idea klinik

D Harfi İle Başlayan İlaçlar

D

Dacrolux Suni Gözyaşı
HPMC 30 mg, dekstran-7010 mg, monosodyum fosfat 20 mg, disodyum fosfat 190 mg, potasyum klorür11 mg, sodyum klorür 46 mg, EDTA 5 mg, polisorbat-80 1 mg, benzalkonyumklorür 1 mg/10 mL
Ambalaj: 10 mL’lik şişe.
End.: Kontakt lenslerin kullanımı, toz, kirlilik vs.’yebağlı olarak oluşan göz kuruluğunun semptomatik olarak giderilmesiiçin ek bir kayganlaştırmanın gerektiği hallerde kullanılır.
Doz Önerisi: Normal olarak herbir göze gerek duyulduğu sıklıkta1 ya da 2 damla damlatılır. Göz kapakları ayrılarak konjunktivaya damlatılır.
Daflon 500 FilmTablet
Diosmin 450 mg, hesperidin50 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.: Alt ekstremitelerin fonksiyonel ve organik kronikvenöz yetersizliğine ait ağırlık hissi, ağrı, gece gelen kramplarve hemoroid krizlerine ait fonksiyonel belirtilerin tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: Gebelikte kullanımıyla bugünekadar insanlarda olumsuz bir etki bildirilmemiştir. Anne sütüne geçtiğine dair verilerinolmaması nedeniyle, emzirme döneminde kullanılmaması önerilir.
Yan E.:Tedavininkesilmesini gerektirmeyen ve nadir olarak bazı bulantı, kusma tarzındanonspesifik sindirimsel ve terleme gibi nörovejetatif yakınmalarbildirilmiştir.
Etkileş.: Bugüne kadar bildirilmiş biretkileşmesi yoktur.
Doz Önerisi: Venöz yetersizliklerde günde 2 tablet, hemoroidkrizlerinde ilk 4 gün, günde 6 tablet ve sonraki 3 gün, günde 4 tabletuygulanır.
Dalman AQ Nazal Sprey
Flutikazon propiyonat
Ambalaj: 50mcg/dozx120 dozluk ambalaj.
End.: Mevsimsel allerjik rinit profilaksive tedavisi (saman nezlesi dahil) ve perenial rinit profilaksi ve tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Gebelerdeki güvenirliği için yeterlikanıt yoktur. Hayvan üreme çalışmalarında güçlü kortikosteroitlere özgü tersetkiler ancak yüksek dozda ilaca maruz bırakılan hayvanlarda görülmüştür.Direkt intranazal uygulamada sistemik olarak maruz kalma minimumdur. Flutikazonkullanılmadan önce ilacın yararlarının flutikazon veya alternatif tedavi yöntemlerikullanılmasından doğabilecek olası tehlikelerle karşılaştırılması gerekir.
Yan E.: Nadiren burun ve boğazda kuruluk veirritasyon, hoş olmayan tat ve koku ve burun kanaması bildirilmiştir. Sonderece nadir olarak intranazal kortikosteroidlerin kullanımının ardından nazalseptal perforasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda günde 1kez, tercihen sabahları her burun deliğine 2 püskürtme yapılır. Bazı durumlardagünde 2 kez 2 püskürtme yapmak gerekebilir. Maksimum günlük doz her burundeliğine 4 püskürtmeyi geçmemelidir.
Danasin Kapsül
Danazol
Ambalaj: 50 mgx100 kapsül : 100 mgx100 kapsül : 200mgx100 kapsül.
End.:Endometriyozisve buna bağlı infertilite, kronik kistik mastitis, vajinal memehiperplazileri, mazosplazi ve mastodini gibi iyi huylu meme hastalıkları,menoraji, jinekomasti, primer konstitüsyonel erken puberte gibihastalıkların tedavisiyle herediter anjiyonörotik ödemin profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.:Gebelerdekullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebe kalınırsa tedavi hemenkesilmelidir.
Uyar.: Hastalar ilacın virilizasyonbelirtileri hakkında uyarılmalıdır. Değişik derecelerde sıvıretansiyonuna neden olabileceğinden epilepsi, migren, kardiyakve renal bozukluğu olan hastalar göz önünde bulundurulmalıdır.Ayrıca karaciğer bozukluğu olan hastalar da kontrol altında tutulmalıdır.
Yan E.:Akne,ödem, göğüslerde küçülme, sesin kalınlaşması, kilo kaybı, terleme,kaşınma ve yanma ile birlikte vajinit, deride döküntü, kızarma,baş dönmesi, bulantı ve sırt ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz endometriyozis ve buna bağlı kısırlıklarda200-800 mg’dir. Tedaviye günde 200-400 mg gibi düşük dozla başlanmalıdır.Semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde doz 800 mg’ye kadaryükseltilmelidir. Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse 9 aya kadaruzatılabilir. İyi huylu meme hastalıklarında günde 100-400 mg dozuygulanıp semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde dozaj800 mg’ye kadar yükseltilmelidir. Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse9 aya kadar uzatılabilir. Menorajide 12 hafta süreyle genelliklegünde 200 mg (bazı olgularda 400 mg) uygulanır. Bütün bu endikasyonlardatedaviye menstürasyon sırasında başlanmalı ve ayrıca hastanıngebe olup olmadığı saptanmalıdır. Jinekomastide günlük doz hastanınyaş ve vücut ağırlığına bağlı olarak 200-800 mg arasındadır. Herediteranjiyonörotik ödemde başlangıçta günde 400 mg ve 2 aylık bir atak görülmeyendönemden sonra günde 300 hafta 200 mg uygulanır. Primer konstitüsyonel erken pubertedegünlük doz 100-400 mg arasındadır. Bütün bu endikasyonlarda günlükdoz iki eşit miktarda uygulanmalıdır.
Danitrin Forte Tablet
Pentaeritritol tetranitrat20 mg, meprobamat 200 mg
Ambalaj: 50 tablet.
End.:Anginapektoriste ve koroner spazm ile beraber görülen kalp hastalıklarındaendikedir.
Kontr.E.:Bütünnitritler gibi pentaeritritol tetranitrat da intraoküler basıncıarttırdığından glokomda; ileri derecede anemi görülen hastalarda,serebral hemoraji veya kafa travması varlığında; hepatik ve renalyetersizliklerde, akut intermitan porfirya nöbetleri görülebilenlerdeve ilaç bağımlılığına (alkol dahil) yatkınlığı olanlarda kontrendikedir.Koroner trombozun hemen ardından kullanılmaz.
Uyar.: Pentaeritritol tetranitrata karşı tolerans oluşabileceğinden,ilacın uzun süre kullanılmasından sonra kesilmesi halinde anginaataklarının artabileceği akılda tutulmalıdır. Önerilen dozun üstündeuzun süre kullanıldığında, özellikle ilaç bağımlılığına (alkol dahil)yatkınlığı olanlarda alışkanlık yapabilir. Bu kombinasyonu kullananlardauykuya eğilim artabileceğinden, hastalar dikkat gerektiren araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Gebeliktegüvenirliğini gösteren yeterli araştırmalar bulunmadığından, zorunluhaller dışında gebelere verilmemelidir.
Yan E.:Pentaeritritoltetranitrat baş ağrısı, hipotansiyon, baş dönmesi, bulantı ve deridöküntüsü gibi yan etkilere yol açabilmektedir. Meprobamat kullanımıile ataksi, görme bozukluğu, uyku hali, kusma, nadiren trombositopeni,eozinofili ve lökopeni görülebilir. Meprobamata karşı aşırı duyarlığıolanlarda kaşıntı, deri döküntüsü, eritem, titreme, ateş, bazan hipotansiyonve kollaps, nadiren anjiyonörotik ödem, bronkospazm, Stevens-Johnsonsendromu, oligüri, anüri gibi belirtilere yol açan aşırı duyarlıkreaksiyonları görülebilir.
Etkileş.:Pentaeritritoltetranitrat antihipertansiflerin, alkol ise pentaeritritol tetranitratınbazı etkilerini artırabilir. Meprobamat, SSS depresanlarının(alkol dahil) etkisini artırabilir. Sistemik steroidler (oralkontraseptifler dahil), fenitoin, griseofulvin, rifampisin, fenotiyazinler(örneğin klorpromazin) ve trisiklik antidepresanlar gibi karaciğerdemetabolize olan ilaçların metabolizasyonunu artırarak bu ilaçlarınkan düzeylerini ve biyoyararlığını etkileyebilir.
Doz Önerisi: Günlük ortalama doz, aç karnınaalınan 4×1 tablettir. Ağrı geceleri de görüldüğünde, son doz yatmadanönce alınmalıdır.
Dank Pastil Çiğneme Tableti
Dihidroksialüminyumsodyum karbonat 340 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Hiperasiditeylekendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, asidebağlı hazımsızlık, mide ekşimesi) semptomatik olarak giderilmesindeendikedir. Ayrıcamide ve duodenum ülserleriyle birlikte olan hiperasiditenin vereflü özofajitinin tedavisinde kullanılabilir.
Kontr.E.:Bu ilacakarşı aşırı hassasiyeti bilinenlerde kontrendikedir. Böbrek harabiyetiolanlarda ve tuz diyeti yapanlarda kullanılmamalıdır. Hipofosfatemilihastalar tarafından kullanımı alüminyum tuzlarının fosfat bağlayıcıetkileri nedeniyle kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımında hipofosfatemi,anoreksi, bitkinlik, kas güçsüzlüğü ve osteomalaziye sebep olabilir.Gebe ve emziren annelerde ancak kesin olarak gerekliyse kullanılmalıdır.12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. Kronik böbrekfonksiyon yetmezliği olan hastalarda hiperalüminemi oluşabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardave bağırsak motilitesi azalmış, dehidratasyonlu veya sıvı kısıtlamasıolan hastalarda konstipasyon bildirilmiştir. Böbrek yetmezliğiolan hastalarda sistemik alüminyum yan etkileri (mizaç değişmeleriveya alışılmışın dışında yorgunluk gibi) görülebilir. Uzun sürelive yüksek doz kullanım, asit-baz dengesinde bozulmaya yol açabilir.
Etkileş.:Beraberceverildiklerinde tetrasiklin antibiyotiklerinin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz ani rahatsızlıklarda1-2 tablet ve sürekli tedavide iki yemek arası ve gece yatarken alınan4x1-2 tablettir.
Darob Tablet
Sotalol HCl
Ambalaj: 80 mgx50 tablet.
Eşdeğeri: Talozin Tablet: 80 mgx50 tablet (Adeka).
End.:Semptomatikve tedavi gerektiren taşikardik supraventriküler kalp aritmileri:AV kavşak taşikardisi, paroksismal atriyal fibrilasyon veyaWolf-Parkinson-White sendromuna eşlik eden supraventriküler taşikardilerve ağır semptomatik ventriküler taşikardik kalp aritmilerinde endikedir.
Kontr.E.:Dekompansekalp yetmezliği, şok, 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, sinoatrialblok, sinoatrial düğüm sendromu, bradikardi (<50 vuru/dak), preeksistanQT uzaması, hipopotasemi, hipotansiyon, geç dönemde periferikdolaşım bozuklukları, obstrüktif akciğer hastalıkları, metabolikasidoz, diltiazem ve verapamil tipi kalsiyum antagonistlerininIV kullanımlarında (yoğun bakım tedavisi dışında) ve sotalola duyarlıhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Koroner kalp hastası ve/veya kalp aritmileri olanhastalarda tedavinin kesilmesi kademeli olarak yapılmalıdır.Motorlu araç veya makine kullanma yeteneği azalabilir. Gebeliksırasında ancak çok gerekli görülürse ve doktor kontrolünde yarar/zararoranı göz önünde tutularak dikkatle verilmelidir. Yeni doğan bebeklerdenabzın zayıflaması, hipotansiyon, hipoglisemi ve solunum depresyonuriski nedeniyle beklenen doğum tarihinden 48-72 saat öncesinde tedavikesilmelidir. Emziliren bebekler b-blokeretkiler yönünden gözlem altında tutulmalıdır.
Yan E.:Nadirenyorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, parestezi ve ekstremitelerdesoğuma meydana gelebilir. Mide ve bağırsak şikayetleri, obstrüktifsolunum yetmezliği, alopesi, konjunktivit, uyku bozuklukları,kalp yetmezliğinin şiddetlenmesi, bradikardi, atriyoventrikülerileti bozuklukları ve hipotansiyon, daha nadir görülen olgulararasındadır.
Etkileş.: Sotalol tedavisi sırasında kalsiyum antagonistlerininIV uygulamasından (yoğun bakım dışında) kaçınılmalıdır. Sınıf 1antiaritmik ilaçlarla kombine tedavide ORS kompleksini genişletenmüstahzarlar (özellikle kinidin gibi) kullanılmamalıdır. Ciddi QTuzama riskinden dolayı sotalolun diğer Sınıf 3 antiaritmiklerlekombine kullanımı sakıncalıdır. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar,fenotiyazin ve narkotikler, antihipertansifler, diüretikler vevazodilatörlerle tedavi sırasında sotalol kullanılması kan basıncınıdaha fazla düşürebilir. Sotalol, narkotikler ve antiaritmiklerin kardiyo-depresifetkileri aditif olabilir. Tübokürarin kaynaklı nöromusküler blokajb-adrenerjik reseptörlerin inhibisyonuile şiddetlenebilir. Sotalolun rezerpin, kloridin, alfa-metildopa,guanfasin ve kalp glikozitleriyle bir arada kullanılması kalp frekansınındüşmesine ve normal kalp iletisinin yavaşlamasına neden olabilir.Diüretiklerle kullanıldığında potasyum düzeyinin izlenmesiözellikle önemlidir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve anjina pektoriste günlük ortalamadoz 2×80 veya 1×160 mg’dir. Aritmilerde 160-240 mg olarak kullanılır. Tirotoksikozda1x160 mg, akut miyokard enfarktüsünde profilaktik amaçla enfarktüsten5-14 gün sonra 320 mg kullanılır. Maksimum günlük doz 480 mg’dir.
Darvolin Tablet
Parasetamol 500mg, kafein 30 mg
Ambalaj: 20tablet.
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopenigörülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, deri erüpsiyonu,hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısıseyrek de olsa bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral kontraseptiflerparasetamolün eliminasyon yarı-ömrünü azaltır. Metoklopramid parasetamolünemilimini hızlandırır. Simetidin ve oral kontraseptifler kafein metabolizmasınıinhibe edebilir. Aktif kömür parasetamol emilimini azaltır. Parasetamolile birlikte kloramfenikol uygulaması serum düzeyini yükseltir.
Doz Önerisi: 12-15 yaş arası çocuklarda günde 1-3 kez bir tablet.Günlük maksimum doz 50 mg/kg’dir. Çocuklarda 4 saatten az aralıklarla ve 24saatte toplam 4 dozdan fazla verilmemelidir. 12 yaşın altındaki çocuklardakullanılması önerilmez. Erişkinlerde günde 1-3 kez 1-2 tablet kullanılır. Dozlararasında en az 4 saatlik bir süre olmalıdır. Bir gün içinde 6 tableti (3 gparasetamol /gün) aşmamalıdır. Ağır böbrek yetmezliklerinde (kreatin klirensi10 mL/dakika’dan az ise), iki doz arasındaki süre en az 8 saat olmalıdır.
Daunomicina Flakon İV
Daunorubisin HCI
Ambalaj: 20 mgx1 flakon ve 10 mL serum fizyolojik içeren ampul.
End.:Akut myeloblastiklösemi: Daunorubisin tek başınaveya diğer antiblastik ilaçlarla kombine halde, bu hastalığın hersafhasının tedavisinde endikedir. Daunorubisinin promyelostiklösemi tedavisinde de tercih edilmesi gerekir. Akut lenfoblastik lösemi: Daunorubisin bu hastalıkta remisyon sağlamaktaçok etkilidir. Ancak yan etkilerinden ve başka tedavi yollarınınmevcut oluşundan dolayı daunorubisin ancak diğer ilaçlara dirençliolgularda endikedir. Bu hastalığın akut safhalarında vinkristinve prednizolon ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Diğer tümörler: Rabdomyosarkomave nöroblastomada, daunorubisin ile olumlu yanıtlar alınmıştır.
Kontr.E.:Daha öncekalp hastalığı saptanmış olmasının, daunorubisinin kardiyotoksisitesiniartırıcı bir risk faktörü olup olmadığı konusunda yeterli verimevcut değildir. Bu nedenle, ağır veya daha önceden saptanmış kalphastalığı varlığında kullanılması önerilmez. Ağır enfeksiyon saptanan hastalarada verilmesi önerilmez.
Uyar.:Gebe hastayasağlayacağı yarara karşın fetüs ve embriyo üzerinde gösterebileceğitoksik etki iyi değerlendirilmelidir. Daunorubisin uygulandıktansonraki 1-2 gün idrar kırmızı renk alır. Daunorubisin solüsyonu deriveya mukozalar ile temas ettiğinde bu bölge hemen iyice yıkanmalıdır.
Yan E.:En önemliyan etkileri myelosüpresyon ve kardiyotoksisitedir. Alopesi desık görülen bir yan etkidir ancak genellikle reversibldir. Uygulamadan5-10 gün sonra (hastalık nedeniyle zaten mevcut değilse) stomatit görülebilir.Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal bozukluklar görülebilir.
Etkileş.: Kardiyotoksisiteye yol açandiğer ilaçlarla birlikte kullanılması, kardiyotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi: Tek doz 0.5-3 mg/kg arasında değişebilir. 0.5-1mg/kg’lik dozlar en az bir gün arayla tekrarlanabilir. 2 mg/kg’lik dozlaren az 4 gün arayla verilmelidir. 2.5-3 mg/kg’lik dozlar nadiren kullanılır.Bu doz uygulandığında ilaç 7-14 gün arayla verilmelidir. Gerekli enjeksiyonsayısı hastadan hastaya değişebilir.
Debridat Süspansiyon
Trimebutin maleat
Ambalaj: 24 mg/5 mLx250 mL’lik şişe.
Debridat Tablet
Trimebutin maleat
Ambalaj: 100 mgx40 tablet :: Fort tablet 200 mgx20 tablet.
Eşdeğeri:TribudatTablet: 100 mgx40 tablet, Fortetablet 200 mgx20 tablet (Berksam
End.:Trimebutin,sindirim motilitesini düzenleyici bir ajandır. İrritabl kolon (spastik kolon) sendromu: Karın ağrısı ve kramplar, spazm, şişkinlik, ishalve/veya kabızlık. Fonksiyonel sindirim bozuklukları: Gastrointestinal polimorfsemptomların giderilmesinde endikedir.
Kontr.E.:Trimebutinekarşı daha önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Yeterli çalışma bulunmadığındangebeliğin ilk üç ayında ve süt verme döneminde kullanılması önerilmez.
Yan E.: Ender olarak kütane reaksiyonlarrapor edilmiştir. Baş dönmesi ve uyuklama hali gibi psikonörotikyan etkilere neden olabilir.
Doz Önerisi: Debridat Süspansiyon: Günlük doz erişkinlerde 3×1-2 ölçektir. DebridatTablet: Geneldeuygulanan doz, erişkinler için günde 3×1 tablettir.
Decapeptyl Enjektabl
Triptorelin
Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx7 kullanıma hazır şırınga : 0.5 mg/1mLx 7 kullanıma hazır şırınga.
Decapeptyl Depot Enjektabl
Triptorelin
Ambalaj: 3.75mgx1 şırınga.
End.:Erkeklerdeilerlemiş hormon bağımlı prostat kanserinin semptomatik tedavisindeterapi amaçlı ve prostat kanserinin hormon bağımlılığının ayırıcıtanısında tanı amaçlı; kadınlarda ise uterus miyomları ve endometriyoziste,overyen hormon yapımının baskılanması gereken durumlarda ve yardımlıüreme tekniklerinde (luteal fazda prematüre LH piklerinin önlenmesi;foliküler fazda ise flare-up etkisinden yararlanmak amacıyla) endikedir.
Kontr.E.:Erkeklerde: Hormona bağlı olmayan prostatkanseri, cerrahi kastrasyonun ardından. Kadınlarda: Klinik olarak belirgin osteoporoz yada osteoporoz riski, gebelik, laktasyon. Yardımlı üreme teknikleri: Özellikle polikistik overlihastalarda, ultrasonografi ile saptanan foliküller 10’dan fazla olduğunda,triptorelin kullanımında önlemlerin sayısı artırılmalıdır.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce hastanıngebe olmadığı kesin olarak saptanmalıdır. Tedavinin ilk ayında hasta hormonalolmayan kontraseptifler kullanmalıdır. Emzirme sırasında kullanımıylailgili veriler henüz yeterli değildir.
Yan E.:Erkeklerde:Sıcakbasması, impotens ve libido kaybı, nadiren jinekomasti, testiküler atrofi veuyku bozukluğu, nadiren sakal gelişiminde azalma ve göğüs, kol ve bacakkıllarında dökülme, depresif ruh hali, kilo değişimi, iştah kaybı, baş ağrısı,artan enzim aktivitesi ve trombofilebit. Kadınlarda: Sıcak basması, kanama veya deridelekelenme, vajinal kuruluk ve/veya disparoni. Tedavinin başında çekilmekanaması görülebilir. Hafif, trabeküler kemik kaybı oluşabilir.
Etkileş.: Bir tedbir olarak hiperprolaktinemikilaçlarla birlikte kullanımından sakınılmalıdır.
Doz Önerisi:Decapeptyl:Alışılmış doz, 7 gün süreyle 0.5 mg’dir ve deri altınauygulanır. Daha sonra sürek dozu olarak 0.1 mg uygulanır. IVF’de deri altına 0.5 mg 10 günsüreyle uygulanır, daha sonra günde 0.1 mg ile devam edilir. Decapeptyl Depot: Her 28 günde bir 1 kez ya SC ya da IM olarak enjekteedilir. Enjeksiyon yeri her seferinde değiştirilmelidir. Erkeklerde: Prostat kanseri tedavisinde 4haftalık terapi dönemlerine uyum tedavide önem taşımaktadır. Diyagnostikolarak genellikle 3 aylık uygulamadan sonra prostattaki kanserinandrojen bağımlı olup olmadığı belirlenebilmektedir. Decapeptyl Depot tedavisi genellikle uzun sürelibir tedavidir. Kadınlarda: Uterus miyomu ve endometriyoziste genellikle6 aylık bir tedavi dönemi yeterlidir. Yardımlı üreme tekniklerinde,siklusun 2. ya da 3. günü (foliküler faz) veya 21. gününde (lutealfaz) tek enjeksiyon uygulaması. Bazı protokollerde daha sonra günlükSC (0.1 ya da 0.5 mg’lik) formların uygulanması önerilmektedir.
Decavit Yumuşak Kapsül
A vitamini 10.000 IU,B1 vitamini 20 mg, B2 vitamini 5 mg, B6vitamini 10 mg, B12 vitamini 0.005 mg, C vitamini 150 mg, D3vitamini 500 IU, E vitamini 10 mg, niasinamid 50 mg, kalsiyum pantotenat 11.6mg, D-biotin 0.25 mg, demir 10 mg, kalsiyum 50 mg, fosfor 38.64 mg, magnezyum36.2 mg, mangan 0.5 mg, bakır 1 mg, çinko 0.5 mg, molibden 0.1 mg
Ambalaj: 30 kapsül.
End.:Vitamingereksiniminin artması ve alımının azalması durumlarında destek olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:A ve Dhipervitaminozu, hiperkalsemi, retinoid tedavisi görenlerde kontrendikedir. Bileşimdeki maddelerden herhangibirine duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:A ve Dvitaminleri yüksek doz ve uzun süre kullanılırsa hipervitaminoza nedenolabilir. Gebelikte yüksek dozlarda A vitamini alımından kaçınılmalıdır.
Etkileş.:Levodopanınetkisini azaltacağı için, Parkinson tedavisi gören hastalara önerilmez.
Doz Önerisi: Günde 1 yumuşak kapsül.
Deflamat IM Ampul
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul.
Eşdeğeri:Diclomec IM Ampul: 75 mg/3mLx4 ve 10 ampul (Abdi İbrahim); Dikloron IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Deva); Miyadren IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Fako); VoltarenIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Novartis Pharma
End.:Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklem-dışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı post-travmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başına ateş, bir endikasyondeğildir.
Kontr.E.:Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asitveya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Peptik ülseri düşündüren bir hikayesiolan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinalhastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmışolan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renalkan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyleyaşlı hastalar kadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliğiolan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyatve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda daözel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bileanafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonlarıbaşlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santralsinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar görülen hastalar, araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin1. üç aylık döneminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde verilmemelidir. Emziren annelerdekullanılması önerilmez.
Yan E.:Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri döküntüleri görülebilir.
Etkileş.:Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi: Erişkinler için günde 1 ampul uygulanır. Enjeksiyon,üst dış kadrana, intragluteal olarak derine yapılır. Kolik ve benzeridurumlarda, her bir kalçaya bir kez olmak üzere günde 2 ampul uygulanabilir.Eğer gerekirserenal kolikte ilk IM ampulden 30 dakika sonra 2. ampul uygulanabilir.Toplam günlük doz 150 mg diklofenak sodyumu geçmemelidir. Deflamat IM Ampul iki günden daha fazlauygulanmamalıdır. İntravenöz olarak uygulanmaz.
Deflu Şurup
Parasetamol 120mg, klorfeniramin maleat 1 mg, fenilefrin HCI 2.5 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL.
Deflu Tablet
Parasetamol 300mg, klorfeniramin maleat 2 mg, fenilefrin HCI 5 mg
Ambalaj: 20 tablet.
Deflu Fort Film Tablet
Parasetamol 650mg, klorfeniramin maleat 4 mg, fenilefrin HCI 10 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Soğuk algınlığı,grip, sinüzit, saman nezlesi ya da diğer üst solunum yolu alerjilerinde,burun tıkanıklığı, aksırık, burun akıntısı, ateş, baş ağrısı ve hafifşiddetle seyreden ağrılar gibi çeşitli semptomlarda etkili bir rahatlamasağlar.
Kontr.E.: Antihistaminiklere, parasetamol veya fenilefrinekarşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir. Bazı antidepresifilaçların (MAO inhibitörleri) bırakılmasının üzerinden 14 gün geçmedenkullanılmamalıdır.
Uyar.: Bu ilaç kullanılırken, alkollü içecekler almaktan,motorlu araçlar veya ağır makineler kullanmaktan sakınılmalıdır.Özellikleçocuklarda uyku hali ya da eksitabiliteye neden olabilir. Alkol,sedatifler ve trankilizanlar uyku hali etkisini artırabilirler.Astım, glokom, amfizem, kronik karaciğer rahatsızlığı, nefes darlığı,solunum zorluğu, hipertansiyon, diyabet, kalp ya da tiroid hastaları,prostat bezinin büyümesi nedeniyle idrara çıkmada zorluk çeken,antidepresif ya da yüksek tansiyon için ilaç kullanan hastalar builacı önerilen dozların üstünde kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Deridöküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinalbozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilitegörülebilir.
Etkileş.:Alkol,antidepresanlar, MAO inhibitörleri, antiepileptikler, barbitüratlar,antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerve metoklopramid ilebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Deflu Şurup: 3 yaşına kadar çocuklara her 6 saatte bir 1/2 ölçükaşığı, 3-6 yaş arası çocuklara her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı, 6 yaşındanyukarı çocuklara her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı, büyüklere ise her 4 saatte bir2 ölçü kaşığı verilir. Çocuklara 24 saatte belirtilen dozlardan fazla verilmemeli,2 yaşın altındakilerde hekim önerisiyle kullanılmalıdır. DefluTablet: Büyüklere 4satte bir 1-2 tablet (günde 12 tableti geçmemeli), 6-12 yaş arası 4 saatte bir1 tablet (günde 5 tableti geçmemelidir). Deflu Fort Film Tablet: 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde 4 veya6 saatte bir 1 film tablet alınır. Günde 6 tablet aşılmamalıdır.
Degastrol Mikropellet Kapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 15 mgx28 kapsül : 30 mgx14 ve 28 kapsül.
Eşdeğeri:AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14ve 28 kapsül (Hüsnü Arsan);     Ogastro MikropDegra Film TabletDeva
Sidenafil sitrat
Ambalaj: 25 mgx4 tablet :: 50 mgx4 tablet :: 100 mgx4tablet.
Eşdeğeri: Sildegra Film Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet(Fako); Viagra Film Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet (Pfizer);Vigrande Film Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet (Eczacıbaşı
End.: Seksüel stimülasyona doğal bir yanıt sonucu penise kanakımını artırarak, bozulmuş erektil fonksiyonda ereksiyonun sağlanması vesürdürülmesinde etkinlik gösterir. Kadınların kullanımı için endike değildir.
Kontr.E.: İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığıbulunan hastalarda kontrendikedir. Nitrik oksit/siklik GMP yolu üzerine bilinenetkisiyle uyumlu olarak, sildenafilin nitratların hipotansif etkilerinipotansiyelize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaranbileşikler (amil nitrat, butil nitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formuile beraber (nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbit nitrat,pentaeritriol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbiddinitrat/fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir. Erektil disfonksiyondakullanılan ilaçlar (sildenafil dahil) seksüel aktivitenin önerilmediğihastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar veciddi kardiyak hastalıklarda) önerilmez. Sildenafilin güvenirliği aşağıdakihasta gruplarında çalışılmamıştır, dolayısıyla daha ileri bilgi edininceyekadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir: Ciddi karaciğer yetmezliği,hipotansiyon (kan basıncı <90/50 mmHg), geçirilmiş miyokard enfarktüsüolanlar, retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğuolanlar (bu hastaların az bir kısmında genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğuvardır).
Uyar.: Erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta yatanpotansiyel nedenleri ve uygun tedaviyi belirlemek için hastanın anamnezinin tamolarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir. Seksüel aktivite önerilmeyenerkeklerde erektil disfonksiyon ajanları kullanılmamalıdır. Yaşlılardasildenafil klirensi azaldığı için 25 mg’lik başlangıç dozu önerilir. Orta vehafif böbrek yetmezliği olanlarda yetişkinler için önerilen doz rejimiuygulanır. Ciddi böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak)hastalarda ise sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg’lik doz düşünülmelidir.Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığı için 25mg’lik doz önerilir. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır ve hekim önerisiolmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır. Baş dönmesi ve görme bozukluğubildirildiği için, araç ve makine kullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.
Yan E.: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, enfeksiyon,soğuk algınlığı, vazodilatasyon, diyare, bulantı, artralji, miyalji, sersemlikhissi, hipertoni, uykusuzluk, nazal konjesyon, farenjit, rinit, sinüzit,solunum yolu enfeksiyonu, solunum sistemi rahatsızlığı, döküntü, anormal görüş(hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığıalgılamada artış ve bulanık görme), konjunktivit, üriner yol enfeksiyonu,prostat rahatsızlığı, hipersensitivite reaksiyonu, hipotansiyon, senkop,taşikardi, uzun süreli ereksiyon ve/veya priapizm, gözlerde ağrı,kanlanma/kızarma görülebilir.
Etkileş.: Ketokonazol, eritromisin, simetidin ve sakinavir ileetkileşir. Greyfurt suyu, sildenafilin plazma düzeyini az bir miktardaartırabilir. Nitratlarınveya nitrik oksit veren bileşiklerin sildenafil ile beraber kullanılmasıkontrendikedir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce50 mg’dir. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz 100 mg’yeyükseltilebilir veya 25 mg’ye düşürülebilir. Önerilen en yüksek doz 100 mg’dir.Yiyeceklerle birlikte alındığında etkinliğin başlaması gecikebilir.
ellet Kapsül:
Deklarit FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx14 tablet.
Deklarit Oral Süspansiyonİçin Granül
Klaritromisin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL :: 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonuiçin endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlaraverirken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi:Deklarit Film Tablet: Aç veya tok olarak kullanılabilir. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: 12 saatte bir 250-500 mg arasındauygulanabilir. Farenjit ve tonsillitte 10 gün süreyle 12 saattebir 250 mg. Akut maksiller sinüzitte 7-14 gün süreyle 12 saatte bir500 mg olarak verilmesi önerilir. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: 12 saatte bir 250-500 mg olarakuygulanabilir. Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde 7-14 gün süreyle12 saatte bir 250-500 mg. Pnömonide 7-14 gün süreyle 12 saatte bir 250mg olarak verilmesi önerilir. Komplikasyonsuz Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında: 7-14 gün süreyle 12 saatte bir250 mg olarak verilmesi önerilir. Mikobakteriyel Enfeksiyonlarda: Önerilen başlangıç dozu günde2 kez 500 mg’dir. 3-4 hafta içinde klinik ve bakteriyolojik yanıt sağlanamamasıhalinde doz günde 2 kez 1 g’ye çıkarılabilir. H. Pylori Eradikasyonu:H. pylori eradikasyonu için şu doz rejimiönerilmektedir: Üçlü tedavi rejimi: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin,günde 2 kez 1 g amoksisilin ve günde 2 kez 30 mg lansoprazol ile birlikte10 gün uygulanır. Günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 gamoksisilin ve günde 2 kez 20 mg omeprazol ile birlikte 10 gün uygulanır.İkili tedavirejimi: Günde 3kez 500 mg klaritromisin, günde 40 mg omeprazol ile beraber 14 gün uygulanır.Ek olarak günde 20 veya 40 mg omeprazole 14 gün daha devam edilir. Günde3 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 30 mg lansoprazol ile beraber14 gün uygulanır. Deklarit Oral Süspansiyon: Aç veya tok karnına verilebilir;ayrıca süt ile de alınabilir. Deklarit Süspansiyon’un çocuklara günde 2 kez 7.5 mg/kg olarak verilmesiönerilir. Maksimumdoz günde 2 kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi hastalığın şiddetine göre 5-10gündür. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra tedaviye en az 2 gün daha devamedilmelidir. Streptokokal enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.Kreatinin klirensi 30 mL’dak’tan az olan çocuklarda doz yarı yarıyaazaltılmalıdır. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır.
Dekort Ampul IM/IV
Deksametazon
Ambalaj: 8mg/2 mLx1 ampul.
Dekort Tablet
Deksametazon
Ambalaj: 0.50mgx20 tablet : 0.75 mgx20 tablet.
End.:Kortikosteroidtedavisi gerektiren hastalıklarda endikedir..
Kontr.E.:Canlı aşıuygulanması, gebelik, aşırı duyarlık, akut enfeksiyon ve Herpeszoster’de kontrendikedir.
Uyar.: Peptik ülserli, osteoporozislipsikozu veya ağır psikonevrozu olanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğuzaman, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetesmellitus, enfeksiyon hastalığı olan ve yaşlı kişilerde çok dikkatlikullanılmalıdır. Sırt ağrısı osteoporoza işaret olabileceği unutulmamalıdır.Yüksek dozdauzun süre kullanılmamalıdır. Tedavinin birden kesilmesi uygun değildir.Gebelerde kullanılması fetüsü etkiler, tıbbi gereksinme dışındagebelerde kullanılmamalıdır. Kortikosteroidalan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.
Yan E.:Vücuttasu ve sodyumu tutarken, potasyum kaybına neden olur. Abdominal distansiyon,ülseratif özofajit, ince ve kalın bağırsak perforasyonları, pankreatit,alerjik dermatit, hassas-ince cilt oluşumu, perinel bölgede yanmave kaşınma, konvülziyonlar, intrakraniyal basınçta artma ve bunabağlı olarak papilla ödemi, posterior, glokom, eksoftalmi, intraokülerbasınçta artma, kas zafiyeti, kas kütlesi kaybı, osteoporoz, uzunkemiklerde patolojik kırıklar, menstrüel bozukluklar, çocuklardagelişim gecikmesi, diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemikgereksiniminde artma, hirsutizm, ayrıca kilo ve iştahta artma, bulantı,yorgunluk, psişik bozukluklar, aşırı duyarlık reaksiyonları gibiyan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Barbitürat,fenitoin ve rifampisinle birlikte verilirse kortikosteroidinetkisi azalabilir, antikoagülanlara yanıt azalabilir.
Doz Önerisi:Dekort Ampul: Daha ziyade akut devrelerde kullanılır. Genelliklegünlük doz 4-20 mg’dir (maksimum 80 mg).Dekort Tablet: Günlük doz 0.75-9 mg’dir. Bu doz 3-4 kısma bölünerek verilir.Kronik durumlardagünlük doz 1.5-3 mg ve sürek doz ise 0.75 mg’dir.
Dekort Göz/Kulak Damlası
Deksametazon
Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalık şişe.
End.:Alerjikeksternal oklit, riskli olmasına rağmen steroid tedavisinin gerekligörüldüğü pürülan ya da pürülan olmayan enfektif eksternal otit gibidış kulak yolunun steroid tedaviye yanıt veren enflamasyonlu durumlarile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit,herpes-zoster keratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyleoluşan yanıklar, yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbarkonjunktivi yaralanmaları; göz ön segmentinin çeşitli nedenlerebağlı irritasyon ve enfeksiyöz olmayan enflamasyonları, göz yaşıbezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarında kullanılır.
Kontr.E.: Kulağın fungal enfeksiyonları, deksametazonakarşı aşırı duyarlık durumları ve kulak zarı perfore olan hastalarile gözdeki herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülözü, glokomanemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kortikosteroid içeren tüm müstahzarlarda olduğugibi, deksametazon müstahzarı da doktor gözetimi altında kullanılmayabaşlanmalı ve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli görüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.:Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, görüşalanı ve görüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma, batma meydanagelebilir.
Doz Önerisi: Kulak iyice temizlenip kurulandıktan sonra günde2-3 kez 3-4 damla kulak kanalına damlatılır. Tedaviden yanıt alındıktansonra doz giderek azaltılır. Gözde, başlangıçta gündüzleri her saatteve geceleri her iki saatte bir göze 1-2 damla damlatılır. Tedavidenyanıt alındıktan sonra uygulama 3-4 saatte bir 1 damla olarak azaltılırve daha sonraları günde 3-4 kez 1 damla damlatılması yeterli olur.
Deksan Şurup
Parasetamol 120mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, psödoefedrin HCI 20 mg, klorfeniraminmaleat 2 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.: Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda görülenöksürük, nazal konjesyon, burun akıntısı, aksırık, nezleye bağlıateş ve baş ağrısı, basit ağrılar ve saman nezlesi gibi semptomlarınetkili bir şekilde geçici olarak giderilmesi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer yetmezliği ve böbrek hastalığıolanlarda, son iki hafta içinde MAO inhibitörü alanlarda kullanılmamalıdır
Uyar.: 7 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır.Ateş 3 günden fazla sürer, 5 gün içinde yakınmalar iyileşmez, yenilerieklenir veya yakınmalara ateş eşlik ederse durum yeniden değerlendirilmelidir.İlaç, baş dönmesine veya bazı durumlarda eksitabiliteye yol açabilir.Kesin gerekli görülmedikçe kalp hastalığı, tiroid hastalığı, diyabet,astma, glokom veya kan basıncı yüksekliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapülerkızarıklık gibi duyarlık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun sürelikullanımlarda trombositopeni; lökopeni ve pansitopeni yapabilir.Çok nadir olarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositozbildirilmiştir. Sedasyon ve antimuskarinik etkiler ortaya çıkabilir.Baş dönmesi ve gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Uyku bozukluklarıgibi santral sinir sistemi eksitasyon semptomları oluşabilir. Nadirenhalüsinasyonlar bildirilmiştir. İrritasyonun eşlik edip etmediğideri döküntüleri, özellikle prostat büyümesi olanlarda üriner retansiyonlaroluşabilir.
Etkileş.: Parasetamol yüksek dozda veuzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandiontürevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlere 4 saatte bir 1-2 ölçek, 8-12 yaşındakiçocuklara 4 saatte bir 1 ölçek, 4-8 yaşındaki çocuklara 4 saattebir ½ ile 1 ölçek, 1-4 yaşındaki çocuklara 4 saatte bir ½ ölçek verilir.
Delix Tablet
Ramipril
Ambalaj: 2.5 mgx28 çentikli tablet : 5 mgx28 çentikli tablet.
Delix protect Tablet
Ramipril
Ambalaj: 10 mgx28 çentikli tablet.
End.:ACE inhibitörüolarak hipertansiyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ramiprileaşırı duyarlıkta kontrendikedir. Anjiyonörotik ödem geçmişi olanhastalarda, renal akışın hızını azaltan daralmalar (hemodinamiketkili stenoz), bilateral renal arter stenozu veya tek bir böbrektearter darlığı olan kişilerde (hayatı tehdit edecek şekilde kan basıncındadüşme ve böbrek yetmezliği riski), kalbin aort veya mitral kapaklarındaakış hızı azaltıcı daralmalar ve hemodinamik önemi olan subvalvuleraort stenozlu hastalarda (hayatı tehdit edecek şekilde kan basıncındadüşme ve böbrek yetmezliği riski) kontrendikedir. Çocuklarda, böbrekfonksiyonu bozulan (1.73 m2 vücut yüzeyi için kreatinin klirensidakikada 20 mL’den daha düşük) ve diyalizdeki hastalarda güvenirliğineve etkisine dair yeterli bilgi yoktur.
Uyar.: Ramipril tedavisi düzenli tıbbi gözetim gerektirir.Gebelerdekullanılmamalıdır. Ramipril tedavisi emziren annelerde gerekliyse,anne bu sürede çocuk emzirmemelidir.
Yan E.:Özellikletedavi başlangıcında, bazan konsantrasyon bozukluklarıyla birlikteseyreden sersemlik, ve reaksiyonlarda zayıflama, halsizlik, zayıflamave baş dönmesi gibi semptomlar yüksek kan basıncının arzu edilen değereinmesinin sonucu olarak oluşabilir. Kan basıncındaki aşırı düşmeyitaşikardi, palpitasyon, dolaşım bozuklukları örn. ayakta dururkengüçsüzlük veya bayılma hissi (bozulmuş ortostatik düzen), kardiyakaritmi, bulantı, terleme, kulak çınlaması, işitme bozukluğu, görmegüçlüğü, baş ağrısı, anksiyete, sersemlik hissi ve aşırı uyku haligibi diğer semptomlar izleyebilir. Daha sonra geçici senkop oluşabilir.
Etkileş.:Allopürinol,immünosüpresif ilaçlar, kortikosteroidler, prokainamid, sitostatiklerve kan tablosunu değiştirebilen diğer ilaçlar kan tablosu değişikliğiolasılığını artırırlar. Antidiyabetik ajanlarla (örn. insülin,ve sülfonilüre türevleri) birlikte kullanıldığında kan şekerlerindekidüşme ihtimali dikkate alınmalıdır. Antihipertansif ajanlar(örn. diüretikler) veya antihipertansif etkili diğer ilaçlar(örn. nitratlar, trisiklik antidepresanlar, anestezikler) birliktekullanıldığında antihipertansif etkinin potansiyelize olma ihtimaligöz önünde bulundurulmalıdır. Potasyum tamamlayıcılarla birlikteverilmemelidir. Potasyum tutucularla verildiğinde dikkatli olunmalıdır.Lityum atılımını azaltabilir. Asetilsalisilik ve indometasingibi nonsteroidal antienflamatuvarlar ramiprilin kan basıncınıdüşürücü etkisini azaltabilirler. Ramipril alkolün etkisinipotansiyelize edebilir. Diyetle yüksek miktarda tuz alımı ramiprilinantihipertansif etkisini azaltabilir.
Doz Önerisi: Günlük başlangıç dozu 1×2.5 mg olup, diüretik tedavisigören veya renal yetmezliği olan hastalarda günde 1.25 mg kullanılır.Ortalama günlük doz 2.5-10 mg’dir.
Delix Plus Tablet
Ramipril, hidroklorotiyazit
Ambalaj: 2.5 (2.5 mg+12.5 mg)x28 çentikli tablet : 5 (5mg+25 mg)x28 çentikli tablet.
End.:Ramiprilve hidroklorotiyazit, kombine tedavinin endike olduğu esansiyelhipertansiyonda kullanılır.
Kontr.E.: Ramipril, hidroklorotiyazit, diğer tiyazit diüretiklerive sülfonamidlere aşırı duyarlık gösterenlerde; anjiyonörotiködem geçmişi olan hastalarda; şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğuolan hastalarda ve diyalizdeki hastalarda; renal arterin hemodinamiketkili stenozu (akış azaltıcı daralmalar), bilateral arter stenozuveya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde; ramipril/hidroklorotiyazitkombinasyonu tedavisinden sonra kötüleşebilecek belirgin vücutelektrolit içeriği bozukluğu olan hastalarda (örneğin hipokalemi,hiponatremi veya hiperkalsemi); şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğuolan hastalarda (sıvı ve tuz dengesizliği riski); gebelik sırasında;emziren annelerde.
Uyar.: Bu kombinasyonla tedavi, düzenlitıbbi gözetim gerektirir. Genellikle tedaviye başlanmadan önce dehidratasyon,hipovolemi (kan hacminde azalma) veya tuz noksanlığının giderilmesiönerilir.
Yan E.: Hipotansiyon semptomları, kardiyakaritmi, vasküler stenoza bağlı perfüzyon bozuklukları, miyokardiyalveya serebral iskemi; hidroklorotiyazitle tedavi sırasında interstisyelnefrit; hiperkalsemi, hipokloremi, hipomagnezemi, metabolik alkaloz;anjiyonörotik ödem; flaş, konjunktivit, kaşıntı, ürtiker, ekzanteminçeşitli formları ve enantem; fotosensitivite, alopesi, onikoliz,Raynaud fenomeni, anafilaktik/oid reaksiyon olasılığının ve şiddetininartması; kuru öksürük, rinit, sinüzit, bronşit ve özellikle kuru öksürüklühastalarda bronkospazm; allerjik reaksiyona bağlı olarak pnömoni,akciğer ödemi; ağızda kuruluk, oral mukozanın irritasyonu veyaenflamasyonu, sindirim bozuklukları, pankreatit, karaciğer enzimlerindeartma, karaciğer fonksiyon bozukluğunun diğer formları ve hepatit;eritrosit sayısı ve hemoglobin değerinde, trombosit ve lökosit sayısındaazalma, agranülositoz, pansitopeni; baş ağrısı ve diğer santralve periferik sinir sistemi reaksiyonları, psişik reaksiyonlar;erektil impotens ve libido azalması; kas krampları, miyalji, artralji,ateş, eozinofili, vaskülit, antinükleer antikorlarda artış; gutatakları; serumdaki kolesterol ve trigliseridde olası bir artış.
Etkileş.: Antihipertansif etkili diğerilaçlar, nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar, presör aminler,kortikosteroidler, karbenoksolon, büyük miktarlarda meyan kökü,laksatifler, diğer kaliüretik ajanlar, potasyum tuzları, potasyumtutucu diüretikler, heparin, digitalis müstahzarları, lityum tuzları,allopürinol, immünosüpresif ilaçlar, prokainamid, sitostatiklerve kan tablosunu değiştirebilen diğer maddeler, metildopa, antidiyabetikajanlar, enteral uygulanmış iyon değiştiriciler, kürar tipi kasgevşeticiler ve alkolle etkileşebilir.
Doz Önerisi: Dozaj, istenilen antihipertansif etkiye hastanınilaca karşı olan toleransına bağlıdır. Delix Plus tedavisi uzun sürelidir ve tedavisüresi hekim tarafından ayarlanır. Olağan başlangıç dozu 1 Delix 2.5 Plus veya ½ Delix 5 Plus tablettir. Gerekirse, doz 2-3haftalık aralıklarla yükseltilebilir. İzin verilen maksimum günlükdoz 4 Delix2.5 Plus veya 2 Delix 5 Plus tablettir. Genellikle tek birdoz olarak sabahleyin uygulanacak günlük doz önerilir.
Deltacortril Tablet
Prednizolon
Ambalaj: 5mgx20 tablet.
End.:Endokrinbozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, deri hastalıkları,alerjik durumlar, göz hastalıkları, solunum yolu hastalıkları,gastrointestinal hastalıklar, hematolojik bozukluklar, neoplastikhastalıkla, ödem durumları vesubaraknoid blok oluşmuş veya oluşmaküzere olan tüberküloz menenjitte (uygun antitüberkülo kemoterapiylebirlikte kullanmak üzere), nörolojik veya myokardial ilgili trişinozdaendikedir.
Kontr.E.:Glukokortikoidlereduyarlık halinde, sistemik mantar enfeksiyonlarında, idyopatiktrombositopenik purpurada IM kullanım gerekiyorsa ve çiçek aşısıdahil canlı virüs aşısı uygulanan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: İlaçla oluşan sekonder adrenokortikal yetmezlik,dozajda tedrici azaltma yaparak düşürülebilir. Tedaviyi kontrolaltına alacak en düşük doz uygulanmalı, doz azaltılmasında bu azaltmatedricen yapılmalıdır. Kortikosteroid tedavisinde öfori, uykusuzluk,kişilik değişmeleri, şiddetli depresyondan açık psikotik belirtilerekadar psişik bozukluklar görülebilir. Gebelikte, emziren annelerde,gebe kalabilecek kadınlarda kullanılırken ilacın yararlarınınanne ve fetüse yapabileceği zararlarla karşılaştırılması gerekir.
Yan E.:Sodyumtutulması, sıvı tutulması, potasyum kaybı, hipokalemik asidoz,hipertansiyon eğilimli hastalarda konjestif kalp yetmezliği, kaszaafı, steroid myopatisi, kas kitlesi kaybı, osteoporoz, omurgadakompresyon fraktürleri, femur ve humerus başında aseptik nekroz,uzun kemikler-patolojik fraktür, pankreatit, peptik ülserle olasıperforasyon ve kanama, abdominal gerginlik, ülseratif-özofajit,hafif hirsutizm, yara iyileşmesinde bozulma, incelmiş nazik deri,peteşi ve ekimozlar, yüzde eritem, artmış terleme, konvülziyonlar,vertigo, baş ağrısı, genellikle tedaviden sonra artmış intrakraniyalbasınç ve papil ödemi, menstrüel düzensizlikler, Cushingoid durumgelişmesi, sekonder adrenokortikal ve hipofizer yanıtsızlık,özellikle travma, cerrahi veya hastalık gibi stres zamanlarında,karbonhidrat toleransında azalma, latent diabetes mellitus belirtileri,diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ilaçlara gereksinimartması, posterior subkapsüler kataraktların intraoküler basınçartması, glokom, ekzoftalmos, protein katabolizmasına bağlı negatifazot dengesi gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Barbitüratlar,fenitoin ve rifampin glukokortikoid metabolizmasını artırabilirler.Estrojenlerhidrokortizonun etkilerini artırabilirler. İndometasin gibiülserojen ilaçların kortikosteroidlerle birlikte verilmesigastrointestinal ülserasyon riskini artırabilir. Hipoprotrombinemilihastalarda aspirin ve glukokortikoid kombinasyonu dikkatle uygulanmalıdır.Potasyum kaybettirici diüretikler (örn. tiyazitler, furosemid,etakrinik asit) ve amfoterisin B gibi potasyum kaybettirici diğerilaçlar glukokortikoidlerin potasyum azaltıcı etkilerini güçlendirebilirler.Glukokortikoidler ve ambenonium ya da piridostigmin (ve olasılıklaorganofosfat antikolinesteraz pestisidler) gibi antikolinesterazajanlar arasındaki etkileşim miyastenia gravisli hastalarda ağırkas zafiyetine neden olabilir. Nadiren, kortizonun kan pıhtılaşmasınıartırır ve oral antikoagülanlarla tedavi edilmekte olan hastalardaantikoagülan dozunun artırılmasını gerektirebilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu tedavi edilen spesifik hastalığagöre, günde 5-60 mg arasında değişir. Az şiddetli durumlarda düşükdozlar genellikle yeterli olursa da, seçilmiş hastalarda yüksekinisyal dozlar gerekebilir.
Demeprazol Kapsül
Omeprazol
Ambalaj: 20 mgx14 kapsül.
Eşdeğeri:ErbolinMikropellet Kapsül: 20 mgx14kapsül (Biofarma); Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül (Nobel); OmeprolKapsül: 20 mgx14 kapsül (İlsan); ProsekEnterik Kapsül: 20 mgx14kapsül (Eczacıbaşı
End.:Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2 reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt vermeyeninatçı ülser olgularının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Omeprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve güvenirliği belirlenmediğindengebelerde ve emzirenlerde kullanılmaz.
Yan E.:Nadirengörülebilen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte döküntüdürve genellikle hafif ve geçicidir.
Etkileş.:Diazepam,varfarin ve fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Siklosporinve disulfiram ile etkileşmeler bildirilmiştir. Ketokonazol, ampisilinesterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz gastrik ülser ve reflu özofajitte 1x1kapsül, tedaviye yanıt vermeyen olgularda 1×2 kapsüldür. Duodenalülser tedavisinde iki hafta süreyle 1×1 kapsül uygulanır. Gerektiğindetedavi süresi 2 hafta daha uzatılır. Zollinger Ellison sendromundagünde 1×3 kapsül uygulanır. Maksimum günlük doz 180 mg’dir. 80 mg’ninüzerindeki dozlar ikiye bölünerek verilmelidir.
Demoksil Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat
Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL :: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.
Demoksil Tablet
Amoksisilin trihidrat
Ambalaj: 500 mgx16 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.
Yan E.:Alerjikreaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.
Etkileş.:Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halindeamoksisilinin kan düzeyi yükselir.
Doz Önerisi: Çocuklar için Süspansiyon formu tercih edilmelidir. 20kg’nin üstündeki çocuklara yetişkin dozu uygulanır. Doz yetişkinlerde8 saatte bir 250 mg’dir. Ağır ve kısmen dirençli enfeksiyonlarda yetişkinlere8 saatte bir 500 mg verilir. Gonorede ve akut, basit anogenital veüretral enfeksiyonlarda (kadın-erkek) yetişkinlerde olağan doztek doz halinde 3 g amoksisilindir. Bakteriyel menenjitte yetişkinlerdegünlük doz kg başına 150-200 mg olarak hesaplanır. Bu doz 8 veya 6 eşitkısma bölünerek 3 veya 4 saat ara ile verilir. Amoksisilin iletedavi, semptomlar kaybolduktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.Hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda nükslerinve komplikasyonların önlenebilmesi için tedavinin en az 10 günsürdürülmesi önerilir.
De-Nol Yutma Tableti
Kolloidal bizmut subsitrat
Ambalaj: 300 mgx60 tablet.
End.:Mide veduodenum ülserleri, gastrit ve mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ağır böbrekyetmezliğinde kontrendikedir. Gebelikte, emziren annelerde veçocuklarda kullanımı önerilmez.
Uyar.: İlacın alınmasından yarım saat önce ve yarım saatsonra antasit ilaçlar ve süt alınmamalıdır.
Yan E.:Bizmut sülfit oluşumu nedeniyledışkı siyah renkte olabilir. Dilde esmerleşme, bulantı ve kusma görülebilir.Bu yan etkiler tehlikeli değildir ve tedavinin bitiminden sonrakaybolur.
Etkileş.:Tedavi sırasındadiğer bizmutlu bileşiklerin kullanımı ya da alkol alınması önerilmez.Birlikte kullanıldığında tetrasiklinlerin etkisini inhibeeder.
Doz Önerisi: Aç karnına günde 2 kez 2 tablet sabah kahvaltısındanyarım saat önce ve 2 tablet akşam yemeğinden yarım saat önce ya daaç karnına günde 4 kez birer tablet alınmalıdır. Bu durumda tabletler3 ana öğünden yarım saat önce veya yarım saat sonra ve yatmadan öncealınır. Tabletler su ile yutulmalıdır. Tedavi 4-8 hafta sürer. Bu süreden sonra 8 hafta süreyleDe-Nol ya da bizmut bileşikleri kullanılmamalıdır.
Dentinox Diş Jeli
Lidokain HCI 3.4mg, hidroksipolietoksidodekan 3.2 mg, kamomil tentürü 150 mg/g
Ambalaj: 10 g’lik ambalaj.
End.:Çocuklardadiş çıkarma sırasında görülen ağrılı ve enflamasyonlu durumlarıngiderilmesinde; gingiva stomatitisi sırasında görülen ağrılıve enflamasyonlu durumların giderilmesinde kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıoluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bildirilmiş bir yan etkisi yoktur.
Doz Önerisi: Diş çıkarma ağrılarında az bir miktar (7.5 mm)jel bir parça pamuk veya temiz parmağa sürülerek bebeğin diş etleriyavaşça ovulur. Aynı işlem 20 dakika sonra tekrarlanır. Gerektiğindegünde 6 kez tekrarlanabilir.
DepakinFlakon IV
Valproat sodyum
Ambalaj: 400 mgx4 flakon ve 4 mLx4 enjeksiyonluk su ampulü.
Depakin Enterik Tablet
Valproat sodyum
Ambalaj: 200 mgx40 tablet :: 500 mgx40 tablet.
Depakin Oral Solüsyon
Valproat sodyum
Ambalaj: 200 mg/mLx40 mL’lik şişe.
Depakin Chrono Bölünebilir Tablet
Valproat sodyum
Ambalaj: 500 mgx30 tablet.
End.:Jeneralizeveya parsiyel epilepsinin tedavisinde, özellikle absans, miyoklonik,tonik-klonik, atonik ve miks nöbet şekillerinin görüldüğü durumlarda (basitveya kompleks nöbetlerde, sekonder jeneralize nöbetler, spesifik sendromlar),çocuklardaki febril konvülsiyonların profilaksisinde (yüksek risk altındaki veen az bir kez konvülsiyon geçirmiş olan süt çocukları veya küçük çocuklarda) vebipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Hepatikyetmezlik ve hemorajik diatez durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleri özellikle risklihastalarda tedaviden önce ve tedavinin ilk 6 ayında periyodik olarakyapılmalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda sodyum valproat uygulanacaksamonoterapi önerilir, ancak tedaviye başlamadan önce karaciğerharabiyeti riski bu gruptaki hastalarda iyi değerlendirilmelidir.3 yaşın altındaki çocuklarda aynı zamanda salisilat kullanımı,karaciğer toksisitesi riski nedeniyle önlenmelidir. Antiepileptik tedavi gören kadınıngebe kalması önerilmez. Laktasyonda anne sütü ile beslenmiş çocuklardaklinik etkilere raslanmamıştır.
Yan E.:Saç dökülmesi,postural ince tremor, karaciğer fonksiyon testleri değişmeksizinhiperamoniemi görülebilir. Anemi, lökopeni, trombositopeni veya pansitopenide bildirilmiştir. Bazan fatalite ile sonuçlanan pankreatit tanımlanmıştır.Vasküleratit görüldüğü bildirilmiştir. Kilo artışı görülebilir;amenore ve menstrüel düzensizlik bildirilmiştir.
Etkileş.:SSS depresanlarıve alkolle birlikte kullanıldığında santral depresan etkiler artar.Aspirin, karbamazepin ve dikumarol gibi ilaçlar serum düzeylerinindeğişmesine neden olur. Fenobarbital, primidon ve klorazepamlabirlikte kullanılmamalıdır. Fenitoinle birlikte kullanıldığındayeniden doz ayarlaması yapılmalıdır.
Doz Önerisi: Depakin IV: Oral formların geçici olarak kullanılamadığı durumlarda, yetişkinlerde ve çocuklarda epilepsinin replasman tedavisindegeçici olarakkullanılır. Tek kullanımda (örneğin cerrahi öncesi): Son oral dozdan4-6 saat sonra %0.9’luk sodyum klorür çözeltisi içinde sodyum valproat IVolarak ya da 24 saati geçen sürekli enfüzyon şeklinde veya günde 4 kez birersaatlik perfüzyonlar şeklinde (ortalama doz 20-30mg/kg/gün) uygulanır. Etkili plazma konsantrasyonuna hızla ulaşılması ve sürdürülmesi istenildiği durumlarda: 15 mg/kg dozda bolus tarzında 5 dakikadan uzun sürede IV enjeksiyon uygulanır. Daha sonra sürekli enfüzyon şeklinde devam edilir; 1 mg/kg/saat akış hızıyla yavaşça artırılarak yaklaşık olarak 75 mg/L kan valproat konsantrasyonuna ulaşılır. Akış hızı klinik duruma göre düzenlenir.Enfüzyon kesilir kesilmez elimine edilen miktarın hemen yerine konulabilmesi için oral form ile tedaviyegeçilir. Oral uygulama önceki dozla ya da doz değiştirerek yapılır. Depakin Tablet/Oral Solüsyon: Bebek ve küçük çocuklara 30mg/kg/gün dozunda verilir. Bu amaçla oral solüsyon tercih edilir.20 kg’nin üstündeki çocuklara 20-30 mg/kg/gün dozda verilir. Erişkinlere20-30 mg/kg/gün dozda verilir. 24 saatlik doz iki üç kerede yemeklerleverilir. Depakin Chrono Tablet: Bildirilen etkili miktar genelde 40-100 mg/L (300-700µmol/L)’dir. Başka bir antiepileptik uygulanmayan hastalarda doz 2-3 günaralarla artırılarak bir hafta içinde optimum doza ulaşılır. Epilepside başlangıçdozu genellikle günde 10-15 mg/kg olup, daha sonra optimum dozaja kadar çıkılır.Ortalamagünlük doz 20-30 mg/kg’dir. Çocuklarda dozaj 30 mg/kg/gün civarında, erişkinlerdeise 20-30 mg/kg/gün civarındadır. Bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesive tedavisinde tavsiye edilen başlangıç dozu günde 1000 mg’dir. Bipolarbozuklukların sürek tedavisi için tavsiye edilen doz günde 1000 mg ile 2000 mgarasındadır. Ystisnai durumlarda, doz günde 3000 mg’den fazla olmayacak şekildeartırılabilir.
Depo-Dilar Ampul
Parametazon asetat
Ambalaj: 20mg/1 mLx2 ampul.
End.:Alerjikhastalıklar, kronik bronşiyal astım, kronik nefes darlığı, kronikromatoid artrit, dermatozlar, kan hastalıkları, kolitis ulseroza,bağ dokusu hastalıkları ve lokal uygulamalar halinde osteoartroz,bursit, tendinit, tenosinovit, fibromiyosit, epikondilit, hidrartoz,psöriazis, keloid, alopesi, areata ve nörodermatitte endikedir.
Kontr.E.:Hipertansiyon,osteoporoz, mide ülseri, psikoz, gözde herpes simpleks, tüberkülozve canlı virüs aşısının yapıldığı durumlarda kontrendikedir.
Yan E.:Ay yüz, yağdepolanması, ödem, peptik ülser, hiperglisemi, depresyon ve halsizlikgibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Birliktebarbitürat veya rifampisin verildiğinde preparatın etkisi ve antikoagülanlarlayanıt azalabilir.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu IM yolla uygulanan 10-40 mg’dir.Bu dozun etkisi 4-7 günden 3-4 haftaya kadar sürebilir. İdame dozhastanın durumuna göre belirlenir. Lokal tedavilerde hasta bölgeye0.5-1 mL enjekte edilir. İltihaplı eklem hastalıkları, ciddi eklemdejenerasyonları, kontakt kıkırdak eklemleri, simfiz pupis gibiboşluğu bulunmayan eklemlerin artritlerinde ve herpes zosterdeeklem içi enjeksiyon uygulanmamalıdır. Enjeksiyon kesinlikle damariçi ve omurilik sıvısına yapılmamalıdır.
Depo-Medrol Süspansiyon
Metilprednizolonasetat
Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 flakon.
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, bursit, tendinit, tenosinovit, epikondilitve tendon üzerindeki gangliyonların enflamasyonunda; lokalizenörodermit, hipertrofik liken planus, nummüler ekzema, nekrobiozislipoidika diabetikorum, alopesi areata, diskoid lupus eritematozusve böcek ısırıkları gibi deri hastalıkları; ülseratif kolit; adrenogenitalsendrom ve astımda kullanılır.
Kontr.E.: Akut enfeksiyonlarda, lokal etki için yapılan eklemiçi, bursa içi, tendon içi vb. enjeksiyonlar kontrendikedir. Metilprednizolonasetat ile sistemik tedavi, diğer sürrenal korteks steroidlerindeolduğu gibi, iyileşmemiş tüberküloz, peptik ülser, akut psikoz, Cushingsendromu, Herpes simpleks keratiti, canlı virüs aşılarının (çiçek aşısıvb.) uygulanması sırasında ve su çiçeği hastalarında kontrendikedir.
Uyar.: Aktif tüberküloz, diabetes mellitus, osteoporoz,kronik psikotik reaksiyonlar, trombofilebite eğilim, hipertansiyon,konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.Tıbbi birgerekçe olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Kortikosteroidlerplasentadan geçer. Prednizolon anne sütüne geçmektedir, ancak metilprednizolonasetat ile ilgili yeterli bilgi yoktur.
Yan E.: Sıvı retansiyonu, sodyum retansiyonu,konjestif kalp yetmezliği, potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz,hipertansiyon, kaslarda güçsüzlük, steroid kullanımına bağlı miyopati,kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertabralarda kompresyon kırıkları,femur ve humerus başının aseptik nekrozu ve uzun kemiklerde patolojikkırıklar, peptik ülser, aktif peptik ülserin iyileşmesinde gecikme,perforasyon ve hemoraji, pankreatit, abdominal distansiyon, ülseratifözofajit, bulantı, kusma, anoreksi, kilo kaybı, diyare, kabızlık,yara iyileşmesinde gecikme, deride incelme ve duyarlık, peteşive ekimoz, allerjik reaksiyonlar (örneğin ürtiker), fasiyal eritem,aşırı terleme, deri testlerinde verilen yanıtlarda baskılanma,havale, baş ağrısı, vertigo, uykusuzluk, motor aktivitede artma,genellikle tedavi sonrası ortaya çıkan intrakraniyal basınç artışıve beraberinde papilödem (psödomotor serebri), ruh halinde değişiklikler(örneğin öfori), depresyon ve anksiyete, glikoz toleransında azalma,hiperglisemi, çocuklarda büyümenin baskılanması, stres, travma,cerrahi girişim veya hastalık gibi durumlarda sekonder adrenokortikalve hipofizer yanıtsızlık, latent diyabetin manifest hale gelmesive diyabetik hastalarda insülin veya oral hipoglisemik ilaçlaragereksinimin artması gibi durumlar görülebilir.
Etkileş.: Kortikosteroidler salisilatlarınrenal klirensini artırır. Barbitüratlar, fenilbutazon, fenitoinve rifampisin kortikosteroidlerin etkilerini azatır. Kortikosteroidlerantikoagülan ilaçlara olan yanıtı azaltır. Kortikosteroid tedavisigören hastalara su çiçeği aşısı yapılmamalıdır. Diğer aşılar veyatoksoidler de kortikosteroid tedavisi gören kişilere, nörolojikkomplikasyonların görülebilme olasılığı ve antikor yanıtınınzayıf olması nedeniyle uygulanmamalıdır. Glukokortikoidler,diyabetik hastaların insülin veya oral hipoglisemik ilaçlaraolan gereksinimini artırır. Ülserojenik ilaçların (salisilatlar,indometasin gibi) kortikosteroidlerle birlikte kullanımı gastrointestinalülser riskini artırır.
Doz Önerisi: Olası fiziksel geçimsizliklerden dolayı, Depo-Medrol seyreltilmemeli veya diğer çözeltilerlekarıştırılmamalıdır. Preparat, intravenöz veya intratekal olarakkullanılmamalıdır. Omuz, diz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde20-80 mg; dirsek, el bileği gibi orta büyüklükteki eklemlerde 10-40mg; intrafalangeal, metakarpofalangeal, sternoklaviküler ve akromioklavikülereklemler gibi küçük eklemlerde 4-10 mg’lik dozlar önerilir. Tendon kılıfları üzerindekigangliyonların tedavisinde, süspansiyon doğrudan doğruya kistiçine enjekte edilir. Bu endikasyonlar için Depo-Medrol dozu 4-30 mg’dir. Kronik durumlardaenjeksiyonların tekrarlanması gerekir. Lokalize nörodermit, hipertrofiklichen planus, nummuler ekzema, necrobiosis lipoidica diabeticorum,alopecia areata, diskoid lupus eritematozus ve böcek ısırıklarındaintrakeloidal Depo-Medrol enjeksiyonu, lezyonların yumuşayarak kaybolmasınısağlayabilir. Depo-Medrol süspansiyonu lezyonun içine enjekte edilir. Büyük lezyonlarda enjeksiyon0.5-1 mL’lik dozlarda tekrarlanmalıdır. Normalde 1-4 enjeksiyon yeterlidir.Ülseratif kolitli hastalarda, 3-7 kez lavement a garder ya da rektumasürekli damlatma biçiminde 40-120 mg Depo-Medrol ile olumlu sonuçlar alınmıştır.Hastaların çoğunda, 30-300 mL su içindeki 40 mg Depo-Medrol ile birlikte diğer tedavi ajanlarınında kullanılması gerekir. Romatoid artritli hastaların sürek tedavisinde,her hafta 1-3 mL enjeksiyon gerekir. Dermatolojik hastalıklarda,1-4 hafta süreyle haftada bir kez 1-3 mL enjeksiyon gerekir. Zehirlisarmaşığa bağlı akut ve ağır dermatit olgularında 2-3 mL’lik tek dozunIM enjeksiyonundan 8-12 saat sonra iyileşme başlar. Kronik temasdermatitlerinde, 5-10 günlük aralarla enjeksiyonları yinelemekgerekir. Seboreik dermatit olgularında, haftada 2 mL yeterli etkiyisağlar. Astımlı hastalarda, 2-3 mL enjeksiyonundan 6-48 saat sonraiyileşme başlar ve birkaç gün ile birkaç hafta sürer. Aynı biçimde allerjikriniti olan hastalarda 2-3 mL IM uygulanmasından sonra nezle belirtileribirkaç gün ile birkaç hafta süreyle kaybolur.
Deponit Flaster
Nitrogliserin
Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flaster.
End.:Anjina pektoristetek başına veya bir b-blokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer antianjinal ilaçlarlabirlikte kullanılır. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital veyadiğer pozitif-inotrop ilaçlar ve diüretiklerle tedaviye yeterli yanıtvermeyen hastalarda ek tedavi olarak kullanılır.
Kontr.E.:Nitrogliserinve benzeri organik nitrat bileşiklerine karşı aşırı duyarlığıolanlarda, belirgin hipotansiyonun eşlik ettiği akut dolaşım yetmezliği,intrakraniyel basıncın artması ile ilgili durumlar ve obstrüksiyonabağlı miyokard yetmezliğinde kontrendikedir. Nitrogliserin sildenafilile birlikte kullanılmamalıdır, çünkü sildenafil nitrogliserininvazodilatör etkilerini artırabilir ve şiddetli hipotansiyonoluşabilir.
Uyar.: Transdermal müstahzarlar, kardiyoversiyon veyaDC defibrilasyonundan veya diatermi tedavisinden önce çıkarılmalıdır.Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü veya akut kalp yetmezliği durumlarında,transdermal nitrogliserin tedavisi ancak sıkı tıbbi gözetim ve/veyahemodinamik kontrol altında sürdürülmelidir. Nitrogliserin özellikletedavinin başında hastanın araba sürme veya makine kullanma gibireaksiyonlarını bozabilir. Nitrogliserin gebelerde, ancak anneiçin potansiyel yararları fetüs üzerine riskinden daha önemli olduğundakullanılmalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Anne için sağlanacak yarar çocuğa gelebilecek olası zarara karşıdeğerlendirilmelidir.
Yan E.:Baş ağrısınaneden olabilir. Ender olarak, olasılıkla refleks taşikardi ile ilgiliolarak yüzde kızarıklık, sersemlik, halsizlik hissi veya baş dönmesive postural hipotansiyon bildirilmiştir.
Etkileş.:Diğer vazodilatörler,kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri, b-blokerler, diüretikler, antihipertansifler,trisiklik antidepresanlar ve majör trankilizanlar ile birlikte tedavive alkol tüketimi nitrogliserinin kan basıncını düşürücü etkisiniartırabilir. Nitrogliserin ile birlikte kullanımı dihidroergotamininbiyoyararlanımını artırabilir. Koroner arter hastalığı olanlarda bu konuya özeldikkat gösterilmelidir. Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antiromatizmalilaçlar, nitrogliserine verilen terapötik yanıtı azaltır.
Doz Önerisi: Koruyucu folyeden ayrıldıktansonra göğüste az kıllı, kuru ve temiz bir cilt alanı üzerine yapıştırılırve uygulamadan 24 saat sonra çıkartılarak yeni flaster başka bircilt alanına uygulanır. Ortalama olarak etkili madde serbestleşmesi24 saatte 5 mg.
Depo-Provera Flakon
Medroksiprogesteronasetat
Ambalaj: 150mg/1 mLx1 flakon ve 2 mL’lik enjektör.
End.: Doğum kontrolünde (ovülasyonunbaskılanması) endikedir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde, teşhis edilmemişvajinal ve idrar yolu kanamalarında, teşhis edilmemiş meme hastalığıolanlarda, gebelikte, tromboembolik ve serebrovasküler hastalıklarile aktif trombofilebitte ve karaciğer fonksiyon bozukluğundakontrendikedir.
Uyar.: Tromboembolik bir hastalık belirtive bulgusu olanlarda, medroksiprogesteron tedavisine başlanmadanönce, hastaların durumu yeniden değerlendirilmelidir. Nadirenanafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlara yol açabilir. Progestajenlervücutta bir miktar sıvı tutulmasına neden olduklarından, epilepsiya da migreni olan hastalarda ve astım, kalp veya böbrek işlev bozukluğuolan hastalarda tedavi sırasında dikkat gerekir. Medroksiprogestorenkullanan hastaların vücut ağırlığında artış görülebilir. Medroksiprogesteronasetat laktasyonu engellemez, anne sütüne çok az miktarlarda geçer.
Yan E.: Anafilaksi ya da anafilaktoidreaksiyonlar; trombofilebit ve akciğer embolisi; sinirlilik, uykusuzlukya da uyuklama, çabuk yorulma, depresyon, göz kararması ve baş ağrısı;ürtiker, kaşıntı, döküntü, akne, hirsutizm, saç dökülmesi; bulantı;memelerde duyarlık ve galaktore; serviks erozyonlarında ya da sekresyonundadeğişiklikler; hiperpireksi, vücut ağırlığında değişiklik ve aydedeyüz görülebilir.
Etkileş.: Birlikte aminoglutamid uygulanması,medroksiprogestoren asetatın serum düzeylerini önemli derecedeazaltabilir.
Doz Önerisi: Doğum kontrolu amacıyla, her üç ayda bir 1 flakon,derin IM enjeksiyon yoluyla uygulanır. Uygulamaya başlarken hastanıngebe olmadığından kesin olarak emin olmak için, ilk enjeksiyon, normalbir adet siklusu başlangıcındaki ilk 5 gün içerisinde veya doğum sonualtıncı haftadan önce yapılmalıdır.
Deposilin Flakon IM
Penisilin G benzatin
Ambalaj: 1.200.000 IUx1 flakon ::2.400.000 IUx1 flakon. Eşdeğeri:BenzapenLA Flakon:1.200.000 IUx1 flakon, 2.400.000 IUx1 flakon (Tüm-Ekip); Penadur-LAFlakon: 1.200.000 IUx1 flakon,2.400.000 IUx1 flakon (Wyeth); Pentin-LA Flakon: 1.200.000 IUx1 flakon, 2.400.000 IUx1 flakon (Bilim
Deposilin 6.3.3 Flakon IM
Penisilin G benzatin600.000 IU, penisilin G sodyum 300.000 IU, Penisilin G prokain 300.000IU
Ambalaj: 1 flakon.
Eşdeğeri:Benzapen6.3.3 Flakon:1.200.000 IUx1 flakon (Tüm-Ekip); Penadur 6.3.3 Flakon:1.200.000 IUx1 flakon (Wyeth
End.:Farenjitgibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarıve streptokoksal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibizührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmalateş ya da chorea nüksünü önlemede Benzatin Penisilin G’nin etkinliğikanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritteizleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çokciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlarınoluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının ön-yan-kalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femorisfibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonkalıcı nörolojik hasar meydana getirir. Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G annesütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Makülopapülererupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları;ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlıkdahil serum hastalığı reaksiyonları görülebilir. Bazan gözlemlenentek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardırve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch-Herxheimer reaksiyonurapor edilmiştir.
Etkileş.: Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.
Doz Önerisi: Deposilin Flakon: Üst-solunum yolunun A grubu streptokok enjeksiyonları(örn. farenjit): Erişkinler için 1.200.000, çocuklar için 900.000 üniteliktek enjeksiyon halinde. Bebekler ve 27 kg’nin altındaki çocuklar için300.000-600.000 ünitelik tek enjeksiyon halinde uygulanır. Sifiliz: Primer, sekonder ve latent: 2.4MU tek doz. Late (tersiyer ve nörosifiliz): 2.4 MU tek doz 7 gün ara ileüç kez. Konjenital: 2 yaşın altındaki çocuklar için, 50.000 ünite/kg(vücut ağırlığı), 2-12 yaş arasındakiler için doz erişkinlerin dozajtablosuna göre ayarlanır. Yaws, bejel ve pinta: 1.2 MU tek bir enjeksiyon halinde uygulanır. Profilaksi: Akut eklem romatizması ve glomerülonefritiçin; akut bir nöbetin ardından ayda bir kez 1.200.000 ünite veya heriki haftada bir 600.000 ünite verilebilir. Deposilin6.3.3. Flakon: Üst solunum yolunun A grubu streptokok enfeksiyonları(farenjit, tonsilit), yumuşak doku enfeksiyonları, kızıl ve erizipel: Her yaştaki çocuklarda A Grubustreptokok enfeksiyonlarının tedavisi için Deposilin 6.3.3’ün tek bir dozu (toplam 1.200.000IU benzilpenisilin) genellikle yeterlidir. Yetişkinlerde 2-3günde bir tek doz olarak uygulanır. Bu uygulamaya gerektiği kadardevam edilir. Pnömokok enfeksiyonlar (pnömokoksik menenjitdışında): Birdoz Deposilin6.3.3 2 veya 3gün aralıklarla tekrarlanır. Bu tedaviye hastanın vücut sıcaklığınormale döndükten 48 saat sonrasına kadar devam edilir.
Depreks Kapsül
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mgx16 kapsül.
End.:Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsifhastalık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelereverilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degörülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habissendrom-benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyan saç dökülmesibildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazm gecikmesiya da inhibisyonu) bildirilmiştir.
Etkileş.:Lityumu fluoksetinlebirlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz günde birkaç kez aç veya tokkarnına tercihen sabah veya öğlen alınan 1 kapsüldür. Tedaviye yanıten az 4 hafta sonra alınır. 20 mg/gün’ü aşan dozlar kullanılacaksa, 80mg/gün’ü aşmayacak biçimde ve ikiye bölünerek kullanılması önerilir.
Deprenil Tablet
Opipramol 2HCl
Ambalaj: 50 mgx30 tablet.
End.:Anksiyete,huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığıve depresif durumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatikhastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi,ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyinle ilgilikronik hastalıklarda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklardaendikedir.
Kontr.E.:Opipramolve dibenzazepin grubundan diğer aktif maddelere (trisiklik antidepresanlara)karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.
Uyar.: Opipramol ve bir MAO inhibitörünün birlikte kullanılmasındansakınılmalıdır. Konvülsiyon eşiği düşük (çeşitli nedenlere bağlıbeyin hasarı varlığı, epilepsi, alkolizm gibi) olan hastalardaopipramol dikkatli kullanılmalıdır. Yakın zamanda miyokard enfarktüsügeçirmiş olan hastalara verilmemelidir. Şiddetli karaciğer veböbrek bozukluğu olan hastalara opipramol verilirken dikkatliolunmalıdır. Reçeteye, hastaya uygun en az miktarda yazılmalıdır.Alerjik deri reaksiyonu oluşursa opipramol kesilmelidir. Gebeliksırasında opipramol ile tedaviden kaçınılmalıdır, sadece beklenenterapötik yarar fetüs üzerindeki riskten fazla ise düşünülmelidir.Emziren annelerde opipramolun terapötik dozunu takiben aktifmadde anne sütüne geçer, fakat bu miktar bebeklerde istenmeyen biretki yapmayacak kadar azdır. Opipramol, hastanın reaksiyon yeteneğini bozabilenuyuşukluk/yorgunluk ve diğer merkezi sinir sistemi belirtilerineneden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektirendurumlarda hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Yaygın olarakuyuşukluk/yorgunluk, baş dönmesi, ağız kuruluğu; seyrek olarak uykubozuklukları, ajitasyon, huzursuzluk, baş ağrısı, tremor, parestezi,kabızlık, terleme, bulanık görme, idrara çıkmada rahatsızlık, posturalhipotansiyon, taşikardi, palpitasyon, mide bulantısı, kusma,gastrik rahatsızlık, tat alma bozukluğu, alerjik deri reaksiyonları(ilaç döküntüsü, ürtiker), ödem, libido ve potens bozuklukları; çokender olarak anksiyete, epileptik nöbetler, ataksi, hepatik fonksiyonbozukluğu, sarılık, uzun süreli tedavi sonrası kronik hepatik hasar,saç dökülmesi, galaktore, Quincke ödemi, lökopeni görülebilir.
Etkileş.:Trisiklikantidepresanlar alkol ve diğer merkezi depresan maddelerin (örn.,barbitüratlar, benzodiyazepinler veya genel anestezikler) etkisiniartırabilirler. Nöroleptikler (örn. fenotiyazin) ve fluoksetinveya fluvoksamin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleriile birlikte kullanılması dibenzazepin türevlerinin plazma konsantrasyonlarınıartırabilir. Opipramolun terapötik dozlarda antikolinerjik aktivitesizayıf olmakla birlikte, antikolinerjik ilaçların (fenotiyazin,antiparkinson ilaçlar gibi) göz, merkezi sinir sistemi, kalın bağırsakve mesaneye etkilerini artırabilir. Trisiklik antidepresanlarkinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.Karaciğerde mono-oksijenaz enzim sistemini aktive eden ilaçlar(barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin gibi) trisiklik antidepresanlarınmetabolizmasını hızlandırarak plazma konsantrasyonlarını azaltabilirlerve bu azalmış etkinlikle sonuçlanır. Bu ilaçların dozunun ayarlanmasıgerekebilir. Simetidin trisiklik bileşiklerin plazma konsantrasyonlarınıartırabileceğinden, dozları azaltılmalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde hafif olgularda tercihen akşam olmaküzere günde 1-2 tablet; orta derecede şiddetli olgularda 1 tabletsabah, 2 tablet akşam veya günde 3 kez 1’er tablet yemekle beraber veyayemekten sonra; şiddetli olgularda günde 3 kez 2’şer tablet verilebilir.Gerekli durumlarda doz 6 tablete kadar artırılabilir. 7 yaşın üstündekiçocuklara günde 1 tablet verilir. tedavi süresi 2 haftadan kısaolmamalıdır ve genellikle 6-8 haftadır. Gerekirse bu süre uzayabilir.
Depset Kapsül
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mgx16 kapsül. Eşdeğeri:DepreksKapsül: 20 mgx16 kapsül (TriPharma); FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül (Deva); FulsacKapsül: 20 mgx16 kapsül (Biofarma); LoksetinKapsül: 20 mgx16 kapsül (Nobel); ProzacKapsül: 20 mgx16 kapsül (Lilly); SeronilKapsül: 20 mgx16 kapsül (Drogsan
End.:Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsifhastalık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Emziren annelere verilmemelidir.Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğini ve becerileriolumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalar uyarılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degörülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habissendrom-benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyansaç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.
Etkileş.:Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Aç ya da tok karnına alınabilir. Etkisi 4 hafta ya dadaha uzun bir tedaviden sonra ortaya çıkabilir. Depresyon: Önerilen başlangıç dozu, günde bir kez20 mg’dir. Bazı hastalarda doz günde 80 mg’ye kadar yükseltilmesine rağmen,genellikle günde 20 mg yeterlidir. 20 mg’yi aşan dozlar sabahları tek dozolarak ya da ikiye bölünerek (sabah ve öğle) uygulanabilir. Günde 80 mgaşılmamalıdır. Obsesif kompulsif bozukluk: Önerilen başlangıç dozu, günde birkez 20 mg’dir. Yeterli klinik yanıt elde edilmezse, birkaç hafta sonra dozyükseltilebilir. Önerilen doz günde 20-60 mg’dir. 20 mg’yi aşan dozlarsabahları tek doz olarak ya da ikiye bölünerek (sabah ve öğle) uygulanabilir.Günde 80 mg aşılmamalıdır. Bulimia nervoza: Önerilen doz, sabahları bir kerede alınmak üzere 60mg’dir. Bazı hastalarda, dozun bir kaç gün içinde yükseltilerek bu dozaulaşılması gerekebilir. Günde 60 mg’den yüksek dozlar araştırılmamıştır. Premenstrual disforikbozukluk: Günde birkez 20 mg önerilir.
Dequadin Pastil
Dekualinyum klorür
Ambalaj: 0.25 mgx30 pastil.
End.:Glosit, aftözülser, pamukçuk, farenjit, stomatit, boğaz ağrısı, tonsilit, Vincentanjini gibi yaygın ağız ve boğaz enfeksiyonlarının lokal tedavisiiçin endikedir. Diş çekimleri ve tonsillektomiden sonra koruyucuolarak kullanılabilir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İnatçı enfeksiyonlarda ve aşırıduyarlık görülen olgularda tedaviye son verilmelidir.
Yan E.: Nadiren allerjik reaksiyonlarbildirilmiştir.
Doz Önerisi: Her 3-4 saatte bir 1 pastil ağızda emilerek alınır.Şiddetli enfeksiyonlarda daha sık aralıklarla alınabilir. Günde8 pastilden fazla alınmamalıdır.
Dermatol Yara Tozu     MerkezLab.
Bizmut subgallat
Ambalaj: 7 g’lik ambalaj.
End.: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt yaralanmalarının tedavisinde, yenidoğanbebeklerin göbek yaralarının kapanmasında, sünnet, küçük cerrahigirişimler, meme başı çatlak ve yaralarının iyileştirilmesindeetkindir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal irritasyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Hastalıklı bölge antiseptik bir sıvıyla temizlendiktensonra bol miktarda ve yaranın tamamen örtülmesine özen gösterilerekserpilir ve üzeri steril gazlı bezle kapatılır.
Dermatol Aroma Toz   Aroma
Bizmut subgallat
Ambalaj: 5 ve 15 g’lik ambalaj.
End.: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt yaralanmalarının tedavisinde, yenidoğanbebeklerin göbek yaralarının kapanmasında, sünnet, küçük cerrahigirişimler, meme başı çatlak ve yaralarının iyileştirilmesindeetkindir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal irritasyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Yara temizlendikten sonra yara yüzeyine serpilir.
Dermatop Krem
Prednikarbat
Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp.
Dermatop Merhem
Prednikarbat
Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp.
Dermatop Solüsyon
Prednikarbat
Ambalaj: 2.5 mg/gx20 mL’lik şişe.
End.:Haricikortikoid tedavisi gerektiren bütün enflamatuvar deri hastalıklarınıntedavisinde endikedir. Duyarlı deri bölgelerine dahi uygulanabilir.Küçük çocukların deri hastalıklarında da kullanılabilir.
Kontr.E.:Aşılar,frengi, tüberküloz, mantar hastalıkları veya bakteri ve virüslerden(örn. su çiçeği) ileri gelen deri lezyonları ve aşırı duyarlıktakontrendikedir. Ağız çevresindeki deri iltihaplarında perioraldermatit (roscea tipi dermatit) söz konusu ise kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüze sürülürken göze kaçmamasınadikkat edilmelidir. Topikal kortikoidler (özellikle potent olanlar)ciltte geniş alanlara uygulanırsa, aşırı miktarda tüketilirse veyauzun süre kullanılırsa emilimleri artarak sistemik yan etkilereneden olabilirler. Tıbbi zorunluluk olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.Kullanılması gerektiğinde fazla miktarda veya uzun süre kullanımdankaçınılmalıdır. Özellikle gebelerde, bebek ve küçük çocuklarda 4haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bazan sadeceyanma ve nadiren kaşıntı, kızarıklık, sızıntı, sivilce gibi lokalderi lezyonları, kıl foliküllerinin iltihabı görülebilir.
Doz Önerisi:Dermatop Krem: Özellikle akut seyreden ve/veyasulantılı deri lezyonlarının tedavisinde uygundur. Derinin hastaolan kısmına günde 1 kez ince bir tabaka halinde hafifçe ovularaksürülür. Gerekirse günde 2 kez kullanılabilir. Bakteri ve mantardan kaynaklananlokal enfeksiyonlarda ek olarak antibakteriyel ve antimikotiktedavi uygulanmalıdır.Dermatop Merhem: Akut ve kronik deri hastalıklarınıntedavisinde uygundur ve derisi nemli, normal ve kuru olan hastalardakullanılabilir. Derinin hasta olan kısmına günde 1 kez ince bir tabakahalinde hafifçe ovuşturularak sürülür. Gerekirse günde 2 kez kullanılabilir.Bakterive mantardan kaynaklanan lokal enfeksiyonlarda ek olarak antibakteriyelve antimikotik tedavi uygulanmalıdır.Dermatop Solüsyon: Mümkünse çok ekonomik bir şekilde damla damla kullanılarakderinin hasta olan kısmına günde 1 kez hafifçe ovuşturularak sürülür.Gerektiğindegünde 2 kez kullanılabilir
Dermikolin Pomat
Nitrofurazon 0.05g
Ambalaj: 22 g’lik tüp.
End.:Travmatiklezyonlarda, ameliyat yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında(özellikle anorektal lezyonlara yapılan girişimler ve kolostomidensonra; apse, osteomiyelit, antraks ve paranişilerin cerrahi tedavisindensonra); özellikle diğer antibakteriyel ilaçlara direnç gelişmeolasılığı bulunan ikinci ve üçüncü derece yanıklarda tedaviye ilaveolarak; özellikle geçmişinde dirençli bakteri epidemilerineraslanılan hastanelerde, bakteriyel kontaminasyonun greft reddineyol açabileceği durumlarda da endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıolduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek yetmezliğinde dikkatlekullanılmalıdır. Gebelerde kullanımıyla ilgili yeterli bilgiolmadığından, yarar/risk olasılığı göz önünde tutularak kullanılmasıönerilir. Emziren kadınlarda kesin kullanılması gerekiyorsa emzirmeyeson verilmesi uygun olur.
Yan E.:Seyrek olarakdöküntü, kaşıntı ve lokal ödem gibi değişik derecelerde kontaktdermatit reaksiyonları görülmüştür.
Doz Önerisi: Doğrudan lezyon üzerine veya gazlı bez üzerinesürülerek uygulanır. Günde 1 kere veya birkaç günde bir kez sürülerekkullanılmalıdır.
Dermikolin Pudra
Bizmut subgallat 3g, çinko oksit 2 g, borik asit 2 g, alümin. hid. koll. 5 g
Ambalaj: 12 g’lik tüp.
End.: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt yaralanmalarının tedavisinde, yenidoğanbebeklerin göbek yaralarının kapanmasında, sünnet, küçük cerrahigirişimler, meme başı çatlak ve yaralarının iyileştirilmesindeetkindir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal irritasyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Yara iyice temizlendikten sonra Dermikolin bütünsahayı kaplayacak şekilde ekilerek üzerine steril gazlı bez kapatılırve sarılır. Herpansumanda bu tekrar edilir.
Dermo-Rest Krem
Tiokonazol 10 mg/g
Ambalaj: 20 gramlık ambalaj. Eşdeğeri:Dermo-TrosydKrem: 10 mg/gx20 g (Pfizer); Tiocan Krem: 10 mg/gx20 g (Toprak); Tiocell Krem: 10 mg/gx20 g(Sanovel
Dermo-Rest Tırnak Solüsyonu
Tiokonazol 280mg/ml
Ambalaj: 5 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri:Dermo-TrosydTırnak Solüsyonu: 280mg/mLx5 mL (Pfizer); Tiocell Tırnak Solüsyonu: 280 mg/mLx5 mL(Sanovel
End.:Duyarlımantarların (dermatofit ve mayaların) neden olduğu deri enfeksiyonlarının,bu arada Candida’ya bağlı ya da Candidaile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde,ayrıca duyarlı gram-pozitif bakterilerle komplike olmuş olgulardaendikedir. Tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis ve tinea unguiumgibi enfeksiyonlar tiokonazol tedavisine iyi yanıt verirler.
Kontr.E.:Daha önceimidazol grubu antifungal ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Kandidaya bağlı ya da kandida ile komplike çocukbezi pişiklerinin tedavisi dozaj ayarlaması gerektirir. Gebelikte,hekimin kanaatince potansiyel yararları fetusa olası risklerinden fazla isekullanılmalıdır. Tiokonazolün insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden,tiokonazol uygulaması sırasında emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.: Bazı hastalarda lokal irritasyonsemptomları bildirilmiştir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasındagörülür ve geçicidirler. Duyarlık reaksiyonları meydana gelirsetedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi:Dermo-Rest Krem: Enfekte deri bölgesine ve yakın çevresine, günde1 ya da 2 kez (sabah-akşam) masaj yapılarak uygulanır. Derinin kıvrımlıbölgelerinde, maserasyonu önlemek amacıyla az miktarda ve iyiceovuşturarak uygulanmalıdır. Tedavi süresi, enfeksiyonun ağırlığıve lokalizasyonuyla doğru orantılıdır. Pitiriyazis versikolordagenellikle 7 günlük tedavi yeterli olurken, tinea pedis gibi inatçıenfeksiyonlarda 6 haftaya kadar varan tedaviler gerekli olabilir.Diğer dermatofitozlar ve kandidiyazda 2-4 haftalık tedaviler çoğunluklayeterlidir. Dermo-Rest Tırnak Solüsyonu: Ambalajdaki fırça yardımıylagünde 2 kez (12 saatte bir) enfekte tırnaklara sürülür. Tedavi süresigenellikle ortalama 6 aydır. Ancak inatçı olgularda 12 aya kadaruzatılabilir.
Dermo-Trosyd Deri Kremi
Tiokonazol 10 mg/g
Ambalaj: 20 g’lik tüp. Eşdeğeri:Dermo-RestKrem: 10 mg/gx20 g (Eczacıbaşı); TiocanKrem: 10 mg/gx20 g (Toprak); TiocellKrem: 10 mg/gx20 g (Sanovel
Dermo-Trosyd Tırnak Solüsyonu
Tiokonazol 280mg/mL
Ambalaj: 5 mL’lik şişe. Eşdeğeri:Dermo-RestTırnak Solüsyonu: 280mg/mLx5 mL (Eczacıbaşı); Tiocell Tırnak Solüsyonu: 280 mg/mLx5 mL(Sanovel
End.:Duyarlımantarların (dermatofit ve mayaların) neden olduğu deri enfeksiyonlarının,bu arada Candida’ya bağlı ya da Candidaile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde,ayrıca duyarlı gram-pozitif bakterilerle komplike olmuş olgulardaendikedir. Tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis ve tinea unguiumgibi enfeksiyonlar tiokonazol tedavisine iyi yanıt verirler.
Kontr.E.:Daha önceimidazol grubu antifungal ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Kandidaya bağlı ya da kandida ile komplike çocukbezi pişiklerinin tedavisi dozaj ayarlaması gerektirir. Gebelikte,hekimin kanaatince potansiyel yararları fetusa olası risklerinden fazla isekullanılmalıdır. Tiokonazolün insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden,tiokonazol uygulaması sırasında emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.: Bazı hastalarda lokal irritasyonsemptomları bildirilmiştir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasındagörülür ve geçicidirler. Duyarlık reaksiyonları meydana gelirsetedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi:Dermo-TrosydKrem: Sabah ve/veya akşam günde bir veya iki kere,hastalıklı deri alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapar gibisürülmelidir. Intertrigolu bölgelerde maserasyonu önlemek içinkrem az miktarda ve iyice yedirerek sürülmelidir. Enfeksiyona nedenolan organizmanın cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak iyileşmeiçin gerekli tedavi süresi hastadan hastaya değişir. 7 günlük tedavipitiriyazis versikolorlu hastaların büyük bir kısmında yeterlidir,fakat şiddetli tinea pediste, özellikle kronik hiperkeratotik tiplerinde6 haftaya kadar süren tedavi gerekebilir. Diğer bölgelerdeki dermatofitenfeksiyonlar, kandidiyazis ve eritrasmada gereken tedavi süresigenellikle 2-4 haftadır.Dermo-TrosydTırnak Solüsyonu: Enfekte tırnak ve tırnak çevresindekitırnak kıvrımına günde 2 kere uygulanmalıdır. Tırnak enfeksiyonları için gereklitedavi süresi 6 aydır. Ancak 12 aya kadar uzatılabilir.
Dermovate Krem
Klobetazol 17-propionat‰0.5
Ambalaj: 25 g’lik tüp.
Dermovate Merhem
Klobetazol 17-propionat‰0.5
Ambalaj: 25 g’lik tüp.
Dermovate Saç Losyonu
Klobetazol 17-propionat‰0.5
Ambalaj: 25 mL’lik plastik şişe.
End.: Psöriazis (yaygın plak psöriazisi hariç), inatçıekzemalar, liken planus, diskoid lupus eritematozus ve daha az aktifsteroidlere yeterli yanıt vermeyen diğer durumların tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:Rozasea,akne vulgaris, perioral dermatitis, derinin primer viral enfeksiyonlarında(örn. herpes simpleks, su çiçeği), mantar veya bakterilerin neden olduğuprimer enfekte deri lezyonlarında, 1 yaşın altındaki çocuklardadermatit ve bebek bezi pişikleri dahil dermatozlarda kullanılmasıve aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli devamlı tedaviden mümkün olduğuncakaçınmak gerekir. Özellikle bebek ve çocuklarda oklüzyon uygulanmasabile adrenal süpresyon oluşabilir. Göz kapaklarına uygulandığındaglokoma neden olabileceğinden göze kaçırılmamasına dikkat edilmelidir.Gebeliktegüvenirliğiyle ilgili bilgi yoktur. Topikal kortikosteroidleringebelerde büyük miktarlarda veya uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Uzun süre büyük miktarlarda kullanılmasıveya çok geniş bölgelerin tedavisi hiperkortisizm belirtilerinimeydana getirmeye yetecek miktarlarda sistemik absorpsiyona nedenolabilir. Bebek ve çocuklarda oklüzif tedavi uygulanmasıyla buolasılık artar.
Doz Önerisi: Günde 1-2 kez az miktarda hastalıklı bölgeye uygulanır.Tedaviye 4 haftadan, saç losyonuyla 2 haftadan fazla devam edilmemelidir.
Dervanol Yara Tozu
Bizmut subgallat3.0 g, etakridin laktat 0.1 g, tetrakain HCl 0.1 g
Ambalaj: 10 g’lik ambalaj.
End.: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt yaralanmalarının tedavisinde, yenidoğanbebeklerin göbek yaralarının kapanmasında, sünnet, küçük cerrahigirişimler, meme başı çatlak ve yaralarının iyileştirilmesindeetkindir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal irritasyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Günde birkaç kez yaralı bölgeye uygulanır.
Desal Ampul IM/IV
Furosemid
Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul.
Desal Tablet
Furosemid
Ambalaj: 40 mgx50 tablet.
End.:Kalp vekaraciğer hastalıklarından kaynaklanan ödemler (assit), böbrek hastalıklarındankaynaklanan ödemler, akut kalp yetmezliği, özellikle akciğer ödemi,gebelik komplikasyonlarına (gestozlar) bağlı olarak idrar yapımınınazaldığı hallerde volüm eksikliği giderildikten sonra, beyin ödemindedestekleyici önlem olarak, yanıklara bağlı ödemler, hipertansiyonkrizlerinde diğer antihipertansif önlemlerle birlikte, zehirlenmelerdezorlu diürezin desteklenmesi için kullanılır.
Kontr.E.:İdrar yapımınıneksik olduğu böbrek yetmezliği (anüri), bilinç kaybının söz konusuolduğu hepatik koma ve prekoma, hipotansiyonlu ve hipotansiyonsuzağır sodyum eksiklikleri ve/veya kan volümünün azaldığı haller (hipovolemi),furosemid ve sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Kan basıncında belirgin düşme, latent veya manifestdiabetes mellitus (düzenli kan şekeri kontrolleri), gut (düzenliürik asit kontrolleri), idrar yapma zorlukları (örn. prostat hipertrofisi,üreter stenozu, hidronefroz), karaciğer sirozu ve böbrek fonksiyonbozukluğunun bir arada bulunduğu hastalar, prematüreler (kalsiyumiçeren böbrek taşı -nefrolithiasis- oluşma ve böbrek dokusunda kalsiyumtuzu birikme -nefrokalsinosis- olasılığı; böbrek fonksiyonlarıizlenmeli, ultrasonografi uygulanmalıdır) de dikkatli takip gereklidir.Furosemiduygulanan kimselerde şehir trafiğine aktif bir şekilde katılma,caddede karşıdan karşıya geçme veya makineleri kullanma gücü bozulabilir.Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtiler ortaya çıktığındauygulamaya hemen son verilir. Gebelerde sadece kısa süreyle veancak sağlayacağı yarar fetusta oluşabilecek zararlara üstünlüksağlıyorsa kullanılabilir. Emziren annelere furosemid verilmesigerekirse, furosemidin anne sütüne geçebileceği ve laktasyonuinhibe edebileceği düşünülmelidir.
Yan E.:Aşırı diürezebağlı olarak özellikle tedavinin başlangıcında ve özellikle yaşlıhastalarda ve çocuklarda baş ağrısı, sersemlik hissi, görme bozuklukları,ağız kuruluğu, hipotansiyon ve dik duruşta sirkülatuvar regülasyonbozukluğu gibi dolaşımla ilgili bozukluklardan söz edilebilir.
Etkileş.:Kardiyakglikozidlerle (dijital tedavisi) birlikte kullanılacağı zamankalp kasının dijitale duyarlığını artırabileceği akılda tutulmalıdır.Glukokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolonla birliktekullanıldığı zaman potasyum kaybı artabilir. Nefrotoksik antibiyotiklerin(örn. aminoglikozidler, polimiksinler) toksik etkisini artırmasıolasıdır. Yüksek doz salisilatlarla kombinasyonu, salisilat toksisitesiniartırabilir. Diüretiklerle lityum birlikte alınmamalıdır. Kanamisin,gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozid sınıfı antibiyotiklerinişitmeyi bozucu etkisi furosemidle birlikte verildikleri zamanartabilir. Kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini artırabilir.Özellikle ACE inhibitörleriyle kombine edildiğinde kuvvetli birhipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ototoksisite riski nedeniyleetakrinik asitle kombine edilmemelidir. Fenitoinle birlikte kullanımdada etkisi azalabilir. Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığındabir işitme kaybı olasılığı söz konusudur. Kortikosteroidlerin furosemidlebirlikte kullanılması potasyum eksikliğine zemin hazırlayabilir.
Doz Önerisi:Desal Ampul: Erişkinlerde mutat başlangıç dozu 20-40 mg olup IMveya IV yoldan uygulanır. Gerekirse bu doz 2 saat sonra aynen veyaartırılarak tekrarlanır. Etkili doz bulunduktan sonra bu gündebir veya iki kere verilir. Akut akciğer ödeminde 40 mg furosemid 1-2dakika süreyle IV enjeksiyon şeklinde uygulanır. İstenen sonuçalınmazsa doz 80 mg’ye kadar yükseltilerek enjeksiyon tekrarlanır. DesalTablet: Ödemlerintedavisinde erişkinlerde olağan başlangıç dozu 20-80 mg olup, bu istenenyanıt alınıncaya kadar 6-8 saatlik aralarla 20-40 mg artırılır. Etkilidoz bulunduktan sonra, bu günde tek doz veya ikiye bölünerek 12 saatarayla verilebilir. Hipertansiyon tedavisinde başlangıç dozuolarak 40 mg verilir. Alınan yanıta göre artırılır veya azaltılır.
Desefin Flakon IM, IV
Seftriaksondisodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 4 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü. Eşdeğeri:BaktisefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Sanovel); CefadayFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Biofarma); CephaxonFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Toprak); ForsefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Bilim); İesefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (İ.E.Ulagay); NevaksonFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Mustafa Nevzat); NovosefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Eczacıbaşı); RocephinFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Roche); TriaxonFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Koçak); UnacefinFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 flakon, 1 g IVx1 flakon (Fako
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerdeuygulanırken dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Alışılmış günlük doz bir kere 1 veya 2 g’dir. Bu doz iki eşit kısma bölünerek12 saat ara ile de verilebilir. Toplam günlük doz 4 g’yi geçmemelidir.Prematürelerde ve yeni doğanlarda (2 haftalığa kadar) günlük doz20-50 mg/kg’dir. Çocuklarda menenjit dışındaki ciddi enfeksiyonlardagünlük doz 50-80 mg/kg’dir.
Desferal Flakon
Deferoksamin
Ambalaj: 500mgx10 flakon.
End.:Kronik demirbirikiminin tedavisinde; transfüzyon hemosiderozu, özellikletalasemi majör, sideroblastik anemi, otoimmün hemolitik anemi vediğer kronik anemilerde, flebotomiyi engelleyen hastalıkların(örn. şiddetli anemi, hipoproteinemi) eşlik ettiği idyopatik hemokromatozi,porfiria kutanea tarda ile ilgili demir birikiminde. Akut demir zehirlenmesinintedavisinde. Terminal böbrek yetmezliği olan (sürek diyalizi uygulanan)hastalardaki kronik alüminyum birikimi tedavisi; alüminyum ileilgili kemik hastalığı ve/veya diyaliz ensefalopatisi ve/veyaalüminyum ile ilgili anemi. Ayrıca demir ve alüminyum birikimin tanısıiçin kullanılır.
Kontr.E.:Duyarsızlaştırmayapılabilen durumlar hariç, aktif maddeye karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Demir birikimi hastalığı olanlarda, deferoksamininenfeksiyonları (septisemi dahil), özellikle de Yersinia enterocolitica ve Yersiniapseudotuberculosise bağlıenfeksiyonları artırabileceği bildirilmiştir. Deferoksaminile uzun süreli tedavide, özellikle önerilenden daha yüksek dozlarkullanıldığında ve/veya dozlar, düşük serum ferritin veya alüminyumdüzeylerine ayarlanmadığında, görme ve işitme bozuklukları gözlenmiştir.Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır,çünkü metal kompleksinin yaklaşık yarısı böbrekler yoluyla atılır.Gebelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Anne sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir. Her durumda, anneye yararlarıçocuk üzerindeki risklerine karşı değerlendirilerek kullanılmalıdır.
Yan E.:Alerjik derireaksiyonları, anafilaktik reaksiyonlar, görme ve işitme bozuklukları,lensin opasitesi, gastrointestinal rahatsızlıklar, karaciğer veböbrek fonksiyon bozuklukları, trombositopeni, hipotansiyon,kardiyak aritmiler, sersemlik, konvülziyonlar, bacaklarda kramplarender olarak ortaya çıkar.
Etkileş.: Deferoksamin ve fenotiyazintürevi proklorperazinin birlikte kullanımı geçici bilinç bozukluklarınaneden olabilir. Deferoksamin tedavisine başladıktan sonra hastaya,1-2 hafta geçinceye kadar C vitamini verilmemelidir.
Doz Önerisi: %10’luk solüsyon halinde kullanılır. Miktar önerilerierişkinlerde ve çocuklarda aynıdır. Patolojik olarak birikmişdemirin atılması; tedavi birkaç ay sürdürülür. Tedaviden alınancevabın değerlendirilmesi için, idrarla atılan demir miktarı, başlangıçtahergün ve daha sonraları 1-2 haftada bir kontrol edilmelidir. UygulamalardaIV veya SC yol önerilmektedir. 12 saat süresince uygulanacak dozmiktarı 1.5-4 g’dir. Bazı olgularda bu doz 24 saatte kullanılabilir.IM günlükdoz başlangıçta 0.5-1 g’dir. Daha sonra alınan cevaba göre ayarlama yapılır.Akut demirzehirlenmesi: Oral uygulamalarda, henüz sindirim sistemindenemilmemiş demiri bağlamak için 5-10 g’lik preparat içme suyu ile solüsyonhaline getirilerek veya IM yoldan her 3-12 saatte bir 1-2 g uygulanır.Ağır olgularda ve şok durumunda her 12 saatte bir 1.5-4 g IV yolla uygulanır.Maksimum günlük doz 16 g’dir. IV yoldan sadece yavaş enfüzyon şeklindeyapılmalıdır.
Desolett Tablet
Etinilestradiol0.03 mg, desogestrel 0.15 mg
Ambalaj: 21 tablet.
End.:Gebeliğiönlemede kullanılır.
Kontr.E.:Gebelik,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar, ağır hipertansiyon,ağır karaciğer bozuklukları ya da özgeçmişte bu durumların varlığıve karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmemiş olması; kolestatiksarılık; özgeçmişte gebelik sarılığı ya da steroid kullanımınabağlı sarılık; Rotor sendromu ve Dubin Johnson sendromu, estrojenebağlı tümör varlığı ya da kuşkusu, endometrium plazisi, nedeniteşhis edilmemiş vajinal kanama, porfirya, hiperlipoproteinemi,özellikle kardiyovasküler hastalıklara yol açabilecek diğer riskfaktörleri varlığında, özgeçmişte gebelik sırasında ya da steroidkullanımında şiddetli pruritus ya da herpes gestationis varlığındakontrendikedir.
Uyar.: Herhangi bir tromboembolik olay belirtisindeilacın kullanımına hemen son verilmelidir. Sigara içenlerde vasküler hastalıklarınriski artar. Oral kontraseptifleri uzun süre kullananların, diğerbütün kadınlar gibi, yılda bir kere vajinal smearı içine alan jinekolojikbir kontrolden geçmesi gereklidir.
Yan E.: Ara kanaması, ilaç alımındansonra amenore, serviks salgısında değişiklik, uterus fibromlarındabüyüme, endometriozisin ağırlaşması, belli bazı vajinal enfeksiyonlar,memelerde duyarlık, ağrı, büyüme salg, bulantı, kusma, kolelitiazis,kolestatik sarılık, tromboz, hipertansiyon, kloazma, eritema nodosum,döküntü, kontakt lens kullananlarda korneada rahatsızlık, baş ağrısı,migren, mizaç değişikliği gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Antikonvülzanlar,barbitüratlar ve antibiyotiklerle etkileşebilir. Aktif kömürve bazı laksatiflerle birlikte kullanıldığında oral kontraseptifleringüvenirliği azalır ve düzensiz kanamalar görülebilir. Oral kontraseptiflerglukoz toleransını azaltabilir ve diyabetiklerde insülin ya dadiğer antidiyabetik ilaçlara gereksinimi artırabilir.
Doz Önerisi: Siklusun birinci gününden itibaren ve hergün aynısaatte olmak üzere 21 gün süreyle günde 1 tablet kullanılır. 7 günlükilaçsız aradan sonra yeni kutuya başlanır.
Desyrel Tablet
Trazodon HCI
Ambalaj: 50 mgx30 tablet : 100 mgx30 tablet.
End.:Anksiyeteylebirlikte olan veya olmayan değişik tipte depresyonlar (endojen, envolusyonel,organik, nörotik, psikoreaktif, atipik sekonder vs.), psikosomatikbozukluklar ile yaşlıların emosyonel affektif bozuklukları ve organikbeyin sendromlarında endikedir.
Kontr.E.:Trazodonaaşırı duyarlığı olanlarda, miyokard enfarktüsünün başlangıç iyileşmesafhalarında kontrendikedir.
Uyar.: İntihar fikirlerinin depresyoniyice düzelinceye kadar devam edeceği göz önünde tutulmalıdır. Hasta,makine ve araç kullanma gibi tehlikeli işleri yapmak için gereklizihinsel ve fiziksel yeteneğinin ilacın etkisiyle azalabileceğikonusunda uyarılmalıdır. Hastalar nedensiz veya olağandan uzun sürelipenis ereksiyonu (priapizm) olduğu takdirde, ilacı kesip hemen doktorabaşvurmaları konusunda uyarılmalıdır. Gebelerde, ancak beklenenyarar fetüse olası risklerden önemli bulunursa kullanılmalıdır. Trazodonun hayvanlarda sütegeçtiği bilindiğinden, emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.
Yan E.:Ağız kuruluğu,görme bulanıklığı, bağırsak hareketlerinde bozulma, idrar akımındagecikme, göz içi basıncı artması görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi,sersemlik, yorgunluk, asteni, konsantrasyon zaafı, sinirlilik, öfke,uykusuzluk, konfüzyon, oriyantasyon bozukluğu, hafıza zaafı bildirilmiştir.Eksitasyon, ajitasyon, hipomani, tonik-klonik nöbetler, kabus, tremor,parestezi, akatizi nadiren bildirilmiştir. Sindirim sistemindeishal, bulantı, kusma, ağızda kötü tat, mide ve karında sıkıntı hissi;kardiyovasküler sistemde hipotansiyon, hipertansiyon, ortostatikhipotansiyon, taşikardi, çarpıntı, nefes darlığı, senkop ve uzunsüreli tedavilerde bradikardi; seksüel sistemde libido azalması,retrograd ejakülasyon bildirilmiştir. Ayrıca cilt döküntüsü, kaşıntı,kilo alma veya verme, kulak çınlaması, nazal konjesyon, konuşmagüçlüğü, aritmi, lökopeni nadiren görülebilir.
Etkileş.:Alkol, diğerpsikotrop ve SSS depresanlarının etkisini artıracağı; hipotansifajanların etkisini artırabileceği hesaba katılmalıdır. MAO inhibitörleriylebirlikte kullanılmaması, MAO inhibitörü tedavisi kısa süre öncekesilenlerde trazodon tedavisine az dozla başlayıp tedricen artırılmasıuygundur. ECT tedavisiyle birlikte kullanılmamalıdır. Serum digoksinve fenitoin konsantrasyonunu artırıcı etkisi dikkate alınmalıdır.Genel anestetiklerleetkileşimi konusu az bilindiğinden, cerrahi girişimlerden öncetrazodon tedavisinin kesilmesi uygundur.
Doz Önerisi: Günde 2-3’e bölünmüş dozlar halinde, tercihen yemeklerdensonra alınmalıdır. Sedatif etki yönünden günlük dozun önemli bir bölümüveya hepsi yatma zamanı verilebilir. Başlangıç dozu genellikle50-150 mg arasındadır. Doz, hastalığın ciddiyetine, hastanın geneldurumu, yaş ve kilosuna göre tedricen artırılır. Endojen depresyonlardave ciddi diğer depresyonlarda günde 300-600 mg; psikojen ve orta derecedeciddi depresyonlarda günde 150-300 mg; hafif anksiyeteli depresyonlarve psikosomatik bozukluklar ve geriartride günde 100-150 mg. Semptomatikiyileşme ilk haftada; optimal antidepresan etki ikinci haftada görülür.
Deticene Flakon
Dakarbazin
Ambalaj: 100 mgx10 flakon ve 10 çözücü ampul; 1 flakon ve 1çözücü ampul : 200 mgx10 flakon ve 10 çözücü ampul; 1 flakon ve 1çözücü ampul.
End.:Primer endikasyonumalign melanomlardır. Ayrıca Hodgkin hastalığının sekonder tedavisindeve yumuşak doku sarkomlarında da diğer etkili ajanlarla kombineolarak kullanılır.
Kontr.E.:Diğer bütünantineoplastik ajanlarda olduğu gibi gebelik, laktasyon ve ilacakarşı aşırı duyarlığın var olduğu durumlarda kontrendikedir.
Uyar.: İmmünosüpresif tedavi görenlerdehastanın enfeksiyonlara karşı direnci azalacağından, tedavi süresinceenfeksiyon tehlikesi olan ortamlardan uzak tutulmaları gerekmektedir.
Yan E.:En sıkraslanan yan etki hemotolojik toksisitedir ve ilk olarak lökositve trombositleri tutar. Anemi bazan görülebilir. Bazı olgularda hepatikven trombozu ve hepatoselüler nekrozla karakterize karaciğertoksisitesi görülmüştür. Anafilaktik reaksiyonlar görülebilir. Gastrointestinaltoksisiteyse iştahsızlık, bulantı-kusma, seyrek olarak da diyareşeklinde görülür. Seyrek olarak görülen diğer bir yan etki psödoinfluenzasendromu (39°C ateş, miyalji, halsizlik) olup daha çok yüksek dozlardagörülmektedir. Diğer bildirilen yan etkiler alopesi, eritematözve ürtiker benzeri kızarıklıklardır ve çok seyrek raslanmaktadır.
Doz Önerisi: Habis melanomda 10 gün süreyle 2-4.5 mg/kg/gün hesabıylaverilir ve 4 haftada bir tekrarlanır. Diğer bir seçenek 5 gün süreyleIV olarak 250 mg/m2/gün hesabıyla vermektir. Hodgkin hastalığındaönerilen doz 5 gün süreyle 150 mg/m2/gündür. Diğer etkili ilaçlarlabirlikte kombine olarak verilir ve 4 haftada bir tekrarlanır. Diğer bir seçenekde kombinasyon şemasının birinci gününde 375 mg/m² vermek ve 15 günde birtekrarlanmasıdır.
Detrusitol Film Kaplı Tablet
Tolterodin L-tartarat
Ambalaj: 1 mgx56 tablet : 2 mgx28 ve 56 tablet.
End.:Acilidrara çıkma dürtüsü, sık idrara çıkma veya idrar kaçırma gibi semptomlar ilekendini gösteren hiperaktif mesanenin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ürinerretansiyon, kontrol edilemeyen dar açılı glokom, myastenia gravis, tolterodinekarşı bilinen aşırı duyarlılık, ağır ülseratif kolit ve toksik megakolondurumlarında kontrendikedir.
Uyar.:Tolterodin,idrar retansiyonu riski taşıyan ciddi mesane ağzı obstrüksiyonu,gastrointestinal obstrüktif bozukluklar, örn. pilorik stenoz, böbrekhastalığı, karaciğer hastalığı, otonomik nöropati, hiatus hernisi gibidurumlarda ve eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol ve mikonazolgibi ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Doğurganlık yaşındaki kadınlarda,tolterodin tedavisi ancak güvenli doğum kontrol yöntemlerinden birikullanılıyorsa, başlanmalıdır. Emzirme döneminde tolterodin kullanımındankaçınılmalıdır. Tolterodin, araba ve makine kullanma yeteneğini olumsuz yöndeetkileyebilir.
Yan E.: Tolterodin, ağız kuruluğu, disepsi ve gözyaşı salgısındaazalma gibi hafiften orta şiddete kadar antimuskarinik etki/etkilere yolaçabilmektedir.
Etkileş.: Antimuskarinik özelliklere sahip ilaçlarla birliktekullanıldığında terapötik etkinlik ve advers etkiler daha belirginleşebilir.Muskarinik reseptör agonistleri ile birlikte uygulandığında tolterodinin terapötiketkisi azalabilir. Gastrointestinal sistem üzerinde metoklopramid ve sisapridgibi prokinetik ajanların etkisi tolterodin ile azalabilir.
Doz Önerisi: Önerilen doz günde 2 kez 2 mg’dir. Ciddi yan etkilerinortaya çıkması durumunda bu doz günde 2 kez 1 mg’ye düşürülerek verilebilir.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günde 2 kez 1 mg önerilmektedir.
Devaljin Ampul
Metamizol sodyum
Ambalaj: 1 g/2 mLx5 ve 10 ampul.
Devaljin Tablet
Metamizol sodyum
Ambalaj: 500 mgx20 tablet.
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.:Şok ve agranülositoz,lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Siklosporin ile kullanıldığındasiklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerininetkilerini artırırlar.
Doz Önerisi: Devaljin Ampul: Alışılmış bir kerelik doz 0.5-1 g’dir. Bu doz günde3-4 kere tekrarlanabilir. Bir kerede 2.5 g ve bir günde 5 g’den fazla alınmamalıdır.Devaljin Tablet: Günde 3-4 kez 1-2 tablet verilir.
Devapen Flakon IM
Penisilin G prokain(kristalize), Penisilin G potasyum (kristalize)
Ambalaj: 400.000 Üİ (300.000/100.000 IU)x1 flakon ve 1 çözücü : 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 flakon ve 1 çözücü.
End.:Pnömoni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte); sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.
Kontr.E.:Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.
Uyar.: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.
Yan E.:Makülopapülerdöküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.
Etkileş.:Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.
Doz Önerisi: Pnömokok enfeksiyonları tedavisinde 24 saattebir 400.000 ile 800.000 ünite Devapen verilir. Bu uygulamaya bütün klinik belirtilerkaybolup vücut ısısı 72 saat süreyle normal düzeyde kalıncaya kadardevam edilir. Streptokok enfeksiyonlarında, görece hafif enfeksiyonlarda12 saatte bir 400.000 ünite veya 24 saatte bir 800.000 ünite Devapen verilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda12 saatte bir 800.000 ünite uygulanmalıdır. Stafilokok enfeksiyonlarında12 saatte bir 400.000 ünite veya 24 saatte bir 800.000 ünite Devapen verilir. Menenjit, kavernöz sinüstrombozu gibi ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir 800.000 ünite verilmesiönerilir. Menenjit, menengokok sepsisi olgularında akut safhadakas içine her saatte bir 1.000.000 ünite suda eriyen penisilindenuygulanır. Daha sonra 12 saatte bir 800.000 ünite Devapen ile tedaviye devam edilir. Gonokokenfeksiyonlarında genellikle akut ve komplikasyonsuz gonorede400.000-800.000 ünitelik tek bir enjeksiyon yeterli gelebilir. Primer,sekonder ve latent sifilizde 8 gün süreyle günde 800.000 ünite Devapen verilmesi önerilir. Asemptomatiknörosifiliz, geç semptom gösteren nörosifiliz ve kardiyovaskülersifiliz olgularında günde 800.000 ünite olmak üzere 10 gün süreyleverilir. Gebelik durumunda sifiliz tedavisinde de 10 gün süreylegünde 800.000 ünite Devapen verilir. Sifiliz tedavisi görmüş annenin çocuğu1. ve 6. aylarda serolojik teste tabi tutulmalıdır. Enfantil konjenitalsifilizde Devapen 2 yaşına kadar olan çocuklarda kilo başına 200.000ünite hesabıyla bölünmüş dozlar halinde 8-10 süreyle verilir. Difterive tetanos enfeksiyonlarında antitoksin uygulamasıyla birlikte12 gün süreyle 800.000 ünite veya daha yüksek dozda Devapen önerilir. Profilaktik olarak: Romatizmal veya konjenitalkalp hastalığı bulunan hastaların tonsillektomi ve diş çekimi gibiküçük operasyonlarından önce ve sonra sekonder enfeksiyonlarınönlenmesi için 400.000 veya 800.000 ünite Devapen önerilir.
Devit-3 Ampul
D3 vitamini
Ambalaj:300.000 IU/1 mLx1 ampul.
Devit-3 Damla
D3 vitamini
Ambalaj: 50.000 IU/15 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Raşitizmprofilaksi ve tedavisinde, osteomalazi, spazmofili, tetani, çocuklardadiş çıkarma güçlükleri ve yaz ishallerinde, bebeklerdeki dekalsifikasyonolaylarında endikedir.
Kontr.E.:Ağır hipertansiyon,ileri derecede arteryoskleroz ve aktif akciğer tüberkülozundauzun süre yüksek dozlarda kullanılması kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasında kullanımı önerilmez.
Yan E.:İstenmeyenters reaksiyonlar, D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesisonucunda ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Süt çocuklarının kemik oluşumunda ve raşitizmde3-4 haftada bir 300.000 İÜ veya günde 10.000 İÜ; osteomalazi, plörezi,psöriazis, tüberküloz, lupus vulgaris, endemik suprue ve arterozda6-12 hafta süreyle haftada 300.000 İÜ veya günde 10.000 İÜ; yaygın ekzemalarda8 gün x 300.000 İÜ oral yolla uygulanır.
Dexa-Sine Göz Damlası
Deksametazon
Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe.
Dexa-Sine SE Göz Damlası
Deksametazon
Ambalaj: 1.3mg/0.4 mLx10 tek doz içeren kutularda.
End.:Alerjikkonjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit, herpes-zosterkeratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyle oluşan yanıklar,yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbar konjunktivi yaralanmaları;göz ön segmentinin çeşitli nedenlere bağlı irritasyon ve enfeksiyözolmayan enflamasyonları, göz yaşı bezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarındakullanılır.
Kontr.E.: Herpetik ve mikotik keratit,göz tüberkülözü, glokom anemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral vefungal enfeksiyonları, deksametazona aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Doktor gözetimi altında kullanılmayabaşlanmalı ve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli görüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.:Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, görüşalanı ve görüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma,batma meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Hasta göze günde 4-6 kere birer damla uygulanır.Tedavi süresi 14 gündür.
D-Flor Damla
Florür 0.02 mg, D3vitamini 1.66 mcg (66.66 IU)/damla (=0.04mL)
Ambalaj: Kendinden damlalıklı, 30 mL’lik plastik şişe.
D-Flor Tablet
Florür 0.25 mg, D3vitamini 5 mcg (200 IU)
Ambalaj: 30 tablet.
D-Flor 500 Tablet
Florür 0.25 mg, D3vitamini 12.5 mcg (500 IU)
Ambalaj: 30 tablet.
End.: Dişlerin mineralizasyonu sırasında kullanılan florür, dişminesinin direncini arttırır, çürüklere dirençli diş minesi oluşumunu sağlar. Flor antiplak etkisi ile dental plakgelişimine neden olan bakterileri engeller. Vitamin D bağırsaklarda kalsiyum vefosfat emilimini arttırır ve kemikte mineralizasyonu uyarır. Florürün vevitamin D’nin birlikte kullanılması gerektiği, 6-18 ay arası bebeklerde veçocuklarda diş çürüklerinin ve vitamin eksikliğine bağlı raşitizminönlenmesinde kullanılır.
Uyar.: Ürünün içerdiği maddelere karşı aşırıduyarlığı olanlar, hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve böbrekte kalsiyum taşıoluşumu durumlarında kullanılmamalıdır. Ayrıca doz aşımı riski nedeniyle florüriçeren başka ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Hastanın başka vitamin D veflorür içeren ürünler kullanıp kullanmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Önerilendoz aşılmamalıdır. Yüksek doz uzun süreli florür kullanımı, dental florosissebebi olabilir, bu nedenle kullanım sırasında dişler aralıklı olarak kontroledilmelidir.
Diabinese Tablet
Klorpropamid
Ambalaj: 250 mgx100 tablet.
End.:İnsülinebağımlı olmayan diabetes mellitusu bulunan, hiperglisemisi sadecediyetle kontrol edilemeyen hastalarda, kan şekerini düşürmek içindiyete ek olarak endikedir.
Kontr.E.:İlacakarşı bilinen hipersensitivite, komayla birlikte olan veya olmayandiyabetik ketoasidoz ve insüline bağımlı diabetes mellitus.
Uyar.: Tüm sülfonilüre ilaçlar şiddetli hipoglisemioluşturabilirler. Hipoglisemi durumlarından kaçınmak için doğruhasta seçimi, doz uygulaması ve bilgilendirme gereklidir. Böbrekve karaciğer yetmezliği klorpropamidin kan düzeyinin yükselmesineyol açabilir. Gebelere, mutlak tıbbi bir zaruret gerekmedikçe verilmemelidir.Gebelikte kullanılıyorsa beklenen doğum tarihinden en az bir ayönce kesilmelidir. Bu ilacı alan annelerin emzirmeleri önerilmez.
Yan E.:Nadirenkolestatik sarılık görülebilir. Bu durum gelişirse klorpropamidkesilmelidir. Gastrointestinal bozukluklar en sık raslanan reaksiyonlardır.Bulantı, diyare, kusma, iştahsızlık ve açlık hissi görülmüştür. Kaşıntı,ürtiker, makülopapüler erupsiyonlar gibi diğer alerjik deri reaksiyonlarıgörülmüştür. Sülfonilürelerle lökopeni, agranülositoz, trombositopeni,hemolitik anemi, aplastik anemi ve pansitopeni görülmüştür. Klorpropamidlenadiren hepatik porfiri ve disülfirama benzer reaksiyonlar bildirilmiştir.
Etkileş.:Sülfonilüreninhipoglisemik etkisi, nonsteroid antienflamatuvar ajanlar ve proteinlereyüksek oranda bağlanan ilaçlar, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol,probenesid, kumarinler, monoamin oksidaz inhibitörleri ve b-adrenerjik blokerler gibi ilaçlarlaartabilir. Alkol alımıyla disülfiram benzeri reaksiyon gelişebilir.Bazı ilaçlar hiperglisemi yapma eğilimi gösterir ve kontrolün kaybedilmesineyol açarlar. Bu ilaçların arasında tiyazitler ve diğer diüretikler,kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, estrojenler,oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler,kalsiyum kanal blokerleri ve izoniazid sayılabilir.
Doz Önerisi: Diabetes mellitusun tedavisinde sabit bir dozajyoktur. Diyet ile kontrol edilebilen hastalarda geçici kontrol kaybızamanlarında kısa süreli Diabinese kullanımı yeterli olabilir. Total günlük doz genellikleher sabah kahvaltıyla bir tek doz olarak alınır. Bazı olgularda görülengastrointestinal intolerans günlük dozu bölerek giderilebilir.BaşlangıçTedavisi: Hafifve orta şiddette, stabil NIDDM’lu orta yaşlı hasta günde 250 mg ile başlatılmalıdır.Yaşlı diyabetik hastalar sülfonilüre ilaçların hipoglisemik etkisinedaha duyarlı göründüklerinden, yaşlı hastalar günde 100-125 mg gibidaha küçük dozlarla Diabinese’e başlamalıdır. Sürek tedavisi: Orta şiddette, stabil, orta yaşlıNIDDM’lu hastaların çoğu günde yaklaşık 250 mg ile kontrol edilirler.Birçok araştırıcılar daha hafif diyabetlilerde günde 100-125mg’lik veya daha düşük dozların yeterli olduğunu bulmuşlardır. Dahaşiddetli diyabetiklerin çoğunda yeterli kontrol için günde 500mg’ye ihtiyaç olabilir. Günde 500 mg’ye tam yanıt vermeyen hastalargenellikle daha yüksek dozlara da yanıt vermeyeceklerdir. Günde750 mg’dan fazla sürek dozlarından kaçınılmalıdır.
Diafuryl Kapsül
Nifuroksazid
Ambalaj: 100 mgx12 kapsül.
Diafuryl Oral Süspansiyon
Nifuroksazid
Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe. End.:İnvazivolmayan bakteriyel kökenli akut diyare tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Nitrofurantürevlerine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında,prematüre ve yenidoğanlarda (0-1 ay) kontrendikedir.
Uyar.: Kanamalı ve pürülan, invaziv, enfektif diyarede,sistemik etkisi güçlü antibakteriyel maddeler kullanılmalıdır.Gebelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadirenallerjik reaksiyonlar görülebilir.
Etkileş.: Herhangi bir geçimsizlik veya etkileşme görülmemiştir.
Doz Önerisi:DiafurylKapsül: 10 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerdegünde 3 kez olmak üzere toplam 4-8 kapsül; 1-10 yaş arası çocuklarda günde3 kez olmak üzere toplam 4-6 kapsül; 1 ay-1 yaş arasındaki çocuklaragünde 3 kez olmak üzere toplam 1-3 kapsül kullanılır.Diafuryl Oral Süspansiyon: 10 yaşındanbüyük çocuk ve erişkinlerde günde 3 kez olmak üzere toplam 2-4 ölçek;1-10 yaş arası çocuklarda günde 3 kez olmak üzere toplam 2-3 ölçek; 1ay-1 yaş arası arası çocuklarda günde 3 kez olmak üzere toplam ½ -1½ölçek. Bebekleremamaya karıştırılarak verilebilir.
Diameprid Tablet
Glimeprid
Ambalaj: 1 mgx30 tablet :: 2 mgx30 tablet :: 3 mgx30tablet :: 4 mgx30 tablet.
End.:Kan şekeridüzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ileyeterince kontrol edilemediği insüline bağımlı olmayan (tip II)diyabet olgularında kullanılır.
Kontr.E.: İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunda,insüline geçiş gereklidir. Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.
Uyar.: Oral hipoglisemik ilaçların uygulanmasının,tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kıyasla kardiyovaskülermortalitede artışla bağıntılı olduğu bildirilmiştir. Optimal kan şekerikontrolünü sağlamak için; doğru beslenme, düzenli ve yeterli fizikselegzersiz ve eğer gerekli ise kilo kaybı, en az düzenli glimepiridalımı kadar önemlidir. Hipo- veya hiperglisemiye bağlı olarak dikkatve reaksiyon bozulabilir; taşıt veya makine kullanım yeteneğietkilenebilir.
Yan E.: Bağışıklık sistemi bozuklukları, kanve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, gözbozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt vesubkutan doku bozuklukları görülebilir.
Etkileş.: Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlarve paraaminosalisilik asit, anabolik steroitler ve erkek seks hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoagülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACEinhibitörleri, fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler,tetrasiklinler, MAO inhibitörleri, kuinolon antibiyotikler, probenesid,mikonazol, yüksek doz parenteral pentoksifilin, tritokualin, allopurinol,sempatolitik, siklo-, tro- ve ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisiniartırabilir. Estrojenler ve progestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler,tiroid sitümile eden ajanlar, glukokortikoitler, fenotiyazin türevleri,klorpromazin, adrenalin ve sempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit venikotinik asit deriveleri, (uzun süreli kullanılan) laksatifler, fenitoin,diazoksit, glukagon, barbitüratlar ve rifampisin, asetazolamid. H2antagonistleri, beta-blokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücüetkinin artmasına ya da zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepridinkan şekerini düşürücü etkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimdeartırabilir ya da zayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisiartabilir ya da azalabilir.
Doz Önerisi: Alışılmış başlangıç dozu, günde bir kez 1 mgglimepriddir (2 mg’ı geçmemelidir). Eğer gerekli ise günlük doz arttırılabilir.Artış düzenli kan şekeri izlemelerine dayandırılmalı ve kademeli olarak örneğinbir ila iki hafta gibi aralıklarla ve şu doz basamaklarına göre 1 mg-2 mg-3mg-4 mg-6 mg ve istisnai durumlarda 8 mg yapılmalıdır. İyi kontrol edilendiyabetli hastalarda doz sınırları: İyi kontrol edilen diyabetli hastalardaalışılmış doz aralığı günde 1 ila 4 mg glimepriddir. Sadece bazı hastalar 6mg’den daha yüksek günlük dozlara gereksinim duyabilirler.
Diamicron Tablet
Gliklazid
Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet.
Diamicron MR Tablet
Gliklazid
Ambalaj: 30 mgx30 tablet.
End.:Beslenmeeksikliği olmayan bütün diyabet şekillerinde: Olgunluk çağı diyabeti,obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarlabirlikte görülen diyabetlerde kullanılır. Gliklazid, insülin tedavisigören hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir,fakat bu gibi olgularda devamlı tıbbi gözlem ve biyolojik kontrolşarttır.
Kontr.E.:Ciddi renalve hepatik yetmezliği olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Gençlerdeve çocuklarda görülen diyabetler, beslenme eksikliğiyle görülenağır diyabet olguları, asido-ketoz, prekoma veya koma, sadece gliklazidletedavi edilmez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrarsağlanması şarttır.
Uyar.: Biyolojik kontrolü sıklaştırmakşartıyla gliklazid, antikoagülan tedaviyle birlikte verilebilir.Böbrek yetersizliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamendurdurmak gerekebilir.
Yan E.:Başlıcayan etkisi hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma,hepatitis görülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyonoluşabilir. Kan tablosunda bozukluk, anemi lökopeni, trombositopenive granülositopeni görülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları,baş ağrısı ve mide bağırsak yakınmaları gibi etkilerin görüldüğübildirilmiştir.
Etkileş.:Antibakteriyelsülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarolve MAO inhibitörleriyle birlikte verilmesi halinde bu ilaçlar gliklazidinetkisini artırabilirler; doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranololgibi kardiyoselektif olmayan b-blokerlerle birlikte kullanımında hipoglisemiketkiyi artırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler,tiyazit diüretikleri, fenotiyazin türevleri, tiroid hormonu velaksatif kullanımı etkilerini azaltabilir.
Doz Önerisi:Diamicron Tablet: Dozaj, glisemi normal düzeye gelinceye kadar,diyabetin önem derecesine göre belirlenir. Yetişkinlerde günlüktotal doz 40-320 mg arasında değişebilir. Tedaviye ortalama 40-80mg ile başlanır. Kontrol altına alınana kadar doz artırılabilir.Ancak bir kerede alınacak maksimum doz 160 mg’yi aşmamalıdır. Doz artırılmakistenirse bölünerek iki kerede verilmelidir. DiamicronMR Tablet: Günlük doz30-120 mg arasında değişebilir. İlacın kahvaltı sırasında alınması önerilir.Eğer ilacın alımı unutulursa, sonraki gün dozajın artırılmasına gerek yoktur.Böbrek yetmezliği hastalarına da aynı dozlar önerilir. Tabletler kesinlikle bölünmedenkullanılmalıdır.
Diane-35 Draje
Siproteron asetat2 mg, etinilestradiol 0.035 mg.
Ambalaj: 21drajelik takvimli ambalaj.
End.:Polikistikover sendromuna sahip kadınlarda androjenizasyon belirtilerinihafifletir, endokrin parametrelerinin düzelmesini sağlar, kistformasyonu ile birlikte over hacmini küçültür ve tekrar düzenlimenstrüasyonların oluşmasında yardımcı olur.
Kontr.E.:Estrojen/progestojenkombinasyonları içeren preparatlar, aşağıda belirtilen durumlardakullanılmamalı; ilk kez kombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdakidurumlardan herhangi birinin görülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır:Tromboz varlığı ya da öyküsü, bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü,damar tutulumlu diabetes mellitus, venöz veya arteriyel tromboz için riskoluşturan şiddetli veya çok sayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyonoluşturabilir, şiddetli karaciğer hastalığı varlığı veya öyküsü, benign veyamalign karaciğer tümörü varlığı ya da öyküsü, eğer seks steroidlerindenetkileniyorsa genital organların veya memelerin malign hastalıkları ya dabunlara ilişkin şüphe, tanı konmamış vajinal kanama, gebelik varlığı ya daşüphesi, laktasyon, bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırıduyarlık.
Yan E.:Memedehassasiyet, ağrı, salgı, baş ağrısı, migren, libidoda değişiklikler, depresifduygu durumu, kontakt lense toleranssızlık, bulantı, kusma, vaginal salgıdadeğişiklikler, çeşitli deri rahatsızlıkları, sıvı tutulumu, vücut ağırlığındadeğişiklik, aşırı duyarlılık reaksiyonu görülebilir.
Etkileş.: Seks hormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaçetkileşmeleri, çekilme kanamalarına ve oral kontraseptifin başarısızlığınaneden olabilir. Bu etki hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin verifampisin ile gösterilmiştir; okskarbazepin, topiramat, felbamat vegriseofulvin hakkında da kuşkular vardır.
Doz Önerisi: Terapötik etkinliğin ve istenen kontraseptif korumanınsağlanması için düzenli olarak kullanılmalıdır. Düzensiz alımı ara kanamalaraneden olabilir ve terapötik/kontraseptif güvenilirliği bozabilir. Diane-35 kullanımı: Drajeler,paketin üstünde gösterildiği yönde, hergün yaklaşık aynı zamanda bir miktarsuyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca hergün bir draje alınır.Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıkla çekilme kanamasının izlendiği,draje alınmayan dönemi takiben geçilir. Bu kanama genellikle son drajeninalınmasını izleyen 2.-3. gün başlar ve bir sonraki pakete başlandığındakesilmemiş olabilir.
Dianorm Tablet
Glibenklamid
Ambalaj: 5 mgx100 tablet.
End.:Genelolarak 40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin başlangıcında diyetletedavinin sağlanamadığı durumlarda kullanılır. Bu amaçla: Hafifveya orta şiddetteki (40 üniteden az insülin miktarının denge sağlayabildiği),stabil yetişkin tipteki diyabetli hastalarda; diğer sülfonilüretürevlerine dirençli veya tahammül edemeyen diyabetli hastalardakullanılır.
Kontr.E.:Glibenklamideduyarlığı olanlarda ve koma ile birlikte olan ve olmayan diyabetikketoasidoz durumlarında kullanılmamalıdır. Diyabetik ketoasidozinsülinle tedavi edilmelidir.
Uyar.: Kilo kaybı diyetle iyi tedavi edilebilen şişmanhastalarda kullanılmamalıdır. Jüvenil diyabetlilerde, diyabetasidozunda, labil ve inatçı tip diyabetlilerde, ateş, travma, gangren,ağır yaralanma gibi komplike durumu olan diyabetlilerde, cerrahigirişimlerde, ciddi tiroid ve adrenal fonksiyon rahatsızlıklarında,gebelikte, akut şiddetli enfeksiyon geçiren hastalarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadirolarak bulantı, kusma, epigastrik ağrı, yorgunluk, zayıflık, baş ağrısıolabilir. Duyarlığa bağlı olarak da ateş, deri döküntüleri, sarılık,kan değişiklikleri (eozinofili, lökopeni, agranülositoz gibi)görülebilir. Yüksek dozlarda alındığında hipoglisemi oluşabilir.
Etkileş.: Siklofosfamid, dikumarol grubuantikoagülanlar, MAO inhibitörü ilaçlar, probenesid, fenilbutazon,salisilatlar, propranolol ve diğer b-adrenerjik blokerler, kloramfenikol ve bazısülfonamid grubu ilaçlarla beraber alındığında, glibenklamidinhipoglisemik etkisi artar. Adrenalin, kortikosteroidler,tiyazit grubu diüretik, tiroid hormonu, yüksek dozda nikotinamidgibi ilaçlarla beraber alındığında ise glibenklamidin hipoglisemiketkisi azalır. Glibenklamid kullanıldığı dönemde hastalar alkolalmamalıdır.
Doz Önerisi: Diyabetli hastaların tedavisinde sabit birdoz yoktur. Genel olarak günde 2.5 mg (yarım tablet) ile 5 mg (1 tablet),kahvaltı veya ilk yemekten sonra alınarak tedaviye başlanır. Kan şekerikontrol altına alınıncaya kadar hergün 2.5 mg-5 mg arttırılarak günlükdoz saptanır. Genellikle 10 mg’ye kadar dozlarla kan şekeri kontrolaltına alınacaktır. Günlük 10 mg’ye kadar olan dozlar bir kerede verilir.Daha yüksek dozlara gereksinim gösteren hastalarda günlük doz ikiyebölünerek verilebilir. Günlük maksimum doz 20 mg’yi (4 tablet) aşmamalıdır.Yaşlı hastalarda ve zayıf düşmüş malnütrisyonlu hastalarda, böbrekve karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda başlangıç ve sürek dozlarıhipoglisemik reaksiyona yol açmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Diazem Ampul IM/IV
Diazepam
Ambalaj: 10 mg/2 mLx10 ampul.
Diazem Kapsül
Diazepam
Ambalaj: 2 mgx25 kapsül ::5 mgx25 kapsül ::10 mgx25kapsül.
End.:En önemliendikasyonu anksiyete hastalıklarıyla anksiyeteye bağlı semptomlarınkısa süreli tedavileridir. Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon,tremor, akut delirium tremens ve hallüsinasyonlarda kullanılır. Diazepam,lokal patolojik nedenlere bağlı (mafsal ve kas enflamasyon veyatravmaları) iskelet kas spazmları, üst motor nöron hastalıkları(serebral felç ve paraplejiler) atetoz, stiff-man sendromu gibi durumlardave çeşitli konvülzif hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Diazepamakarşı aşırı duyarlığı bilinenlere ve klinik deneyim yetersizliğinedeniyle 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. Ayrıca dar açılı glokom, miyasteniagravis ve depresif durumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Diazepam alan hastalar, tehlikelive dikkat isteyen araç ve gereç kullanımlarında dikkatli olmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Antikonvülzif tedavi görenlerde yardımcıolarak diazepam kullanımının ani olarak kesilmesi, nöbetlerin sıklığınıve şiddetini artırabilir. Alkol ve diğer alışkanlık yapan maddelerebağımlı ve eğilimli olanların diazepam alırken çok yakından izlenmelerigerekir. Kullanımı zorunlu olmayan bu tür ilaçlardan gebelik süresincekaçınılmalıdır. Diazepam ve metabolitleri anne sütüne geçtiğindenemzirme döneminde kullanılmamalıdır. Alkolle kullanımından kaçınılmalıdır.
Yan E.:En çok görülenyan etkiler uyuklama, bitkinlik ve ataksidir. Daha seyrek olarak konfüzyon,konstipasyon, depresyon, diplopi, disartri, baş ağrısı, hipotansiyon,sarılık, libido değişiklikleri, bulantı, deri döküntüleri, konuşmabozuklukları, üriner retansiyon, vertigo, görme bozuklukları sayılabilir.Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, hallüsinasyon, uyku bozuklukları,saldırganlık oluşabilir.
Etkileş.:Diğer santraletkili ilaçlarla (psikotropik ajanlar, hipnotikler, bazı analjezikler,anestezikler, hatta antihistaminikler gibi) ve de alkolle birliktekullanımı karşılıklı olarak potansiyalizasyona neden olur ve vebazı istenmeyen etkiler ortaya çıkar. Simetidin ve omeprazolünbenzodiyazepin klirensini düşürdüğü ve etkilerini potansiyelizeedebileceği, rifampisin gibi hepatik enzimleri indükleyen maddelerinise benzodiyazepin klirensini artırdığı gösterilmiştir. Disülfiramda diazepamın etkisini potansiyelize eder ve uzatır. Diazepam metabolizmasısigara ve teofilinle hızlanır. Teofilin, düşük dozlarda diazepamınsedatif etkisini tersine çevirir. Diazepam, karaciğerde metabolizeolan diğer ilaçlarla etkileşebilir, onları inhibe (levodopa) veyapotansiyelize (kas gevşeticiler) eder. Nadir durumlarda fenitoinmetabolizmasını inhibe ederek etkisini artırabilir. Fenobarbitalve fenitoin de diazepam metabolizmasını hızlandırabilir.
Doz Önerisi:DiazemAmpul: Erişkinlerde orta derecede psikonörotikreaksiyonlarda 2-5 mg IM veya IV olarak verilir. İleri derecede psikonörotikreaksiyonlarda IM veya IV olarak 5-10 mg. Bu doz gerekirse 3-4 saattebir tekrarlanır. Alkol abstinansı sendromunda IM veya IV yoldan10 mg. Bu doz gerekirse3-4 saatte bir tekrarlanabilir. Kas spazmlarını gidermek için, önce5-10 mg IM veya IV olarak verilir ve bu doz, gerekirse 3-4 saatte birtekrarlanabilir. Tetanozda daha yüksek dozlar gerekebilir. Endoskopikişlemlerden önce genellikle 10 mg yeterli olur, ancak birlikte narkotikilaçlar kullanılmıyorsa bu doz 20 mg’ye kadar artırılabilir. Statusepileptikus ve nükseden ağır konvülsif nöbetlerde IV uygulama tercihedilir, ancak bu olanaklı değilse IM yoldan da uygulanabilir. IV uygulama çok yavaş olarak yapılmalıdır.Başlangıçta 5-10 mg verilir. Bu doz gereğinde 10-15 dakikada bir tekrarlanabilirancak verilen toplam doz 30 mg’yi aşmamalıdır. Preoperatif medikasyonda,ameliyattan 30 dakika önce IM veya IV olarak 5-15 mg verilir. Tetanozda,2-5 yaş arasındaki çocuklara 1-2 mg, 5 yaşından büyük çocuklara5-10 mg IM veya IV (3 dakikalık bir sürede verilmelidir) olarak verilir.Status epileptikus ve nükseden ağır konvülsif nöbetlerde, 2-5 yaşarasındaki çocuklara 2-5 dakikada bir 0.2-0.5 mg (toplam doz 5 mg’yiaşmamalıdır), 5 yaşından büyük çocuklara her 2-5 dakikada bir 1 mg(toplam doz 10 mg’yi aşmamalıdır) verilir, gerektiğinde tedavi 2-4saatte bir tekrarlanır. Diazem Kapsül: Anksiyolitik olarak oral yoldangünde 2 veya 4 kez 2-10 mg; sedatif hipnotik-akut alkol yoksunluğunda,oral olarak ilk 24 saatte 2 veya 4 kez 10 mg, daha sonra gerekirse dozgünde 2 veya 4 kez 5 mg’ye düşürülebilir.
Diazomid Tablet
Asetazolamid
Ambalaj: 250mgx10 tablet.
End.:Açık açı veyasekonder glokomun tedavisinde kullanılır. Akut konjestif glokomunpre-operatuvar evresinde, konjestif kalp yetersizliği ve ilaçlarlaoluşan sekonder ödemlerin tedavisinde diğer ajanlarla birlikte,epilepsi tedavisinde diğer ajanlarla birlikte yardımcı olarak veakut yükseklik hastalığında semptomların önlenmesi ve iyileştirilmesindekullanılır.
Kontr.E.:İdiyopatik,renal hiperkloremik asidoz, Addison hastalığı, böbrek üstü bezininyetersizliği ve karaciğer hastalığında özellikle hepatik sirozdakullanılmamalıdır.
Uyar.: Diyabetli hastalarda karbonikanhidraz inhibitörleri; hiperglisemi ve glikozüriye neden olabilir;bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Dikkat isteyen işlerde çalışanhastaların asetazolamid kullanırken uyarılması gerekir. Özellikleilk üç ayda gebelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Sersemleme,uyuşukluk, yüzde ve periferde parestezi görülebilir. Ender olarak,yorgunluk, eksitasyon, gastrointestinal bozukluklar, iştahsızlık,hematüri, kan şekerinde yükselme, glikozüri, aşırı susuzluk haligörülebilir. Ateş ve alerjik deri reaksiyonları, kemik iliği depresyonubildirilmiştir.
Etkileş.:Lityum,asetilsalisilik asit ve salisilatlar, diüretikler, insülin veoral antidiyabetik ajanlar, amfetamin, prokainamid, kinidin veolasılıkla trisiklik antidepresanlar, dijital glikozidleri, kortikosteroidler,kortikotropin ve amfoterisin-B ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Açık açı glokomda günde 1-4×250 mg, sekonder glokomve akut kapalı açı glokomda her 4 saatte 250 mg. Epilepside çocuklardaek tedavi olarak 1-4 kerede bölünmüş dozlar olarak 8-30 mg/kg, erişkinlerdebaşlangıçta 1×250 mg. Optimum doz günde 375-1000 mg. Konjestif kalp yetmezliğindekisekonder ödemde sabahları 250-375 mg, akut yükseklik hastalığındagünde 500-1000 mg kullanılır.
Dicetel FilmTablet
Pinaverium bromür
Ambalaj: 50 mgx40 film tablet.
End.:İrritablkolon sendromu, spastik kolon, mukuslu kolitis ve bunların semptomları,karın ağrısı, spazm ve fonksiyonel gastrointestinal şikayetlerderahatsız edici hareketlilikte, bağırsak rahatsızlıklarının vedüzensizliklerinin semptomatik tedavisinde endikedir. Ayrıca,safra kesesi diskinezisi ve teknik gastrointestinal araştırmalarda;baryum geçişi, endoskopik safra kanalı pankreotografisine hazırlıkolarak, baryum lavmanı ve kolonoskopi sırasında spazm, hareketlerderahatsızlık ve ağrıyı önlemek için kullanılır.
Kontr.E.:Gastrointestinalbölgede obstrüktif rahatsızlıklar (akalazya, pilor stenozu), paralitikileus, yaşlı ve zeka geriliği olan hastalarda intestinal stenoz,ciddi ülseratif kolit, ülseratif kolite neden olan toksik megakolonve miyastenia graviste ve etkin maddeye aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.
Uyar.: Sadece erişkinler kullanabilir.Güvenlik açısından gebelere verilmemelidir. İnsan sütüne geçtiğinden,emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Gastrik rahatsızlık,ağız kuruluğu ve konstipasyon, çok nadir minör rahatsızlıkları yapabilir.
Etkileş.:Klinik çalışmalar;dijitalis ve digitoksin, oral antidiyabetikler, insülin, kumarinlerve heparinle hiçbir etkileşim olmadığını gösterir.
Doz Önerisi: Günlük doz yemeklerle birlikte, çiğnenmeden suile yutulan 3×1 tablettir.
Dicloflam Draje
Diklofenak potasyum
Ambalaj: 50mgx10 ve 20 draje.
End.:Aşağıdakiakut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur: Travmaya bağlıağrılı enflamatuvar durumlar (örneğin burkulma, incinme); ameliyatsonrası enflamasyon ve ağrı (örneğin diş veya ortopedik cerrahigirişim sonrası); ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar(örneğin adneksit, primer dismenore); vertebral kolonun ağrılısendromları; nonartiküler romatizma; KBB enfeksiyonlarında (örneğinfaringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak); akut migrenataklarında. Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedaviedilmesi gerekir. Ateş tek başına bir endikasyon değildir.
Kontr.E.: Peptik ülseri olan ve diklofenakpotasyuma aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz. Asetil salisilikasit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçlarınkullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Mide-bağırsak hastalığı, geçirilmişülser, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, ciddi karaciğer yetersizliğiöyküsü varsa; ilacın gözetim altında kullanılması gerekir. Diklofenakpotasyum tedavisi altında iken gastrointestinal kanama veya ülserasyongeliştiği takdirde ilaç kesilmelidir. Daha önce ilacı kullanmışolsun ya da olmasın anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahilolmak üzere allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Gebelik dönemlerindesadece zorunlu ise etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. Gebeliğinson üç ayında kullanılmamalıdır. Her sekiz saatte bir alınan 50mg’lik dozların ardından diklofenak potasyum anne sütüne geçer; fakatbu miktar bebekte yan etki oluşturması beklenmeyecek kadar azdır.Diklofenak potasyum kullanımıyla baş dönmesi veya diğer santralsinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangibir makine kullanmaktan kaçınmalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal sistemde dispeptikyakınmalar, epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ülserasyon, kanamave perforasyon; baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uykusuzluk, anksiyetegibi bazı santral sinir sistemi yakınmalarının yanı sıra, serumtransaminazlarında hafif yükselmeler, hepatit, deride kızarıklık,kaşıntı, ürtiker, trombosit agregasyonunun inhibisyonu, kanamazamanının uzaması seyrek olarak görülebilecek yan etkilerdir.
Etkileş.:Furosemid,tiyazit gibi bazı diüretik ilaçların natriüretik, diüretik ve antihipertansifetkinliklerini azaltabilir. Diklofenak kullanan hastalarda plazmalityum konsantrasyonu yükselebileceğinden, lityum dozu ayarlanmalıdır.Steroid antienflamatuvarlar olan glukokortikoidlerle, nonsteroidalantienflamatuvar ilaçların birlikte kullanılması gastrointestinalyan etkileri şiddetlendirebilir. Aspirin ve antikoagülan ilaçlarlabirlikte kullanılması da önerilmemektedir. Antidiyabetiklerindozu ayarlanmalıdır. Digoksin, metotreksat ve siklosporin toksisiteleride artabilir.
Doz Önerisi: Bir kural olarak, başlama dozu yetişkinlerdegünde 100-150 mg’dir. Orta şiddetteki olgularda ve 14 yaşın üzerindekiçocuklarda günde 1-2 draje yeterlidir. Günlük doz, 2 veya 3 keredeverilir. Primer dismenorede genellikle günlük doz 50-100 mg’dir. Başlamadozu, gerekirse 50-100 mg’dan menstrüel siklusta maksimum 200 mg’yekadar yükseltilmelidir. Tedaviye ilk semptomlar görülünce başlanmalıve birkaç gün devam edilmelidir. Drajeler bir miktar sıvıyla, tercihenyemeklerden önce alınmalıdır.
Diclomec IMAmpul
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 75 mg/3mLx4 ve 10 ampul.
Diclomec SR Yavaş SalımlıTablet
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 100 mgx10 ve 20 tablet.
End.:Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklem-dışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı post-travmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başına ateş, bir endikasyondeğildir.
Kontr.E.:Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asitveya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Peptik ülseri düşündüren birhikayesi olan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinalhastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmışolan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renalkan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyleyaşlı hastalar kadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliğiolan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyatve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda daözel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bileanafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonlarıbaşlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santralsinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar görülen hastalar, araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin1. üç aylık döneminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde verilmemelidir. Emziren annelerdekullanılması önerilmez.
Yan E.:Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri döküntüleri görülebilir.
Etkileş.:Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi:Diclomec Ampul: Erişkinler için günde 1 ampul uygulanır. Enjeksiyon,üst dış kadrana, intragluteal olarak derine yapılır. Kolik ve benzeridurumlarda, her bir kalçaya bir kez olmak üzere günde 2 ampul uygulanabilir.Eğer gerekirserenal kolikte ilk IM ampulden 30 dakika sonra 2. ampul uygulanabilir.Toplam günlük doz 150 mg diklofenak sodyumu geçmemelidir. İki gündenfazla süreyle uygulanmamalıdır. 1 yaşın üzerindeki çocuklardagünde 1-3 mg/kg dozunda kullanılır. Diclomec SR Yavaş Salınımlı Tablet: Erişkinler için genelde önerilen dozgünde 1 tablettir. Bu dozun gece alınması, hastanın geceyi rahat geçirmesinive sabah rahat olarak uyanmasını sağlayacaktır. Tabletler, mümkün olabildiğinceyemek sırasında alınmalıdır.
Diclomec Jel
Diklofenak dietilamonyum11.6 mg/ g
Ambalaj: 50 g’lik tüp.
End.:Enflamasyonabağlı şişmeyi azaltmak ve hareket sırasındaki ağrıyı dindirmekamacıyla lokal tedavi için kullanılır. Periferik eklem osteoartrozu,romatizmal hastalıklar ve omurgaya ilişkin osteoartroz; kas, eklem,tendon ve ligamentlerin travmaya bağlı enflamasyonları; yumuşakdoku romatizmasının lokalize olmuş biçimleri başlıca kullanımalanlarıdır.
Kontr.E.: Diklofenak, salisilik asit ve diğer nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlara karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kesik ve açık yara üzerine sürülmemeli, göze vemukoz membranlara uygulanmamalıdır. Gebelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.: Ender hallerde kaşıntı, kızarıklıkve yanma hissi oluşturabilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez ağrılı ve enflamasyonlu bölgeyeovularak sürülür.
Dideral Tablet
Propranolol HCI
Ambalaj: 40 mgx50 tablet.
End.:Esansiyelve renal hipertansiyonun kontrolünde, anjina pektorisin tedavisinde,akut miyokard enfarktüsü sonrasında uzun süre profilaktik olarak,kardiyak disritmilerinin çoğunda kontrol amacıyla, migren profilaksisinde,esansiyel tremorun tedavisinde, anksiyetenin ve anksiyeteye bağlıtaşikardinin kontrolünde, tirotoksikoz ve tirotoksik krizin tedavisindeyardımcı olarak, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatinin tedavisinde,feokromositomanın tedavisinde (bir a-blokerle birlikte) endikedir.
Kontr.E.:İkinci veyaüçüncü derece kalp blokunda kullanılmamalıdır. Kardiyojenik şoktakihastalarda kullanılmamalıdır. Bronkospazm geçirmiş kişilerde,uzun süre aç kalanlarda ve metabolik asidozlu hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Kardiyak rezervi zayıf olan hastalardadikkatli kullanılmalıdır. Belirgin kalp yetmezliği olan kişilerdeb-bloker kullanmaktan kaçınılmalıdır.Tirotoksikoza bağlı kalp yetmezliği genellikle sadece propranololayanıt vermektedir ancak aynı zamanda başka istenmeyen faktörlerde varsa miyokardın kasılması sağlanmalı ve yetmezlik belirtileridijital ve diüretiklerle kontrol altında tutulmalıdır. Diyabetlihastalarda hipoglisemi tedavisiyle birlikte propranolol kullanırkendikkatli olunmalıdır. İskemik kalp hastalığı olan kişilerde diğerb-blokerlerle olduğu gibi tedavianiden kesilmemelidir. Çok gerekli olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüyle beslenen bir bebek ilacı çok az miktarda aldığından istenmeyenetkilere neden olması beklenmez.
Yan E.:Ekstremitelerdesoğukluk, bulantı, diyare, uyku bozuklukları, bitkinlik ve kas yorgunluğugibi yan etkiler geçicidir. Parestezi, bradikardi, trombositopeni,purpura ve halüsinasyonlar, deride kızarıklık ve/veya gözlerdekuruluk görülebilir.
Etkileş.:I. grup antidisritmikmaddelerle örneğin disopiramid, b-blokerler verilirken dikkatli olunmalıdır. Verapamillebirlikte b-blokerkullanırken dikkatli olunmalıdır. İletim anomalisi olan kişilerdebu kombinasyon kullanılmamalıdır. b-bloker kullanan hastalara adrenalin içeren müstahzarlarıparenteral uygularken dikkat edilmelidir. Hastaların çoğunda b-bloker kullanımının cerrahigirişim öncesinde durdurulması önerilmez. Ancak eter, siklopropanve trikloroetilen gibi anestetik ajanları kullanırken dikkatliolunmalıdır.
Doz Önerisi: Hipertansiyonda başlangıçta 2×80 mg, sürdürmedegünde 160-320 mg. Anjina, anksiyete, migren ve esansiyel tremordabaşlangıçta 2-3×40 mg, hastadan alınan yanıta göre artırılır. Anjinada optimal doz 120-240mg/gün, anksiyete migren ve esansiyel tremorda 80-160 mg/gün. Disritmiler,anksiyeteye bağlı taşikardi, tirotoksikoz, hipertrofik obstrüktifkardiyomiyopatide 3-4×10-40 mg. Miyokard enfarktüsü sonrasında5. ve 21. günler arasında başlanarak 2-3 gün süreyle, günde 4×40 mg,daha sonra 2×80 mg. Feokromositomada ameliyat öncesi 3 gün süreyle60 mg/gün, malign olgularda 30 mg/gün olarak kullanılır.
Didronat Tablet
Etidronat disodyum
Ambalaj: 200 mgx60 tablet Ambalaj: 400mgx30 tablet.
End.:Postmenopozalosteoporozun sadece küratif tedavisinde kalsiyumla dönüşümlüolarak kullanılır. Profilaktik amaçla kullanılmaz.
Kontr.E.:Böbrek yetmezliğiolan hastalarda, hiperkalsemili kişilerde ve etidronata karşı duyarlığıolanlarda kullanılmaz.
Uyar.: Gerekli tetkikler yapıldıktansonra gerekiyorsa kullanılmalıdır. Osteoporoz tedavisinde 3 aylık tedaviler önerilir.Bu 3 aylıkdevreler en az 3 yıl devam eder. Osteoporoz tedavisi gören hastalardengeli beslenmeye dikkat etmeli ve yeterli miktarlarda kalsiyumve/veya D vitamini almalıdırlar. Gebelerde kesin gerekmedikçekullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.: Bulantı ve diyare görülebilir.Yüksek dozlarda (20 mg/kg/gün) ve 6 aydan fazla aralıksız kullanıldığındaosteid mineralizasyonuna engel olur.
Etkileş.:Birliktealındığında kalsiyum, magnezyum ve alüminyum içeren antasitler vemineral içeren vitamin müstahzarları etidronatın mideden emiliminiazaltır. Mineralizasyon zorluklarına neden olan ürünlerle birlikteverilmemelidir.
Doz Önerisi: Yemeklerden 2 saat önce su veya meyve suyuylaalınabilir. Süt gibi kalsiyumca zengin gıdalarla alınmamalıdır.Postmenopozal osteoporozda 15 gün süreyle günde 1 tablet, bunun ardından2.5 ay süreyle 1 g/gün kalsiyum ve/veya 400 IU/gün D vitamini alınarakbir kür tamamlanır, kürlere devam edilir. Tedavi 2-3 yıl sürer.
Difenak Enterik Tablet
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 100 mgx10 ve 30 tablet.
End.:Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklem-dışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı post-travmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başına ateş, bir endikasyondeğildir.
Kontr.E.:Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asitveya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Peptik ülseri düşündüren birhikayesi olan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinalhastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmışolan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renalkan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyleyaşlı hastalar kadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliğiolan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyatve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda daözel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bileanafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonlarıbaşlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santralsinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar görülen hastalar, araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin1. üç aylık döneminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde verilmemelidir. Emziren annelerdekullanılması önerilmez.
Yan E.:Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri döküntüleri görülebilir.
Etkileş.:Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi: Günde 1 kez, yemeklerden sonra alınır. Tabletlersu ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
Differin Jel
Adapalen ‰1
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Komedon,papül ve püstüllerin hakim olduğu akne vulgarisin harici tedavisiiçindir. Yüz, göğüs ve sırttaki akne tedavisi için uygundur.
Kontr.E.: Adapalene karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Duyarlık reaksiyonu ya da ciddibir irritasyon ortaya çıkarsa, ilacın kullanımına son verilmelidir.Göz, ağız, burun delikleri veya mukoz membranlara değdirilmemelidir.Çatlak (kesikve abrazyonlar) ya da ekzematöz deriye uygulanmamalıdır. Güneşe veya UV ışınlara uzun sürelimaruz kalma, ek bir irritasyon yaratabilir. Etkin bir şekilde doğumkontrol yöntemi kullanılmadıkça, gebe kalma olasılığı bulunan kadınlardakullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanımından kaçınılmalıdır,fakat kullanıldığında, bebeğin ilaca maruz kalmasından sakınmakiçin, memelere uygulamasından sakınılmalıdır.
Yan E.: Ortaya çıkması olası başlıca istenmeyen etki,deride kızarıklık ve sıcaklık gibi deri irritasyonudur. Bu türolaylar, tedavi sıklığı azaltıldığında ya da tedavi bırakıldığındaortadan kalkar.
Etkileş.: Diğer retinoidler ya da benzer etki şekline sahipilaçlar adapalen ile birlikte kullanılmamalıdır. Deride soyulmaya neden olanajanlar, astrenjanlar veya irritan ilaçların birlikte kullanımıirritan etkilerde artmaya neden olabilir.
Doz Önerisi: Sadece haricen kullanılır. Deri iyice kurulandıktansonra, etkilenen bölgeye akşamları günde bir kez ince bir tabakahalinde uygulanır. Düzelmeye ait belirtiler genellikle tedaviden4-8 hafta sonra ortaya çıkar. Tedavi ortalama olarak 3 ay sürdürülmelidir.
Difilin Ampul IM
Dihidroksipropilteofilin
Ambalaj: 300 mg/3 mLx6 ampul.
Difilin Simple Tablet
Dihidroksipropilteofilin
Ambalaj: 400 mgx50 tablet.
Difilin Supozituvar
Dihidroksipropilteofilin
Ambalaj: 400 mgx5 supozituvar.
End.:Akutbronşiyal astım nöbetlerinde kronik bronşit ve amfizemde görülen reversibilbronkospazmın giderilmesinde apnede ve Cheyne- Stokes solunumunda endikedir.
Kontr.E.:Miyokardenfarktüsünün akut aşamasında, ağır peptik ülserde, dihidroksipropilteofilin veksantin bileşiklerine hipersensitivite gösteren bireylerde kontrendikedir.
Uyar.: Kalp hastalarında, hipotiroidde,hipertansiyonda ve akut miyokard hasarı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde güvenirliği kanıtlanmadığından, hekim tarafından zorunlubulunmadıkça verilmemelidir. Emziren annelerde kullanılmasısakıncalıdır. Status astmatikusta ve çocuklarda aşırı dozlarınkullanılması toksik etkilere yol açabilir. Bebeklerde kullanılmasıönerilmez.
Yan E.:İrritasyon,bulantı, kusma, epigastrik ağrı, beraberinde baş ağrısı ve diyare,hematemezis, SSS stimülasyonu, irritabilite, huzursuzluk, uykusuzluk,refleks hipereksitabilite, kas seğirmeleri, klonik ve tonik konvülziyonlar,palpitasyon, taşikardi, ekstrasistol, flaş hali, hipotansiyon, dolaşımbozukluğu ve ventriküler aritmi, takipne, solunum durması, albüminüri,renal tübüllerden atılımın artması, hematüri, diürez, ateş, dehidratasyongörülebilir.
Etkileş.:Diğer ksantinbileşikleriyle birlikte verilmemelidir. Efedrin ve diğer sempatomimetikbronkodilatörlerle birlikte kullanıldığında toksik sinerjizm görülebilir.
Doz Önerisi: Difilin Ampul: Günlük doz IM olarak uygulanan1-2 ampuldür. Difilin Simple Tablet: Erişkinler için olağan doz, günde3 kez 400 mg’dir, ancak bronşiyal astma, Cheyne-Stokes solunum ve paroksismalkardiyak dispnede daha yüksek dozlar gerekebilir. Bronşiyal astmada, kronik bronşitve amfizemde görülen bronkospazmda bir kerelik maksimum doz 15mg/kg’dir. Budoz 6 saatte bir olmak üzere günde en fazla 4 kez tekrarlanabilir. Difilin Supozituvar: Günlük doz 1-2 supozituvardır.
Digoxine Nativelle Tablet
Digoksin
Ambalaj: 0.25 mgx40 tablet.
End.:Kronikkalp yetmezliğinin kontrolünde endikedir. Terapötik yararı ençok ventriküler dilatasyonu olan hastalarda görülür. Kalp yetersizliğindeatriyal fibrilasyonun eşlik ettiği durumlarda özellikle endikedir.Bazı supraventriküler aritmilerin, özellikle de atriyal flutterve fibrilasyonun kontrolünde endikedir ve asıl yararlı etkisiventriküler hızın düşürülmesiyle gerçekleşir.
Kontr.E.:Aralıklıtam kalp bloğunda ve ikinci derece atriyoventriküler blokta, özelliklede Stokes-Adams atakları öyküsü olanlarda ve ventriküler fibrilasyondakontrendikedir. Kardiyak glikozid entoksikasyonlarına bağlıaritmilerde kontrendikedir. Wolff-Parkinson-White sendromunda olduğugibi ek atriyoventriküler yollara bağlı supraventriküler aritmilerde,yolağın elektrofizyolojik özellikleri ve digoksinin bu özelliklerüzerinde olabilecek zararları değerlendirilene kadar kontrendikedir.Digoksinhipertrofik obstrüktif kardiyomyopatide eşlik eden atrial fibrilasyonya da kalp yetersizliği bulunmadığı takdirde kontrendikedir. Bukoşulda dahi digoksin kullanılacaksa çok dikkat edilmelidir. Digoksinya da diğer dijital glikozidlere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Dijitalize hastalara IV kalsiyumtedavisi uygulanmamalıdır. Tiroid hastalığı olan hastalara digoksinuygulanırken dikkatli olunması gerekir. Kronik konjestif kalp yetersizliğiolan birçok hasta akut olarak digoksin uygulamasından yarar görsede, bazılarında sabit, belirgin ve devam eden hemodinamik düzelmesağlanamayabilir. Bu nedenle, digoksin uzun süreli kullanılacağızaman her hastanın yanıtının bireysel olarak değerlendirilmesiönemlidir. Renal yetmezlik durumunda farmakokinetik değişebileceğiiçin dozaj ayarlamaları digoksin serum düzeyinin ışığı altında yapılmalıdır.Gebelerde digoksin kullanımı kontrendike değildir. Ancak, doz tayinigebe kadınlarda gebe olmayanlara göre daha zor olabilir ve bazılarındagebelik sırasında digoksin dozunun artırılması gerekebilir veilaç sadece tedaviden beklenen klinik yarar, gelişmekte olan fetüsüzerindeki olası risklerden daha fazla olduğu zaman kullanılmalıdır.Digoksin anne sütüne geçtiği halde miktarı çok düşüktür ve emzirmekontrendike değildir.
Yan E.: İştahsızlık, bulantı, kusma,jinekomasti, güçsüzlük, apati, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı,görme bozuklukları, depresyon ve hatta psikoz gibi santral sinirsistemi etkileri bildirilmiştir. Digoksin entoksikasyonu çeşitliaritmiler ve ileti bozukluklarına yol açabilir.
Etkileş.:Yüksek kalsiyumdozları, sempatomimetikler ve lityum dahil psikotrop ilaçlar, dijitalizeedilmiş hastalarda, kalp aritmi riskini artırabileceklerinden dikkatleverilmelidir. Kinidin, kalsiyum antagonistleri (özellikle verapamil),amiodaron, spironolakton ve triamteren gibi bazı ilaçlar digoksininserum konsantrasyonunu artırabilirler. Eritromisin ve tetrasiklingibi bazı antibiyotikler serum konsantrasyonu üzerinde dolaylıartırıcı bir etki yaparlar. Tiyazit diüretikler, kortikosteroidlerve amfoterisin-B, elektrolit dengesini bozarak dijital toksisitesineneden olabilen önemli faktörlerdir. Antasitler, neomisin, kolestipolve kolestiramin digoksinin intestinal emilimini azaltırlar. Spironolaktonunbirlikte kullanımı yalnız digoksin serum konsantrasyonunu etkilemeklekalmaz, analitik metodlarla da çakışabilir.
Doz Önerisi: 10 yaşın üzerindeki çocuklar ve erişkinlerdehızlı dijitalizasyon (24-36 saat) için başlangıçta bir kerede0.75-1.5 mg (3-6 tablet) verilir. Ardından, dijitalizasyona kadar6-8 saatlik aralarda 0.25 mg (1 tablet) verilir. Yavaş dijitalizasyoniçin (3-5 gün) 0.75-1.5 mg (3-6 tablet) birkaç kereye bölünerek verilir.10 yaşın altındaki çocuklarda; kompansasyona kadar 6 saatlik aralarda0.01-0.02 mg/kg verilir.
Digoxin-Sandoz Ampul
Digoksin
Ambalaj: 0.5 mg/2 mLx5 ampul.
Digoxin-Sandoz Damla
Digoksin
Ambalaj: 0.5 mg/mLx30 mL’lik ambalaj.
Digoxin-Sandoz Tablet
Digoksin
Ambalaj: 0.25 mgx50 tablet.
End.:Kronikkalp yetmezliğinin kontrolünde endikedir. Terapötik yararı en çok ventrikülerdilatasyonu olan hastalarda görülür. Kalp yetersizliğinde atriyalfibrilasyonun eşlik ettiği durumlarda özellikle endikedir. Bazısupraventriküler aritmilerin, özellikle de atriyal flutter ve fibrilasyonunkontrolünde endikedir ve asıl yararlı etkisi ventriküler hızın düşürülmesiylegerçekleşir.
Kontr.E.:Aralıklıtam kalp bloğunda ve ikinci derece atriyoventriküler blokta, özelliklede Stokes-Adams atakları öyküsü olanlarda ve ventriküler fibrilasyondakontrendikedir. Kardiyak glikozid entoksikasyonlarına bağlıaritmilerde kontrendikedir. Wolff-Parkinson-White sendromunda olduğugibi ek atriyoventriküler yollara bağlı supraventriküler aritmilerde,yolağın elektrofizyolojik özellikleri ve digoksinin bu özelliklerüzerinde olabilecek zararları değerlendirilene kadar kontrendikedir.Digoksinhipertrofik obstrüktif kardiyomyopatide eşlik eden atrial fibrilasyonya da kalp yetersizliği bulunmadığı takdirde kontrendikedir. Bukoşulda dahi digoksin kullanılacaksa çok dikkat edilmelidir. Digoksinya da diğer dijital glikozidlere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Dijitalize hastalara IV kalsiyumtedavisi uygulanmamalıdır. Tiroid hastalığı olan hastalara digoksinuygulanırken dikkatli olunması gerekir. Kronik konjestif kalp yetersizliğiolan birçok hasta akut olarak digoksin uygulamasından yarar görsede, bazılarında sabit, belirgin ve devam eden hemodinamik düzelmesağlanamayabilir. Bu nedenle, digoksin uzun süreli kullanılacağızaman her hastanın yanıtının bireysel olarak değerlendirilmesiönemlidir. Renal yetmezlik durumunda farmakokinetik değişebileceğiiçin dozaj ayarlamaları digoksin serum düzeyinin ışığı altında yapılmalıdır.Gebelerde digoksin kullanımı kontrendike değildir. Ancak, doz tayinigebe kadınlarda gebe olmayanlara göre daha zor olabilir ve bazılarındagebelik sırasında digoksin dozunun artırılması gerekebilir veilaç sadece tedaviden beklenen klinik yarar, gelişmekte olan fetüsüzerindeki olası risklerden daha fazla olduğu zaman kullanılmalıdır.Digoksin anne sütüne geçtiği halde miktarı çok düşüktür ve emzirmekontrendike değildir.
Yan E.: İştahsızlık, bulantı, kusma,jinekomasti, güçsüzlük, apati, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı,görme bozuklukları, depresyon ve hatta psikoz gibi santral sinirsistemi etkileri bildirilmiştir. Digoksin entoksikasyonu çeşitliaritmiler ve ileti bozukluklarına yol açabilir.
Etkileş.:Yüksek kalsiyumdozları, sempatomimetikler ve lityum dahil psikotrop ilaçlar, dijitalizeedilmiş hastalarda, kalp aritmi riskini artırabileceklerindendikkatle verilmelidir. Kinidin, kalsiyum antagonistleri (özellikleverapamil), amiodaron, spironolakton ve triamteren gibi bazı ilaçlardigoksinin serum konsantrasyonunu artırabilirler. Eritromisinve tetrasiklin gibi bazı antibiyotikler serum konsantrasyonu üzerindedolaylı artırıcı bir etki yaparlar. Tiyazit diüretikler, kortikosteroidlerve amfoterisin-B, elektrolit dengesini bozarak dijital toksisitesineneden olabilen önemli faktörlerdir. Antasitler, neomisin, kolestipolve kolestiramin digoksinin intestinal emilimini azaltırlar. Spironolaktonunbirlikte kullanımı yalnız digoksin serum konsantrasyonunu etkilemeklekalmaz, analitik metodlarla da çakışabilir.
Doz Önerisi:Digoxin-SandozAmpul: IV enjeksiyonlar yavaş olarak 5-10 dakikaiçinde uygulanmalıdır. Yetişkinlerde hızlı dijitalizasyon(24-36 saat) acil durumda IV olarak 0.5-1.0 mg (2-4 mL) yavaş IV enjeksiyonunardından 4-6 saatlik aralarla 0.25-0.5 mg’lik (1-2 mL) dozlar. Total ortalamadoz 1.0-1.5 mg (4-6 mL). 10 yaşın altındaki çocuklarda hızlı dijitalizasyon(24-36 saat) acil durumda: IV olarak prematüreler ve 2 haftadan küçüksüt çocukları 0.02-0.04 mg/kg; 2 hafta-2 yaş arası 0.03-0.05 mg/kg; 2 yaşüstündekiler 0.02-0.4 mg/kg. Dijitalizasyon dozunun ¼’ü başlangıçtauygulanmalı, ardından 8-12 saatlik aralarla aynı miktarlar uygulanmalıdır.Digoxin-Sandoz Damla: Yetişkinler ve 10 yaşın üstündeki çocuklarda süratlidijitalizasyon (24-36 saat). Ağız yolundan 1-1.5 mg=60-90 damla, kompansasyonakadar uygun aralıklarla 0.25 mg=15 damla şeklindedir. Yavaş dijitalizasyon(3-5 gün) Birkaç kereye bölünerek günde 0.75-1.5 mg=45-90 damla, kompansasyonakadar. Sürek tedavisi, birkaç kereye bölünerek günde 0.25-0.75mg=15-45 damla. 10 yaşın altındaki çocuklarda süratli dijitalizasyon(24-36 saatte): Ağız yolundan uygun aralıklara bölünerek 0.025mg/kg, kompansasyona kadar (genellikle 2 ile 4 doz yetmektedir). Hücumdozu olarak, dijitalizasyon dozunun ¼’ü; aynı doz 8-12 saat araylauygulanır. Sürektedavisi: ağız yoluyla günde 0.01-0.02 mg/kg. Başlangıçta birkaç günsonra durum kontrol edilir, gerekirse pozoloji ayarlanır. Digoxin-Sandoz Tablet: Yetişkinlerde hızlı dijitalizasyon: (24-36 saat)acil durumlarda 1-1.5 mg=4-6 tabletin ardından kompansasyona kadaruygun aralıklarla 0.25 mg=1 tablet. Yavaş dijitalizasyon: (3-5 gün)Birkaç kereye bölünerek, günde 0.5-1.5 mg=2-6 tablet, kompansasyonakadar. Sürek tedavisi: Günde 0.125-0.75 mg=½-3 tablet, Bu doz tedavibaşlangıcından itibaren de kullanılabilir. 10 yaşın altındaki çocuklardaçabuk dijitalizasyon: (24-36 saat) acil durumda: Kompansasyona kadaruygun aralıklarla bölünerek 0.025 mg/kg (genellikle 2 ile 4 doz yetmektedir).Sürek tedavisi günde 0.01-0.02 mg/kg. Başlangıçtan birkaç gün sonra durumkontrol edilir, gerekirse pozoloji ayarlanır.
Dikloron IMAmpul
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul.
Dikloron IVAmpul
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul.
Dikloron Enterik Tablet
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 25 mgx30 tablet :: 50 mgx30 tablet.
Dikloron Retard Tablet
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 100 mgx10 tablet.
Dikloron Supozituvar
Diklofenak sodyum
Ambalaj: 50mgx10 supozituvar.
End.:Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklem-dışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı post-travmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başınaateş, bir endikasyon değildir.
Kontr.E.:Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asitveya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Peptik ülseri düşündüren bir hikayesi olan, ülseratifkolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinal hastalıklarıolanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmış olan hastalardakesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renal kan akımınınsürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyle yaşlı hastalarkadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliği olan, diüretikleralan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyat ve sonrasındaekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda da özel bir dikkat gerekir.Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bile anafilaktik/anafilaktoidreaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonları başlatabilir. Diklofenaktedavisi sırasında sersemlik veya santral sinir sistemiyle ilgilidiğer bozukluklar görülen hastalar, araç ve makine kullanmamalarıkonusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin 1. üç aylık dönemindekesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır. Gebeliğin üçüncü üç aylık dönemindeverilmemelidir. Emziren annelerde kullanılması önerilmez.
Yan E.:Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri döküntüleri görülebilir.
Etkileş.:Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.
Doz Önerisi: Dikloron IM Ampul: Genellikle günde 1 kez 1 ampul gluteal kasa ve derineenjekte edilir. Ağır olgularda enjeksiyon ilk tatbikten birkaç saatsonra bir kez daha tekrarlanabilir. Takip eden günlerde tedavi oralve rektal yoldan sürdürülmelidir.Dikloron IV Ampul: Dikloron IV Ampul iki değişik şekilde uygulanabilir:Orta-Ciddi postoperatif ağrının tedavisinde 75 mg diklofenak 30 dakika-2saatlik bir sürede devamlı enfüze edilir. Gereğinde bu doz -24 saat içindeverilen diklofenak miktarı 150 mg’yi aşmamak kaydıyla; birkaç saat sonratekrarlanabilir veya postoperatif ağrıyı önlemek için 25 mg-50 mg yükleme dozuameliyattan sonra 15 dakika-1 saatlik bir sürede enfüze edilmelidir. Bunutakiben günde 150 mg’yi geçmemek kaydıyla 5 mg/saatlik bir hızla devamlıenfüzyon şekline uygulanır. Dikloron Enterik Tablet: Başlangıç ve sürek dozu, yetişkinleriçin 75-150 mg’dir. Günlük doz 2 veya 3’e bölünerek verilir Aç karnınaalınmalıdır. Maksimum günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır. 1 yaşındanbüyük çocuklara sadece jüvenil artrit olgularında hastalığınşiddetine bağlı olarak 0.5-2 mg/kg, 2 veya 3’e bölünmüş dozlar halindeverilir. Günlük doz, bölünmüş dozlar halinde ancak 3 mg/kg’ye kadarçıkartılabilir. Dikloron Retard Tablet: Günde bir kez verilmesi önerilir. Dikloron Supozituvar:Başlangıç dozu 50 mg, sürekdozu ise 100 mg’dir. Genellikle bu dozlar 2 veya 3 eşit doza bölünerekuygulanır.
Dikloron Jel
Diklofenak dietilamonyum11.6 mg/g (=10 mg diklofenak sodyum)
Ambalaj: 50 g’lik tüp.
End.:Enflamasyonabağlı şişmeyi azaltmak ve hareket sırasındaki ağrıyı dindirmekamacıyla lokal tedavi için kullanılır. Periferik eklem osteoartrozu,romatizmal hastalıklar ve omurgaya ilişkin osteoartroz; kas, eklem,tendon ve ligamentlerin travmaya bağlı enflamasyonları; yumuşakdoku romatizmasının lokalize olmuş biçimleri başlıca kullanımalanlarıdır.
Kontr.E.: Diklofenak, salisilik asit ve diğer nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlara karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kesik ve açık yara üzerine sürülmemeli, göze vemukoz membranlara uygulanmamalıdır. Gebelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.: Ender hallerde kaşıntı, kızarıklıkve yanma hissi oluşturabilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez tedavi edilecek bölgeye, hafif hafifovularak uygulanır.
Dilaprost FilmTablet
Finasterid
Ambalaj: 5 mgx30 ve 100 tablet.
End.:Akutidrar retansiyonu riskini azaltmak, prostatektomi ve transüretral prostat rezeksiyonunda dahil olduğu cerrahi girişimlerin riskini azaltmak için endikedir.
Kontr.E.:Kadınveya çocuklarda endike değildir. Finasteride karşı aşırı duyarlığı olanlar ilegebe veya gebe olabilecek kadınlarda kontrendikedir.
Yan E.:İmpotans,azalmış libido, ejakülasyon bozuklukları, dudak şişmesini de içeren aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir.
Etkileş.:Klinikbir öneme sahip herhangi bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Önerilen doz günde bir kere 5 mg’dir (1 tablet).
Dilatrend Tablet
Karvedilol
Ambalaj: 6.25mgx30 tablet : 12.5 mgx30tablet : 25 mgx30tablet.
End.:Hipertansiyon,koroner kalp hastalığı; iskemik ya da iskemik kökenli olmayan stabil, hafif,orta ve ağır kronik kalp yetmezliği tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Karvedilolekarşı aşırı duyarlılık, stabil olmayan/dekompanse kalp yetmezliği, klinikolarak belirgin karaciğer disfonksiyonu, 2. ve 3. derece AV bloğu (kalıcıpacemaker yerleştirilmediyse), ağır bradikardi, hasta sinüs sendromu, ağırhipotansiyon, kardiyojenik şok, bronkospazm ya da astım öyküsü olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Konjestif kalp yetmezliği olanhastalarda, karvedilolün doz artırımı sırasında kalp yetmezliğinde kötüleşme yada sıvı retansiyonu görülebilir. Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte düşükkan basıncı, iskemik kalp hastalığı ve yaygın damar hastalığı ve/veya alttayatan böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol tedavisiyle renal fonksiyonlardageri dönüşlü kötüleşme saptanmıştır. Bronkospazm gözlenen kronik obstrüktifakciğer hastalığı (KOAH) bulunan ve oral ya da inhalasyon yolu ile ilaç almayanhastalarda karvedilol ancak potansiyel yarar potansiyel riskten daha fazlaysakullanılmalıdır. Akut hipogliseminin erken belirti ve semptomlarınınmaskelenebilmesi ya da azalabilmesi nedeniyle diabetes mellitus hastalarındakarvedilol kullanımında dikkatli olunmalıdır. Genel cerrahi uygulananhastalarda, karvedilol ve anestezik ilaçların sinerjistik negatif inotropiketkileri nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Karvedilol bradikardiye nedenolabilir. Özellikle iskemik kalp hastalığı olanlarda, karvedilol tedavisibirdenbire kesilmemelidir. Gebelik sırasında, ancak potansiyel yarar potansiyelriskten fazla ise kullanılmalıdır. Karvedilol uygulanması sırasında emzirmetavsiye edilmez. Kişiden kişiye değişiklik gösteren reaksiyonlar (başdönmesi,yorgunluk) nedeniyle araba ve makine kullanma ya da yardımsız çalışma yeteneğibozulabilir.
Yan E.:Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk,asteni, bradikardi, postural hipotansiyon, hipotansiyon, ödem (genel,periferik, bağımlı ve genital ödem, bacaklarda ödem, hipervolemi ve sıvıyükünde artış), senkop, mide bulantısı, diyare, kusma, vücut ağırlığında artış,hiperkolesterolemi, görme bozuklukları görülebilir.
Etkileş.:Digoksinve karvedilolün birlikte uygulanmasında digoksinin konsantrasyonları %15 kadarartar. b-bloker etkili ilaçlar, insülin veoral hipoglisemiklerin kan şekerini düşürücü etkisini artırabilirler. Rifampisinkarvedilol plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %70 azaltır. Verapamil,diltiazem ve diğer antiaritmikler karvedilolle kombinasyon halinde AV iletimbozuklukları riskini artırabilir. Klonidinin b-bloker ilaçlarla birlikte uygulanması kan basıncını vekalp atım hızını düşürücü etkilerini potansiyalize edebilir.
Doz Önerisi:Dilatrend tedavisi uzun süreli bir terapidir. Tedavi birdenbirekesilmemeli ve haftalar içinde gittikçe azaltılarak kesilmelidir. Esansiyel Hipertansiyon: Tedavinin başlangıcında ilk 2 güniçin önerilen doz günde bir kez 12.5 mg’dir. Bundan sonrası için önerilen dozgünde bir kez 25 mg’dir. Gerekirse doz, en az 2 haftalık aralıklarlaartırılarak günde bir kez ya da ikiye bölünerek günlük maksimum doz olan 50mg’ye çıkarılabilir. Koroner Kalp Hastalığı: Tedavinin başlangıcında ilk 2 güniçin önerilen doz günde iki kez 12.5 mg’dir. Bundan sonrası için önerilen dozgünde iki kez 25 mg’dir. Gerekirse doz, en az 2 haftalık aralıklarlaartırılarak günlük maksimum doz olan 100 mg’ye çıkarılabilir (günde iki kez). Semptomatik, stabil, kronikkalp yetmezliği: Dozaj kişiye göre ayarlanmalı ve dozun artırılmasısırasında bir hekim tarafından yakından izlenmelidir. Tedavi başlangıcındaönerilen doz, 2 hafta boyunca günde iki kez 3.125 mg’dir. Bu doz tolere ediliyorsadoz, en az iki haftalık aralıklarla önce günde iki kez 6.25 mg, sonra gündeiki kez 12.5 mg ve sonra da günde iki kez 25 mg’ye çıkarılabilir.
Dilopin Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5 mgx20 tablet : 10 mgx20 tablet.
End.:Kalsiyumiyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil veprinzmetal anjina tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Hem hipertansiyon hem anjina pektoris için başlangıçdozu, günde bir kez 5 mg’dir. Bu doz, alınan bireysel yanıta göre 10mg/gün’e yükseltilebilir.
Dilticard Tablet
Diltiazem HCI
Ambalaj: 30 mgx50 tablet :: 60 mgx50 tablet.
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğuanjina pektoris ile efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektorisinprofilaktik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Ventrikülerpace-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda,ventriküler pace-maker kullanılmayan II. veya III. derece atrioventrikülerbloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 120 mmHg’nin altında olanhipotansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda, diltiazemekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve röntgen yardımıyla akut miyokardenfarktüsü ve pulmoner konjesyonu olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerdedikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirme süresinde kullanmagüvenliği kanıtlanmamıştır. Endikasyona göre bu risk faktörü daimagöz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Bulantı,ödem, artimi, baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon,senkop, kalp yetmezliği, baş dönmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon,halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon, dispepsi, kusma,diyare ya da kabızlık, pirosiz, ürtiker, prurit, fotosensitivite,poliüri, noktüri, parestezi ve osteoartiküler ağrılar görülebilir.
Etkileş.:Diltiazeminb-blokerler ve dijital müstahzarlarıylabirlikte kullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisiniartırır.
Doz Önerisi: Günlük doz antianjinal tedavi başlangıcında3x30 mg’dir. Daha sonra uygun yanıt alımına bağlı olarak 1-2 günlükaralarla doz arttırımına gidilebilir. Maksimum günlük doz 360mg’dir. Antihipertansif tedavilerde doz günde 20×60-120 mg arasındaolmalıdır. Antianjinal tedavilerde 8 saat arayla aç karnına kullanılmalıdır.
Diltizem Ampul IVM.
Diltiazem
Ambalaj: 25 mgx1 ampul ve 5 mL’lik çözücü ampul.
Diltizem Sürekli Salım Tableti
Diltiazem
Ambalaj: 30 mgx48 tablet Ambalaj: 60 mgx48tablet.
Diltizem-SR Sürekli Salım Tableti
Diltiazem
Ambalaj: 90 mgx48 tablet Ambalaj: 120mgx48 tablet Ambalaj: 240 mgx16 tablet.
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğuanjina pektoris ile efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektorisinprofilaktik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Ventrikülerpace-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda,ventriküler pace-maker kullanılmayan II. veya III. derece atrioventrikülerbloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 120 mmHg’nin altında olanhipotansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda, diltiazemekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve röntgen yardımıyla akut miyokardenfarktüsü ve pulmoner konjesyonu olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerdedikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirme süresinde kullanmagüvenliği kanıtlanmamıştır. Endikasyona göre bu risk faktörü daimagöz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Bulantı,ödem, artimi, baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon,senkop, kalp yetmezliği, baş dönmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon,halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon, dispepsi, kusma,diyare ya da kabızlık, pirosiz, ürtiker, prurit, fotosensitivite,poliüri, noktüri, parestezi ve osteoartiküler ağrılar görülebilir.
Etkileş.:Diltiazeminb-blokerler ve dijital müstahzarlarıyla birliktekullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisini artırır.
Doz Önerisi:Diltizem Ampul: Supraventriküler taşiaritmide0.25mg/kg’dir. Yeterli yanıt alınamazsa 15 dakika sonra 0.30 mg/kg doztekrar uygulanabilir. Koroner arter spazmına bağlı akut miyokardiyaliskemilerde önerilen doz 0.15 mg/kg’dir. Diltizem Tablet: Antianjinal tedavilerde 8 saat arayla aç karnınaalınır. Genelde başlangıç dozu olarak günde total 90 mg önerilmektedirve 30 mg tablet günde 3 kez eşit aralıklarla verilir. Bu doz, tedricen1 ya da 2 günlük aralıklarla optimum yanıt alınana kadar artırılarak360 mg/gün’e kadar çıkartılabilir. Antihipertansif tedavilerdeönerilen günlük doz hastanın ve hastalığın durumuna göre 120-240 mgarasında değişmektedir. Diltizem-SR Tablet: Hipertansiyon: Önerilen günlük doz, hastanınve hastalığın durumuna göre 12 saat arayla günde 2 kez uygulanan120 mg veya 180 mg ile günde 1 kez uygulanan 240 mg şeklindedir. Kroniktedavilerde maksimum antihipertansif etki genellikle 14 gün içindegörüldüğünden, tedaviye küçük dozlarla başlanmalı ve gereken dozayarlamaları bu süre dikkate alınarak yapılmalıdır. Anjina pektoris: Antianjinal tedaviye Diltizem tablet ile başlanabilir. Geneldebaşlangıç dozu olarak 30 mg tablet günde 3 kez eşit aralıklarla aç karnınaverilir. Gerektiğinde bu doz tedricen 1 ya da 2 günlük aralıklarlaoptimum yanıt alınana kadar artırılabilir. Diltizem SR 240 mg Tablet antianjinal tedavide kullanıldığında24 asat arayla sabahları aç karnına uygulanmalıdır.
Diovan Kapsül
Valsartan
Ambalaj: 80 mgx28 kapsül : 160 mgx28 kapsül.
End.:Hipertansiyontedavisi ve kalp yetersizliği (NYHA sınıf II, III ve IV) tedavisinde endikedir.Ayrıca miyokard enfarktüsünden sonra sol ventrikül yetersizliğine aitbelirtiler, semptomlar veya radyolojik kanıtlar ve/veya sol ventrikül sistolikdisfonksiyonu gelişen, klinik bakımdan stabil hastaların yaşam süresininuzatılmasında kullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık ve gebeliktekontrendikedir.
Uyar.: İleri derecede sodyum açığıve/veya hacim açığı olan hastalarda, örneğin yüksek doz diüretik kullananlarda,valsartan tedavisine başlanmasından sonra ender olgularda semptomatikhipotansiyon gelişebilir. Kan basıncı stabilize olduktan sonra, valsartantedavisine devam edilebilir. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren anneler tarafındankullanılması önerilmez. Araç ya da makine kullanılırken dikkatliolunması önerilir.
Yan E.: Yorgunluk görülebilir.
Etkileş.: Klinik önemi olan herhangi birilaç etkileşimi bulunamamıştır. Spironolakton, triamteren, amiloridgibi vücuttan potasyum kaybına yol açmayan diüretiklerin, potasyumtakviyelerinin veya potasyum içeren yapay sofra tuzlarının birliktekullanılması, serum potasyum düzeylerinde yükselmeye yol açabilir.Bunların valsartanla birlikte kullanılmasının gerekli olduğu düşünüldüğündedikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Hipertansiyonda önerilen doz, hastanın ırkına, yaşınave cinsiyetine bakılmaksızın günde 1 kez 80 mg’dir. Kan basıncı yeterincekontrol altına alınamayan hastalarda günlük doz 160 mg’ye yükseltilebilirveya bir diüretik eklenebilir. Diovan, diğer antihipertansiflerle birlikte de kullanılabilir.Kalp yetersizilğinde önerilen başlangıç dozu, günde 2 kez 40 mg’dir. Daha sonrabu doz, hasta tolere ettiği sürece günde 2 kez 80 mg ve günde 2 kez 160 mg’ye(en yüksek doza) yükseltilmelidir. Miyokard enfarktüsü sonrasında tedaviye,enfarktüs gelişmesinden 12 saat sonra gibi erken bir dönemde başlanabilir.Başlangıçta günde 2 kez 20 mg olan valsartan dozu, sonraki birkaç haftaiçerisinde günde 2 kez 40 mg’ye, günde 2 kez 80 miligrama ve daha sonra dagünde 2 kez 160 mg’ye yükseltilmelidir.
Diprivan Enjektabl Emülsiyon IV
Propofol
Ambalaj:200 mg/20mLx2 ve 5 ampul :: 500 mg/50 mLx1 flakon.
End.:Anesteziindüksiyonunda ve sürdürülmesinde veya mekanik ventilasyon sırasındasürekli sedasyon sağlamak amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Propofolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ya da genel anestezinin veya sedasyonunsakıncalı olduğu hastalarda, 3 yaşından küçük çocuklarda, gebelikte,obstetrik anestezide ve 16 yaşından küçük çocuklardaki sedasyondakontrendikedir.
Uyar.: Propofol epileptik bir hastaya uygulandığındakonvülziyon riski olabilir. Kalp, solunum, böbrek ya da karaciğer bozukluğuolanlara ya da hipovolemik ya da fiziksel durumu iyi olmayan hastalarauygulanırken tedbirli olunmalıdır. Araba ve makine kullanımı yeteneğini bozar.
Yan E.:Hipotansiyonve geçici apne; konvülziyon ve opistotonus da dahil olmak üzere epileptiformhareketler; uyanma döneminde bulantı, kusma ve baş ağrısı; çok seyrekolarak bronkospazm, eritem ve hipotansiyonu da içeren bir anafilaktiktablo; postoperatif ateş ve seksüel disinhibisyon görülebilir.
Etkileş.:Morfin, meperidinve fentanil gibi narkotikler ve opioid-sedatif kombinasyonları(benzodiyazepinler, barbitüratlar, kloral hidrat, droperidolvs.) ile etkileşir.
Doz Önerisi: Propofolün dozajı ve uygulanma hızı, klinikteönemi olan faktörler ve bu arada indüksiyondan önce ve birlikte kullanılanilaçlar, hastanın yaşı, ASA fiziksel sınıfı ve hastanın düşkünlükderecesi gibi faktörlere göre istenen etki elde edilecek şekildebireyselleştirilmeli ve titre edilmelidir.
Diprolene Krem
Betametazon dipropionat%0.05
Ambalaj: 15 g’lik tüp.
Diprolene Pomat
Betametazon dipropionat%0.05
Ambalaj: 15 g’lik tüp.
End.:Kortikosteroidlereyanıt veren dirençli ve ciddi dermatozların, özellikle psöriazisve atopik dermatitlerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Betametazon dipropionata ve diğer kortikosteroidlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uygulama sırasında irritasyon veya duyarlıkoluşursa tedavi kesilmeli ve uygun bir tedaviye başlanmalıdır.Vücut yüzeyinin büyük kısmına topikal kortikosteroid uygulanmasısistemik emilimi artırır. Bu durumlarda yenidoğanlar ile çocuklardauzun süreli kullanım gerektiğinde, uygun önlemler alınmalıdır. Uzun süreli kortikosteroid tedavileriçocukların büyüme ve gelişmelerini etkileyebilir. Bu grup ilaçlarıngebelerde, büyük miktarlarda ve uzun süreli kullanımı önerilmemektedir.Emzirenannelere uygulandığında dikkat gerekmektedir.
Yan E.: En fazla bildirilen yan etkileri,deride yanma-iğnelenme hissi, kuruluk, kaşıntı ve irritasyondur.Nadiren deride karıncalanma, iğnelenme hissi, gerilme veya çatlama,sıcaklık hissi, tabaka halinde ve lezyon çevresinde pullanma,folliküler döküntü, atrofi, eritem ve telenjiektazi gibi yan etkilerde bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Diprolene Krem: Günde 2 kez, sabah ve akşam, hastabölgeyi tamamen kaplayacak şekilde ince bir tabaka halinde kullanılır. Diprolene Pomat: Günde bir kez, sabahları, hasta bölgeyi tamamenkaplayacak şekilde ince bir tabaka halinde kullanılır. Gerekligörüldüğünde, sabah ve gece olmak üzere, günde iki kez de uygulanabilir.Tedavi,dermatolojik hastalık düzelir düzelmez sonlandırılmalıdır. Hastalık yeniden değerlendirilmeden,tedavi 4 haftadan fazla uzatılmamalıdır.
Di-Pro Oleosum Ampul
Estradiol benzoat2.5 mg, progesteron 12.5 mg/1 mL
Ambalaj: 1 mLx2 ampul.
End.:Siklusbozuklukları, örneğin belli primer ve sekonder amenore olguları,oligo ve hipermenore, belirgin organik bozukluğa bağlı olmayandisfonksiyel kanamalarda endikedir.
Kontr.E.:Gebelikte,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar, hipertansiyon,ağır karaciğer bozuklukları, kolestatik sarılık, özgeçmişte gebeliksarılığı ya da steroid kullanımına bağlı sarılık, Rotor sendromuve Dubinjohnson sendromunda, özgeçmişinde veya ailede göğüs vegenital organ tümörlerinin varlığı ya da şüphesi, endometrium hiperplazisi,teşhis edilmemiş vajinal kanama, hemoglobinopatiler, porfiria,özellikle kardiyovasküler bozukluklara yatkınlığa işaret edendiğer risk faktörleri varlığında hiperlipoproteinemi, özgeçmiştegebelik ya da estrojen/progestajen kullanımı sırasında pruritus,herpes gestationis ya da ağırlaşan otoskleroz varlığında kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik teşhisinde ya da düşük tehdidi ve itiyadidüşük tedavisinde kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanılmamalıdır.Herhangi bir trombo-embolik olay belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir.Latent ya da belirgin kalp yetersizliği, böbrek disfonksiyonu, epilepsi,migren varlığı ya da özgeçmişte tanımlanması, özgeçmişte hipertansiyonvarlığı, eritrositlerde oraklaşma eğilimi, diyabet, kemik büyümesinintamamlanmadığı olgular, estrojene duyarlı jinekolojik hastalıklarve endometriozis durumlarında hastaların izlenmesi gereklidir.
Yan E.: İntermenstrüel kanama, endometrium proliferasyonu,uterus büyümesi, serviks mukusunun aşırı salgısı, uterus fibromiyomlarınınbüyümesi, endometriozisin ağırlaşması, ilaç sonrası amenore,belli vajinal enfeksiyonlar; memede duyarlık artışı, sancı, büyüme,salgı; bulantı, kusma, kolelitiaz, kolestatik sarılık, karaciğerfonksiyonlarında değişme; tromboz, hipertansiyon; erythema nodosum,döküntü, kloazma; kontakt lens uygulandığında korneada duyarlıkartışı; baş ağrısı, migren, ruh hali değişikliği; vücutta su ve tuztutulması, ödem, azot retansiyonu, glukoz toleransında azalma,erken epifiz kapanması ve vücut ağırlığının değişmesi gibi yanetkiler estrojen ve/veya progestajen tedavisiyle ilişkili olabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz derin IM olarak yapılan 1 ampuldür ve2-5 gün süreyle kullanılır. Bu tedavi en az 3 menstrüel siklusta tekrarlanmalıdır.
Diprospan Ampul
Betametazon dipropionat6.43 mg, betametazon sodyum fosfat 2.63 mg/ml
Ambalaj: 1 mL’lik ampul.
End.:Kortikosteroidtedavisini gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır.
Kontr.E.:Özel antienfektiftedavi uygulanmadıkça sistemik enfeksiyonlarda kontrendikedir.Betametazona aşırı duyarlık durumunda ve canlı virüs aşılarıyla(örn. çiçek, kızamık, sarı humma aşısı gibi) birlikte kullanılmamalıdır.
Uyar.: Kortikosteroidler enfeksiyonbelirtilerini gizleyebilir ve kullanılmaları sırasında yenienfeksiyonlar görülebilir. Ayrıca direnç azalması olduğundan enfeksiyonlarınlokalize edilmesi güçleşebilir. Yüksek dozlarda kullanıldığındasu ve tuz retansiyonu, aşırı potasyum atılımı ve kan basıncında artışolabilir. Tedavi edilen hastalığı kontrol altına almak için mümkünolabilen en düşük doz kullanılmalıdır. Mümkün olan durumlarda dozyavaş yavaş azaltılmalıdır. Gebelere, emziren annelere ve gebekalma olasılığı olan kadınlara kortikosteroidler olası yararları,anne, embriyo ve fetüs üzerinde yapabileceği olası zararlı etkilerekarşı değerlendirilerek verilmelidir. Gebeliği sırasında yüksekdoz kortikosteroid alan annelerin çocukları hipoadrenalizm belirtileribakımından izlenmelidir.
Yan E.:Steroidmyopatisi, kas zaafı, kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertebralardakompresyon kırıkları femur ve humerus başında aseptik nekroz, kemikfraktürleri, peptik ülser perforasyonu, özofajit, deride ekimozve peteşiler, konvülziyonlar, kafa içi basıncında artış, menstrüasyonbozuklukları, pankreatit, karbonhidrat toleransında azalma, latentdiabetes mellitus belirtileri, diyabetiklerde oral hipoglisemikajanların veya insülin ihtiyacının artması, eksoftalmi, proteinyıkımına bağlı olarak azot dengesinde negatifleşme, abdominaldistansiyon, ciltte incelme, yara iyileşmesinde bozulma, fasialeritem, Cushing sendromu, vertigo, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:Fenitoin,fenobarbital, rifampisin ve olasılıkla efedrin kortikosteroidlerinmetabolik klirensini artırabilir. Oral kontraseptifler ve troleandomisinkortikosteroidlerin karaciğerde metabolize edilmelerini inhibisyonauğratarak ters yönde etki yaparlar. Kortikosteroidlerin amfoterisinB ve potasyum kaybına neden olan diüretiklerle birlikte kullanılmasıhipokalemiye neden olabilir. Dijital glikozidleriyle birliktekullanım hipokalemiye bağlı dijital zehirlenmesi olasılığınıartırır. Steroidler serum salisilat düzeylerini azaltabilirler.İzoniazidin tüberkülozdaki etkinliği kortikosteroidler dolayısıylaazalabilir. Teofilinlerin farmakolojik etkenliği artabilir.Oral antikoagülanların etkisi genellikle azalır, fakat bazı hastalardaartabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz hastalığın türüne, ağırlığına ve alınanyanıta göre değişir. Sistemik tedavinin söz konusu olduğu durumlarınçoğunda, tedaviye 1-2 mL ile başlanır ve gerektiğinde tekrarlanır.IM enjeksiyon, derin intragluteal olarak uygulanır. Uygulamanındozu ve sıklığı, hastalığın şiddetine ve alınan yanıta bağlıdır.Uygun tedavilerle kontrol altına alınmış olan lupus eritematozusve status astmatikus gibi ağrılı durumlarda, 2 mL ile başlanmasıgerekebilir. Dermatolojik hastalıkların büyük çoğunluğu, IM kortikosteroidenjeksiyonlarına yanıt verir. Alınan yanıta göre tekrarlanan 1mL’lik IM enjeksiyonları etkili bulunmuştur. Solunum yolu hastalıklarındaIM enjeksiyondan birkaç saat sonra, semptomlarda düzelme görülmüştür.1-2 mL’lik dozlar, bronşiyal astım, saman nezlesi, allerjik bronşitve allerjik rinitte, semptomları belirgin biçimde düzeltmiştir.Gerektiğinde tekrarlanan 1-2 mL’lik IM dozlarla, akut ve kronik bursittedavisinde çok iyi sonuçlar alınmıştır.
Dişinol Solüsyon
Klorobutanol 2 g,fenol 0.5 g, ess. girofle 3.5 g, alkol 4 g
Ambalaj: 10 mL’lik şişe.
End.:Paradentoz,diş eti iltihabı, boğaz ve bademcik iltihabı ve çeşitli diş ağrılarındaendikedir.
Kontr.E.: Duyarlı kimselerde kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Diş ağrılarında ağrıyan bölge iyice temizlendiktensonra kürdana sarılı küçük pamuk preparatla ıslatılıp ağrı bölgesinekonulur. Ağız iltihapları, boğaz ve bademcik iltihapları, ağız kokularıve günlük ağız temizliği için yarım bardak ılık suya 20 damla müstahzardankonarak gargara yapılır.
Disophrol Draje    Schering-Plough
Psödoefedrin sülfat120 mg, deksbromfeniramin maleat 6 mg
Ambalaj: 10draje.
End.:Saman nezlesigibi alerjik rinitlerde görülen burun akması, aksırma, burun ya daboğazda kaşıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi belirtileri ortadankaldırır.
Uyar.: Bu kombinasyonu kullananlara;alkollü içeceklerden, araç ve dikkat gerektiren makineleri kullanmaktankaçınmaları önerilir. Özellikle çocuklarda sersemleme ve/veya heyecanlanmayaneden olabilir. Gebelerde ve emziren kadınlarda, hekim önermedikçekullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 12saatte 1 draje önerilir.
Dispril Suda Çözünen Tablet
Asetilsalisilikasit
Ambalaj: 300 mgx24 tablet.
End.:İltihabidurumlarda, örneğin akut ve kronik romatizmal hastalıklarda; ağrılarda,örneğin baş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik,migren ve adet sancılarında; soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlardagörülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir. Ayrıca antiagreganolarak da kullanılır.
Kontr.E.:Salisilatlarave diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlığıolanlarda, kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, gebeliğinson üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gastrointestinalkanalda kronik ve aktif ülseri olanlarda kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Karaciğer harabiyeti olanlarda, ayrıca cerrahigirişimde bulunulacak kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde kullanımı önerilmez.Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Gastrointestinalhemoraji, ülserasyon, tinnitus, vertigo, geçici işitme kaybı, kanamazamanının uzaması ve nadiren lökopeni, trombositopeni, plazmademir konsantrasyonunda düşme görülebilir.
Etkileş.:Antikoagülanlarınve oral hipoglisemiyanların etkisini potansiyelize eder. Salisilatlarküçük dozlarda probenesid ve sülfinpirazonun ürikozürik etkisiniazaltır. Spironolaktonla oluşan sodyum itrahı, salisilat varlığındaazalabilir. Alkolle, kortikosteroidlerle birlikte kullanımıgastrointestinal sistemde kanama olasılığını artırır. Pirazolontürevleriyle birlikte kullanımı gastrointestinal ülserasyonriskini artırır. Üriner alkalileştiriciler, fenobarbital vepropranolol asetilsalisilik asidin etkisini azaltır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda24 saatte 13 tableti geçmemek şartıyla bir kerede 1-3 tablet, 12 yaşındanküçük çocuklarda durum değerlendirilmelidir. Tabletler alınmadanönce suda çözündürülmelidir.
Divina Tablet
Beyaztablet: Estradiol valerat 2 mg,
Mavitablet: Estradiol valerat 2 mg, medroksiprogestoron 10 mg
Ambalaj: 21 tablet (11 beyaz-10 mavi).
End.:Estrojeneksikliğine bağlı olan klimakterik rahatsızlıkların tedavisinde;osteoporozun engellenmesinde, siklik düzensizliklerde, dişi cinsiyethormonunun “yerine konması” gerektiğinde (yumurtalıkların operasyonlaalınması gibi) kullanılır.
Kontr.E.: Gebelik, serebrovasküler bozukluklar, tromboembolikolgular, orak hücre anemisi, akut ve kronik karaciğer hastalıkları,gebeliğe bağlı ikter ve hepatoz, Dubin-Johnson ve Rotors hastalıkları,meme ve endometriyal karsinomalar, gebelik herpesi, gebelikte artanotoskleroz ve endometriyoziste kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikten korunmak amacıylakullanılamaz. Estrojen tedavisi, ameliyat öncesi kesilmelidir.Epilepsi, migren, astım, hipertansiyon, kalp ve böbrek fonksiyon bozukluklarında,diyabet ve hipertiroidizm gibi endokrin düzensizliklerinde, ödemgibi semptomlarda ve depresyon geçirmiş olanlarda estrojen negatifetki göstereceğinden kullanılmamalıdır.
Yan E.: Bulantı, göğüste baskı hissi,baş ağrısı, görme bozuklukları, yorgunluk, libido ve ruh hali değişmesi,ara kanamayla normal klinik-kimyasal parametrelerde değişikliklergörülebilir.
Etkileş.: Barbitüratlar, hidantoin, rifampisin,ampisilin ve tetrasiklinle uzun süre birlikte kullanılması estradiol/medroksiprogestorenkombinasyonu içeren müstahzarların estrojenik etkisini azaltabilirken;antikoagülanlar, antidiyabetikler ve bazı antihipertansiflerlebirlikte verilmesi bu ilaçların etkisinin azalmasına neden olabilir.
Doz Önerisi: 11 gün beyaz tablet, günde 1 tablet olmak üzere ve10 gün mavi tablet, günde 1 tablet olmak üzere uygulanır. 21 günlüktedaviden sonra 7 günlük ara verilir. Menopoz sonrası hastalar tedaviyehemen başlayabilirken, menopoz öncesi hastaların siklusun 5. günüDivina tablet kullanmaya başlamasıönerilir.
Diyaben Tablet
Glibenklamid
Ambalaj: 3.5mgx30 ve 120 çentikli tablet.
End.:Genel olarak40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin başlangıcında diyetle tedavininsağlanamadığı durumlarda kullanılır. Bu amaçla: Hafif veya ortaşiddetteki (40 üniteden az insülin miktarının denge sağlayabildiği),stabil yetişkin tipteki diyabetli hastalarda; diğer sülfonilüretürevlerine dirençli veya tahammül edemeyen diyabetli hastalardakullanılır.
Kontr.E.:Glibenklamideduyarlığı olanlarda ve koma ile birlikte olan ve olmayan diyabetikketoasidoz durumlarında kullanılmamalıdır. Diyabetik ketoasidozinsülinle tedavi edilmelidir.
Uyar.: Kilo kaybı diyetle iyi tedaviedilebilen şişman hastalarda kullanılmamalıdır. Jüvenil diyabetlilerde,diyabet asidozunda, labil ve inatçı tip diyabetlilerde, ateş, travma,gangren, ağır yaralanma gibi komplike durumu olan diyabetlilerde,cerrahi girişimlerde, ciddi tiroid ve adrenal fonksiyon rahatsızlıklarında,gebelikte, akut şiddetli enfeksiyon geçiren hastalarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadir olarakbulantı, kusma, epigastrik ağrı, yorgunluk, zayıflık, baş ağrısıolabilir. Duyarlığa bağlı olarak da ateş, deri döküntüleri, sarılık,kan değişiklikleri (eozinofili, lökopeni, agranülositoz gibi)görülebilir. Yüksek dozlarda alındığında hipoglisemi oluşabilir.
Etkileş.: Siklofosfamid, dikumarol grubuantikoagülanlar, MAO inhibitörü ilaçlar, probenesid, fenilbutazon,salisilatlar, propranolol ve diğer b-adrenerjik blokerler, kloramfenikol ve bazısülfonamid grubu ilaçlarla beraber alındığında, glibenklamidinhipoglisemik etkisi artar. Adrenalin, kortikosteroidler,tiyazit grubu diüretik, tiroid hormonu, yüksek dozda nikotinamidgibi ilaçlarla beraber alındığında ise glibenklamidin hipoglisemiketkisi azalır. Glibenklamid kullanıldığı dönemde hastalar alkolalmamalıdır.
Doz Önerisi: Doz, metabolizmanın durumuna (kan ve idrar şekeritahlilleri) göre ayarlanır ve günde ½-1 tablet alınır. Gerekli olduğutakdirde doz, kontrol altında günde 3 (bazı nadir durumlarda 4) tabletekadar yükseltilebilir. Tabletler çiğnenmeden bir bardak suyla, tercihensabah kahvaltıdan önce alınır. İlacın zamanında alınması unutulmuşise, daha geç bir saatte daha yüksek doz alınarak kompanse edilmeyeçalışılmamalıdır.
Diyenil Losyon
Difenhidramin HCI1 g, kalamin 8 g, kafur 0.1 g
Ambalaj: 10 mL’lik şişe.
End.:Böceksokması, basit cilt tahrişlerine bağlı kaşıntı ve ağrının geçici olarak giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.MAO inhibitörü ilaç kullanan hastalarda difenhidramin kullanımıkontrendikedir.
Uyar.:Difenhidraminiçeren ürünler, hekim denetimi altında olmadıkça, su çiçeğindekullanılmamalıdır. Isırgan otu tahrişi, güneş yanığı, kabarmış ve sulanmışlezyonlar, geniş vücut alanları üzerine uygulanmamalı, önerilenden daha sıkkullanılmamalıdır. Yanma hissi, kızarıklık ve cilt döküntüleri oluştuğundatedaviye son verilmelidir.
Yan E.:Topikalkullanılan antihistaminiklerin nadiren tip 1, daha sık olarak tipIV hipersensitivite reaksiyonlarına yol açtıkları bildirilmiştir.İlacın uygulandığı alanda ekzema, kaşıntı ve enflamasyon oluşur. Bu yan etkiler, ilaçla daha sonrakarşılaşıldığında tekrarlar. Topikal antihistaminik uygulamasındansonra fotosensitivite reaksiyonları görülebilir. Kafur içerentopikal ilaçların buruna sürülmesi akut kollapsa yol açar.
Doz Önerisi: Bir miktar avuç içine dökülerek günde 3-4 kerehasta bölgeye uygulanır.
Diyet-Tat Efervesan Tablet
Aspartam
Ambalaj: 18 mgx150 ve 400 tablet.
End.:Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibişeker kullanılması sakıncalı ve alınan kalori miktarının azaltılmasıgerekli olan durumlarda, besin ve içeceklerin tatlandırılmasındaendikedir.
Kontr.E.:Aspartamaaşırı duyarlıkta kontrendikedir. Aspartam fenilalanin içerdiğinden, fenilketonürisiolanlarda (özellikle çocuklar), bebeklerde ve gebelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süreli kaynama sırasında,aspartam diketopiperazine dönüştüğünden, tatlandırma kapasitesikaybolur. Fırında pişirilen gıdalarla kullanılmamalıdır. Sodyumglutamat ile aspartik asit aditif sinir uyarıcı etki gösterdiklerinden,diyetlerinde gramla ölçülen miktarda sodyum glutamat alan çocuklarınbesinlerine de katılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren dışkı kıvamında değişme,adet periyodunda farklılık bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Gereksinime göre kahve, çay ve sıcak-soğuk tümiçeceklere katı-larak kullanılır. Günlük doz 40 mg/kg’yi aşmamalıdır.
Dodex Ampul IM
B12 vitamini1 g
Ambalaj: 1 mL’lik 5 ampul.
End.:Pernisiyözanemi, megaloblastik anemi, malabsorpsiyondan ileri gelen makrositeranemi, hemolitik anemi, spru; omuriliğin yan ve arka kordonundakidejenerasyonlar ile perifere ait nörolojik komplikasyonlar; diğerB12 vitamini eksiklikleri; ayrıca hastalık, ameliyat vedoğum sonrası nekahetleri ile gebelikteki B12 vitaminieksikliklerinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: B12 vitamini omurilikyan ve arka kordonundaki subakut dejenerasyonlarda, semptomlarımaskeleme ihtimali nedeniyle tam teşhis konmadan önce verilmemelidir.Siyanokobalamin optik nöropatileri kötüleştirebilir. B12vitaminiyle anemi tedavisi sırasında folik asit, demir ve potasyumtuzları vermek gerekebilir.
Yan E.: B12 vitaminine toleransgenellikle iyidir.
Etkileş.:Metformin,B12 vitamininin intestinal emilimini azaltır. Potasyum sitratve/veya kalsiyum glukonatın B12 vitamini emilimini bozduğugözlenmiştir. Kolşisin, para-amino salisilik asit veya iki haftadanuzun süre aşırı alkol alınması B12 vitamini malabsorpsiyonunaneden olabilir. Tiamin hidroklorür ve riboflavin mevcudiyetindeçabuk tahrip olur.
Doz Önerisi: Akut nevraljilerde günde 500-1000 mg B12 vitamini IM olarakverilir. Akut nevrit ve nevraljilerde tedavinin 10 gün sürdürülmesiönerilir. Pernisiyöz anemi ve hiperkrom makrositer anemide tedaviyegünaşırı 250-1000 mg B12vitamini IM verilerek başlanır ve bu uygulama 1-2 hafta sürdürülür.
Dogmatil Tablet
Sülpirid
Ambalaj: 200 mgx24 tablet.
End.:Bir nöroleptikolarak, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit dozlarda genel olarak negatifsemptomlarla, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarlaseyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda etkilidir.
Kontr.E.:Sülpiridekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Feokromositomasıolan veya olduğu düşünülen kişilerde kullanılması önerilmez. Alkolve L-dopa ile kombinasyonları önerilmez.
Uyar.: Ciddi duyarlıkları nedeniyleyaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek bozukluğunda dozunazaltılması veya tedaviye ara verilmesi önerilir. Mümkünse, gebeliğinsonlarında nöroleptiğin dozu azaltılmalıdır. Sülpiridin anne sütünekarışma oranı, günlük dozun binde biridir.
Yan E.:Amenore,galaktore, jinekomasti, frijidite ya da impotens, hiperprolaktinemi,kilo artışı görülebilir. Uzun süreli kullanımda tardif diskinezigörülebilir. Ayrıca, uyuşukluk veya somnolans ve ortostatik hipotansiyonda bildirilmişitr.
Etkileş.:Alkol vel-dopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Antihipertansifler ve diğer SSSdepresörleri ile birlikte kullanımı dikkat gerektirir.
Doz Önerisi: Negatif ve/veya pozitif semptomlarla seyredenakut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda; negatif semptomlardagünde 200-600 mg (1-3 tablet), pozitif semptomlarda günde 800-1600 mg(4-8 tablet). Günlük dozlar genellikle günde iki kerede uygulanır. Tabletler bir bardak suyla alınır. Besinler bağırsaktanemilimini azalttığından, aç karnına kullanımı önerilir.
Doksetil Flakon IM/IV
Sefotaksim sodyum
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü :: 1 gx1flakon ve 4 mL’lik çözücü.
End.:Duyarlıbakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklem enfeksiyonları,merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ventrikülit) vecerrahi profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisi sırasında penisilineaşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatli olunmalıdır.
Kreatinin klirensinin 20 mL/dakikanın altınadüştüğü hastalarda normal dozun yarısının verilmesi önerilir. Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.Sefotaksimanne sütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksimkullanmaları önerilmez.
Yan E.:En çok görülenyan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlık nadiren görülebilir.Bazı hastalarda deri döküntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibiaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.
Etkileş.:Sefotaksimve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik birantibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombinetedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Dozaj ve uygulama şekli, enfeksiyonun ağırlığına,mikroorganizmanın duyarlığına ve hastanın durumuna ve kilosunagöre ayarlanır. Yetişkinlerde duyarlı bakterilerin etken olduğukomplike olmayan enfeksiyonlarda 12 saatte bir 1 g IM veya IV; ortaşiddetli ve ağır enfeksiyonlarda 8 saatte bir 1-2 g IV; hayatı tehditeden enfeksiyonlarda 4 saatte bir 2 g IV; gonore tedavisinde IM olarak1 g bir kerede uygulanır. Perioperatif profilaksi: Ameliyata başlamadan önce 1 gtek doz IV uygulama önerilir. Enfeksiyon tehlikesine göre aynı doz12 saatlik aralıklarla tekrarlanabilir. Etkin doku konsantrasyonunaulaşabilmek için Doksetil ameliyattan 30-90 dakika önce verilmelidir. Sezaryenameliyatlarında ilk doz 1 g IV (göbek kordonu klampe edildikten hemensonra), ikinci ve üçüncü 1 g’lik dozlar IV olarak ilk dozdan 6 ve 12saat sonra uygulanır. Çocuklar: 0-1 hafta arası: 12 saatte bir 50 mg/kg IV; 1-4 haftaarası 8 saatte bir 50 mg/kg IV; 1 ay-12 yaş arası: 50 kg’nin altında olanlaragünde 50-180 mg/kg, 4-6 eşit dozda IM veya IV; 50 kg’nin üzerinde olanlarayetişkin dozu uygulanır.
Doksin Kapsül
Doksisiklin
Ambalaj: 100 mgx8 kapsül.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Herhangibir tetrasikline duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Tetrasiklin sınıfı ilaçlarındiş oluşumu sırasında kullanılması (gebeliğin ikinci yarısında,bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarakbozulmasına (sarı, gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklinalan bazı hastalarda aşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortayaçıkan fotosensitivite görülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğinson yarısında, doğacak çocuğun dişleri üzerindeki muhtemel olumsuzetkileri düşünülerek kullanılmaz. Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlardakullanılması gerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergörülebilir. Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit görülebilir.Ürtiker, anjiyonörotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesiolan olgularda görülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili görülebilir.
Etkileş.:Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilmelerinedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyumiçeren antasitler verilmemelidir. Antikoagülan tedavi gören hastalarda ilaç dozununazaltılması gerekebilir.
Doz Önerisi:Doksin Kapsül oral yoldan uygulanır. Bol miktarda su (veya diğersıvı içecekler) ile birlikte içilmelidir. Erişkinler: Başlangıç dozu olarak 12 saattebir 100 mg. Sürek tedavi için günde tek doz 100 mg önerilmektedir. Ciddi enfeksiyonların tedavisindesürek dozlar iki katına çıkarılabilir. N. gonorrhoea’nın oluşturduğu epididimo-orşittedavisinde 10 gün süre ile günde 100 mg tek doz uygulanabilir.Komplike olmayan gonore tedavisinde 7 gün süreyle günde 200 mg, bölünmüşiki eşit doz olarak uygulanabilir. Primer ve sekonder sifilizde300 mg günlük doz bölünmüş dozlar halinde en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.C. trachomaticenfeksiyonlarındagünlük 100 mg dozlar 7 gün süre ile uygulanmalıdır.
Doksura Tablet
Doksazosin mesilat
Ambalaj: 2 mgx20 tablet :: 4 mgx 20 tablet.
End.:Hipertansiyontedavisinde, hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontroldeilk ajan olarak kullanılabilir. Tek antihipertansif ajan ile yeterliderecede kontrol altına alınamayan hastalarda kalsiyum antagonisti,tiyazit diüretik, b-bloker veyaanjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü gibi diğer bir ajanile birlikte kullanılabilir. Aynı zamanda, benign prostat hiperplazisinin(BPH) veya BPH’ye eşlik eden idrar çıkışındaki azalmanın klinik semptomlarınıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Kinazolinlereaşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Doksazosin insuline duyarlığı bozulmuş olan hastalardainsulin duyarlığını artırır. Baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren bilinç kaybıile kendini gösteren postüral hipotansiyon, özellikle tedavinin başlangıcındabildirilmiştir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri gösteren hastalardadikkatli kullanılmalıdır. Gebelik veya emzirme döneminde doksazosiningüvenirliği henüz saptanmadığından, gebelik ve emzirme döneminde sadecepotansiyel yararları olası risklerinden fazla ise kullanılmalıdır. Özellikletedavinin başlangıcında, makine kullanma veya motorlu araç kullanmaaktivitelerinde bozulma görülebilir.
Yan E.:Hipertansiyonluhastalarla en sık raslanan yan etkiler postüral tipte (nadiren senkop ilebirlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlardır. BPH’de yapılan kontrollüklinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir.
Doz Önerisi: Hipertansiyonda olağan günlük doz sınırları günde1-16 mg’dir. Tedavinin 1 veya 2 hafta süreyle günde bir kez verilen 1mg ile başlatılması önerilmektedir. Daha sonraki 1 veya 2 haftadadoz günde 1 kez verilen 2 mg’ye çıkarılabilir. Olağan dozaj gündetek doz olarak 2-4 mg’dir. BPH’de başlangıç dozu günde 1 kez 1 mg’dir, 2mg’ye, 4 mg’ye ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg’ye kadar çıkarılabilir.Önerilen dozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dir.
Doladamon P Draje
Parasetamol 300mg, siklonyum bromür 10 mg, kodein fosfat 15 mg.
Ambalaj: 20draje.
End.: Orta ve şiddetli ağrıların giderilmesindeendikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.Ayrıca, antikolinerjik etkisinden dolayı glokom, akut porfiri,alkol, uyku ilaçları ve psikotrop ilaçlara bağlı intoksikasyonlarda,mide-bağırsak yolundaki stenozlarda, megakolon ve taşikardisiolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Narkotiklerin solunumu depreseedici etkileri ve beyin-omurilik sıvı basıncını artırma kapasiteleri,kafa yaralanması ya da zedelenmesi olan veya diğer intrakraniyallezyonları olan kişilerde ya da daha önceden intrakraniyal basıncıartmış olan kişilerde bu belirtilerin artmasına neden olabilir.Akut abdominal sendromu olan hastaların klinik değerlendirilmesinigüçleştirebilir. Yaşlı ve/veya güçsüz hastalarda, şiddetli hepatikveya renal fonksiyon yetmezliği olanlarda, şiddetli hipertiroidi,Addison hastalığı, prostatik hipertrofisi veya üretral darlıklarıolanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Kodeinin otomobil ya da dikkatgerektiren araçların kullanımında mental ve/veya fiziksel yeteneklerietkilediği hastaya açıklanmalıdır. Çok zorunlu olmadıkça gebelerdekullanımı önerilmez. Özellikle gebeliğin son üç ayında, doğum sonrasıbebeklerde yoksunluk sendromunun görülme olasılığı nedeniylekullanılmamalıdır. Kodeinin anne sütüne geçme olasılığı nedeniyleemziren annelerde kullanımı önerilmez.
Yan E.: Kodeinin bilinen advers reaksiyonlarıbaş dönmesi, halsizlik, sedasyon, nefes daralması, bulantı ve kusmadır.Diğer advers reaksiyonlar ise allerjik reaksiyonlar, efori, disfori,konstipasyon, abdominal ağrı ve pruritustur. Siklonyum bromürebağlı olarak ağız kuruluğu, görme bulanıklığı ve taşikardi görülebilir.Parasetamolün bazı kişilerde gelişebilen advers etkileri trombositopeni,methemoglobinemi, hipoglisemi, hipotermi, pankreatit, nefrotoksisite,pnömonit, kızarıklık ve aşırı duyarlıktır.
Etkileş.:Diğer narkotikanaljezikleri, antipsikotikleri, anksiyeteye karşı ilaçları vealkol dahil diğer SSS depresanları alan hastaların, aynı zamandabu kombinasyonu almaları halinde ek bir santral depresyon beklenebilir.Böyle bir kombine tedavi amaçlandığında, ilaçların tek başına kullanımıiçin verilen dozlarında azaltma yapmak gerekebilir. Kodein müstahzarlarınınMAO inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlarla kullanımıantidepresanın veya kodeinin etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Doz, ağrının şiddetine ve hastanın yanıtına göredüzenlenmelidir. Erişkinlerde olağan doz günde 2-3 kez 1-2 drajedir.
Dolgit Krem
İbuprofen 50 mg/g
Ambalaj: 50 g’lik tüp.
End.:Kas romatizması,dejeneratif ağrılı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğereklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındakiyumuşak dokunun (sinovyal keseler, sinir, sinir kılıfları, tendonve eklem kapsülü) iltihabi hastalıklarında, omuz sertliği, bel ağrısı,lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerindıştan veya destekleyici tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: İbuprofen veya aynı şekilde etki eden maddelereaşırı duyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Açık yaralar ve mukoza üzerine sürülmez. Gebeliğinson trimenonunda uzun süreli ve geniş alanlarda kullanılmamalıdır.Emzirme döneminde kullanılmamalıdır. 14 yaşından küçük çocuklardakullanımı önerilmez.
Yan E.: Ciltte kızarıklıklar meydanagelebilir. Bazan, sürülen yerlerde 1 ile 2 dakika sonra karıncalanmahissi duyulabilir.
Doz Önerisi: Günde 3-4 kez, gereksinime göre daha sık, hastalıklıbölgeye 2-3 hafta boyunca uygulanır.
Doline Ampul IM
Etofenamat
Ambalaj: 1g/2 mLx1 ampul.
End.:Akutşiddetli ağrılarda: Kas-iskelet sisteminin romatizmal hastalıklarında;örneğin kronik romatoid artrit, ankilozan spondilit, kas romatizması, ağrılıomuz tutulması (periarthritis humeroscapularis), lumbago, siyatik, tenosinovit,bursit, omurga ve eklemlerin mekanik ve dejeneratif harabiyetine bağlı oluşaniltihabi hastalıklar (aktive olmuş spondiloartrit veya artroz); küntyaralanmalar (örneğin spor yaralanmaları); ezilme, burkulma, incinme; postoperatif ödem veya iltihaplarda endikedir.
Kontr.E.:Alerjikreaksiyonlara karşı eğilim, özellikle etofenamata ve diğer nonsteroidalantienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlık; astım, kronik obstrüktif solunumyolları hastalıkları, saman nezlesi veya kronik burun mukozası ödemi (Bu tiphastaların nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı diğer hastalara nazarandaha sık reaksiyon göstermesi sonucu astma krizleri, lokal deri ve mukozaödemleri -Quincke ödemi- veya ürtiker oluşabilir); hematopoetik bozukluklar;antikoagülanlar veya trombosit agregasyon inhibitörleriyle tedavi gören veyapıhtılaşma bozukluğu; sınırlı karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonları;gastrik veya duodenal ülser veya bununla ilgili bir özgeçmişi olan hastalardakullanılmamaktadır.
Uyar.:Akutintermitant porfirilerde yarar/zarar oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.Bağırsak iltihabı (kolitis ülseroza, Crohn hastalığı) hikayesi olanlarda,hipertansif hastalarda, büyük cerrahi girişimlerin ardından özellikle dikkatlibir tıbbi kontrol gerekmektedir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar uteruskontraksiyonlarının inhibisyonuna ve kanama eğiliminin artmasına yolaçabileceğinden, gebelik süresince ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Tedavi,araç ve makine kullanma yeteneğini azaltacak ölçüde reaksiyon hızınıetkileyebilir. Bu etki özellikle etofenamatla birlikte alkol alındığındabelirginleşir.
Yan E.:Nadirolgularda enjeksiyon yerinde ağrı, sertlik, kızarıklık, şişlik ve kaşıntıbildirilmiştir. Ender olarak baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, görme bozuklukları,deride döküntü ve allerjik ödemler, dokuda su toplaması, gastrointestinalrahatsızlıklar (örn. epigastrik şikayetler, sindirim bozuklukları, bulantı veyakusma), miksiyon esnasında ağrı görülebilir.
Etkileş.:Çeşitli diüretiklerin(örn. furosemid, tiyazit) ve antihipertansif (örn. Beta blokerler) ilaçlarınetkisi DolineIM ileazalabilir. Probenesid ve sülfinpirazon gibi ürikozürik ilaçlar ile birliktekullanımı etofenamatın renal atılımını yavaşlatabilir. Doline IM ile digoksin, fenitoin, lityum,metotreksat veya oral antidiyabetiklerin beraber kullanımında bu aktifmaddelerin etkinlik ve toksisitesi kuvvetlenebilir. Kortikosteroitlerin,diğer nonsteroidal antiromatizmal ilaçların veya alkolün aynı anda alınması gastrointestinalyan etkilerin insidansında artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde derin intramüsküler uygulanan 1 ampul Doline IM genellikle yeterlidir. Dozgerektiğinde 24 saat sonra tekrarlanabilir.
Doline Jel
Etofenamat
Ambalaj: 50mg/gx40 gramlık tüp.
Doline Sprey
Etofenamat
Ambalaj: 100mg/mLx50 mL’lik şişe.
End.:Akutşiddetli ağrılarda: Kas-iskelet sisteminin romatizmal hastalıklarında; örneğinkronik romatoid artrit, ankilozan spondilit, kas romatizması, ağrılı omuztutulması (periarthritis humeroscapularis), lumbago, siyatik, tenosinovit,bursit, omurga ve eklemlerin mekanik ve dejeneratif harabiyetine bağlı oluşaniltihabi hastalıklar (aktive olmuş spondiloartrit veya artroz); küntyaralanmalar (örneğin spor yaralanmaları); ezilme, burkulma, incinmedeendikedir.
Kontr.E.:Flufenamikasit ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmaz.
Uyar.:Mukoza,açık yaralar ve ekzematöz iltihaplı deri bölgelerine uygulanmamalıdır.Gebelikte kullanımı önerilmemektedir. Emziren kadınlarda, yalnızca küçükalanlar üzerine ve kısa süreli olarak uygulanabilir. Çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Çok nadirolgularda deride irritasyon görülebilirse de, ilaç kesildiğinde hızla kaybolur.
Doz Önerisi:Doline Jel: Günde 3-4 kez ağrılı bölgenin büyüklüğüne göre 5-10 cmuzunluğunda jel tüm ağrıyan bölgeye masaj yapılarak uygulanır. Deriyeuygulandığında başlangıçta hafif bir serinletici etki hissedilir. Uygulanacakkısım bandajlı ise ilaç bandaja yakın olarak açık deri kısımlarına uygulanır vehızla deri ve derialtı bölgelerine penetre olarak hasta bölgeye ulaşır.Doline Sprey: Hastalıklı bölgeye ve çevresinegünde 3-5 kez uygulanmalıdır. Genel olarak her keresinde 7 püskürtme (1püskürtme yaklaşık 0.18 mL Doline Sprey ve 18 mg etofenamat) yeterlidir. Gerekirse dozyükseltilebilir. Her 1-2 püskürtmeden sonra solüsyonun deri içine geçişini kolaylaştırmakiçin hafifçe ovulması ve sonra da kurumasının sağlanması tavsiye edilir. Deriyeuygulandığında başlangıçta hafif bir serinletici etki hissedilir.
Dolorex Draje
Diklofenak potasyum
Ambalaj: 50mgx20 draje.
Eşdeğeri:CataflamDraje: 50 mgx20 draje (Novartis Pharma); Dicloflam Draje: 50 mgx20 draje (Berksam); KalidrenFilm Tablet: 50 mgx20 film tablet (Fako
End.:Aşağıdakiakut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur: Travmaya bağlıağrılı enflamatuvar durumlar (örneğin burkulma, incinme); ameliyatsonrası enflamasyon ve ağrı (örneğin diş veya ortopedik cerrahigirişim sonrası); ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar(örneğin adneksit, primer dismenore); vertebral kolonun ağrılısendromları; nonartiküler romatizma; KBB enfeksiyonlarında (örneğinfaringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak); akut migrenataklarında. Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedaviedilmesi gerekir. Ateş tek başına bir endikasyon değildir.
Kontr.E.: Peptik ülseri olan ve diklofenakpotasyuma aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz. Asetil salisilikasit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçlarınkullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Mide-bağırsak hastalığı, geçirilmişülser, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, ciddi karaciğer yetersizliğiöyküsü varsa; ilacın gözetim altında kullanılması gerekir. Diklofenakpotasyum tedavisi altında iken gastrointestinal kanama veya ülserasyongeliştiği takdirde ilaç kesilmelidir. Daha önce ilacı kullanmışolsun ya da olmasın anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahilolmak üzere allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Gebelik dönemlerindesadece zorunlu ise etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. Gebeliğinson üç ayında kullanılmamalıdır. Her sekiz saatte bir alınan 50mg’lik dozların ardından diklofenak potasyum anne sütüne geçer; fakatbu miktar bebekte yan etki oluşturması beklenmeyecek kadar azdır.Diklofenak potasyum kullanımıyla baş dönmesi veya diğer santralsinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangibir makine kullanmaktan kaçınmalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal sistemde dispeptikyakınmalar, epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ülserasyon, kanamave perforasyon; baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uykusuzluk, anksiyetegibi bazı santral sinir sistemi yakınmalarının yanı sıra, serumtransaminazlarında hafif yükselmeler, hepatit, deride kızarıklık,kaşıntı, ürtiker, trombosit agregasyonunun inhibisyonu, kanamazamanının uzaması seyrek olarak görülebilecek yan etkilerdir.
Etkileş.:Furosemid,tiyazit gibi bazı diüretik ilaçların natriüretik, diüretik ve antihipertansifetkinliklerini azaltabilir. Diklofenak kullanan hastalarda plazmalityum konsantrasyonu yükselebileceğinden, lityum dozu ayarlanmalıdır.Steroid antienflamatuvarlar olan glukokortikoidlerle, nonsteroidalantienflamatuvar ilaçların birlikte kullanılması gastrointestinalyan etkileri şiddetlendirebilir. Aspirin ve antikoagülan ilaçlarlabirlikte kullanılması da önerilmemektedir. Antidiyabetiklerindozu ayarlanmalıdır. Digoksin, metotreksat ve siklosporin toksisiteleride artabilir.
Doz Önerisi: Analjezik ve antienflamatuvar amaçla, erişkinlerve 14 yaşın üzerindeki çocuklar için başlangıç dozu günde 2-3 drajedir.Daha sonra ve orta şiddetli durumlarda 1-2 draje yeterlidir. Primerdismenoreyi kontrol altına almak için genelde kullanılan doz günde1-3 drajedir. Ancak başlangıç dozu olarak gerekirse günde 4 drajeyekadar çıkılabilir.
Dolphin FilmTablet
Diflunisal
Ambalaj: 500mgx10 tablet.
End.: Hafif ve orta şiddette ağrılarla(diş, çene ve KBB ameliyatları dahil tüm ameliyatlar sonrası ağrılar,kas-kemik zedelenme ve burkulmaları dahil ortopedik ağrılar, neoplazilerebağlı ağrılar, doğum sonrası ağrıları, dismenore -adet sancıları-,çeşitli nedenlere bağlı baş ağrıları, diş ağrıları, nevraljivb.), osteoartrit ve romatoid artritin akut veya uzun süreli semptomatiktedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Diflunisalekarşı aşırı duyarlık durumlarında, aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçların akut astmatik atak, ürtiker veya rinite yol açtığı hastalarda,aktif peptik ülserli ve gastrointestinal kanamalı hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Nonsteroidal antienflamatuvarilaçların kullanımına bağlı olarak istenmeyen oftalmolojik etkilerbildirilmiştir. Renal fonksiyon bozukluğu olan kişilerde dikkatlekullanılmalı, daha düşük dozlar uygulanmalıdır. Yetersiz kardiyakfonksiyonu, hipotansiyon veya sıvı retansiyonuna yol açan diğerdurumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte güvenirliği henüzbilinmemektedir. Anne sütüyle beslenen çocuklarda ortaya çıkabilecekistenmeyen etkilerden dolayı ilaç veya emzirme kesilmelidir.
Yan E.: Çok iyi tolere edilmesine rağmenseyrek olarak dispepsi, bulantı, kusma, vertigo, uyuşukluk, pruritusve ciltte kızarıklıklar görülebilir.
Etkileş.:Varfarin,asenokumarol ve fenprokumonla aynı zamanda kullanılması protrombinsüresinin uzamasına neden olur. Diflunisal, kumarinleri proteinbağlanma bölgelerinden rekabet halinde uzaklaştırır. Diflunisal,hidroklorotiyazit ve furosemidin hiperüremik etkilerini azaltır.
Doz Önerisi: Hafif ve orta şiddetteki ağrılarda günlük 2 ve3 kez 250-500 mg dozlarda uygulanır. Osteoartrit veya romatoid artritteikiye bölünmüş dozlar halinde günde 500-1000 mg uygulanır. Günde 1.5 g’lik sürek dozununaşılmaması önerilir. Su, süt veya gıdayla beraber çiğnenmeden vekırılmadan yutulmalıdır.
Dolven Pediyatrik Şurup
İbuprofen
Ambalaj: 100 mg/5 mLx120 mL’lik şişe.
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasındankaçınılmalıdır. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırve emzirilen çocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Antipiretik olarak erişkinlere 4-6 saat aralıklarla400 mg verilir. 6 ay-12 yaş arası çocuklara 39°C’den düşük ateşlerde 5mg/kg, üstündeki ateşlerde 10 mg/kg hesabıyla verilir. Jüvenil artrittegünlük doz 30-40 mg/kg’dir ve üç veya dörde bölünerek verilir. Romatoidartrit, osteoartrit ve diğer kronik hastalıkların alevlenme dönemlerindeerişkinlerde günde 1200-3200 mg önerilir ve 3 veya 4 eşit doza bölünerekverilmelidir. Hafif ve orta şiddetteki ağrılarda erişkinlere 4-6saat aralıklarla 400 mg verilir. Dismenorede belirtiler başlarbaşlamaz 4 saat aralıklarla 400 mg verilir. Günlük toplam doz 40mg/kg’yi aşmamalıdır.
Dolviran Tablet
Asetilsalisilikasit 400 mg, kafein 50 mg, kodein fosfat 9.6 mg
Ambalaj: 20tablet.
End.:Bütün ağrılıdurumlarda kullanılır. Özellikle soğuk algınlığı, grip ve ateşlihastalıklarda önerilir.
Kontr.E.:Salisilatlarakarşı aşırı duyarlık hallerinde, hemorajik diyatez, mide ve duodenumülserlerinde, bronşiyal astma ve amfizem olgularında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Böbrek harabiyeti olanlardadikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında dikkatle kullanılmalıdır.Beklenen doğum tarihinden 4 hafta önce kullanılmamalıdır. Bağımlılıkyapabilir, uzun süre kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bazı hastalardagastrointestinal bozukluklar, gizli gastrointestinal kanamalar,bazan da aşırı duyarlık reaksiyonları (örn. bronş spazmı, deri reaksiyonları)görülebilir.
Etkileş.:Antikoagülanların(örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini ve steroidlerlebirlikte alındığında gastrointestinal kanama olasılığını artırır.Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin(örn. sülfonilüre) dozunun ayarlanması gerekebilir. Furosemid,spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkileriniazaltır. Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir.Oral kontraseptifler ve simetidin, kafein metabolizmasını inhibeederek farmakolojik etkisini çoğaltır. Sigara, eliminasyonu artırabilir.Kodein; genel anestezikler, antihistaminikler, fenotiyazinler,barbitüratlar, trankilizanlar, sedatif-hipnotikler, trisiklik antidepresanve diğer SSS depresanları ile dikkatle kullanılmalıdır ve bu ilaçlarındozu azaltılmalıdır.
Doz Önerisi: Hafif ağrılarda 1 tablet, gereksinime göre günde4 tablete kadar alınabilir. Şiddetli ağrılarda günde 2-3 kez 2’şertablet uygundur. Tabletler bir miktar sıvıylaalınmalıdır.
Dopergin Tablet
Lizurid hidrojenmaleat
Ambalaj: 0.2 mgx30 tablet.
End.:Prolaktininhibitörü olarak primer ve sekonder sütten kesme (tıbbi açıdan endikeise), mastitis, galaktore, postpartal süt konjesyonunun azaltılması;yüksek prolaktin düzeylerine bağlı amenore ve diğer siklus bozuklukları(örn. sarı cisim yetmezliği), kadında yüksek prolaktin düzeylerinebağlı infertilite ve erkekte libido ve potens bozuklukları (örn.hipofiz tümörü sonucu); yüksek prolaktin düzeylerine bağlı premenstrüelyakınmalar (örn. mastodini); akromegali; dopamin agonisti olarakM. Parkinson, postensefalitik Parkinsonizm, başka nedenli Parkinsonizm(ilaçların neden olduğu form dışında) endikedir.
Kontr.E.:Periferdeve kalpte (koroner yetmezlik) ağır arteriyel dolaşım bozukluklarıolan hastalarda endikasyon özenle tartılmalıdır. Psikozlu hastalarda(ve anamnezinde psikoz bulunan hastalarda) tedavinin yarar ve zararlarıdikkatle tartılarak endikasyon gözden geçirilmelidir.
Uyar.: Sütten kesmede, süt prodüksiyonunu uyarmamakamacıyla, çocuk emzirilmemeli ve göğüsler boşaltılmamalıdır. Lizuridile sütten kesilen kadınlarda yüksek tansiyon, sürekli baş ağrısıve santral sinir sistemine yönelik semptomlar ortaya çıktığında,tedavi derhal kesilmelidir. Gebelikte kesinlikle gerekmedikçe,hiçbir ilaç kullanılmamalıdır. Böbrek fonksiyon yetmezliği olan veözellikle diyaliz hastalarında dopamin agonistleriyle yapılacakbir tedaviye mümkün olan en düşük dozlarla başlanmalı ve dozaj yavaşyavaş artırılmalıdır. Lizurid çok ender olarak ani tansiyon düşüşlerinedeniyle reaksiyon yeteneği, araba veya dikkat isteyen bazı makinalarınkullanımı için gerekli düzeyin altına düşebilir.
Yan E.:Mide bulantısı,baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk hissi, terleme ve seyrek olarakkusma görülebilir. Tek tük olgularda, özellikle bireysel duyarlığıolanlarda ani kan basıncı düşmeleri (ortostatik kollapsa neden olabilecek)ve şiddetli kusma nöbetleri gözlenmiştir. Ara sıra uyku düzensizlikleri,çok seyrek olarak deri reaksiyonları ve ödemler bildirilmiştir.
Etkileş.:Nöroleptiklerve diğer dopamin antagonistleri (örn. haloperidol, sülpirid, metoklopramid,klorpromazin) lizuridin etkisini azaltabilir. Lizuridin doğumdansonra ve lohusalık döneminde başka ergot alkaloidleri (örn. metilergometrin)ile birlikte kullanılmamaları önerilir.
Doz Önerisi: Endokrinolojik endikasyonlarda, 1. gün akşam½ tablet, 2. gün öğle ½ tablet ve akşam ½ tablet, 3. gün ve sonrası içinsabah, öğle ve akşam olmak üzere 3x½ tablet verilir. Premenstrüel yakınmalardaadet kanamasının 14. gününden akşam yarım tablet ve ertesi gündenitibaren sabah ve akşamları yarımşar tablet uygulanır. 6-12 siklusuygulama sonunda tedaviye ara verilmeli ve durum gözden geçirilmelidir.Primer sütten kesmede doğum veya düşükten sonra en geç 24 saat içindegünde 2-3×1 tablet olmak üzere 14 gün sürdürülür. Sekonder sütten kesmede1. gün akşam 1 tablet, öğle 1 tablet ve akşam 1 tablet verilir. Tedavi, sütün kesilmesinden 4gün sonraya kadar sürdürülür. Akromegalide endokrinolojik tabloya ait dozajşeması uygulanır. Parkinsonizm tedavisinde akşam yarım tabletlebaşlanır ve her hafta, belirgin bir klinik etki görülünceye kadaryarım tablet artırılır. Ortalama günlük doz 0.6-2 mg arasındadır.Bu doz 3-4 eşit kısımda uygulanır. Preparat yemeklerle birlikte kullanılmalıve tedaviye akşam başlanmalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olanhastalara en düşük doz uygulanmalıdır.
Dopmin Konsantre İnfüzyon
Dopamin HCl
Ambalaj: 200 mg/5 mLx5 ampul.
Eşdeğeri:GiludopKonsantre İnfüzyon: 200mg/10 mLx5 ampul (Dr. F.Frik
End.:Enfarktüssonucu dahil kalp iflaslarında (kardiyojen şok); ameliyat sonrasışokları; büyük su kayıplarında (hipovolemik şok), volüm tamamlandıktansonra; ağır enfeksiyonlarda (enfeksiyon toksisitesi şoku); aşırıduyarlık reaksiyonlarında (anafilaktik şok); aşırı kan basıncıazalmalarında (ağır hipotansiyonlar); şok tehditleri (pre-şok), böbrekyetersizliği tehditlerinde kullanılır.
Kontr.E.:Dopamineduyarlı bronşiyal astımlılarda kullanılmaz. Tireotoksikoz, böbreküstübezitümörlerinde, dar açı glokomda, idrar kalıntılı prostat adenomunda,taşiaritmiler, ritm bozukluklarında kullanılmaz.
Uyar.: Enfüzyona başlamadan önce hipovolemitamamen düzeltilmelidir. Mümkünse kan ya da plazma bu konuda endikedir. Dopaminindamar dışına enfüzyonundan kaçınılarak büyük venlere enfüzeedilmelidir. Damar dışına enfüzyonlar nekrozlara ve çevre dokulardailacın göllenmesine neden olabilir. Dopamin enfüzyonu sırasındaidrar akımı, kardiyak debi ve kan basıncı gibi parametreler çok yakındangözlenmelidir. Gebelerdeki kullanımına ancak fetusta meydanagelebilecek zararlar göz önüne alınarak karar verilmelidir.
Yan E.:Ara sırahafif bulantı, kusma, baş ağrısı, huzursuzluk, parmak tremoru, göğüsağrıları, çarpıntı, kan basıncı yükselmesi görülebilir.
Etkileş.:Dopaminve guanetidin aynı anda verilirse sempatomimetik etki kuvvetlenir.MAO inhibitörü tedavisi görenlerde daha düşük dopamin dozlarıyeterlidir (normalin 1/10’u). Dopamin diüretiklerle birlikte kullanıldığındamunzam, kuvvetlendirici etki yapar. Dopamin ve trisiklik antidepresifler,anestetikler (ritm bozukluklarına eğilim) veya fenitoin ile (kanbasıncı azalması ve bradikardi) görülmüştür. Dopamin ana alkaloidlerlekombine edilirse perifer damarlarda gangren tehlikesi ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: İç hastalıklarda, intensif olarak 175-250 mcg/dakika=3 mcg/kg/dakika; operasyonlarda intensifolarak 450-500 mcg/dakika=6.5 mcg/kg/dakika ve septik şok tedavisinde 750-1200 mcg/dakika=14-17 mcg/kg/dak.
Dorfan Şurup
Dekstrometorfan 10mg, psödoefedrin HCI 20 mg, klorfeniramin maleat 2 mg/5 mL
Ambalaj: 100mL’lik şişe.
Eşdeğeri:Benical Şurup: 100 mL (Bayer); Triatüs Şurup: 100 mL (Koçak
End.: Üst solunum yolu konjesyonununeşlik ettiği kuru öksürüklerde, üst solunum yolu enfeksiyonları(nezle), sinüzit veya alerjik rinite bağlı burun akıntısı, hapşırmave nazal konjesyon gibi yakınmaların geçici olarak giderilmesiiçin kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine karşı duyarlığı olanlar ile ciddi hipertansiyon, ciddi koronerarter hastalığı, epilepsisi olanlarda ve MAO inhibitörü ilaç tedavisigören hastalarda kullanılmamalıdır. Astma ile ilişkili veya aşırısalgının eşlik ettiği öksürüklerde, ayrıca solunum yetmezliğiveya bunu geliştirme riski olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hafif atropin benzeri etkisindendolayı, bronşiyal astma, amfizem, kronik akciğer hastalığı olanlardakullanılırken dikkatli olunmalıdır. Özellikle çocuklarda eksitabiliteyeyol açabilir. Araç sürme, makine kullanma gibi potansiyel olaraktehlikeli işlerin performansı için gerekli zihinsel ve fizikselyetenekleri etkileyebilir. Alkol ve diğer SSS depresanları (hipnotikler,sedatifler, trankilizanlar) ile olası aditif etkiler hakkında dahastalar uyarılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelere verilmemelidir.Bebekler üzerinde olası riskleri nedeniyle emzirme döneminde emzirmeninmi yoksa ilacın mı kesileceği konusunda karar verilmelidir.
Yan E.: İştahsızlık, tansiyonda yükselme,çarpıntı, sinirlilik, idrar yapmada zorluk (daha çok prostat hipertrofisiolanlarda), uyuşukluk, baş dönmesi, burunda kuruluk görülebilir.
Etkileş.: MAO inhibitörleriyle tedaviedilen hastalara verilmemelidir. Sempatomimetikler metildopa,rezerpin, veratrum alkaloidleri ve metamilaminin antihipertansifetkilerini azaltabilir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniramininsedatif etkilerini artırabilir. Kardiyovasküler sistem üzerindekombine etkileri hastaya zararlı olabileceğinden, diğer sempatomimetiklerlebirlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda3-4 kez 1-2 ölçek, 3-6 aylık bebeklerde 3 kez ¼ ölçek, 6-12 aylık bebeklerde4 kez ¼ ölçek, 1-2 yaş arası çocuklarda 3 kez ½ ölçek, 2-3 yaş arası çocuklarda3 kez ½ ölçek, 3-6 yaş arası çocuklarda 3-4 kez ½ ölçek, 6-9 yaş arasıçocuklarda 3-4 kez ½-1 ölçek ve 9-12 yaş arası çocuklarda ise 3-4 kez 1ölçektir.
Dorfan CF TabletAkdeniz
Parasetamol 200mg, klorfeniramin maleat 2 mg, dektrometorfan 10 mg, efedrin 5 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.: Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda görülenöksürük, nazal konjesyon, burun akıntısı, aksırık, nezleye bağlıateş ve baş ağrısı, basit ağrılar ve saman nezlesi gibi semptomlarınetkili bir şekilde geçici olarak giderilmesi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer yetmezliği ve böbrek hastalığıolanlarda, son iki hafta içinde MAO inhibitörü alanlarda kullanılmamalıdır
Uyar.: 7 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır.Ateş 3 günden fazla sürer, 5 gün içinde yakınmalar iyileşmez, yenilerieklenir veya yakınmalara ateş eşlik ederse durum yeniden değerlendirilmelidir.İlaç, baş dönmesine veya bazı durumlarda eksitabiliteye yol açabilir.Kesin gerekli görülmedikçe kalp hastalığı, tiroid hastalığı, diyabet,astma, glokom veya kan basıncı yüksekliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapülerkızarıklık gibi duyarlık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun sürelikullanımlarda trombositopeni; lökopeni ve pansitopeni yapabilir.Çok nadir olarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositozbildirilmiştir. Sedasyon ve antimuskarinik etkiler ortaya çıkabilir.Baş dönmesi ve gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Uyku bozukluklarıgibi santral sinir sistemi eksitasyon semptomları oluşabilir. Nadirenhalüsinasyonlar bildirilmiştir. İrritasyonun eşlik edip etmediğideri döküntüleri, özellikle prostat büyümesi olanlarda üriner retansiyonlaroluşabilir.
Etkileş.: Parasetamol yüksek dozda veuzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandiontürevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir.
Doz Önerisi: Büyüklere günde 3 kez 1-2 tablet verilir. Çocuklarahekim önerisine göre verilir.
Dormicum Ampul
Midazolam
Ambalaj: 5 mg/5 mLx10 ampul (İV/İM/rektal) : 15 mg/3mLx 5 ampul (İV/İM) : 50 mg/10 mLx5 ampul (İV).
End.:Anesteziöncesi premedikasyon (İM veya özellikle çocuklarda rektal uygulama),diagnostik veya lokal anestezi altında yapılan cerrahi girişimdenönce bazal sedasyon (İV), Yoğun bakım ünitelerinde uzun süreli sedasyon(bolus IV veya sürekli enfüzyon), anestezinin endüksiyonu ve sürekliliği.İnhalasyon anestezisinde endükleyici ajan veya kombinasyon anestezisinde,IV anestezi dahil, uyku endüksiyonu. Çocuklarda ketaminle kombineataraljezi (İM) amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Uyar.:Midazolam,sadece reanimasyon servisi bulunan yerlerde kullanılmalıdır.
Yan E.:Solunumdepresyonu, apne, solunum veya kalp durması nadiren görülmüştür. İzoleolgularda anafilaktik ve cilt reaksiyonları dahil hipersensitivitebildirilmiştir. Nadir olgularda ajitasyon, hiperaktivite ve hırçınlıkgibi paradoksal reaksiyonlar görülmüştür. Rektal uygulamadansonra çocuklarda kısa süreli öfori gözlenmiştir.
Etkileş.:Simetidinin(ancak ranitidin değil) veya eritromisinin birlikte uygulanması,midazolamın klirensini azaltır. Nöroleptik, trankilizan, antidepresif,uyku endükleyici ilaçlarla, analjezik ve anestezi ilaçlarının merkezisedatif etkilerini artırır. Parenteral uygulamadan sonra en az12 saate kadar alkol alınmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkin premedikasyonda IM yolla0.70-0.1 mg/kg uygulanır. Genel doz 5 mg dolayındadır. Çocuk dozu 0.15-0.2 mg/kg’dir. Yaşlılarla güçsüz hastalara0.025-0.050 mg/kg uygulanır. Çocuklarda rektal yoldan, genel anesteziendüksiyonundan 20-30 dakika önce 0.35-0.45 mg/kg uygulanır.
Dorsiflex Tablet   İlsan
Mefenoksalon
Ambalaj: 200 mgx20 ve 60 tablet.
End.:Kas spazmlarıile beraber olan romatizmal ve romatizma dışı ağrılarda, lumbago,siyatalji, tortikolisle ilgili ağrı ve spazmlarda, kırık, çıkıkve diğer travmatik kas spazmlarında, miyozit, fibrozit ve artritikdurumlarda endikedir.
Kontr.E.:Mefenoksalonakarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Aşağıda belirtilen yan etkilerigösterenlerin tedavi sırasında araç kullanmamaları önerilmelidir.Gebelerde kullanılmamalıdır. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Uyuşukluk,baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve uykusuzluk olabilir. Bazı aşırıduyarlığı olanlarda deri döküntüleri görülebilir.
Etkileş.:MAO inhibitörleriylebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3×1-2 tablettir. Çocuklardauygulanacak doz, gün içinde kg başına 25 mg olarak, bölünmüş dozlarhalinde 2-3 kerede uygulanmalıdır. Alternatif olarak, 6-12 yaşınakadar günde 2-3 kez ½-1 tablet verilir. Tabletler tok karına alınmalıdır.
Dorsilon Tablet
Mefenoksalon 200mg, parasetamol 450 mg
Ambalaj: 20ve 60 tablet.
End.:Bel, sırtve boyun kaslarının spazmlı ağrılarında, lumbago ve siyatik nevraljisi,tortikolizde her türlü ağrılı kas spazmlarında, servikal veya lomberdiskopatiye veya spondilartroza bağlı sendromlarda, kas spazmlarıylabirlikte görülen romatizmal veya romatizma dışı ağrılarda, osteoartritve miyozitte, kırık, çıkık, burkulma, lif gerilme ve kopmalarında,strese bağlı ruhsal gerginlikle beraber görülen ağrılarda ve kastutulmalarında, aşırı beden faaliyetleri sonucu ortaya çıkankas ağrı, kramp ve spazmlarda, diş çekiminden sonraki ağrılı devrelerdekullanılır.
Kontr.E.:İlaca karşıaşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Mefenoksalon akutintermittent porfirili hastalarda kullanılmamalıdır. Epilepsilihastalarda konvülziyonlara yol açabilir.
Uyar.: Sedasyona ve baş dönmesine yolaçabildiğinden, ilacı kullanan hastaların araç kullanmamalarıönerilir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Tedavi süresince alkolkesinlikle kullanılmamalıdır. Kronik karaciğer hastalarındaeliminasyon süresi uzar.
Yan E.:Aç karnınaalındığında hafif bulantı yapabilir. Sedasyona yol açabilir. Dahaduyarlı kişilerde nadiren kusma, hafif baş dönmesi ve alerjik tabiattaderi döküntülerine raslanabilir. Söz konusu durumlar doz ayarlamasıile kısa sürede geçer. Kan rahatsızlıkları, agranülositoz, eozinofili,trombositopeni ve aplastik anemi bildirilmiştir. Hipotansiyon,taşikardi, kardiyak ritim bozuklukları görülebilir.
Etkileş.:MAO inhibitörleriylebirlikte kullanılmamalıdır. Antihistaminiklerin, barbitüratlarınve alkolün etkilerini potansiyalize eder.
Doz Önerisi: Büyüklerde 6-8 saatte bir 1-2 tablet alınır. 6-15yaş arasındaki çocuklara 6-8 saatte bir yarım tablet verilir. Tabletleryemeklerden sonra alınmalıdır.
Dostinex Tablet
Kabergolin
Ambalaj: 0.5 mgx2 ve 8 tablet.
End.:İdiyopatikveya hipofiz adenomuna bağlı hiperprolaktinemilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangibir ergot alkaloidine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pughskoru C ), karaciğer yetmezliğinin şiddetine göre dozun düşürülmesigerekmektedir. Ciddi kardiyovasküler hastalığı, Raynaud sendromu, peptik ülserya da gastrointestinal kanama ve özellikle de psikotik mental hastalığı olankişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Kan basıncını düşürdüğü bilinen diğerilaçlarla birlikte alındığında dikkatli kullanılmalıdır. Gebe kalmak isteyenkadınlar kabergolini bıraktıktan en az bir ay sonra gebeliği düşünmeliler.Laktasyonu önlediğinden, bebeklerini em-zirmek isteyen annelereverilmemelidir.
Yan E.:Başdönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ve abdominal ağrı bildirilmiş, ayrıca,seyrek olarak palpitasyonlar, epigastrik ağrı, uyku hali, epistaksis ve geçicihemianopsi gözlenmiştir. Vazospazm ve bacak krampları seyrek olarakbildirilmiştir.
Etkileş.:Uzunsüreli tedavide diğer ergot alkaloidleri ile birlikte kullanımı önerilmez.Prolaktin düşürücü etkisini azaltabilecek dopamin antagonisti etkinliği olanilaçlarla (fenotiyazinler, butirofenonlar, tioksantenler, metoklopramid)birlikte kullanılmamalıdır. Sistemik biyoyarlık ve advers etkilerartabileceğinden, makrolid antibiyotiklerle (örn. eritromisin) birliktekullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:DostinexTablet’in yiyeceklerle birlikteverilmesi tavsiye edilir. Laktasyon inhibisyonu sağlamak için, post-partum ilkgünde verilmelidir. Önerilen terapötik doz 1 mg olup, tek doz olarak verilir.Oluşmuş laktasyonun supresyonunu sağlamak için ise, önerilen terapötik dozajrejimi, iki gün (toplam doz 1 mg) süreyle her 12 saatte bir 0.25 mg’dir. Hiperprolaktinemikbozuklukların tedavisinde Dostinex için önerilen başlangıç dozu, bir hafta için toplam 0.5mg’dir. Bu doz, haftada bir defa tek doz olarak ya da haftada iki defa (örn.pazartesi ve perşembe) 0.25 mg olarak verilebilir.
Doxium Kapsül
Dobesilat kalsiyum
Ambalaj: 500 mgx30 ve 60 kapsül.
End.: Mikroanjiyopatide (özellikle diyabetik retinopatide);ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.Ayrıca tedaviye yardımcı olarak arteriovenöz kaynaklı sirkülasyonbozukluklarında, hemoroidal rahatsızlıklarda kullanılır.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: Gebelerde zorunlu olmadıkça,özellikle gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bazan miderahatsızlıkları, bulantı, ishal, deri döküntüsü gibi yan etkilergözlenmiştir.
Etkileş.: Kalsiyum dobesilatın diğerilaçlarla etkileşmesi olduğuna dair bir veri yoktur.
Doz Önerisi: Kapsüller açılmadan, yemekle birlikte 1 veya 3kapsül alınmalıdır. Doz ve tedavi süresi tedavi edilecek hastalığagöre hekim tarafından belirlenir.
Dramamine Ampul
Dimenhidrinat
Ambalaj: 50mg/1 mLx5 ampul.
Dramamine Tablet
Dimenhidrinat
Ambalaj: 50 mgx12 tablet.
End.:Deniztutması, uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs tutması, Menieresendromu, Labirentit (Aural vertigo, pozisyonel vertigo, epidemikvertigo, labirente ait rahatsızlık)’te endikedir.
Kontr.E.:Dimenhidrinatakarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve yenidoğanda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte kullanılmasınarisk/yarar değerlendirilerek karar verilir. Dimenhidrinat, anne sütüne düşükoranda da olsa geçer. Ayrıca dimenhidrinat anne sütünün azalmasınada yol açabilir. Emziren anneler ilacı kullanırken emzirmemelidir.Çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle yüksek dozlarıçocuklarda hallüsinasyon, konvülziyon ve ölüme yol açabilir. Hafif uykuhali meydana getirebileceğinden hastalara motorlu araç kullanmamalarıve dikkat gerektiren işlerde çalışmamaları önerilmelidir.
Yan E.:Uyku hali,sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk (özellikle çocuklarda),kulak çınlaması, halsizlik, baş dönmesi, görme bozukluğu, palpitasyon,ağız-burun ve boğazda kuruluk, zor ve ağrılı ürinasyon, iştahsızlık,deri döküntüleri, bronşiyal sekresyonda koyulaşma, epigastrik rahatsızlıkgörülebilir.
Etkileş.: Alkol, hipertansifler, antimuskarinikler,apomorfin, MAO inhibitörleri, ototoksik ilaçlar, SSS depresanlarıylabirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Dramamine Ampul: Anestezi öncesi ve sonrası 1 ampulve diğer hastalıklarda günlük doz 400 mg’yi geçmeyecek şekilde ihtiyacagöre uygulanır. Dramamine Tablet: Erişkinlerde her 4-6 saatte bir,1 veya 2 tablet, 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır.6-12 yaş çocuklarda her 6 saatte bir, ½ veya 1 tablet, 24 saatte toplam3 tabletten fazla alınmamalıdır; 2-6 yaş çocuklarda her 6-8 saattebir, ½ tablet, bir kerede ½ tabletten fazla, 24 saatte toplam 1.5 tablettenfazla alınmamalıdır. Yolculuktan 30 dakika önce alınmalıdır. Çocuklar tabletleri yutamazlarsa,tabletler ezilerek meyve suyu veya reçelle birlikte verilebilir.
Drapolene Pişik Kremi     GSK
Benzalkonyum klorür%0.01, setrimid %0.2, beyaz yumuşak parafin, lanolin, setil alkol
Ambalaj: 50 g, 100 g ve 200 g’lik tüp.
End.:Pişiğintedavisinde ve pişikten korunmak için bebek bakım hijyenine ek olarakkullanılır.
Kontr.E.: Benzalkonyum klorür, setrimid veya lanoline karşı aşırıduyarlı olduğu bilinen bebek ve yetişkinlerde kullanılmamalıdır. Alerjikaşırı duyarlık reaksiyonundan kuşkulanıldığında ilaç kesilmelidir.
Yan E.:Benzalkonyumklorür ya da setrimide aşırı duyarlığı olan kişilerde alerjik reaksiyonlarortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Bebeklerde pişik bölgesi her alt bezi değiştirilmesindeyıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır. Drapolene Krem kıvrım bölgelerine özel bir dikkat gösterilereksürülmelidir. Yetişkinlerde, etkilenen bölge (ya da ilaç uygulanacak bölge)yıkanmalı ve Drapolene uygulanmadan önce tamamen kurutulmalıdır. Düzenlirutin uygulama önerilmektedir.
Drisentin Kaplı Tablet
Dipiridamol
Ambalaj: 75mgx50 ve 90 kaplı tablet.
Eşdeğeri:Kardisentin Draje: 75 mgx50 draje (İlsan); Tromboliz Draje: 75 mgx50 draje (Koçak
End.:Kronik anginapektorisin uzun dönemli tedavisinde etkilidir. Ayrıca trombositlerinagregasyonunu önleyici etkisi dolayısıyla romatizmal kalp hastalığı,kapakçık protezleri ve diğer yüzeylerde trombus oluşmasının önlenmesindekullanılır.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur. Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Dipiridamol, akut anjinal ataklarıönlemede etkili değildir, fakat dipiridamol tedavisi sırasındaanjina pektoris nöbetleri azalır veya tamamen kaybolur. Aspirinlebirlikte kullanılmamalıdır. Aşırı dozda periferal vazodilatasyonyapabileceğinden hipotansiflerle birlikte kullanılmamalıdır.Hipotansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelerde kesin gereksinmedurumunda kullanılmalıdır. Süte geçer, emziren annelerde dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Özellikleyüksek dozlarda, gastrointestinal bozukluklarda baş ağrısı, bulantı,kusma, ciltte döküntü, hipotansiyon, vertigo ve bazan senkop gibiyan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Oral antikoagülanlarınve heparinin etkinliğini artırabilir. Antasitlerle birliktealındığında etkisi azalabilir.
Doz Önerisi: Ortalama doz günde 225-300 mg’dir (3-4 tablet). Tercihenyemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.
Dristan FilmTablet
Asetaminofen 325mg, klorfeniramin maleat 2 mg, fenilefrin HCI 5 mg
Ambalaj: 20 film tablet.
End.:Soğuk algınlığı,grip, sinüzit, saman nezlesi ya da diğer üst solunum yolu alerjilerinde,burun tıkanıklığı, aksırık, burun akıntısı, ateş, baş ağrısı ve hafifşiddetle seyreden ağrılar gibi çeşitli semptomlardan etkili birrahatlama sağlar.
Kontr.E.: Antihistaminiklere, parasetamol veya fenilefrinekarşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir. Bazı antidepresifilaçların (MAO inhibitörleri) bırakılmasının üzerinden 14 gün geçmedenkullanılmamalıdır.
Uyar.: Bu ilaç kullanılırken, alkollü içecekler almaktan,motorlu araçlar veya ağır makineler kullanmaktan sakınılmalıdır.Özellikleçocuklarda uyku hali ya da eksitabiliteye neden olabilir. Alkol,sedatifler ve trankilizanlar uyku hali etkisini artırabilirler.Astım, glokom, amfizem, kronik karaciğer rahatsızlığı, nefes darlığı,solunum zorluğu, hipertansiyon, diyabet, kalp ya da tiroid hastaları,prostat bezinin büyümesi nedeniyle idrara çıkmada zorluk çeken,antidepresif ya da yüksek tansiyon için ilaç kullanan hastalar builacı önerilen dozların üstünde kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Deridöküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinalbozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilitegörülebilir.
Etkileş.:Alkol,antidepresanlar, MAO inhibitörleri, antiepileptikler, barbitüratlar,antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptifler ve metoklopramid ilebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde her 4-6 saatte 1-2 tablet, 24 saatte12 tablet aşılmamalıdır. 6-12 yaş arası çocuklarda her 4-6 saattebir ½-1 tablet önerilir, 24 saatte 5 tablet aşılmamalıdır. 6 yaşındanküçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Drogryl Losyon
Difenhidramin HCl%1.67, çinko oksit %5.83
Ambalaj: 120g’lik şişe.
End.:Böceksokması, basit cilt tahrişlerine bağlı kaşıntı ve ağrının geçici olarak giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.MAO inhibitörü ilaç kullanan hastalarda difenhidramin kullanımıkontrendikedir.
Uyar.:Difenhidraminiçeren ürünler, hekim denetimi altında olmadıkça, su çiçeğinde kullanılmamalıdır.Isırgan otu tahrişi, güneş yanığı, kabarmış ve sulanmış lezyonlar, geniş vücutalanları üzerine uygulanmamalı, önerilenden daha sık kullanılmamalıdır. Yanmahissi, kızarıklık ve cilt döküntüleri oluştuğunda tedaviye son verilmelidir.
Yan E.:Topikalkullanılan antihistaminiklerin nadiren tip 1, daha sık olarak tipIV hipersensitivite reaksiyonlarına yol açtıkları bildirilmiştir.İlacın uygulandığı alanda ekzema, kaşıntı ve enflamasyon oluşur.Bu yan etkiler, ilaçla daha sonra karşılaşıldığında tekrarlar. Topikalantihistaminik uygulamasından sonra fotosensitivite reaksiyonlarıgörülebilir.
Doz Önerisi: Çocuklara ve yetişkinlere, avuç içine yeterlimiktar dökülerek deri üzerine günde 3-4 kez sürülür. Sürüldüğü yerdençıkarılmak istendiğinde su ile yıkanır.
Drovid FilmTabletDrogsan
Ofloksasin
Ambalaj: 200 mgx10 ve 20 film tablet.
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunumsistemi enfeksiyonları (bronşit), pnömoniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahilolmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genitalorganların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirginolarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasineduyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.:Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.
Uyar.: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.
Yan E.:Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Etkileş.:Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gören kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.
Doz Önerisi: KBB enfeksiyonları dahil olmak üzere solunumsistemi enfeksiyonlarında 12 saatte 1 tablet olmak üzere günde 2kez 200 mg. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 12 saatte 1 tabletolmak üzere günde 2 kez 200 mg. İntraabdominal enfeksiyonlarda 12saatte 1 tablet olmak üzere günde 2 kez 200 mg. Ürogenital sistemenfeksiyonlarında 12 saatte 1 tablet olmak üzere günde 2 kez 200mg. Neisseriagonorrhoeae’nin neden olduğu akut ve komplike olmayan üretralve servikal gonorede 400 mg’lik tek doz yeterli olmaktadır. Şiddetliya da komplike enfeksiyonlarda günlük doz, günde 2 kez 400 mg’ye kadaryükseltilebilir. Drovid Film Tablet aç karnına ya da yemeklerle birlikte bir miktarsıvı ile birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır. Tedavi süresi kişidekiklinik ve bakteriyolojik yanıta göre ayarlanmalıdır. Tedavi süresiakut enfeksiyonlarda ve olguların bir çoğunda 7-10 gündür. Komplikeolmayan üriner sistem enfeksiyonlarında 3 günlük tedavi yeterliolmaktadır.
Duact Kapsül
Akrivastin 8 mg,psödoefedrin HCl 60 mg
Ambalaj: 30kapsül.
End.:Alerjiknezle semptomlarının giderilmesinde endikedir.
Kontr.E.:Akrivastin,triprolidin veya psödoefedrine karşı aşırı duyarlı olduğubilinenlerde kontrendikedir. Ciddi hipertansiyon ya da ciddi koronerarter hastalarında kontrendikedir. Psödoefedrin ve MAO inhibitörlerininbirlikte kullanımı bazan kan basıncında artışa neden olabilir. Bunedenle, MAO inhibitörleri alan ya da önceki 2 hafta içinde almışolan hastalarda kontrendikedir. Belirgin böbrek yetmezliği olanhastalara verilmemelidir.
Uyar.: Hastaların çoğunda sersemlikve uyuklama hali görülmemektedir. Beklenen yararlar olası risklerdendaha fazla olduğu takdirde gebelikte kullanılmalıdır. Psödoefedrin anne sütüyle küçükmiktarlarda atılır. Bunun emzirilen bebekler üzerindeki etkisibilinmemektedir.
Yan E.:Uyuklamahali ve uyuşukluk, uyku bozukluğu ve nadiren halüsinasyonlar, iritasyonluve irritasyonsuz cilt döküntüleri, bazan üriner retansiyon görülebilir.
Etkileş.:Furazolidonile birlikte kullanılmaması gerekir. Dekonjestanlar, trisiklikantidepresanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlargibi diğer sempatomimetik ilaçlar veya sempatomimetik aminlerinkatabolizmasına müdahale eden MAO inhibitörleriyle birliktekullanımı bazan kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Sempatikaktiviteye müdahaleyle etki gösteren antihipertansif ilaçların(örn. bretilyum, betanidin, guanetidin, metildopa ve a ile b-adrenerjik blokerler) etkisiakrivastin/psödoefedrin kombinasyonu tarafından kısmen tersineçevrilebilir.
Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardagünde 3 kez 1 kapsül uygulanır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıylailgili bilgi yoktur.
Dulcaryl Efervesan Tablet
Sodyum siklamat 125mg, sodyum sakarin 12.5 mg
Ambalaj: 100 tablet.
Dulcaryl ¼ Doz Efervesan Tablet
Sodyum siklamat31.25 mg, sodyum sakarin 3.125 mg
Ambalaj: 100 ve 500 tablet.
End.:Diabetesmellitus, obezite tedavisi, düşük kalorili rejim uygulamalarındave düşük kalorili besin, tatlı ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılır.
Kontr.E.: Siklamat ve sakarine karşı alerjisi olanlarda,akut böbrek yetmezliği ve akut kalp yetmezliğinde kontrendikedir.
Uyar.: Konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği,hipertansiyon ve karaciğer sirozu gibi su ve tuz retansiyonu olanve tuzsuz rejim uygulayanlarda dikkatle kullanılmalı ve bileşimdekisodyum miktarı dikkate alınmalıdır.
Yan E.:Fazla miktardaalınırsa dışkıda yumuşama veya laksatif etki görülebilir. Nadirolarak fotosensibilite reaksiyonu bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral potasyummüstahzarları ve oral linkomisin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.Diüretiklerle birlikte kullanıldığında içindeki sodyum nedeniylediüretik etkiyi azaltabileceği dikkate alınmalıdır.
Doz Önerisi:Dulcaryl Efervesan Tablet: Her ½ tablet, 1 tatlı kaşığı tozşeker ya da 1 kesme şekerin sağladığı tatlılığı sağlar. Bu eşdeğerlikgöz önünde tutularak miktarı saptanır. Dulcaryl çözeltisi kaynatılmakla bozulmaz. Dulcaryl ¼ Doz Efervesan Tablet: 2 tablet Dulcaryl (¼ Doz) 1 tatlı kaşığı toz şeker ya da 1 kesme şekerin sağladığıtatlılığı sağlar. Dulcaryl çözeltisi kaynatılmakla bozulmaz. WHO tarafından(1982) sodyum siklamat için belirlenmiş olan kabul edilir günlük tüketimmiktarı vücut ağırlığının kg’si başına 10-12 mg’dir. Bu nedenle müstahzargünde kg başına 12 mg sodyum siklamat dozundan daha yüksek bir dozdakullanılmamalıdır. Sodyum sakarinin günlük dozu ise kg başına2.5-5 mg’yi aşmamalıdır.
Duobak Flakon IM
Ampisilin, sulbaktam
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125mg)x1 flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainçözücü :: 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokainçözücü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokain çözücü.
Duobak Flakon IM/IV
Ampisilin sodyum, sulbaktamsodyum
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 1 mL’lik çözücü :: 0.5 g(500 mg/250 mg)x1 flakon ve 1.8 mL’lik çözücü :: 1 g (1g/500 mg)x1 flakon ve 3.5 mL’lik çözücü.
Duobak Film Tablet
Sultamisilin
Ambalaj: 375 mgx10 tablet.
End.:Duyarlı bakterilerinetken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üstsolunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni, bronşit dahilolmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonlarıve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, gonokok enfeksiyonları,abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonuihtimali olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidensiniazaltmak üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatifsepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryenameliyatı sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.
Kontr.E.: Özgeçmişlerinde herhangi bir penisiline karşı alerjikreaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi, hatta bazanfatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir. Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Böbrekyetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanım güvenirliğihenüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam veampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilin verildiğinde dikkatedilmelidir.
Yan E.: En sık görülen yan etkidiyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, karınağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir.Deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon,yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikleintramusküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyonmeydana gelebilir.
Etkileş.: Allopurinol ve ampisilinin birliktekullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalaragöre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi:Duobak Flakon: Böbrek fonksiyonları normal yetişkinlerde olağangünlük doz 1.5 g (1 g ampisilin+0.5 g sulbaktam) ile 12 g arasında değişir.Sulbaktamın günlük maksimum dozu 4 g’dir. Hafif enfeksiyonlardagünlük toplam doz 1.5 g-3 g’dir. Orta şiddetlilerde günlük toplam doz3 g-6 g’dir. Ağır enfeksiyonlarda günlük toplam doz 6 g-12 g olarak uygulanır.Günlük toplam doz 3 eşit porsiyona bölünerek, her 8 saatte bir uygulanır.Şiddetli olmayan enfeksiyonlarda günlük total dozun 2 eşit miktarabölünerek, 12 saatte bir uygulanması da mümkündür. Çocuklar ve bebeklerdegünlük toplam doz, çocuğun vücut ağırlığının herbir kilosu için 150mg Duobak (100 mg ampisilin+50 mg sulbaktam)olarak hesaplanır. Çocuklarda da günlük toplam doz miktarı 3 eşitporsiyona bölünerek her 8 saatte bir uygulanır. Duobak uygulamasınaateş düştükten sonra en az 48 saat süreyle devam edilmelidir. Normal bir tedavi kürü 5-14 günarasında değişir. Gerekli görüldüğünde bu süre uzatılabilir ve/veyatedaviye ayrıca ampisilin eklenebilir. Duobak FilmTablet: Aç ya da tokkarnına alınabilir. Erişkinler ve 12 yaşından büyük (30 kg’den ağır) çocuklariçin tavsiye edilen doz günde iki kez 375-750 mg’dir. 12 yaşından küçük (30 kg’den daha hafif) çocuklarda doz 25-50 mg/kg/gün’ dür. Enfeksiyonun şiddetine vehastanın durumuna göre, hekim gerek gördüğünde bu dozları yükseltebilir. Günlüktoplam doz 2 eşit doza bölünerek, 12 saat arayla alınmalıdır. Tedaviye,hastanın ateşi düştükten ve semptomlar kaybolduktan sonra 48 saat daha devamedilmelidir. Geneldetedavi süresi 5-14 gündür. Hemolitik streptokok’ların neden olduğu akut eklemromatizması ve glomerülonefritte en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
Duobaktam Flakon IM
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125mg)x1 flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainçözücü :: 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokainçözücü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokain çözücü.
Eşdeğeri:AlfasidFlakon: 250 mgx1 flakon, 500 mgx1flakon, 1 gx1 flakon (Fako); Ampisid Duobaktam Flakon IM/IV
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125mg)x1 flakon ve 1 mL’lik çözücü :: 0.5 g(500 mg/250 mg)x1 flakon ve 2 mL’lik çözücü :: 1 g (1g/500 mg)x1 flakon ve 4 mL’lik çözücü.
Duobaktam FilmTablet
Sultamisilin
Ambalaj: 375 mgx10 tablet :: 750 mgx10 tablet.
Duobaktam Oral Süspansiyon
Sultamisilin
Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe.
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.
Etkileş.:Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi:DuobaktamFlakon: Duobaktam IM sadeceIM yoldan, gluteus gibi büyük kas kitlelerine derin olarak yapılmalı,IV yoldan kesinlikle uygulanmamalıdır. Duobaktam IM/IV ise IMveya IV yoldan uygulanabilir. IV uygulamada verilecek doz, sulandırıldıktansonra çok yavaş olarak (10-15 dakikada) damar içine verilir. Erişkinlerdegünlük ampisilin/sulbaktam dozu 1.5 g (1 g ampisilin+500 mg sulbaktam)ile 12 g (8 g ampisilin+4 g sulbaktam) arasındadır. Günlük dozlar eşit dozlara bölünerek6-8 saatte bir uygulanır. Maksimumsulbaktam dozu günde 4 g’dir. Hafif enfeksiyonlarda günlük dozlar 12 saatlikaralarla uygulanabilir. Çocuklar, bebekler ve yenidoğanlarda enfeksiyonlarınçoğu için toplam günlük doz 150 mg/kg/gün’dür (100 mg/kg ampisilin+50mg/kg sulbaktam). Toplam günlük doz eşit dozlara bölünerek 6-8 saattebir uygulanır. Yenidoğanlarda özellikle prematürelerde, dozlar12 saatte bir verilir. Tedaviye, genellikle ateşin düşmesinden yada belirtilerin kaybolmasından 48 saat sonrasına kadar devam edilmelidir.Normal tedavisüresi 5-15 gündür. Hastalığın ciddi olduğu durumlarda tedavi süresiuzatılabilir ya da ek ampisilin dozları katılabilir. Ameliyat enfeksiyonlarıprofilaksisinde, anestezi başlangıcında 1.5-3 g Duobaktam uygulanır. Bu doz, 6-8 saat sonratekrarlanır. Tedavi kürü gerekmiyorsa, ameliyatların çoğu içinprofilaktik uygulama 24 saatte son bulur. Duobaktam Süspansiyon/Tablet: Erişkinlere ve 30 kg’nin üzerindeki çocuklaragünde iki kez 375 mg-750 mg verilir. Tedaviye, genellikle ateşin düşmesindenya da belirtilerin kaybolmasından 48 saat sonrasına kadar devamedilmelidir. Normal tedavi süresi 5-14 gündür. Hastalığın ciddi olduğu durumlardatedavi süresi uzatılabilir ya da ek ampisilin dozları katılabilir.Akut eklem romatizması ve glomerülonefrit komplikasyonunu önlemekamacıyla, hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonların tedavisindeen az 10 gün süreyle devam edilmesi gereklidi
Duocid Flakon IM
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 250 mg (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 0.8 mL’lik ‰5 lidokainçözücü::500 mg (500mg/250 mg)x1 flakon ve 1.6 mL’lik ‰5 lidokain çözücü :: 1 g (1g/500 mg)x1 flakon ve 3.2 mL’lik ‰5 lidokain çözücü.
Duocid Flakon IM/IV
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 250 mg (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 0.8 mL’lik çözücü :: 500 mg(500 mg/250 mg)x1 flakon ve 1.6 mL’lik çözücü :: 1 g (1g/500 mg)x1 flakon ve 3.2 mL’lik çözücü.
Duocid FilmTablet
Sultamisilin
Ambalaj: 375mgx10 tablet.
Duocid Oral Süspansiyon
Sultamisilin
Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe.
Eşdeğeri:AlfasidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Fako); Ampisid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Mustafa Nevzat); CombicidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Bilim); Duobaktam Oral Süspansiyon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Eczacıbaşı); NobecidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Nobel); Sulcid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (İ.E.Ulagay); SultamatOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Atabay); Sultasid Oral Süspansiyon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Toprak); SultibacOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Biofarma
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.
Etkileş.:Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi: Duocid Flakon: Olağan günlük dozları 1.5 g (1 g.ampisilin+500 mg sulbaktama tekabül eden 1 flakon Duocid 1 g) ile 12 g’dir (8000 mg ampisilin+4000mg sulbaktama tekabül eden 8 flakon Duocid 1 g) Sulbaktamın günlük maksimumdozu 4 g’dir. Günlük Duocid dozları genellikle 6-8 saatlik aralara bölünerekverilir. Şiddetli olmayan enfeksiyonlar 12 saatte bir uygulamaile tedavi edilebilir. Hafif şiddette enfeksiyonlarda 1.5-3 g (1-2g amp.+0.5-1 g sulb.), orta şiddette enfeksiyonlarda 6 g’ye kadar (4 gamp. 2 g sulb.), şiddetli enfeksiyonlarda 12 g’ye kadar (8 g amp.+4 gsulb.). Çocuklar, bebekler ve yeni doğanlarda enfeksiyonların çoğuiçin dozaj 150 mg/kg/gün (100 mg/kg ampisilin ve 50 mg/kg sulbaktama tekabüleder)’dür. Ampisilinin alışılmış uygulamasına uygun olarak çocuklar,bebekler ve yenidoğanlarda dozlar genellikle 6-8 saatte bir olmalıdır.Yenidoğanlarda (özellikle erken doğmuşlarda) yaşamın ilk haftasındaönerilen doz, 12 saatte bir bölünmüş dozlar halinde 75 mg/kg/gün’dür(25 mg/kg/gün sulbaktam ve 50 mg/kg/gün ampisiline karşılık gelir). Tedavi,genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya ve diğer anormal belirtilerkaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ile 14 günuygulanır. Duocid Süspansiyon/Tablet: Erişkinlerde önerilen sultamisilindozu ( yaşlı hastalar dahil ) günde iki kere 375-750 mg’dir. 30 kg’den hafifçocuklardaki enfeksiyonların çoğunluğunda, enfeksiyonun ciddiyetineve hekimin takdirine bağlı olarak dozaj, iki doza bölmek suretiyle25-50 mg/kg/gün sultamisilindir. 30 kg ve üstündeki çocuklara erişkindozu verilmelidir. Erişkinlerde ve çocuklarda tedavi, genellikleateş düştükten ve anormal belirtiler kaybolduktan 48 saat sonrayakadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ile 14 gün süreyle uygulanırfakat gerekirse tedavi süresi uzatılabilir. Komplikasyonsuz gonoredesultamisilin 2.25 g’lik (6 tane 375 mg tablet) tek doz halinde verilir.Sulbaktam ve ampisilinin konsantrasyonlarını uzatmak amacıyla1.0 g probenesid beraberce uygulanmalıdır. Akut eklem romatizmasıve glomerulonefriti önlemek amacıyla hemolitik streptokoklarabağlı her türlü enfeksiyonun tedavisine en az 10 gün süreyle devamedilmesi önerilir.
Duoderm Solüsyon
Salisilik asit0.167 g, laktik asit 0.167 g/g
Ambalaj: 15gramlık cam şişe, uygulama fırçasıyla birlikte.
End.: Nasır ve siğil tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Dolaşım bozukluğu olan kişilerdeve şeker hastalarında kullanılmamalıdır. Vücuttaki benlere vetüy üremiş siğillere uygulanmamalıdır.
Uyar.: Siğilin veya nasırın etrafındakinormal deri ile temasından sakınılmalıdır. Kullanım süresi içindeaşırı irritasyon görülürse kullanıma ara verilmelidir Gözlerleve mukozalarla temasından sakınılmalıdır.
Yan E.: Siğilin veya nasırın etrafındakinormal deriyle temas ettiğinde lokal irritasyon görülebilir. Sadecesiğilin veya nasırın olduğu bölgeye uygulanarak veya kullanımakısa bir süre ara verilerek irritasyon kontrol altına alınabilir.
Doz Önerisi:Duoderm uygulanmadan önce siğilli veya nasırlı bölgeen az 5 dakika süreyle sıcak suda tutulmalı, temiz bir havluyla iyicekurulanmalıdır. Siğil tedavisinde: Siğilin çevresindeki normal deriyle temas ettirmeden,günde bir kez ince tabaka halinde siğilin üzerine uygulanır. Uygulamaalanı istenirse flasterle kapatılabilir. Klinik açıdan gözle görülebilirbir iyileşme 2 ile 4 hafta sonra, siğilde küçülme ise 6 ile 12 haftasonra gözlenir. Nasır tedavisinde: Nasırlı bölgenin kuru ve temiz olmasına dikkatedilmelidir. Duoderm nasırlı bölgeye ince bir tabaka halinde sürülürve kuruması beklenir. Nasır rahatlıkla sökülünceye kadar, uygulamayagünde 2 kez olmak üzere devam edilir.
Duovel FilmTablet
Famotidin
Ambalaj: 20 mgx60 tablet :: 40 mgx30 ve 60 tablet.
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta geceyatmadan önce 40 mg’lik tablet 4-8 hafta ve daha sonra 20 mg’lik tablet6 ay süreyle kullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadanönce 4-6 hafta kullanılan 40 mg’dir. Zollinger-Ellison sendromundabaşlangıçta 4×20 mg ve daha sonra arttırılan dozlar kullanılır.
Duovisc Viskoelastik Sistem  Alcon
Ambalaj: Duovisc Viskoelastik Sistem; 0.40 mL Provisc / 0.35mL Viscoat ve 0.55 mL Provisc/ 0.50 mL Viscoat’tan oluşan iki ayrı kombinasyon halinde bulunan tekkullanımlık cam şırıngalarda sunulmaktadır. Hem Viscoat ve hemde Provisc şırıngalar iki adet 27 gauge’lık künt tip kanül ve Viscoat ilekombine kullanılmak için kanül-kilit halkası ile birlikte tek blister ambalajdabulunmaktadır.
End.:DuoviscViskoelastik Sistem, bir katarakt operasyonusırasında iki ayrı viskoelastik materyale özel görevler oluşturması için ayrıayrı veya ardışık olarak kullanılabileceği farklı fiziko-kimyasal özelliklervermek üzere tasarlanmıştır. Viskoelastik seçimi, söz konusu cerrahi görevperformansının kolaylaştırılması için her birisinin farklı kapasitelerininanlaşılması esasına dayandırılmaktadır.
Uyar.: Ürün ambalajında bulunan Viscoat Viskoelastik Materyal, Provisc ViskoelastikMateryal ve steril kanülleri sadece tekkullanımlıktır. Viskoelastik solüsyonların göz içi basıncını artırıcı etkisibulunduğundan risk altında bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Oftalmik operasyonlar sırasında, her iki preparatgerektiği gibi kullanılır.
Duphalac Şurup
Laktuloz
Ambalaj: 670 mg/mLx250 mL’lik şişe.
Eşdeğeri:Lactulac Şurup: 670mg/mLx250 mL (Koçak); Laevolac Şurup:670 mg/mLx250 mL (İ.E.Ulagay); OsmolakSolüsyon: 670mg/mLx250 mL (Biofarma
End.:Laksatifolarak erişkin ve çocuklarda görülen kronik konstipasyon ile gebeliktegörülen konstipasyonlarda; bağırsaktaki detoksifiyan özelliğindenötürü kronik portal-sistemik ensefalopatide (hepatik prekoma vekoma) ve gaita kıvamının yumuşak olmasının istendiği durumlarda(hemoroid, kolon ya da anüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)kullanılır.
Kontr.E.:Gastrointestinalobstrüksiyon, galaktozemi, laktoz intoleransı durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Laktulozun 15 mL’si 1.7 gram galaktoz ve 1 gram laktoziçerir. Diyabetliler ve galaktozsuz diyet uygulayanlarda dikkatedilmelidir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.
Yan E.:Tedavininilk birkaç gününde şişkinlik hissi oluşabilir. Önerilenden yüksekdozlarda kullanıldığında karın ağrısı ve ishal görülebilir.
Etkileş.: Laktülozun kolon pH değerinidüşürmesi nedeniyle, salınımı kolon pH’ına bağlı olan ilaçların(5-ASA içeren bazı preparatlar) inaktivasyonuna neden olabilir.
Doz Önerisi:Konstipasyonda ve gaita kıvamının yumuşak olmasınınistendiği durumlarda doz: Erişkinlerde tedaviye günde 15-45 mL ile başlanarak,alınan yanıta göre 15-25 mL’lik dozlarla devam edilmesi önerilir.7-14 yaş arası çocuklarda tedaviye günde 25 mL ile başlanarak, alınanyanıta göre 10-15 mL’lik dozlarla devam edilmesi önerilir. 1-6 yaşarası çocuklarda, tedaviye günde 5-10 mL ile başlanarak, alınan yanıtagöre 5-10 mL’lik dozlarla devam edilmesi önerilir. Bebeklerde isebaşlangıç ve sürek dozları 5 mL’dir. Hepatik koma ve prekomadadoz: Başlangıçdozu olarak günde 3 kez 30-50 mL ile başlanır. Sürek dozu, günde en fazla2-3 kez yumuşak bir defekasyon sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Duphaston Tablet
Didrogesteron
Ambalaj: 10 mgx20tablet.
End.:Endojenprogesteron eksikliğinde kullanılır. Kısırlık, itiyadi düşükler,dismenore, endometrioz, adet düzensizlikleri, düşük tehdidi, sekonderamenore ve fonksiyonel kanamalarda endikedir.
Yan E.:Gastrointestinalsistem şikayetleri görülebilir. İtiyadi düşükler ve düşük tehdidindeabortusun farkına varılmamasına ve ölü fetusun gereksiz yere uterustakalmasına neden olabilir.
Doz Önerisi: Kısırlıkta, adetin 14.-25. günleri arasında günde2x5 mg (tedavi süresi en az peşpeşe olan 6 siklustur) düşük tehdidinde,başlangıçta 40 mg daha sonra her 8 saatte bir 5-10 mg (tedavi süresi1 haftadır) itiyadi düşükte, siklusun 14 – 24 günlerinde günde 2kez 5 mg ve ilkahtan sonra hergün (tedavi süresi gebeliğin 20 haftasınakadardır); dismenorede siklusun 5.-25. günleri arasında günde 2kez 5-10 mg; endometriyozda, siklusun 25. günleri arasında günde2-3 kez 5-10 mg; adet düzensizliklerinde adetin başlamasını izleyen11.-25. günler arası günde 2 kez 5 mg; amenorede siklusun 1.-25. günlerindegünde 2 kez 5 mg uygulanır.
Durapan Tablet
Parasetamol
Ambalaj:500 mgx20 tablet.
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilikasite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.
Kontr.E.:İleri derecedeböbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.Parasetamole aşırı duyarlığı olanlarda ve daha önce anemisi olanlardakullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Parasetamolün 20 gramdan fazlaalınmasında fatal risk vardır. Aktif alkolizm, viral hepatit, karaciğerhastalığı ve ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatlekullanılmalıdır. Kronik alkoliklerde terapötik dozları takibenhepatotoksisite ve karaciğer yetmezliği gelişir. Kronik alkolbağımlılarında güvenli doz saptanamadığından, günde 2 g veya dahadüşük dozlar önerilir. Alışılmış terapötik dozlarda kısa süreliolmak şartıyla gebeliğin tüm dönemlerinde kullanılabilir. Yüksekdozlarda devamlı kullanımı annede anemiye, yeni doğan bebekte isefatal böbrek hastalığına neden olabilir.
Yan E.:Derideprüritik makülopapüler döküntüler, ürtiker, methemoglobinemive bazı gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Barbitüratlarve diğer antikonvülzanlar, kloramfenikol, desipramin, doksorubisin,mide boşalma süresini etkileyen ilaçlar ve uzun süreli tedavilerdeantikoagülan ilaçlarla etkileşme olasılığı vardır. Alkol parasetamolünhepatotoksik etkisini artıracağından birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günlük doz 3-4×1-2 ve çocuklarda3-4x¼-½ tablettir. Maksimum erişkin dozu 4 g ve çocuk dozu 1.2 g’dir.
Duraprox Film Tablet
Oksaprozin
Ambalaj: 600 mgx30 tablet.
End.:Romatoidartrit ve osteoartrit tedavisinde endikedir.
K.End.:Oksaprozineaşırı duyarlılığı olanlara, Aspirin ya da diğer non steroidal antienflamatuvarilaçların verilmesinden sonra astmatik sendrom, rinit, ürtiker, anjiyoödem veyabronşiyal spazm gibi allerjik reaksiyonlar gelişmiş hastalara; aktifgastroduedonal ülseri ya da gastrointestinal kanaması olan hastalara; gebe veemziren kadınlarda  ve 16 yaşından küçükçocuklara verilmemelidir.
Uyar.:Gastrointestinalülser ve kanama hikayesi olanlarda, böbrek yetmezliği olanlarda, kankoagülasyonu bozukluğu olan kişilede, karaciğer rahatsızlıkları (örn. karaciğersirozu)olanlarda, hipertansiyonlu ve/veya obez hastalarda, bronşiyal astımgeçirmiş ya da geçirmekte olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Anafilaksi, allerjik reaksiyonlar ve serum hastalığı gibiaşırı duyarlılık reaksiyonları, titreme, terleme, ateş,
Etkileş.: Antikoagülanlar veya trombosit agregasyon inhibitörlerikullananlara oksaprozin dikkatli verilmelidir. Yan etki riskinde artışa nedenolacağından, diğer nonsteroidallerle birlikte kullanılmaları önerilmez. Genelolarak nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla diüretikler, b-blokerler veyaACE inhibitörleri arasında etkileşme oluşabilir. Non steroidalantienflamatuvarlar grup olarak lityum pik konsantrasyonunda bir artışa vedolayısıyla advers olaylarda artışa neden olabilir. Metotreksat tedavisindensonra 24 saat içinde oksaprozin kullanımı, metotreksat düzeylerinde artışa vedaha fazla toksisiteye neden olabilir.
Doz Önerisi: Günde bir veya iki kere, yemek sırasında veya sonrasındaalınmalıdır. Romatoidartritte genel doz günde bir kez 1200 mg’dir. Osteoartrit te günde bir kez,600-1200 mg arasında gerekli doz uygulanır. Yetişkin doz planı yaşlılarda dakullanılabilir; fakat daima en düşük dozaj kullanımı tercih edilmelidir.
Duratears Lubrikant Pomad
Mineral yağ 30 mg,susuz sıvı lanolin 30 mg, beyaz vazelin km/g
Ambalaj: 3.5 g’lik özel tüp.
End.:Geceleriyapay gözyaşı damlatılmasının uygun olmadığı koşullarda gözü nemli ve konforlubiçimde tutabilmek için kullanılır.
Kontr.E.:İçerdiğimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olan olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Herhangi bir irritasyonun süregelmesi veya artmasıhalinde, uygulama kesilmelidir. Gebe kadınlarda çalışılmamıştır ve gebeliktesadece hekim önerisiyle fetüse potensiyel riski olmadan anneye haklı faydasağlayıcı durumlarda kullanılmalıdır. DuratearsPomad kullanan emziren annelerin bebeklerinde herhangibir yan etki rapor edilmemiştir. DuratearsPomad’ın anne sütüne geçmediği bilinmesine rağmen,emziren annelerde verilirken önlem alınmalıdır. Göz pomatları geçici olarakgörüşü engelleyebilir.
Doz Önerisi: Göze veya gözlere gerektiğince uygulanır.
Duricef Kapsül
Sefadroksil monohidrat
Ambalaj: 500 mgx14 kapsül.
Duricef Süspansiyon
Sefadroksil monohidrat
Ambalaj: 250 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları:Tonsillit, farenjit, sinüzit, otitis media, bronşit, pnömoni, akciğerabsesi, ampiyem ve plörezi. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Fronküloz,abseler, selülit, lenfanjit, dekübitus ülserleri, mastit ve erizipel.Ürogenital sistem enfeksiyonları: Sistit, piyelonefrit, adneksit,endometrit ve prostatit. Diğer enfeksiyonlar: Osteomiyelit, septikartrit, peritonit ve puerperal sepsisin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.Sefalosporingrubu antibiyotiklere aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlere aşırı duyarlıoldukları bilinenlerde sefalosporin antibiyotikler ihtiyatla kullanılmalıdır.Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikdöneminde ancak gerekli olduğu zaman kullanılmalıdır. Emzirenannelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Tedavi süresince psödomembranöz kolitis belirtilerine raslanabilir. Bulantı vekusma çok seyrek olarak görülür. İlacın gıdalarla beraber alınmasıbu yakınmaları azaltabilir. Bazı hallerde diyare görülebilir.Alerjik etkiler (deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker ve anjiyoödem)görülebilir.
Etkileş.:Alkol, kolistin,oral antikoagülanlar ve aminoglikozidlerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Oral yoldan gıdalarla birlikte, gıdalardan etkilenmedenverilebilir. Büyükler ve 40 kg’nin üstündeki çocuklarda grup A b-hemolitik streptokokların nedenolduğu farenjit ve tonsilit enfeksiyonlarında günde 1 kez 1 g’liktek doz veya eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla (2×500 mg) en az10 gün süreyle verilmelidir. Diğer üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarındaorta dereceli enfeksiyonlarda genellikle 1 g’lik doz eşit dozlarabölünerek verilir (500 mg her 12 saatte). Daha ciddi enfeksiyonlardagünde 2 g’lik doz iki eşit bölümde verilir (1 g her 12 saatte). Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında genellikle günde 1 g’lik tek dozuygulanır veya eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla (500 mg her12 saatte) verilir. Komplike olmayan alt üriner sistem enfeksiyonlarında (sistit) günde 1-2 g’lik dozlartek olarak veya eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla verilir.Diğer ürogenital sistem enfeksiyonlarında günde 2 g’lik dozlar eşitbölümlerde 12 saatlik aralıklarla verilir (1 g her 12 saatte bir).40 kg’ninaltındaki çocuklar için önerilen günlük doz kg başına 25-50 mg’likdozlar eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla veya tek dozla verilebilir.A grubu b-hemolitik streptokokların nedenolduğu enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.
Durisal Süspansiyon
Nifuroksazid
Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.
End.:İnvazivolmayan bakteriyel kökenli akut diyare tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Nitrofurantürevlerine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında,prematüre ve yenidoğanlarda (0-1 ay) kontrendikedir.
Uyar.: Kanamalı ve pürülan, invaziv, enfektif diyarede,sistemik etkisi güçlü antibakteriyel maddeler kullanılmalıdır.Gebelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadirenallerjik reaksiyonlar görülebilir.
Etkileş.: Herhangi bir geçimsizlik veya etkileşme görülmemiştir.
Doz Önerisi: 1-12 aylık bebeklerde günde 300 mg olmak üzere 1-3 kez ½ölçek; çocuklarda 600 mg olmak üzere 3 kez 1’er ölçek; büyüklerde 800 mg olmaküzere 4 kez 1’er ölçek önerilir. Tedaviye en fazla 7 gün devam edilmelidir.
Durogesic Transdermal Flaster
Fentanil
Ambalaj: 25 µg/saat: 2.5 mgfentanil içeren 10 cm2’lik 5 flaster Ambalaj: 50 µg/saat: 5 mg fentaniliçeren 20 cm2’lik 5 flaster Ambalaj:75 µg/saat:7.5 mg fentanil içeren 30 cm2’lik 5flaster Ambalaj: 100 µg/saat: 10 mg fentaniliçeren 40 cm2’lik 5 flaster içeren şase.
End.:Narkotikanaljezi gerektiren kronik veya şiddetli ağrıların tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Fentanilekarşı aşırı duyarlığı olan olgularda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Transdermalfentanil, kısa dönemli kullanımda doz titrasyonu mümkün olmadığındanve ciddi veya yaşamı tehdit edici hipovantilasyonla sonuçlanabileceğindenakut veya ameliyat sonrası ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır. Kontrolsüz fentanil salınımınayol açabileceğinden, müstahzar kesilerek ya da parçalanarak kullanılmamalıve zarar verilmemelidir. Hekim kararıyla potansiyel yararlarıolası zararlarına üstün gelmedikçe, transdermal fentanil gebe kadınlardakullanılmamalıdır. Fentanil anne sütüne geçer, emziren kadınlardakullanımı önerilmez. Araba veya makine kullanmak gibi işler içingerekli mental ve/veya fiziksel yeterliliği azaltabilir.
Yan E.:En ciddiadvers etkisi hipovantilasyondur. Görülebilen diğer advers etkiler:Bulantı, kusma, kabızlık, hipotansiyon, bradikardi, dalgınlık,baş ağrısı, konfüzyon, halüsinasyon, öfori, kaşıntı, terleme ve idrarçıkarmada zorluk. Kızarık, eritem ve şiddetli kaşıntı gibi ciltilişkili yan etkilere raslanmıştır. Başka bir narkotik analjeziktentransdermal fentanil tedavisine dönen bazı hastalarda opioid semptomlar(bulantı, kusma, ishal, anksiyete ve titreme) görülebilir.
Etkileş.:Narkotikler,sedatif ve hipnotikler, genel anestetikler, fenotiyazinler, trankilizanlar,iskelet kas gevşeticiler ile sedasyon oluşturucu antihistaminiklerve alkollü içecekler gibi diğer santral sinir sistemi depresanlarıile beraber kullanıldığında ek depresan etkiler oluşturabilir; yetersizventilasyon, düşük tansiyon ve derin sedasyon veya koma görülebilir.Oral ritonavir IV fentanil klirensini üçte iki azaltmıştır. Ritonavirintransdermal fentanille birlikte kullanımı fentanil plazma konsantrasyonlarındaartışla sonuçlanabilir. Hasta yakından gözlemlenmedikçe ritonavirile transdermal fentanilin birlikte kullanımı önerilmez.
Doz Önerisi: Doz hastanın durumuna göre kişisel olarak ayarlanmalıve uygulamadan sonra düzenli aralıklarla tekrar gözden geçirilmelidir.
Duspatalin Draje
Mebeverin HCI
Ambalaj: 100mgx50 draje.
Duspatalin Likit
Mebeverin HCI 10mg/ml
Ambalaj: 250mL’lik şişe; 5, 10 ve 15 mL’lik dereceli ölçeğiyle birlikte.
End.:Spastik kolonsendromu ve primer irritabl kolon sendromu gibi kolon fonksiyonelbozukluklarında ve rejyonal enterit (Crohn hastalığı), abdominalağrılar, divertikülöz ve divertikülit, safra kesesi hastalıkları,mide ve duodenum ülserleri, sindirim yolunun spesifik veya spesifikolmayan iltihapları (enterit, dizanteri gibi) gibi sekonder kolonsendromunda endikedir.
Kontr.E.:Bilinenkontrendikasyonu yoktur.
Uyar.:Gebeliksırasında dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Terapötikdozlarda yan etkisi yoktur.
Doz Önerisi: Duspatalin Draje: Yaşlılarda, yetişkinlerde ve 10 yaşından büyükçocuklarda günde 3-4 kez 1 draje yemeklerden 20 dakika önce alınmalıdır.Birkaç hafta içinde istenilen etki görüldüğünde doz yavaş yavaşazaltılmalıdır.Duspatalin Likit: 3 yaşındaki çocuklara günde 3kez 2.5 mL (3×25 mg), 4-8 yaş arası çocuklara günde 3 kez 5 mL (3×50 mg),9-10 yaş arası çocuklara günde 3 kez 10 mL (3×100 mg), 10 yaş üstü çocuklarve yetişkinlere günde 3 kez 15 mL (3×150 mg) önerilir.
Duspaverin Draje
Mebeverin HCI
Ambalaj: 100mgx30 ve 50 draje.
End.:Spastik kolonsendromu ve primer irritabl kolon sendromu gibi kolon fonksiyonel bozukluklarındave rejyonal enterit (Crohn hastalığı), abdominal ağrılar, divertikülözve divertikülit, safra kesesi hastalıkları, mide ve duodenum ülserleri,sindirim yolunun spesifik veya spesifik olmayan iltihapları (enterit,dizanteri gibi) gibi sekonder kolon sendromunda endikedir.
Kontr.E.:Bilinenkontrendikasyonu yoktur.
Uyar.:Gebeliksırasında dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Terapötikdozlarda yan etkisi yoktur.
Doz Önerisi: Yaşlılarda, yetişkinlerde ve 10 yaşından büyükçocuklarda günde 3-4 kez 1 draje yemeklerden 20 dakika önce alınmalıdır.Birkaç hafta içinde istenilen etki görüldüğünde doz yavaş yavaşazaltılmalıdır.
Dynabac Enterik Kaplı Tablet
Diritromisin
Ambalaj: 250 mgx10 enterik kaplı tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmalar tarafından meydana getirilen, kronik bronşitin akutalevlenmeleri, akut bronşite bağlı olarak gelişen sekonder bakteriyelenfeksiyonlar, toplumda edinilmiş pnömoniler, farenjit ve tonsillit olgularıgibi alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Diritromisineve diğer makrolid antibiyotiklere karşı duyarlı kişilerde kullanılmasıkontrendikedir.
Uyar.:Antibiyotiklerve bu arada diritromisin, daha önce herhangi bir alerji ve özellikle de ilaçalerjisi gelişmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diritromisininbebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda etkinlik ve güvenirliği henüzsaptanmamıştır. Gebelerde sadece, açıkça gereksinim duyulduğu takdirdekullanılmalıdır. Bebeğini emziren annelerdeki kullanım sırasında dikkatliolmak gerekir. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde dozajın azaltılması ya da dozaralığının uzatılması düşünülmelidir.
Yan E.: En sık görülen yan etkiler, karın ağrısı, ishal, bulantı,kusma, dispepsi, gaz şikayetleri ve iştahsızlıktır. Ayrıca asteni, deridöküntüleri, ürtiker ve kaşıntı dahil aşırı duyarlık reaksiyonları, başağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk ve vajinal kandidiyazis/vajinitbildirilmiştir.
Etkileş.:Alüminyumve magnezyum içeren antasitlerle birlikte kullanıldığında emilim düzeylerindehafif değişiklikler oluşmaktadır. (Antasitlerden önce alındığında emilimiazalmakta, antasitlerden sonra alındığında ise hafifçe artmaktadır). H2reseptör antagonistlerinden hemen sonra verildiğinde diritromisin emilimihafifçe artmaktadır.
Doz Önerisi: Yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içindealınmalıdır. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bir bütün olarak yutulmalıdır.Erişkinlerde tüm endikasyonlarda günde 1 kez 500 mg şeklinde kullanılır.
Dynacirc SRO Kapsül
İsradipin
Ambalaj: 5 mgx30 kapsül.
End.:Hipertansiyontedavilerinde endikedir.
Kontr.E.:İsradipinekarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Tedavi sırasında eğer, hastalarda tanısı konmuşveya kuvvetle şüphe edilen “hasta sinüs” sendromu söz konusuysa vepacemaker uygulanmamışsa, sistolik kan basıncı düşükse dikkatliolunmalıdır. İleri derecede aort stenozu olan hastalara dihidropirintürevlerinin verilmesi durumunda çok dikkatli olunmalıdır. Gebelerdekullanılması önerilmemektedir. Tedavi altındaki annelerin emzirmemeleriönerilir.
Yan E.:Baş ağrısı,sersemlik hissi, al basması, taşikardi, palpitasyon, lokalize, periferiködem, hipotansiyon, yorgunluk, sindirim şikayetleri, deri döküntüleri,serum transaminaz düzeylerinde yükselme bildirilmiştir.
Etkileş.:Antikoagülanve antikonvülzanlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.Simetidinle birlikte kullanıldığında isradipinin biyoyararlığıyaklaşık %50 oranında artar. Rifampisinle birlikte verilmesiyle,isradipin plazma konsantrasyonlarında azalma görülür.
Doz Önerisi: Hafif ve orta derecedeki hipertansiyonun tedavisindeönerilen doz günde 1 kapsüldür. Günde tek doz 1 kapsül uygulamasıylaminimum 4 haftalık bir sürede yeterli etki sağlanamazsa, tedaviyediğer bir antihipertansif ajanın ilavesi önerilir.
Dysport Flakon
Clostridium botulinumtoksini tip A- hemaglutinin kompleksi 500 U
Ambalaj: 1 flakon.
End.:Pediyatrikserebral palzi/spastik dipleji yetişkinlerde spazmodik tortikolis,yetişkinlerde blefarospazm, yetişkinlerde hemifasiyal spazm tedavilerindeendikedir. Çocuklarda hemifasiyal spazm, blefarospazm ve ya spazmodiktortikolis tedavilerinde Dysport’ un güvenirliği ispatlanmamıştır.
Kontr.E.: Hipersensitivitesi bulunanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İlacı uygulayacak hekimler, ilgili nöromuskülerve orbital anatomiyi, daha önceki cerrahi işlemler nedeniyle buanatomide meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri ve standartelektromiyografik teknikleri çok iyi bilmelidirler. Bütün biyolojikürünlerde olduğu gibi, bir anafilaktik reaksiyonun meydana gelmesihalinde, epinefrin bulunmalı ve gerekli olan diğer tüm önlemleralınmış olmalıdır. Gebelerde yalnızca çok kesin olarak gerekli olduğundauygulanmalıdır. Toksinin süte geçip geçmediği de saptanmamıştır.Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Bir veya daha fazla ekstraokülerkasın paralize edilmesi, oryantasyon bozukluğu, çift görme gibietkiler meydana getirebilmektedir.
Ptosis,vertikal deviasyon, vitröz hemoraji, retrobulbar hemoraji, kirpiksiganglion hasarına uyan pupiler değişiklikler görülebilir.
Etkileş.: Aminoglikozid antibiyotiklerveya nöromusküler iletiye müdahale eden diğer ilaçlar, botulinumtoksininin etkisini güçlendirebilir; bu ilaçlardan herhangi birinialan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Önerisi:Pediyatrik serebral palzi/spastik dipleji: Önerilen başlangıç dozu, her ikibaldır kasları arasında bölünmüş doz olarak verilen 30 ünite/kg vücutağırlığıdır. Eğer sadece bir baldır etkilenmişse, 15 ünite/kg vücut ağırlığıkullanılabilir. Spazmodik tortikolis: Başlangıçta önerilen doz, iki veya üç en aktif boyunkasına uygulanmak üzere her hasta için toplam 500 ünitedir. Rotasyoneltortikolis için rotasyona kontralateral olarak sternomastoid kas içine 150ünite ve çene/kafa rotasyonunun yönüne ipsilateral splenius capitis kası içine350 ünitenin uygulanmasıyla toplam 500 ünite dağıtılır. Laterokolis içinipsilateral splenius capitis kası içine 350 ünite ve ipsilateral sternomastoidkası içinede 150 ünite uygulanmasıyla toplam 500 ünite dağıtılır. Blefarospazm ve hemifasiyalspazm: Bilateralblefarospazmın tedavisinde önerilen başlangıç dozu her göz için 120 ünitedir.0.1 mL (20 ünite) enjeksiyonu gözün medialine, 0.2 mL (40 ünite) ise her birgözün alt ve üst orbicularis oculi kaslarının, preseptal ile orbital kısımlarıarasındaki kavşak içine lateral olarak yapılmalıdır. Çocuklardaki hemifasiyalparalizin ve blefarospazm tedavilerinde etkinlik ve emniyeti ispatlanmamıştır.
Desefin Flakon:
500 mg IMx1 flakon,
Endikasyon(kullanım alanı):Duyarlı bakterilerin yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i, abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları),kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, solunumyolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları,akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksi’sinde endikedir.
Doz: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için normal ortalama doz günde tek dozda 1-2 g’dir. Enfeksiyonun seyri ve ağırlığına göre günde en çok 4 g’ye kadar çıkılabilir. Çocuklarda menenjit dışındaki muhtelif ciddi enfeksiyonların tedavisi için önerilen günlük doz kg başına 50-75 mg’dir.Toplam günlük doz 2 g’yi aşmamalıdır. Günlük doz her 12 saate bölünerek uygulanabilir.
Dikkat.:Sefalosporinlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.Penisilinlerle sefalosporinler arasında çapraz duyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarında herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalarda olası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriakson anne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmaması önerilir.
Yan Etkileri:Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni,
Forsef Flakon: 500 mg IMx1 flakon
Endikasyon(kullanım alanı): Duyarlı bakterilerin yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i, abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları),kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, solunumyolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları,akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksi’sinde endikedir.
Doz: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için normal ortalama doz günde tek dozda 1-2 g’dir. Enfeksiyonun seyri ve ağırlığına göre günde en çok 4 g’ye kadar çıkılabilir. Çocuklarda menenjit dışındaki muhtelif ciddi enfeksiyonların tedavisi için önerilen günlük doz kg başına 50-75 mg’dir.Toplam günlük doz 2 g’yi aşmamalıdır. Günlük doz her 12 saate bölünerek uygulanabilir.
Dikkat.:Sefalosporinlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.Penisilinlerle sefalosporinler arasında çapraz duyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarında herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalarda olası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriakson anne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmaması önerilir.
Yan Etkileri:Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni

 

İlginize Çekebilecek Diğer Bilgiler:

tedavi haberleri

Yorum Yap Soru Sor

sapi