idea klinik

K Harfi İle Başlayan İlaçlar

K

Kalamin Şurup
Oksolamin sitrat
Ambalaj: 63.28 mg/5 mLx125 mL’lik şişe.
End.:Larenjit,farenjit, trakeit bronşit gibi enflamasyonlu ve buna bağlı olaraköksürüğe neden olan hastalıklarında bronşiektazi, boğmaca, soğukalgınlığı komplikasyonları, sigara ve hava kirliliğine bağlı öksürüklerdeendikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Oksolamin mide-bağırsak sistemindeirritasyona neden olabilmektedir. Bu nedenle yemeklerden sonraalınması önerilir. 2 yaşından küçük çocuklarda halusinasyonlaraneden olduğu bildirildiğinden, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Seyrek olarakve özellikle de aç karnına alındığında bulantı, kusma, bağırsak hareketlerindeartma görülebilmektedir. Hafif lokal anestetik etkisine bağlıolarak ağız mukozasında geçici his azalmasına neden olabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günde 4×3 ölçek şurup; 2-6 yaş arasıçocuklarda 4×1 ölçek şurup; 6-15 yaş arası çocuklarda 4×1½ ölçek şurupve 2 yaşından küçük çocuklarda 4x½ ölçek kullanılır
Kaletra
Uyar.: Proteaz inhibitörü tedavisi alan HIVenfekte hastalarda yeni başlayan diabetes mellitus, önceden mevcut diabetesmellitusun alevlenmesi ve hiperglisemi bildirilmiştir. Hepatik fonksiyonu azalmışhastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Antiretroviral terapi alanhastalarda santral obezite, dorsoservikal yağ artışı (bufalo hörgücü) periferikerime, meme büyümesi ve “kuşingoid görünüm” gözlenmiştir. Lopinavir/ritonavirkombinasyonu ile tedavi, total kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarındaartışlarla sonuçlanmıştır. Eğer ilacın bir dozunun alınması unutulursa, hastabu dozu olabildiğince çabuk almalı ve sonra normal şemaya dönmelidir. Ancak eğerbir doz atlanırsa hasta ikinci dozu iki katına çıkarmamalıdır. Gebelikte yalnızcapotansiyel yararlarının potansiyel risklere kesinlikle ağır basması durumundakullanılmalıdır. Gerek potansiyel HIV bulaşması ve gerekse emzirilen bebeklerdeciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, anneler bebekleriniemzirmemelidir.
Yan E.: Abdominal ağrı, asteni, baş ağrısı,ağrı, anormal dışkı, diyare, dispepsi, flatülans, bulantı, kusma görülebilir.
Etkileş.: Efavirenz, delavirdin, amprenavir, indinavir, nelfinavir,ritonavir, sakinavir ile etkileşir. Antiaritmikler (amiodaron, bepridil,lidokain (sistemik) ve kinidin), antikoagülanlar (varfarin), antikonvülsanlar(fenobarbital, fenitoin, karbamazepin), dihidropiridin kalsiyum kanalblokerleri (örn felodipin, nifedipin, nikardipin), kolesterol düşürücü ajanlar(serivastatin, lovastatin ve simvastatin), kortikosteroidler (deksametazon),erektil disfonksiyon ajanları (sildenafil), bitkisel preparatlar (St John’sWort (hypericum perforatum), immünosüpresanlar (siklosporin ve takrolimus) ileetkileşebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde önerilen Kaletra dozu,günde iki kez yemekle birlikte alınan (Emilimi arttırmak için yemekle birliktealınmalıdır) 400/100 mg (üç yumuşak kapsül veya 5.0 mL) dozudur. Pediyatrikhastalarda Kaletra oral solüsyonun önerilen dozajı, günde iki kez yemeklebirlikte alınan 300/75 mg/m2 doz olup maksimum doz günde iki kez 400/100 mg (5mL) dozudur. Mümkünse bu doz, kalibreli bir oral dozaj şırıngası kullanılarakverilmelidir
Kalidren FilmTablet
Diklofenak potasyum
Ambalaj: 50 mgx20 tablet
End.:Aşağıdakiakut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur: Travmaya bağlıağrılı enflamatuvar durumlar (örneğin burkulma, incinme); ameliyatsonrası enflamasyon ve ağrı (örneğin diş veya ortopedik cerrahigirişim sonrası); ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar(örneğin adneksit, primer dismenore); vertebral kolonun ağrılısendromları; nonartiküler romatizma; KBB enfeksiyonlarında (örneğinfaringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak); akut migrenataklarında. Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedaviedilmesi gerekir. Ateş tek başına bir endikasyon değildir.
Kontr.E.: Peptik ülseri olan ve diklofenakpotasyuma aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz. Asetil salisilikasit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçlarınkullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Mide-bağırsak hastalığı, geçirilmişülser, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, ciddi karaciğer yetersizliğiöyküsü varsa; ilacın gözetim altında kullanılması gerekir. Diklofenakpotasyum tedavisi altında iken gastrointestinal kanama veya ülserasyongeliştiği takdirde ilaç kesilmelidir. Daha önce ilacı kullanmışolsun ya da olmasın anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahilolmak üzere allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Gebelik dönemlerindesadece zorunlu ise etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. Gebeliğinson üç ayında kullanılmamalıdır. Her sekiz saatte bir alınan 50mg’lik dozların ardından diklofenak potasyum anne sütüne geçer; fakatbu miktar bebekte yan etki oluşturması beklenmeyecek kadar azdır.Diklofenak potasyum kullanımıyla baş dönmesi veya diğer santralsinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangibir makine kullanmaktan kaçınmalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal sistemde dispeptikyakınmalar, epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ülserasyon, kanamave perforasyon; baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uykusuzluk, anksiyetegibi bazı santral sinir sistemi yakınmalarının yanı sıra, serumtransaminazlarında hafif yükselmeler, hepatit, deride kızarıklık,kaşıntı, ürtiker, trombosit agregasyonunun inhibisyonu, kanamazamanının uzaması seyrek olarak görülebilecek yan etkilerdir.
Etkileş.:Furosemid,tiyazit gibi bazı diüretik ilaçların natriüretik, diüretik ve antihipertansifetkinliklerini azaltabilir. Diklofenak kullanan hastalarda plazmalityum konsantrasyonu yükselebileceğinden, lityum dozu ayarlanmalıdır.Steroid antienflamatuvarlar olan glukokortikoidlerle, nonsteroidalantienflamatuvar ilaçların birlikte kullanılması gastrointestinalyan etkileri şiddetlendirebilir. Aspirin ve antikoagülan ilaçlarlabirlikte kullanılması da önerilmemektedir. Antidiyabetiklerindozu ayarlanmalıdır. Digoksin, metotreksat ve siklosporin toksisiteleride artabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu hastalığın durumuna göre günde100-150 mg’dir. Günlük dozun 200 mg’ye yükseltilmesi genellikle yeterliolur. 7 yaşından büyük çocuklarda günde 1-2 tablet yeterli olur. Tabletlerbir miktar sıvı ile tercihen yemeklerden önce alınmalıdır
Kalinor Efervesan Tablet
Potasyum sitrat2.170 g, potasyum bikarbonat 2.000 g
Ambalaj: 15 tablet.
End.:Hipokalemiprofilaksisi ve tedavisinde, aşırı dijital etkisinin (dijitalintoksikasyonu veya dijital intoleransı) giderilmesinde ve böbrektaşlarının yeniden oluşmaması için profilaktik tedavide (residifprofilaksi)endikedir.
Kontr.E.:Renalatılım bozukluklarında ve serum potasyum düzeylerinin yükselmesiylebirlikte seyreden tedavi sırasında (örneğin potasyum tutucu diüretiklerle);intrasellüler alandan ekstrasellüler alana potasyum kayması nedeniyleyükselmiş potasyum düzeylerinde; Gamstorp sendromunda; sodyum eksikliğiylebirlikte kan hacminin azaldığı durumlarda (hiponatremi ile birliktehipovolemi) kullanılmamalıdır.
Uyar.: Potasyum sitrat+potasyum bikarbonat tedavisindeyalnızca bir renal potasyum atılımı bozukluğu (akut ve kronik böbrekyetmezliği, böbrek üstü bezi korteksi yetmezliği) varlığındave/veya potasyum atılımını azaltıcı preparatlarla birlikte tedavidesorun beklenebilir. Gebeliğin özellikle ilk üç ayında ilaç uygulamasındakibugünkü anlayışa göre kullanılması özenle tartılmalıdır.
Yan E.:Tek tükabdominal yakınmalar, bulantı, kusma ve diyare görülebilir.
Etkileş.:Hipokalemi,dijital entoksikasyon riskini artırır; hiperkalemi ise dijitalinetkisini ve toksisitesini azaltır. ACE inhibitörleriyle veya bazıanaljezik ve antiromatizmal (nonsteroid antiflojistik/analjezik,örneğin indometasin gibi) birlikte tedavide serum potasyum düzeylerininkontrolü gereklidir; çünkü söz konusu maddeler serum potasyum düzeylerininormalin üstüne yükseltebilirler.
Doz Önerisi: Bir potasyum eksikliğinin profilaksi ve tedavisiiçin gereken doz, potasyum düzeyine bağlıdır. Günlük doz genel olarakyemeklerle birlikte alınan 1-2 tablet, gerektiğinde, düzenli aralıklarlagünde 3 tablet. Dijital intoksikasyon tedavisinde günlük doz 1x1tablettir. Bu doz gerektiğinde birkaç kez tekrarlanabilir. Böbrektaşlarının nüksünü engellemek için yapılan tedavide dozaj, idrardansitrat atılımına göre ayarlanır. Başka türlü gerekli görülmemişsegünde 1-2 tablet yeterlidir. KalinorEfervesan Tablet 1.42 g sakkaroz içerir.Diyabetiklerde dikkat edilmelidir
Kalmosan Losyon
Difenhidramin HCI1 g, kalamin 10 g, çinko oksit 5 g, kafur 1 g, gliserin 15 g
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.:Böceksokması, basit cilt tahrişlerine bağlı kaşıntı ve ağrının geçici olarak giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.MAO inhibitörü ilaç kullanan hastalarda difenhidramin kullanımıkontrendikedir.
Uyar.:Difenhidraminiçeren ürünler, hekim denetimi altında olmadıkça, su çiçeğindekullanılmamalıdır. Isırgan otu tahrişi, güneş yanığı, kabarmış ve sulanmışlezyonlar, geniş vücut alanları üzerine uygulanmamalı, önerilenden daha sıkkullanılmamalıdır. Yanma hissi, kızarıklık ve cilt döküntüleri oluştuğundatedaviye son verilmelidir.
Yan E.:Topikalkullanılan antihistaminiklerin nadiren tip 1, daha sık olarak tipIV hipersensitivite reaksiyonlarına yol açtıkları bildirilmiştir.İlacın uygulandığı alanda ekzema, kaşıntı ve enflamasyon oluşur.Bu yan etkiler, ilaçla daha sonra karşılaşıldığında tekrarlar. Topikalantihistaminik uygulamasından sonra fotosensitivite reaksiyonlarıgörülebilir. Kafur içeren topikal ilaçların buruna sürülmesiakut kollapsa yol açar.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde ve 2 yaşından büyük çocuklarda, avuçiçerisine yeterli miktarda dökülüp günde 4-5 kez sürülür
Kalsifluor Granül
Sodyum florür 0.25mg, kalsiyum fosfat 250 mg, kalsiyum glukonat 250 mg, D2 vitamini600 Üİ/ölçek
Ambalaj: 100 g’lik ambalaj.
End.:Diş çıkarmayıkolaylaştırmak, diş çürüklerini önlemek ve tedavi etmek, kemikleşmeyihızlandırmak, menopoz sonrası, osteoporoz ve buna bağlı oluşansırt ağrıları, spontan ve travmatik omur kırıkları, gebelik, emzirmeve metabolik kemik hastalıklarında endikedir.
Kontr.E.:Renalfonksiyon bozukluğu veya taşı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Özellikle çocuklarda aşırı dozdan kaçınılmalıdır.
Etkileş.:Tetrasiklinlerlebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günde 3-6 tatlı kaşığı, 3 yaşınakadar olan çocuklarda günde 1-2 ölçek ve 3 yaşından büyük çocuklardagünde 2-4 ölçek kullanılır. Tedavi süresi 3-4 aydır. Yemeklerlebirlikte veya yemeklerden sonra olduğu gibi veya yemeğe ya da mamayakarıştırılarak kullanılır
Kalsiyumfolinat Ebewe Ampul
Kalsiyumfolinat
Ambalaj: 30 mg/3 mLx5 ampul:: 100 mg/10 mLx1 flakon
End.: Metotreksat antidotu; sitostatik ilaçların folik asitantagonistliği etkisini ortadan kaldırmak için endikedir.
Kontr.E.: B12 vitamini eksikliği nedeniyle oluşanpernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzmanhekimlerce yapılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerdekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nöbetlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir. Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.
Doz Önerisi:Orta-yüksek doz metotreksat tedavisinden sonra kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi: Folinik asitle kurtarma, vücut yüzeyine göre 500 mg/m2dozunu aşan metotreksat dozlarında gereklidir ve vücut yüzeyine göre 100-500mg/m2 olan metotreksat dozlarında ise düşünülmelidir. Kalsiyumfolinat kullanımının dozaj ve süresi, metotreksat tedavisinin dozaj veuygulama yoluna ve/veya toksisite semptomlarının ortaya çıkmasına bağlıdır.Genellikle ilk kalsiyum folinat dozu (6-12 mg/m2), metotreksatenfüzyonunun başlamasından 2-4 saat sonra (24 saatten geç olmayacak şekilde)verilir. Aynı doz, 72 saat boyunca her 3-6 saatte bir tekrarlanır. Birkaçparenteral dozdan sonra oral uygulamaya geçilebilir. Konvansiyonel metotreksatserum seviyelerinde, kalsiyumfolinat kurtarması, 72 saat içinde her 6 satte bir15 mg’dir (ortalama vücut yüzeyi 1.5 m2). Eğer metotreksat serumseviyeleri daha yüksekse, kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi 5-7 günuzatılmalıdır. Metotreksat serum seviyeleri maksimum düzeyde ise,kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi 7 gün boyunca (30mg, 90 mg, 150 mg veya 300mg) 3 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Metotreksat serum düzeyi düşersekalsiyumfolinat dozajı da düşürülebilir veya her 6 saatte bir oral uygulamayageçilebilir. Ampuller ışıktan korunarak 2-8°C’de muhafaza edilmelidir
Kamfolin Pomat
Metil salisilat7.5 g, mentol 5 g
Ambalaj: 50 g’lik tüp.
End.:Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak yanması ve hafif ağrı ve sızılarda duyulan ağrıları geçiciolarak teskin eder.
Doz Önerisi: Duruma göre ağrıyan yerlere günde 2 kez topik olarakuygulanır
Kandizol Kapsül
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx2 kapsül
Kandizol Kapsül(Vajinal)
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx1 kapsül
End.:Tineapedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versikolor ve candidaenfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.
Uyar.: Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsügörülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. Emziren annelerde önerilmemektedir.
Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir. Midazolamınoral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamın konsantrasyonunda vepsikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır. Flukonazol ile tedaviedilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisi gerekliyse,benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygun şekildeizlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir. Flukonazol ile beraber sisapriduygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylarrapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.
Doz Önerisi: Tinea pedis, tinea korporis, tinea kruris ve kandidaenfeksiyonlarını içeren dermal endikasyonlarda önerilen doz haftadabir kez 150 mg tek kapsüldür. Tedavi süresi 2-4 haftadır. Tinea pediste6 haftaya varan tedavi gerekebilir. Akut ve rekürrent vajinal kandidiyaziste1 kapsül tek doz halinde kullanılır
Kansilak Lavman
Sorbitol 5.350 g,Tween 80 0.090 g, sodyum sitrat 0.900 g, gliserin 3.660 g
Ambalaj: 10 g’lik tüp
End.:Kolon verektum atonileri, gebelik dönemi kabızlıklarıyla bebek ve çocuklarınkabızlıkları, miyokard enfarktüsü ve hipertansiyon gibi kabızlıklailintili durumlarda, rektoskopi ve cerrahi müdahale gibi bağırsaklarınboşaltılması gereken durumlarda endikedir.
Kontr.E.:Fistül vehemoroid tedavilerinde kontrendikedir. Anorektal bölgede yapılanoperasyon sonu, akut apandisit, tifo, bağırsak travması, iltihabıve kanamalarında kontrendikedir.
Yan E.:Sık kullanılmasıdurumunda anal yanmalar ve konjestif rektitlere neden olabilir.
Doz Önerisi: Bir veya yarım tüp, anal yolla uygulanır
Kanzuk Pastil
Ökaliptus %7, mentol%10
Ambalaj: 50 g’lik ambalaj.
End.:Soğuk algınlığı,öksürük gibi durumlarda rahatlatıcı olarak kullanılır.
Doz Önerisi: Günde 8-10 adet ağızda emilir
Kapnax Tablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet:: Fort tablet 550 mgx10 ve 20 tablet
End.:Migrenprofilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji,miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonuve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimisonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir
Kapril Tablet
Kaptopril
Ambalaj: 25 mgx48 tablet.
End.:ACEinhibitörü olarak hipertansiyonun inisyal tedavisinde (böbrek fonksiyonlarıbozuk olanlarda, başka ilaçlarla tedaviye yanıt vermeyen veya builaçlarla tedavi sırasında ağır yan etkiler görülen hipertansiyonda)ve diüretikler veya dijitalin ile terapiden yeterli sonuç alınamayankalp yetmezliğinde kullanılır.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kontrendikedir. Böbrek yetmezliği ve immün sistem hastalıkları(özellikle sistemik lupus eritematozus) bulunan hastalarda uygulamaçok dikkatli yapılmalıdır.
Uyar.: Gebeler üzerinde yeterli araştırma yoktur. Bunedenle gebelere ancak sağlayacağı yarar, fetüs üzerine olasıriskten ağır basıyorsa verilmelidir. Emziren annelere verilmemeli;verilmesi gerekiyorsa emzirmeye son verilmelidir. Kaptoprilinilk dozunun ardından hipotansiyon görülebilir. Böbrek fonksiyonlarıbozuk olanlarda, ciddi oto immün hastalıklarda, kollajen doku hastalıklarıve lupus erythematosusda, akyuvarları veya immün yanıtı etkileyenilaçlarla tedavi görenlerde nötropeniye yol açabileceğindenkaptopril dikkatli kullanılmalıdır. Nötropeni görülenlerde ilaçkesilmeli ve yakından izlenmelidir.
Yan E.:Ciltte kızarıklık,alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve rahatsızlık hissi, nötropeni,agranülositoz, lökopeni, proteinüri, hipotansiyon, nefrotiksendromla birlikte akut böbrek yetmezliği, kanda potasyum konsantrasyonununartması, tat alma duyusunda değişiklik ve gastrik irritasyon görülebilir.
Etkileş.:Sempatikaktiviteyi etkileyen (örn. adrenerjik nöron blokerleri) ilaçlarlabirlikte verildiğinde; kalp yetmezliği olgularında vazodilatörlerleberaber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. İndometasin vediğer antienflamatuvar analjezikler kaptoprilin antihipertansifetkisini azaltabilirler.
Doz Önerisi: Hipertansiyon tedavisinde günde 2-3×1 tabletlebaşlanır ve 2 hafta içinde yeterli yanıt alınamazsa günde 3×2 tabletve gereğinde 3×4 tablete kadar yükseltilir. Maksimum günlük doz 450mg’dir. İstenildiğinde tiyazit grubu diüretiklerle kombine edilebilir.Kalp yetmezliğinde; eğer hasta diüretiklerle tedavi ediliyorsabaşlangıç dozu 3x¼-½ tablettir. Diüretik kullanmayan hastalardaise 3×1 tabletle başlanır. Bu doz günde 3×4-8 tablete kadar çıkartılabilir.Çocuklarda çok gerekli olursa kullanılmalı ve 3 eşit doza bölünen1 mg/kg uygulanmalıdır. Maksimum günlük çocuk dozu 6 mg/kg’dir
Kaptoril Tablet
Kaptopril
Ambalaj: 25 mgx50 tablet : 50 mgx50 tablet.
End.:ACEinhibitörü olarak hipertansiyonun inisyal tedavisinde (böbrek fonksiyonlarıbozuk olanlarda, başka ilaçlarla tedaviye yanıt vermeyen veya builaçlarla tedavi sırasında ağır yan etkiler görülen hipertansiyonda)ve diüretikler veya dijitalin ile terapiden yeterli sonuç alınamayankalp yetmezliğinde kullanılır.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kontrendikedir. Böbrek yetmezliği ve immün sistem hastalıkları(özellikle sistemik lupus eritematozus) bulunan hastalarda uygulamaçok dikkatli yapılmalıdır.
Uyar.: Gebeler üzerinde yeterli araştırma yoktur. Bunedenle gebelere ancak sağlayacağı yarar, fetüs üzerine olasıriskten ağır basıyorsa verilmelidir. Emziren annelere verilmemeli;verilmesi gerekiyorsa emzirmeye son verilmelidir. Kaptoprilinilk dozunun ardından hipotansiyon görülebilir. Böbrek fonksiyonlarıbozuk olanlarda, ciddi oto immün hastalıklarda, kollajen doku hastalıklarıve lupus erythematosusda, akyuvarları veya immün yanıtı etkileyenilaçlarla tedavi görenlerde nötropeniye yol açabileceğindenkaptopril dikkatli kullanılmalıdır. Nötropeni görülenlerde ilaçkesilmeli ve yakından izlenmelidir.
Yan E.:Ciltte kızarıklık,alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve rahatsızlık hissi, nötropeni,agranülositoz, lökopeni, proteinüri, hipotansiyon, nefrotiksendromla birlikte akut böbrek yetmezliği, kanda potasyum konsantrasyonununartması, tat alma duyusunda değişiklik ve gastrik irritasyon görülebilir.
Etkileş.:Sempatikaktiviteyi etkileyen (örn. adrenerjik nöron blokerleri) ilaçlarlabirlikte verildiğinde; kalp yetmezliği olgularında vazodilatörlerleberaber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. İndometasin vediğer antienflamatuvar analjezikler kaptoprilin antihipertansifetkisini azaltabilirler.
Doz Önerisi: Hipertansiyon tedavisinde günde 2-3×25 mg dozlabaşlanır ve 2 hafta içinde yeterli yanıt alınamazsa günde 3×50 mgve gereğinde 3×100 mg’ye kadar yükseltilir. Maksimum günlük doz 450mg’dir. İstendiğinde tiyazit grubu diüretiklerle kombine edilebilir.Kalp yetmezliğinde, eğer hasta diüretiklerle tedavi ediliyorsabaşlangıç dozu 3×6.25-12.5 mg’dir. Diüretik kullanılmayan hastalardaise 3×25 mg ile başlanır. Bu doz günde 3×50-100 mg’ye kadar çıkartılabilir.Çocuklarda çok gerekli olursa kullanılmalı ve 3 eşit doza bölünen1 mg/kg uygulanmalıdır. Maksimum günlük çocuk dozu 6 mg/kg’dir. Tabletleryemeklerden 1 saat önce alınmalıdır
Karazepin Tablet
Karbamazepin
Ambalaj: 200 mgx25 ve 160 tablet:: 400 mgx25tablet
End.:Epilepsitedavisinde, sekonder jeneralizasyonla veya sekonder jeneralizasyon olmaksızınkompleks veya basit parsiyel nöbetler (bilinç kaybı ile veya bilinç kaybıolmaksızın), jeneralize tonik-klonik nöbetler, nöbetlerin karışık şekillerindeendikedir ve hem monoterapi hem de kombine tedavi için uygundur. Genellikleabsans nöbetlerinde (petit mal) ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akutmani ve bipolar afektif bozuklukları önlemek ve oluşumunu azaltmak için sürektedavisinde; alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromunda; idiyopatiktrigeminal nevralji ve multipl skleroza bağlı (tipik veya atipik) trigeminalnevraljide, idiyopatik glossofaringeal nevraljide; ağrılı diyabetiknöropatide; Diabetes insipidus sentrali; nörohormonal orijinli poliüri vepolidipsi tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarakbenzerlik gösteren ilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık.Atriyoventriküler blok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitantporfirisi olan hastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisiolduğundan karbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez.MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.
Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi halindekarbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğuveya aktif karaciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebelerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk3 ayı içerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepinkullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepininneden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırkendikkatli olmalıdırlar.
Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nörolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.
Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksifen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josamisin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon, progabid veyateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabili
Karbalex Retard Tablet
Karbamazepin
Ambalaj: 300 mgx50 tablet : 600 mgx50 tablet.
End.:Epilepsijeneralize tonik-klonik ve parsiyel konvülsiyonların tedavisinde uygulanır(grand mal, fokal konvülsiyonlar, temporal lob epilepsiler gibi). Ayrıcatrigeminal nevraljilerde, bu hastalığın paroksismal ağrı ataklarınıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Karbamazepine karşı aşırı duyarlığıolduğu bilinen olgularda kontrendikedir. Atriyoventriküler iletimi depreseedebildiğinden, bu tür bir iletim sorunu olan olgularda uygulanması pacemakertakılmadığı sürece kontrendikedir.
Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi halindekarbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğuveya aktif karaciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebelerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğinilk 3 ayı içerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepinkullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler.Karbamazepinin neden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatliolmalıdır.
Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona benzer etkisine bağlı olarak gelişen, ender durumlardaletarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nörolojik anormalliklerlebirlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi ve düşük plazmaosmolalitesi.
Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksifen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josamisin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon, progabid veyateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir. MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 15 gün öncekesilmelidir
Karbasif Tablet
Karbamazepin
Ambalaj: 200 mgx24 tablet
End.:Jeneralizetonik-klonik nöbetler (Grand mal). Kompleks semtomatolojisi olan kısminöbetler.Kısmi ve jeneralize nöbetlerin birarada olduğu karışık epilepsi nöbetleri.Trigeminus nevraljisi, glossofarengeal nevralji ve çeşitli nedenlere bağlınevralji ve nöropatiler. Multipl skleroz nedeniyle görülen çeşitlirahatsızlıklar, parestezi. Diabetes insipidus. Alkolü bırakma sendromu.
Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarakbenzerlik gösteren ilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık.Atriyoventriküler blok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitantporfirisi olan hastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisiolduğundan karbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez.MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.
Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir.Nöbetlerin alevlenmesi halinde karbamazepin kesilmelidir. Karbamazepinileri derecede karaciğer bozukluğu veya aktif karaciğer hastalığıdurumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik gebelerin özel bir dikkatle tedaviedilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde yarar/zararoranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepin kullanan annelerbebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik deri reaksiyonu gibi) bakımındanbebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepinin neden olduğusersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğini azaltabilir; bu nedenlehastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.
Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona benzer etkisine bağlı olarak gelişen, ender durumlardaletarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nörolojik anormalliklerlebirlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi ve düşük plazmaosmolalitesi.
Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksifen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josamisin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon, progabid veyateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir
Karberol Tablet
Karbamazepin
Ambalaj: 200 mgx20 ve 160 tablet
End.:Diğerantikonvülsan ilaçların etki etmediği epilepsiler: Kompleks semptomatoloji ileseyreden parsiyel nöbetler (psikomotor, temporal lob), genel tonik-kloniknöbetler (Grand mal) ve bunları da içeren genel karma nöbetler ve diğer genelparsiyel nöbetler ile trigeminal nevraljilerdeki ağrıyı ortadan kaldırmadaendikedir.
Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.
Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi halindekarbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğuveya aktif karaciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebelerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğinilk 3 ayı içerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepinkullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepininneden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatliolmalıdırlar.
Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nörolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.
Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksifen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josamisin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon, progabid veyateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.
Doz Önerisi:Epilepside, yetişkinlerde başlangıç dozu günde 1 veya 2kez 200 mg’dir. Hastanın durumuna göre bu doz yavaş yavaş artırılarakgünde 2-3 kez 400 mg’ye çıkarılmalıdır. Günde 6 tabletten (1200 mg) fazlaalınmamalıdır. Çocuklarda 1 yaşın altında günde 100-200 mg, 1-5 yaşgünde 200-400 mg, 5-10 yaş günde 400-600 mg, 10-15 yaş günde 600-1000 mg. Bumiktar günde 2-3 eşit dozlara bölünerek verilmelidir. Trigeminal nevraljide: Başlangıçta günde 2 kez 100 mg(yarım tablet) alınır. Ağrı ortadan kalkıncaya kadar doz (günde 200mg=1 tablet) artırılabilir. Günde 1200 mg aşılmamalıdır. Yeterlietki sağlandığında doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Alkol abstinens belirtileri: Hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır.Günde 600-800 mg’lik dozlar genellikle yeterli olur. Belirtilerinşiddetli olduğu durumlarda karbamazepinin yanında klometizol,klordiazepoksit gibi sedatif-hipnotik ilaçlar da verilmelidir.Akut dönem geçtikten sonra karbamazepin ile tek başına tedaviye devamedilir. Diabetes insipidus: Yetişkinlerde ortalama dozgünde 2-3 kez 200 mg’dir. Diabetik nöropati: Günde 2-4 kez 200 mg’dir
Kardil-SR FilmTablet
Diltiazem HCl
Ambalaj: 60 mgx50 tablet.
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğuanjina pektoris ile efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektorisinprofilaktik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Ventrikülerpace-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda,ventriküler pace-maker kullanılmayan II. veya III. derece atriyoventrikülerbloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 120 mmHg’nin altında olanhipotansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda, diltiazemekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve röntgen yardımıyla akut miyokardenfarktüsü ve pulmoner konjesyonu olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerdedikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirme süresinde kullanmagüvenliği kanıtlanmamıştır. Endikasyona göre bu risk faktörü daimagöz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Bulantı,ödem, artimi, baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon,senkop, kalp yetmezliği, baş dönmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon,halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon, dispepsi, kusma,diyare ya da kabızlık, pirosiz, ürtiker, prurit, fotosensitivite,poliüri, noktüri, parestezi ve osteoartiküler ağrılar görülebilir.
Etkileş.:Diltiazeminb-blokerler ve dijital müstahzarlarıylabirlikte kullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisiniartırır.
Doz Önerisi: Başlangıçta doz, hastanın gereksinimine göreayarlanmalıdır. Günde 1 kez 120 mg dozunda verilir ve günlük doz, yeterliyanıt alınamayan hastalarda çok dikkatli bir şekilde 240 ile 360mg’ye kadar artırılabilir. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden yutulmalıdır
Kardilat FilmTablet
Nifedipin
Ambalaj: 10 mgx30 tablet
End.:Kronikstabil anjina pektoris (efor anjinası) ve vazospastik anjina pektoris(Prinzmetal anjina, varyant anjina) gibi koroner arter hastalığı; esansiyelhipertansiyon ve hipertansif krizler; primer ve sekonder Raynaud sendromununtedavisinde endikedir
Kontr.E.:Nifedipineaşırı duyarlığı olanlarda ve kardiyovasküler şokta kullanılmamalıdır.Rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır. Nifedipin gebelikte kontrendikedir. Emzirme dönemindenifedipinin kullanılması elzem olduğu takdirde, öncelikle emzirmeye sonverilmelidir.
Uyar.: Kan basıncı çok düşük (sistolik kanbasıncının 90 mmHg’den düşük olduğu ciddi hipotansiyon) olan hastalarda,belirgin kalp yetmezliği ve ciddi aort stenozu olgularında dikkatliolunmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, nadiren anjina pektoris ortayaçıkabilir. Miyokardiyal enfarktüsü hastalığın doğal seyrinden ayırmak mümkünolmasa da, bazı izole olgularda miyokardiyal enfarktüs oluşumu tanımlanmıştır.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastaların dikkatle izlenmesi ve ciddiolgularda dozun düşürülmesi gerekebilir. Şiddeti kişiden kişiye değişebilen,ilaca karşı reaksiyonlar, araba sürme ve makine kullanma yeteneğinibozabilir.
Yan E.:En sıkgörülen yan etkileri asteni, ödem, baş ağrısı, periferik ödem, vazodilatasyon,palpitasyon, konstipasyon, baş dönmesi, baş ağrısıdır. Karın ağrısı, göğüsağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk, ağrı, anjina pektoris benzeri semptomlar,hipotansiyon, postural hipotansiyon, taşikardi, senkop, diyare, ağız kuruluğu,hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, bacak krampları, uykusuzluk, sinirlilik,parestezi, uyku hali, vertigo, dispne, kaşıntı, deride kızarıklık, noktüri,poliüri, anormal görme de bildirilmiştir.
Etkileş.:Nifedipininkan basıncını düşürücü etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir. Nifedipin vedigoksinin birlikte verilmesi, digoksin plazma düzeyinin yükselmesine yolaçabilir. Fenitoin ile nifedipinin birlikte kullanımında, nifedipininbiyoyararlanımı azalır ve etkinliği zayıflar. Kinidinle birlikte nifedipinuygulandığında, bazı olgularda plazma kinidin düzeyinde azalma veya nifedipininkesilmesiyle kinidin seviyesinde bir artış gözlenmiştir.Quinupristin/Dalfopristin ile nifedipinin birlikte kullanımı, nifedipininplazma konsantrasyonunda artışa yol açabilir. Simetidin plazma nifedipindüzeyini yükseltir ve antihipertansif etkiyi arttırabilir. Rifampisinnifedipinin etkinliğini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Diltiazem, nifedipinklirensini azaltır. Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsantrasyonunuarttırabilir. Sisaprid ile nifedipinin birlikte kullanımı nifedipininkonsantrasyonlarını arttırabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu gerek hipertansiyon gerekse anjinapektoris tedavisinde 3×1 tablettir. 120 mg’nin üzerinde dozlar nadirengerekir ve günde 180 mg’nin üzerine çıkılmamalıdır
Kardisentin Draje
Dipiridamol
Ambalaj: 75 mgx50 draje
End.:Kronik anginapektorisin uzun dönemli tedavisinde etkilidir. Ayrıca trombositlerinagregasyonunu önleyici etkisi dolayısıyla romatizmal kalp hastalığı,kapakçık protezleri ve diğer yüzeylerde trombus oluşmasının önlenmesindekullanılır.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur. Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Dipiridamol, akut anjinal ataklarıönlemede etkili değildir, fakat dipiridamol tedavisi sırasındaanjina pektoris nöbetleri azalır veya tamamen kaybolur. Aspirinlebirlikte kullanılmamalıdır. Aşırı dozda periferal vazodilatasyonyapabileceğinden hipotansiflerle birlikte kullanılmamalıdır.Hipotansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelerde kesin gereksinmedurumunda kullanılmalıdır. Süte geçer, emziren annelerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Özellikleyüksek dozlarda, gastrointestinal bozukluklarda baş ağrısı, bulantı,kusma, ciltte döküntü, hipotansiyon, vertigo ve bazan senkop gibiyan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Oral antikoagülanlarınve heparinin etkinliğini artırabilir. Antasitlerle birliktealındığında etkisi azalabilir.
Doz Önerisi: Ortalama doz, günde 225-300 mg’dir (3-4 draje). Drajelertercihen yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır
Kardozin Tablet
Doksazosin mesilat
Ambalaj: 2 mgx20 tablet :: 4 mgx20 tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde, hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontrolde ilk ajanolarak kullanılabilir. Tek antihipertansif ajan ile yeterli derecede kontrolaltına alınamayan hastalarda kalsiyum antagonisti, tiyazit diüretik, b-bloker veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörügibi diğer bir ajan ile birlikte kullanılabilir. Aynı zamanda, benign prostathiperplazisinin (BPH) veya BPH’ye eşlik eden idrar çıkışındaki azalmanın kliniksemptomlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Kinazolinlereaşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.:Doksazosininsuline duyarlığı bozulmuş olan hastalarda insülin duyarlığını artırır. Başdönmesi ve halsizlik veya nadiren şuur kaybı ile kendini gösteren postüralhipotansiyon, özellikle tedavinin başlangıcında bildirilmiştir. Karaciğerfonksiyon bozukluğu belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Gebelik veya emzirme döneminde doksazosinin güvenirliği henüz saptanmadığından,gebelik ve emzirme döneminde sadece potansiyel yararları olası risklerindenfazla ise kullanılmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, makine kullanmaveya motorlu araç kullanma aktivitelerinde bozulma görülebilir.
Yan E.:Hipertansiyonluhastalarla en sık raslanan yan etkiler postüral tipte (nadiren senkop ilebirlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlardır. BPH’de yapılan kontrollüklinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir.
Doz Önerisi: Sabah ya da akşam kullanılabilir. Hipertansiyonda olağangünlük doz sınırları günde 1-16 mg’dir. Tedavinin 1 veya 2 hafta süreyle gündebir kez verilen 1 mg ile başlatılması önerilmektedir. Daha sonraki 1 veya 2haftada doz günde 1 kez verilen 2 mg’ye çıkarılabilir. Olağan dozaj günde tekdoz olarak 2-4 mg’dir. BPH’de başlangıç dozu günde 1 kez 1 mg’dir, 2 mg’ye, 4mg’ye ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg’ye kadar çıkarılabilir. Önerilendozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dir
Karoksen Tablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet:: Fort tablet 550 mgx10 ve 20 tablet
End.:Migrenprofilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji,miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonuve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimisonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyöz hastalıklardaspesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretikamaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve guttedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir
Karum Film Tablet
Klopidogrel
Ambalaj: 75 mgx28 tablet
End.: Miyokard enfarktüsü (birkaç günden itibaren 35 güniçinde), iskemik inme (7. günden itibaren 6 ay içinde) veya periferal arteriyelhastalık ile asetilsalisilik asitle kombinasyon halinde ST segment yükselmesiolmayan akut koroner sendrom (stabil olmayan angina veya Q dalgasız miyokardenfarktüsü) görülen hastalardaki aterotrombotik olguların önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.: Klopidogrele karşı aşırı duyarlık, şiddetli karaciğeryetmezliği, peptik ülser veya intrakraniyal hemoraji gibi aktif patolojikkanama durumlarında ve emzirme döneminde kontrendikedir.
Uyar.: Travma, cerrahi veya diğer patolojik şartlar nedeniylekanama artışı riski altında olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Klopidogrel kanama süresini uzatır. Hastalara, klopidogrel aldıkları takdirdekanamanın durdurulmasının normalden daha uzun süre alacağı ve olağan dışıkanamaları derhal hekimlerine bildirmeleri gerektiği belirtilmelidir. Gebelikteancak açıkça endike olduğu takdirde kullanılmalıdır. İlacın emziren kadın içinönemi dikkate alınarak, emzirmenin ya da ilacın kesilmesi konusunda bir kararavarılmalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal hemoraji, intrakraniyal hemoraji, karınağrısı, dispepsi, gastrit, konstipasyon, döküntü görülebilir.
Etkileş.: Varfarin ile birlikte kullanımı önerilmez. Klopidogrel,glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. asteil salisilik asit, heparin, trombolitikler ve nonsteroidantienflamatuvar ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve yaşlılarda, miyokard enfarktüsünde aç veyatok karnına günde 75 mg’lik tek doz halinde verilmelidir. ST segment yükselmesiolmayan akut koroner sendrom (stabil olmayan angina veya Q dalgasız miyokardenfarktüsü) görülen hastalarda; tek 300 mg’lik yükleme dozuyla Karum tedavisinebaşlanmalıdır. Daha sonra tedaviye günde bir kez 75 mg ile devam edilmelidir
Karvea Tablet
İrbesartan
Ambalaj: 75 mgx28 tablet :150 mgx28tablet : 300 mgx28 tablet.
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır. Hipertansiyonlu ve Tip 2 diabetesmellituslu hastalardaki böbrek hastalığının tedavisinde antihipertansiftedavinin bir parçası olarak kullanılır.
Kontr.E.:İrbesartanaaşırı duyarlığı olanlar ile gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.
Uyar.: Diyare veya kusma, diyettetuz kısıtlaması, yoğun diüretik tedavi sonucu sıvı ve/veya sodyumkaybı olan hastalarda özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyongörülebilir. Bilateral böbrek arterlerinde daralma olan ya da çalışantek böbrek arterinde daralma bulunan hastalarda renin-anjiyotensin-aldosteronsistemini etkileyen ilaçların kullanılması, ciddi hipotansiyonve böbrek yetersizliği riskini artırır. Renin-anjiyotensin-aldosteronsistemini etkileyen diğer ilaçlarla tedavi sırasında özellikleböbrek yetersizliği ve/veya kalp yetmezliği durumlarında hiperkalemigörülebilir. İrbesartan kullanırken de aort veya mitral kapak daralmasıya da obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalardaözel bir dikkat gösterilmelidir. Damar tonusu ve böbrek fonksiyonlarıesas olarak renin-anjiyotensin-aldosteron sistemine bağlı olan hastalarda(örneğin ciddi konjestif kalp yetersizliği ya da renal arter stenozudahil böbrek hastalığı olan hastalar), bu sistemi etkileyen ilaçlarınkullanılması durumunda akut hipotansiyon, azotemi, oligüri veyanadiren akut böbrek yetersizliğiyle karşılaşılabilir. Anjiyotensin-IIreseptör antagonistleriyle de benzer etkilerin ortaya çıkma olasılığıgöz ardı edilmemekle birlikte, irbesartan kullanımında bu etkileringözlendiği bildirilmemiştir. Herhangi bir antihipertansif ajandaolduğu gibi, iskemik kardiyopati ya da iskemik kardiyovaskülerhastalığı olan hastalarda kan basıncının aşırı derecede düşmesimiyokard enfarktüsü ya da strok ile sonuçlanabilir.
Yan E.: Yüzde kızarma, baş ağrısı, kas-iskelet travması,hipotansiyon ya da ortostatik hipotansiyon, sersemlik, baş dönmesigörülebilir.
Etkileş.: Diğer antihipertansif ajanlar, irbesartanın hipotansifetkisini artırabilir. Bununla birlikte irbesartan, tiyazit diüretikleri,uzun etkili kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler gibi diğerantihipertansif ajanlarla birlikte güvenle kullanılmaktadır. İrbesartanınserum potasyum düzeyini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımınınserum potasyumunda artışa yol açabileceğini göstermiştir. Lityumlabirlikte anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanılmasıdurumunda, serum lityum konsantrasyonunun geri dönüşümlü bir biçimdearttığı ve toksisite geliştiği bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde bir kere 150mg’dir. Karvea yemeklerle veya yemeklerdenbağımsız olarak uygulanabilir. Günde tek doz 150 mg ile elde edilen24 saatlik kan basıncı kontrolü, 75 mg’lik dozdan daha iyidir. Bununlabirlikte, özellikle hemodiyaliz hastaları ve 75 yaşın üzerindekihastalarda tedaviye 75 mg’lik doz ile başlanması düşünülmelidir.Günde tek doz 150 mg ile kan basıncı yeterli oranda kontrol altında tutulamayanhastalarda, doz 300 mg’ye yükseltilebilir ya da başka bir antihipertansifajan ilave edilebilir. Hipertansif tip 2 diyabetik hastalarda tedavi 150mg, günde tek doz irbesartan ile başlatılmalı ve renal hastalığın tedavisindetercih edilen sürek dozu olan günde tek doz 300 mg’ye titre edilmelidir
Karvezide Tablet
İrbesartan,hidroklorotiyazit
Ambalaj: 150 mg+12.5 mgx28 tablet : 300 mg+12.5 mgx28 tablet.
End.:Tekbaşına irbesartan veya hidroklorotiyazit uygulamasıyla kan basıncının yeterlioranda kontrol altına alınamadığı esansiyel hipertansiyon olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Gebelik velaktasyon. Etkin maddelerden herhangi birine veya diğer sulfonamid türevimaddelere (hidroklorotiyazit bir sulfonamid türevidir) karşı aşırı duyarlık.Hidroklorotiyazit ile ilgili kontrendikasyonlar: Ciddi böbrek bozukluğu,refrakter hipokalemi, hiperkalemi, ciddi karaciğer bozukluğu, biliyer sirozve kolestaz.
Uyar.:Hipertansiyonluhastalarda nadiren semptomatik hipotansiyona neden olabilir. Semptomatikhipotansiyon, yoğun diüretik tedavisi, diyette tuz kısıtlaması, diyare veyakusma sonucu sıvı ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda, özellikle ilk dozdansonra beklenebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmasıdurumunda, serum ürik asit, potasyum ve kreatinin düzeylerinin periyodik olarakizlenmesi önerilmektedir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu ya da ilerleyici karaciğerhastalığı olan hastalarda tiyazitler dikkatli kullanılmalıdır, çünkü sıvı veelektrolit dengesindeki küçük değişiklikler bile karaciğer komasına nedenolabilir. Hidroklorotiyazit, anti-doping testlerinde pozitif sonuçlara yolaçabilir.
Yan E.:Baş ağrısı,baş dönmesi, yorgunluk, bulantı/kusma ve anormal işeme bildirilmiştir. Ödem,cinsel fonksiyon bozukluğu, ishal, baş dönmesi (ortostatik), yüz kızarması,libido değişiklikleri, taşikardi, bacaklarda şişme görülebilir
Kaskadil Flakon IV
Antihemofilik faktörB (Faktör IX) 250 IU, protrombin (Faktör II) 300-450 IU, prokonvertin(Faktör VII) 200-350 IU, stuart faktör (Faktör X) 300-500 IU, sodyum heparin<50 IU
Ambalaj: 1 liyofilize flakon ve 20mL’lik 1 çözücü ampul, 1 transfer iğnesi, filtre iğnesi.
End.:K vitamininebağlı faktörlerin ağır düzeyde eksikliğindeki kanama komplikasyonlarındankorunma ve tedavisinde ve oral antikoagülanların doz aşımında kullanılır.Ayrıca, faktör II veya faktör X eksikliğine bağlı kanamalardan korunmave tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Trombozriski olanlarda veya dissemine intravasküler koagülasyonlu hastalarda;müstahzarın bileşiminde yer alan maddelere allerjisi olanlardakontrendikedir.
Uyar.: Eğer allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar oluşursa,uygulamaya hemen son verilmeli ve gerekli tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.Riskli hastalardakullanımı, özellikle enjeksiyon tekrarlanacaksa yakın denetimgerektirir. Gebelikte artan tromboemboli riski göz önüne alınırsa,kesin gerekmedikçe, gebe kadınlarda ve doğum sonrası dönemde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Allerjikve anafilaktik reaksiyonlar veya titreme ve ateş yükselmesi ile beraberoluşan reaksiyonlar çok ender bildirilmiştir.
Etkileş.: Kumarin türevlerine karşı oluşanantagonistik etki dışında başka bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.Diğer ilaçlarla karıştırılmaması önerilir.
Doz Önerisi: Yerine koyma tedavisinin süresi ve dozu, eksikliğinşiddetine, endikasyona (korunma ve tedavi), klinik semptomlarave laboratuvar sonuçlarına bağlıdır. İyileşme hızı, eksikliğigörülen faktörlere bağlı olarak değişir
Katarin Kapsül
Parasetamol 250mg, klorfeniramin maleat 2 mg, oksolamin sitrat 100 mg
Ambalaj: 15 ve 30 kapsül.
Katarin Pediatrik Şurup
Parasetamol 120 mg,klorfeniramin maleat 1 mg, oksolamin sitrat 50 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
Katarin Forte Tablet
Parasetamol 650 mg,oksolamin sitrat 200 mg, psödoefedrin HCI 60 mg, klorfeniramin maleat 4 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Nezle,grip, soğuk algınlığı, rinit, farenjit, sinüzit, bronşit, larenjit gibi üstsolunum yolları enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde ve saman nezlesi,vazomotor rinit gibi üst solunum yollarının allerjik hastalıklarınınsemptomatik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstruksiyon, daraçılı glokom, akut astım hastalığı olanlarda ve bileşimdeki maddelere karşıhipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Gebeliğin ilk üç ayında veemziren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Böbrek, karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda ve alkolbağımlılığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Uyuklama, çarpıntı, görmede bulanıklık, idrar yapmazorluğu, ağız kuruluğu, deri allerjisi, taşikardi, kulak çınlaması, mideyanması, fotosensitivite.
Etkileş.: Alkol, fenotiyazinler, trisiklik antidepressanlarklorfeniramin ile karşılıklı olarak merkezi sinir sistemi üzerindeki depressanetkiyi arttırırlar. Klorfeniraminin antimuskarinik etkisi atropin, amantadin,haloperidol, fenotiyazinler, prokainamid, kinidin tarafından arttırılır. MAOinhibitörleri klorfeniraminin antimuskarinik ve MSS depressan etkisinifazlalaştırır. Kronik alkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolunhepatotoksisite riski artabilir. Hepatik enzim indükleyicileri (barbituratlar,primidon) parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğiniazaltabilir.
Doz Önerisi:KatarinKapsül: Büyükler için alışılmış dozgünde 3 kez 1-2 kapsüldür. 6-12 yaş arası çocuklarda 1 kapsül 8 saatarayla günde 3 kez alınabilir. 6 yaşındaki ve daha küçük çocuklardaönerilmez.Katarin Pediatrik Şurup: Olağan doz günde 3-4 kez olmak üzere, yetişkinler ve 12yaşından büyük çocuklar için bir kerede 1-2 ölçek, 6-12 yaş arası çocuklar içinbir kerede 1/2-1 ölçek, 2-6 yaş arası çocuklar için olağan doz bir kerede 1/2ölçek, 6 ay-2 yaş arası çocuklarda doz hekim tarafından tayin edilmelidir. 6aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.KatarinForte Tablet: Büyükler ve adölesan çağınüstündeki (12 yaşından büyük) gençler için olağan doz, 6-8 saat ara ile alınmaküzere günde ortalama 3 veya 4 tablettir
Kazepin Tablet
Karbamazepin
Ambalaj: 200 mgx24 ve 160 tablet.
End.:Epilepsi tedavisinde,sekonder jeneralizasyonla veya sekonder jeneralizasyon olmaksızın kompleks veyabasit parsiyel nöbetler (bilinç kaybı ile veya bilinç kaybı olmaksızın),jeneralize tonik-klonik nöbetler, nöbetlerin karışık şekillerinde endikedir vehem monoterapi hem de kombine tedavi için uygundur. Genellikle absansnöbetlerinde (petit mal) ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akut mani vebipolar afektif bozuklukları önlemek ve oluşumunu azaltmak için sürektedavisinde; alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromunda; idiyopatiktrigeminal nevralji ve multipl skleroza bağlı (tipik veya atipik) trigeminalnevraljide, idiyopatik glossofaringeal nevraljide; ağrılı diyabetiknöropatide; Diabetes insipidus sentrali; nörohormonal orijinli poliüri vepolidipsi tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.
Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi halindekarbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğuveya aktif karaciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebelerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk3 ayı içerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepinkullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepininneden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırkendikkatli olmalıdırlar.
Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nörolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.
Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksifen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josamisin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon, progabid veyateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.
Doz Önerisi:Epilepside, Kazepin ile tedavinin küçük dozlarda başlatılması vedaha sonra istenen terapötik etki sağlanana kadar dozun bireyselolarak artırılması önerilir. Erişkinlerde tedaviye günde 1-2 kez 200 mg ile başlanır.Daha sonra doz optimum yanıt alınıncaya kadar azar azar artırılmalıdır(genellikle günde 2-3 kez 400 mg). Çocuklarda kg başına 10-20 mg olacakşekilde; 1 yaşına kadar günde 100-200 mg, 1-5 yaş arası günde 200-400mg, 6-10 yaş arası günde 400-600 mg, 11-15 yaş arası günde 600-1000 mg önerilir.Bu miktarlar günde birkaç doza bölünerek verilir. Trigeminal nevraljide, günlük 200-400 mg başlangıç dozu,ağrı kayboluncaya kadar azar azar artırılır (genellikle günde 3-4kez 200 mg), sonra doz sürek düzeyleri yeterli oluncaya kadar kademeliolarak azaltılır. Yaşlılarda ve duyarlı kişilerde günde 2 kez 100mg’lik başlangıç dozu önerilir. Alkolü bırakma sendromunda ortalama doz günde 3 kez 200mg’dir. Ağır durumlarda bu doz ilk birkaç gün içinde artırılabilir(günde 3 kez 400 mg gibi). Diabetes insipidusda erişkinler için ortalama dozgünde 2-3 kez 200 mg’dir. Çocuklarda doz, yaş ve kilo ile orantılı olarakazaltılmalıdır. Ağrılı diyabetik nöropatide ortalama doz günde 2-4 kez 200mg’dir
Kefsid Kapsül
Sefaklor
Ambalaj: 500 mgx12 kapsül.
Kefsid Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz
Sefaklor
Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL:: 250 mg/5 mLx100 mL
End.:Duyarlıbakterilerden kaynaklanan otitis media, pnömoni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları,farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefritve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir. Kontr.E.:Sefalosporintürevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastadasefaklor, sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşıaşırı duyarlık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır.Belirginderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.Gebelikte kullanımının güvenirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklordüşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelereuygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar gözlenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.
Etkileş.:Sefaklor vevarfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir.Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.
Doz Önerisi: Kapsüller bir miktar suyla alınmalıdır. Erişkinleriçin olağan doz; 8 saat arayla 250 mg’dir. Ciddi enfeksiyonlarda (örneğinpnömoni) doz iki katına yükseltilebilir. Çocuklarda önerilenolağan doz; üç eşit doza bölünmek üzere 20 mg/kg/gün’dür. Daha ciddienfeksiyonlarda (örneğin, otitis media) 40 mg/kg/gün (maksimum 1g/gün) dozunda uygulanması önerilir. Otitis media ve farenjit tedavisindegünlük toplam doz, 12 saat arayla uygulanmak üzere iki eşit dozabölünebilir. Böbrek yetersizliği durumlarında Kefsid dikkatle uygulanabilir ve genellikledoz azaltılması gerekmez. b-hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda,önerilen tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır
Kemicetine Kapsül
Kloramfenikol
Ambalaj: 250 mgx24 kapsül
Kemicetine Süspansiyon
Kloramfenikol levojir
Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Kemicetine Süksinat Flakon
Kloramfenikol
Ambalaj: 1 gx1 flakon ve 6 mL’lik çözücü.
End.:Bakteriyemi,menenjit ve Gram-negatif bakterilerin neden olduğu diğer ağır enfeksiyonlar,diğer antibiyotiklere direnç gösteren ve kloramfenikole duyarlıolduğu saptanan mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardave kistik fibroziste endikedir.
Kontr.E.:Kloramfenikolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Kloramfenikol hafifenfeksiyonlarda, endikasyon sahasına girmeyen hastalıklarda(örn. soğuk algınlığı, influenza, boğaz enfeksiyonları) veya bakteriyelenfeksiyonların önlenmesinde (profilaktik olarak) kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda,önerilen dozlarda bile antibiyotiğin kan düzeyinde aşırı bir yükselmegörülebilir. Böbreklerde toksik etki gösterebileceğindenemziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerdekullanılmamalıdır.
Prematürelerdeve bebeklerde Gray sendromu oluşabileceği düşünülerek dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Kloramfenikolkullanımından sonra ciddi ve öldürücü kan diskrazileri (aplastikanemi, trombositopeni ve granülositopeni) görülebilir. Daha aztehlikeli ilaçların etkili olduğu durumlarda kloramfenikol kullanılmamalıdır.Büyük ölçüde ölümle sonuçlanan ve aplastik anemiye dönüşen irreversiblkemik iliği depresyonu, kemik iliği aplazisi ve hipoplazisinintedavisinden haftalar veya aylar sonra görülebilir. Baş ağrısı,mental konfüzyon, uzun süreli tedavilerde optik ve periferal nevrit,ateş ciltte döküntü, ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi görülebilir.Tifo tedavisi sırasında tifo basillerinin süratle yok edilmesiyleaçığa çıkan endotoksinler Herxheimer reaksiyonuna yol açabilir.
Etkileş.:Kemik iliği depresyonuna yolaçabilecek diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Tolbutamid,fenitoin, bishidroksikumarin gibi ilaçların toksisitesini artırabilir.Fenitoin ve barbitüratlar kloramfenikolün inaktivasyonunu hızlandırır,parasetamol ise inaktivasyonu yavaşlatır.
Doz Önerisi:Kemicetine Kapsül/Süspansiyon: Çocuklarda ve erişkinlerde ortalamagünlük dozu kg başına 50 mg’dir. Bu doz 4 eşit kısma bölünerek 6 saatara ile verilir. Bakteriyemi ve menenjit gibi ağır enfeksiyonlardave tedaviye hafif direnç gösteren mikroorganizmaların oluşturduğuenfeksiyonlarda günlük doz 100 mg/kg’ye kadar artırılabilir, ancakolabilen en kısa sürede bu doz günde 50 mg/kg’ye indirilmelidir. Yenidoğanbebeklerde günlük doz 25 mg/kg olarak hesaplanmalı ve 4 eşit kısmabölünerek 6 saat ara ile verilmelidir. 15 günlükten büyük bebeklere(prematüre olmamak şartıyla) 50 mg/kg’lik 1 günlük doz uygulanabilir.Kemicetine Flakon: 1 g Kemicetine Süksinat içeren flakonun 10 cc steril suveya serum fizyolojik ile çözülerek hazırlanan %10’luk solüsyonunen az 1 dakikalık bir sürede IV olarak verilmesi önerilir. IM uygulamalarda flakon içeriği6 cc’lik steril enjektabl suda (ambalaj içinde birlikte verilen) eritilir.Olabilenen kısa sürede tedaviye oral yoldan devam edilmelidir. Kloramfenikolünçocuklarda ve erişkinlerde ortalama günlük dozu kg başına 50mg’dir. Bu doz 4 eşit kısma bölünerek 6 saat ara ile verilir. Bakteriyemive menenjit gibi ağır enfeksiyonlarda ve tedaviye hafif dirençgösteren mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda günlükdoz 100 mg/kg’ye kadar artırılabilir, ancak olabilen en kısa süredebu doz günde 50 mg/kg’ye indirilmelidir. Yenidoğan bebeklerde günlükdoz 25 mg/kg olarak hesaplanmalı ve 4 eşit kısma bölünerek 6 saat araile verilmelidir. 15 günlükten büyük bebeklere (prematüre olmamakşartıyla) 50 mg/kg’lik 1 günlük doz uygulanabilir. Metabolik fonksiyonlarınolgunlaşmadığından kuşkulanılan bebeklere ve çocuklara 25 mg/kg’lik1 günlük dozun verilmesi yeterlidir.
Kemicetine Göz Pomadı
Kloramfenikol
Ambalaj: 0.01 g/gx5 g’lik tüp.
End.:Kloramfenikoldüşük potansiyelli ilaçların etkisiz veya kontrendike olduğu çeşitlienfeksiyonlarda kullanılır. Genel olarak göz enfeksiyonlarınaneden olan patojenlerin etken olduğu kornea veya konjunktivadameydana gelen yüzeysel oküler enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Kloramfenikolekarşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Kloramfenikol lokal uygulamasındansonra aplastik anemiyi de içine alan kemik iliği hipoplazisi gözlenir.Kloramfenikolün lokal olarak kullanıldığı ciddi enfeksiyonlardatakviye olarak sistemik tedavi yapılmalıdır.
Yan E.: Kloramfenikolün kullanılmasıylaoluşan kan rahatsızlıkları gözlenebilir.
Doz Önerisi: Küçük miktarlarda alt konjunktival keseye her 3saatte veya daha sık aralıklarla uygulanır. Bu uygulama ilk 48 saatte gündüzve gece olarak yapılır. Gerekirse uygulamalar arasındaki intervallerarttırılabilir. Tedavi gözün normale dönmesinden sonra 48 saatdaha devam ettirilmelidir.
Kemicetine Ovül
Kloramfenikol
Ambalaj: 250 mgx6 ovül.
End.:Kadın genitalorganlarının enfeksiyöz hastalıklarının tedavisinde; vajinalflora virulansının aktivasyona uğraması halleri, vajinitler,trikomonas vajinalis, vulvovajinitler, servikovajinitlerde endikedir.
Kontr.E.: Toksik bir reaksiyon ile birlikteolsun veya olmasın, geçmişinde ilaca karşı duyarlık olanlardakloramfenikol kullanılmamalıdır.
Uyar.: Kemik iliği fonksiyonunu bozabilecekilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Böbrek ve karaciğer fonksiyonbozukluğu olanlarla gebelerde kloramfenikol dozu ve tedavi süresidikkatle ayarlanmalıdır. Kloramfenikol ile mükerrer tedavilerdenolabildiğince sakınılmalıdır.
Yan E.: Uzun süreli tedavilerde aşırıduyarlığı olanlarda reversibl ve irreversibl kan diskrazileri (aplastikanemi, hipoplastik anemi, trombositopeni, granülositopeni) görülebileceğidüşünülerek sık sık kan kontrolü yapılmalıdır. Nadiren bulantı,kusma, stomatit veya diyare yakınmaları olabilir. Ciltte makülozdöküntü, ürtiker gibi aşırı duyarlığa bağlı reaksiyonlar görülebilir.Nörotoksik reaksiyonlar (baş ağrıları, hafif konfüzyon ve delirium)görülebilir. Tedavi sonunda periferik ve optik nevritlereraslanabilir. Bu reaksiyonlar görüldüğünde tedavi derhal durdurulmalıdır.
Doz Önerisi: Endikasyonlarının birçoğunda hergün veya günaşırı1 ovül, gece yatarken uygulanır. Uygulamalara 10 gün süreyle devam edilir
Kemoprim Oral Süspansiyon
Trimetoprim 40 mg, sülfametoksazol200 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
Kemoprim Tablet
Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg
Ambalaj: 30 tablet
Kemoprim Fort Tablet
Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg
Ambalaj: 20 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarakverilmelidir.
Yan E.:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karın ağrısı ve anoreksi görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TM-SMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TM-SMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TM-SMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.
Doz Önerisi:Kemoprim Süspansiyon: 2 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonlarında 10 gün ve şigelloz tedavisindeise 5 gün süreyle 8 mg/kg trimetoprim ve 40 mg/kg sülfametoksazol 12saatte bir iki eşit doza bölünerek verilir. Pneumocystis carinii pnömonisinde ise 14 gün süreyle20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol her 6 saatte bir 4eşit doza bölünerek kullanılmalıdır
Kenacort-A Retard Ampul
Triamsinolon asetonid
Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 ampul.
End.:Sistemikkortikosteroid tedavisinin endike olduğu alerjik hastalıklar,dermatozlar, generalize romatoid artrit ve diğer konnektif dokuhastalıkları, aynı zamanda mafsalların, bursit, tendon kılıflarıveya gangliyonların enflamasyonlarının tedavilerinde endikedir.
Kontr.E.:Akut enfeksiyonu,herpes zosteri ve gözünde ülserli herpes simpleksi olanlarda immünolojikyanıt ve enflamatuvar reaksiyonlara karıştığı için kontrendikedir.Kullanımları sırasında canlı aşı uygulaması kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Peptik ülserli, osteoporozisli, psikoz veya ağır psikonevrozuolanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğu zaman; konjestif kalp yetmezliği,kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, enfeksiyon hastalığıolanlarda ve yaşlı kişilerde de çok büyük dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Sırt ağrısıosteoporoza işaret olabilir. İntrakraniyal basıncı artan çocuklarda risk artar,enfeksiyon acilen tedavi edilmelidir.
Etkileş.:Barbitüratlar,fenilbutozan veya rifampisinle birlikte verilirse ilacın metabolizmasıhızlanarak etkisi azalabilir.
Doz Önerisi: IM olarak uygulanır. Sistemik enjeksiyonlardaerişkinler için başlangıç dozu 60 mg ve sürek doz hastalık durumunagöre 20-80 mg ve 6-12 yaş arası çocuklarda ise 40 mg’dir. 6 yaşından küçükçocuklarda kullanılmamalıdır. Lokal enjeksiyonlarda küçük sahalariçin 40 mg uygulanır. Birden fazla hasta odak bulunduğunda her birmafsala birer enjeksiyondan total 80 mg uygulanır. İki enjeksiyonarasında 15 gün ara bulunmalıdır.
Kenacort-A Pomat
Triamsinolon asetonid
Ambalaj: 1 mg/gx20 g’lik tüp.
End.:Kortikosteroidlereyanıt veren dermatozların enflamatuvar ve pruritik semptomlarındaendikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İrritasyon belirtileri görülürse,topikal kortikosteroidlerin uygulanmasına son verilip, uygunolan diğer bir yönteme başvurulur. Gebelerde çok büyük zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır.Kullanılmasının çok gerekli olduğu durumlarda, geniş yüzeylere,büyük miktarlarda veya uzun üreli uygulamadan kaçınılmalıdır. Emzirenannelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklara topikal kortikosteroiduygulanması, etkili bir tedavi dozunun sağlanabileceği asgarimiktarla sınırlı tutulmalıdır.
Yan E.:Yanma, kaşıntı,irritasyon, kuruluk, folikülit, hipertirikoz, akne, hipopigmentasyon,perioral dermatit, alerjik kontakt dermatit, cilt maserasyonu, sekonderenfeksiyon, cilt atrofisi, stria ve milliaria gibi yan etkiler dahaçok kapalı uygulama sırasında görülebilir.
Doz Önerisi: Lezyonlu bölgeye ince bir tabaka halinde günde2-4 kez uygulanarak hafifçe ovulur. Kapalı uygulamaya, psoriazisveya diğer dirençli durumlarda başvurulur. Müstahzar az miktardalezyonun üzerine sürülür ve üzeri geçirgen olmayan bir madde ile örtülerekkenarları kapatılır. Eğer gerek görülürse, lezyon kapatılmadanönce su veya nemli pamuk uygulamasıyla nemlendirme sağlanabilir.Genellikle müstahzarı kapalı olarak akşamları uygulamak ve sabahlezyonun üstünü açmak uygun olur (12 saatlik kapama). Bu durumda sabahaçık olarak tekrar uygulanır.
Kenacort-A Orabase Pomat
Triamsinolon asetonid‰1
Ambalaj: 5 g’lik tüp.
End.:Aftözstomatit, ülseratif stomatit, takma diş stomatiti, takma dişlerinmeydana getirdiği ağrılı noktalar da dahil travmatik lezyonlar,deskuamatit gingivit, erosiv lichen planus gibi oral enflamatuvarve ülseratif lezyonların semptomlarının geçici olarak giderilmesindeve yardımcı tedavi olarak endikedir.
Kontr.E.: Ağız veya boğazda fungal, viral veya bakteriyelenfeksiyon varlığında kontrendikedir.
Doz Önerisi: Lezyonun üzerinde ince bir film meydana getirmeyeyetecek kadar sıkılır. Belirtilerin şiddetine göre ilacın tercihen yemeklerdensonra günde 2-3 kez uygulanması gerekebilir
Keppra Film Tablet
Levetirasetam
Ambalaj: 250 mgx50 tablet : 500 mgx50 tablet.
End.:16 yaşınüstündeki epilepsi hastalarında parsiyel başlangıç nöbetlerinde ek tedaviolarak kullanılır.
Kontr.E.:Levetirasetamaveya diğer pirolidon türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Tedavinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılmasıönerilmektedir. 16 yaşın altındaki hastalarda etkinlik ve güvenirliğineilişkin yeterli kanıt henüz bulunmamaktadır. Böbrek fonksiyonlarında azalmaolan hastalarda advers etkilerin görülme olasılığı artabilir. Gebelik boyuncaçok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Levetirasetam kullanırken anne sütüile besleme önerilmemektedir. Tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında,uyuklama hali veya diğer merkezi sinir sistemi ile ilişkili semptomlargörülebilir. Bundan dolayı bu tür görevleri yapacak kişilerin, kamyon sürücülerininve makine operatörlerinin dikkatli olması gereklidir.
Yan E.: Halsizlik, uyuklama, kazaya bağlı yaralanmalar, başağrısı, iştahsızlık, diyare, hazımsızlık, bulantı, amnezi, ataksi, konvülsiyon,depresyon, baş dönmesi, duygusal dalgalanmalar, saldırganlık, uykusuzluk,sinirlilik, tremor, denge kaybı, deri döküntüleri, çift görme gibi yan etkilergörülebilir.
Etkileş.: Bildirilmen bir etkileşmesi yoktur.
Doz Önerisi:Keppra oral yolla alınmalı ve yeterli miktarda su ileyutulmalıdır. Yemeklerle birlikte ve yemek dışında alınabilir. Günlük doz iki eşit miktardaverilmelidir. Erişkinler ve 16 yaşından büyüklerde başlangıçtaki tedavi dozugünde iki kere 500 mg’dir. Bu doza tedavinin ilk gününden itibarenbaşlanabilir. Günlük doz günde iki kez 1500 mg’ye kadar çıkartılabilir. Dozdeğişimleri 2–4 haftada bir, günde iki kere 500 mg olmak üzere artırılabilirveya azaltılabilir
Kerasal Pomat
Salisilik asit 0.05g (%5), üre (karbamid) 0.1 g (%10)/g
Ambalaj: 50 g’lik tüp.
Kerasal Forte Pomat
Salisilik asit 0.10g (%10), üre (karbamid) 0.1 g (%10)/g
Ambalaj: 50 g’lik tüp.
End.: İhtiyozis, palmar-plantar keratozu, liken pilaris,folliküler hiperkeratoz, tilotik el ekzeması, psöriazis, likenleşmişekzema gibi pullanan, hiperkeratozlu deri hastalıklarında (tüylübölgeler dahil) kullanılır. Kortikoid, PUVA, SUP tedavisinden önceveya tedavi arasında stratum korneum fazlalıklarını uzaklaştırmakiçin ayrıca hiperkeratolitik mikozların yüzeysel tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Salisilik asit veya üreye karşıduyarlık oluşursa kullanılmamalıdır.
Uyar.: Potansiyel toksisiteye yolaçabilecek yükselmiş salisilat düzeylerine neden olabilecekilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda,karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda uygulama yüzeyi sınırlıtutulmalı ve hasta salisilat toksisitesi göstergeleri (baş dönmesi,kusma, uyuşukluk hali, işitme kaybı, tinnitus, letarji, hyperpnea,diyare, psikolojik dengesizlik) açısından kontrol altında tutulmalıdır.Küçük çocuklarda ve gebelerde geniş yüzeyli uygulamalardan kaçınılmalıdır.Gözlerle temasından sakınılmalıdır.
Yan E.: Açık lezyonlarda kullanıldığındaeritem veya aşırı pullanma görülebilir.
Etkileş.: Çok geniş yüzeylere uzun süreliuygulamalarda, özellikle kapalı bandaj tekniğiyle uygulandığında,antikoagülanlar, trombolitikler, ürikozürikler, antidiyabetikler,kortikosteroidler, metotreksat, nonsteroidal antienflamatuvarlar,pH ayarlayıcı ajanlar, antikonvülzanlar, tetrasiklinler, diüretiklerve diğer salisilat türevi ajanlarla etkileşebilecek oranda absorbeolabileceğinden, bu ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günde 1-2 kez deriye, kıl köklerine sürülüp iyiceovulur veya daha fazla miktarlarda kapalı bandaj altında kullanılabilir.Kapalı bandaj şeklinde uygulamaların kısa süreli olmasına dikkatedilmeli ve sık tekrarından kaçınılmalıdır. Sıcak su ile yıkanmalıdır.Eğer saça sürüldüyse, şampuandan önce sıvı bir yağ ile saçlar artıklardanarındırılmalıdır
Ketalar Flakon
Ketamin HCl
Ambalaj:500 mg/10 mLx1 flakon.
End.:Ketaminameliyatlarda ve teşhis için yapılacak girişimlerde tek başınakullanılabilecek bir anesteziktir. Kısa süreli işlemler için uygunolmakla beraber, ek dozlar kullanılarak altı saat ya da daha uzunsüreli anestezi gerektiren girişimlerde uygulanabilir (ameliyatsırasında iskelet kaslarının gevşemesi isteniyorsa, ketaminile birlikte bir kas gevşeticisi kullanılmalıdır). Diğer genel anesteziklerin kullanımındanönce anestezi ketamin ile başlatılabilir. Ketamin ayrıca, azotproksit gibi düşük potensli anesteziklerin desteklenmesi için dekullanılabilir.
Kontr.E.:Anamnezindeapopleksi ya da ketamine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, eklampsive pre-eklampsi olgularında kontrendikedir.
Uyar.: Ketamin, genel anestetiklerinkullanımında, entübasyon ve kontrollü solunum yapılmasında deneyimlihekimlerin yönetimi altında uygulanmalıdır.
Yan E.:Nabız sayısındave kan basıncında geçici bir artış yapabilir. Seyrek olarak hipotansiyon,aritmi ve bradikardi görülmüştür. Solunum büyük ölçüde etkilenmez.Bazı hastalarda hafif uyarılma, bazı hastalarda ise orta derecedeve geçici (30 saniyeden az) bir solunum depresyonu meydana gelebilir.Anesteziden çıkış dönemi sırasında hasta, ruhsal konfüzyon ve mantıksızdavranışlarla kendini gösteren, bazan psikomotor aktivite ilebirlikte bulunabilen bir halüsinasyon durumu gösterebilir. İştahsızlık,bulantı ve kusma oranı çok düşüktür.
Doz Önerisi: Etkisi hızlı başlar; kilo başına2 mg’lik intravenöz doz genellikle enjeksiyondan 30 saniye sonrabaşlayan ve 5-10 dakika süren cerrahi anestezi sağlar
Ketek Film Tablet
Telitromisin
Ambalaj: 400 mgx10 tablet
End.:Hafif veyaorta şiddette toplumda edinilmiş pnömoni; kronik bronşitin akut alevlenmesi;akut sinüzit; S. pyogenes’in neden olduğu tonsillit/farenjit.
Kontr.E.:Telitromisineveya makrolid antibakteriyel ajanların herhangi birine karşı aşırı duyarlılıkhikayesi bulunan hastalarda kontrendikedir. Telitromisin ve aşağıdakiilaçlardan herhangi birinin birlikte uygulanması kontrendikedir: Sisaprid,pimozid, astemizol ve terfenadin, ergo alkoloidleri.
Uyar.: Myasthenia gravisi olan hastalardatelitromisini de içeren bir grup antibiyotiğin hastalığı şiddetlendirdiğibildirilmiştir. Bu hastalarda telitromisin kullanılması halinde dikkatliolunmalıdır. Antiaritmik ajanlar almakta olan hastalarda telitromisinkullanımından kaçınılmalıdır.
Yan E.:Diyare,bulantı, kusma, gastrointestinal ağrı, gaz çıkarma, konstipasyon, anoreksi,oral moniliyazis, stomatit; alerji, döküntü, ürtiker, kaşıntı, çok nadirenanjiyoödem ve anafilaksi gibi ağır alerjik reaksiyonlar; karaciğerenzimlerinde artış, kolestatik sarılık; sersemlik, baş ağrısı, uykuya eğilim,uykusuzluk, sinirlilik, parestezi; eozinofili; tat alma bozukluğu, nadirenbulanık görme, kas krampları (myasthenia gravisi olanlarda şiddetlenme); yüzkızarması, atriyal aritmi, hipotansiyon, bradikardi. Ek olarak, izole olgulardaaşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir: Hepatit, eritema multiforme, yüzödemi.
Etkileş.:Telitromisin,CYP3A4 inhibitörüdür. Başlıca bu enzimle metabolize olan ilaçların birlikteuygulanması bu ilaçların plazma konsantrasyonlarında ve muhtemelen yanetkilerde artmalara yol açabilir. Digoksin ve telitromisin birlikteuygulandığında digoksinin yan etkileri ve serum düzeyleri izlenmelidir.Telitromisin simvastatin ile birlikte uygulandığında önlemler alınmalıdır. CYP3A4 indükleyicileriyle (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, St. John’s Wort)tedavi sırasında veya tedaviden sonraki 2 hafta içinde Ketek ile tedaviden kaçınılmalıdır.Telitromisin ile birlikte midazolam uygulanan hastalar gözlenmeli vegerektiğinde midazolam dozunun ayarlanması göz önünde tutulmalıdır. CYP 3A4 ilemetabolize olan diğer benzodiazepinler ile önlemler alınmalıdır;absorpsiyondaki azalmaya bağlı olarak sotalolun Cmax’ını %34 veEAA’sını %20 oranında azalttığı gösterilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 13 yaş ve üzerindeki adölesanlardaönerilen doz, günde tek doz 800 mg’dir. Endikasyona göre, tedavi süresi:Toplumda edinilmiş pnömoni: 7-10 gün süreyle, günde tek doz 800 mg. Kronikbronşitin akut alevlenmesi, Tonsillit/Farenjit ve Akut sinüzit: 5 gün süreyle,günde tek doz 800 mg. Ağır böbrek bozukluğu varsa (kreatinin klirensi <30mL/dak) doz yarıya yarıya azaltılmalıdır. (400 mg günlük tek doz). Hemodiyaliz uygulanan hastalardatabletler, diyaliz uygulamasının olduğu günlerde, diyaliz uygulaması sonrasındaverilmelidir. Tabletler yemeklerle birlikte veya yemekler dışında alınabilir
Keten Tohumu Tablet
Keten tohumu 40 mg,yulaf 40 mg, sarımsak tozu 20 mg, soya 20 mg, C vitamini 10 mg, E vitamini 4mg, krom 20 mcg
Ambalaj: 90 tablet.
End.:Tansiyonudüşürür ve tansiyonun dengede kalmasını sağlar. Kolesterolü düşürür, HDL’yiartırır. Trombosit agregasyonunu önler, (kanı sıvılaştırır, damar tıkanıklığınıönler). Damar çeperine kolesterol ve diğer yağların yapışmasını önleyerek damarsertliğini (ateroskleroz), kalp ve diğer damar hastalıklarının gelişiminiönler. Kuvvetli bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir,enfeksiyonlara ve dış etkenlere karşı vücut direncini arttırır. Kan şekerinidüzenler, insülin salınımını ayarlar, kan şekerinin tamamen yakılmasınısağlayarak, yağ olarak depolanmasını önler. Kilo vermeye yardımcıdır. Laksatif etkisi vardır. İçerdiğidoğal kadın hormonları (fito estrojenler) sayesinde menopoz döneminde hormondesteği sağlar. Yara iyileşmesini hızlandırır.
Doz Önerisi: Günde 6 tablet kullanılır
Ketoral Deri Kremi
Ketokonazol
Ambalaj: 20 mg/gx40 g’lik tüp.
Ketoral Şampuan
Ketokonazol
Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik plastikşişe
End.: Tinea korporis, tinea kruris, tinea manus ve tineapedis gibi derinin dermatofit enfeksiyonlarında, derinin kandidaenfeksiyonlarında, tinea (pitiriyazis) versikolorda ve seboreikdermatitin tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Ketokonazole karşı aşırı duyarlı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Oftalmik endikasyonlarda kullanılmaz. Gebelikve emzirme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ancak gebeliktehekim tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Tedavisi sırasında seyrek olarak uygulama bölgesindeirritasyon ve yanma duyusu görülmüştür. Nadiren, kontakt dermatitgibi bölgesel alerjik deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:KetoralKrem: Derinin mantar enfeksiyonlarında gündebir kez enfekte bölgeyi tamamen örtecek şekilde, topikal olarak uygulanır.Uygulamayaçok kısa sürede yanıt alınmasına rağmen, tedaviye genellikle ikihafta devam edilir. Seboreik dermatit tedavisinde günde iki kez,dört hafta boyunca, etkilenen bölgeye uygulanır. KetoralŞampuan: Kepeklenmeve Seboreik Dermatit: Saçlar su ile ıslatılır ve KetoralMedikal Şampuan sürülerek köpürtülür. Köpüklüolarak 3-5 dakika bekletildikten sonra saçlar ve baş derisi su ileiyice durulanır. Başlangıçta 2-4 hafta süreyle, haftada ikişer kezuygulanır. Profilaksi: 1-2 haftada 1 kerelik uygulama ile sağlanır. Pitiriyazis Versikolor:Hasta bölgelersu ile ıslatılıp, KetoralMedikal Şampuan sürülerek köpürtülür. Hasta bölgeler köpüklüolarak 3-5 dakika bekletilir. Su ile iyice durulanarak havlu ile güzelcekurulanır. Başlangıçta 5 gün süreyle günde birer kez uygulanır.Özellikle yaz periyotlarından önce olmak üzere nüksleri önlemekiçin 3 gün süreyle günde birer kez uygulanır.
Ketoral Tablet
Ketokonazol 200mg
Ambalaj: 10 tablet
End.:Mantarlarınneden olduğu kandidiyazis, kronik mukokütanoz kandidiyazis, ağızmantarları, kandidüri, blastomikozis, kokkidioidomikoz, histoplazmoz,kromomikoz ve parakokkidiodomikoz gibi mantar enfeksiyonlarındaendikedir. Ayrıca trikofiton ve kandida türlerince oluşturulanonyimikozlarda, pitiriyazis versikolor (tinea versikolor) vevajinal kandidiyaziste de kullanılmaktadır.
Kontr.E.:Ketokonazoleaşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Ketokonazol hepatoselüler tipte hepatotoksisiteyeyol açabilir. Çok seyrek olarak aşırı duyarlık reaksiyonu oluşabilir.Gebelerde kullanılmamalıdır. Ketokonazol anne sütüne geçtiğinden,tedavi gören anneler bu sürede emzirmemelidir. Ketokonazolün 2yaşından küçük çocuklarda güvenirliği henüz belirlenememiştir.
Yan E.:Karaciğerbozukluğu seyrek olarak ortaya çıkmaktadır fakat çok dikkat edilmesigereken bir reaksiyondur. Bulantı/kusma, karın ağrısı, diyare, hepatotoksisite,baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, fotofobi, kaşıntı, ateş yükselmesive titremeler, jinekomasti, empotans, trombositopeni, lökopenive hemolitik anemi görülebilir.
Etkileş.:Antasitler,antikolinerjikler, H2 reseptör blokerleri ketokonazolünemilimini azaltmaktadır. Ketokonazol kumarinin antikoagülan etkisinişiddetlendirebilir. Rifampin, birlikte alındığında ketokanozolünserum düzeylerini düşürmektedir. Ketokonazolle fenitoinin birliktealımı her iki ilacın da metabolizmasını değiştirebilir. Etanolketokonazolle etkileşerek disülfiram-benzeri etkiye neden olur.Ketokonazol metilprednizolonun atılmasını yavaşlatır.
Doz Önerisi: Erişkinlere günde bir tablet, ciddi enfeksiyonlarda2 tablet verilebilir. 2 yaşından büyük çocuklara 3.3-6.6 mg/kg üzerindenhesaplanan günlük doz, tek bir seferde uygulanmalıdır.
Ketoral Vajinal Supozituvar
Ketokonazol
Ambalaj: 400 mgx3 ovül.
End.:Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.Kronik nükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve bağırsaklardakiCandida türlerini denetlemek amacıyla ketokonazolunoral formları ile birlikte kullanılabilir.
Kontr.E.:Ketokonazoleaşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Lokal olarak duyarlık ya daallerjik reaksiyon görülürse tedavi kesilmelidir. Enfekte olduğudurumlarda, hasta eşinin de tedavi edilmesi gerekir. Bazı hastalardasınırlı oranda intravajinal emilim görülebileceğinden, gebeliksırasında sadece tedavideki risk/yarar oranının hastanın lehineolduğuna karar verildiği durumlarda kullanılmalıdır. Anne sütünegeçen aktif madde miktarı, klinik önem taşımayacak kadar azdır.
Yan E.: Genellikle iyi tolere edilir.Nadiren, özellikle tedavinin ilk günlerinde lokal irritasyon, kaşıntıve yanma duyusu görülebilir.
Doz Önerisi: Üç gün süreyle her gece 1 supozituvar uygulanır.İnatçı olgularda uygulama süresini 6 güne çıkartmak gerekir
Klacid Flakon IV
Klaritromisin
Ambalaj: 500 mg/30 mLx1 flakon.
Klacid FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet:: 500 mgx14 tablet.
Klacid Oral Süspansiyonİçin Granül
Klaritromisin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL:: 250 mg/5 mLx50 mL
Klacid MR Kontrollü SalımTableti
Klaritromisin
Ambalaj: 500 mgx7 ve 14 tablet.
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonuiçin endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlaraverirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi:KlacidFlakon: Önerilen dozu günlük 1 gram olup, 2 eşit dozdauygun bir IV çözeltisiyle seyreltildikten sonra, 60 dakikalık birsürenin üzerinde, enfüzyon olarak uygulanır. Yaygın veya lokalizeenfeksiyonlarda önerilen tedavi, yetişkinlerde ikiye bölünmüşolarak 2 g/gün’dür. Çocuklarda önerilen doz, ikiye bölünmüş olarak15-30 mg/kg klaritromisin/gün’dür. IV tedavi çok ağır hastalarda 2-5gün ile sınırlandırılmalı ve mümkün olduğunda oral tedaviye geçilmelidir.Klacid Film Tablet: Tabletleraç veya tok karnına verilebilir. Aşağıda, 12 saatte bir olmak üzere,yetişkinlere uygulanacak doz ve süre önerileri verilmiştir: Üstsolunum yolu enfeksiyonları: 250-500 mg, 10-14 gün. Farenjit/Tonsilit: 250 mg, 10 gün. Akut maksillersinüzit: 500 mg, 14 gün. Alt solunum yolu enfeksiyonları: 250-500 mg,7-14 gün. Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde 250-500 mg, 7-14gün. Pnömonide: 250 mg, 7-14 gün. Komplike olmayan deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları: 250 mg, 10-14 gün. Mikobakteriyel enfeksiyonlu yetişkinhastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2 kez 500 mg’dir. Duodenal ülserle ilişkiliH. pylori eradikasyonu: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 gamoksisilin ve günde 30 mg lansoprazol ile birlikte 10 gün uygulanır.Veya günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilin vegünde 20 mg omeprazol ile birlikte 10 gün uygulanır. Ya da alternatifolarak, günde 3 kez 500 mg klaritromisin, günde 40 mg omeprazolle birlikte14 gün uygulanır; günde 20 mg veya 40 mg omeprazole ek olarak 14 gündaha devam edilir. Veya günde 3 kez 500 mg klaritromisin günde 2 kez30 mg lansoprazol ile birlikte 14 gün uygulanır
Klamaxin Film Tablet
Klaritromisin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet
End.: Duyarlı organizmaların neden olduğuhafiften orta dereceye kadar; farenjit/tonsilit, akut maksiller sinüzit, kronikbronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri, pnömoni, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,yaygın veya lokal mikobakteriyel enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonlu hastalardayaygın Mycobacterium avium kompleksi enfeksiyonu proflaksisi ve asit supresyonvarlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir.
Kontr.E.: Makrolid antibiyotiklere karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir. Klaritromisin, daha önceden var olankardiyak anormalliklere (aritmi, bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemikkalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğinesahip, terfenadin tedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Klaritromisinle linkomisin veklindamisinde olduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekleatılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda dozayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birlikte hepatikbozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozunazaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetli renalbozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatiftedavilerden hiç birinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerdekullanılmamalıdır. İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emzirenkadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Gözlenen yan etkilerin çoğugastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare, kusma, abdominal ağrı, dispepsive bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğerenzimlerinde geçici artışları içerir.
Etkileş.: Teofilin ve karbamazepininklaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda, kanda bu ilaçların düzeylerindeorta derecede ama istatistiksel olarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergotalkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikteklaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmiş digoksinserum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidler terfenadin ve astemizolündüzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi: Günde iki kez (12 saatte bir olmak üzere): Farenjit/tonsillit: 250 mg(1/2 tablet) 10 gün. Akut sinüzit 500 mg (1 tablet) 14 gün. Kronik bronşitalevlenmelerinde: (S. pneumoniae, M. catarrhalis ile) 250 mg (1/2 tablet) 7-14 gün. (H. influenzae ile) 500 mg (1 tablet) 7-14 gün. Pnömoni: (S. pneumoniae, M. pneumoniae ile) 250 mg (1/2 tablet) 7-14 gün. Deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları: 250 mg (1/2 tablet) 7-14 gün. Mikobakteriyel enfeksiyonlar: Yaygın Mycobacterium avium hastalığının önlenmesi için önerilenklaritromisin dozu günde iki defa 500 mg’dır. Mikobakteriyel enfeksiyonlar içinönerilen doz günde iki defa 500 mg (1 tablet)’tir. H.pylori eradikasyonu içinşu doz rejimleri önerilmektedir: Üçlü tedavi rejimi: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin,günde iki defa 1000 mg amoksisilin ve günde iki defa 20 mg omeprazol ilebirlikte 10 gün uygulanır. İkili tedavi rejimi: Günde 3 kez 500 mgklaritromisin günde 40 mg omeprazolle beraber 14 gün uygulanır; günde 20 mgveya 40 mg omeprazole, ilaveten 14 gün daha devam edilir. Aç ya da tok karnınaalınabilir
Klamoks FilmTablet
Amoksisilin trihidrat500 mg, potasyum klavulanat 125 mg.
Ambalaj: 15 tablet
Klamoks BiD FilmTablet
Amoksisilin trihidrat875 mg, potasyum klavulanat 125 mg
Ambalaj: 10 tablet
Klamoks BiD 200/28 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat200 mg, potasyum klavulanat 28.5 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mLsüspansiyon verebilecek toz içeren ş
Klamoks BiD Fort 400/57 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat400 mg, potasyum klavulanat 57 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mLsüspansiyon verebilecek toz içeren şişe
End.:Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, loberve bronkopnömoni, ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yollarıenfeksiyonları; furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları,intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;sistit, piyelonefrit, septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları,şankroid ve gonore gibi ürogenital enfeksiyonlar ve osteomiyelit,septisemi, peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitlienfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugörülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Diyare,psödomembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazisbildirilmiştir.
Etkileş.: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinolve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı halinde, ikiilacı birlikte alan hastalarda, tek başına semisentetik penisilinalan hastalara göre raş insidansı yükselebilir. Disülfiram ilebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Klamoks Film Tablet: Erişkinlerde Klamoks dozu, her 8 saatte bir 625 mg’lik 1 tablettir. Yemekzamanından bağımsız olarak, gastrointestinal kanaldan iyi absorbeedilir. Klamoks BİD Film Tablet: Erişkinlere ve 12 yaşından büyük çocuklara, şiddetlienfeksiyonlarda günde 2 kez Klamoks 1 g tablet uygulanmalıdır. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin14 günden daha uzun sürdürülmemelidir. Klamoks 1 g Film Tablet 12 yaşın altındaki çocuklaraönerilmemektedir.Klamoks BİD Oral Süspansiyon: Klamoks BİD 200/28 mg ve 400/57 mg Oral Süspansiyon’lar, 2 ay-6 yaş grubu çocuklarınkullanımı için formüle edilmiştir. Önerilen olağan günlük doz, hafifve orta şiddetli enfeksiyonlarda 25/3.6 mg/kg/gün, eşit dozlara bölünerek12 saat arayla uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda 45/6.4 mg/kg/gün, eşitdozlara bölünerek 12 saat arayla uygulanır
Klarolid FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet.
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokununhafiften orta dereceyekadar olan enfeksiyonları, yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlartedavisinde endikedir. Klaritromisin, asit supresyon varlığındaHelicobacter pylori eradikasyonu için endikedir; bu durum duodenalülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.Emzirenkadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecedebir artış olur. Varfarin,ergot alkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibiilaçlarla birlikte klaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçlarınserum düzeylerini artırabilir. Klaritromisin ve digoksini birliktekullanan hastalarda yükselmiş digoksin serum konsantrasyonlarırapor edilmiştir. Makrolidler terfenadin ve astemizolün düzeyleriniartırabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında250-500 mg 10-14 gün süreyle; farenjit/tonsilitte 250 mg 10 gün, akutmaksiller sinüzitte 500 mg 14 gün. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında250-500 mg 7-14 gün süreyle; kronik bronşitin akut alevlenmelerinde250-500 mg, 7-14 gün süreyle; pnömonilerde 250 mg 7-14 gün süreyle.Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 250 mg7-14 gün süreyle önerilir. Mikobakteriyel enfeksiyonlu yetişkinhastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2 kez 500 mg’dir
Klaromin FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet:: 500 mgx14 tablet
Klaromin Oral Süspansiyonİçin Granül
Klaritromisin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL:: 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun hafiften orta dereceyekadar olan enfeksiyonları, yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlartedavisinde endikedir. Klaritromisin, asit supresyon varlığındaHelicobacter pylori eradikasyonu için endikedir; bu durum duodenalülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.Emzirenkadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler başağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede bir artış olur. Varfarin,ergot alkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibiilaçlarla birlikte klaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçlarınserum düzeylerini artırabilir. Klaritromisin ve digoksini birliktekullanan hastalarda yükselmiş digoksin serum konsantrasyonlarırapor edilmiştir. Makrolidler terfenadin ve astemizolün düzeyleriniartırabilir.
Doz Önerisi:Klaromin Film Tablet: Erişkinlerde ve 12 yaşından büyüklerde önerilendoz 12 saatte bir 250 mg’dir. Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir(12 saatte bir 500 mg). Ortalama tedavi süresi 5-7 gündür. Ancak,streptokoksik enfeksiyonlarda tedavi 10 günden önce kesilmemelidir.Erişkinlerde görülen mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisinde2x500 mg dozunda kullanılması önerilir. Helicobacter pylori EradikasyonuTedavisi: ÜçlüTedavi: 2×1 g/gün amoksisilin ve 20 mg/gün omeprazol (ya da 30 mg/günlansoprazol) ile birlikte 2×500 mg klaritromisin verilir. Tedavi süresi 10 gündür. İkiliTedavi: 40 mg/gün omeprazol (ya da 2×30 mg/gün lansoprazol) ile birlikte3x500 mg klaritromisin verilir. Tedavi süresi 14 gündür.KlarominOral Süspansiyon: Aç veya tok karnına verilebilir; ayrıca süt ilede alınabilir. Çocuklara günde 2 kez 7.5 mg/kg olarak verilmesi önerilir.Maksimum doz günde 2 kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi hastalığın şiddetinegöre 5-10 gündür. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra tedaviye en az 2 gündaha devam edilmelidir. Streptokokal enfeksiyonlarda tedavi en az 10 günsürdürülmelidir. Kreatinin klirensi 30 mL’dak’tan az olan çocuklarda doz yarıyarıya azaltılmalıdır. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır
Klavunat FilmTablet
Amoksisilin 500 mg,potasyum klavulanat 125 mg.
Ambalaj: 15 film tablet
Klavunat Oral Süspansiyon
Amoksisilin, potasyumklavulanat
Ambalaj: Pediyatrik (125 mg/31.25mg): Sulandırıldığında 100 mL’lik süspansiyon verebilecek toz karışımiçeren şişe:: Fort (250 mg/62.5 mg): Sulandırıldığında100 mL’lik süspansiyon verebilecek toz karışım içeren şişe
End.:Sinüzit,tonsilit, orta kulak iltihabı; akut ve kronik bronşit, bronkopnömoni,ampiyem, akciğer apsesi; furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları,intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;sistit, piyelonefrit, septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları,şankroid ve gonore gibi ürogenital enfeksiyonlar ve osteomiyelit,septisemi, peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonların tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarparenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür.Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ilacın atılımı gecikirse de, bozuklukdiyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacın dozajınıazaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastaya oral yoldan uygulanmışsada plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlu görülmedikçe gebelerdekullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinler süte geçtiğindenemziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Diyare,psödomembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazisbildirilmiştir.
Etkileş.: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara göre raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Klavunat Film Tablet: Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda(40 kg ve bunun üzerindeki çocuklar) günde 3 kez 1 tablet (8 saatte1 tablet) şeklindedir. Hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazlasürdürülmemelidir.Klavunat Oral Süspansiyon: Klavunat yemek zamanına bağlı olmaksızıniyi absorbe edilir. Pediyatrik süspansiyon: 9 ay-2 yaş (7-12 kg) günde 3 kez yarımölçek (2.5 mL) kullanılır. Ağır enfeksiyonlarda doz artırılabilir.2-7 yaş (12-25 kg) çocuklarda günde 3 kez bir ölçek (5 mL) kullanılır. Fort süspansiyon: 7-12 yaş arası (25-40 kg) çocuklaragünde 3 kez bir ölçek (5 mL) kullanılır. Ağır enfeksiyonlarda doz ikikatına çıkartılabilir. Hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazlasürdürülmemelidir
Klavupen FilmTablet
Amoksisilin trihidrat500 mg, potasyum klavulanat 125 mg
Ambalaj: 15 tablet
Klavupen BID FilmTablet
Amoksisilin trihidrat875 mg, potasyum klavulanat 125 mg
Klavupen Oral Süspansiyon
Amoksisilin 125 mg,potasyum klavulanat 31.25 mg
Ambalaj: Pediyatrik (125 mg/31.25mg): Sulandırıldığında 100 mL’lik süspansiyon verebilecek toz karışımiçeren şişe : Fort (250 mg/62.5 mg): Sulandırıldığında100 mL’lik süspansiyon verebilecek toz karışım içeren şişe
End.:Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, loberve bronkopnömoni, ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yollarıenfeksiyonları; furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları,intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;sistit, piyelonefrit, septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları,şankroid ve gonore gibi ürogenital enfeksiyonlar ve osteomiyelit,septisemi, peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitlienfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugörülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Diyare,psödomembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazisbildirilmiştir.
Etkileş.: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başına semisentetikpenisilin alan hastalara göre raş insidansı yükselebilir. Disülfiramile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Klavupen BİD Film Tablet: Erişkinlere ve 12 yaşından büyük (40 kg ve bununüstündeki) çocuklara, günde 2 kez 1 g’lik 1 tablet önerilir. Enfeksiyonuntürüne ve ciddiyetine göre doz artırılır. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14 gündendaha uzun sürdürülmemelidir. Klavupen Süspansiyon: Klavupen Süspansiyon’un 12 yaşın altındaki çocuklardaönerilen dozu, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 25-30mg/kg/gün’dür. Bu doz 3 eşit doza bölünerek 8 saat arayla uygulanmalıdır.Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 50 mg/kg’ye kadar yükseltilebilir.Bu doz da günde 3 kez 8 saat aralıklarla verilmelidir. 9 ay-2 yaş arasındakiçocuklara 8 saatte bir 2.5 mL, 2-6 yaş (10-18 kg) arasındaki çocuklara8 saatte bir 5 mL (156.25 mg) Klavupen Pediyatrik Süspansiyon veya 2.5 mL Klavupen Forte Süspansiyon; 6 yaşın üstündeki (18-40 kg) çocuklara8 saatte bir 10 mL (312.5 mg) Klavupen Pediyatrik Süspansiyon veya 5 mL Klavupen Forte Süspansiyon verilmesi önerilir. Yetişkinlerve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 8 saat ara ile 625 mg Klavupen Tablet verilmesi önerilir. Vücut ağırlığı40 kg’nin üzerindeki çocuklara yetişkin dozu uygulanmalıdır. Enfeksiyonuntürüne göre tedavi süresine karar verilir. Ancak, hekim kontrolü olmaksızıntedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir
Klax FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet:: 500 mgx14 tablet
Klax Oral Süspansiyonİçin Granül
Klaritromisin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL:: 250 mg/5 mLx50 mL
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonuiçin endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlaraverirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi:Klax FilmTablet: Aç ya da tok karnına alınabilir Solunum yolu ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Erişkinler ve 12 yaşından büyükler için önerilendoz 12 saatte bir 250 mg’dir. Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkartılabilir(12 saatte bir 500 mg), Bu enfeksiyonlarda ortalama tedavi süresi7-14 gündür. Mikobakterilere bağlı enfeksiyonlar: Erişkin hastalar için önerilenbaşlangıç dozu 12 saatte bir 500 mg’dir. Bu dozlarla 3-4 haftada yanıtalınamadığında doz iki katına çıkartılabilir (12 saatte bir 1g). Helicobacterpylori eradikasyonu: Erişkin hastalar için önerilen klaritromisindozu 14 gün süreyle günde 2 ya da 3 kez 500 mg’dir (asit sekresyonunuönleyici bir müstahzar ile birlikte). Kombine kullanılan protonpompası inhibitörü gibi asit sekresyonunu önleyici müstahzaraise kombine tedavi kesildikten sonra 14 gün daha devam edilmelidir(toplam tedavi süresi 28 gün).Klax Oral Süspansiyon: Aç ya da tok karnına alınabilir,süte karıştırılarak içilebilir. Çocuklarda önerilen doz, 24 saatte2 kez kilo başına 7.5 mg’dir. Günlük doz 1 g’yi aşmamalıdır. Ortalama tedavi süresi 5-10gündür. Ancak streptokoksik enfeksiyonlarda, komplikasyon riskinien aza indirmek amacıyla, tedavi 10 günden önce kesilmemelidir
Klimadynon Film Tablet
Actea racemosa yumru köklerinin kuru ekstresi
Ambalaj: 20 mgx60 tablet.
End.: Menopoz sırasındaki sıcak basması, terleme, uykusuzluk,vajinal kuruluk, sinirlilik ve depresif duygu durum gibi, menopoz ile ilişkilinörovejetetatif ve psişik şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olur.
Kontr.E.: Gebelerde ve emziren annelerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Bazan mide rahatsızlıkları, nadirenmemelerde gerginlik hissi ve menstrüasyon benzeri kanama görülebilir.
Doz Önerisi: Günde iki kez bir film tablet alınmalıdır. Tabletlerçiğnenmemeli, bir miktar sıvı ile yutulmalıdır
Klindan Ampul IM/IV
Klindamisin fosfat
Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 ampul ::600 mg/4 mLx1 ampul
Klindan Kapsül
Klindamisin HCI
Ambalaj: 150 mgx16 kapsül
End.: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst solunum yolu enfeksiyonları ve kızıl; bronşit,pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yolu enfeksiyonları;akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları, erizipel veparonişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit veseptik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endometrit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tubo-ovariyel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfeksiyonlar; peritonit veabdominal abse dahil intraabdominal enfeksiyonlar; septisemi ve endokardit;periodontal abse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Klindamisinya da linkomisine duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.:Böbrekhastalığı olanlarda klindamisin dozunun ayarlanması gerekli değildir. Ortave ağır karaciğer hastalığı olanlarda, klindamisinin yarılanma süresiuzamakla birlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadirenoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, karaciğer hastalığında dozunazaltılmasının gerekmediği kabul edilmektedir. Gebelik döneminde kullanımınıngüvenirliği henüz gösterilmemiştir. Klindamisin anne sütünegeçmektedir.
Yan E.:Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiştir.
Etkileş.:Klindamisinile eritromisin bir arada kullanılmamalıdır. Klindamisin nöromüskülerblok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nöromüsküler blok yapıcıilaçların etkisini artırabilir. Dolayısıyla, bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.
Doz Önerisi:Klindan Ampul: Erişkinlerde çeşitli enfeksiyonlarda 2, 3 ya da 4 eşit dozabölünmüş olarak IM/IV yoldan günde 600-1200 mg. Ciddi enfeksiyonlarda2, 3 ya da 4 eşit doza bölünmüş olarak IM/IV yoldan günde 1200-2700 mg.2 yaş ve üzeriçocuklarda (koruyucuolarak benzil alkol içerdiğinden 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır)doz, çeşitli enfeksiyonlarda 3-4 eşit doza bölünmüş olarak IM/IVyoldan günde kg başına 15-25 mg’dir. Ciddi enfeksiyonlarda 3-4 eşitdoza bölünmüş olarak günde kg başına 25-40 mg uygulanır.b-hemolitikstreptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün süreyle devamedilmelidir
Klinoksin Ampul IM/IV
Klindamisin 2-fosfat
Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 ampul:: 600 mg/4 mLx1 ampul
Klinoksin Kapsül
Klindamisin HCI monohidrat
Ambalaj: 150 mgx16 kapsül
End.: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst solunum yolu enfeksiyonları ve kızıl;bronşit, pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yolu enfeksiyonları;akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları, erizipel veparonişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit veseptik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endometrit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tubo-ovariyel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfeksiyonlar; peritonit veabdominal abse dahil intraabdominal enfeksiyonlar; septisemi ve endokardit;periodontal apse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Klindamisinya da linkomisine duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.:Böbrek hastalığıolanlarda klindamisin dozunun ayarlanması gerekli değildir. Orta ve ağırkaraciğer hastalığı olanlarda, klindamisinin yarılanma süresi uzamaklabirlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadirenoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, karaciğer hastalığında dozunazaltılmasının gerekmediği kabul edilmektedir. Gebelik döneminde kullanımınıngüvenilirliği henüz gösterilmemiştir. Klindamisin anne sütünegeçmektedir.
Yan E.:Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiştir.
Etkileş.:Klindamisinile eritromisin bir arada kullanılmamalıdır. Klindamisin nöromüskülerblok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nöromüsküler blok yapıcıilaçların etkisini artırabilir. Dolayısıyla, bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.
Doz Önerisi:Klinoksin Ampul: Erişkinlere IV veya IM olarak aerob, Gram-pozitifkokların ve çok duyarlı anaerobların neden olduğu ağır enfeksiyonlardagünlük doz 600-12000 mg’dir. Bu doz 2 veya 3 eşit kısma bölünerek eşitaralarla uygulanır. Daha ağır enfeksiyonlarda günlük doz 1200-2700mg’dir. Bu doz 2-3eşit kısma bölünerek eşit aralıklarla uygulanır. Çok ağır enfeksiyonlardadoz artırılabilir. Erişkinlere IV olarak günde 4800 mg’ye kadar verilebilmektedir.Bir kerede verilen IM doz 600 mg’yi aşmamalıdır. 2 yaşından büyük çocuklaraIV veya IM olarak ağır enfeksiyonlarda vücut ağırlığının herkg’si için günde 15-25 mg olarak verilir. Daha ağır enfeksiyonlardavücut ağırlığının her kg’si için günde 25-40 mg olarak verilir. Budozlar 3 veya 4 eşit kısma bölünerek eşit aralarla uygulanır. KlinoksinKapsül: Erişkinlere ağır enfeksiyonlarda 6 saattebir 150-300 mg, daha ağır enfeksiyonlarda 6 saatte bir 300-450 mg olarakverilir. Çocuklara ağır enfeksiyonlarda kg başına 8-16 mg olarakhesaplanan günlük doz, 3 veya 4 eşit kısma bölünerek eşit aralarlaverilir. Daha ağır enfeksiyonlarda kg başına 16-20 mg olarak hesaplanangünlük doz 3 veya 4 eşit kısma bölünerek eşit aralarla verilir. b-hemolitik streptokokların nedenolduğu enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir
Kliogest Tablet     Novo Nordisk
Estradiol (hemihidrat)2 mg, noretisteron asetat 1 mg
Ambalaj:28 tabletlik takvimli ve çevrimliplastik kutularda.
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
Klipaks Draje
Klordiazepoksit 5mg, klidinyum bromür 2.5 mg
Ambalaj:40 ve 100 draje
End.:Mide veduodenum ülserleri, irritabl kolon, spastik kolon, mukuslu kolit,akut enterokolit, akut gastrit, kronik gastrit, gastro-duodenitis,gastrointestinal sistem hipermotilitesi, hipersekresyonu, biliyerdiskinezi, üreter spazmı ve diskinezisi, mesane tenezmi ve irritablmesane sendromunda endikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde, glokomda, benign prostat hipertrofisinde kontrendikedir.
Uyar.: Hastaların tedavi sırasındaalkollü içki kullanımından kaçınmaları gerekir. Kullanılış tarzına,alınan miktara ve hastanın duyarlığına göre, reaksiyon kapasitesiüzerine etkili olabileceğinden, araç kullanımından kaçınılmalıdır.Geneldeilacın ani olarak kesilmesinden kaçınılmalı ve kademeli olarakazaltılmalıdır. Minör trankilizan ilaçların gebeliğin ilk trimesterindekullanımından, konjenital malformasyon riskini artıracağı düşünülerekkaçınılmalıdır. Laktasyon inhibisyonu yapabilir.
Yan E.:Ağız kuruluğu,kabızlık ve idrar tutukluluğu yapabilir. Tedavinin başlangıcındaözellikle yaşlılarda uyku hali ve kaslarda gevşeme yapabilir. Ayrıcamakülopapüler döküntüler, kaşıntı gibi cilt reaksiyonları veakomodasyon bozuklukları yapabilir.
Etkileş.:Diğer psikotropilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Nöromusküler kas gevşeticiler(kürarizan ilaçlar, miyorelaksanlar), SSS depresanları (özelliklenöroleptikler) ile birlikte kullanımı etki ve yan etkilerin şiddetlenmesineyol açabilir. Çok nadir olmakla birlikte, oral antikoagülan kullananhastalarda pıhtılaşma üzerine değişik etkiler yapabilmektedir.
Doz Önerisi: Günlük doz 3-4 kez 1-2 drajedir.Yaşlı ve bitkin hastalarda tedaviye günde 1-2 draje ile başlanmalıdır
Klomen Tablet
Klomifen sitrat
Ambalaj: 50 mgx10 ve 30 tablet
End.:Eşlerifertil ve potent olup, gebe kalmak isteyen kadınlarda ovülasyon yetersizliğiolgularında kullanılır. Ayrıca polikistik over sendromu ve bazıdurumlarda gonadotrofinlere ek olarak ve in vitro fertilizasyonprogramlarında da kullanılır.
Kontr.E.:Gebelikvarlığı veya kuşkusu, kontrol edilmemiş tiroid ya da adrenal disfonksiyonu,pitüiter rahatsızlığı veya özgeçmişte karaciğer disfonksiyonu,nedeni bilinmeyen anormal uterus kanaması, over kistleri veya kistlerinbüyümesi (polikistik over sendromu hariç) ve endometriyal karsinomadurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer fonksiyonu ve endojen estrojen fizyolojikaktivitesi (vajinal smear, endometriyal biyopsi, serum veya ürinerestrojen tayini veya progesterona yanıt olarak kanamayla saptanacağıüzere) normal olan hastalarda uygulanabilir. Özellikle yüksek dozlarkullanıldığında hastalar çoğul gebelik olasılığına karşı uyarılmalıdır.
Yan E.:Yaygınolarak vazomotor sıcak basmaları, abdominal rahatsızlık, anormaluterus kanaması, over büyümesi, memelerde duyarlık, bulantı, kusma,uykusuzluk, baş ağrısı vb. çeşitli semptomlar ve görme bozukluğugörülebilir.
Etkileş.: Bildirilen bir etkileşimi yoktur.
Doz Önerisi: Başlangıçta günde 1 tabletle başlanır ve 5 gündevam edilir. Ovülasyonun oluşmaması durumunda birinci kürden 30gün sonra, günlük doz 2 tablete çıkartılarak 5 gün devam edilir. Buşekilde günlük doz 250 mg’ye kadar yükseltilebilir. Erkeklerde günlükdoz 1 tablet olup, en az 6 ay devam edilmelidir
Klomen Tablet
Klomifen sitrat
Ambalaj: 50 mgx10 ve 30 tablet
End.:Eşlerifertil ve potent olup, gebe kalmak isteyen kadınlarda ovülasyon yetersizliğiolgularında kullanılır. Ayrıca polikistik over sendromu ve bazıdurumlarda gonadotrofinlere ek olarak ve in vitro fertilizasyonprogramlarında da kullanılır.
Kontr.E.:Gebelikvarlığı veya kuşkusu, kontrol edilmemiş tiroid ya da adrenal disfonksiyonu,pitüiter rahatsızlığı veya özgeçmişte karaciğer disfonksiyonu,nedeni bilinmeyen anormal uterus kanaması, over kistleri veya kistlerinbüyümesi (polikistik over sendromu hariç) ve endometriyal karsinomadurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer fonksiyonu ve endojen estrojen fizyolojikaktivitesi (vajinal smear, endometriyal biyopsi, serum veya ürinerestrojen tayini veya progesterona yanıt olarak kanamayla saptanacağıüzere) normal olan hastalarda uygulanabilir. Özellikle yüksek dozlarkullanıldığında hastalar çoğul gebelik olasılığına karşı uyarılmalıdır.
Yan E.:Yaygınolarak vazomotor sıcak basmaları, abdominal rahatsızlık, anormaluterus kanaması, over büyümesi, memelerde duyarlık, bulantı, kusma,uykusuzluk, baş ağrısı vb. çeşitli semptomlar ve görme bozukluğugörülebilir.
Etkileş.: Bildirilen bir etkileşimi yoktur.
Doz Önerisi: Başlangıçta günde 1 tabletle başlanır ve 5 gündevam edilir. Ovülasyonun oluşmaması durumunda birinci kürden 30gün sonra, günlük doz 2 tablete çıkartılarak 5 gün devam edilir. Buşekilde günlük doz 250 mg’ye kadar yükseltilebilir. Erkeklerde günlükdoz 1 tablet olup, en az 6 ay devam edilmelidir
Klorheksol Scrub Solüsyon
Klorheksidin glukonat%4
Ambalaj: 1000 mL’lik şişe ve 3 mL’lik tek dozluk ambalaj
End.:Ameliyat öncesicerrahi el dezenfeksiyonu, sağlık personelinin el antisepsisive ameliyata alınan hastaların ameliyat öncesi ve sonrasında cilttemizliği için kullanılan bir antimikrobiktir.
Kontr.E.:Klorheksidineaşırı duyarlık göstermiş olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Kulak ve burun mukozalarına,beyin zarlarına temas ettirilmemelidir. Kafa veya omurganın yaralanmalarındaveya perfore kulak zarı bulunan hastalarda ameliyat öncesi kullanımıtemas riski göz önüne alınarak uygulanmalıdır. Göze değdirilmemelidir.
Yan E.:Çok enderolarak deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Eller suyla ıslatıldıktan sonra 1 mL’lik solüsyonla1 dakika yıkanır. Operasyon öncesi el dezenfeksiyonunda bu işlemiki kez tekrarlanır. Daha sonra bol suyla durulanır
Klorhex Gargara
Klorheksidin glukonat‰2
Ambalaj: 200 mL’lik şişe
Klorhex Oral Sprey
Klorheksidin glukonat‰2
Ambalaj: 30mL’lik oral aplikatörlü camşişe.
End.: Dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak;diş hekimliği işlemlerinde ve ayrıca her türlü operasyon öncesi ağızdaantiseptik ortam yaratmak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Klorheksidine karşı duyarlıkgösterenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: 12 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalı; 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.Yalnızca ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temasettirilmesinden kaçınılmalıdır.
Yan E.: Klorheksidin ağız içinde, dil ve dişüzerinde renk değişikliklerine neden olabilir. Ender de olsa, bazı hastalarda klorheksidinile tedavi sırasında tat almada değişiklikler oluşabilir.
Doz Önerisi:Klorhex Gargara: Günde iki kez, dişleri fırçaladıktan sonra 30 saniye-1dakika süreyle 10-15 mL (1 yemek kaşığı) kadar ağıza alınarak ağızçalkalanır. Kullanıldıktan sonra yarım saat süresince ağız su ileçalkalanmamalıdır. Protezlerin temizliği için, protezler gündeiki kez 1-2 dakika Klorhex Gargara içinde bırakılır. Klorhex Oral Sprey: Sabah ve akşam bir defada 5-6 kezpüskürtmek suretiyle kullanılır. Kullanıldıktan sonra 30 dakika boyunca bir şeyyiyip içilmemesi önerilir. Kullanımdan sonra ağız su ile çalkalanmamalıdır.
Klorhex Solüsyon
Klorheksidin glukonat%4
Ambalaj: 1000 ve 5000 mL’lik şişe
End.:Ameliyatöncesi cerrahi el dezenfeksiyonu, sağlık personelinin el antisepsisive ameliyata alınan hastaların ameliyat öncesi ve sonrasında cilttemizliği için kullanılan bir antimikrobiktir.
Kontr.E.:Klorheksidineaşırı duyarlık göstermiş olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Kulak ve burun mukozalarına,beyin zarlarına temas ettirilmemelidir. Kafa veya omurganın yaralanmalarındaveya perfore kulak zarı bulunan hastalarda ameliyat öncesi kullanımıtemas riski göz önüne alınarak uygulanmalıdır. Göze değdirilmemelidir.
Yan E.:Çok enderolarak deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Eller suyla ıslatıldıktan sonra 1 mL’lik solüsyonla1 dakika yıkanır. Operasyon öncesi el dezenfeksiyonunda bu işlemiki kez tekrarlanır. Daha sonra bol suyla durulanır
Kloroben GargaraDrogsan
Klorheksidin glukonat%0.12, benzidamin HCl %0.15
Ambalaj: 200 mL’lik şişe.
Kloroben Oral Sprey
Klorheksidin glukonat%0.12, benzidamin HCl %0.15
Ambalaj: 30 mL’lik, oral aplikatörlü camşişe
End.:Anjinfarenjit larenjit ve tonsillitte uygun antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak;kemoterapi, radyoterapi veya diğer fizik sebeplere (trakeal entübasyon gibi)bağlı ağız boşluğu mukozitlerinde, aft ülserleri, glosit, ağız cerrahisisonrası ve periodontal prosedürleri içeren ağrılı ağız ve boğaz durumlarınıngeçici olarak rahatlatılmasında, gingivitis tedavisi ve önlemesinde, ağıziçi enfeksiyonlarının tedavisinde, oral komplikasyonlarıniyileştirilmesinde, oral mukoza enflamasyonlarının tedavisinde (stomatitis),dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak, paradentalhastalıklar, aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlar, yardımcı tedavi olarakkonservatif diş tedavileri ve diş çekimlerinde ve ağız hijyeninin sağlanmasıamacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Benzidamin ve klorheksidine bilinenhipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir. Gebelik ve emzirmedönemlerinde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geridönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonlaoluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa, ilave olarak antibakteriyeltedavi düşünülebilir.
Yan E.: Genellikle iyi tolere edilir ve yanetkileri çok azdır. Kullanıma bağlı olarak herhangi bir ciddi yan etki gelişimibeklenmez. Genellikle en çok rapor edilen yan etki oral hissizliktir. Dişlekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce dişlerin fırçalanmasıyla en azaindirilebilir.
Etkileş.: Klorheksidin tuzları sabun ve diğeranyonik bileşiklerle geçimsizdir. Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksimetil selüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı ilegeçimsizdir. Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum,formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir. Klorheksidinglukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir.
Doz Önerisi:Kloroben Gargara: Seyreltilmeden kullanılır. Kullanımdan sonra ağızdanatılır. Yetişkin dozu: Genel dozu 15 mL’dir. Gün boyunca 1.5-3 saatlikaralıklarla en az 30 saniye ağızda tutulur. Oral hijyen prosedürlerinealternatif olarak kullanılıyorsa Kloroben solüsyon en az 1 dakika ağızda çalkalanmalıdır. Çocuklarda kullanımı (6-12yaş): 5-15 mL Kloroben Gargara ile her 1.5 – 3 saatte bir 30 saniyesüreyle gargara yapılır. 6 yaş altında kullanılması tavsiye edilmez.KlorobenOral Sprey: Yetişkin dozu: Sprey direkt olarak boğaza/enflamasyonlu alana uygulamadagenel doz 5-10 spreydir. Gerekirse her 1.5-3 saatte bir tekrarlanır. Oralhijyen prosedürlerine alternatif olarak kullanılıyorsa en az 1 dakika ağızdatutulmalıdır. Çocuklarda kullanımı (6-12 yaş): Sprey direkt olarakboğaza/enflamasyonlu alana uygulanır. Genel doz 5 spreydir. Gerekirse her 1.5-3saatte bir tekrarlanır. 6 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez
Klovireks-L Flakon IV
Asiklovir
Ambalaj: 250 mgx1 flakon.
End.: Bağışıklık sorunu olan veya olmayan kişilerdeilk ve tekrarlayan HerpesGenitalis enfeksiyonların tedavi veprofilaksisi; bağışıklık sorunu olan kişilerde Herpes simplex (mukokutanöz)enfeksiyonların tedavi ve profilaksisi; bağışıklık sorunu olanya da enfeksiyon ve komplikasyonları açısından risk altında bulunançocukların Varicella zoster enfeksiyonu tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Asiklovirekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyenolası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.Anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleri,bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi, konfüzyon, halusinasyonlar,somnolans, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir.
Etkileş.:Probenisid,sistemik olarak uygulanan asiklovirin ortalama yarılanma süresiniartırır.
Doz Önerisi: Bağışıklık mekanizması zayıflamış hastalardagörülen mukozal ve kutaneal Herpes simpleks (HSV I ve HSV II) enfeksiyonlarında 8 saat araylaerişkinlerde 5-10 mg/kg dozda 7-10 gün süreyle; 12 yaşından küçük çocuklarda250 mg/m2 dozda 7 gün süreyle. Ciddi seyreden herpes genitalisinbaşlangıç devresinde 8 saat arayla erişkinlerde 5 mg/kg dozda 5 günsüreyle; 12 yaşından küçük çocuklarda 250 mg/m2 dozda 5 günsüreyle. Herpes simpleks ensefalitinde 8 saat arayla erişkinlerde ve çocuklarda10 mg/kg dozda 10 gün süreyle. Bağışıklık mekanizması zayıflamışhastalarda görülen Varicella Zoster enfeksiyonunda 8 saat arayla 10 mg/kg dozda 7gün süreyle. Yenidoğanlardaki dissemine HSV tedavisinde 8 saatarayla 10 mg/kg dozda 10-14 gün süreyle
Koäte-DVI Flakon
Faktör VIII
Ambalaj: 250 IUx1 flakon ve 5 mL’lik 1eritici, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama seti:: 500 IUx1 flakon ve 5 mL’lik 1 eritici, 1 transferiğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama seti :: 1000IUx1 flakon ve 10 mL’lik 1 eritici, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi veuygulama seti
End.:FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.
Kontr.E.:Ağır hemofili-Ahastalarının %10-20’sinde görülen ve güçlü tepki veren tipte faktörVIII inhibitörü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur. Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.
Uyar.: Faktör VIII ile hemofili-A tedavisibir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktikreaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğerşok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. Hemofili-A,hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Bunun içingebelerde faktör VIII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlarender görülür. Pruritus, yaygın ürtiker, göğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış görülebilir.
Doz Önerisi: Kullanım için hazırlanmış ürün ya enjektörle intravenözenjeksiyon veya damla infüzyon olarak verilmelidir. Ürün hazırlandıktan sonra 3saat içerisinde kullanılmalıdır. Aşağıda verilen dozajlar genel bir yolgöstericidir. Koäte-DVI’in hemostazı sağlaması için önerilen dozu, hastanınihtiyaçları, eksikliğin ve kanamanın şiddeti, inhibitörlerin varlığı veistenilen faktör seviyesi göz önüne alınarak kişiye özgü olarak hesaplanmasıgerekmektedir. Hafif Kanama: Hafif yüzeysel veya erken hemorajide 10 IU/kg’lik tek dozuygulaması, Faktör VIII seviyesinde %20’lik in-vivo bir artış oluşturabilir. Orta Şiddette Kanama: Daha şiddetli olan kanamalarda(örneğin eklem içi kanama, travma) kilogram başına yaklaşık 15-25 IU uygulamasıfaktör VIII seviyesini %30-50 artırabilir. Ağır Kanama: Hayatı tehdit eden kanaması olan veyahayati yapıları ilgilendiren kanaması olan (santmi, retrofarinks, veretroperitoneal, iliopsoas kılıfı) hastalarda hemostazı sağlamak için faktörVIII düzeyinin normalin %80-100’üne çıkarılması gerekir. Bu düzeyi sağlamakiçin başlangıç dozu olarak 40-50 IU, ve idame doz olarak da her 8-12 saatte bir20-25/kg IU’luk uygulamayı gerektirir. Ameliyat: Büyük cerrahi girişimler içinoperasyondan önce 50 IU/kg’lik doz ile faktör VIII seviyesi yaklaşık olarak%100’e çıkarılmalıdır
Kolestor Film Tablet
Atorvastatin
Ambalaj: 10 mgx30 tablet:: 20 mgx30 tablet :: 40 mgx30tablet
End.:Primerhiperkolesterolemi, heterozigot familyal ve non-familyal hiperkolesterolemi vekombine (miks) hiperlipidemili (Fredrikson Tip IIa ve IIb) hastalarda yükselentotal kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerindüşürülmesinde ve HDL-kolesterolün yükseltilmesinde diyete yardımcı olmak üzereendikedir.
Kontr.E.: Atorvastatine aşırı duyarlığı olan, aktif karaciğerhastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayanserum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalmapotansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.
Uyar.: Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi vealtta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.
Yan E.: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğukalgınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yolenfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.
Etkileş.: Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.
Doz Önerisi:Kolestor tedavisine başlamadan önce, hasta standart kolesteroldüşürücü diyete alınmalı ve tedavi sırasında da bu diyete devam edilmelidir. Kolestor’unönerilen başlangıç tedavi dozu, günde bir kez 10 veya 20 mg’lik bir tablettir.Başlangıç ve sürek dozları, hastaların hedef LDL-C düzeylerine (bkz.NCEP-tedavi kılavuzu) ve tedaviden alınan yanıta göre belirlenmelidir. %45 veyaüzeri LDL düşüşü hedeflenen hastalarda önerilen sürek dozu, 40 mg’dir. Dozayarlamaları 4 hafta ya da daha uzun aralıklarla yapılmalıdır. En yüksek doz, günde bir kez 80mg’dir. Tabletler günün herhangi bir zamanında, yemeklerle veya aç karnınaalınabilir
Kolestran Toz
Kolestiramin
Ambalaj: 9 gx30 poşet.
End.:Hiperlipidemi,primer biliyer siroz, inkomplet biliyer obstrüksiyona bağlı sarılıklardagörülen prüritis, fenobarbital, digoksin ve fenprokumon gibi ilaçlarınneden olduğu zehirlenmelerle, psödomembranöz kolit, eritrotoporfirin,aşırı safra asidi varlığı ve edinsel hiperoksalüride endikedir.
Kontr.E.:Etkin maddeyeaşırı duyarlık ve komple biliyer obstrüksiyonda kontrendikedir.Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde, emziren annelerde ve 6 yaşakadar çocuklarda kullanılmamalıdır. Kanama düzensizlikleri, kabızlık,safra taşları, mide-bağırsak fonksiyon bozukluğu, streatore, peptikülseri olanlarda kullanılmamalıdır. Renal bozukluğu olan hastalardauzun süreli tedavilerde hiperkloremik asidoz ve hiperoksalüriolasılığı dikkate alınmalıdır. Gastrointestinal disfonksiyonlu hastalardadikkatle kullanılmalıdır.
Uyar.: Uzun süreli tedavilerde A-Dve K vitaminlerinin takviyesi önerilir. İlaçların mide-bağırsaketkilerine duyarlı olan yaşlılarda ve hiperkloremik asidoziseyatkın çocuklarda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Konstipasyon,koyu renk gayta, mide ağrısı, bulantı, kusma, kilo kaybı, geğirme,diyare, hazımsızlık, abdominal ağrı, şişkinlik, bulantı, kusma,irritasyon ve cilt kızarıklıkları gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Tiyazitler,tiroid ilaçları, fenilbutazon, antibiyotik, barbitürat, varfarin,yağda çözünen vitaminler ve oral antikoagülanlar, kardiyak glikozidler(özellikle digitoksin), tiroid hormonlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Genel olarak bütün ilaçlardan en az 1 saat önce veya 4 saat sonrakullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz yemeklerle birlikte alınan, antihiperlipidemikolarak erişkinlerde başlangıç için 3×4 g ve sürek dozu olarak 3-4g; heterozigot tip 2 hiperkolesterolemide başlangıç için 4×4 gve daha sonra 4×4-8 g; homozigot hastalarda heterozigot hastalaraverilen doza ek olarak günde 3×1-2 g niasin verilir. Antiprüritikolarak ortalama günlük doz 16 g’dir
Kolsin Draje
Kolşisin
Ambalaj: 0.5 mgx60 draje.
End.:Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı olarak kullanılır.
Kontr.E.: Kolşisine karşı aşırı duyarlığıolanlarda ve ciddi gastrointestinal, renal, hepatik veya kardiyakrahatsızlığı olanlarda, kan diskrazileri olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İnsanlarda spermatojenezi olumsuzyönde etkilediği saptanmıştır. Yaşlılarda ve güçsüz hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Uzun sürekullanımına bağlı olarak, kemik iliği depresyonu ve aplastik anemi,agranülositoz veya trombositopeni kaydedilmiştir. Periferalnevrit, purpura miyopati, saç dökülmesi, reversibl azospermi, dermatozlar,aşırı duyarlık reaksiyonları, kusma, diyare, abdominal ağrı, midebulantısı görülebilir.
Etkileş.: Alkol ve kolşisinin bir aradakullanımı, özellikle alkoliklerde gastrointestinal toksisiteriskini artırır. Antienflamatuvar analjezikler, nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlar, lökopeni, trombositopeni veya kemikiliği depresyonu riskini artırabilir. Antineoplastik, sitolitikilaçlar veya bumetanid, diazoksit, tiyazit grubu diüretikler, etakrinikasit, furosemid, mekamilamin, pirazinamid veya triamteren serumürik asit konsantrasyonlarını artırabilir ve profilaktik gut tedavisininetkinliğini azaltabilir. Kolşisin, ilaçların neden olduğu kandiskrazilerinin, kemik iliği depresanlarının ve radyasyon tedavisininneden olduğu kemik iliğini deprese edici etkilerini artırabilir.Birlikte kullanımı, diğer toksik hematolojik etki riskini de artırabilir.Kolşisinin kronik olarak veya yüksek dozlarda uygulanması B12vitamininin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Akut gut artritte akut krizin ilk belirtisindenitibaren Kolsin draje kullanımına başlanır. Başlangıç dozu1-1.2 mg olup, ağrı geçene kadar veya mide bulantısı, kusma veya diyaremeydana gelene kadar her 1-2 saatte bir 0.5-1.2 mg kullanılır.
Kombevit-C Draje
B1 vitamini15 mg, B2 vitamini 15 mg, B6 vitamini 10 mg, B12vitamini 10 mg, C vitamini 100mg, niasinamid 50 mg, kalsiyum pantotenat 25 mg, folik asit 0.25 mg
Ambalaj: 30 draje.
End.:Ruhsal vefiziksel bitkinlik halleri; manifest ve latent B grubu vitaminleri ve Cvitamini yetmezlikleri; gebelik, gelişme, emzirme dönemlerinde ve stresreaksiyonları görülenlerde; stomatit, kolit, spru ve çeşitligastroenteritlerde; karaciğer yetmezliklerinde; diyabet, polinevrit, beriberive pellagrada; ekzema ve çeşitli dermatozlar, füronküloz, tırnak kırılmalarıve seborede; konjunktivit, iritis ve keratitte endikedir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 2-3 draje ve çocuklarda1-2 drajedir
Kompensan Tablet
Dihidroksialüminyumsodyum karbonat 340 mg
Ambalaj:24 ve 60 tablet.
End.:Hiperasiditeylekendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, asidebağlı hazımsızlık, mide ekşimesi) semptomatik olarak giderilmesindeendikedir. Ayrıca mide ve duodenum ülserleriyle birlikte olan hiperasiditeninve reflü özofajitinin tedavisinde kullanılabilir.
Kontr.E.:Bu ilacakarşı aşırı hassasiyeti bilinenlerde kontrendikedir. Böbrek harabiyetiolanlarda ve tuz diyeti yapanlarda kullanılmamalıdır. Hipofosfatemilihastalar tarafından kullanımı alüminyum tuzlarının fosfat bağlayıcıetkileri nedeniyle kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımında hipofosfatemi,anoreksi, bitkinlik, kas güçsüzlüğü ve osteomalaziye sebep olabilir.Gebe ve emziren annelerde ancak kesin olarak gerekliyse kullanılmalıdır.12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. Kronik böbrekfonksiyon yetmezliği olan hastalarda hiperalüminemi oluşabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardave bağırsak motilitesi azalmış, dehidratasyonlu veya sıvı kısıtlamasıolan hastalarda konstipasyon bildirilmiştir. Böbrek yetmezliğiolan hastalarda sistemik alüminyum yan etkileri (mizaç değişmeleriveya alışılmışın dışında yorgunluk gibi) görülebilir. Uzun sürelive yüksek doz kullanım, asit-baz dengesinde bozulmaya yol açabilir.
Etkileş.:Beraberceverildiklerinde tetrasiklin antibiyotiklerinin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Önerilen doz günde 4 kez 1-2 tablettir.Günde sekiz tablet tedavi etkisi için yeterlidir. Daha fazla alınmasına gerek yoktur.Tabletleriyice çiğnenmeli ve sonra yutulmalıdır. Çiğnenmeden bütün olarakyutulması, istenen etkiyi büyük ölçüde azaltır
Konakion MM Ampul IVRoche
K1 vitamini(Fitomenadion)
Ambalaj: 10 mg/1 mLx5 ampul.
Konakion MM Pediatrik Ampul Oral/IM/IV
K1 vitamini2 mg
Ambalaj: 2 mg/0.2 mLx5 ampul ve oral uygulamaiçin 1 şırınga.
End.:Kumarintipi antikoagülanlarla doz aşımı, bunların fenilbutazon ile kombinasyonuve diğer K hipervitaminoz formları (obstrüktif sarılık ve ayrıcakaraciğer ve bağırsak bozuklukları ve antibiyotikler, sülfonamidlerveya salisilatlar ile uzun süreli tedavi) gibi çeşitli etiyolojilerinoluşturduğu ciddi “hipoprotrombinemi” (örneğin pıhtılaşma faktörleriII, VII, IX ve X’un eksikliği) sonucunda hemoraji veya hemorajiriski, yenidoğandaki hemorajinin profilaksisi ve tedavisinde(düşük dozlarda) endikedir.
Kontr.E.:Fitomenadionakarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. AmpullerIM yoldan uygulanmamalıdır, çünkü IM yol depo karakteristiği gösterirve K1 vitamininin sürekli salınması antikoagülasyon tedavisininyeniden oluşturulmasını zorlaştırır. Ayrıca antikoagülasyon yapılmışkişilere uygulanan IM enjeksiyonlar hematom oluşma riski doğurur.
Uyar.: Ağır karaciğer işlev bozukluğu olan hastalardaprotrombin oluşumu bozulabilir. Gebelikte yalnızca annede oluşacakyarar fetüse yönelik zarardan fazla olduğunda kullanılmalıdır.Terapötik dozlarda emziren annelere verilmesi bebekler açısındanrisk oluşturmamaktadır. 2.5 kg’den az ağırlıktaki prematüre bebeklerdeparenteral uygulama kernikterus riskini artırabilir.
Yan E.:FitomenadionunIV enjeksiyonundan sonra anafilaktoid reaksiyonların oluşma olasılığıhakkında doğrulanmamış izole bildiriler vardır. Çok nadir olarak,karışık misel solüsyonlu Fitomenadionun İV uygulanmasıyla ilişkiliolarak venöz irritasyon veya filebit bildirilmiştir.
Etkileş.: K1 vitamini kumarintipi antikoagülanların etkisini antagonize eder. Aynı zamanda antikonvülzanların uygulanması K1vitamininin etkisini bozabilir.
Doz Önerisi:Konakion MM Ampul: Ampuller IV enjeksiyon içindir. Ampul solüsyonuseyreltilmemeli veya enjekte edilen diğer maddelerle karıştırılmamalıdırancak uygun olduğunda ‰9’luk sodyum klorür veya %5’lik dekstroz içerensürekli enfüzyon sırasında enfüzyon setinin alt kısmına enjekteedilebilir. Erişkinlerde şiddetli hemoraji, örn. antikoagülanterapisi sırasında: Antikoagülan kesilmeli ve 10-20 mg (1-2 ampul)dozunda Konakion MM yavaş IV enjeksiyonla yavaşça (en az 30 saniye)verilmelidir. Protrombin düzeyine 3 saat sonra bakılmalı ve eğeryanıt yetersizse, doz tekrarlanmalıdır. 24 saat içinde 50 mg Konakion MM’den fazlası, İV olarak verilmemelidir. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalar, Konakion MM ile antikoagülasyonun durdurulmasınadaha duyarlı görünmektedirler; bu gruptaki doz, önerilen aralıklarınalt sınırında olmalıdır. 1 yaşın üzerindeki çocuklar: Eğer bir çocuğa doz uygulamasıgerekiyorsa, 5-10 mg verilmesi önerilir. 1 yaşın altındaki bebeklerdeKonakionMM Pediyatrik ampulkullanılmalıdır. Konakion MM Pediatrik Ampul: Profilaksi: Tüm sağlıklı yenidoğanlar: Doğumdaya da doğumdan sonra oral 2 mg ve daha sonraki 4-7 gün içinde 2 mg. İkincibir oral doz almayan çocuklarda veya emzirildiği takdirde üçüncübir oral doz almayan çocuklarda tek bir doz 1 mg (0.1 mL) IM uygulamaönerilir. Yalnızca anne sütüyle beslenen bebekler: Tüm yenidoğanlariçin önerilene ek olarak, 4-6 hafta sonra 2 mg’lik oral doz verilmelidir.Riskli yenidoğanlar (örneğin prematüreler, doğumda asfiksi, obstrüktifsarılık, yutamama, annenin antikoagülan veya antiepileptik ilaçkullanması): Doğumda ya da doğumdan hemen sonra oral kullanımınınmümkün olmadığı koşullarda, 1 mg IM ya da IV uygulanır. 2.5 kg’dan azağırlıktaki prematüre bebeklerde IM ve IV dozlar 0.4 mg/kg dozu(0.04 mL/kg’ye eşdeğer) aşılmamalıdır
Konazol Krem
Ketokonazol
Ambalaj: 20 mg/gx30 g’lik tüp
Konazol Şampuan
Ketokonazol
Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik plastikşişe.
End.: Tinea korporis, tinea kruris, tinea manus ve tineapedis gibi derinin dermatofit enfeksiyonlarında, derinin kandidaenfeksiyonlarında, tinea (pitiriyazis) versikolorda ve seboreikdermatitin tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Ketokonazole karşı aşırı duyarlı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Oftalmik endikasyonlarda kullanılmaz. Gebelikve emzirme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ancak gebeliktehekim tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Tedavisi sırasında seyrek olarak uygulama bölgesindeirritasyon ve yanma duyusu görülmüştür. Nadiren, kontakt dermatitgibi bölgesel alerjik deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Konazol Krem: Günde1-2 kez deri üzerine sürülür ve tamamen emilinceye kadar hafifçeovulur. Semptomlar ortadan kaybolduktan sonra da tedaviye birkaçgün daha devam edilir. Tedavi süresi 2-6 hafta arasındadır.Konazol Şampuan: Islatılmışsaçlara uygulanarak köpürtülür ve 1 dakika boyunca saç derisinemasaj yapılır, suyla durulanır. İkinci yıkamada ise aynı işlemler3 dakika olarak tekrarlanır. Tedaviye haftada 2 kez olmak üzere, 4 hafta boyuncadevam edilir
Kongest Tablet
Parasetamol 300mg, fenilefrin 5 mg, klorfeniramin maleat 2 mg
Ambalaj: 30 tablet
Kongest Forte Tablet
Parasetamol 650 mg,fenilefrin hidroklorür 10 mg, klorfeniramin maleat 4 mg
Ambalaj: 30 tablet.
Kongest Pediatrik Şurup
Parasetamol 160 mg,klorfeniramin maleat 1 mg, fenilefrin hidroklorür 2.5 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL.
End.:Soğukalgınlığı ve gripte ortaya çıkan semptomların giderilmesinde kullanılır.
Kontr.E.: Etkin maddelerden birine karşı aşırı duyarlık durumundakontrendikedir
Uyar.: Karaciğer fonksiyon bozukluğu ve/veya ağır böbrekyetmezliği olanlarda, prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonubulunanlarda, glokomlularda, psikozlu hastalarda, baş dönmesi ve sedasyon riskinedeniyle yaşlılarda ve ortostatik hipotansiyona eğilimi bulunanlardakullanılırken dikkatli olunmalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan, gebe ya daemziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Klorfeniramin maleata bağlı sedasyonriski nedeniyle, dikkat gerektiren işlerde çalışanlarda ve/veya tehlikeliolabilecek araç ve makine kullananlarda çok dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Deri döküntüleri, baş dönmesi, bulanık görme, bulantı,kusma, kabızlık, karın ağrısı, terleme, ağız kuruluğu, miksiyon güçlüğü, sedasyon,özellikle çocuklarda sinirlilik görülebilir.
Etkileş.: Antihistaminiklerin, alkol ve antidepresanlar ilebirlikte kullanılmaları önerilmez. MAO inhibitörleri, antihistaminikler ilebirlikte kullanılmamalıdır. Antiepileptikler, barbitüratlar, trisiklikantidepresanlar ve alkol, parasetamolün yarılanma süresinin uzamasına vetoksisitesinin artmasına neden olabilir. Antikonvülsanlar ve steroid yapılıoral kontraseptifler uzun süre kullanıldığında, karaciğer enzimleriniindükleyerek, parasetamolün terapötik düzeye ulaşmasını engelleyebilirler. Metoklopramid, parasetamolünemilimini hızlandırabilir.
Doz Önerisi: Kongest Tablet: Erişkinlere günde 3-4 kez 1-2 tablet verilir.Kongest Forte Tablet: Erişkinlere günde 3-4 kez 1 tabletverilir.KongestPediyatrik Şurup: 4-6 saat arayla olmak üzere, 6 ay- 1 yaş arası çocuklara¼ ölçek, 1-3 yaş arası çocuklara ½-1 ölçek, 3-6 yaş arası çocuklara 1-2 ölçek,6-12 yaş arası çocuklara 2 ölçek, erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara ile2-3 ölçek
Konsantre Dobutamin Flakon
Dobutamin HCl
Ambalaj: 250 mg/20 mLx1 flakon.
End.:Dobutaminkalp verimleri dolaşım gereksinimlerini karşılamaya yeterli olmayanhipoperfüzyonlu hastalarda inotropik destek sağlamak için kullanılır.Dobutamin ventriküler dolum basıncının aşırı yükselmesi sonucupulmoner konjestiyon ve ödem riski bulunan hastalarda da inotropikdestek gerektiğinde endikedir.
Kontr.E.:Daha öncedobutamine aşırı duyarlık göstenmiş hastalarda ve idiyopatik hipertrofiksubaortik stenozda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Dobutamin uygulaması deri kızarıklığı,ateş eozinofili ve bronkospazm gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarınaneden olabilir. Gebeler ve emzirenlerde anneye getirebileceğiyarar bebeğe oluşturabileceği potansiyel tehlikeden üstün tutulduğudurumlar dışında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Hastalarınçoğunda sistolik kan basıncında 10-20 mmHg yükseliş, kalp atım sayısındadakikada 5-15 vurumluk artış görülmüştür. Yaklaşık %5 oranındakiolgularda enfüzyon süresince ventriküler ekstrasistol belirlenmiştir.Bütün buyan etkiler verilen dozla ilgilidir. Bunların dışında hastaların%1-3’ünde bulantı, baş ağrısı, anjinal ağrı, spesifik olmayan göğüsağrıları, palpitasyon ve nefes darlığı gözlenmiştir.
Etkileş.: Dopamin ile birlikte kullanımısistemik arteryel basınç ile renal kan akışını, idrar akışını ve sodyumatılımını artırır; ventriküler dolum basıncında artışı önler. Dobutamininnitrogliserin ya da nitroprussid gibi bir vazodilatörle kombinasyonukalp verimindeki artış ile sistemik vasküler direnç ve ventrikülerdolum basıncındaki düşüşü fazlalaşır, kalp atım hızı-kan basıncıçarpımı ya çok az artar ya da hiç değişmez. Dobutamin b-adrenerjik blokerler ile siklopropanve halotan gibi genel anesteziklerle, Rauwolfia alkaloidleri ileve guanadrel ya da guanetidin ile etkileşebilir.
Doz Önerisi: Kullanım öncesi mutlaka seyreltilmelidir. %5 sodyumbikarbonat enjeksiyonuna veya diğer kuvvetli alkali çözeltilere katılmamalıdır.Hem sodyum bisülfid hem de etanol içeren diğer ajanlar veya dilüentlerle birarada kullanılmamalıdır. Kardiyak outputu artırmak için gereken enfüzyonhızı, genellikle 2.5-15 mg/kg/dak’dır.Nadir durumlarda, enfüzyon hızının istenen etkiyi sağlaması için40 mg/kg/dak’a kadar çıkması gerekmiştir.Dobutamini sürekli IV enfüzyon metoduyla uygularken, hassas hacimkontrollu IV set kullanılması önerilir
Konsantre Potasyum FlakonAbbott
Potasyum klorür
Ambalaj: 20 mEq (2 mEq/mL): 25×10 mL’likplastik flakon : 40 mEq (2 mEq/mL): 25×50 mL’likplastik flakonlarda 20 mL enjektabl çözelti.
End.:Yeterlipotasyum alınmaması veya aşırı potasyum kaybı sonucunda ortaya çıkanhipopotasemi hallerinde endikedir. Digitalis intoksikasyonunda, hipokalemikfamilyal periyodik paralizinde ve hipertansiyon tedavisinde potasyum kaybınıartıran diüretik verildiğinde diüretik dozu değiştirilemiyorsa verilir.
Kontr.E.: Potasyum preparatları, hiperkalsemivarsa kontrendikedir. Ayrıca, spironolakton, triamteren, amiloridgibi potasyum tutucu diüretik alanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek hastalığı, kalp hastalığıveya asidoz varsa, sık sık potasyum konsantrasyonu yapılmalı veilaç dikkatle kullanılmalıdır. Potasyum klorür gebelikte kullanılacağızaman, anneye sağlayacağı yararlarla fetüs üzerindeki olası zararlardikkatle tartılmalıdır. Emziren annelerde potasyum klorür sütleyenidoğana geçtiğinden, bu husus göz önüne alınmalıdır. Akut ve kronikböbrek yetmezliğinde potasyum atılımı bozulmuşsa, oral veya parenteralolarak verilen potasyum klorürün tehlikeli hiperkalemi durumlarınaneden olabileceği dikkate alınmalıdır. Oral potasyum bulantı, kusma,karın ağrısı ve ishale neden olabilir. İlacı daha çok dilüe ederek,yemeklerden sonra alarak veya dozu azaltarak bu önlenebilir. Nadirenderi döküntüsü bildirilmiştir. IV potasyum klorür enfüzyonu venairritasyonu ve filebite neden olabilir.
Etkileş.: Potasyum klorür amfoterisinile geçimsizdir. Amikasin sülfat, dobutamin HCl ve sabit yağ emülsiyonlarıile geçimsizlikleri rapor edilmiştir. Amilorid, spironolakton ve triamterengibi potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Müstahzar kullanımdan önce dilüe edilerek IV enfüzyonşeklinde uygulanmalıdır. Serum potasyum düzeyi 2.5 mEq/l’den yüksekolduğu durumlarda 40 mEq/l. konsantrasyona kadar 10 mEq/saati aşmayacakhızda verilir. 24 saatlik total doz maksimum 200 mEq’dir. 2 mEq/l’dendüşük serum potasyum düzeyleri (elektrokardiyografik değişiklikler,kas paralizi) gibi acil olgularda dikkatli bir şekilde 40 mEq/saatekadar çıkan hızda infüze edilebilir. Bu durumda kalp sürekli izlenmelive 24 saatlik konsantrasyonun 400 mEq’i geçmemesine dikkat edilmelidir
Kontil Süspansiyon
Pirantel
Ambalaj: 250 mg/5 mLx15 mL’lik şişe
Kontil Çiğneme Tableti
Pirantel pamoat
Ambalaj: 250 mgx6 tablet.
End.:Antihelmintikolarak Ascarislumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale ve Necator americanus enfestasyonlarında endikedir.
Kontr.E.: Karaciğer bozukluklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelerde kullanımı hakkındakesin bilgi yoktur. 2 yaşından küçüklerin tedavisinde relatif yarar/riskgöz önünde bulundurularak kullanılmalıdır.
Yan E.: Nadiren iştahsızlık, bulantı,kusma, mide ağrısı, karın krampları, ishal, geçici SGOT yükselmeleri,baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, ciltte döküntüler meydana gelebilir.
Etkileş.: Birbirlerinin etkilerini yoketme olasılığı nedeniyle, piperazin ile birlikte kullanılmamalıdır.Heksametonyum pirantelin bağırsaklar üzerindeki aktivitesinibloke eder.
Doz Önerisi: Tek dozda ve kilo başına 10 mg hesabıyla: 75 kiloyuaşan erişkinlere 1 g, 75 kiloya kadar olanlara 750 mg; 6-12 yaşlarındakiçocuklara 500 mg; 2-6 yaşlarındaki çocuklara 250 mg verilir. Günlük doz 1 g’yi aşmamalıdır. Günün herhangi bir saatinde veyemeklerden önce ya da sonra uygulanabilir. Oksiyüriaziste, parazitikesin şekilde ortadan kaldırmak için, bütün aileyi kapsayan bir tedaviönerilir
Konveril Tablet
Enalapril maleat
Ambalaj: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx20 tablet :: 20 mgx20tablet
End.:ACEinhibitörü olarak esansiyel hipertansiyon ve renovasküler hipertansiyonuntedavisinde endikedir. Hipertansiyonda tek başına veya özellikletiyazit grubu diüretikler olmak üzere diğer antihipertansif ajanlarlabirlikte kullanılabilir.
Kontr.E.:Enalaprileaşırı duyarlı hastalarda, geçmişinde ACE inhibitörlerine bağlıanjiyoödem öyküsü olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Çocuklardave süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Diğer ACE inhibitörleriyle olduğu gibi enalaprilile tedavi gören hastalarda yüz, dil, dudak, ekstremiteler ve boğazdaanjiyoödem oluşabilir. Yüz, dil, dudaklarda şişme, yutmada ve nefesalmada güçlük gibi ilk belirtilerin görülmesi halinde tedavi hemenkesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Böbrek yetmezliği, diabetesmellitus, potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviye edicilerveya potasyum içeren tuzlar gibi hiperkalemiye yol açacak unsurlarınvarlığında enalapril tedavisi çok dikkatli yapılmalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk hissidir. Çok seyrekolarak da sinirlilik, uykusuzluk, parestezi, somnolans, posturalhipotansiyon, senkop, palpitasyon, göğüs ağrısı, taşikardi, bradikardi,karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, dispepsi, nötropeni, agranülositoz,trombositopeni, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşüş, öksürük,dispne, kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselme,proteinüri, glikozüri, cilt döküntüleri, tat kaybı, kas krampları,impotens, libido azalması, anjiyonörotik ödem, hiperpotasemive işitme kaybı gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Diüretiklerve diğer antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansifetkisi artabilir. Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmasısakıncalıdır. Prostaglandin sentezini inhibe eden nonsteroid antienflamatuvarlarenalaprilin hipotansif etkisini azaltabilirler. Lityum tedavisialtındaki hastalarda kullanılması serum lityum düzeyini artırır.
Doz Önerisi: Günlük doz hipertansiyonda başlangıç için 1x5mg ve daha sonra elde edilen yanıta göre 1-2×5-40 mg’dir. Hasta aynızamanda diüretik tedavisi görmekteyse başlangıç dozu günde 2.5mg’dir. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital ve/veya diüretik tedavisineyardımcı olarak başlangıçta 2.5 mg ve daha sonra 10-20 mg uygulanır
Konveril Plus Tablet
Enalapril maleat20 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Enalaprilve hidroklorotiyazit kombinasyonu tedavisinin uygun olduğuhipertansif hastaların tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Enalapril, hidroklorotiyazit veya sülfonamid türeviilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda, daha önce ACE inhibitörlerinebağlı anjiyonörotik ödem öyküsü olanlarda ve anürisi olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Komplikasyonsuz hipertansif hastalarda aşırıhipotansiyon nadiren görülür. Enalapril de dahil olmak üzere ACEinhibitör tedavisi gören hastalarda yüz, ekstremiteler, dudaklar,dil, glottis ve/veya larenks anjiyonörotik ödemi bildirilmiştir.Larenks ödemi ile ilişkili anjiyonörotik ödem öldürücü olabilir.Ciddi böbrek hastalığı olanlarda tiyazit grubu diüretikler dikkatlibir şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlardadikkatli olunmalıdır. ACE inhibitörleri özellikle 2. ve 3. trimesterdekigebelere verildiğinde fetal ve neonatal morbidite ve mortaliteyeneden olabileceklerinden gebelerde kullanılmamalıdır. Enalapril,enalaprilat ve tiyazit grubu diüretikler anne sütüne geçebilir.Hidroklorotiyazidin bebeklerde ciddi reaksiyon oluşturabilme potansiyelinedeniyle emzirmenin ya da ilaç kullanımının kesilmesi konusundabir karar verilmelidir.
Yan E.:Baş dönmesi,baş ağrısı, yorgunluk ve öksürük görülebilir. Nadir olarak ortostatikhipotansiyon, çarpıntı, taşikardi, bulantı, kusma, dispepsi, kabızlık,ağız kuruluğu, diyare, karın ağrısı, karaciğer enzimleri ve serumbilirubin düzeylerinde artışlar, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi,uyku hali, kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselmeler,üriner sistem enfeksiyonu, kaşıntı, döküntü, göğüs ağrısı, dispne,gut, sırt ağrısı, artralji, terleme, impotens, libido azalması, tinnitus,anjiyonörotik ödem, kas krampları, hemoglobin ve hematokrit düzeyindedüşüşler. görülebilir.
Etkileş.: Diüretik tedavisi gören hastalardaenalapril tedavisine başlandıktan sonra bazan kan basıncında aşırıdüşmeler izlenebilir. Enalapril, potasyum tutucu diüretik ve potasyumtuzları ile birlikte kullanıldığında hiperpotasemi oluşabilir.ACE inhibitörleriyle birlikte lityum tedavisi gören hastalardalityum toksisitesi oluşabilir. Hidrkoklorotiyazit; alkol, barbitüratlarve narkotik analjeziklerle birlikte kullanıldığında ortostatikhipotansiyon şiddetlenebilir. Antidiyabetik ilaçlarla (oralajanlar ve insülin gibi) birlikte alındığında antidiyabetik ilacındozunun ayarlaması gerekebilir. Safra asidi bağlayan reçinelerin(kolestiramin ve kolestipol) hidroklorotiyazit ile aynı anda kullanılmalarıönerilmez. Tiyazit grubu diüretikler, lityum toksisitesine nedenolabilirler. Kortikosteroid ve ACTH ile birlikte kullanıldığındaözellikle hipokalemi gibi elektrolit bozuklukları oluşabilir.Nonsteroid antienflamatuvar ilaç kullanan bazı hastalardatiyazit grubu diüretiklerin antihipertansif etkisi azalabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz normal böbrek fonksiyonlu hastalarda1x1 tablet ve böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda kreatinin klirensi30-80 mL/dak ise 1x½ tablettir. Kreatinin klirensi 30 mL/dak’ın altındaolan hastalarda kullanılmamalıdır. Aç ya da tok karnına kullanılabilir
Kortos Krem
Hidrokortizon asetat5 mg, benzokain 25 mg, benzalkonyum klorür 100 mg, bizmut subgallat20 mg/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp ve kanül.
End.:Akut hemoroidlerin,anal fissürün, anal kaşınmanın semptomatik tedavisinde uygulanır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine hipersensitivitedurumunda kullanılmamalıdır. Hidrokortizon asetattan ötürü, rektumve anal bölgenin tüberküloz proseslerinde, enfeksiyon hastalıklarında,mikozlarda, canlı virüs aşılarının uygulanması sırasında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Sistemik kortikosteroid etki olasılığındanötürü gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Çocuklara uygulanmamalıdır.7 günden fazla kullanımı önerilmemektedir.
Yan E.: Telanjiektazi, mukoza atrofisi,irritasyon, kuruluk, folikülit, hipopigmentasyon, sekonder enfeksiyon,allerjik kontakt dermatit görülebilir.
Doz Önerisi: Sabah, akşam ve her dışkılamadan sonra anüs çevresineyeteri kadar krem sürülür. İç hemoroid de varsa, Kortos Supozituvar ile birlikte kullanılabilir.
Kortos Supozituvar
Polidokanol 27 mg,hidrokortizon asetat 5 mg
Ambalaj: 24 supozituvar.
End.:İç ve dışhemoroidler (basit ve iltihaplı), anal fissür, radyasyona bağlıproktit, anal ekzema ve anal prüritte endikedir.
Kontr.E.:Rektumve anal bölgenin tüberkülozunda, enfeksiyon hastalıklarında, canlıvirüs aşılarının uygulanması sırasında kullanılmamalıdır. Sistemikyan etki riski nedeniyle peptik ülser, osteoporoz, psikoz, ağır psikonevroz,diyabet, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği gibihastalıklarda ve yaşlılarda kullanılması sakıncalı olabilir.
Uyar.: Proktolojik muayene yapılmadan kullanılmaz. İrritasyon görülürse uygulamayason verilir. Enfeksiyon varsa uygun bir antifungal veya antibakteriyelilaç verilmelidir. Yararına karşı riski göz önünde bulundurulmalı,gebelerde gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelerdeilacın hasta için önemi göz önüne alınarak ya tedavi ya da emzirme kesilmelidir.
Yan E.: Mide salgısı artması ve peptikülser reaktivasyonu, su ve tuz retansiyonu, potasyum kaybı, hipertansiyonlulardaarter basıncı artması, glukoz toleransı azalması, uzun süre kullananlardaCushing sendromu, osteoporoz, psişik bozukluklar, akne, sürrenalkorteks inhibisyonu görülebilir. Yanma, kaşıntı, hipertrikozis, telanjiektazi,mukoza atrofisi, irritasyon, kuruluk, folikülit, hipopigmentasyon,sekonder enfeksiyon, alerjik kontakt dermatit gibi lokal yan etkilerde görülebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlere günde 2-3 supozituvar uygulanır.Tedavi süresi alınan yanıta göre belirlenir. Supozituvarlar dışkılamasonrası anüse konur, pamuk kapatılır, bir süre sırt üstü yatılır
Kreon KapsülDr.F.Frik
Pankreatin 300 mg(lipaz 8000 FİP Ü, amilaz 9000 FİP Ü, proteaz 450 FİP Ü)
Ambalaj: 20 kapsül.
Kreon 25000 Kapsül
Pankreatin 300 mg(lipaz 25000 FİP Ü, amilaz 18000 FİP Ü, proteaz 1000 FİP Ü)
Ambalaj: 50 ve 100 kapsül.
End.:Kronikpankreatitisde sindirim yetersizliği, kronik taş kolesistiti,kistik fibrozis ve karaciğer sirozunda endikedir. Mide rezeksiyonlarından sonrave pankreas ameliyatlarından sonra enzim takviyesinde kullanılır.
Kontr.E.:Akut pankreatitisinbaşlangıç devrelerinde ve proteinlere duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Aşırı duyarlık oluştuğunda ilaçkesilmeli ve semptomatik olarak tedavi edilmelidir. Gebelikte kesin gerekmedikçekullanılmamalıdır. Emzirme döneminde ilaçların genelde anne sütüiçinde atıldıkları göz önünde tutulmalıdır.
Yan E.: Az raslanan alerjik tipteki reaksiyonlarve yüksek dozda hiperürikozüri ve hiperürisemiye raslanabilir.
Doz Önerisi:Kreon Kapsül: Yemeklerle birlikte 1 kapsül alınır. Özel durumlardapankreas enzimlerinin yetersizliği derecesine göre ayarlanır.Bebeklerde mukovisidozda 1-2 kapsül; stearote sayısına göre 4kapsüle kadar çıkılabilir. 5 yaşa kadar çocuklarda 2-4 kapsül,5-10 yaş arası çocuklarda 4-6 kapsül ve 10 yaş üstü çocuklarda 6-8kapsüldür. Kreon 25000 Kapsül: Pozoloji, ayrı ayrı her bir hastanın ihtiyacına görebelirlenir ve aynı zamanda hastalığın seviyesine ve gıda içeriğine göre tespitedilir. Toplam dozun yarısının veya üçte birinin yemeğe başlarken ve kalanınınise yemek sırasında alınması önerilmektedir. Kapsüller, öğün aralarında yeterlimiktarda sıvı ile çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Kapsülü yutmaktagüçlük çekenler (yaşlılar veya çocuklar) için kapsül dikkatlice açılır, minimikrosferlerçiğneme gerektirmeyen püre kıvamındaki bir yiyeceğe (pH<5.0) eklenebilirveya sıvı ile yutulabilir. Yiyecek veya sıvı ile karıştırılan minimikrosferlersaklanmamalı, hemen kullanılmalıdır. Kistik Fibrozda Pozoloji: Pankreas enzim replasman tedavisiiçin, vücut ağırlığı-bazındaki enzim doz uygulamasına dört yaşından küçükçocuklarda 1 000 lipaz ünite/kg/öğün dozla, dört yaşın üzerindeki kişilerdeise 500 lipaz ünite/kg/öğün dozla başlanmalıdır. Dozaj, hastalığın şiddetine,steatore kontrolüne ve iyi beslenmenin devamına bağlı olarak ayarlanmalıdır.Hastaların büyük bölümünde, 10 000 U/kg vücut ağırlığı/gün dozu aşılmamalıdır.DiğerEkzokrin Pankreatik Yetmezliklerinde Pozoloji: Dozaj, sindirim bozukluğu vemalabsorpsiyonun derecesine, diyetteki yağ içeriğine ve her bir preparatınlipaz etkinliğine göre, her hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir. Genelbaşlangıç dozajı 10000-20000 lipaz ünite/ana veya ara öğündür. Ana veya araöğünlerle birlikte alınan kapsül sayısı ya da kapsül dozu, steatoreyi minimumdüzeye indiren ve iyi beslenme durumunu koruyan dozun ölçülmesiylebelirlenmelidir
Kristapen Flakon IM/IV
Kristalize penisilinG potasyum
Ambalaj: 1.000.000 IUx1 flakon ve 1 çözücü
End.:Bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridia enfeksiyonları (antitoksin tedavisineyardımcı olarak); difteri; erizipeloid-endokardit; fusospiroketalenfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonları); Gram-negatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyelendokarditin önlenmesinde de kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilenkişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.
Uyar.: Penisilin tedavisi sırasındaciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedavidendaha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde, özellikleyüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodikolarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.
Yan E.:Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortayaçıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatifdermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjionörotiködem, bazan ateş ve artraljidir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.
Doz Önerisi:Bakteriyemi, pnömoni, endokardit, perikardit,ampiyem, menenjit ve diğer ağır enfeksiyonlar: Günde en az 5 milyon ünite. Antraks: İyileşme sağlanana kadar bölünmüşdozlar şeklinde günde en az 5 milyon ünite. Actinomycosis: Servikofasiyel olgularda günde1-6 milyon ünite; toraks ve abdomen enfeksiyonlarında günde 10-20milyon ünite. Clostridial enfeksiyonlarda: Antitoksine ek olarak günde20 milyon ünite. Difteride: Antitoksine ek olarak, portör oluşmasını önlemekiçin 10-12 gün süreyle bölünmüş dozlar halinde günde 300.000-400.000 ünite.Erysipeloid: Endokarditte 4-6 hafta süreylegünde 2-20 milyon ünite. Fusospirochetal enfeksiyonlar: Orofarenks, genital sistem ve alt solunumyolunun ağır enfeksiyonlarında günde 5-10 milyon ünite. Gram-negatif basillerinneden olduğu enfeksiyonlarda: Bakteriyemide günde 20-80 milyon ünite. Listeria enfeksiyonlarında: Yenidoğanlarda günde 500.000-1milyon ünite, menenjitli erişkinlere 2 hafta süreyle günde 15-20 milyonünite, endokarditli erişkinlere 4 hafta süreyle günde 15-20 milyonünite. Pasteurella enfeksiyonları: Bakteriyemi ve menenjitte 2hafta süreyle günde 4-6 milyon ünite. Gonorreal endokardit veartritte: Gündeen az 5 milyon ünite. Sifilizde: Doz ve tedavinin süresi hastanın yaşına ve hastalığınsafhasına göre saptanır. Hastanın hastaneye yatırılması önerilir.Menengokokalmenenjitte: 2 saattebir İM olarak 1-2 milyon ünite veya IV enfüzyon şeklinde günde 20-30milyon ünite. Bakteriyel endokarditin önlenmesinde: Diş çekiminden veya üst solunumsistemine cerrahi girişim yapılmadan yarım saat-1 saat önce erişkinlere1 milyon ünite suda çözünen kristalize penisilin G (çocuklardadoz kg başına 30.000 ünite olarak hesaplanır) ve 600.000 ünite penisilinG prokain (çocuklarda da 600.000 ünite) IM olarak uygulanmalı, ayrıca30 kg’nin altındaki çocuklara 250 mg, erişkinlere 500 mg olmak üzere6 saatte bir (toplam 8 doz olarak) oral penisilin V verilmelidir
Kristasil Flakon IM/IV
Kristalize penisilinG potasyum
Ambalaj: 500.000 IUx1 flakon ve 1 çözücü:: 1.000.000 IUx1 flakon ve 1 çözücü
End.:Bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridia enfeksiyonları (antitoksin tedavisineyardımcı olarak); difteri; erizipeloid-endokardit; fusospiroketalenfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonları); Gram-negatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyelendokarditin önlenmesinde de kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilenkişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.
Uyar.: Penisilin tedavisi sırasındaciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedavidendaha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde, özellikleyüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodikolarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.
Yan E.:Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortayaçıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatifdermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjionörotiködem, bazan ateş ve artraljidir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.
Doz Önerisi: IM, IV, intraplevral, intratekal ve intraartiküleruygulanabilir. Stafilokok, pnömokok ve streptokokların duyarlısuşlarının neden olduğu ciddi enfeksiyonlar (bakteriyemi, pnömoni,endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonlar): Günde minimum 5 milyon IU. Sifiliz: Benzilpenisilin kazanılmışve konjenital sifiliz tedavisinde kullanılabilir. Fakat dozlarınsık olması gerektiğinden tedavinin hastanede yapılması önerilir.Dozaj ve tedavinin süresini hastanın yaşı ve hastalığın durumubelirler. Gonoreal endokardit: Günde minimum 5 milyon IU. Meningokoksik menenjit: 2 saatte bir 1-2 milyon IU, IM veyagünde 20-30 milyon IU IV perfüzyon. Aktinomikoz: Servikofasiyal olgularda günde1-6 milyon IU, torasik ve abdominal hastalıklarda günde 10-20 milyonIU. Clostridiaenfeksiyonları: Antitoksin tedavisine yardımcı olarak günde20 milyon IU. Fuzospiroketal enfeksiyonlar: Orofarenks, alt solunum yollarıve genital bölgenin ciddi enfeksiyonlarında günde 5-10 milyon IU. Sıçan ısırığı hastalığı(Spirillum minus veya Streptobacillus moniliformis): 3-4 hafta süreyle 12-15 milyonIU. Listeriaenfeksiyonları (Listeria monocytogenes): Yenidoğanlarda günde 500.000-1milyon IU, menenjitli erişkinlerde 2 hafta süreyle günde 15-20 milyonIU, endokarditli erişkinlerde 2 hafta süreyle günde 4-6 milyon IU. Pasteurella enfeksiyonları(Pasteurella multocida): Bakteriyemi ve menenjitte 2 hafta süreyle günde4-6 milyon IU. Erizipeloid (Erysipelothrix insidosa): Endokarditte 4-6 hafta süreylegünde 2-20 milyon IU. Gram-negatif basil enfeksiyonları (E. coli, Enterobacteraerogenes, A. faecalis, Salmonella, Shigella ve Proteus mirabilis): Bakteriyemide günde 20-80 milyonIU. Difteri(taşıyıcı durumunda): 10-12 gün süreyle günde 300.000-400.000 IU bölünmüşdozlar halinde. Şarbon: Günde minimum 5 milyon IU bölünmüş dozlar halinde,tedavi sağlanıncaya kadar. Bakteriyel endokardit profilaksisi: Konjenital kalp hastalığı, romatizmalveya diğer kazanılmış valvüler kalp hastalığı olanların dental veyaüst solunum yollarında bir operasyon geçirmeleri halinde, bakteriyelendokarditin profilaksisi için ameliyattan yarı ile 1 saat önceve ameliyattan 6 saat sonra şu dozlarda uygulanır: Erişkinler ve 27kg’dan ağır çocuklarda preoperatif olarak 2 milyon IU, IM veya IV; postoperatifolarak 1 milyon IU, İM veya IV. 27 kg’dan az çocuklarda preoperatifolarak 540.000 IU/kg IM veya IV; postoperatif olarak 25.000-50.000IU/kg, IM veya IV
Kuiflex Draje
Fenprobamat 200 mg,parasetamol 200 mg
Ambalaj: 40 draje
End.:Kas iskeletsistemi hastalıklarında: Eklemromatizması, diskopatiler, spondilartroz, lumbago, siyataljive tortikolise bağlı kas ağrılarında; burkulma ve benzeri travmalarabağlı ağrılarda. Nörolojide: Hemipleji, parapleji, multipl skleroz ve serebralparalizide görülen kas spastisitesinde. Psikiyatride: Stres, aşırı yorgunluk gibi durumlardave elektroşok tedavisi öncesinde. Diş hekimliğinde: Diş çekiminden önce ve ağrılı çenekontraksiyonlarında kullanılır.
Kontr.E.:Miyasteniagravisli hastalarla gebe kadınlara ve emziren annelere verilmemelidir.
Uyar.: Fizik gücü ve mental uyanıklığıazaltabileceği için, tedavi görenlerin motorlu araç kullanmamalarıgerekir.
Yan E.:Seyrekolarak alerjik deri döküntüleri ve fenprobamata bağlı olarak ençok uyuşukluk, mide bulantısı, ishal, parastezi, halsizlik görülebilir.Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, heyecan ve görme bozukluğu da ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Santral sinirsistemi depresanları, alkol ve psikotrop ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlere günde 3 kez 2 draje, ağrının fazlaolduğu durumlarda günde 4 kez 2 draje tok karnına verilir. Çocuklarave şikayeti hafif olan yetişkinlere günde 3 kez 1 draje verilebilir
Kuilil FilmTablet
Fenprobamat 200mg,parasetamol 200mg
Ambalaj: 40 film tablet
End.:Kas iskeletsistemi hastalıklarında: Eklem romatizması, diskopatiler, spondilartroz,lumbago, siyatalji ve tortikolise bağlı kas ağrılarında; burkulmave benzeri travmalara bağlı ağrılarda. Nörolojide: Hemipleji, parapleji, multiplskleroz ve serebral paralizide görülen kas spastisitesinde. Psikiyatride: Stres, aşırı yorgunluk gibi durumlardave elektroşok tedavisi öncesinde. Diş hekimliğinde: Diş çekiminden önce ve ağrılıçene kontraksiyonlarında kullanılır.
Kontr.E.:Miyasteniagravisli hastalarla gebe kadınlara ve emziren annelere verilmemelidir.
Uyar.: Fizik gücü ve mental uyanıklığıazaltabileceği için, tedavi görenlerin motorlu araç kullanmamalarıgerekir.
Yan E.:Seyrekolarak alerjik deri döküntüleri ve fenprobamata bağlı olarak ençok uyuşukluk, mide bulantısı, ishal, parastezi, halsizlik görülebilir.Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, heyecan ve görme bozukluğu da ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Santral sinirsistemi depresanları, alkol ve psikotrop ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz tok karına alınan 3×2 drajedir. Gerektiğinde4x2 drajede verilebilir. İdame doz; çocuk ve yaşlı dozu 3×1 drajedir
Kursept Krem
Alüminyum hidroksiklorür0.190 g, triklosan 0.01 g/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı, ayakve ellerde görülen aşırı terlemelerde ve koku yayılmasına karşı,ayrıca intertrigo ve ayak yaralarının önlenmesinde kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gözlerle temas ettirilmemelidir.Seyrek olarak deride aşırı kuruluk ve duyarlık görülebilir. Gebeliğinilk üç ayında prensip olarak kullanılmamalı, eğer çok gerekliyse kısasüreyle kullanılmalı, geniş yüzeyli uygulamalardan kaçınılmalıdır.Emziren annelerde ancak hekim kontrolünde kullanılır.
Doz Önerisi: Akşamları yatmadan önce gereken yerlere sürülür.İlk 3-4 gün boyunca günlük olarak kullanılır. Daha sonraki günlerdeise her 2. veya 3. gece uygulama yeterlidir
Kwellada Krem Rinse Krem
Permetrin %1
Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe.
Kwellada Lotion Losyon
Permetrin %5
Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe
Kwellada Shampoo Şampuan
Permetrin %1
Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe.
End.:Baş bitienfestasyonlarının tedavisinde ve risk altındaki insanların başbiti enfestasyonlarından korunmasında endikedir.
Kontr.E.:Piretroidler,piretrinler ve permetrine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sadece dıştan kullanım içindir.Gözler için irritan değildir. Ancak kazara bulaşırsa, gözler hemenbol temiz su ile yıkanmalıdır. Hayvan çalışmalarında, gebelik sırasındapermetrin uygulaması nedeniyle fetusun zarar gördüğünü belirtenherhangi bir bilgi elde edilmemiştir. Permetrinin çok az bir yüzdesisüte geçebildiğinden, sütteki konsantrasyonlarının yenidoğan/bebekiçin herhangi bir risk oluşturması beklenmez.
Yan E.: Genelde iyi tolere edilir. Çokaz kişide baş derisinde eritem, döküntü ve/veya irritasyon (yanma/batmaveya karıncalanma) görüldüğü bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Kwellada Krem: Erişkinler ve 6 aylıktan büyük çocuklarda, öncesaçlar şampuan ile yıkanır. Durulandıktan sonra saçlar nemli kalacakşekilde kurulanır. Saç ve saçlı deriyi kaplamaya yeterli miktardaKwellaKrem Rinse uygulanır.Uzunluğuomuza kadar olan saçlarda 60 mL, daha uzun saçlar içinse 120 mL krem yeterliolur. Uygulamadansonra ilacın etkisi için 10 dakika beklenir. Daha sonra saçlar suylayıkanıp durulanır. Ölü bit ve yumurtalarının temizlenmesi gereklideğildir. Kozmetik açıdan gerekli görüldüğünde sık bir tarak kullanılarakölü bit ve yumurtaları temizlenebilir. Tek bir tedaviyle olguların%97-99’u iyileşir. Gerekirse 7-10 gün sonra uygulama tekrarlanabilir
Kwell-P Şampuan
Piretrinler ‰3, piperonilbutoksit %3
Ambalaj: 60 mL’lik şişe.
End.:Pedikuluscapitis (baş biti) ve phthirus pubis (kasık biti) bulaşmalarını tedavieder.
Kontr.E.: Polen alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Enfekte olmuş veya tahriş olmuş cilt üzerine sürülmemelidir.Gözlerletemas ettirilmemelidir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.Bit enfestasyonunun tamamen elimine edilebilmesi için tüm elbise,çamaşır, havlu ve yatak takımlarının sıcak su ile yıkanması yararlıolur.
Doz Önerisi: Bit bulaşmış olan kuru saç ve cildin yeterli miktardaKwell-P şampuanıyla iyice ıslanmasısağlanarak 10 dakika bekletilir. Daha sonra azar azar su eklenerekovuşturularak şampuanın iyice köpürmesi sağlanır. Suyla iyice durulanır.Ölü bit ve yumurtaların temizlenmesi için ambalaj içindeki tarakkullanılabilir
Kytril IV EnfüzyonSolüsyonu
Granisetron HCl
Ambalaj: 3 mg/3 mLx1 ve 5 ampul
Kytril Lak Tablet
Granisetron HCl
Ambalaj: 1 mgx10 tablet.
End.: Sitostatik tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan bulantı vekusmanın önlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Granisetron veya ilişkili maddelere karşı bilinen aşırıduyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.:Granisetronunuyanıklığı advers olarak etkilediğine dair bir kanıt yoktur. Klinik nedenlerlezorunlu olmadıkça gebe kadınlara uygulanmamalıdır. Granisetronun anne sütünegeçişiyle ilgili veri bulunmadığından, tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.
Yan E.:Başağrısı ve kabızlık en sık kaydedilen advers olaylar olmakla birlikte, bunlarınçoğu hafif ve orta şiddette görülmüştür. Önemsiz cilt döküntüleri nadiren görülür.Klinik çalışmalarda normal sınırlar içinde kalmakla birlikte, karaciğertransaminazlarının ortalama düzeylerinde geçici artışlar saptanmıştır.
Doz Önerisi:KytrilAmpul: Klinikte hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kytril Lak Tablet: Erişkinlerdesitotoksik tedavi sırasında günde iki kez bir tablet (1 mg) önerilir. İlk doz, sitotoksiktedavinin başlamasından bir saat önce verilmelidir. 24 saat içinde maksimumdoz 9 mg’yi aşmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklar için önerilmez

 

İlginize Çekebilecek Diğer Bilgiler:

tedavi haberleri

Yorum Yap Soru Sor

kadal