idea klinik

İ Harfi İle Başlayan İlaçlar

İ

İbu-600 Gecikmeli Salım Tableti
İbuprofen
Ambalaj: 600 mgx20 tablet.
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasındankaçınılmalıdır. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırve emzirilen çocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 2 kez 1 tablet; yetişme çağında (12yaşın üzerinde) günde 2-3 kez ½ (600-900 mg) önerilir. Tedavi süresincesemptomların derecesine göre doz ayarlaması yapılabilir
İbufen Pediyatrik Şurup
İbuprofen
Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasındankaçınılmalıdır. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırve emzirilen çocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: 1 yaşın altında ve 7 kg’den hafif çocuklarda önerilmez.Çocuklar için önerilen günlük doz kg başına 20 mg’dir. Jüvenil romatoidartritte günlük doz kg başına 40 mg’ye kadar artırılabilir. Bu dozlarbölünerek günde 3-4 kerede verilir. 30 kg’dan hafif çocuklarda, günlükdoz 500 mg’yi (5 ölçek) aşmamalıdır. Tercihen yemeklerden sonra uygulanmalıdır
İchtiolee Pomat
İhtamol
Ambalaj: 20 gramlık ambalaj
End.:Lokal antiseptikolarak ekzema, fronküloz, psöriazis ve aknede kullanılır. Deri üzerine irritan etkisi nedeniyleiltihaplanmaların işletilerek akıtılmasında kullanılır. Diğerantiseptiklerle birlikte cilt hastalıklarında, örneğin erysipelas(yılancık), lupus erythematosus (eritemli deri tüberkülozu) gibicilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Uyar.:Göz ve mukozayatemas ettirilmemelidir.
Doz Önerisi: Her gün veya günaşırı hastalıklı bölgeye lokalolarak sürülür
İecilline Flakon IM
Penisilin G prokain,penisilin G potasyum
Ambalaj: 400.000 Üİ (300.000/100.000IU)x1 flakon ve 1 çözücü :: 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 flakon ve 1 çözücü
End.:Pnömoni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte); sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.
Kontr.E.:Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.
Uyar.: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.
Yan E.:Makülopapülerdöküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.
Doz Önerisi: Stafilokoksik, streptokoksik ve pnömokoksik enfeksiyonlardagünde 400.000-800.000 IU uygulanır. Bu enfeksiyonlarda ateş normaleindikten sonra da günde 400.000 IU’lik bir doza en az 48 saat daha devamedilmelidir. b-hemolitik streptokokların neden olduğu diğerenfeksiyonlarda da aynı tedavi önerilir. Oral ve nazo-farenjiyalcerrahi girişimlerden sonra ortaya çıkabilecek bakteriyemilerdeprofilaktik olarak cerrahi girişimlerden yarım saat önce 500.000IU kristalize penisilin G potasyum ile birlikte 800.000 IU enjekte edilmeli ve ameliyattansonra da iki gün süreyle yine 800.000 IU uygulanmalıdır. Gonorede genellikle4.800.000 IU’lik bir yeterli ise de kronikleşmiş ve komplikasyonluolgularda dozun tekrar edilmesi gerekebilir. Sifilizde her 12 saattebir 400.000 veya 24 saat arayla 800.000 IU’lik dozların 8 gün süreyleuygulanması hem primer hem de sekonder sifilizde önerilmiştir. Nörosifiliz,kardiyovasküler ve viseral sifilizde 1.200.000 IU’lik bir doz 10 günsüreyle uygulanmalıdır. Subakut bakteriyel endokarditte her 12saatte bir en az 800.000 IU uygulanır. Bununla birlikte günlük dozun2.400.000 IU’ye yükseldiği olgular da vardır. Ağır olgularda hastalığıkontrol altına alıncaya kadar tedaviye kristalize penisilin Gpotasyumun eklenmesi gerekebilir. Bu arada diğer antibakteriyelilaçların da kombine bir şekilde kullanılması gerekebilir. Şarbonve antimikozda günde 400.000-800.000 IU uygulanır. Difteride portör dönemiönlemek için antitoksin serum ile birlikte 10 gün süreyle günde400.000 IU uygulanır. Akciğer apsesi, “Vincent anjini”, fare ısırığıhastalığı, bruselloz, leptospirosiste günde en az 400.000 ile800.000 IU enjekte edilir. Prokain penisilinin çocuklardaki dozukilo başına her 12-24 saatte bir uygulanmak üzere 10.000-20.000 IU’dir.Buna karşılık ağır enfeksiyon hallerinin söz konusu olduğu durumlardadoz gerekirse günde iki kez 1.000.000 IU’ye kadar çıkarılabilir
İesef Flakon IM, IV
Seftriakson disodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik%1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1 flakon ve 3.5 mL’lik%1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’likçözücü su ampulü
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Olağan erişkin dozu enfeksiyonun tipine ve ağırlığınagöre günde 1-2 g’dir ve bir kerede veya iki eşit doza bölünerek 12saat ara ile uygulanır. Toplam günlük doz 4 g’yi geçmemelidir. Çocuklardamenenjit dışındaki diğer ciddi enfeksiyonların tedavisi için önerilengünlük doz 50-75 mg/kg’dir (2 g’yi geçmemelidir). İkiye bölünerek 12 saat ara ileuygulanır. Tedaviye enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra2 gün daha devam edilmelidir. İesef ile tedavi süresi 4-14 gündür. Komplike enfeksiyonlardadaha uzun süreli bir tedavi gerekebilir. Menenjit tedavisindegünlük doz 4 g’yi geçmemek üzere 10 mg/kg’dir ve iki eşit doz halinde12 saat ara ile verilmelidir. Başlangıçta gerekirse 75 mg/kg’lik bir yükleme dozuverilebilir. Cerrahi profilaksi için ameliyattan 0.5-2 saat önce1 g’lik tek doz önerilir. Streptococcus Pyogenes enfeksiyonlarının tedavisien az 10 gün sürmelidir
İesetum Flakon IM/IV,IV
Seftazidim
Ambalaj: 0.5 g IM/IVx1 flakon ve 5mL’lik çözücü ampul :: 1 gIM/IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü ampul :: 2 g IVx1flakon ve 10 mL’lik çözücü ampul
End.:Septisemi,bakteriyemi, peritonit, menejit olgularında bağışıklığı bastırılmışhastaların maruz kaldığı enfeksiyonlarda ve yoğun bakım altında olanhastalardaki enfeksiyonlarda (enfekte yanıklar gibi), pnömoni,bronkopnömoni, enfekte plörezi, ampiyem, akciğer absesi, enfektebronşiyektazi, bronşit ve kistik fibrozisli hastalardaki akciğerenfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, habis dış kulak iltihapları,mastoidit, sinüzit ve diğer şiddetli KBB enfeksiyonları, akut vekronik pyelonefrit, pyelit, prostatit, sistit, üretrit, renal abse,mesane ve böbrek taşlarıyla ilişkili enfeksiyonlar, erizipel, apseler,selülitler, enfekte yanıklar ve yaralar, mastit, deri ülserleri,kolanjit, kolesistit, safrakesesi ampiyemi, karın içi apsesi, peritonit,divertikülit, enterokolit, doğum sonrası ve pelvisin iltihabidurumlar, osteit, osteomiyelit, septik artrit, enfekte bursit, hemove peritonal dializ ile birlikte oluşan enfeksiyonlar ve ayakta devamlıperitonal diyaliz, kontaminasyon olasılığı olan cerrahi girişimlerde(profilaktik olarak) endikedir..
Kontr.E.:Sefalosporinantibiyotiklerine aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Seftazidim verilmeden önce, hastanın geçmişindepenisilinler ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlık olup olmadığıdikkatle soruşturulmalı, duyarlığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalı,alerjik reaksiyonlar görülürse ilaç hemen kesilmelidir. Seftazidimböbrek yoluyla elimine edildiğinden böbrek fonksiyonunun bozuklukderecesine göre dozaj azaltılmalıdır. Gebeliğin ilk aylarındave küçük bebeklerde dikkatli kullanılmalıdır. Seftazidim anne sütünedüşük konsantrasyonlarda geçer ve emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.
Yan E.:Makülopapülerveya ürtikeryal döküntüler, ateş, kaşıntı ve çok nadir olarak anjiyoödemve anafilaksi (bronkospazm ve/veya hipotansiyon) diyare, bulantı,kusma, karın ağrısı, çok nadiren ağızda pamukçuk veya kolit, Candidiasis,vajinitis, baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi ve kötü tat gibi çeşitliyan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Kloramfenikolin vitro olarak seftazidim ve diğer sefalosporinlerle antagonistiktir.Seftazidim, aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir,ancak aralarında farmasötik geçimsizlik olduğundan aynı enjektöriçinde verilmemeli, aynı solüsyon içinde karıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde olağan doz, 8-12 saatte bir 1 g IVveya IM; komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında 12 saattebir 250 mg IV veya IM; kemik ve eklem enfeksiyonlarında 12 saattebir 2 g IV; komplike idrar yolları enfeksiyonlarında 8-12 saattebir 500 mg IV veya IM; komplike olmayan pnömoni, hafif ve orta şiddettekideri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 8 saatte bir 50 mg-1 g IV veyaIM; ciddi jinekolojik ve intraabdominal enfeksiyonlarda 8 saattebir 2 g IV; menenjitte 8 saatte bir 2 g IV; çok ciddi enfeksiyonlarda,özellikle immün sistemi zayıflamış hastalarda 8 saatte bir 2 g IV;normal renal fonksiyonu olan fibrokistik hastalarda Pseudomonas türlerinin neden olduğu akciğerenfeksiyonlarında 8 saatte bir 30-50 mg/kg IV, günde maksimum 6 g’yekadar (kronik solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozisi olanhastalarda klinik iyileşme görüldüğünde bakteriyolojik şifa beklenmeyebilir);yenidoğanlarda (0-4 hafta) 12 saatte bir 30 mg/kg IV; bebekler ve çocuklarda(1 ay-12 yaş) 8 saatte bir 30-50 mg/kg IV, günde maksimum 6 g’ye ka
İespor Flakon IM
Sefazolin
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5lidokain ampulü :: 500 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5lidokain ampulü :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokainampulü
İespor Flakon IM/IV
Sefazolin
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücüampul:: 500 mgx1 flakon ve 4 mL’lik çözücüampul:: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik çözücüampul
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilikolmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelere uygulanması halindedikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranözkolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.
Etkileş.:Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.
Doz Önerisi:Olağan yetişkin dozu, orta ve şiddetli enfeksiyonlarda500 mg-1 g, 6-8 saatte bir; duyarlı Gram-pozitif kokların neden olduğuhafif enfeksiyonlarda 250-500 mg, 8 saatte bir; akut ve komplike olmayanidrar yolları enfeksiyonlarında 1 g’ye kadar, 12 saatte bir; pnömokokalpnömonide 500 mg, 12 saatte bir; şiddetli, yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda(endokardit, septisemi vb.) 1-1.5 g, 6 saatte bir (nadir durumlardagünde 12 grama kadar sefazolin kullanılabilir). Kontamine veya potansiyelkontamine cerrahilerde postoperatif enfeksiyonu önlemek amacıylaönerilen dozlar: A) Cerrahiye başlamadan ½-1 saat önce 1 g, B)Operasyon boyunca (örneğin 2 saat veya daha fazla) 500 mg-1 g, C) Operasyonsonrasında 24 saat süreyle 6-8 saatte bir 500 mg-1 g. Açık kalp ameliyatıve prostatik artroplasti gibi enfeksiyon oluşmasının özellikletehlike yaratabileceği durumlarda profilaktik uygulamaya, girişimdensonra 3-5 gün süreyle devam edilmelidir. Pediyatrik dozaj: Çocuklarda hafif ve orta derecedeşiddetli enfeksiyonlar için toplam günlük doz (25-50 mg/kg) 3 veya 4eşit doza bölünerek verilir. Şiddetli enfeksiyonlar için toplamgünlük doz 100 mg/kg’ye çıkarılabilir
IG Vena N I.V. Flakon
İnsan immünglobülini
Ambalaj: 1 g/20 mLx1 flakon : 2.5 g/50 mLx1 flakon : 5 g/100mLx1 flakon : 10 g/200 mLx1 flakon.
End.:Doğalolarak oluşan antikorların replasmanı/substitüsyonu klinik olarakuygun görülen hastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İmmünglobulinlerekarşı aşırı duyarlıkta, özellikle IgA’ya karşı antikorlara sahipIgA yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Önceden hiç immünglobulin yerine koyma tedavisiyapılmamış ya da son tedaviden sonra 8 haftadan fazla süre geçmiş,agamaglobulinemili veya ciddi hipogamaglobulinemili hastalarda,hızlı IV enfüzyon ile IVIG aldıklarında şoka kadar varabilen anafilaktikreaksiyonlar görülebilme riski vardır. Fetüs ya da üreme sistemiüzerine hiçbir advers etki bildirilmemiş olmasına rağmen gebelikteIgG, ancak zorunlu durumlarda uygulanmalıdır. IgG proteinleri insan plazmasındadoğal olarak bulunan maddelerden oluşmaktadır. Bunların anne sütüne geçmeleriolasıdır fakat emzirilen bebekte herhangi bir yan etki yapmalarıbeklenmemektedir. Yenidoğana koruyucu antikorların geçişinekatkıda bulunabilirler.
Yan E.: Enfüzyon sırasında ya da enfüzyondansonra raslanan yan etkiler; baş ağrısı, hipertermi, bulantı, kusma,ishal, yorgunluk, halsizlik, sersemlik hali, üşüme/titreme, terleme,sırt ağrısı, miyalji, ateş basmasıdır.
Etkileş.:IgG, diğerhiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır ve daima ayrı bir enfüzyon setindenverilmelidir. Aktif bir immünizasyonun etkisi eşzamanlı IVIG uygulanmasıile azaltılabilir. İmmünglobulin uygulaması, kızamık, kızamıkçık,kabakulak ve suçiçeği gibi canlı-attenüe viral aşıların etkinliğiniazaltabilir. Bu etki 1 yıl kadar sürebilir. Bununla birlikte,0.4-1.0 g/kg dozunda IVIG’i idyopatik trombositopenik purpura veyadiğer hastalıklar nedeniyle, yinelenen tedavi uygulamalarıylaalan çocuklarda, kızamık aşısı en az 8 ay ertelenmelidir.
Doz Önerisi: Doz rejimi ve periyotları yapılacak tedaviye(yerine koyma tedavisi, profilaktik tedavi), her ürünün in vivo yarı-ömrüneve hastanın hastalık ve yaşına bağlıdır. Bu nedenle standart doziçin öneride bulunulamaz. Şu doz önerileri referans olarak kullanılabilir:Primer vesekonder immün yetmezliklerde yerine koyma tedavisi: Anormal düşük IgG düzeylerininormal düzeye getirmek için, aylık periyotlarla vücut ağırlığınınkg’si başına 100-400 mg (2-8 mL). Kanda ulaşılan IgG düzeyi yeterli değilseveya hızla düşüyorsa, doz 800 mg (16 mL)/kg’ye çıkarılabilir veya uygulamadaha sıklaştırılabilir. Doz bireysel olarak ayarlanır ve 500 mg (10mL)/kg/hafta ile başlar ve bunu 500 mg/kg/ay olan sürek dozu izler. Özellikleklinik CMV’nin meydana gelmesi veya hepatit B enfeksiyonu önlenmekistendiğinde doz rejiminde baz olması için uygun antikor titrelerisağlanmalıdır. İdiyopatik trombositopenik purpura: 5 gün arka arkaya vücut ağırlığınınkg’si başına 400 mg (8 mL) veya 2 gün arka arkaya vücut ağırlığınınkg’si başına 1 g (20 mL)
İhtamol Merhem
İhtamol %10
Ambalaj: 20 g’lik tüp
End.:Lokal antiseptikolarak ekzema, fronküloz, psöriazis ve aknede kullanılır. Deri üzerine irritan etkisi nedeniyleiltihaplanmaların işletilerek akıtılmasında kullanılır. Diğerantiseptiklerle birlikte cilt hastalıklarında, örneğin erysipelas(yılancık), lupus erythematosus (eritemli deri tüberkülozu) gibicilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Uyar.:Göz ve mukozayatemas ettirilmemelidir.
Doz Önerisi: Cilt üzerindeki iltihaplanma yerine sürülerekkullanılır
İL-33 Solüsyon
Trikloroasetikasit 9 g, monokloroasetik asit 0.8 g, dikloroasetik asit 0.2 g
Ambalaj: 10 mL’lik şişe.
End.: Nasır ve siğil tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Dolaşım bozukluğu olan kişilerde ve şeker hastalarındakullanılmamalıdır. Vücuttaki benlere ve tüy üremiş siğillere uygulanmamalıdır.
Uyar.: Siğilin veya nasırın etrafındakinormal deri ile temasından sakınılmalıdır. Kullanım süresi içindeaşırı irritasyon görülürse kullanıma ara verilmelidir Gözlerleve mukozalarla temasından sakınılmalıdır.
Yan E.: Siğilin veya nasırın etrafındakinormal deriyle temas ettiğinde lokal irritasyon görülebilir. Sadecesiğilin veya nasırın olduğu bölgeye uygulanarak veya kullanımakısa bir süre ara verilerek irritasyon kontrol altına alınabilir.
Doz Önerisi: Sabah ve akşam siğiller üzerine bir damla sürülür.Bu uygulamaya siğiller yok oluncaya kadar devam edilir
İliadin Sprey
Oksimetazolin HCl
Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik ambalaj
İliadin Pediyatrik Damla
Oksimetazolin0.25 mg/ml
Ambalaj: 10 mL’lik ambalaj.
End.:Kroniknezle, soğuk algınlığı, sinüzit, saman nezlesi, allerjik veya enfeksiyözdurumların neden olduğu burun tıkanıklıklarında endikedir. Ayrıca,burun açıcı özelliğiyle burun operasyonlarından önce kullanılır.Kulak iltihabı olan hastalarda tıkalı olan östaki borusu girişiniaçar.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hipertiroidizm, kalp hastalığı (angina dahil),hipertansi, ilerlemiş damar sertliği ve diyabet hastalarında kullanılmaz.MAO inhibitörleriylekullanılmamalıdır. Gebelik döneminde güvenirliği saptanmamıştır.
Yan E.: Geçici olarak burun mukozasındabatma, yanma, kuruma veya aksırma gibi hafif yan etkiler yapabilir.Bazan hipertansiyon, sinirlilik, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı,uykusuzluk, kalp çarpıntısı veya refleks bradikardi gibi sistemiksemptomatik etkilere neden olabilir.
Doz Önerisi:İliadinSprey: Yetişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklardakullanılır. Gereksinime göre günde 1-3 kez kullanılır. 6 yaşındanküçüklerde kullanılmaz. Hekim önerisi olmaksızın 3 günden fazlakullanılmamalıdır. İliadin Pediyatrik Damla: Baş arkaya bükülerek, şişedeki pipetle sabahve akşam günde 2 kez her iki burun deliğine 1-2 damla damlatılır. 2yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. Hekim önerisi olmaksızın3 günden fazla kullanılmamalıdır
İlomedin İnfüzyon Ampulü
İloprost
Ambalaj: 20 µg/1 mLx5 ampul.
End.:Revaskülarizasyonun mümkün olmadığı kritik ekstremite iskemisi bulunan ilerlemiş tromboanjitisobliterans (Buerger Hastalığı) olgularının tedavisi; ciddi periferik oklüsifarter hastalığı (PAOD) tedavisi, özellikle amputasyon riski taşıyan vecerrahi girişim ya da anjiyoplastinin mümkün olmadığı olgular ile diğer tedavilereyanıt vermeyen ve ciddi kısıtlamaya neden olan Raynaud fenomenli hastalarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Gebelik ve emzirme halinde veiloprosta aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. İloprostun trombositlerüzerine olan etkisinin kanama riskini artırabileceği hallerde (ör: aktifpeptik ülser, travma, intrakranyel kanama) kullanılmamalıdır. Ciddi koronerkalp hastalıkları veya anstabil anjina; son 6 ay içinde geçirilmiş miyokardenfarktüsü; akut ya da kronik konjestif kalp yetmezliği (NYHA II-IV); prognozudeğiştirebilecek aritmi; pulmoner konjestiyon şüphesi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:Acilamputasyon gereken hastalarda (ör: enfekte gangrenlerde) cerrahi girişimgecikmemelidir. Düşük kan basınçlı hastalarda ileri hipotansiyonu önlemeyedikkat edilmelidir ve belirgin bir kalp hastalığı olan hastalar yakındanizlenmelidir. Hastalara sigara içmeyi bırakmaları kesinlikle önerilmelidir.İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkan hastalardaortostatik hipotansiyon gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.
Yan E.:İloprostunfarmakolojik etkisi, kızarıklığa neden olan vazodilatasyon veya baş ağrısı veyagastrointestinal semptomlar gibi yan etkiler olarak kendini gösterir.Genellikle bütün bu yan etkiler doz azaltıldığında hızla kaybolur.
Etkileş.: Farmakolojik deneylerdeiloprostun-reseptör blokerlerinin, kalsiyum antagonistlerinin ve vazodilatatörlerinantihipertansif aktivitesi üzerine additif etkisi ve ACE inhibitörlerininantihipertansif aktivitesi üzerine potansiyelize edici etkisi olduğu görülmüştür.Heparin veya kumarin tipi antikoagülanlar ile beraber kullanıldığında teorikolarak kanama riskini arttırabilir. Diğer trombosit agregasyon inhibitörleri[asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar vefosfodiesteraz inhibitörleri ve nitrovazodilatörler (ör. molsidomin)] ileberaber kullanıldığında iloprostun trombosit fonksiyonları üzerine additifveya supraadditif etkisi vardır.
Doz Önerisi:İlomedin 20 sadece hastahanelerde dikkatli gözetim altında ya dayeterli olanakları bulunan ayaktan tedavi kliniklerinde kullanılmalıdır.Kadınlarda, tedavi başlamadan önce gebelik olmadığı kesinleştirilmelidir. İlomedin 20 dilüe edildikten sonra intravenözenfüzyon şeklinde periferik ven veya bir merkezi venöz kateter ile uygulanır.Doz kişisel tolerabiliteye uygun olarak 0.5-2.0 ng iloprost/kg vücut ağırlığı/dakika,sınırları arasında ayarlanır ve günde 6 saat süreyle uygulanır
İmazol Krem
Klotrimazol 10 mg,heksamidin diizetionat 2.5 mg/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Parmakarası mikozları, özellikle ayak mantarları, deri kıvrımlarına aitmikozlar, pitiriyazis versikolor ve eritrasmada endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık gösterenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: İrritasyon ve duyarlık reaksiyonlarıgörüldüğünde tedaviye ara verilmelidir. Klotrimazolün anne sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir. Gebelerde kullanımında bu özelliği dikkatealınmalıdır.
Yan E.: Eritem, yanma ve batma, deridekızarıklık, soyulma, ödem, kaşıntı, ürtiker, yanma ve deride genelirritasyon görülebilir.
Etkileş.: Antikoagülan ilaçlarla birliktekullanıldığında antikoagülan etki artabilir.
Doz Önerisi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yıkanıp iyicekurulandıktan sonra hastalıklı bölgeye yeterli miktarda sürülerekkullanılır. Enflamasyonun aşırı olduğu olgularda, tedaviye kortikoidiçeren bir preparatla başlanır, böylece kaşıntı ve enfeksiyonunartışı bastırılmış olur. Tamamen iyileşme ve tekrarı önlemek için tedavininyeterince sürdürülmesi gerekir. Bu süre Candida enfeksiyonlarında 2 hafta,dermatofitlerde 6 haftadır
İmex Merhem
Tetrasiklin HCl %3
Ambalaj: 20 gramlık tüp.
End.: Enflamatuvar formları başta olmaküzere, topikal akne tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Tetrasiklinekarşı bilinen duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Tetrasiklintedavisinin yanında, şu önlemlerin de hasta tarafından alınması önerilir: Tercihenalkali içermeyen sabunlarla cildin aşırı olmayan bir şekilde ancak düzenliolarak temizlenmesi; komedonların çıkarılabilmesine, temizlenmesine rağmenenflamasyonlu, püstüllü aknelerin skar formasyonuna neden olmamak için açılmaması;sebase glandların yeniden tıkanmasına neden olmamak için makyaj yapılmaması,pudra kullanılmaması.
Yan E.: Lokal olarak tetrasiklin kullanımınailişkin bugüne kadar herhangi anlamlı bir yan etki bildirimi yoktur.
Doz Önerisi: Etkilenmiş deri bölgesine günde 1-3 kez sürülüp, cildehafifçe masaj yapılarak yedirilir
İmigran FilmTablet
Sumatriptan
Ambalaj: 50 mgx2 ve 6 tablet::100 mgx2ve 6 tablet
İmigran Nazal Sprey
Sumatriptan 10mg/doz
Ambalaj: Her biri tek dozluk 2 adetnazal sprey.
İmigran Subject
Sumatriptan
Ambalaj: 6 mg/0.5 mx2 adet şırınga kartuşuve 1 adet otoenjektör
End.: Oral ve intranazal topikal formlar auralı veya aurasızmigren ataklarının akut tedavisinde, parenteral formlar ise migren ataklarınınyanı sıra demet baş ağrısı (cluster headache) nöbetlerinin akut tedavisinde deendikedir. Profilaktikolarak kullanılmaz.
Kontr.E.:Sumatriptanakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, iskemik kalp rahatsızlığında, miyokardenfarktüsü geçirenlerde, Prinzmetal anjina/koroner vazospazmolanlarda, kontrol altına alınmamış hipertansiyonda kontrendikedir.Ergotaminve türevlerini içeren müstahzarlarla sumatriptanın birlikte kullanımıkontrendikedir. Sumatriptanın MAO inhibitörleriyle bir arada verilmesive MAOİ tedavisinin kesilmesinin ardından 2 hafta içinde kullanılmasıkontrendikedir. Ayrıca, hemiplejik, oftalmoplejik migrende, selektif5-HT reuptake inhibitörleri ve lityum ile tedavi gören hastalardada kontrendikedir. Sumatriptan aynı zamanda kalp hastalıklarındakontrendike olup, koroner kalp hastalığı için klinik olarak önemlirisk faktörleri taşıyan (hiperlipidemi, obesite, diabetes mellitus,sigara içme) asemptomatik hastalarda dikkatli bir değerlendirmedensonra kullanılmalıdır. Sumatriptan migrenle birlikte tek taraflızayıflık veya felç, göz kaslarının felci veya çift görme veya kör noktalarşeklinde geçici görme bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Sumatriptan sadece açık olarakmigren tanısı konulmuşsa kullanılmalıdır. İlk sumatriptan dozunayanıt vermeyen hastalara, ikinci bir doz vermeden önce tanı tekrargözden geçirilmelidir. Alınmanın ardından, sumatriptan ile göğüsteağrı ve sıkışma hissedilebilir ki, bu ağrı bazan yoğun olabilir veboğazda da hissedilebilir. Bu semptomlar anjina pektorisi andırsada ancak sadece istisnai durumlarda koroner vazospazmdan ileri gelebilir.Tanısı konulmamış kalp hastalığı bulunma olasılığı olan postmenopozdakikadın hastalara, 40 yaş üzeri erkek hastalara ve koroner arter hastalığıriski taşıyan hastalara, altta yatan kardiyovasküler bir hastalığıolup olmadığı incelenip değerlendirilmeden verilmemelidir. Epilepsiöyküsü olanlarda veya konvülziyon eşiğini düşürebilen yapısalbir beyin lezyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sülfonamidlerekarşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde sumatriptan alımının ardındanalerjik reaksiyonlar görülebilir. Migren veya sumatriptanla tedavisonucu uyuşukluk olabileceğinden, motorlu taşıt veya makine kullanımıgibi özel beceri gerektiren durumlarda hastalara dikkatli olmalarısöylenmelidir. Gebelikte kullanımı, ancak anneye sağlanması beklenenyararları fetüse olan olası riskinden büyükse düşünülmelidir. Emziren annelere uygulanmasındadikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Hipotansiyon,bradikardi, ciltte hipersensitivite reaksiyonlarından anafilaksiyekadar değişen aşırı duyarlık reaksiyonları, taşikardi, palpitasyonbildirilmiştir. Ağrı, karıncalanma, sıcaklık, ağırlık, basınç veyasıkılık duyguları gibi semptomlar genellikle geçicidir ve yoğunolabilir, göğüs ve boğaz dahil vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir.Yüzde kızarma,baş dönmesi ve halsizlik duygusu gibi belirtiler çoğunlukla hafifveya orta derecede olup geçicidir. Bitkinlik ve sersemlik hali bildirilmiştir. Bazıhastalarda bulantı ve kusma görülmüştür. Nadiren nöbetlerbildirilmiştir. Bu hastaların çoğunda önceden bir epilepsi öyküsü veyaepilepsiye yol açan yapısal lezyonlar bulunmuştur.
Etkileş.:Ergotaminve türevleriyle birlikte kullanılması kontrendikedir. Sumatriptanve serotonin metabolizmasını etkileyen ilaçlar (MAO inhibitörleri,serotonin re-uptake inhibitörleri, klomipramin ve lityum) birliktekullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: İmigran Film Tablet: Yetişkinler için önerilen başlangıç dozu 100 mg’dir.Semptomlar nüksederse, ilk dozun ardından 24 saatte herhangi bir zamanda ilavedozlar verilebilir, ancak herhangi bir 24 saatlik süre içinde 3 tabletten dahafazla verilmemelidir. Tabletler su ile bütün olarak yutulmalıdır.Sumatriptanın migren nöbetinin başlamasından sonra olabildiğince erkenverilmesi önerilir, fakat nöbetin hangi safhasınde verilirse verilsin, eşitderecede etkilidir.İmigran Nazal Sprey: Nazal spreyin migren atağının başlamasındansonra olabildiğince erken verilmesi önerilir fakat nöbetin hangi safhasındaverilirse verilsin eşit derecede etkilidir. Imigran Nazal Sprey‘in optimal dozu 20 mg’dir. Hemmigren atağının hem de sumatriptanın emiliminin hastalar içinde veya arasındadeğişiklik göstermesinden dolayı 10 mg bazı hastalarda ve ataklarda etkiliolabilir. Eğer semptomlar nüksederse ikinci bir doz ilk dozu izleyen 24 saatiçinde verilebilir, ancak iki doz arasında en az 2 saatlik bir arabırakılmalıdır. 24 saat içinde iki Imigran 20 mg nazal spreyden daha fazlası kullanılmamalıdır.İmigranSubject: Enjeksiyonsistemi yardımıyla SC uygulanmalıdır. Migrende yetişkinler için başlangıçsumatriptan dozu SC olarak 6 mg’dir. Eğer semptomlar nüksederse ilave bir 6 mg’likSC enjeksiyon ilk dozu izleyen 24 saat içinde herhangi bir zamandayapılabilir, ancak ilk dozdan sonra en az 1 saat geçmelidir. 24 saat içindekimaksimum doz 2 kez 6 mg’lik bir enjeksiyondur (12 mg). İmigran Subject tedavisine migren baş ağrısının ilkbelirtisi veya kusma, bulantı, fotofobi gibi ağrı ile birlikte olan semptomlargörülünce başlanmalıdır. İmigran Subject’in migren nöbetinin başlamasından sonra olabildiğinceerken verilmesi önerilir, fakat nöbetin hangi safhasında verilirse verilsineşit derecede etkilidir. İmigran Subject’in öteki semptomlar oluşmadan önce, migrenin aurasafhasında verilmesi baş ağrısı gelişmesini önlemeyebilir. Demet başağrısında (Cluster headache) önerilen yetişkin dozu, her “cluster” krizi içintek bir 6 mg’lik SC enjeksiyondur. Maksimum doz 24 saatte 2 kez 6 mg’lik İmigran enjektabldır (12 mg). İki dozarasında en az 1 saat ara olmalıdır
İmmucyst Flakon
BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7×108 Koloni Formasyon Ünitesi)
Ambalaj: 1 liyofilize flakon ve 3mL çözücü flakon.
End.: İntravezikal yolla, mesanedekiprimer ve relaps karsinoma in situ (CIS) tedavisi ve tümör tekrarlamasıklığını azaltmada endikedir. Papiller tümörlerle birlikte yada tek başına görülen karsinoma in situ tedavisinde de uygulanabilir.Aynı zamanda, daha önce herhangi bir ajanla tedavi edilmeye çalışılmış,ancak başarılı olunamamış mesanenin in situ tümörlerinin tedavisindede endikedir.
Kontr.E.: Ateşi yüksek hastalarda ateşinnedeni belirlenip ortadan kaldırılmadıkça, uygulanmamalıdır.Bir enfeksiyon görülürse, enfeksiyon kontrol altına alınıncayakadar tedavi ertelenmelidir. Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar,BCG enfeksiyonunun yayılması ve mesane irritasyonunun şiddetininartması riskinden dolayı BCG/Connaught tedavisine alınmamalıdır.Gebelikve emzirmede kontrendikedir.
Uyar.: Mesane içinde enflamasyon; hematüri,dizüri, pollaküri ve üriner sistem bakteriyel enfeksiyonları ilebirlikte görülmektedir. Bulantı, diyare, anemi ve lökopeni, prostatve üretral obstrüksiyon ve sistemik BCG enfeksiyonu ile ölümgörülebilir.
Yan E.: Lokal yan etkiler genellikle,3. vezikal instilasyonun ardından görülmekte ve genel olarak; dizüri,pollaküri, hematüri, sistit, idrar zorluğu, üriner sistem enfeksiyonu,inkontinans, kramp/ağrı şeklindedir. İntravezikal uygulamanın ardındangörülen sistemik reaksiyonlar ise genellikle 1-3 günde sona ererve genel olarak; halsizlik, 38°C’nin üzerinde ateş, titreme, anemi, bulantı/kusma,iştahsızlık, miyalji/artralji/artrit, diyare, lökopeni, renal toksisite,genital ağrı şeklinde görülmektedir. Granülomatöz prostat, ciltdöküntüsü, orşit ve renal apse rapor edilmiştir.
Etkileş.: Olası bir mikobakteriyel enfeksiyonkuşkusu nedeniyle yapılacak olan tüberkülin cilt testinde yanlışyorumlamalara ve/veya teşhise neden olabilir.
Doz Önerisi: Kısa süreli tedavilerde TUR veya sonrası 14.günden başlayarak haftada bir doz 50 mL steril serum fizyolojik ilesulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulama kateter ile intravezikalyoldan yapılmalıdır. 6 hafta sonra yapılacak monitörizasyon sonrasındatoplam 50 haftada tedavi tamamlanmış olur. Uzun süreli tedavilerdeise TUR veya biyopsi sonrası 14. günden başlayarak haftada 1 doz 50mL steril serum fizyolojikle sulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulamakateter ile intravezikal yoldan yapılmaktadır. 6 haftalık indüksiyonküründen sonra yapılacak monitörizasyon sonrasında 3, 6, 12, 18ve 24. aylarda birer kez uygulanarak tedavi sağlanır
İmovane Tablet
Zopiklon
Ambalaj: 7.5 mgx20 tablet.
End.: Anksiyete ve uykusuzluk durumlarındakullanılır. Uykunun süresini uzatır, niteliğini düzeltir, geceleriuyanma ya da erken uyanma sıklığını azaltır.
Kontr.E.:Dekompansesolunum yetmezliği olanlarda ve aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.15 yaşından küçüklerde kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Yoksunluk sendromu yüksek dozlardave tedavinin ani kesilmesiyle ortaya çıkabilir. İlaçla birliktealkol alımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliğindedozun azaltılması gerekir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamasıönerilir. Makine ve araç kullananlarda gün boyunca görülebilecekyarı uyuklama hali göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Rezidüeluyku hali, ağızda acı tat ve kuruluk, kaslarda tonus azalması ve anterogradamnezi görülebilir. Bazı hastalarda, kolay sinirlenme, saldırganlık,subeksitasyon ve sıkıntılı rüyalar gibi paradoksal reaksiyonlargörülebilir. Kolay sinirlenme, anksiyete, miyalji, ellerde titreme,uykusuzluğun tekrarlanması, kabuslar, bulantı ve kusma gibi hafifbelirtiler ve çok nadir olarak izole konvülziyonlar, konfüzyonuneşlik ettiği miyoklonik état de mal gibi ciddi belirtiler eşlik edebilir.
Etkileş.: Nöromusküler depresanlar (kürarizanilaçlar, miyorelaksanlar), SSS depresanları (özellikle nöroleptikilaçlar) zopiklonla birlikte kullanıldıklarında sedasyon artabilir.Anksiyolitik ya da hipnotik endikasyonunda, birlikte benzodiyazepinsınıfı ilaçlar kullanıldığında, ilacın kesilmesine bağlı yoksunluksendromu olasılığı artar.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde yatarken 1, bazı yaşlıhastalarda ½ tablet, gerektiğinde 1 tablete yükseltilebilir. Karaciğer yetmezliğinde ½ tabletönerilir
Imovax Meningo A+C Flakon
Saflaştırılmış Neisseria meningitidis grup A polisakkariti50 mg, Saflaştırılmış Neisseria meningitidis grup C polisakkariti50 mg/0.5 mL
Ambalaj: 50 doz aşı içeren 1 flakon ve25 mL’lik 1 çözücü flakon.
End.:Neisseriameningitidis A ve C ile meydana gelen endemik menenjite karşı aktifbağışıklama sağlamak amacıyla kullanılır. Hastalığın endemik veyaepidemik olduğu bölgelerde hastalar ile temas etmiş kişiler ve olasılıklatemas edecek veya bulaşacak kişilere uygulanır.
Kontr.E.: Akut ateşli enfeksiyon hastalıklarında,kronik hastalıkların akut alevlenme dönemlerinde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelere ve 2 yaşın altındakiçocuklara ancak gerçek bir epidemi riski olduğu zaman uygulanmalıdır.Aşı, uygulamadan sonra 3 yıl süreyle koruma sağlar.
Yan E.: Hafif dereceli ateş yükselmesigörülebilir.
Doz Önerisi: SC veya IM yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak2 yaşın altındaki çocuklarda uyluğun anterolateral bölgesi, 2yaş üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir.Tek doz aşı (0.5 mL) uygulaması yeterli koruma sağlar. Salgınlar dışındaiki yaşın altındaki bebeklere uygulanması önerilmemektedir. Her3 yılda bir doz rapel uygulaması önerilir
İmpetex Krem
Diflukortolon valerat1 mg, klorkinaldol 10 mg/g
Ambalaj: 10 g’lik tüp.
End.:Topikalkortikosteroid tedavisine yanıt veren bakteri ve/veya mantarlarlaenfekte deri hastalıklarında endikedir. Ayrıca, bakteri ve mantarenfeksiyonlarına karşı profilaksi istenen enflamatuvar ve alerjikderi hastalıklarının tedavisinde de önerilir.
Kontr.E.: Tüberkülotik, sifilitik lezyonlar veya viralhastalıklar bulunduğunda (vaccina, çiçek ve su çiçeği) kullanılmamalıdır.Canlı aşılarınuygulaması sırasında kullanılmamalıdır. Bileşimdeki maddelerekarşı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gözlerde kullanılmamalıdır.İrritasyon görülürse topikal kortikosteroid uygulaması durdurulmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Vücudun%10’dan fazla bir bölümünde ve/veya 4 haftadan uzun bir süre uygulandığında,özellikle kapalı pansuman kullanılmaktaysa birtakım lokal yan etkilergörülebilir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kere ince tabaka halinde hastalıklıbölgeye sürülür. Klinik belirtilerde iyileşme görülünce günde 1kez uygulama yeterli olmaktadır
İmplant
Etonogestrel 68 mg
Ambalaj: 1 implant (aplikatör içinde).
End.: Kontrasepsiyon ve dismenoretedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sadeceprogestajen içeren kontraseptifler, aşağıda sıralanan durumların herhangi birimevcutsa kullanılmamalı ve kullanımı sırasında ilk defa ortaya çıkarsa, üründerhal kesilmelidir: Bilinen veya şüpheli gebelik. Aktif venöz tromboembolik hastalık.Ağır karaciğer hastalığının olması veya karaciğer fonksiyon testlerinin normaledönmediği hastalık öyküsü. Progestajene bağımlı tümörler. Teşhis konmamışvajinal kanama. Etonogestrele karşı aşırı duyarlık
İmportal Oral Solüsyon
Laktitol 66.67 g/100mL
Ambalaj: 200 mL’lik şişe.
İmportal Toz
Laktitol
Ambalaj: 10 gx20 poşet.
End.:Konstipasyon,epizodik veya kronik hepatik ensefalopatilerde endikedir.
Kontr.E.: Etkilerini kolonda gösterdiğinden, bağırsak geçişininnormal olmadığı bütün durumlarda, örneğin bağırsak tıkanıklıklarında kontrendikedir.Bütün laksatifler gibi laktitol da, sindirim kanalında organik lezyonvarlığını gösteren ya da böyle bir kuşku uyandıran hastalarda ve açıklanamayankarın ağrısı ya da rektal kanaması olanlarda kullanılmamalıdır. Dışkısıkışması, laktitol öncesi başka yöntemler kullanılarak giderilmelidir. Laktitol, galaktozemidekontrendikedir.
Uyar.: Laksatiflerin uzun süre, aralıksızolarak kullanımından kaçınılmalıdır. Bulantı yakınması olan hastalaraLaktitolu yemeklerle birlikte almaları önerilmelidir. Laktitolun ileostomiliveya kolostomili hastalarda kullanılması önerilmez. Gebeliğin ilk üç ayıiçinde, yalnızca kesin gerekli olduğu takdirde kullanılması önerilir.
Yan E.: Tedavinin başlangıcında, bağırsaktagaz birikimi ve şişkinlik, ağrı, kramplar veya dolgunluk hissi gibi abdominalrahatsızlıklara meydana gelebilir. Bazan bulantı, gaz gurultusu veya analkaşıntı, ender olarak da kusma bildirilmiştir.
Etkileş.: Antasitler laktitolun dışkıyı asitleştiricietkisini nötralize edeceklerinden, birlikte alınmamalıdır. Ancak, kabızlıkolgularında antasitler laktitolun laksatif etkisini değiştirmez. Bütünlaksatifler gibi laktitol da, diğer ilaçların (tiyazit grubu diüretikler,kortikosteroidler, karbenoksolon, amfoterisin B) neden olduğu potasyumkaybını artırabilir.
Doz Önerisi:İmportal Oral Solüsyon: Terapötik yanıtın hastadan hastaya değişik olabilmesinedeniyle, günde 1 kez defekasyon sağlayacak şekilde ayarlanması gerekir.Yetişkinlerde başlangıç dozu 30 mL’dir. Bu doz, sabah kahvaltısında ya daakşam yemeğinde olmak üzere bir kerede alınır. Birkaç gün sonra günde 15 mL’likdoz, birçok hastada yeterli olabilir. Çocuklarda ortalama başlangıç dozu günde0.375 mL/kg’dir. 1-6 yaş arası çocuklarda 2.5-7.5 mL; 6-12 yaş arası çocuklarda7.5-15 mL; 12 yaşından büyüklerde 15-30 mL. Sabah ve akşam, yemekte, tercihenbesinlerle veya sıvılarla karıştırılmış şekilde, günde tek doz olarakkullanılmalıdır. Her kullanımın ardından 200 mL’lik 1 veya 2 bardak sıvı içilmesiönerilir.  İmportal Toz: Günlük konstipasyon dozu erişkinlerde1x20 g ve çocuklarda 0.25 g/kg’dir. Hepatik ensefalopatide günlükdoz 500-700 mg/kg’dir. Bu miktar 3 eşit kısımda uygulanır. Yemeklerle birlikte alınır
Imuneks Kapsül
Beta glukan
Ambalaj: 10 mgx40 ve 64 kapsül.
End.:Kişininkendini sağlıklı hissetmesini sağlayan ve bağışıklık sistemini güçlendiren birbeslenme desteği olarak kullanılır.
Doz Önerisi: Genel sağlığı ve beslenmeyi destekleyici olarak günde 1-2kapsül alınır
İmuran Flakon
Azatioprin
Ambalaj: 50 mgx1 flakon.
İmuran FilmTablet
Azatioprin
Ambalaj: 25 mgx100 tablet:: 50 mgx100 tablet
End.: Kortikosteroidlerleve/veya diğer immünsupresif madde ve yöntemlerle birlikte, organnakli yapılan hastalarda endikedir. Azatioprin, tek başına ya dagenellikle kortikosteroidler ve/veya diğer yöntemlerle birlikte,aşağıda sayılan hastalıkları olan hastaların bir kısmında, kortikosteroidtedavisinin kesilmesi veya dozunun azaltılması dahil çeşitliklinik yararlar göstermiştir: Ciddi romatoid artrit, sistemik lupuseritematozus, dermatomiyosit/polimiyosit, otoimmün kronik aktifhepatit, pemfigus vulgaris, poliarteritis, otoimmün hemolitikanemi, kronik refrakter idiyopatik trombositopenik purpura.
Kontr.E.:Azatioprinekarşı aşırı duyarlı oldukları bilinenlerde kontrendikedir. Hastada6-merkaptopurine (6-MP) karşı aşırı duyarlık varsa, azatioprinekarşı da olası aşırı duyarlık bulunabilir. Gebe olduğu bilinenlerdeazatioprin tedavisine başlanmamalıdır.
Uyar.: Azatioprin, tedavi sırasında hastada görülebilecektoksik etkiler gerektiği gibi izlenebilecekse kullanılmalıdır.Karaciğer işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sürekdozu önerilen dozların alt sınırındadır. Tedavi gören annelerin sütündeazatioprin ve/veya metabolitleri görülmemiştir. Ancak hastalar,azatioprinin gebelik ve emzirme dönemlerinde muhtemel risklerikonusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Genel halsizlik,baş dönmesi, kusma, ateş, titreme, kas ağrıları, artralji, karaciğerfonksiyon bozukluğu, kolestatik sarılık, pankreatit, kardiyakaritmiler ve hipotansiyon görülebilir. Alopesi, immünsupresyona devamedilmesine rağmen olguların %80’inden fazlasında geri dönüşümlüdür.
Etkileş.:Allopurinol,oksipurinol ve tioprinol, 6-merkaptopurin veya azatioprinle birlikteverildiğinde 6-MP ve azatioprin dozunun orijinal dozunun dörttebirine indirilmesi gerekir. Azatioprin, süksinilkolin gibi depolarizanilaçların oluşturduğu nöromüsküler blokajı artırabilir ve tüboküraringibi nondepolarizan ilaçların oluşturduğu blokajı azaltabilir.Azatioprinin, diğer kemik iliği baskılayıcı ilaçlar uygulanan yada kısa süre önce uygulanmış olan hastalarda dikkatle kullanılmasıgerekir.
Doz Önerisi:Imuran Enjeksiyon, sadece oral yol pratik olmadığı zaman kullanılmalıve oral uygulama mümkün olur olmaz kesilmelidir. Transplantasyondayetişkinler ve çocuklar için doz, uygulanan immünsupresif rejimebağlı olarak, genelde, oral veya IV yoldan 5 mg/kg/gün’e kadar yüklemedozları verilmektedir. İdame dozu, oral yoldan veya mümkün olmadığızaman IV yoldan 1-4 mg/kg/gün arasındadır. Diğer olgularda yetişkinlerve çocuklar için doz genelde, başlangıç dozu nadiren 3 mg/kg/gün’üaşar, klinik cevaba (ki, haftalar ya da aylarca görülmeyebilir) vehematolojik toleransa bağlı olarak azaltılmalıdır. Üç ay içindebir iyileşme görülmezse tedavinin kesilmesi değerlendirilmelidir.Hastanın yanıtına bağlı olarak gereken sürek dozu 1 mg/kg/gün’den azveya 3 mg/kg/gün’e kadar değişebilir
İndamid Kapsül
İndapamid
Ambalaj: 2.5 mgx30 kapsül
End.:Hipertansiyontedavisinde (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte),konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Yeni teşhisedilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğiyleindapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer tutulumunda tiyazit ve benzeri diüretiklerhepatik ensefalopatiye yol açabilirler. Sporcular, bu ilacın dopingkontrolleri sırasında pozitif sonuca yol açabilecek bir madde olduğukonusunda uyarılmalıdır. Tedavi boyunca su-elektrolit dengesi korunmalıdır.Plazma sodyum, potasyum, kalsiyum düzeyleri düzenli aralıklarlakontrol edilmelidir. Gebe kadınlarda, genel olarak diüretik kullanımındankaçınmak gerekir. Fizyolojik gebelik ödeminin tedavisinde de kesinliklekullanılmamalıdır. Diüretikler, fetal hipotrofi riskiyle birlikte,fetoplasental iskemiye neden olabilirler. Bununla birlikte, diüretiklergebelerin renal, hepatik ya da kardiyak kökenli ödemlerinin tedavisindebaşlıca tedavi seçeneğini oluştururlar. Emzirme döneminde önerilmemektedir.
Yan E.:Çok seyrekve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemihafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez.Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir.Bunların dışında baş ağrısı, adale krampları, bulantı, kusma, kabızlıkya da ishal, alerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.
Etkileş.:Diğer diüretikilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar,kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 1 kapsüldür
İndapen FilmTablet
İndapamid
Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte),konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Yeni teşhisedilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğiyleindapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer tutulumunda tiyazitve benzeri diüretikler hepatik ensefalopatiye yol açabilirler.Sporcular, bu ilacın doping kontrolleri sırasında pozitif sonucayol açabilecek bir madde olduğu konusunda uyarılmalıdır. Tedaviboyunca su-elektrolit dengesi korunmalıdır. Plazma sodyum, potasyum,kalsiyum düzeyleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Gebekadınlarda, genel olarak diüretik kullanımından kaçınmak gerekir.Fizyolojik gebelik ödeminin tedavisinde de kesinlikle kullanılmamalıdır.Diüretikler, fetal hipotrofi riskiyle birlikte, fetoplasental iskemiyeneden olabilirler. Bununla birlikte, diüretikler gebelerin renal,hepatik ya da kardiyak kökenli ödemlerinin tedavisinde başlıcatedavi seçeneğini oluştururlar. Emzirme döneminde önerilmemektedir.
Yan E.:Çok seyrekve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemihafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez.Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir.Bunların dışında baş ağrısı, adale krampları, bulantı, kusma, kabızlıkya da ishal, alerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.
Etkileş.:Diğer diüretikilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar,kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve ödem tedavisinde önerilen başlangıçdozu günde 1 film tablettir. 1-2 aylık bu tedavi süresince yeterlibir antihipertansif etki görülmezse, doz bir kerede 5 mg/gün’e çıkarılabilir
İndobiotic Göz Damlası
İndometasin 5 mg,gentamisin 15.000 IU/5 ml
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Duyarlımikroorganizmalara karşı antibakteriyel olarak, antienflamatuvar olarak vekatarakt cerrahisinin ardından kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine ve aminoglikozit antibiyotiklere karşı öncedenbilinen aşırı duyarlılık durumları; gebeliğin 6. ayından itibaren; diğerNSAE’lar, Aspirin gibi benzer etkili maddelere karşı belgelenmiş alerjidurumları; Aspirin veya diğer NSAE’larla ilişkili önceden geçirilmiş astımkrizi.
Uyar.:Özelliklekanama eğilimi olduğu bilinenlerde ya da kanama zamanını uzatan ilaçlarıkullananlarda, NSAE’lar cerrahi sırasında oküler dokularda kanamayıartırabilir. NSAE’lar sekonder enfeksiyonlara hazırlayıcı olabilir. Bu gözdamlaları, korneal iyileşmeyi geciktirebilir. Botal kanalın erken kapanma riskive uterus kontraksiyonlarının olası inhibisyonu nedeniyle, gebeliğin 3.trimestrinde kullanılmamalıdır. İndometasin anne sütüne geçtiğinden, tedavisırasında emzirmenin kesilmesi önerilir. Göz damlası damlatıldıktan sonragözünde rahatsızlık veya görme bulanıklığı olan hastalar, araç ve makinekullanmaktan kaçınmalıdır.
Yan E.:Akıntıile birlikte olan ya da olmayan konjunktival hiperemi, geçici yanma hissi veyakaşıntı ve/veya bulanık görme gelişebilir.
Etkileş.:Oküleruygulamadan sonra indometasinin çok az bir miktarı sistemik dolaşıma geçse de,ilaç etkileşmeleri yine de olasıdır. Dolayısıyla, sistemik yoldan verilenNSAE’larla gözlenen etkileşmelerin göz önünde bulundurulması önerilir.
Doz Önerisi: Erişkinler ve yaşlılardaki dozajı günde 4 kez 1 damladır.Tedavi genel olarak 14 gün sürer. Tedavi sırasında kontakt lensler kullanılmamalıdır. Aynızamanda başka bir göz damlası ile tedavi gerekiyorsa, göz damlaları en az 15 dakikaara ile damlatılmalıdır
İndocolir Göz Damlası
İndometasin
Ambalaj: %0.1×1 flakon içinde liyofilizetoz ve 5 mL’lik çözücü şişe.
End.:Kataraktoperasyonları sırasında oluşan miyozisin önlenmesinde; operasyonsonrası oluşan anterior segment enflamasyonlarının tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:İndometasinekarşı oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Minimal düzeyde de olsa, indometasin gözpreparatı sistemik emilim olasılığından ötürü, Aspirin ya da benzermaddelere karşı toleranssızlık (bronkospazm) durumu olan hastalardadikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Bazı hastalardauygulamadan sonra, hafif batma ve yanma görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 4-6 damladır. Tedaviye operasyondan 24 saatönce başlanması önerilir
İndurin Tablet
İndapamid
Ambalaj: 2.5 mgx30 film tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte),konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Yeni teşhisedilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğiyleindapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer tutulumunda tiyazitve benzeri diüretikler hepatik ensefalopatiye yol açabilirler.Sporcular, bu ilacın doping kontrolleri sırasında pozitif sonucayol açabilecek bir madde olduğu konusunda uyarılmalıdır. Tedavi boyunca su-elektrolitdengesi korunmalıdır. Plazma sodyum, potasyum, kalsiyum düzeyleridüzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Gebe kadınlarda, genelolarak diüretik kullanımından kaçınmak gerekir. Fizyolojik gebeliködeminin tedavisinde de kesinlikle kullanılmamalıdır. Diüretikler,fetal hipotrofi riskiyle birlikte, fetoplasental iskemiye nedenolabilirler. Bununla birlikte, diüretikler gebelerin renal, hepatikya da kardiyak kökenli ödemlerinin tedavisinde başlıca tedavi seçeneğinioluştururlar. Emzirme döneminde önerilmemektedir.
Yan E.:Çok seyrekve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemihafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez. Predispozisyonu olan hastalardahipokalemi rapor edilmiştir. Bunların dışında baş ağrısı, adalekrampları, bulantı, kusma, kabızlık ya da ishal, alerjik cilt reaksiyonları,ağız kuruluğu oluşabilir.
Etkileş.:Diğer diüretikilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar,kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğiylebirlikte görülen ödemlerde başlangıç dozu sabahları alınan 1 tablettir.Eğer ödem tedavisinde 1 hafta, hipertansiyon tedavisinde 4 haftasonunda yeterli yanıt alınmamışsa doz 5 mg’ye çıkarılabilir
İnflacort İnhaler
Budezonid
Ambalaj: 50 µgx200 doz inhaler:: 200 µgx200 doz inhaler
End.:Altta yatansolunum yolları enflamasyonunun kontrolü için sürek tedavisindeglukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlıhastalarda endikedir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde ve aktif veya sessiz seyredenakciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hastalara, inhale edilen budezonid tedavisinin profilaktikniteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiğianlatılmalıdır. Supleman sistemik kortikosteroidler veya budezonid ile tedavibirdenbire kesilmemelidir. Kesin gerekli olmadıkça gebeliktekullanılmamalıdır. Budezonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Yan E.: Boğazda hafif bir irritasyon, öksürük ve ses kısıklığıgörülebilir. Orofarenkste kandida enfeksiyonu gelişebilir. Çokseyrek olarak bazı hastalarda lokal kortikosteroid tedavisinebağlı olarak deri reaksiyonları (ürtiker, kızarıklık, dermatitgibi) görülebilir. Çocuklarda sinirlilik, aşırı hareketlilik,depresyon ve davranış bozuklukları gibi psikiyatrik belirtilergözlenmiştir.
Doz Önerisi: Sadece bronkodilatatör kullananlarda günde 2 kez 200 ile400 µg, inhale kortikosteroidler kullananlarda günde 2 kez 200 ile 400 µg, oralkortikosteroid kullananlarda günde 2 kez 400 ile 800 µg. Daha önceden birinhale-kortikosteroidle iyi kontrol edilmiş hafif ve orta şiddetli astımı olanhastalar için, budezonid günde bir kez 200 ile 400 µg sabah veya akşam uygulanabilir. 6 yaşında ve daha büyükçocuklarda, sadece bronkodilatatörler kullananlarda günde 2 kez 200 µg, inhalekortikosteroidler kullananlarda günde 2 kez 200 µg, oral kortikosteroidlerkullananlarda günde 2 kez 200 µg. Daha önceden bir inhale kortikosteroid ileiyi kontrol edilmiş hafif-orta şiddetli astımı olan hastalarda budesonid 200veya 400 µg günde tek doz sabah veya akşam uygulanabilir.
edemiyorsa doz bölünerekverilmeli ya da artırılmalıdır.
İnflacort Aqua Nazal Sprey
Budezonid
Ambalaj: 100 µg/dozx200 dozluk ambalaj.
End.:Mevsimselalerjik rinit, sürekli (perinneal) alerjik rinit, vazomotor rinitteendikedir. Polipektomi sonrasında nazal poliplerden korunmadakullanılır.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Budezonid hızlı düzelme sağlayan bir ajan değildir.Tam etkinin ortaya çıkması için genellikle birkaç gün gerekir. Mevsimlere bağlı rinitin tedavisi,mümkünse allerjenlere maruz kalınmasından önce başlanmalıdır.Zorunlu nedenler olmadıkça gebelik sırasında kullanımından kaçınılmalıdır.Anne sütüne geçişiyle ilgili henüz bir bilgi yoktur.
Yan E.:Seyrek olarakilacın hemen kullanımından sonra hapşırma nöbetleri görülebilir.Hafif kanlı sekresyon meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Rinitte 6 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde günlükdoz 200 veya 400 µg’dir. Bu doz sabah ve akşam her iki burun deliğine 1 pufveya sadece sabahları her iki burun deliğine 2 puf şeklinde uygulanabilir. Maksimum klinik etki genellikle 3-7.günde elde edilir. Semptomlar kontrol altına alındıktan sonra, sürek dozusemptomların kontrol altında tutulmasına yetecek en düşük doza kadarazaltılmalıdır. Eğer 3 hafta içinde hastalarda düzelme görülmezse budezoniduygulaması durdurulmalıdır. Nazal poliplerin tedavisi ve önlenmesinde önerilengünlük doz 400 µg’dir. 400 mg günde tek doz veya 200 mg günde iki kez uygulanabilir
İnflamex Kapsül
Piroksikam
Ambalaj: 20 mgx30 kapsül
End.:Antienflamatuvarve/veya analjezik etki gerektiren romatoid artrit, osteoartrit(artroz, dejeneratif eklem hastalığı) ve ankilozan spondilitinakut ağrılı dönemlerinde, akut muskuloskeletal hastalıklar, akutgut, cerrahi girişimlerden sonraki ve akut travma sonucu ağrı gibiçeşitli durumlarda endikedir. 12 yaş ve üzeri hastalarda primerdismenorede ağrının giderilmesinde endikedir. Üst solunum yolu enflamasyonuylailgili ateş ve ağrının giderilmesi için de kullanılabilir.
Kontr.E.:Aktif peptikülserde kontrendikedir. Daha önceden bilinen aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Aspirin ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarilaçlarla astım semptomları, nazal polipler, anjiyoödem veya ürtikergörülen hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Seyrek olarak peptik ülserasyon,perforasyon ve nadiren fatal olabilen gastrointestinal hemorajibildirilmiştir. Nadir durumlarda nonsteroidal antienflamatuvarilaçlar interstisyel nefrit, glomerülit, papiller nekroz ve nefrotiksendroma neden olabilir. Piroksikam, trombosit agregasyonunuazaltır ve kanama zamanını uzatır. Gebelikte kullanımı önerilmez.Emziren annelerde klinik güvenirliği henüz kanıtlanmadığındanönerilmez.
Yan E.:Stomatit,anoreksi, epigastrik sıkıntı, bulantı, kabızlık, abdominal rahatsızlık,diyare, karın ağrısı, gaz, hazımsızlık olabilir.
Etkileş.:Nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlar sodyum, potasyum ve su tutulmasına nedenolabilir ve diüretik ajanların natriüretik etkisine engel olabilir.Kumarin tipi antikoagülanlarla birlikte verilmesiyle kanamabildirilmiştir.
Doz Önerisi: Antienflamatuvar olarak günde 1-2×1 tablet kullanılır.Akut gutta 40 mg ile başlanır ve izleyen 4-6 gün süresince günde 40 mgile devam edilir
İnflased Göz Damlası
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 1 mg/mLx5 mL’lik damlalıklıplastik şişe
End.:Kataraktoperasyonlarının ardından gelişen postoperatif enflamasyonungiderilmesinde; konjunktivit, keratokonjunktivit, kornea ülserleri,kornea ve konjunktiva posttravmatik enflamasyonların tedavisinde;preoperatif midriyazise rağmen, göz operasyonları sırasında cerrahitravmaya bağlı gelişen miyozisin önlenmesinde; katarakt cerrahisininardından oluşan sistoid maküler ödemin profilaksisinde ve tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Diklofenaksodyuma karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Kontaktlens takılı durumda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Oküler uygulanan antienflamatuvar ilaçlar, okülercerrahi sırasında göz dokularına kanama yapabilirler. Beklenen yarar olası zarardandaha fazlaysa gebelerde kullanılmalıdır. Emziren annelerde zorunluolmadıkça kullanılmamalıdır.
Yan E.:Topikal uygulamanınardından geçici yanma hissi, keratit ve göz içi basıncında artmaolabilir, fakat bu terapötik sonucu etkilemez.
Doz Önerisi: Etkilenen göze günde 4-5 kez 1 damla 5 gün boyunca;katarakt cerrahisinden 24 saat sonra, cerrahi uygulanan göze günde4 kez 1 damla 2 hafta boyunca; cerrahi operasyon sırasında gelişenmiyozisin önlenmesinde ve sistoid maküler ödemin profilaksisinde,etkilenen göze operasyon süresince 5 keze kadar, postoperatif15. ve 45. dakikalarda ve izleyen günlerde günde 3-5 kez 1 damla uygulanır
I.N.H. Tablet
İzoniazid
Ambalaj: 100 mgx100 tablet
End.:Tüberkülozuntüm şekillerinde ve tüberküloz profilaksisinde kullanılır.
Kontr.E.:İzoniazidciddi aşırı duyarlık reaksiyonu olan hastalarda ve akut karaciğerhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hipersensitivite reaksiyonuoluşursa, tüm ilaçlar kesilerek hasta izlenmelidir. Her gün alkolkullanan hastalarda izoniazid hepatiti insidansı artabilir.Gebelerde sadece kesin gerekli ise kullanılmalıdır. Süte geçer.Emziren annelerde bu özellik göz önüne alınmalıdır.
Yan E.:Periferiknöropati en sık görülen yan etkisidir. Diğer nörotoksik etkileritedavi dozlarında nadiren görülür (konvülziyon, toksik ensefalopati,optik nörit, hafıza bozukluğu, toksik psikoz gibi). Bulantı, kusma ve epigastrik rahatsızlıkgörülebilir. Serum transaminazlarında (SGOT, SGPT) yükselme, bilirubinemi,sarılık, nadiren ciddi hepatit görülebilir; sık görülen başlangıç belirtileriiştahsızlık, bulantı, kusma, halsizliktir. Nadiren ilerleyici karaciğerhasarı oluşabilir. Ateş, cilt erupsiyonları, lenfadenopati,vaskülit, piridoksin eksikliği, pellegra, hiperglisemi, metabolikasidoz, jinekomasti, romatik sendrom, sistemik lupus eritematozusabenzer sendrom görülebilir.
Etkileş.:İzoniazidbazı ilaçların etkilerini artırabilir ve bu ilaçların toksikkonsantrasyonlara ulaşmasına neden olabilir (fenitoin, primidon,karbamazepin gibi antiepileptikler, diazepam, triazolam gibibenzodiyazepinler, varfarin). Birkaç haftalık izoniazid tedavisininardından, teofilin plazma konsantrasyonunun arttığı gözlenmiştir.Keza izoniazidin enfluran gibi bazı ilaçların metabolizmasınıartırdığı bildirilmiştir. İzoniazid ve rifampisinin birliktekullanımı hepatotoksisite insidansını artırabilir. Sikloserinveya disülfiram ile birlikte kullanımı, santral sinir sistemi yanetkilerini şiddetlendirebilir. Fenitoin kullanan hastalarda izoniazid,fenitoinin atılımını azaltabilir veya etkisini artırabilir.Kronik alkoliklerde izoniazid metabolizması artabilir ve etkinliğiazalabilir. Aminosalisilik asitin izoniazidle birlikte kullanımı,izoniazidin yarı-ömrünü uzatabilir. Alüminyum içeren antasitlerlebirlikte alımı emilimini azaltır. Piridoksinin yüksek dozları izoniazidinantibakteriyel etkisini azaltabilir.
Doz Önerisi: Tüberküloz tedavisinde erişkinlerde önerilendoz 50 mg/kg/gün olup, günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük totaldoz 300 mg’yi aşmamalıdır. Çocuklarda önerilen doz 10-20 mg/kg/gün olup,günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg’yi aşmamalıdır.Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır
Inhibace Lak Tablet
Silazapril
Ambalaj: 1 mgx30 tablet :2.5 mgx28tablet : 5 mgx28 tablet.
End.:ACEinhibitörü olarak renal hipertansiyonda ve esansiyel hipertansiyonuntüm evrelerinde endikedir. Ayrıca, kronik kalp yetmezliği tedavisindedijital ve/veya diüretiklerle birlikte endikedir.
Kontr.E.: Silazaprile veya diğer ACE inhibitörlerine aşırı duyarlıolan hastalarda kontrendikedir. Diğer ACE inhibitörleri gibi silazapril deönceden ACE inhibitörleri ile tedaviye bağlı anjiyoödem öyküsü olanlardakontrendikedir. Silazapril, diğer ACE inhibitörlerinde olduğu gibi, gebelikteve laktasyon sırasında kontrendikedir.
Uyar.: Aort stenozu ve diğer darlık-tıkanma patolojileri olanolgularda dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek doz diüretik kullanmakta olan yaşlıkronik kalp yetmezliği olgularında, önerilen 0.5 mg’lik başlangıç dozunakesinlikle uyulmalıdır. Bazı durumlarda, özellikle kusma, ishal, daha öncekidiüretik tedavisi, düşük sodyumlu diyet ve diyaliz gibi önemli miktardasodyum ve su kaybının söz konusu olduğu olgularda ACE inhibitörü tedavisinebağlı semptomatik hipotansiyon bildirilmiştir. Böbrek fonksiyon bozukluğubulunan hastalarda daha düşük dozlara gereksinim duyulabilir. ACE inhibitörlerikullanan ve sarılık gelişen veya karaciğer enzimlerinde anlamlı artışlar olanhastalarda ACE inhibitörüne son verilmeli ve uygun bir medikal izlemeyealınmalıdır. ACE inhibitörlerinin, tansiyon düşürücü etkisi olan anestezikilaçlarla birlikte kullanılması arteriyel hipotansiyon oluşturabilir. Diyabetlihastalara ACE inhibitörü verilmesi oral hipoglisemik ilaç veya insülinin kanşekeri düşürücü etkisini potansiyalize edebilir.
Yan E.: En sık karşılaşılan yan etkiler baş ağrısı ve başdönmesidir. Yorgunluk, hipotansiyon, dispepsi, bulantı, döküntü ve öksürükgörülebilir. Silazapril kullanan hastalarda izole pankreatit olguları (bazanölümcül) bildirilmiştir. Silazapril kullanan hastalarda nadir olarakanjiyonörotik ödem bildirilmiştir. Bu sendrom larinks ödemi ile birlikteseyredebileceğinden, yüz, dudaklar, dil, glottis ve/veya larinksin tutulduğuolgularda silazapril hemen kesilmeli ve gereken tedavi uygulanmalıdır.
Etkileş.: Kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla birlikte uygulandığındaaditif bir etki gözlemlenebilir. Silazapril ile birlikte kullanılan potasyumtutucu diüretikler ve potasyum ilaveleri, özellikle böbrek yetmezliğiolgularında serum potasyumunu artırabilmektedir. Non-steroid antienflamatuvarbir ilaçla birlikte kullanımı silazaprilin antihipertansif etkisiniazaltabilir.
Doz Önerisi: Günde bir kez verilmelidir. Yemekten önce veya sonraverilebilir. Doz daima günün yaklaşık aynı saatinde alınmalıdır. Esansiyelhipertansiyonda önerilen başlangıç dozu günde bir kez 1-1.25 mg’dir. Normaldozu günde bir kez 2.5 ile 5 mg arasındadır. Günde 5 mg Inhibace ile yeterli kan basıncı kontrolüsağlanamazsa, potasyum tutucu olmayan bir diüretiğin düşük dozu ile birlikteverilerek antihipertansif etki artırılabilir.
Inhibace Plus Lak Tablet
Silazapril 5 mg,hidroklorotiyazit 12.5 mg
Ambalaj: 28 tablet.
End.:Her bir bileşenaynı oranlarda verildiğinde stabilize olan hastalarda, esansiyelhipertansiyonun tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Silazapril ya da diğer ACE inhibitörlerinekarşı, tiyazitler ya da diğer sülfonamid türevi ilaçlara karşı aşırıduyarlığı olanlarda, daha önce bir ACE inhibitörü tedavisine bağlıolarak gelişmiş anjiyonörotik ödem öyküsü olan hastalarda ve anürisiolan hastalarda kontrendikedir. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Uyar.:Bu kombinasyon, aort stenozuolan ya da kalp çıkımında obstrüksiyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.Tedavi sırasında nadir nötropeni olguları bildirilmiştir. Renin-anjiyotensin-aldosteronsisteminin baskılanması, duyarlı hastalarda böbrek fonksiyonlarındadeğişikliklere yol açabilir. Böbreklerin işlev görmesi renin-anjiyotensin-aldosteronsisteminin aktivitesine bağlı olabilen şiddetli konjestif kalpyetmezliği olan hastalarda, tek başına ya da bu kombinasyonun içerdiğihidroklorotiyazit ile kombine olarak ACE inhibitörleri ile tedavisırasında oligüri ve/veya progresif azotemi gelişebilir ve bu, nadirolarak akut böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir. Karaciğer fonksiyonlarıbozuk olan ya da progresif karaciğer hastalığı olanlarda, sıvı-elektrolitdengesindeki küçük değişiklikler hepatik komaya neden olabileceğinden,bu kombinasyon dikkatli kullanılmalıdır. Diyabetik hastalarda tiyazitgrubu diüretiklerle hiperglisemi gelişebilir. İnsülin ya da oralhipoglisemik ajanların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Latentdiabetes mellitus tiyazit tedavisi sırasında açık hale geçebilir.Bu kombinasyonlatedavi edilen hastalarda da anjiyonörotik ödem bildirilmiştir.Eğer ekstremiteler, yüz, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenkste anjiyonörotiködem gelişirse, tedavi hemen kesilmelidir. Larenks ödemi ile seyredenanjiyonörotik ödem öldürücü olabilir. Emzirme sırasında eğer anneninbu ilacı kullanması zorunlu görülüyorsa, hasta, bebeğini emzirmeyeson vermelidir. Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk ve öksürük görülebilir. Nadirolarak anjiyonörotik ödem bildirilmiştir.
Etkileş.: Bazı hastalarda steroid olmayanantienflamatuvar ilaçlar, birlikte kullanılmaları halinde builacın antihipertansif etkilerini azaltabilirler.
Doz Önerisi: Günlük doz, günde bir kez yemeklerden önce veyasonra her gün aynı saatte verilen 1 tablettir.
Innohep Kullanıma Hazır Enjektör
Tinzaparin sodyum
Ambalaj: 3.500 IU/0.35 mLx10 enjektör : 4.500 IU/0.45 mLx10 enjektör : 14.000 IU/0.7 mLx2 enjektör.
End.:Derin ventrombozunun ve pulmoner embolinin tedavisi, genel cerrahi veya ortopedikoperasyon geçiren hastalarda post-operatif derin ven trombozunun önlenmesi,hemodiyaliz ve vücut-dışı dolaşım için oluşturulmuş intravenöz yollardapıhtılaşmanın önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinenaşırı duyarlık, halen veya geçmişte heparin kullanımına bağlı trombositopeni,kontrol edilemeyen hipertansiyon, ciddi karaciğer yetmezliği, aktif peptikülser akut veya subakut septik endokardit, intrakraniyal hemoraji ve anidüşükler gibi genel ve fokal kanama eğilimi riski taşıyan durumlar.
Uyar.: IM enjeksiyonlauygulanmamalıdır. Kanama riski olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.Şiddetli bir kanama görüldüğünde tinzaparin tedavisine devam edilmemelidir.Trombositopeni oluşması durumunda hasta yakından izlenmelidir. Gebeliktekullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: En sık görülen yan etki kanama olmakla birlikte majorkanama insidansı çok düşüktür. SC uygulanmasının ardından hafif lokaliritasyon, ağrı, hematom ve ekimoz görülebilir. Çok daha nadir olarak priapizmve deri nekrozları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Oralantikoagülanlar, platelet inhibitörleri (örn. salisilatlar, dipiridamol, NSAEilaçlar), desktran ve K vitamini antagonistleri gibi trombosit fonksiyonu,agregasyon veya koagülasyon sistemini etkileyen ilaçlarla birliktekullanılması gerekli ise hastanın klinik ve laboratuvar yönünden yakındanizlenmesi önerilir.
Doz Önerisi:Derin VenTrombozu ve Pulmoner Emboli Tedavisinde: Önerilendoz günde bir kez subkutanöz 175 Anti-Xa IU/kg vücut ağırlığıdır. Orta ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi(genel cerrahi): Ameliyat gününde ameliyattan 2saat önce subkutanöz yoldan 3.500 Anti-Xa IU ve ameliyattan sonra 7-10 günsüreyle günde bir kez 3.500 Anti-Xa IU. Yüksek ölçüde tromboz riski olan hastalardatromboprofilaksi (örn. total kalça replasmanı): Ameliyat gününde ameliyattan 12 saat önce subkutanöz yoldan4.500 Anti-Xa IU veya ameliyattan 2 saat önce ve ameliyattan sonra 7-10 günsüreyle günde bir kez 50 Anti-Xa IU/kg vücut ağırlığı. Kısa süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha kısa): Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına(veya intravenöz olarak) 2.000-2.500 Anti-Xa IU’luk bolus bir doz. Uzun süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha uzun): Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına(veya intravenöz olarak) 2.500 Anti-Xa IU’luk bolus bir dozun ardından birenfüzyonla 750 Anti-Xa IU/saat. Preparatlar sodyum metabisülfit içerdiğinden, bu maddeyealerjisi olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır
İnsidon Draje
Opipramol 2HCI
Ambalaj: 50 mgx30 draje.
End.:Anksiyete,huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığıve depresif durumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatikhastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi,ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyinle ilgilikronik hastalıklarda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklardaendikedir.
Kontr.E.:Opipramolve dibenzazepin grubundan diğer aktif maddelere (trisiklik antidepresanlara)karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.
Uyar.: Opipramol ve bir MAO inhibitörününbirlikte kullanılmasından sakınılmalıdır. Konvülsiyon eşiği düşük(çeşitli nedenlere bağlı beyin hasarı varlığı, epilepsi, alkolizmgibi) olan hastalarda opipramol dikkatli kullanılmalıdır. Yakınzamanda miyokard enfarktüsü geçirmiş olan hastalara verilmemelidir.Şiddetli karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalara opipramolverilirken dikkatli olunmalıdır. Reçeteye, hastaya uygun en azmiktarda yazılmalıdır. Alerjik deri reaksiyonu oluşursa opipramolkesilmelidir. Gebelik sırasında opipramol ile tedaviden kaçınılmalıdır,sadece beklenen terapötik yarar fetüs üzerindeki riskten fazlaise düşünülmelidir. Emziren annelerde opipramolun terapötik dozunutakiben aktif madde anne sütüne geçer, fakat bu miktar bebeklerdeistenmeyen bir etki yapmayacak kadar azdır. Opipramol, hastanın reaksiyonyeteneğini bozabilen uyuşukluk/yorgunluk ve diğer merkezi sinirsistemi belirtilerine neden olabilir. Bu nedenle araç ve makinekullanımı gibi dikkat gerektiren durumlarda hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Yaygın olarakuyuşukluk/yorgunluk, baş dönmesi, ağız kuruluğu; seyrek olarak uykubozuklukları, ajitasyon, huzursuzluk, baş ağrısı, tremor, parestezi,kabızlık, terleme, bulanık görme, idrara çıkmada rahatsızlık, posturalhipotansiyon, taşikardi, palpitasyon, mide bulantısı, kusma,gastrik rahatsızlık, tat alma bozukluğu, alerjik deri reaksiyonları(ilaç döküntüsü, ürtiker), ödem, libido ve potens bozuklukları; çokender olarak anksiyete, epileptik nöbetler, ataksi, hepatik fonksiyonbozukluğu, sarılık, uzun süreli tedavi sonrası kronik hepatik hasar,saç dökülmesi, galaktore, Quincke ödemi, lökopeni görülebilir.
Etkileş.:Trisiklikantidepresanlar alkol ve diğer merkezi depresan maddelerin (örn.,barbitüratlar, benzodiyazepinler veya genel anestezikler) etkisiniartırabilirler. Nöroleptikler (örn. fenotiyazin) ve fluoksetinveya fluvoksamin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleriile birlikte kullanılması dibenzazepin türevlerinin plazma konsantrasyonlarınıartırabilir. Opipramolun terapötik dozlarda antikolinerjik aktivitesizayıf olmakla birlikte, antikolinerjik ilaçların (fenotiyazin,antiparkinson ilaçlar gibi) göz, merkezi sinir sistemi, kalın bağırsakve mesaneye etkilerini artırabilir. Trisiklik antidepresanlarkinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.Karaciğerde mono-oksijenaz enzim sistemini aktive eden ilaçlar(barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin gibi) trisiklik antidepresanlarınmetabolizmasını hızlandırarak plazma konsantrasyonlarını azaltabilirlerve bu azalmış etkinlikle sonuçlanır. Bu ilaçların dozunun ayarlanmasıgerekebilir. Simetidin trisiklik bileşiklerin plazma konsantrasyonlarınıartırabileceğinden, dozları azaltılmalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde hafif olgularda tercihen akşam olmaküzere günde 1-2 draje; orta derecede ciddi olgularda 1 draje sabah,2 draje akşam veya günde 3 kez 1’er draje yemekle beraber veya yemektensonra; şiddetli olgularda günde 3 kez 2’şer draje verilebilir. 6yaş ve üstündeki çocuklara günde 3-4 mg/kg vücut ağırlığı (günde 1veya 2 draje). En azından 2 hafta süreyle düzenli olarak alınmalıdır.Tedaviye ortalama 1-2 ay devam edilmesi önerilir
İnsomin Draje
Opipramol 2HCI
Ambalaj: 50 mgx30 draje
End.:Anksiyete,huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığıve depresif durumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatikhastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi,ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyinle ilgilikronik hastalıklarda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklardaendikedir.
Kontr.E.:Opipramolve dibenzazepin grubundan diğer aktif maddelere (trisiklik antidepresanlara)karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.
Uyar.: Opipramol ve bir MAO inhibitörününbirlikte kullanılmasından sakınılmalıdır. Konvülsiyon eşiği düşük(çeşitli nedenlere bağlı beyin hasarı varlığı, epilepsi, alkolizmgibi) olan hastalarda opipramol dikkatli kullanılmalıdır. Yakınzamanda miyokard enfarktüsü geçirmiş olan hastalara verilmemelidir.Şiddetli karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalara opipramolverilirken dikkatli olunmalıdır. Reçeteye, hastaya uygun en azmiktarda yazılmalıdır. Alerjik deri reaksiyonu oluşursa opipramolkesilmelidir. Gebelik sırasında opipramol ile tedaviden kaçınılmalıdır,sadece beklenen terapötik yarar fetüs üzerindeki riskten fazlaise düşünülmelidir. Emziren annelerde opipramolun terapötik dozunutakiben aktif madde anne sütüne geçer, fakat bu miktar bebeklerdeistenmeyen bir etki yapmayacak kadar azdır. Opipramol, hastanın reaksiyonyeteneğini bozabilen uyuşukluk/yorgunluk ve diğer merkezi sinirsistemi belirtilerine neden olabilir. Bu nedenle araç ve makinekullanımı gibi dikkat gerektiren durumlarda hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Yaygın olarakuyuşukluk/yorgunluk, baş dönmesi, ağız kuruluğu; seyrek olarak uykubozuklukları, ajitasyon, huzursuzluk, baş ağrısı, tremor, parestezi,kabızlık, terleme, bulanık görme, idrara çıkmada rahatsızlık, posturalhipotansiyon, taşikardi, palpitasyon, mide bulantısı, kusma,gastrik rahatsızlık, tat alma bozukluğu, alerjik deri reaksiyonları(ilaç döküntüsü, ürtiker), ödem, libido ve potens bozuklukları; çokender olarak anksiyete, epileptik nöbetler, ataksi, hepatik fonksiyonbozukluğu, sarılık, uzun süreli tedavi sonrası kronik hepatik hasar,saç dökülmesi, galaktore, Quincke ödemi, lökopeni görülebilir.
Etkileş.:Trisiklikantidepresanlar alkol ve diğer merkezi depresan maddelerin (örn.,barbitüratlar, benzodiyazepinler veya genel anestezikler) etkisiniartırabilirler. Nöroleptikler (örn. fenotiyazin) ve fluoksetinveya fluvoksamin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleriile birlikte kullanılması dibenzazepin türevlerinin plazma konsantrasyonlarınıartırabilir. Opipramolun terapötik dozlarda antikolinerjik aktivitesizayıf olmakla birlikte, antikolinerjik ilaçların (fenotiyazin,antiparkinson ilaçlar gibi) göz, merkezi sinir sistemi, kalın bağırsakve mesaneye etkilerini artırabilir. Trisiklik antidepresanlarkinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.Karaciğerde mono-oksijenaz enzim sistemini aktive eden ilaçlar(barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin gibi) trisiklik antidepresanlarınmetabolizmasını hızlandırarak plazma konsantrasyonlarını azaltabilirlerve bu azalmış etkinlikle sonuçlanır. Bu ilaçların dozunun ayarlanmasıgerekebilir. Simetidin trisiklik bileşiklerin plazma konsantrasyonlarınıartırabileceğinden, dozları azaltılmalıdır
İnsulatard-HM Penfill Kartuş
Rekombinant DNAteknolojisiyle üretilen orta etki süreli NPH (izofan) biyosentetik insaninsülini: 100 IU/mL
Ambalaj: Her biri 3 mL’lik 5 kartuş.
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
İntal İnhaler
Sodyum koromoglikat1 mg/doz
Ambalaj: 112 dozluk aerosol.
İntal 5 İnhaler
Sodyum koromoglikat5 mg/doz
Ambalaj: 112 dozluk aerosol.
İntal Nebulizer Solüsyon
Sodyum koromoglikat%1
Ambalaj: 2 mLx 48 ampul.
End.:Allerji,egzersiz, soğuk hava veya kimyasal ve oküpasyonel irritanlara bağlıolarak ortaya çıkabilen bronşiyal astım tedavisi için endikedir.
Kontr.E.:Spesifikbir kontrendikasyonu yoktur. Sodyum kromoglikata aşırı duyarlığıbulunanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sodyum kromoglikat başta statusastmatikus olmak üzere astım ataklarının akut tedavilerinde birrolü yoktur. Hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu bulunan hastalardadoz azaltılmalı veya kesilmelidir. Gebelik sırasında bu ilaca sadece kesin gereksinimvarsa kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında çok dikkatli olunmalıdır.İnsanlarda sütle atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emzirme dönemindeihtiyatla verilmelidir.
Yan E.:Öksürük,nazal konjesyon, boğaz irritasyonu, bulantı, aksırık, hırıltı gibihafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir. Çok nadir olarak ciddibronkospazmlara yol açabileceği rapor edilmiştir. Bu gibi olgularda tedavi kesilmeli,tekrar başlanmamalıdır.
Etkileş.:Sodyum kromoglikat ile tedaviyebaşlandığında, daha önce kortikosteroid, bronkodilatör tedavigören astımlı hastalarda bu ilaçlar hemen kesilmemelidir.
Doz Önerisi:İntal İnhalerve İntal 5 tedavisi esas olarak koruyucu nitelikte olmaklaberaber, hastaya devamlı kullanması önerilmelidir, çünkü ilaç aynızamanda hastalığın semptomlarını da ortadan kaldırır. Yetişkinlerve çocuklarda günlük doz, dört kez ikişer inhalasyondur. Ağır olgulardaveya antijenlerin bol olduğu durum ve zamanlarda dozaj günde altıile sekiz kez ikişer inhalasyona kadar artırılabilir. Semptomlarınuygun bir şekilde kontrol altına alınması sağlandıktan sonra gündedört kez bir inhalasyon şeklinde dozaj azaltılarak sürek tedavisinegeçilebilir.İntal Nebulizer Solüsyon aslında profilaktik olması nedeniyle, ortayaçıkmış semptomları gidermek için aralıklarla kullanmaktan çok, düzenliolarak uygulanmalıdır. Nebulizasyon, her keresinde yeni ampul kullanılarak,yetişkinler ve çocuklarda günde 4 veya hekimin önerdiği kadar (ağırdurumlarda uygulama sıklığı hekim önerisine göre günde 5 veya 6kereye kadar yükseltilebilir) uygulanmalıdır. 5 ile 10 dakikalıknebulizasyon süresi klinikte etkili olarak kabul edilmektedir.Günlük maksimum kullanım dozu 5 veya 6 kez 1 ampuldür
İntestinol Draje
Pankreatin 59.4 mg,safra (kolik asit) 21.3 mg, tıbbi kömür 71.1 mg
Ambalaj: 120 draje.
End.:Dispepsi,aşırı gaz oluşumu, gastrokardiyal semptomlar, ameliyat sonrasındagörülen hazım yetersizlikleri, yaz ishalleri, kolesistopatiler,pankreas yetersizlikleri ve yağlı ishaller ile radyolojik tetkiköncesi gaz giderilmesinde kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelere karşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Duyarlık belirtileri görüldüğündeilaç kesilmelidir. Pankreatik bikarbonat yetersizliği olan hastalarda,ishali kontrol için, bir antasitle birlikte verilmelidir. Gebeliktekesin gerekiyorsa kullanılmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardaalınması bulantı ve ishale neden olabilir. Nadiren allerjik reaksiyonlargörülebilir. Çok yüksek dozlarda hiperürikozüri ve hiperürisemiyeneden olabilir.
Etkileş.:Oral demirtedavisi gören hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz, yemeklerle birlikte alınan 3×3-4 drajedir.Radyolojik incelemelere hazırlık amacıyla, tetkikten 1-3 gün öncedenuygulanmalıdır. Drajeler çiğnenmeden, bir miktar su ile yutulmalıdır
Intragel %0.8 Şırınga
16 mg/2mL Hiyaluronik asit sodyum tuzu
Ambalaj: 1,3 ve 5 şırıngalı paketlerde. Önceden doldurulmuş şırıngalar (Sodyum klorür ile tamponlanmış 2 ml fizyolojik çözelti içinde 16.0 mg hiyaluronik asit).
End.: Dejeneratif hastalıklara, posttravmatik rahatsızlıklara ya da eklem değişikliklerine bağlı olan mobilite azalması yada ağrıda endikedir. Intragel, sinoviyal sıvının yerine geçerek, artrozdan etkilenen eklemlerin fizyolojik ve reolojik özelliklerini yeniden yapılandırır. Bu terapötik etki, kullanılan hiyaluronik asitin tipik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Intragel içinde kullanılan hiyaluronik asit fermentasyonla elde edilir ve kimyasal olarak değişikliğe uğramaz. Ayrıca mükemmel tolerebiliteye sahiptir. Intragel sinoviyal sıvının viskoelastik özelliklerini yeniden yapılandırarak ağrıyı azaltır ve eklem mobilitesini düzenler. Intragel herhangi bir sistemik etki olmadan sadece içine enjekte edildiği eklem seviyesinde etkiler. Gelişme hemen görülür, ilk enjeksiyondan sonra WOMAC global indeksi düşer ve üçüncü enjeksiyondan sonra bu düşüş istatiksel olarak önemli miktara ulaşır. Bu çalışma sonucunda 5 Intragel enjeksiyonu yeterli görülmüştür. Her biri birer hafta arayla verilir, ağrının ve şişliğin azaltılmasına ek olarak fonksiyonlarda düzelir. Tedavinin etkisi 24 hafta devam eder.
Uyar.: Önceden doldurulmuş şırınga sterildir. Şırıngalar mühürlü blister ambalaj ile ambalajlanmıştır. Şırınganın dış yüzeyi steril değildir.
– Intragel ambalajının üzerinde bulunan son kullanma tarihi geçmişse kullanmayınız.
– Ambalajı açılmış ve hasar görmüş Intragel’i kullanmayınız.
– Enjeksiyon sağlıklı deri üzerine yapılmalıdır.
– Intravenöz olarak enjekte edilmez. Eklem kavitesinin dışına, sinoviyal doku içine yada artiküler kapsül içine enjekte edilmez.
– Intragel, ağır eklem içi şişliği bulunanlara uygulanmaz.
– Tekrar steril edilmez. Cihaz tek kullanımlıktır.
– 0°C-25 °C arasında ısıdan koruyarak saklayınız. Dondurmayınız.
– Intragel ambalajı açıldığında hemen kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra atılmalıdır.
– Çocukların ulaşamayacakları yerde saklayınız.
– Intra-artiküler enjeksiyondan sonra hastaya herhangi bir şiddetli fiziksel aktiviteden sakınması sadece birkaç gün içerisinde normal aktivitelerini sürdüreceği bildirilmelidir.
Yan E.: Intragel’in eklem dışına sızması, lokal olarak istenmeyen etkilere neden olabilir. Intragel kullanımı sırasında enjeksiyon bölgesinde ağrı gibi semptomlar, ısı hassasiyeti yada kızarıklık görülebilir. Semptomlar tedavi edilen ekleme buz uygulanarak hafifletilir. Bu semptomlar genel olarak kısa zaman aralığında yok olur. Tedaviden sonra ortaya çıkabilecek istenmeyen etkilerle karşılaşılması durumunda doktora başvurulması konusunda hastalar uyarılmalıdır
Intron A Flakon
Rekombinant interferona-2b 10 MIU
Ambalaj: 1 flakon ve enjeksiyonluksu içeren 1 mL’lik ampul.
Intron A Pen
Rekombinant interferona-2b
Ambalaj: 18 MIU: 6 doz 3 MIU Intron A vermeküzere dizayn edilmiştir. 1.5, 3, 4.5 ve 6 MIU gibi farklı dozların verilmesiiçin de kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 6 MIU’dur : 30 MIU: 6 doz 5 MIU Intron A vermeküzere dizayn edilmiştir. 2.5, 5, 7.5 ve 10 MIU gibi farklı dozların verilmesiiçin de kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 10 MIU’dur : 60 MIU: 6 doz 10 MIU Intron A vermeküzere dizayn edilmiştir. 5, 15, ve 20 MIU gibi farklı dozların verilmesi içinde kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 20 MIU’dur.
End.:Multiplemiyelom, Kaposi sarkomu, malign melanom, tüylü hücre lösemi, kronikmiyeloid lösemi, laringeal papillomatosis ve yüzeyel mesanekanseri olgularında kullanılır. Ayrıca, kronik hepatit B ve kronikhepatit non-A non-B’li yetişkin hastaların tedavisinde kullanılır.Aynı zamandakronik hepatit deltalı hastalarda da yararlı olmuştur. Ayrıca intralezyonel uygulamaile kondüloma aküminata tedavisinde de kullanılır.
Kontr.E.: İnterferon alfa-2b’ye karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Multiple miyelom renal fonksiyonlarıbozabileceğinden, bu hastalıkla ilgili interferon alfa-2b tedavisigörenlerde periyodik olarak renal fonksiyon testleri yapılmalı;hepatitte kullanımında serum protein ve bilirubin düzeyleri belirlenmelidir.Hepatit diyagnozunda uygunluğun belirlenmesi için karaciğer biyopsiside salık verilir. Beklenen yarar fetüsteki olası risklerden fazlaolmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Gebelerde interferonalfa-2b ile intravezikal tedavi uygulanmamalıdır. Anne sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir; ya emzirmenin ya da interferonalfa-2b tedavisinin kesilmesi konusunda karar alınmalıdır.
Yan E.: En sık raslanan yan etkiler nezlebenzeri semptomlar (ateş, baş ağrısı, kırıklık, yorgunluk vb.), lökopeniya da trombositopeni ve santral sinir sistemi reaksiyonlarıdır.Daha seyrek olarak iştahsızlık, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, tatdeğişiklikleri, uyku hali, çeşitli miyaljiler, hipotansiyon,konsantrasyon bozukluğu, aşırı terlemedir.
Etkileş.: İnterferon alfa-2b ile narkotikler,hipnotikler ve sedatiflerin birlikte kullanımından kaçınılmalıya da büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Nörotoksik, hematoksikya da kardiyotoksik ilaçları önceden kullanmış ya da kullanmaktaolan hastalarda interferon alfa-2b’nin toksik etkilerinde artışmeydana gelebilir. Teofilin veya aminofilin gibi ksantin türeviilaçlar almakta olan hastalarda interferonların kullanımı sırasında,ksantin türevlerinin serum düzeylerinin izlenmesi ve gerektiğindedozun ayarlanması önerilir.
Doz Önerisi:Multiple myelom: 2 milyon IU/m2’lik dozla başlanarak günaşırı haftada3 gün SC yolla uygulanır. Hastanın toleransına göre, doz haftadabir artırılarak 5-10 milyon IU/m2’lik doza çıkılır. Kaposi sarkomu: IV enfüzyon şeklinde arka arkaya5 gün süreyle 50 milyon IU/m2 olup, takip eden tedavi kürüne başlamadanönce en az 9 gün ara verilmelidir. Enfüzyon süresi 30 dakikadır. Malign melanom: Günaşırı olarak haftada 3 gün SCyolla 10 milyon IU/m2’dir. Hairy cell lösemi: Günaşırı olarak haftada 3 gün SC yolla 2 milyonIU/m2’dir. Hematolojik değerlerden (granülosit sayımı, trombositsayımı ve hemoglobin düzeyi) bir veya daha fazlasının normale dönmesi,tedavinin ilk ayı içinde başlar. Her üç hematolojik değerin de düzelmesi6 ay veya daha fazla süre gerektirebilir. Kronik myeloid lösemi: SC yolla günde 4-5 milyonIU/m2’dir. Lökosit sayısı kontrol altına alınabildiğinde dozgünaşırı olarak haftada 3 gün uygulanır. Laringeal papillomatosis: Günaşırı olarak haftada 3 gün SCyolla 3 milyon IU/m2’dir. İlk uygulama tümör dokusunun cerrahi olarakalınmasından sonra başlar. Tedaviye yanıt alınabilmesi için 6 aydandaha uzun bir terapi gerekebilir. Yüzeysel mesane karsinomu:İntravezikaluygulama şeklinde, 12 hafta süreyle haftada bir kez 100 milyonIU’dir. Daha sonraayda bir kez 100 milyon IU’dir. Maksimum tedavi süresi 1 yıldır. Kronik Hepatit B: En düşük dozu SC veya IM yollahaftada 3 kez 3 milyon IU’dir. Yüksek risk grubundaki hastalar veyabir ay içinde tedaviye yanıt vermeyen hastalar, haftada 3 kez 5 milyonIU veya günde 5 milyon IU’ya kadar dozlarla tedavi edilebilirler. Kronik Hepatit non-A,non-B: SC olarakhaftada 3 kez, 3 milyon IU dozunda ve en az 6 ay uygulanır. Kronik Hepatit Delta: SC olarak haftada 3 kez 5 milyonIU/m2 dozunda en az 3-4 ay uygulanabilir, bazan daha uzun süre terapigerekebilir. Kondiloma akuminata: Kondiloma akuminata tedavisiiçin izotonik çözelti kullanılmalıdır. Bu amaçla sadece 10 milyon IU’lukbir flakonun 1 mL’lik enjeksiyonluk suyla sulandırılması gerekir.Enjeksiyon yapılacak lezyonlar, ilk önce steril alkol tamponuylatemizlenmelidir. İntralezyonel uygulama, 30 gauge’lik bir iğneylelezyonun altına yapılmalıdır. 10 milyon IU’lik flakon ve 1 mL’lik enjeksiyonluksuyla hazırlanan izotonik çözeltiden 0.1 mL (1 milyon IU) lezyonagünaşırı olarak haftada 3 kez 3 hafta boyunca enjekte edilir. Bir seferde5 lezyon tedavi edilebilir. Her hafta uygulanan maksimum doz 15 milyonIU’yu aşmamalıdır
İnzeton Tablet
Opipramol 2HCI
Ambalaj: 50 mgx30 tablet
End.:Anksiyete,huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığıve depresif durumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatikhastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi,ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyinle ilgilikronik hastalıklarda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklardaendikedir.
Kontr.E.:Opipramolve dibenzazepin grubundan diğer aktif maddelere (trisiklik antidepresanlara)karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.
Uyar.: Opipramol ve bir MAO inhibitörünün birlikte kullanılmasındansakınılmalıdır. Konvülsiyon eşiği düşük (çeşitli nedenlere bağlıbeyin hasarı varlığı, epilepsi, alkolizm gibi) olan hastalardaopipramol dikkatli kullanılmalıdır. Yakın zamanda miyokard enfarktüsügeçirmiş olan hastalara verilmemelidir. Şiddetli karaciğer veböbrek bozukluğu olan hastalara opipramol verilirken dikkatliolunmalıdır. Reçeteye, hastaya uygun en az miktarda yazılmalıdır.Alerjik deri reaksiyonu oluşursa opipramol kesilmelidir. Gebeliksırasında opipramol ile tedaviden kaçınılmalıdır, sadece beklenenterapötik yarar fetüs üzerindeki riskten fazla ise düşünülmelidir.Emziren annelerde opipramolun terapötik dozunu takiben aktifmadde anne sütüne geçer, fakat bu miktar bebeklerde istenmeyen biretki yapmayacak kadar azdır. Opipramol, hastanın reaksiyon yeteneğini bozabilenuyuşukluk/yorgunluk ve diğer merkezi sinir sistemi belirtilerineneden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektirendurumlarda hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Yaygın olarakuyuşukluk/yorgunluk, baş dönmesi, ağız kuruluğu; seyrek olarak uykubozuklukları, ajitasyon, huzursuzluk, baş ağrısı, tremor, parestezi,kabızlık, terleme, bulanık görme, idrara çıkmada rahatsızlık, posturalhipotansiyon, taşikardi, palpitasyon, mide bulantısı, kusma,gastrik rahatsızlık, tat alma bozukluğu, alerjik deri reaksiyonları(ilaç döküntüsü, ürtiker), ödem, libido ve potens bozuklukları; çokender olarak anksiyete, epileptik nöbetler, ataksi, hepatik fonksiyonbozukluğu, sarılık, uzun süreli tedavi sonrası kronik hepatik hasar,saç dökülmesi, galaktore, Quincke ödemi, lökopeni görülebilir.
Etkileş.:Trisiklikantidepresanlar alkol ve diğer merkezi depresan maddelerin (örn.,barbitüratlar, benzodiyazepinler veya genel anestezikler) etkisiniartırabilirler. Nöroleptikler (örn. fenotiyazin) ve fluoksetinveya fluvoksamin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleriile birlikte kullanılması dibenzazepin türevlerinin plazma konsantrasyonlarınıartırabilir. Opipramolun terapötik dozlarda antikolinerjik aktivitesizayıf olmakla birlikte, antikolinerjik ilaçların (fenotiyazin,antiparkinson ilaçlar gibi) göz, merkezi sinir sistemi, kalın bağırsakve mesaneye etkilerini artırabilir. Trisiklik antidepresanlarkinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.Karaciğerde mono-oksijenaz enzim sistemini aktive eden ilaçlar(barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin gibi) trisiklik antidepresanlarınmetabolizmasını hızlandırarak plazma konsantrasyonlarını azaltabilirlerve bu azalmış etkinlikle sonuçlanır. Bu ilaçların dozunun ayarlanmasıgerekebilir. Simetidin trisiklik bileşiklerin plazma konsantrasyonlarınıartırabileceğinden, dozları azaltılmalıdır.
Doz Önerisi: Hafif olgularda tercihen yatarken olmak üzeregünde 1-2 tablet; orta derecede ciddi olgularda 1 tablet sabah, 2tablet akşam veya günde 3 kez 1 tablet verilir. Şiddetli olgulardagünde 3 kez 2 tablete çıkartılabilir. 6 yaş ve üstündeki çocuklardagünlük doz 1 tablettir. En az 2 hafta süreyle düzenli olarak alınmalıdır.Tedaviye ortalama 1-2 ay devam edilmesi önerilir
İopidine Oftalmik Solüsyon
Apraklonidin HCl
Ambalaj: 5.75 mg/mLx5 mL’lik plastikşişe.
End.:Göz içibasıncı başka bir ajanla düşürülmekte olan olgularda ek bir basınçdüşürme gerekmesi durumunda kısa süreli adjuvan tedavide endikedir.
Kontr.E.: Apraklonidin ve klonidine aşırı duyarlığı olanlardave MAO inhibitörü kullanan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Uyuklama ve sersemlik hali yapabilir.Bu nedenle, dikkat isteyen işlerde çalışanlara ve araba kullananlaragerekli uyarılar yapılmalıdır. Bazı olgularda allerjik reaksiyonlarayol açabilir. Bu reaksiyonlar hiperemi, gözde kaşıntı ve rahatsızlıkhissi, aşırı göz yaşarması, yabancı cisim hissi ve konjunktiva ilegöz kapaklarında ödem ile kendini göstermektedir. Bu koşulda apraklonidintedavisi kesilmelidir. Gebelik süresince potansiyel yarar, fetüseverilebilecek potansiyel zarardan daha önemli olarak kabul edilebilirseuygulanmalıdır. Apraklonidinin süte geçip geçmediği bilinmediğinden,emziren kadınlarda dikkatli bir gözlem gerekmektedir.
Yan E.: Hiperemi, kaşıntı hissi, rahatsızlık,batma, gözde aşırı sulanma, yabancı cisim hissi ve konjunktiva ilegöz kapaklarında ödem görülebilir. Gözle ilgili bu etkilerin dışındaçok seyrek olarak göz kapakları kenarında kabuklanma, gözde ağrı,bulanık veya anormal görme, keratit, blefarit, korneal lezyon görülebilir.
Etkileş.: MAO inhibitörleri ile tedaviedilmekte olan olgularda kullanılmamalıdır. Santral sinir sistemidepresanları (alkol, barbitüratlar, opiyatlar, sedatifler, anestetikajanlar) ile additif veya potansiyelize edici etkileşim olabileceğiakılda tutulmalıdır. Trisiklik antidepresanlar ile eş zamanlı apraklonidinuygulaması gerekiyorsa dikkatli olunması önerilir. Apraklonidininnabız sayısı ve kan basıncını azaltabilme özelliği nedeniyle, oftalmikveya sistemik b blokerlerin,sistemik antihipertansif ve kardiyak glikozitlerin uygulanmasısırasında dikkatli davranılmalıdır. Bu ilaç ile tedavi süresinceklonidin veya benzeri farmakolojik ajanların uygulanmasındanise kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Hasta göz veya gözlere günde 3 kez 1 ile 2 damladamlatılmalıdır. İopidine tedavisi diğer glokom tedavileri ile birlikteuygulanacağından beraber damlatma halinde ilaçların damlatılmasıarasında 5’er dakikalık yıkama dönemi bırakılması uygun olacaktır
İsepacine Ampul
İsepamisin sülfat
Ambalaj: 100 mg/1 mLx1 ampul : 500 mg/2 mLx1 ampul.
End.:Duyarlımikroorganizma suşlarının neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları,pnömoni vekronik bronşitin ekzaserbasyonları; karın içi enfeksiyonları,peritonit, kolesistit ve kolanjit; üriner sistem enfeksiyonları; deri ve deridokusu enfeksiyonları, cerrahi girişim yaralarının enfeksiyonu, deri apselerive selülit; bakteriemi ve septisemi; nötropenik ya da immünokompromizehastalardaki enfeksiyonların tedavisinde monoterapi olarak veya diğer antibiyotiklerlebirlikte kullanılabilir.
Kontr.E.:İsepamisinveya diğer aminoglikozidlere aşırı duyarlılık ve myastenia graviste kontrendikedir.
Uyar.:Aminoglikozidlerletedavi edilen hastalar, bu ilaçların oto- ve nefrotoksik özelliklerindendolayı kontrol altında tutulmalıdır. Ototoksisite belirtileri (baş dönmesi,vertigo, ataksi, tinnitus, kulakta uğultu veya işitme kaybı) dozun ayarlanmasıveya tedavinin kesilmesini gerektirir. Aminoglikozidler plasentaya geçerve bu yüzden gebelerde fetal zarara yol açabilir. Gebelik sırasında isepamisinkullanılıyorsa ya da hasta isepamisin alırken gebe kalırsa, fetüsegelebilecek potansiyel zararlar hakkında bilgilendirilmelidir. İsepamisin çokaz miktarda anne sütüne geçer. Anne sütü alan bebeklerde aminoglikozidlerebağlı ciddi yan etki potansiyeli nedeniyle, ilacın anne için önemi de gözönüne alınarak emzirme veya tedaviyi bırakma yönünde karar verilmelidir.
Yan E.:Yetişkinlerdeen sık bildirilen yan etki filebittir. Anormal böbrek foksiyonu, böbrekyetmezliği, poliüri, eritematöz döküntü, yüzde kızarıklık, psorioform döküntü,ürtiker, gastrointestinal kanama, mide ağrısı, ateş, terlemede artış, başarısı, vertigo, tinnitus, lökopeni/geçici agranülositoz, bilirubinemi vebeyin sapı başlangıçlı potansiyel anormallikler de görülebilir. Çok nadirolarak anafilaksi bildirilmiştir. Çocuklarda ateş, rigor ve moniliazisbildirilmiştir.
Etkileş.:Asiklovir,amikasin, amfoterisin B, basitrasin, sefaloridin, sisplatin, kolistin,gentamisin, kanamisin, neomisin, netilmesin, paramomisin, polimiksin B,sisomisin, streptomisin, tobramisin, vankomisin ve vikomisin gibi diğerpotansiyel nörotoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla sistemik veya topikalolarak birlikte ve/veya art arda kullanılmasından kaçınılmalıdır. İsepamisininetakrinik asit veya furosemid gibi diüretiklerle birlikte kullanılmasındankaçınılmalıdır. Bunun yanında IV olarak kullanıldıklarında diüretikler antibiyotiğinserum ve dokudaki konsantrasyonunu değiştirerek aminoglikozid toksisitesiniartırabilirler.
Doz Önerisi: Şiddetli enfeksiyonlar (nozokomiyal pnömoni, karın içienfeksiyonları, bakteriyel septisemi ve kuşkulu patojen Pseudomonas aeruginosa olanenfeksiyonlar) için önerilen doz, 14 gün süreyle IV olarak günde 1 kez 15 mg/kg’dir.Yüklemedozu gerekmez. Pseudomonas enfeksiyonlarında başka bir antibiyotikle birliktekullanılması gerekebilir. Daha az şiddetli enfeksiyonlar için önerilen doz, IVveya IM yoldan 14 güne kadar bir süre içinde günde 1 kez 8 mg/kg’dir. Günlüktotal dozun 1.5 g’yi geçmemesi önerilir. IV Kullanım: İsepacine Ampul dozu 50 ile 100 mL %0.9 sodyum klorürenjeksiyon çözeltisi veya laktatlı ringer çözeltisi ile seyreltilmeli ve 30dakika süre içinde IV enfüzyon yoluyla verilmelidir. İsepacine Ampul 50 ile 100 mL %5 dekstrozun sudakiçözeltisi ile de seyreltilebilir ve IV enfüzyon yoluyla 30 dakika süredeverilebilir. IM Kullanım: İsepacine Ampul IM olarak yetişkinlere günde bir kez 8 mg/kg ve 16günden küçük çocuklara günde bir kez 7.5 mg/kg dozda ve 16 günden büyükçocuklara günde iki kez 7.5 mg/kg dozda verilebilir. İsepacine Ampul, antioksidan olarak minimum miktardasodyum metabisülfit içerir. Sülfitler bazı duyarlı kişilerde anafilaktiksemptom, astmatik epizodlar veya değişik şiddette allerjik reaksiyonlara nedenolabilirler
Isıven V.I. Flakon
İnsan immünglobülini
Ambalaj: 1 gx1 toz flakon ve 20 mL’lik 1çözücü:: 2.5 gx1 toz flakon ve 50 mL’lik1 çözücü:: 5 gx1 toz flakon ve 100 mL’lik1 çözücü
End.:Doğalolarak oluşan antikorların replasmanı/substitüsyonu klinik olarakuygun görülen hastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İmmünglobulinlerekarşı aşırı duyarlıkta, özellikle IgA’ya karşı antikorlara sahipIgA yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Önceden hiç immünglobulin yerine koyma tedavisiyapılmamış ya da son tedaviden sonra 8 haftadan fazla süre geçmiş,agamaglobulinemili veya ciddi hipogamaglobulinemili hastalarda,hızlı IV enfüzyon ile IVIG aldıklarında şoka kadar varabilen anafilaktikreaksiyonlar görülebilme riski vardır. Fetüs ya da üreme sistemiüzerine hiçbir advers etki bildirilmemiş olmasına rağmen gebelikteIgG, ancak zorunlu durumlarda uygulanmalıdır. IgG proteinleri insan plazmasındadoğal olarak bulunan maddelerden oluşmaktadır. Bunların anne sütüne geçmeleriolasıdır fakat emzirilen bebekte herhangi bir yan etki yapmalarıbeklenmemektedir. Yenidoğana koruyucu antikorların geçişinekatkıda bulunabilirler.
Yan E.: Enfüzyon sırasında ya da enfüzyondansonra raslanan yan etkiler; baş ağrısı, hipertermi, bulantı, kusma,ishal, yorgunluk, halsizlik, sersemlik hali, üşüme/titreme, terleme,sırt ağrısı, miyalji, ateş basmasıdır.
Etkileş.:IgG, diğerhiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır ve daima ayrı bir enfüzyon setindenverilmelidir. Aktif bir immünizasyonun etkisi eşzamanlı IVIG uygulanmasıile azaltılabilir. İmmünglobulin uygulaması, kızamık, kızamıkçık,kabakulak ve suçiçeği gibi canlı-attenüe viral aşıların etkinliğiniazaltabilir. Bu etki 1 yıl kadar sürebilir. Bununla birlikte,0.4-1.0 g/kg dozunda IVIG’i idyopatik trombositopenik purpura veyadiğer hastalıklar nedeniyle, yinelenen tedavi uygulamalarıylaalan çocuklarda, kızamık aşısı en az 8 ay ertelenmelidir.
Doz Önerisi: Doz rejimi ve periyodları yapılacak tedaviye(yerine koyma tedavisi, profilaktik tedavi), her ürünün in vivo yarı-ömrüneve hastanın hastalık ve yaşına bağlıdır. Bu nedenle standart doziçin öneride bulunulamaz. Şu doz önerileri referans olarak kullanılabilir:Primer vesekonder immün yetmezliklerde yerine koyma tedavisi: Anormal düşük IgG düzeylerininormal düzeye getirmek için, aylık periyotlarla vücut ağırlığınınkg’si başına 100-400 mg (2-8 mL). Kanda ulaşılan IgG düzeyi yeterli değilseveya hızla düşüyorsa, doz 800 mg (16 mL)/kg’ye çıkarılabilir veya uygulamadaha sıklaştırılabilir. IV kullanımlık standart insan immünglobülini,immün sistemi baskılanmış transplantasyon hastalarında genellikleönceki ve izleyen ameliyatlarda kullanılır. Doz bireysel olarakayarlanır ve 500 mg (10 mL)/kg/hafta ile başlar ve bunu 500 mg/kg/ay olansürek dozu izler. Klinik sitomegalovirüs (CMV) veya hepatit B enfeksiyonuönlenmek istendiğinde uygun antikor titresi, doz rejiminde bazalınması için saptanmalıdır. İdiyopatik trombositopenik purpura: 5 gün arka arkaya vücut ağırlığınınkg’si başına 400 mg (8 mL) veya 2 gün arka arkaya vücut ağırlığınınkg’si başına 1 g (20 mL
İsoptin Ampul
Verapamil HCI
Ambalaj: 5 mg/2.2 mLx5 ampul.
İsoptin FilmTablet
Verapamil HCI
Ambalaj: 40 mgx30 tablet:: 80 mgx50 tablet
İsoptin-KKH Yavaş SalınımlıTablet
Verapamil HCI
Ambalaj: 120 mgx50 film tablet.
İsoptin-SR FilmTablet
Verapamil HCI
Ambalaj: 240 mgx50 film tablet.
End.:Ampul: Kriz tarzında kan basıncı yükselmeleri, akut koroneryetmezlik (koroner spazmlar), halotan narkozu ya da halotan narkozundaadrenalin uygulamasında ektopik ritm bozukluklarının (özellikleventriküler ekstrasistoller) tedavi ve profilaksisi için kullanılır.Oral formlar: Kronik koroner yetmezliği ve koroner spazmlar:Efor anjinası (kronik stabil anjina), variant anjina (vazospastikPrinzmetal anjinası) ve stabil olmayan anjina (enfarktüs öncesianjinası) gibi anjina pektorisin tüm şekilleri. İnfarktüs sonrası tedavi (yakıngözetim altında). Supraventriküler taşikardinin geçirilmesi verekurrent supraventriküler taşikardi olgularında profilaksi.Atrium fibrilasyonu (Wolff-Parkinson-White sendromu dışında), hızlıiletimle birlikte atrium flatteri ve ekstrasistoli gibi aritmiler.
Kontr.E.:Kardiyojenikşokla birlikte seyreden hipotansiyonda, 2. ve 3. derece AV blokta,hasta sinüs sendromu ve dekompanse kalp yetmezliklerinde ve verapamilekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer yetmezliği olanlardadüşük dozlarla başlanmalıdır. Akut koroner yetmezlikte IV uygulamakesin bir endikasyondan sonra ve sıkı bir kontrol altında yalnızcahekim tarafından yapılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında ve emzirmesırasında verapamil uygulaması özenle tartılmalıdır.
Yan E.:I. ve II.dereceden AV blok; çok nadiren asistoliyle beraber veya tek başınatotal blok; sinüs bradikardisi; hipotoni; yetmezlik semptomlarınınağırlaşması görülebilir. En sık görülen yan etki kabızlıktır. Tedavininbaşlangıcında sinirlilik ve yorgunluk hissi gelişebilir. Nadirenyüzde kızarıklık, baş ağrısı, baş dönmesi, ayak bileğinde ödem görülebilir.
Etkileş.:Dantrolenlebirlikte kullanılmamalıdır. b-blokerlerle birlikte hipotansiyon, bradikardikalp bloğu, asistoloji ve konjestif kalp yetmezliği oluşabilir. Verapamil, diğer antihipertansiflerinetkisini artırabilir. a-blokerlerle birlikte kullanıldığında ciddi hipotansiyongelişebilir. Diğer antiaritmiklerle birlikte, dikkatle ve doktorgözetimi altında kullanılmalıdır. Digoksin verilen hastalarıntedavisine verapamil eklenmesi, serum digoksin düzeyinin yükselmesine,bradikardi ve AV blok riskinin artamasına yol açabilir.
Doz Önerisi:İsoptin Ampul: Enjeksiyon daima yavaş, intravenöz (yaklaşık 2 dakika-yaşlılarda 3-) ve hasta kontrol edilerek, olanaklar içinde EKG vekan basıncı kontrolleriyle birlikte yapılmalıdır. Yetişkinler 5mg yavaş IV, taşikardik ritm bozukluklarında ve hipertoni krizlerindegerektiğinde 5-10 dakika sonra 5 mg daha enjekte edilir. Terapötiketkiyi sürdürmek için enfüzyon: Saatte 5-10 mg serum fizyolojik,glukoz veya levuloz eriyiği içinde, günlük ortalama 100 mg total dozakadar. Yenidoğanlarda 0.75-1 mg (=0.3-0.4 mL), süt çocuklarında 0.75-2mg (=0.3-0.8 mL). 1-5 yaş arası çocuklarda 2-3 mg (=0.8-1.2 mL), 6-14 yaşlarda2.5-5 mg (=1-2 mL). IV enjeksiyon sadece etki ortaya çıkıncaya kadaryapılmalıdır. İsoptin Film Tablet: Yemeklerlebirlikte veya hemen sonra alınır. Yetişkinler günde 3 kez 1-2 İsoptin 40 mgtablet alırlar. Sürekli tedavi için günlük doz 480 mg’yi aşmamalıdır.Taşikardik aritmilerde süt çocukları ve küçük çocuklar günde 2-3kez 20 mg, daha büyük çocuklarda günde 2-3 kez 40-120 mg verilir. Kronikatrial fibrilasyonda sinüs ritmini sağlamak ve sürdürmek için günde3 kez 80-160 mg verilir.İsoptin-KKH Yavaş Salınımlı Tablet: Çiğnenmeden bir miktar sıvıyla,tercihen yemek sırasında veya hemen sonra alınır. Yetişkinler sabahve akşam, yaklaşık 12 saat arayla birer tablet İsoptin KKH alırlar. Gerekli görülürse birkerelik doz 2 tablete, günlük doz 4 tablete kadar artırılabilir.İsoptin-SRFilm Tablet: Çiğnenmedenbir miktar sıvıyla, tercihen yemek sırasında veya hemen sonra alınır.Yetişkinler sabahları olmak üzere günde 1 tablet İsoptin SR alırlar. Yaklaşık bir hafta sonradoz yükseltilmesi gerekirse, günlük doz sabah ve akşam 12 saat araylabirer tablet olmak üzere 2 tablete çıkarılabilir. Sürekli tedavide günlük doz 2tableti geçmemelidir
İsorat Tablet
İzosorbit-5-mononitrat
Ambalaj:20 mgx20 tablet:: 40 mgx20 tablet
End.:Koronerkalp rahatsızlıklarının süreklilik gösteren tedavilerinde; anjinapektoris krizlerinin profilaksisinde; kalp krizlerinden sonra ortayaçıkan anjina pektoris rahatsızlığında; kronik miyokard yetmezliğininsürekli tedavisinde ya tek başına ya da kalp glikozidleri, diüretiklerveya hidralazinle birlikte kullanılır
Kontr.E.:Nitratlarakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, düşük sistolik basınçla seyredenakut kalp enfarktüsünde, akut dolaşım blokajında (şok ve vaskülerkollaps vb), çok düşük hipotansiyonlarda, akut anjina pektoris krizlerinintedavisinde, kor pulmonale ve diğer nedenlere bağlı hipoksemi olgularında(belirgin anemi vb), kafa travması ve serebral hemorarjisi olanlarda,hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatisi olanlarda, kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süre devamlı olarak kullanıldığında, ilacınhemodinamik etkilerine karşı, tolerans gelişebilir. Yine, uzunsüre devamlı kullanılmasından sonra, ilacın kesilmesi gerektiğinde,bunun birden bire değil, dozun giderek azaltılması şeklinde yapılmasıönerilir. Hastalarailaçla birlikte alkol almamaları gerektiği söylenmelidir. Araç vemakine kullanmada güçlük olabileceği hastalara bildirilmelidir.Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. İlacın çoğu anne sütünegeçebildiğinden uygulama sırasında dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Tedavininbaşlangıcında “nitrat baş ağrısı” diye bilinen bir baş ağrısı oluşabilir.Tedavinin ilk günlerinde tansiyon düşmesi, baş dönmesi, kalp atışlarındahızlanma (taşikardi) gibi belirtiler görülebilir Bu etkilerindışında bulantı, yüzde kızarma oluşabilir.
Etkileş.:İlacın hipotansifetkisi b-blokerler, kalsiyum antagonistleri,trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında şiddetlenir.
Doz Önerisi: Günde 1-2 kez 40 mg, gerekirse 3 kez40 mg’ye kadar çıkarılabilir. Tedavinin ilk günlerinde ortaya çıkabilecek başağrısı ve hipotansiyon durumlarında doz ikiye bölünerek alınır (sabah 20 mg,akşam 20 mg
İsordil Oral Tablet
İzosorbid dinitrat
Ambalaj:10 mgx50 tablet.
İsordil Sublingual Tablet
İzosorbid dinitrat
Ambalaj:5 mgx50 tablet.
End.:Anjina pektorisataklarının tedavisinde ve önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:İzosorbitekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İzosorbit dinitratla çok düşükdozlarda bile ciddi ortostatik hipotansiyon görülebilir. Nitratlarlaoluşan hipotansiyonla birlikte paradoks bradikardi ve anjina pektorisağrısının artması görülebilir. Tedavinin sonlandırılmasındailacın ani olarak değil, yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi uygunolur. Sadece olası zararlarının göze alınabileceği durumlarda gebelereuygulanabilir. İlacın süte geçip geçmediği bilinmemektedir. İlaçların çoğu süte geçtiğindenemziren annelere uygulanması durumunda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Baş ağrısıyanında ateş basmaları da oluşabilir. Postural hipotansiyon nedeniyleoluşan serebral iskemi sonucu geçici baş dönmesi ve yorgunluk ataklarıgibi belirtiler oluşabilir. Bazan normal tedavi dozlarında bilenitratların hipotansif etkilerine duyarlı kişilerde ciddi yanetkiler bulantı, kusma, kabızlık, huzursuzluk, solukluk, terlemeve kollaps, nadir olarak döküntü ve eksfolyatif dermatit oluşabilir.Bulantıve kusma çok nadirdir.
Etkileş.:Nitratlarınhipotansif etkilerine duyarlı hastalarda alkolle bu duyarlık artar.İzosorbit dinitrat doğrudan damar düz kasını etkiler, bu nedenleson ortak yolu damar düz kası olan diğer ajanların etkisi azalır ya daartar.
Doz Önerisi: İsordilOral Tablet: Kronikstabil anjina tedavisinde başlangıç dozu 5-20 mg’lik oral uygulamadır.Sürek tedavisinde 6 saatte bir 10-40 mg oral uygulama önerilir.Kalp yetmezliği tedavisinde; İsordil 3-4 saatte bir 5-10 mg sublingual veya 4 saattebir 20-40 mg oral uygulanır. Gastroözofageal reflusu olmayan yaygınözofagus spazmlı sınırlı sayıda hastada günde 4 kez 10-30 mg İsordil oral uygulanmıştır
İsosol Alkollü Solüsyon
Polivinilpirolidoniyot ve etil alkol
Ambalaj: %10×1000 mL’lik ambalaj.
İsosol Antiseptik Solüsyon
Polivinilpirolidoniyot
Ambalaj: %10×3 mL’lik tek doz ve 30,100, 250 ve 1000 mL’lik ambalaj
İsosol Merhem
Polivinilpirolidoniyot
Ambalaj: %10×1 g’lik tek dozluk ve 20g’lik tüp
İsosol Scrub
Polivinilpirolidoniyot
Ambalaj: %7.5×3 mL’lik tez doz ile 100ve 1000 mL’lik ambalaj
End.:Antiseptikve dezenfektan etkilidir. Cerrahi el dezenfeksiyonu, cilt ve yaradezenfeksiyonu, operasyon sahasının hazırlanması, yara tedavisi,mukoza dezenfeksiyonu ve yanık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Nontoksiknodüler guatrda kontrendikedir. Göze değdirilmemelidir. Tiroidhastaları, yeni doğanlar, süt çocukları ve gebelerde dikkatliolunmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:İsosolAlkollü Solüsyon: Sulandırılmadan, olduğugibi tedavi edilecek yere sürülür, kuruması beklenir.İsosol Antiseptik Solüsyon: Sulandırılmadan,olduğu gibi deriye ve mukozaya sürülür, kuruması beklenir. Cerrahide,ürolojide, ortopedide serum fizyolojik veya ringer solüsyonuile 1/5-1/50 oranında seyreltilerek antiseptik yıkamalar için kullanılır.İsosol Merhem: Gündebirkaç kez eşit zaman aralıklarıyla hastaya bölgeye sürülür.İsosol Scrub: Deriye, mukozaya sulandırılmadanolduğu gibi uygulanır.
İsosol Gargara
Polivinilpirolidoniyot
Ambalaj: %7.5×100 mL’lik ambalaj
End.:Bakteriler,virüsler, mantarlar tarafından oluşturulan ağız ve boğaz mukozasının,ayrıca dişeti ateşli enfeksiyon hastalıklarının (örneğin farenjit,stomatit, aft, süperenfekte ve herpetik ülserler, pamukçuk, gingivit)tedavisinde kullanılır. Antibiyotik tedavisi uygulanan enfeksiyonelhastalıkların lokal tedavisinde takviye edici olarak kullanılır(örneğin tonsillit). Ağız ve boğaz boşluğundaki ameliyatlardan önceve sonra, yaralanmalarda ve soğuk algınlığı hastalıklarında enfeksiyonlarakarşı profilaktik tedavi için kullanılır. Ayrıca genel ağız hijyenindeyaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Kontr.E.: Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır.Gebelerde, emziren annelerde, 6 yaşından küçük çocuklarda, bilinenve kuşkulu iyot duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.
Yan E.: İdiyosenkratik mukozal irritasyonve aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir. İyodun aşırı absorpsiyonuylametabolik asidoz, hipernatremi, renal fonksiyon bozukluğu gibisistemik yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Yarım bardak suya 2-4 çay kaşığı solüsyon eklenereken az 30 saniye süreyle günde 3-4 kez gargara yapılır
Isotrexin Krem
İzotretinoin %0.05(a/a), eritromisin %2 (a/a)
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Hafif-ortasiddetli acne vulgaris’in topikal tedavisinde endikedir ve hem enflamasyonluhem de enflamasyonsuz lezyonların tedavisinde etkilidir.
Kontr.E.:Bileşmindekimaddelere karşı bilinen duyarlığı bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ağız, göz, mukoz membranlar vehasarlı veya ekzemalı cilt ile temas ettirilmemelidir. Ense gibi hassas ciltbölgelerine uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışığına duyarlıkta artışaneden olabileceğinden, güneş ışığı ya da güneş lambalarına kasti veya uzunsüreli maruz kalma önlenmeli veya en aza indirilmelidir. Gebe veya gebelik planlayankadınlarda kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Hafifbatma, yanma veya iritasyona neden olabilir; uygulama bölgesinde eritem vesoyulma görülebilir. Bu lokal etkiler genellikle tedavinin devamında azalır.
Etkileş.:Bilinen biretkileşmesi yoktur.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde hastalıklı bölgeye yaygın bir biçimdegünde 1 veya 2 kez uygulanır. Bazı olgularda tam terapötik etki görülebilmesiiçin 6-8 haftalık tedavi gerekebilir. Çocuklarda kullanımı yoktur
İsovit Tablet
İzoniazid 100 mg,B6 vitamini 25 mg.
Ambalaj: 100 tablet.
End.:Tüberkülozunbütün şekil, lokalizasyon ve safhalarında tedavi edici; enfektebir çevrede yaşayan, deri reaksiyonları pozitif olan şahıslardaise profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:İlacakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, karaciğer hastalığı bulunanlarda,artritis, ilaç ateşi gibi bu maddeye karşı istenmeyen reaksiyonverenlerde kullanılmamalıdır. Profilaktik kullanımı için sınıryaş 35’tir. 35 yaştan sonra toksik etkilere tahammül azalacağından,profilaktik tedavi yapılmamalıdır.
Uyar.: Tedavi sırasında önceel ve ayaklarda başlayan parestezi periferal nörit varlığını yansıtırki, bu dozun azaltılmasını gerektirir. Fatal hepatite yol açabileceğiunutulmamalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kesin endikasyonuvarsa çok dikkatli bir gözlem altında kullanılmalıdır.
Yan E.:Periferalnöropati (özellikle yavaş inaktivatörlerde) nadiren ensefalopati,optik nörit, kusma, bulantı, serum transaminazlarda yükselme, bilirubinemi,ateş, deri kızarıklıkları yapabilir.
Etkileş.: İzoniazid fenitoinin ekskresyonunuazaltır ve intoksikasyona neden olabilir. Şiddetli ve hatta fatalhepatite yol açabilir (özellikle günlük alkol alanlarda). Piridoksininatılımını hızlandırarak vücuttan kaybına neden olur.
Doz Önerisi:Aktif tüberküloz tedavisinde: Erişkinlerde günlük doz kg başına5 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde verilir. Günlük doz 300 mg’yi aşmamalıdır.Çocuklarda günlük doz enfeksiyonun şiddetine göre kilo başına10-20 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde verilir. Günlük doz 500mg’yi aşmamalıdır. İsovit klinik ve bakteriyolojik iyileşmeden sonra bilealtı ay süreyle kullanılmalıdır. Profilaktik tedavi uygulananlarda:Erişkinleretek doz halinde 300 mg, çocuklara ise kg başına 10 mg (tek doz halindegünde maksimum 300 mg) olarak verilir
İtraspor Mikropellet Kapsül
İtrakonazol
Ambalaj: 100 mgx4, 15 ve 28 kapsül
End.:Dermatofitlerin,maya ve mantarların neden oldukları vulvovajinal kandidoz, pitiriyazisversikolor, dermatomikoz, fungal keratit ve oral kandidoz, dermatofitve/veya mayaların neden olduğu onikomikoz, sistemik aspergillozve kandidoz, kriptokokkozis (kriptokoksik menenjit dahil), histoplazmozis,sporotrikozis, parakokkidiyoidomikozis, blastomikozis vedaha ender görülen sistemik ya da topikal mikozlarda endikedir.
Kontr.E.:İtrakonazoleaşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Sistemik mikozlar hariç, gebekadınlarda kontrendikedir. Bu durumda da, tedaviden sağlanacak yarar ile fetustagörülebilecek olumsuz etkiler değerlendirilmelidir. Terfenadin,astemizol, sisaprid, kinidin, simvastatin, lovastatin, triazolam ve oralmidazolam, itrakonazol ile kontrendikedir.
Uyar.: 1 aydan daha uzun süreli düzenlitedavi görenlerde ve iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, karınağrısı veya idrar renginde koyulaşma görülen hastalarda karaciğerfonksiyonlarının kontrol edilmesi önerilir. İtrakonazol tedavisiile ilişkili olabilecek bir nöropati görüldüğü takdirde, itrakonazoltedavisi kesilmelidir. İtrakonazol öncelikle karaciğerde metabolizeolur. Sirozlu hastalarda oral biyoyararlanımı bir miktar azalır.Böbrek yetmezlikli hastalarda oral yoldan kullanılan itrakonazolünbiyoyararlanımı azalabilir. İtrakonazol çok az miktarda anne sütünegeçtiğinden, itrakonazol tedavisinden beklenen yarar ile emzirmesonucu doğabilecek riskler çok iyi değerlendirilmelidir.
Yan E.:En çok dispepsi,bulantı, karın ağrısı ve konstipasyon gibi gastrointestinal sistemeait yan etkiler görülebilir. Daha seyrek olarak baş ağrısı, karaciğerenzimlerinde geçici yükselme, menstrüel düzensizlikler ile kaşıntı,deri döküntüsü, ürtiker ve anjiyoödem gibi alerjik reaksiyonlargörülebilir.
Etkileş.:Rifampisin,rifabutin, fenitoin, terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam ve oralmidazolam, kinidin, pimozid, lovastatin ve simvastatin ile kullanılması önerilmez.Oral antikoagülanlar, ritonavir, indinavir, sakinavir, Vinca alkaloidler,busulfan, dosetaksel, trimetreksat, dihidropiridin, verapamil, siklosporin,takrolimus, rapamisin itrakonazol ile birlikte kullanılıyorsa, bunların dozudüşürülmelidir.
Doz Önerisi:Itraspor’un en iyi şekilde emilebilmesi için yemekten hemensonra tok karnına alınması gereklidir. Onikomikozda kür tedavisi 1hafta süreyle günde 2×2 kapsül ile yapılır. El onikomikozları için2, ayak onikomikozları için 3 kür önerilir. Vulvovajinal kandidozdagünde 2×200 mg 1 gün veya günde 1×200 mg, 3 gün. Pitiriyazis versikolordagünde 1×200 mg, 7 gün. Dermatomikozda günde 1×200 mg, 7 gün veya günde1x100 mg 15 gün. Keratinizasyonun fazla olduğu bölgelerin tinea pedisve tinea manus gibi enfeksiyonlarında 7 gün süreyle günde 2x200mg’lik veya 30 gün süreyle günlük 100 mg gereklidir. Oral kandidozda günde1x100 mg, 15 gün. Fungal keratitte günde 1×200 mg, 21 gün. Aspergillozistegünde 1×200 mg, 2-5 ay. Kandidozda 1×100-200 mg, 3 hafta-7 ay. Menenjitdışı kriptokokkoziste günde 1×200 mg, 2 ay-1 yıl. Kriptokoksik menenjittegünde 2×200 mg, 2 ay-1 yıl. Histoplazmozda günde 1×200 mg-günde 2×200 mg, 8 ay.Sporotrikoziste günde 1×100 mg, 3 ay. Parakokkidiyoidomikozistegünde 1×100 mg, 6 ay. Kromomikozda günde 1×100-200 mg, 6 ay. Blastomikozgünde 1×100 mg -günde 2×200 mg, 6 ay
Jetokain Ampul
Lidokain HCI 20 mg,epinefrin 0.0125 mg/ml
Ambalaj:2 mLx20 ampul.
End.:İnfiltrasyonteknikleriyle (örneğin perkutane enjeksiyon ile) regional ve lokalanestezi oluşturmada; periferal sinir blokları teknikleri ile (örneğinbrachial plexus), interkostal ve santral neural teknikleri ile (örneğinlumbar ve kodal epidural blok ile) intravenöz regional anestezi oluşturmadakullanılır.
Kontr.E.: Karaciğer rahatsızlığı olanlarda, diyabetlilerde,kardiyovasküler bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Uyar.: Gebeliğin ilk devrelerinde, organogeneziste;çocuk bekleyen kadınlara lokal anestezik uygulamadan önce bu durumgöz önüne alınarak dikkatli davranılmalıdır. Lokal anestezikler plasentadançabuk geçerler. Epidural, paraservikal, putental veya kodal blokanestezisi için kullanıldıklarında, değişik ölçülerde, annede,fetusta ve neonatalde toksisiteye neden olabilirler.
Yan E.:En çok raslanan türler, zihinselkarışıklık, geçici baş dönmesi, uyuşukluk, kulak çınlaması, bulanıkveya çift görme, kusma, sıcaklık veya soğukluk hissi, kaslarda kendiliğindenritmik kasılmalar, titreme, konvülsiyon, bilinçsizlik, solunumdepresyonu ve solunum durmasıdır.
Etkileş.: MAO inhibitörleri veya trisiklikantidepresan ilaç alan hastalarda ciddi ve uzun süren hipertansiyonyapabilir. Fenotiazin ve butirofononlar epinefrinin pressör etkisiniazaltabilirler veya tersine dönüştürebilirler.
Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusundadeneyimli hekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.
Jetokain Simplex Ampul
Lidokain HCI
Ambalaj:40 mg/2 mx10 ampul : 200 mg/10 mLx10 ampul.
End.:Ventriküleraritmilerde (ekstrasistoller ve taşikardiler), enfarktüste, kalpameliyatları sırasında mekanik tahrişlerde, kalp katerizasyonuve anjiyokardiyografi gibi diagnostik müdahalelerde kullanılır.
Kontr.E.:Amid tipilokal anesteziklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda, Stokes-Adams veWolf-Parkinson-White sendromlarında, şiddetli sinoatriyal, atriyoventrikülerve intraventriküler bloklarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkileriortadan kaldırabilecek cihaz, oksijen ve hayat kurtarıcı ilaçlarınhemen kullanılabilecek şekilde el altında bulundurulması gerekir.Ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliğiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ancak ciddi endikasyon varsa kullanılmalıdır.Anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerdedikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar lidokainin etkisine daha duyarlıolduklarından 65 yaşın üstündeki hastalarda doz yarıya indirilmelive dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Dozu fazlagelirse başlangıçta uyuşukluk, paresteziler, ataksi, disartri,nistagmus, dezoriyantasyon ve ajitasyon gibi nispeten hafif SSS belirtilerineneden olur. Bunlar ortaya çıktığında doz azaltılmazsa konvülziyonlar,solunum depresyonu ve koma gelişebilir.
Etkileş.:Lidokaindiğer antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında kalp üzerinde aditifetki görülebilir. Hidantoin antikonvülzanları alanlara lidokainverildiğinde kardiyodepresan etki görülebilir. b-adrenerjik reseptör antagonistlerikaraciğer kan akımını azaltarak lidokainin hepatik metabolizmasınıyavaşlatabilir ve toksisitesini artırabilir. Simetidinle birliktekullanıldığında lidokain metabolizması yavaşlayarak kan konsantrasyonlarıyükselebilir. Nöromusküler blok yapan ilaçlar, örneğin süksinilkolinklorür yüksek dozda IV lidokainle birlikte verilirse nöromuskülerblok etkisi potansiye edilir.
Doz Önerisi: Aritmilerde tek doz IV enjeksiyon50-100 mg lidokain HCl (0.70-1.4 mg/kg) yavaş, dakikada 25-50 mg olarakverilir. İstenen etki alınamazsa 5 dakika sonra ikinci bir doz uygulanabilir.Sürekli intravenöz enfüzyon için 1-4 mg/dak lidokain HCl dozu(0.14-0.057 mg/kg/min) şeklinde uygulanır

 

İlginize Çekebilecek Diğer Bilgiler:

tedavi haberleri

Yorum Yap Soru Sor

naga