereksinimine göre karar verilmelidir.
Yan E.:Nadirengastrointestinal rahatsızlıklar (bulantı, diyare, pirozis) ve çok daha nadirencilt döküntüsü bildirilmiştir.
Etkileşmeleri: Eşzamanlı metoklopramid serum ve idrarkonsantrasyonlarını düşürebileceğinden, birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: 75 yaşına kadar yaşlıların da dahil olduğu erişkinlerinkomplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında tavsiye edilen tek doz 3g’dir. Transüretral cerrahi veya tanı amaçlı girişimler öncesinde önerilenprofilaksi dozu iki kez 3 g’lik dozlardır. İlk doz cerrahi girişimden 3 saatönce, ikinci doz cerrahiden 24 saat sonra alınmalıdır. Diyabetlilerde veyadiyet yapan kişilerde her bir Monurol saşesinde 2.213 g şeker olduğu dikkate alınmalıdır
Morfozid Tablet
Morfazinamid HCI
Ambalaj: 500 mgx50 tablet.
End.:Tüberkülozunbütün şekillerinde ikinci bir ilaç olarak endikedir. Bütün tüberkülozformlarında etkili olup, diğer anti tüberküler ilaçlara rezistanskazanılan durumlarda ve daha önce anti tüberküloz ilaçlarla tedaviedilmiş hastalarda, tüberkülozun akut ve kronik bütün şekillerindede endikedir. Kronikleşmiş ve diğer ilaçlara rezistans kazanmış tüberkülozşekillerinde olduğu gibi, eksüdatif komponenti bulunan akut şekillerindede endikedir.
Kontr.E.:Genellikleiyi tolere edilmesine rağmen, ağır karaciğer harabiyeti olanlardave gebelerde güvenlik sınırları kesinlikle açıklanmadığındankontrendikedir. Karaciğer bozukluğu bulunanlarda kullanılmamalıdır.Tedaviden önce karaciğer fonksiyonları incelenmelidir. Renalfonksiyon yetersizliği veya gut öyküsü bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Uyar.: Alkoliklerde çok ihtiyatlı olunmalıdır.Karaciğerde toksik etki belirtileri ortaya çıkınca ilaç kesilmelidir.Gutlu ve renal yetmezliği bulunanlarda ancak doktor kontrolü altındaçok dikkati kullanılabilir. Diyabetli hastalarda hekim kontrolündeçok dikkatli kullanılmalıdır.
Yan E.: Nadiren kişilerdeki aşırı duyarlığabağlı olarak alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, ekzema, baş ağrısıyapabilir. Bulantı, kusma, iştahsızlık, pyrosis gibi dispeptik yakınmalar,serum transaminazlarında yükselme ve ikter görülebilir. Bazan hiperürisemive nadiren hafif hiperglisemiye neden olabilir. Tedavi, olabildiğincehastanede uygulanmalıdır.
Etkileş.: Sinerjizmi olmadığından PAS ilebirlikte kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Olgunun şiddetine göre dozaj değişir. Günlükortalama doz 2-3 g’dir. Tabletler daima yemekten sonra alınmalıdır.Tedavide başlangıç dozu 1 g olup, doz tedricen artırılır. İlacınkan konsantrasyonunu standart tutmak için düzenli aralıklarla alınmasıönerilir. Başlıca kemoterapiklerle ve antibiyotiklerle kombineolarak verilebilir
Motilium FilmTablet
Domperidon
Ambalaj: 10 mgx30 tablet.
Motilium Süspansiyon
Domperidon
Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik ambalaj.
End.:Fonksiyonel,organik, enfeksiyöz, diyete bağlı ya da radyoterapi ve ilaç tedavilerindenileri gelen bulantı ve kusmalar; Parkinson hastalığının tedavisindekullanılan dopamin antagonisti ilaçlara (L-dopa ve bromokriptin)bağlı bulantı ve kusmalar; epigastrik bölgede dolgunluk, abdominalşişkinlik, üst abdominal bölgede ağrı, geğirme, gaz şişkinliği, bulantı-kusma,mide yanması (mide içeriğinin ağza çıkmasıyla birlikte ya da tekbaşına) gibi mide boşalmasında gecikme, gastroözofageal reflüve özofajitle birlikte bulunan dispeptik semptom kompleksinde endikedir.
Kontr.E.:Mide-bağırsakkanamaları, sindirim sisteminde mekanik tıkanma ya da perforasyongibi gastrointestinal sistem motilitesinin uyarılmasının sakıncalıolduğu durumlarda ve mide-bağırsak ameliyatlarından sonra postoperatifdönemde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelere verilmeden önce, olasırisk ve yararlar göz önünde tutulmalıdır. Sütle ifraz edilen miktarıazdır.
Yan E.:Hafif abdominalkramplar seyrek olarak bildirilmiştir.
Etkileş.:Antikolinerjikilaçlar domperidonun anti-dispeptik etkisini ortadan kaldırabilir.
Doz Önerisi:MotiliumFilm Tablet: Günlük doz büyükler için, dispepsibelirtilerinde yemeklerden 15-30 dakika önce ve gerektiğinde akşamyatmadan önce alınan 3-4 kez 1 tablettir. Akut ve subakut durumlardagünde 3-4 kez 2 tablet alınır. Önerilen dozlar aşılmamalıdır. Motilium Süspansiyon: Günlük doz büyükler için, dispepsi belirtilerindeyemeklerden 15-30 dakika önce ve gerektiğinde akşam yatmadan öncealınan 3-4 kez 10 mL’dir (1 ölçek). Akut ve subakut durumlarda günde3-4 kez 20 mL (2 ölçek) alınır. 1 yaşından yukarı olan çocuklarda günde3-4 kez vücut ağırlığının her 10 kg’si için 5 mL (ölçek üzerinde işaretlidir)uygulanır
Motival Tablet
Nimesulid
Ambalaj: 100 mgx15 ve 30 tablet
End.: Akut ağrı, ağrılı osteoartrit ve primer dismenoreninsemptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Nimesulid, Aspirin veya diğer NSAI ilaçlara karşıhipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm, rinit, ürtikergibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif peptik ülseri, nüksedenülser öyküsü olan hastalar veya gastrointestinal kanaması olanlarda,ciddi koagülasyon bozukluğu olanlarda, karaciğer yetmezliği veşiddettli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.
Uyar.: Nimesulid ile tedavi sırasında karaciğer hasarıile uyumlu semptomlar (örneğin anoreksi, bulantı, kusma, abdominalağrı, halsizlik, koyu renkli idrar veya sarılık) gösteren hastalar,dikkatlice izlenmelidir. Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik gelişenhastalarda tedaviye devam edilmemelidir. Bu hastalar nimesulidile yeniden tedavi edilmemelidir. Nadir durumlarda, gastrointestinalkanama ve ülserasyon gelişebilir; bu hastalarda ilaç kesilmelidir.Renal veya kardiyak bozukluğu olan hastalarda, dikkat gereklidir,çünkü NSAI ilaçların kullanımı renal fonksiyonlarda bozulmayla sonuçlanabilir.Renal fonksiyonlarda bozulma meydana gelirse, tedavi kesilmelidir.Yaşlı hastalar NSAI ilaçların yan etkilerine daha duyarlıdır. YaşlılardaNSAI ilaçların uzun süreli kullanımı önerilmez. Gebelik sırasında veya emzirenkadınlarda uygulanmamalıdır.
Yan E.: En sık bildirilenler, döküntü,ürtiker, kaşıntı, eritem, anjiyoödem, bulantı, gastrik ağrı, abdominalağrı, diyare, konstipasyon, nadiren peptik ülser, perforasyon veyaciddi olabilen gastrointestinal kanama görülebilir.
Etkileş.: Nimesulid büyük oranda proteinlerebağlandığından, proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birliktekullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerinveya diüretiklerin (furosemid) birlikte kullanılması klinik olarakanlamlı bir etkileşmeye yol açmamıştır. Nimesulid antikoagülanlarlabirlikte kullanılırken ihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birliktekullanımı, nimesulidin dağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidineliminasyon yarı ömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşimde klinik olarak anlamlı bulunmamıştır.
Doz Önerisi:Motival yetişkinlere günde 2 kez yemek sonrası verilmelidir.Böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi <30 mL/dak) doz azaltılır.Yaşlılardaterapötik doz değişmez
Moverdin Tablet
Selegilin HCl
Ambalaj: 5mgx30 ve 100 tablet.
End.:Uzun sürelevodopa kullandıktan sonra dekarboksilaz inhibitörlerinin yardımıolmaksızın, artık levodopa tedavisine yeterli yanıt vermeyen(yani sabah akinezileri ve hafif on-off semptomları gösteren) idiyopatikmorbus Parkinson hastalarında, levodopa ile kombine tedavide endikedir.
Kontr.E.:Hipertansiyon,glokom, idrar retansiyonu ile birlikte yürüyen prostat adenomlar,ağır kardiyak ritm bozukluğu, ağır anjina pektoris, ilerlemiş bunamahalleri, mide ve duodenum ülserleri antidepresiflerle tedavisırasında kontrendikedir.
Uyar.: Dopa terapisinde, özellikleözgeçmişlerinde veya halen kardiyovasküler yetmezlik, psişik sorunlar,gastrik ya da duodenal ülseri olan rizikolu hastalar göz altında tutulmalıdır.Tercihen gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,nadiren kusma, ağız kuruluğu, ortostatik hipotansiyon, istisnaiolarak ritm bozuklukları, uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, nadirenhalusinasyon, zihin bulanması gibi psikotik epizodlar, devamlıveya yoğun diskinezi, nadiren spastik tipte anormal hareketler görülebilir.
Etkileş.:Levodopaile etkileşimi özel bir durumdur. Sinerjik etki beklendiğindenilaç izlenmelidir. Selegilin genellikle levodopa dozunu %30 oranındaazaltır ve buna bağlı olarak da istenmeyen etkiler en az düzeyeiner.
Doz Önerisi: Sabahları kahvaltıdan sonra 2 tablet veya kahvaltıdansonra 1 tablet ve öğle yemeğinden sonra 1 tablet alınır. Uygulamadaima levodopa ile kombine edilmelidir. Levodopa dozu kombine tedavisırasında 3-4 günlük aralarla %10’luk porsiyonlar halinde %30’u kadardüşürülebilir. Tabletler çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutularakalınır. Günlük maksimum doz 10 mg’dir
Mucaine Süspansiyon
Alüminyum hidroksit291 mg, magnezyum hidroksit 98 mg, oksetazain 10 mg/5 mL
Ambalaj: 200 mL’lik şişe.
End.:Peptikülser, gastrit ve özofajitte semptomatik bir rahatlama sağlar. Tekbaşına antasit terapisine yanıt vermeyen hastalarda özofagusaait irritasyonlar ile ilgili semptomlarda genellikle rahatlamasağlar. Gebeliğinson üç ayında görülen mide yanmalarının kısa dönem tedavisi içinde endikedir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilere verilmemelidir.Magnezyum içeren antasitlerin ileri düzeyde böbrek fonksiyonu yetmezliğiolan hastalar tarafından kullanılması, hipermagnezemi riski nedeniylekontrendikedir. Alüminyum içeren antasitlerin (alüminyum fosfatiçerenler dışında) hipofosfatemi hastaları tarafından kullanımıkontrendikedir. Bu bileşim, ülseratif kolit, kolostomi, kronik diyare,ostomi ve bağırsak obstrüksiyonlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Genel bir önlem olarak gebeliğinilk üç ayında kullanılmamalıdır. Anne sütüne karışıp karışmadığıda saptanmadığından, bileşimin anneye olan yararı bebeğe gelecekpotansiyel riskleri ile tartılarak, laktasyonda kullanımına kararverilmelidir.
Yan E.: Nadir olarak cilt erüpsiyonları(dermatit, ürtiker), prürit, glossit, anjiyoödem ve kollaps dahil hipersensitivitereaksiyonları bildirilmiştir. Ayrıca ağız kuruluğu, bulantı, diyareve kabızlığa neden olabilir.
Etkileş.: Genel bir kural olarak antasitalımının ilk bir ya da iki saati içinde oral yoldan hiçbir ilaç alınmamalıdır.Antasitlerle etkileşim gösterebilen ilaçların bazıları şunlardır:Antimuskarinikler, fenotiyazinler, digoksin, florür, diflunisal,indometasin (aspirin ve tolmetin dahil değildir), naproksen, izoniazid,fosfat, prednizon, prednizolon, H2 antagonistleri, sülfadiazin,tetrasiklinler, demir tuzları, diazepam, klordiazepoksit, dikumarol,fenobarbital, amfetamin, efedrin, psödoefedrin, mekamilamin, kinidin,levodopa, nitrofurantoin ve yağda çözünen vitaminler.
Doz Önerisi: Günde 4 kez, yemeklerden 15 dakikaönce ve yatarken 5-10 mL süspansiyon önerilir. Önerilen bu maksimumdoz, semptomlar yeterli derecede kontrol altına alınınca azaltılabilir
Muconex Efervesan Tablet
Asetil sistein
Ambalaj: 600 mgx10 efervesan tablet.
Muconex Şurup
Asetil sistein 200mg/5 mL
Ambalaj: 200 mg/5 mLx40 g granül içeren 100 mL’lik şişe :: 200 mg/5mLx60 g granül içeren 150 mL’lik şişe
End.:Yoğun kıvamlıbalgamın atılması, azaltılması, ekspektorasyonun kolaylaştırılmasıgereken durumlarda, bronkopulmoner hastalıklarda, bronşik sekresyonbozukluklarının tedavisinde endikedir. Asetil sisteinin asetaminofen(parasetamol) zehirlenmelerinde karaciğer harabiyetini azaltıcıetkisi de vardır.
Kontr.E.:Asetil sisteineaşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Gastroduodenal ülser durumlarında,ayrıca asetil sisteinin verilmesinden sonra bronşiyal sekresyondabelirgin bir artış olabilir. Asetil sisteinin anne sütüne ve fetüsegeçmesiyle ilgili yeterli veri olmadığından, gebelerde ve emzirenlerdezorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır.
Yan E.:Kusma vebulantı tipinde gastrointestinal bozukluklar, stomatit ve rinore(burun akıntısı), ürtiker, baş ağrısı, kulak çınlaması, nadirenalerjik deri reaksiyonları oluşturabilir. Özellikle astmatik hastalardabronkospazm yapabilir.
Etkileş.:Mukomodifikatörbronşikler, atropinik sekresyon kurutucu maddeler ve antitüssiflerlebirlikte alınmamalıdır. Tetrasiklinler (doksisiklin hariç), ayrıayrı periyotlarda ve asetilsisteinden en az 2 saatlik aralarla uygulanmalıdır.
Doz Önerisi: Muconex Efervesan Tablet: Yetişkinler ve 14 yaş üzeri çocuklaragünde bir kez 1 tablet (600 mg asetilsistein) veya günde iki kez ½ tablet sudaeritilerek içirilir. 6-14 yaş arası çocuklara günde 1 kez ½ tablet sudaeritilerek içirilir. Her Efervesan Tablet 311 mgsodyum içermektedir. Düşük sodyum diyetinde olan hastalarda sodyum içeriği dikkatealınmalıdır.Muconex Şurup: Solunumyolu hastalıklarında artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmakamacı ile 2 yaşın altındaki çocuklarda 200 mg/gün (5 mL/gün), iki eşit dozda, 7yaşına kadar olan çocuklarda 400 mg/gün (10 mL/gün), iki eşit dozda, 7 yaşındanbüyüklerde ve erişkinlerde; 600 mg/gün (15 mL/gün), bir kerede veya üç eşitdoza bölünerek, semptomlarda iyileşme sağlanıncaya dek (8-10 gün)kullanılması önerilir. Parasetamol zehirlenmesinde antidot olarak yükleme dozu140 mg/kg, sürek dozu 4 saatte bir 70 mg/kg (17 doz) şeklinde kullanılabilir
Mucosis Şurup
Karbosistein
Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
Mucosis Pediyatrik Şurup
Karbosistein
Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.:Aşırı veviskoz mukusla karakterize olabilen akut ve kronik bronşit, amfizem,trakeobronşit, bronşektazi, akciğer tüberkülözü, pnömoni ve bronkopnömoni,enfeksiyöz hastalıklarına (grip, kızamık vb.) bağlı akciğer komplikasyonlarıgibi solunum sistemi hastalıklarında endikedir. Ayrıca otit, sinüzit,larenjit, farenjit ve rinofarenjit gibi KBB hastalıkları ve bualandaki cerrahi girişimlerden önce, bronşiyal kateterizasyon,bronkospirometri, bronkografi, bronkoskopi gibi muayenelerdenönce solunum sisteminin patolojik mukustan arındırılmasında kullanılır.
Kontr.E.:Mide veduodenum ülserlerinde, karbosisteine karşı aşırı duyarlı kişilerdeve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, mide ülseri olanlardadikkatle kullanılmalıdır.
Uyar.: Astımli kişilerde kullanıldığı zaman, bronşspazmında artma görülürse, ilacın uygulamasına hemen son verilmelidir.
Yan E.:Yüksekdozda görülebilen bulantı, baş ağrısı, burun kanaması, mide rahatsızlıkları,diyare, gastrointestinal kanamalar ve deri reaksiyonları gibiyan etkiler, dozun azaltılması ya da tedavinin durdurulmasıylakaybolur.
Etkileş.: Folkodin ile geçimsizdir. Opiat türevi bu bileşiklerle birliktekullanılması önerilmez.
Doz Önerisi:MucosisŞurup: 15 yaşından büyük çocuklar ve erişkinleregünde 3 kez 2’şer ölçek verilir.MucosisPediyatrik Şurup: 2-5 yaş grubuna günde ½-1 ölçek;5-15 yaş grubuna günde 3 kez 2’şer ölçek verilir
Mukoliz Kapsül
Karbosistein
Ambalaj: 250 mgx50 kapsül :: 375 mgx45 kapsül
End.:Aşırı veviskoz mukusla karakterize olabilen akut ve kronik bronşit, amfizem,trakeobronşit, bronşektazi, akciğer tüberkülözü, pnömoni ve bronkopnömoni,enfeksiyöz hastalıklarına (grip, kızamık vb.) bağlı akciğer komplikasyonlarıgibi solunum sistemi hastalıklarında endikedir. Ayrıca otit, sinüzit,larenjit, farenjit ve rinofarenjit gibi KBB hastalıkları ve bualandaki cerrahi girişimlerden önce, bronşiyal kateterizasyon,bronkospirometri, bronkografi, bronkoskopi gibi muayenelerdenönce solunum sisteminin patolojik mukustan arındırılmasında kullanılır.
Kontr.E.:Mide veduodenum ülserlerinde, karbosisteine karşı aşırı duyarlı kişilerdeve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, mide ülseri olanlardadikkatle kullanılmalıdır.
Uyar.: Astımli kişilerde kullanıldığı zaman, bronşspazmında artma görülürse, ilacın uygulamasına hemen son verilmelidir.
Yan E.:Yüksekdozda görülebilen bulantı, baş ağrısı, burun kanaması, mide rahatsızlıkları,diyare, gastrointestinal kanamalar ve deri reaksiyonları gibiyan etkiler, dozun azaltılması ya da tedavinin durdurulmasıylakaybolur.
Etkileş.: Folkodin ile geçimsizdir. Opiat türevi bu bileşiklerle birliktekullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Aşırı ve yoğun mukus görülen durumlarda başlangıçtagünde 3 kez 750 mg dozda verilir. Daha sonra tedaviye günde 3 kez 250-375 mg ile devamedilir. 6-12 yaşlarındaki çocuklara günde 3 kez 250-375 mg verilir
Mukoral Şurup
Ambroksol HCl
Ambalaj: 30mg/5 mLx150 mL’lik şişe
Mukoral Pediyatrik Şurup
Ambroksol
Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
Mukoral Tablet
Ambroksol HCI
Ambalaj: 30 mgx20 tablet
End.:Solunumyollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronikhastalıkları, özellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiformbronşit, bronş astması, bronşiektazi, larenjit, cerrahi girişimsonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisindekullanılır.
Kontr.E.:Ambroksolave bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerlebirlikte kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarındadikkatle kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Bazı durumlardamide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı görülebilir.
Doz Önerisi:Mukoral Şurup: Günlük doz 0-2 yaş arası çocuklarda günde 2 kez ¼ölçek, 2-5 yaş arası çocuklarda günde 3 kez ¼ ölçek ve 5 yaşından büyüklerdegünde 2-3 kez ½ ölçektir. Tedavinin başlangıcında dozlar bir misliartırılabilir. Büyüklerde tedavinin ilk 2-3 gününde günde 3 kez 1ölçek, sonra günde 2 kez 1 ölçektir. Mukoral Pediyatrik Şurup: 2-5 yaş arası çocuklara günde 3 kezyarım veya 1 ölçek; 5 yaşın üstündekilere günde 2-3 kez 1 ölçek önerilir.Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir
Mukotik Tablet
Karbosistein
Ambalaj: 250 mgx30 ve 50 tablet :: Fort tablet375 mgx20 ve 50 tablet
Mukotik Şurup
Karbosistein
Ambalaj: 250mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Mukotik Çocuk Şurup
Karbosistein
Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
End.:Aşırı veviskoz mukusla karakterize olabilen akut ve kronik bronşit, amfizem,trakeobronşit, bronşektazi, akciğer tüberkülözü, pnömoni ve bronkopnömoni,enfeksiyöz hastalıklarına (grip, kızamık vb.) bağlı akciğer komplikasyonlarıgibi solunum sistemi hastalıklarında endikedir. Ayrıca otit, sinüzit,larenjit, farenjit ve rinofarenjit gibi KBB hastalıkları ve bualandaki cerrahi girişimlerden önce, bronşiyal kateterizasyon,bronkospirometri, bronkografi, bronkoskopi gibi muayenelerdenönce solunum sisteminin patolojik mukustan arındırılmasında kullanılır.
Kontr.E.:Mide veduodenum ülserlerinde, karbosisteine karşı aşırı duyarlı kişilerdeve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, mide ülseri olanlardadikkatle kullanılmalıdır.
Uyar.: Astımli kişilerde kullanıldığı zaman, bronşspazmında artma görülürse, ilacın uygulamasına hemen son verilmelidir.
Yan E.:Yüksekdozda görülebilen bulantı, baş ağrısı, burun kanaması, mide rahatsızlıkları,diyare, gastrointestinal kanamalar ve deri reaksiyonları gibiyan etkiler, dozun azaltılması ya da tedavinin durdurulmasıylakaybolur.
Etkileş.: Folkodin ile geçimsizdir. Opiat türevi bu bileşiklerle birliktekullanılması önerilmez.
Doz Önerisi:MukotikTablet: Günlük doz erişkinlerde 24 saatte 750-2250 mgolup, yeterli yanıt alındıktan sonra 750 mg’ye düşürülebilir.Mukotik Şurup: Günlük doz erişkinlerde3-6 ölçek şurup ve çocuklarda 20 mg/kg/gün çocuk şurubudur
Multisef Flakon
Sefuroksim sodyum
Ambalaj: 250 mgx 1 flakon ve 2 mL’lik 1 eritici ampul :: 750 mgx1flakon ve 6 mL’lik 1 eritici ampul
End.: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer apsesi, ameliyatsonrası göğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.
Yan E.: IV uygulamanınardından seyrek olarak trombofilebit oluşabilir; deri döküntüsü,ürtiker ve prürit izlenebilir. Bulantı, diyare ve kolit ile psödomembranözkolit, hemoglobin ve hematokrit azalması, geçici eozinofili, nötropenive lökopeni izlenebilir.
Doz Önerisi:Multisef Enjektabl IM ve IV yollardan uygulanabilir.Yetişkinler için günde 8 saat ara ile uygulanan ve 5 ya da 10 gün sürenbir tedavi şeması önerilir. Genelde, komplikasyonsuz idrar yollarıenfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yaygın gonokoksikenfeksiyonlar ve komplikasyonsuz pnömoni tedavilerinde önerilendoz 8 saat ara ile 750 mg şeklindedir. Ciddi ve ağır seyreden enfeksiyonlardabu doz 1.5 g’ye yükseltilmelidir. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında8 saat ara ile 1.5 g doz sefuroksim önerilir. Hayatı tehdit edenenfeksiyonlar ile az derecede duyarlı mikroorganizmaların nedenolduğu enfeksiyonlarda 1.5 g doz 6 saat ara ile uygulanabilir.Bakteriyel menenjit olgularında 8 saat ara ile uygulanan doz,her uygulamada 3 g’yi geçmemelidir. Komplikasyonsuz gonokoksikenfeksiyonlarda önerilen doz IM yoldan her iki kalçaya 1.5 g doz uygulanmasışeklindedir ve oral yoldan da 1 g probenesid verilmelidir. Cerrahiolgularda profilaktik olarak 1.5 g sefuroksimin ameliyattan ortalama1 saat önce IV yoldan uygulanması önerilir. Eğer girişim süresiuzarsa 8 saat ara ile 750 mg doz IV ya da IM yoldan verilmelidir. Açıkkalp ameliyatlarında profilaktik olarak 1.5 g sefuroksim anesteziyapılırken IV yoldan uygulanmalı ve ardından 12 saat ara ile total6 g doz verilmelidir
Muphoran Flakon IV
Fotemustin
Ambalaj: 208 mgx1 flakon ve 1 çözücü ampul.
End.:Yayılmışmalign melanom (beyinde lokalize olanlar dahil) ve primer beyin tümörlerinintedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Gebelik ve emzirme dönemlerindekontrendikedir.
Uyar.: En az dört haftadan beri kemoterapigören kişilerde bu ilacın kullanılmaması önerilir.
Yan E.: Trombopeni, lökopeni, kusmave bulantı, ateş, diyare, karın ağrısı, üre miktarında geçici yükselme,prurit, sekelsiz ve geçici nörolojik karışıklıklar görülebilir.
Doz Önerisi: Monokemoterapide, 100 mg/m2’lik doz,hücum tedavisinde 1 hafta aralıklarla birbirini izleyen 3 uygulama,daha sonra 4-5 haftalık tedavi aralığı bırakılır, sürek tedavisindeher 3 haftada 1 uygulama. Polikemoterapide hücum tedavisinin 3. uygulamasıiptal edilir, doz 100 mg/m2’de kalır. Çözelti hazırlanırkengerek deri yoluyla gerekse mukoz yolla absorpsiyonundan sakınmakgerekir. Maskeve eldiven kullanılması gerekir. Bulaşma durumunda, bulaşan kısımhemen bol su ile yıkanmalıdır
Muscoflex Ampul
Tiyokolşikosid
Ambalaj: 4mg/2 mLx6 ampul
Muscoflex Kapsül
Tiyokolşikosid
Ambalaj: 4mgx20 kapsül.
Muscoflex Krem
Tiyokolşikosid‰25
Ambalaj: 30g’lik tüp
End.:Tortikolis,dorsalji, lumbalji gibi dejeneratif vertebra hastalıkları ve vertebranınstatik patolojileri, spastisitenin eşlik ettiği travmatolojikve nörolojik kökenli bozukluklar ve rehabilitasyon sırasındakiağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Tiyokolşikoside aşırı duyarlığıolanlarda, kas hipotonisinde, gevşek paralizide kontrendikedir.
Uyar.: Emziren kadınlarda ilacın hastaüzerindeki önemi dikkate alınarak ya ilaç ya da emzirme kesilmelidir.
Yan E.: IM uygulama sonrasında nadirolarak tansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyonbildirilmiştir. Tiyokolşikoside aşırı duyarlığa bağlı olarak deribelirtileri ortaya çıkabilir. Oral yoldan alındığında nadirensindirim yakınmalarına (gastralji, ishal) yol açabilir.
Etkileş.: Benzer etkideki diğer ilaçlarlabirlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi:Muscoflex Ampul: Günde 2 kez 1 ampul IM uygulanır. Şiddetli kaskramplarında günde 2 kez uygulanan 1 ampul (4 mg) ile başlanır. Önerilen tedavi süresi 3-5 gündür.Gerekirse tedavi 5-7 gün, oral olarak günde 2 kapsül (8 mg) ile sürdürülür.MuscoflexKapsül: Günde 2kez 2 kapsül (8 mg) uygulanır. Tedavi süresi 5-7 gündür. Kapsüllertok karnına alınmalıdır.Muscoflex Merhem: Günde 2-3 kez uygulanır
MuscoRil Ampul
Tiyokolşikosid
Ambalaj: 4 mg/2mLx6 ampul
MuscoRil Kapsül
Tiyokolşikosid
Ambalaj: 4mgx20 kapsül.
MuscoRil Merhem
Tiyokolşikosid‰25
Ambalaj: 30g’lik tüp
End.:Tortikolis,dorsalji, lumbalji gibi dejeneratif vertebra hastalıkları ve vertebranınstatik patolojileri, spastisitenin eşlik ettiği travmatolojikve nörolojik kökenli bozukluklar ve rehabilitasyon sırasındakiağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Tiyokolşikoside aşırı duyarlığıolanlarda, kas hipotonisinde, gevşek paralizide kontrendikedir.
Uyar.: Emziren kadınlarda ilacın hastaüzerindeki önemi dikkate alınarak ya ilaç ya da emzirme kesilmelidir.
Yan E.: IM uygulama sonrasında nadir olaraktansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon bildirilmiştir.Tiyokolşikoside aşırı duyarlığa bağlı olarak deri belirtileriortaya çıkabilir. Oral yoldan alındığında nadiren sindirim yakınmalarına(gastralji, ishal) yol açabilir.
Etkileş.: Benzer etkideki diğer ilaçlarlabirlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi:MuscoRil Ampul: Günde 2 kez 1 ampul IM uygulanır. Şiddetli kaskramplarında günde 2 kez uygulanan 1 ampul (4 mg) ile başlanır. Önerilen tedavi süresi 3-5 gündür.Gerekirse tedavi 5-7 gün, oral olarak günde 2 kapsül (8 mg) ile sürdürülür.MuscoRilKapsül: Günde 2kez 2 kapsül (8 mg) uygulanır. Tedavi süresi 5-7 gündür. Kapsüllertok karnına alınmalıdır.MuscoRil Merhem: Günde 2-3 kez uygulanır
Musilaks Tablet
Fenolftalein
Ambalaj: 250 mgx20 tablet.
End.:Laksatifolarak akut ve kronik fonksiyonel kabızlığın kısa süreli tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:Fenolftaleinekarşı duyarlığı olanlar ile apandisit veya apandisit belirtileri,teşhis edilmemiş rektal kanama, bağırsak tıkanması, dışkı sertleşmesi,kolestomi ve ileostomi hallerinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Genel olarak laksatifler kesinendikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır. Genel olarak laksatiflerönemli bir endikasyon olmadıkça 8-10 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır. Fenolftalein feçes veya idrar alkaliyse kırmızıveya pembe renge boyar.
Yan E.:Alerjik deridöküntüleri, özellikle fiks eritem görülebilir. Stevens-Johnsonsendromu ve trombositopenik purpura yaptığı bildirilmiştir. Epitelhücrelerinde zedelenmeye neden olabilir. Sıvı ve elektrolit eksikliğineyol açabilir. Karın ağrısı, diyare, bulantı, kusma, hafif kramplargörülebilir.
Etkileş.:Fenolftaleinbağırsak yoluyla potasyum kaybını artırdığından potasyumlu müstahzarların,spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretiklerinetkisini azaltabilir. Diğer diüretikler ve kortikosteroidlerinneden olduğu potasyum kayıpları ise artabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde akşam yemeğinden 2 saatönce 1 tablet ve 9-15 yaş arası çocuklarda ½ tablettir
Musillium Poşet
Psilyum (Plantago)tohum kabuğu %50
Ambalaj: 7gx10 poşet.
End.:Kronikkabızlıkta, yumuşak feçes ve rahat boşaltım istenen hastalıklarda (örneğinhemoroid, anal fissür, anal/rektal ameliyat sonrasında, gebelik döneminde),bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.
Kontr.E.: Bağırsak tıkanmaları, bağırsakçeperlerinde kas zayıflığı, gastrointestinal sistemlerinde patolojik daralmaolanlarda ve diabetes mellitusta kullanılmamalıdır.
Uyar.:Yeterlimiktarda su ile tüketilmemesi özellikle yaşlı hastalarda yutma zorluğuna vebağırsaklarda tıkanmaya neden olabilir. Gebelerde ve emziren annelerde hekim kontrolü altındakullanılabilir.
Yan E.:Nadirenbazı allerjik reaksiyonlar görülebilir.
Etkileş.:Birliktealınan ilaçların emiliminde azalma görülebilir. Diyabetiklerdekullanıldığında insülin dozlarının düşürülmesi gerekebilir.
Doz Önerisi: Yetişkin ve 12 yaş üzeri çocukların, sabah ve akşam,tercihen tok karnına bir poşet olmak üzere, günde toplam 2 poşet alması önerilir.Gerektiğinde 4 poşeke kadar çıkılabilir. Poşet içeriği 1 büyük bardak (150 mL)soğuk su içinde karıştırılarak bekletilmeden içilir. Aspartam içermesindendolayı fenilketonüri rahatsızlığı olanlarda kullanılmamalıdır
Muskazon Tablet
Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg
Ambalaj: 20tablet
End.:İskeletkasındaki ağrı ve spazmla birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmekiçin fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olaraklumbago, tortikolis, servikal sendrom, iltihabi veya travmatikkas, tendon ve eklem rahatsızlıkları ve ortopedik işlemler sırasındakullanılır.
Kontr.E.:Bileşimindekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Alerji öyküsü olanlarda dikkatlekullanılmalıdır. Kızarıklık, ürtiker veya cilt kaşınması gibi duyarlıkreaksiyonları görülürse ilaç kesilmelidir. Karaciğer fonksiyonbozukluğunu düşündüren herhangi bir semptom görülürse ilaç kesilmelidir.Sersemlik yapabilir ve alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanlarınınbirlikte kullanımı sersemliği artırabilir. Gebelerde ve emziren annelerdekullanımı önerilmez.
Yan E.:Bazı hastalardagastrointestinal bozukluklar, sersemlik, baş dönmesi, başta boşlukduygusu, kırıklık veya aşırı uyarılma olabilir.
Etkileş.: Alkol ve/veya santral sinir sistemindedepresyon yapan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, klorzoksazonSSS depresyonuna bağlı sersemliği artırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlere günde 3-4 kez 1-2 tablet; şiddetliağrı ve spazmlarda başlangıç dozu olarak günde 3-4 kez, 2-3 tablet. Çocuklaragünde 3-4 kez ½-1 tablet verilir. Şiddetli ağrı ve spazmlarda başlangıçdozu olarak günde 3-4 kez, 1-2 tablet verilir. İyileşme görüldüğündedozaj düşürülür
Mycobutin Kapsül
Rifabutin
Ambalaj: 150 mgx30 kapsül.
End.:C4 sayımları200/µl’ye eşit ya da daha düşük olan, bağışıklık sistemleri baskılanmışhastalarda M. avium intrasellüler kompleks (MAC) enfeksiyonlarının profilaksisinde;AIDS’li hastalarda yaygın semptomatik Mycobacterium avium enfeksiyonutedavisinde; kronik, rezistan ve yeni teşhis edilmiş pulmoner tüberkülozetdavisinde endikedir.
Kontr.E.: Rifabutine ya da diğer rifamisinlere (örneğinrifampisin) karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Rifabutin, idrara, deriye ve vücut salgılarınakırmızı-turuncu bir renk verebilir. İlacın kullanımı süresince yumuşak kontakt lenstakılmamalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalardadoz düşürülmelidir. Şiddetli böbrek bozukluğu varlığında dozun%50 oranında düşürülmesi gerekir. Gebelerde ve emziren kadınlarüzerinde yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Bu nedenlegebelerde yarar/risk oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır.
Yan E.: Bulantı, kusma, karaciğer enzimlerininartışı, sarılık, lökopeni, trombositopeni, anemi, artralji, miyalji,ateş, döküntü ve nadiren eozinofili, bronkospazm ve şok gibi aşırı duyarlıkreaksiyonları, deride renk değişikliği, reversibl olan hafif ileşiddetli derecede uveitis görülebilir.
Etkileş.: Rifabutin tedavisi sırasındaoral kontrasepsiyon yetersiz kalabileceğinden, hastalara diğerkontrasepsiyon yöntemlerini kullanmaları önerilmelidir. Rifabutin,klaritromisin ve/veya flukonazol ile birlikte verildiğinde, rifabutinplazma düzeylerinde bir artış meydana gelmektedir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde, genellikle günde bir kez, öğünlerebağımlı olmaksızın, günün herhangi bir saatinde tek doz şeklindeoral olarak alınır. Mycobutin ile tek ilaç tedavisi uygulandığında, bağışıklıksistemi baskılanmış hastalarda MAC enfeksiyonunun profilaksisindegünde 300 mg (2 kapsül); Mycobutin ile kombine tedavi uygulandığında, non-tüberkülozmikobakteriyel hastalıkta (negatif kültürler elde edildikten sonra)6 aya kadar günde 450-600 mg (3-4 kapsül); pulmoner tüberkülozda 6-9ay süreyle günde 150 mg (1 kapsül) veya negatif balgam kültürü eldeedildikten sonra tedavi en az 6 ay daha bu şekilde sürdürülür. Budoz, daha önce antitüberküloz ilaçlarla tedavi edilmiş hastalardagünde 300-450 mg/gün’e yükseltilmelidir
Mycocur Krem
Terbinafin HCl 10mg/g
Ambalaj: 15 g’lik tüp
End.:Trichophyton suşları Trichophytonrubrum ve Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis ve Epidermophytonfloccosum gibi dermatofitlerin nedenolduğu fungal enfeksiyonlarda, tinea pedis (atlet ayağı), tinea cruris veyatinea corporiste endikedir. Başlıca Candida cinsinin (örneğin, Candida albicans) nedenolduğu derinin maya mantarı enfeksiyonlarında, Malassezia furfur olarakda bilinen Pityrosporum orbiculare’nin neden olduğu Pityriasis (tinea) versikolorenfeksiyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Yan E.:Uygulamabölgesinde ender olarak kızarıklık, kaşıntı ve batma hissi olabilir, ancak bunedenle tedavinin kesilmesi nadirdir. Bu zararsız semptomlar daha endergörülen fakat terbinafin tedavisinin kesilmesini gerektiren allerjikreaksiyonlardan ayırt edilmelidir.
Doz Önerisi: Günde bir veya iki kez uygulanabilir. İlacınuygulanmasından önce bölgenin sabunlu su ile yıkanıp temizlenmesi ve iyicekurulanması gerekir. İntertriginöz enfeksiyonlarda (meme altı, interdijital,intergluteal, inguinal) uygulama yapılan bölgenin üzeri, özellikle geceleri,gazlı bezle örtülebilir. Yaklaşık tedavi süreleri: Tinea corporis, cruris 1-2hafta. Tinea pedis 1 hafta (günde iki defa), 2 hafta (günde bir defa). Kutanöz kandidiyazis 1-2 hafta.Pityriasis versikolor 2 h
Mycospor Krem
Bifonazol
Ambalaj: 0.01 g/gx10 g’lik tüp.
Mycospor Onychoset Tırnak Seti
Bifonazol 10 mg, üre40 mg/g
Ambalaj: 10 g tırnak pomadı içeren 1 tüp, suya dayanıklı 15adet flaster, 1 adet kazıma aleti ve 1 adet kullanım kılavuzuyla birlikte.
End.:Dermatofitler,mayalar, küf mantarları ve diğer mantarların neden olduğu, derininmantar hastalıkları ve Corynebacteriumminutissimum’un neden olduğu enfeksiyonlarınörneğin ayak ve ellerdeki mikozlar (atlet ayağı, tinea manuum), derive derinin kat yerlerindeki mikozlar (tinea korporis, tinea kruris),kandida balanitis, pitiriyazis versikolor, eritrasma tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Bifonazola karşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Göze uygulanmamalıdır. Deriyeuygulandığında irritasyon ve duyarlık gelişirse tedavi kesilmelive uygun tedaviye başlanmalıdır. Tüm lokal etkili antifungal ilaçlargibi bifonazol da saç ve tırnak mantar enfeksiyonlarının tedavisindeyalnız başına etkili değildir. Sistemik etkili bir antifungal ile birlikte kullanımıyardımcı olabilir. Gebelikte hastanın sağlığı yönünden çok elzemolmadıkça, kullanılmamalıdır. Emziren annelerde özenle kullanılmalıdır.
Yan E.: Çok nadir olarak eritem, sızlama,su toplaması, pruritus, ürtiker ve derinin genel bir irritasyonugörülebilir. Uzun süre uygulandığında, sistemik bir etki görülebilir.
Doz Önerisi:Mycospor Krem: Günde bir kez, en iyisi yatmadan önce kullanılır.Krem ince olarak hastalıklı cilt bölgesine uygulanır ve ovuşturulur.Genellikle az bir miktar krem (yarım cm uzunluğunda) el ayası kadarbir bölgenin tedavisi için yeterlidir. Mycospor Krem kullanımı akut enfeksiyon semptomlarıve belirtileri kaybolduktan sonra kesilmemeli ve hastalığın tipinebağlı olarak; ayak mantarları ve interdijital mikozlarda (ayak parmağıaraları) 3 hafta; vücut, eller ve deri kat yeri mikozlarında 2-3 hafta;pitiriyazis versikolor, eritrasmada 2 hafta; derinin süperfisyelkandidozisinde 2-4 hafta sürelerle devam edilmelidir
Mydfrin Göz Damlası
Fenilefrin HCI
Ambalaj: %2.5×5 mL’lik plastik şişe.
End.:Vazokonstriktördekonjestan ve midriyatik olarak şu endikasyonlarda kullanılır:Üveitlerde posterior sineşi oluşumunu önlemek veya geciktirmekamacıyla, oftalmik cerrahi girişimlerden önce veya postoperatifdönemlerde, siklopleji olmaksızın refraksiyonda; fundoskopilerde,diğer teşhis amaçlı girişimlerde midriyatik olarak.
Kontr.E.: Fenilefrin HCl’nin oftalmik solüsyonları anatomikolarak ön kamara açısının dar olduğu olgularda veya dar açılı glokomolgularında kontrendikedir. Ayrıca fenilefrin düşük doğum ağırlıklıbebeklerde veya ciddi aterosklerotik kardiyovasküler/serebrovaskülerhastalıkları olan olgularda kontrendikedir. Fenilefrin HCl kornealepitelyal bariyerin bozulmuş olduğu intraoküler operatif girişimlerdede uygulanmamalıdır. Fenilefrine aşırı duyarlığı olduğu bilinenolgularda da kontrendikedir.
Uyar.: Diğer bütün adrenerjik ilaçlar için olduğu gibifenilefrin, MAO inhibitörleri ile birlikte ve/veya MAO inhibitörlerininuygulanmasından sonraki 3 hafta içinde kullanılmamalıdır. Yaşlıolgularda, fenilefrin HCl tedavisinden 1 gün sonra rebound miyoziseneden olabilir. Lakrimal kese her damlatmadan sonra 2-3 dakika süreylebasılı tutularak sistemik emilim en az düzeye indirilmelidir.Kalp hastalığı bilinen yaşlı olgularda uygulama sırasında kan basıncımonitorize edilmelidir. Gebe kadınlara ancak açık bir biçimde gerekliliğisaptanmış olgularda uygulanmalıdır. Süte geçip geçmediği bilinmediğinden,emzirenlerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Düşük doğum ağırlıklı prematüre yenidoğanlarda,bebeklerde ve idiopatik ortostatik hipotansiyonu olan yaşlı olgulardabelirgin kan basıncı artışı bildirilmiştir. Oluşabilecek kardiyovasküleryan etkiler genellikle yaşlı olgularda ortaya çıkmakta ve kan basıncındabelirgin artış, senkop, miyokard enfarktüsü, taşikardi, aritmi vefatal sonuçlanan subaraknoid kanama olarak bildirilmektedir.
Doz Önerisi:Vazokonstriksiyonve Pupil Dilatasyonu:Mydfrin, sikloplejiolmaksızın pupillanın çabuk ve güçlü dilatasyonunda ve kapilleryatağın konjesyonunun azaltılmasında uygulanır. Bu uygulamada,öncelikle 1 damla anestetik damlatılarak, ortaya çıkabilecek ağrınınönüne geçilir ve ardından her göze 1 damla Mydfrin üst limbusadamlatılır. Üveit-Posterior Sineşi: Bu olgularda ve yeni oluşmuşposterior sineşi olgularında korneanın üzerine her göze birerdamla damlatılır. Bu damlatma günde 3 kezden fazla yapılmamalıdır.Gerekmesi halinde tedaviye ertesi gün devam edilmelidir. Cerrahi: İntraoküler cerrahi öncesindepupilin iyice genişletilmesinin istendiği durumlarda, kısa etkisüresiyle idealdir. Cerrahi uygulanacak göze, girişimden 30-60dakika önce 1 veya 2 damla uygulanır. Oftalmoskopik İnceleme: Her göze birer damla Mydfrin damlatılır. İnceleme için gerekendüzeyde midriyazis 15-30 dakika içinde gerçekleşir.
Myleran FilmTablet
Busulfan
Ambalaj: 2 mgx100 tablet.
End.:Kronik miyelojenlöseminin palyatif tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Busulfanadirençli olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Daha önce ilacakarşı aşırı duyarlık reaksiyonu göstermiş hastalara verilmemelidir.KLL, akut lösemi ve KML’nin blastik krizinde etkili değildir.
Uyar.: Busulfan, sadece bu tür ilaçlarıuygulama deneyimi olan hekimler tarafından kullanılması gerekenaktif bir sitotoksik ajandır. Busulfan, bronkopulmoner displeniye neden olabilir.Busulfan genel olarak, radyoterapiyle birlikte veya hemen radyoterapisonrasında verilmemelidir. Gebelik sırasında özellikle ilk üç aylıkdönemde busulfan kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.Her olguda, ilacın anneye potansiyel yararıyla fetüse olası riskitartılmalıdır. Busulfan alan anneler emzirmemelidir.
Yan E.:Busulfanınen yaygın yan etkisi kemik iliği depresyonu, özellikle de trombositopenidir.Mide bulantısı, kusma, diyare, ilerleyen dispne ve inatçı kuru öksürüklebirlikte diffüz interstisyel pulmoner fibroz, pulmoner ossifikasyonve distrofik kalsifikasyon, hiperpigmentasyon, ürtiker, eritemamultiforme, eritema nodosum alopesi, porphyria cutanea tarda, allopurinoltipi bir döküntü, cildin tam anhidrozla aşırı kuruması ve duyarlığı,oral mukoz membranların kuruması, dudak çatlaması, kolestatik sarılıkve karaciğer fonksiyonu anormallikleri, bazan bilateral de olabilenkatarakt ve lens değişiklikleri, kornea incelmesi, miyastenia gravis,hemorajik sistit, jinekomasti görülebilir.
Etkileş.: Busulfan ve tioguanin kombinasyonu,nodüler rejeneratif hiperplazi, portal hipertansiyon ve özofagusvarislerine neden olmuştur. Pulmoner toksisiteye neden olan diğersitotoksiklerin aditif etkisi olabilir.
Doz Önerisi: Doz, günde 0.06 mg/kg’dir. Başlangıçta maksimumgünlük doz 4 mg’dir ve tek bir doz olarak verilebilir. Doz, ancak üç haftasonraki yanıt yetersizse yükseltilmelidir
Myralon Tablet
Etinilestradiol0.02 mg, desogestrel 0.15 mg
Ambalaj: 21 tablet.
End.:Gebeliğiönlemede kullanılır.
Kontr.E.:Gebelik,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar, ağır hipertansiyon,ağır karaciğer bozuklukları ya da özgeçmişte bu durumların varlığıve karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmemiş olması; kolestatiksarılık; özgeçmişte gebelik sarılığı ya da steroid kullanımınabağlı sarılık; Rotor sendromu ve Dubin Johnson sendromu, estrojenebağlı tümör varlığı ya da kuşkusu, endometrium plazisi, nedeniteşhis edilmemiş vajinal kanama, porfirya, hiperlipoproteinemi,özellikle kardiyovasküler hastalıklara yol açabilecek diğer riskfaktörleri varlığında, özgeçmişte gebelik sırasında ya da steroidkullanımında şiddetli pruritus ya da herpes gestationis varlığındakontrendikedir.
Uyar.: Herhangi bir tromboembolik olay belirtisindeilacın kullanımına hemen son verilmelidir. Sigara içenlerde vasküler hastalıklarınriski artar. Oral kontraseptifleri uzun süre kullananların, diğerbütün kadınlar gibi, yılda bir kere vajinal smearı içine alan jinekolojikbir kontrolden geçmesi gereklidir.
Yan E.: Ara kanaması, ilaç alımındansonra amenore, serviks salgısında değişiklik, uterus fibromlarındabüyüme, endometriozisin ağırlaşması, belli bazı vajinal enfeksiyonlar,memelerde duyarlık, ağrı, büyüme salg, bulantı, kusma, kolelitiazis,kolestatik sarılık, tromboz, hipertansiyon, kloazma, eritema nodosum,döküntü, kontakt lens kullananlarda korneada rahatsızlık, baş ağrısı,migren, mizaç değişikliği gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Antikonvülzanlar,barbitüratlar ve antibiyotiklerle etkileşebilir. Aktif kömürve bazı laksatiflerle birlikte kullanıldığında oral kontraseptifleringüvenirliği azalır ve düzensiz kanamalar görülebilir. Oral kontraseptiflerglukoz toleransını azaltabilir ve diyabetiklerde insülin ya dadiğer antidiyabetik ilaçlara gereksinimi artırabilir.
Doz Önerisi: Adet kanamasının birinci gününden itibaren hergünaynı saatte 21 gün kesintisiz günde 1 tablet alınır. 7 günlük ilaçsızaradan sonra yeni kutuya başlanır
Mysoline Tablet
Primidon
Ambalaj: 250mgx30 tablet.
End.:Grand malve psikomotor epilepside ve Jackson epilepsisinde endikedir. Ayrıcapetit mal, miyoklonik ve akinetik nöbetlerin kontrol altına alınmasındaçok kez yararlı bir antikonvülziftir.
Kontr.E.:Primidonakarşı duyarlık veya alerjik reaksiyon gösteren hastalara verilmemelidir.Akut entermitant porfirili hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Primidon çocuklarda, yaşlılarda,zayıf bünyeli hastalarda veya renal, hepatik veya solunum fonksiyonyetmezliği olan hastalarda, dikkatle ve gerektiğinde düşük dozlardakullanılmalıdır. Primidon kuvvetli birSSS depresanıdır ve kısmen fenobarbitona metabolize olur. Uzunsüreli uygulamada, tolerans, bağımlılık ve tedavinin aniden bırakılmasıhalinde yoksunluk reaksiyonlarının oluşma potansiyeli vardır.Epileptik annelerden doğan çocuklarda konjenital anomali insidansınınortalamalar üzerinde olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmaktadır.Uzun süreli antikonvülzan tedavisi, serum folat düzeyini düşürebilir.Ayrıca, gebelik sırasında folik asit gereksinimi arttığından,riskli hastaların düzenli olarak kontrole alınmaları önerilirve tartışmalı olmasına karşın, folik asit ve B12 vitaminiyletedavi düşünülmelidir. Gebelik döneminde antikonvülzan tedavi, durumabağlı olarak yenidoğanda koagülasyon bozukluklarına neden olabilir.Bu nedenle, doğumdan önceki bir ay boyunca hastaya K1 vitaminiverilmelidir. Böyle bir ön tedavinin yapılmadığı durumlarda, doğumsırasında anneye 10 mg ve yenidoğana hemen 1 mg K1 vitaminiverilmelidir. Laktasyon döneminde emzirme sırasında bebekte sedasyonolup olmadığı izlenmelidir. Araç veya tehlikeli makine kullananprimidon alan hastalara, reaksiyon gösterme süresinin artabileceğibildirilmelidir.
Yan E.:Genellikletedavinin erken devrelerinde uyku hali ve halsizlik görülür. Görmebozukluğu gibi nörotoksisite semptomları, mide bulantısı, başağrısı, kusma, nistagmus ve ataksi bildirilmiştir. Duruma bağlı olaraktedavinin bırakılmasını gerekli kılan akut ve ciddi semptomlarıda kapsayan idiosinkratik reaksiyonlar meydana gelebilir. Dermatolojikreaksiyonlar sık görülmez ve genellikle tedavinin başlangıcındaortaya çıkar. Nadiren psikotik reaksiyonları da kapsayan kişilikdeğişimleri de bildirilmiştir. İstisnai olarak primidonun kesilmesigereken megaloblastik anemi gelişebilir. Bu durum folik asitve/veya B12 vitaminiyle tedaviye yanıt verebilir. Diğerkan diskrazilerine ilişkin izole bildirimlerde bulunulmuştur.
Etkileş.:Primidonve ana metaboliti olan fenobarbiton karaciğer enzim aktivitesiniindükler. Bu durum primidonla beraber verilen ilaçların (fenitoingibi antikonvülzanlar ve kumarin gibi antikoagülanlar dahil)farmakokinetiğini etkiler. Antikonvülzan ve oral kontraseptifsteroid alan hastalarda kanama ve kontraseptif tedavide başarısızlıkgözlenmiştir. Primidon uygulanması durumunda, alkol ve barbitüratlargibi SSS depresanlarının etkileri artabilir.
Doz Önerisi: Genellikle günde iki kez verilir. Akşam geç saatlerdeve günde bir kez 125 mg ile başlanır. Günde 4500 mg’ye kadar, her üç gündebir, günlük doz 125 mg artırılır. Daha sonra, kontrol sağlanana kadarveya tolere edilebilir maksimum doza erişene kadar, üç gündebir, günlük doz yetişkinlerde 250 mg, 9 yaşın altındaki çocuklarda125 mg artırılır. Bu doz yetişkinlerde günlük 1500 mg civarında olabilir

 

İlginize Çekebilecek Diğer Bilgiler:

tedavi haberleri

Yorum Yap Soru Sor

ayam