idea klinik

B Harfi İle Başlayan İlaçlar

B

Babyprin Tablet
Asetilsalisilikasit
Ambalaj: 80mgx20 tablet.
End.:Asetilsalisilikasit antitrombotik olarak, nonstabil anjina pektoriste ve risk altındaki(hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik veya sigara tiryakileri)hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard reenfarktüsprofilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoronerby-pass ve arteryovenöz şantlarda postoperatif tromboz ve embolizminönlenmesinde; geçici iskemik ataklarda ve stroke profilaksisindeendikedir. Antienflamatuvar/analjezik olarak, iltihabi durumlarda,örneğin akut ve kronik romatizmal hastalıklarda; ağrılarda, örneğinbaş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik, migrenve adet sancılarında; soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlardagörülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir.
Kontr.E.: Kanama eğiliminin arttığı patolojikdurumlarda, antikoagülan (heparin, kumarin türevleri vb.) tedavisisırasında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gebeliğinson 3 ayında, salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı duyarlıkgösterenlerde, kronik veya aktif ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tıbbi zorunluk olmadıkça gebelerve emziren annelere verilmemelidir. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidlerveya alkolle birlikte alındığında gastrointestinal kanama riskiniartırabilir.
Yan E.: Mide rahatsızlığı, gastrointestinalgizli kan kaybında artış, nadiren aşırı duyarlığa bağlı reaksiyonlar(deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve trombositopeni görülebilir.
Etkileş.: Nonsteroidal antiromatizmalilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatın istenmeyenetkilerini, antikoagülanların (örneğin heparin ve kumarin türevleri)etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinalkanama olasılığını artırır.
Doz Önerisi: Non-stabil anjina pektoris ve risk altındaki (hipertansif-hiperlipidemik,diyabetik veya sigara tiryakileri) hastalarda koroner trombozunönlenmesinde; miyokard reenfarktüs profilaksisinde; kardiyovaskülercerrahide özellikle aortokoroner by-pass ve arteriyovenöz şantlardapostoperatif tromboz ve embolizmin önlenmesinde; geçici iskemikataklarda ve stroke (inme) profilaksisi için, günde 1-4 tablet önerilir.Analjezik ve antienflamatuvar olarak, günde 4-6 kez; 1-2 yaşındakilere½-1 tablet, 3-4 yaşındakilere 1-2 tablet, 5-9 yaşındakilere 2-4 tablet,10-14 yaşındakilere 4-6 tablet önerilir. Babyprin tabletleri su, süt veya meyvesuları ile yutulabilir. Ananas tadında olduğu için çiğnenebilirveya bebek maması, bebek yiyecekleri veya normal gıdalara karıştırılarakverilebilir.
Bactrim Ampul IV
Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg
Ambalaj: 5 mLx1 ampul.
Bactrim Oral Süspansiyon
Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
Bactrim Tablet
Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg
Ambalaj: 30 tablet.
Bactrim Forte Tablet
Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarakverilmelidir.
Yan E.:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karın ağrısı ve anoreksi görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TM-SMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TM-SMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TM-SMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.
Doz Önerisi:Bactrim Ampul: Bactrim ile parenteral uygulama, oral yolla verilemediğindeözellikle pre- ve postoperatif enfeksiyonlarda, tifo ya da paratifodaduyarlı mikroorganizmalar olduğunda endikedir. IV enfüzyon içinampul, ancak uygun enfüzyon solüsyonları ile seyreltildikten sonrauygulanabilir. Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar içinstandart doz: Sabahve akşam uygun seyreltimler yapıldıktan sonra günde 2 kez 1 (5 mL) ampul(10 mL); günlük maksimum doz (özellikle ağır olgular için), günde 2 kezsabah ve akşam 3×1 (5 mL) ampul (15 mL). 12 yaşına kadar çocuklariçin standart doz: Günlük ortalama doz yaklaşık 2 mL/5 kg vücut ağırlığı;sabah ve akşam olmak üzere iki eşit doza bölünür. Böylece çocuklaraönerilen doz kg başına günlük 6 mg trimetoprim ve 30 mg sülfametoksazoldur.Tedavi süresi: Genel bir kural olarak Bactrim’in parenteral formülasyonlarıoral tedavinin mümkün olmadığı hallerde verilmelidir. Standartdoz arka arkaya 5 günden fazla, maksimum doz da 3 günden fazla kullanılmamalıdır.Bactrim Oral Süspansiyon: Çocuklar için standart doz 6 hafta-5 ay süreyle sabahyarım ölçek, akşam yarım ölçektir. 6 ay-5 yaş arası çocuklarda sabah1, akşam 1 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda sabah 2, akşam 2 ölçektir.Daha ağır enfeksiyonlarda bu dozlar %50 artırılabilir. BactrimTablet: Günlükdoz yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda standart doz sabah 2tablet veya 1 forte tablet; minimum doz ve 14 günden uzun süren tedavilerdesabah 1, akşam 1 tablet veya yarımşar forte tablet; özellikle ağır olgulariçin yükleme dozu sabah 3, akşam 3 tablet veya 1’er buçuk forte tablet,yemeklerden sonra verilir.
Bactroban Pomat
Mupirosin 20 mg/g (%2)
Ambalaj: 10 ve 15 gramlık tüp.
End.:Bakterilerinneden olduğu deri enfeksiyonları, impetigo, folikül iltihabı, furonküloz, küçükyırtıklar, dikiş atılmış yaralar ya da aşınma gibi sekonder enfekte travmatiklezyonların topikal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Mupirosine karşı duyarlıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Kullanımıyla oluşan nadir olası bir duyarlılık reaksiyonuya da şiddetli lokal iritasyonda tedavi kesilmelidir. Gebelik ve emzirmesırasında kullanımı ile ilgili yeterli insan verisi bulunmamaktadır. Eğerçatlamış meme ucu tedavi edilecekse, emzirmeden önce iyice yıkanmalıdır.
Yan E.: Uygulama bölgesinde yanma,batma, kaşıntı gibi hafif yan etkiler görülmüştür. Deride duyarlılıkreaksiyonları nadir olarak bildirilmiştir. Ayrıca sistemik allerjikreaksiyonlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Bactroban Krem: Küçük yırtıklar, dikiş atılmış yaralar ya da aşınma gibisekonder enfekte travmatik lezyonların topikal tedavisinde, yanıta bağlı olarak10 güne kadar günde 3 kez etkilenmiş bölgeye küçük miktarlarda bir parça temizpamuk, yün veya gazlı bez ile uygulanabilir. Tedavi edilen alan sargı ile örtülebilir. Diğerürünlerle karıştırılmamalıdır, çünkü dilüsyon riski vardır ve bu,antibakteriyel aktivitede azalma ve mupirosinin krem bazı içindestabilitesinde azalmaya neden olur Doz Önerisi:Bactroban Pomat: Deri enfeksiyonları, impetigo, folikül iltihabı,furonküloz tedavisinde, etkilenmiş bölgeye 10 gün süreyle günde 3 kezuygulanmalıdır. Eğer istenirse, bu alan bir bandaj veya absorban pansuman ileörtülebilir. Bactroban’ın insanlarda uzun dönem kullanımına ait deneyimbulunmamaktadır.
Bakamsilin FilmTablet
Bakampisilin
Ambalaj: 400 mgx10 tablet :: 800 mg (fort)x10 tablet.
End.: Ampisiline duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu solunum sistemi, ürogenital sistem, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Penisilin grubu antibiyotiklereve/veya sefalosporinlere karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer.Emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Glossit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.
Etkileş.:Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlardagünde 2×400 mg, ağır enfeksiyonlarda günde 2×800 mg kullanılır. Akut komplike olmayan gonorede 1600 mg tek doz halinde,1 g probenesid ile birlikte verilmelidir. Çocuklarda 12 saatte bir iki eşitdoz halinde 25-50 mg/kg/gün olarak verilmelidir.
Baktisef Flakon IM, IV
Seftriakson
Ambalaj: 500 mg IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 3.5 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 500 mg IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü.
End.: Duyarlı bakterilenyol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i, abdominalenfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları),kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, solunumyolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları,akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmaküzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için normalortalama doz günde tek dozda 1-2 g’dir. Enfeksiyonun seyri ve ağırlığına göregünde en çok 4 g’ye kadar çıkılabilir. Çocuklarda menenjit dışındaki muhtelifciddi enfeksiyonların tedavisi için önerilen günlük doz kg başına 50-75 mg’dir.Toplam günlük doz 2 g’yi aşmamalıdır. Günlük doz her 12 saate bölünerekuygulanabilir. Komplike olmayan gonokok enfeksiyonlarında 250 mg’lik tek IM dozönerilir. Preoperatif kullanımda (cerrahi proflaksi) operasyondan yarım ile 2saat öncesi 1g’lik tek doz uygulanması önerilir. Menenjit tedavisinde her 12saate bölünmüş dozlarda günlük olarak kg başına 100 mg hesabı ile uygulamayapılırken kg başına 75 mg yükleme dozu da birlikte uygulanabilir. Bu tedavidegünlük toplam doz 4 g’yi aşmamalıdır. Baktisef tedavisi enfeksiyon belirti ve semptomları kaybolduktansonra en az 2 gün devam etmelidir. Tedavi süresi genellikle 4-14 gün arasındadeğişebilir, komplikasyonlu enfeksiyonlarda daha uzun bir tedavi gerekebilir. Streptococcus pyogenes kaynaklıenfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir.
Bakton Oral Süspansiyon
Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
Bakton Tablet
Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg
Ambalaj: 30 tablet.
Bakton Forte Tablet
Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarakverilmelidir.
Yan E.:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karın ağrısı ve anoreksi görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TM-SMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TM-SMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TM-SMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.
Doz Önerisi: Bakton Süspansiyon: Böbrek fonksiyonu normal olan erişkinlerde; altüriner sistem enfeksiyonlarında 1-2 gün süreli ya da tek doz şeklindekullanılabilir. Üst üriner sistem enfeksiyonlarında ise 14 gün süreylekullanılmalıdır. Önerilen olağan doz 12 saat arayla 4’er ölçektir.Şigelloziste aynı doz 5 gün süreyle verilmelidir. Kronik bronşitinakut alevlenmelerinde 14 gün süreyle 2×2 ölçek kullanılır. P. carini pnömonisinde uygulanacak günlüktotal doz 20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol olup, budoz 6 saat aralıkla ve 14 gün süreyle verilir
Balmandol Tıbbi Yağ Banyosu
Badem yağı 0.301 g,parafin likit 0.695 g/g
Ambalaj: 225 mL’lik plastik şişe.
End.: Derinin az yağlı, kuru, çatlak ve pullanan yapıgösterdiği hastalıklarda yardımcı preparat olarak özellikle, endojenekzema (nörodermit), kuru ve pullanan deri (sebostaz), kaşıntılıyaşlı derilerinde, psöriazis ve ihtiyoziste ve PUVA öncesi durumlardakullanılır.
Uyar.: Sabun kullanılmamalıdır. Hastaeğer yıkanmayı düşünüyorsa, Balmandol banyosunu yıkandıktan sonra almalı, tersiniyapmamalıdır. Gözle temasından sakınılmalıdır.
Doz Önerisi: Tam banyo: 15 ile 30 mL; kısmi banyo: Su yüzeyindedaha az miktarda. Haftada 2-3 banyo alınır. Dolmuş olan küvete Balmandol dökülüp elle hafifçe karıştırılaraksuyun yüzeyine dağıtılır. Banyo süresi 10-15 dakika, su ısısı 35derece civarında olmalıdır. Banyodan sonra vücut ovarak kurulanmamalı,havlu ile hafifçe dokunarak kurulanmalıdır. Balmandol yağlı bir pomat yerine kullanılabildiğigibi, duştan sonra nemli deriye sürülerek de kullanılabilir.
Balya Kapsül
A vitamini 7200IU, D vitamini 1000 IU/kapsül (Balık yağı)
Ambalaj: 50 kapsül.
End.:Bulaşıcıolan ve olmayan hastaların nekahet devrelerinde, gebelikte, emzirme-lohusalıkdevresinde, çocukların büyüme geriliğinde ve diş çıkarma zamanlarında,raşitizmde, kalsiyum ve fosfor eksikliği sendromlarında, kırıklardave dekalsifikasyon sendromlarında, salgın zamanlarında C vitaminiile birlikte enfeksiyona karşı bünyenin direncini artırmak içinkullanılır. Doğumdan sonra lohusalık devresini çok kısaltır ve aynızamanda yenidoğanın normal büyümesini sağlar.
Doz Önerisi:Çocuklara: Enfeksiyonlara karşı direnç, normal büyüme vediş çıkarmayı sağlamak için günde 1 kapsül. Büyüklere: Nezle, bronşit, grip gibi enfeksiyonlardankorunmak için günde 1-3 kapsül. Emziren kadınlara: Ana sütünde E ve D vitaminlerinin bolca bulunmasınısağlamak için günde 1 kapsül.
Becloforte İnhaler
Beklometazon dipropionat
Ambalaj: 250 µg/dozx80 ve 200 dozluk ambalaj.
End.:Akciğerlerdegüçlü antienflamatuvar etki göstererek astımın önleyici temeltedavisini sağlar.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Beklometazon akut krizler içindeğil, rutin ve uzun süreli tedavi içindir. Sistemik steroidlerleuzun süre veya yüksek dozlarla tedavi edilen hastalarda adrenokortikalsupresyon olabilir. Beklometazon tedavisi ani olarak kesilmemelidir.Gebelik sırasında kullanımı, anneye sağlayacağı yarar, fetüs üzerineolası etkisinden büyük ise düşünülmelidir. Gebelikte kullanımınıngüvenirliği konusunda yeterli kanıt yoktur. Emziren annelerdekullanımında anne ve bebeğe olası zararları, sağlayacağı terapötikyararlarıyla karşılaştırılmalıdır.
Yan E.:Ağız veboğazda kandidiyazis görülebilir. Bazı hastalarda ses kısıklığıve boğaz tahrişi görülebilir. Dozu takiben “wheezing”de artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 1-2 inhalasyondur.
Becodisks Disk
Beklometazon dipropionat
Ambalaj: 200 µgx8’er dozluk 7 disk ve 1 adet diskhaler içerenambalaj.
End.:Akciğerlerdegüçlü antienflamatuvar etki göstererek astımın önleyici temeltedavisini sağlar.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Beklometazon akut krizler içindeğil, rutin ve uzun süreli tedavi içindir. Sistemik steroidlerleuzun süre veya yüksek dozlarla tedavi edilen hastalarda adrenokortikalsupresyon olabilir. Beklometazon tedavisi ani olarak kesilmemelidir.Gebelik sırasında kullanımı, anneye sağlayacağı yarar, fetüs üzerineolası etkisinden büyük ise düşünülmelidir. Gebelikte kullanımınıngüvenirliği konusunda yeterli kanıt yoktur. Emziren annelerdekullanımında anne ve bebeğe olası zararları, sağlayacağı terapötikyararlarıyla karşılaştırılmalıdır.
Yan E.:Ağız veboğazda kandidiyazis görülebilir. Bazı hastalarda ses kısıklığıve boğaz tahrişi görülebilir. Dozu takiben “wheezing”de artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda2 kez 400 µg veya 3-4 kez 200 µg (Maksimum günlük doz 1 g’dir) ve 6-12 yaşarası çocuklarda 2-3 kez 100 µg’dir.
Beconase Nasal Sprey
Beklometazon dipropionat
Ambalaj: 50 mg/dozx200dozluk özel ambalaj.
Beconase Aqueous Nasal Sprey
Beklometazon dipropionat
Ambalaj: 50 mg/dozx200dozluk özel ambalaj.
End.:Perennialve mevsimsel alerjik rinit ve vazomotor rinitlerin tedavi ve profilaksisindeendikedir. Ayrıca, nazal polipektomi geçirmiş hastalarda, nazalpolip nükslerini önemli ölçüde geciktirir. Nüksetmiş poliplerinbüyümelerini önleyebilir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Nazal poliplerin beklometazonlatedavisi, poliplerin cerrahi tedavisiyle ve/veya beklometazonunburun içine nüfuz etmesini kolaylaştıracak ilaçlarla birlikte düşünülmelidir.Nazal cerrahi işlemler, travma, nazal septal ülserler gibi çeşitlinedenlerle oluşmuş yeni yaraların iyileşmesini geciktireceğinden,iyileşinceye kadar kullanılmamalıdır.Beklometazon mevsimselalerjik riniti çoğu durumlarda kontrol ederse de, ağır yaz allerjenlerinemaruz kalınan durumlarda özellikle göz semptomlarını kontrol içinilave tedavi gerekebilir. Beklometazonun insan gebeliğinde kullanımınıngüvenirliği hakkında yeterli kanıt yoktur. Anne sütüne önemli düzeylerdegeçmesi beklenmemektedir.
Yan E.:Nadirenkuruluk, burun ve boğazda irritasyon, hoş olmayan lezzet ve koku veburun kanaması görülebilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda(6-12 yaş çocuklarda çok zorunlu olduğunda dikkatle kullanılmalıdır)önerilen doz her bir burun deliğine günde 2 kez uygulamadır. Her birburun deliğine günde 3 veya 4 kez bir uygulamalı doz rejimi tercihedilebilir. Toplam günlük uygulama normal olarak 8 uygulamayı geçmemelidir.
Becotide İnhaler
Beklometazon dipropionat
Ambalaj: 50 µg/dozx200 dozluk ambalaj.
End.:Akciğerlerdegüçlü antienflamatuvar etki göstererek astımın önleyici temeltedavisini sağlar.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Beklometazon akut krizler içindeğil, rutin ve uzun süreli tedavi içindir. Sistemik steroidlerleuzun süre veya yüksek dozlarla tedavi edilen hastalarda adrenokortikalsupresyon olabilir. Beklometazon tedavisi ani olarak kesilmemelidir.Gebelik sırasında kullanımı, anneye sağlayacağı yarar, fetüs üzerineolası etkisinden büyük ise düşünülmelidir. Gebelikte kullanımınıngüvenirliği konusunda yeterli kanıt yoktur. Emziren annelerdekullanımında anne ve bebeğe olası zararları, sağlayacağı terapötikyararlarıyla karşılaştırılmalıdır.
Yan E.:Ağız veboğazda kandidiyazis görülebilir. Bazı hastalarda ses kısıklığıve boğaz tahrişi görülebilir. Dozu takiben “wheezing”de artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4 kez 2 inhaler ve 6-12yaş arası çocuklarda 3-4 kez 1 inhalerdir. Maksimum erişkin dozu 1mg ve maksimum çocuk dozu 0.5 mg’dir.
Becovital Şurup
B1 vitamini5 mg, B2 vitamini 2 mg, B6 vitamini 2 mg, dekspantenol3 mg, nikotinamid 20 mg
Ambalaj: 100 mL’lik cam şişe.
Becovital-C Yumuşak Kapsül
B1 vitamini15 mg, B2 vitamini 15 mg, B6 vitamini 10 mg, B12vitamini 25 mg, C vitamini200 mg, nikotinamid 50 mg, kalsiyum pantotenat 25 mg, biotin 0.15 mg
Ambalaj: 30 kapsül.
End.:Şurup,bileşimindeki vitaminlerin eksikliğinde veya bu vitaminlere vücutgereksiniminin arttığı durumlarda kullanılır. Kapsül ise, B kompleksvitaminlerinin eksikliğinde kullanılır. Majör cerrahi girişimlerden sonrakiuzun süreli nekahat dönemlerindeki hastaların nütrisyonel gereksinimlerininkraşılanmasında kullanılır. Ayrıca, suda eriyen vitaminlerin emilimini olumsuzyönde etkileyen sürğen hastalıklarda, diyabet, yanıklar, kırıklar, ağırenfeksiyonlar gibi stres yaratan durumlarda endikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: B12 vitamini eksikliğine bağlı görülenpernisiyöz anemi ve megaloblastik anemilerde kullanılmaz. Bileşimdeki B2vitamini idrarı sarıya boyar. Piridoksin levodopanın antiparkinson etkisiniazaltır; tek başına levodopa kullanan parkinson hastalarına verilmemelidir.
Doz Önerisi: Becovital Şurup: Yetişkinlerdeprofilaktik olarak günde 2-3 ölçek, terapötik olarak günde 2-3 kez2’şer ölçek. Çocuklardagünde 2-3 ölçek. Bebeklerde ve küçük çocuklarda günde 2-3 kez yarımölçek. B kompleksvitaminlerine ait eksikliğin önlenmesinde günde 3-4 kez 2’şer ölçek.
Beklazon Krem
Beklometazon dipropionat
Ambalaj: ‰0.25×30 g’lik tüp.
Beklazon Losyon
Beklometazon dipropionat
Ambalaj: %0.025×50 mL’lik şişe.
Beklazon Pomat
Beklometazon dipropionat
Ambalaj: %0.025×30 g’lik tüp.
End.:Psöriazis,her türlü kontakt dermatitleri, her türlü ekzemalar, seboreik dermatitis,intertrigo, ilaç erüpsiyonları, çocuk ekzemasıyla atopik dermatitis,ışınlama ve fiziksel etkenlere bağlı dermatitisler ve yanıklar,nörodermatozlar, liken ruben planus, ürtiker, akne, diskoid lupuseritematozus vb. Müstahzarın losyon formu özellikle sızıntılı lezyonlarlasaçlı deri ve vücudun kıllı bölgeleri için özellikle uygundur.
Kontr.E.:Deri enfeksiyonlarıayrı bir tedavi gerektirir ve yanıt gecikirse steroid uygulamasınason verilmelidir. Deri tüberkülozunda, herpes grubu enfeksiyonlarında,çiçek vb. gibi virütik cilt hastalıklarında, canlı virüs aşılarıuygulamaları sırasında, varikoz ülserlerde ve diğer staz ülserlerindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süre kullanıldığında deridenemilen ilaç, sistemik yan etkilere neden olabilir. Diabetes mellitus,peptik ülser, osteoporoz, psikoz eğilimi, böbrek yetmezliği, konjestifkalp yetmezliği, hipertansiyonu olan ve yaşlı kişilerde dikkatlekullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması fetusu da etkileyebilir;kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelerde ise dikkatlekullanılmalıdır.
Yan E.:Özelliklegeniş bölgelere kapalı tedavi şeklinde uygulandığında yan etkilereyol açabilecek ölçüde absorpsiyona uğrayabilir. Çocuklarda kapalıtedavi şeklinde uygulanmasa bile uzun süreli kullanımı adrenalsüpresyona neden olabilir.
Doz Önerisi: Hasta bölgeye ince bir tabaka halinde sürülürve hafifçe ovulur. Başlangıçta, müstahzar günde 2 kez uygulanır. Dahasonra lezyon iyileşmeye yönelince uygulama daha uzun aralıklarlayapılır ve hatta tedavi tamamen kesilir.
Bekunis Draje
Bisakodil 5 mg, sennosidB 3-5 mg
Ambalaj: 30draje.
End.: Her çeşit kabızlık durumununtedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Cerrahiakut abdomen olguları ve ileus durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Dozun artırılmasına karşın rahatbir defekasyon sağlanamazsa durum yeniden değerlendirilmelidir.Karın ağrısı, bulantı ve kusma durumlarında ilaç alınmamalıdır.
Yan E.: Uzun süreli ve yüksek dozda kullananlardakarın ağrısı, diyare, nadiren flatulans, hipotansiyon, çomak parmakbelirtisi, baş dönmesi ve hemoraji görülebilir.
Etkileş.: Antasitler, süt ve simetidinlebirlikte alınmamalıdır. Birlikte kullanılmaları gerekiyorsa,bu uygulamalardan 2 saat sonra alınabilir.
Doz Önerisi: Gece yatmadan önce 1 draje suyla alınır. Rahatbir defekasyonun sağlanamadığı durumlarda bu doz artırılabilir.
Bellargal Draje
Total belladon alkoloidleri0.1 mg, ergotamin tartarat 0.3 mg, fenobarbital 20 mg
Ambalaj: 20draje.
End.:Endokrinsistemde: Menopozsıkıntıları, dismenore, hipertiroidide yardımcı olarak. Kardiyovasküler sistemde:Kardiyaknevroz, çarpıntı, ekstrasistoller. Santral sinir sisteminde:Uykusuzluk,sinirlilik, nörasteni, anksiyete ve gerilim, post-travmatik sendrom,iklim değişikliklerine bağlı bozukluklar, Meniere sendromu. Sindirim sisteminde: Mide ağrıları, gastroduodenalülser.
Kontr.E.:Glokom,prostat hipertrofisi, gebelik ve emzirme, obliteratif damar hastalıkları,ağır miyokard lezyonları, ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarıve porfiriyada kontrendikedir.
Uyar.: Anjina pektoris varlığında önlemalınmalıdır. Refleksleri zayıflatabileceği için araba ve makinekullananlara dikkatli olmaları söylenmelidir.
Yan E.:Ağız kuruluğu,görme bozuklukları ve somnolans görülebilir.
Etkileş.:Narkotiklerin,psikotrop ajanların, antihistaminiklerin, hipnotiklerin, sedatiflerinve alkolün merkezi etkilerini potansiyalize edebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz yetişkinlerde günde 3 kez 1 veya 2 drajedir.Uyku bozuklukları devam ediyorsa ilaç yatarken alınmalıdır. Çocuklardayaşa göre günde 1-3 kez 1 draje verilir.
Beloc Ampul
Metoprolol tartarat
Ambalaj: 5mg/5 mLx1 ampul.
Beloc Durules Uzun Etkili Tablet
Metoprolol tartarat
Ambalaj: 200 mgx20 tablet.
Beloc ZOK Kontrollü Salınım Tableti
Metoprolol süksinat
Ambalaj: 25 mgx20 tablet : 50 mgx20 tablet : 100mgx20 tablet.
End.:Hipertansiyontedavisinde, anjina pektorisin uzun süreli profilaksisinde, supraventrikülerve ventriküler aritmileri içeren kardiyak ritm bozukluklarında,miyokard enfarktüsünden sonraki sekonder koruma için teyit edilmişveya kuşkulu miyokard enfarktüsünde, hipertiroidizmde (yardımcıtedavi olarak), palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıklarındave migrenin önlenmesinde endikedir. Beloc ZOK isebunların yanı sıra, sol ventriküler sistolik fonksiyon bozukluğu ile birliktegörülen stabil semptomatik kronik kalp yetmezliği tedavisinde de endikedir.
Kontr.E.:Metoprololve benzer türevlere karşı aşırı duyarlık; diğer b-blokerlere karşı aşırı duyarlık, ikinci veya üçüncü dereceatriyoventriküler blok, dekompanse kalp yetmezliği, klinik olarakanlamlı sinüs bradikardisi, hasta sinüs sendromu, şiddetli periferikarteriyel dolaşım bozuklukları, kardiyojenik şok; tedavi edilmemişfeokromositoma, hipotansiyon; şiddetli bronşiyal astım veya şiddetlibronkospazm öyküsü, miyokard enfarktüsü olan hastalarda ve/veyaşiddetli kalp yetmezliğinde kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer sirozu metoprololün plazma konsantrasyonlarındaartışa yol açar. Metoprolol tedavisi özellikle iskemik kalp hastalığıolan hastalarda aniden kesilmemelidir. Gebelikte, artan uterus kasılmalarınıve yenidoğanda b-blokaj etkisiniengellemek için olası en düşük doz kullanılmalı ve doğumdan 2-3 günönce tedavi kesilmelidir. Anne sütüyle beslenen bebekler b-reseptörlerin blokajına aitbelirtiler yönünden yakından izlenmelidir. Metoprolol baş dönmesi,bitkinlik veya görsel rahatsızlıklara neden olabileceğinden, hastanınaraç veya makine kullanma yeteneği üzerine advers etki yapabilir.
Yan E.:Bitkinlik,baş dönmesi, baş ağrısı, bradikardi, postural hipotansiyon (bazansenkop ile birlikte), bulantı ve kusma, karın ağrısı, efora bağlı nefesdarlığı görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandakatekolamin tüketen ilaçları, diğer b-blokerleri (göz damlası formları dahil) veyaMAO inhibitörleri alan hastalar gözetim altında tutulmalıdır. b-bloker alan hastalarda prazosininilk dozu ile birlikte akut postural hipotansiyon artabilir. Klonidinlebirlikte metoprolol kullanan hastalarda, eğer klonidin tedavisineson verilecekse, metoprolol kullanımına klonidinin kesilmesindenbirkaç gün önce son verilmelidir. Verapamil ve diltiazem gibi kalsiyumkanal blokerleri b-blokerlerinkan basıncı, kalp atımı, kardiyak kasılma ve atriyoventriküler iletimüzerine etkilerini güçlendirebilir. Kalp durma riski nedeniylemetoprolol kullanan hastalarda IV yoldan verapamil tipinde (fenilalkilamin)kalsiyum kanal blokerleri verilmemelidir. Metoprolol ile birlikteverapamil tipte oral kalsiyum kanal blokeri kullanan hastalar yakındanizlenmelidir. Amiodaron, propafenon, kinidin ve disopiramid gibidiğer Sınıf-I antiaritmik bileşikler, b-blokerlerin kalp atımı ve atriyoventriküleriletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Nitrogliserin metoprololünhipotansif etkisini artırabilir. Dijital glikozitleriyle birliktekullanımı bradikardide artış ve/veya atriyoventriküler iletimsüresinde artmaya neden olabilir. Adrenalin veya diğer sempatomimetikbileşikler (örneğin antitüssifler veya göz ve kulak damlaları) b-blokerlerle birlikte kullanıldıklarındahipertansif reaksiyonları uyarabilirler. İnsülin kullanan diyabetikhastalarda, b-blokertedavisi artan veya uzun süre devam eden hipoglisemi ile ilişkiliolabilir. b-blokerlerayrıca sülfonil ürelerin hipoglisemik etkilerini de antagonizeedebilir. İndometasin gibi nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarlabirlikte kullanımı metoprololün antihipertansif etkisini azaltabilir.Metoprolol lidokainin klirensini azaltarak etkisini artırabilir.Bazı inhalasyon anestezikleri b-blokerlerin kardiyodepresan etkilerini artırabilir.Metoprololün plazma konsantrasyonları rifampisin tarafından azaltılabilirve simetidinle artabilir. Metoprolol alkolün farmakokinetik parametrelerinideğiştirebilir.
Doz Önerisi:Beloc Ampul: Parenteral metoprolol kullanımı,izleme ve reanimasyon cihazlarının bulunduğu bir yerde ve deneyimlihekim gözetimi altında yapılmalıdır. Miyokard enfarktüsünün akut tedavisinde, hasta hastaneyegetirilir getirilmez mümkün olan en kısa zamanda IV yoldan uygulanmalıdır.Bu amaçla ve hastanın hemodinamik durumu göz önüne alınarak, ikişerdakika arayla 3 kez 5 mg’lik bolus tarzında uygulanır. Tam IV doz olan15 mg’ye tahammül gösteren hastalarda, son IV uygulamadan 15 dakikasonra günde 4 kez 50 mg şeklinde tabletle sürek tedavisine geçilmelive 48 saat boyunca devam ettirilmelidir. Sürek tedavisinde doz,oral yoldan günde 200 mg’dir. Taşiaritmilerde ilk başta 5 mg’ye kadar metoprolol, dakikada 1-2mg gidecek şekilde IV yoldan uygulanır. Bu uygulama, tatmin edicibir yanıt alınana kadar beşer dakikalık aralarla tekrarlanabilir.Toplam 10-15 mg’lik bir doz, genellikle yeterli olmaktadır. Aritmikontrol altına alınınca, son IV uygulamadan 4 ile 6 saat sonra günde3 kez 50 mg dozda oral verilir.Beloc Durules Uzun EtkiliTablet: Günlük doz100-200 mg’dir. Sabahları tek doz 100-200 mg veya sabah ve akşamlarıiki eşit doza bölünmüş olarak 200 mg’dir.Stabil kalp yetmezliği, fonksiyonel sınıf III-IV: Önerilen başlangıç dozu günde bir kez12.5 mg’dir. Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır ve dozun yükseltilmesisırasında bazı hastalarda kalp yetmezliği semptomları kötüleşebileceğindenhasta yakından izlenmelidir. Bir-iki hafta sonra doz günde bir kez 25 mg’yeyükseltilebilir. Daha sonraki iki hafta boyunca doz günde bir kez 50 mgverilir. Tolere edebilen hastalarda doz, her iki haftada bir iki katınaçıkarılarak günlük maksimum doz olan 200 mg’ye ulaşılır. Kardiyak aritmiler: Günde bir kez 100-200 mg. Gerekirsedoz yükseltilebilir. Miyokard enfarktüsünden sonra profilaktik tedavi: Sürek dozu olarak günde bir kez 200mg verilir. Palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları: Günde bir kez 100 mg. Gerekirse dozyükseltilebilir. Migren profilaksisi: Günde bir kez 100-200 mg.
Bemiks Draje
B1 vitamini25 mg, B2 vitamini 10 mg, B6 vitamini 10 mg, B12vitamini 30 mg, folik asit 1.5 g,nikotinamid 100 mg, kalsiyum pantotenat 25 mg
Ambalaj: 30draje.
Bemiks-C Draje
B1 vitamini25 mg, B2 vitamini 10 mg, B6 vitamini 10 mg, B12vitamini 30 mg, folik asit 1.5 g,nikotinamid 100 mg, kalsiyum pantotenat 25 mg, biotin 0.15 mg, C vitamini100 mg
Ambalaj: 30draje.
Bemiks Kompoze Ampul
B1 vitamini25 mg, B2 vitamini 2.734 mg, B6 vitamini 5mg, B12 vitamini 15 mg,niasinamid 50 mg, D-pantenol 17.2 mg/2 mL
Ambalaj: 2 mL’lik 5 ampul.
End.:Beriberi,pellegra, pellagroid hastalıklar gibi B grubu vitaminlerin eksikliğine bağlıhastalıklarda endikedir. Etiyolojide B grubu eksikliğiyle ilgili bir ilgibulunduğunda, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde de olumlu sonuçlar alınabilir:Stomatit gibi ağız boşluğu hastalıkları; kolit, ülseratif kolit, kronikenterit, steatore, spru, Plummer-Vinson sendromu, emilim bozuklukları, atonikkabızlık, diyare gibi mide-bağırsak hastalıkları; karaciğer koruma tedavisi,ikter, epidemik hepatit, karaciğerin yağlı dejeneransı; eksüdatif diyetez,kronik ekzema, nörodermatit, ışın dermatozları, toksik ve ilaçlara bağlıdermatoz ve ekzema, akne, lupus eritematozus, füronküloz, lichen verrucosus,kaşıntılar, tırnak ve saçlarda kırılganlık, deride kuruluk, pellagra gibi derihastalıkları; nevrit ve nevraljiler, zona, siyatik, enfeksiyöz ya da ilaçlarabağlı sinir bozuklukları, Korsakoff hastalığı gibi sinir sistemi hastalıklarıve ayrıca genel olarak, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, psikasteni durumlarında,büyüme çağındaki çocuklarda, enfeksiyon ve nekahatte, diyet yapan diyabetli veülserli hastalarda, kronik alkolizmde, kimyasal maddelere bağımlı hastalıklardave gebelik kusmalarında.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: B1 vitamini parenteral olarak uygulandığında,duyarlı kişilerde anafilaktik reaksiyonlara neden olabilir. Bu tür hastalara B1vitamini ağızdan verilmelidir. B2 vitamini idrarı sarıya boyayabilir. B6 vitaminilevodopanın etkilerini antagonize ettiğinden, birlikte kullanılmamalıdır.Gebelikte yüksek dozlarda kullanımının yenidoğanlarda piridoksin-bağımlınöbetlerden sorumlu olabileceği bildirilmektedir. Piridoksin laktasyonu da inhibe eder.
Benexol B12 Film Kaplı Tablet
B1 vitamini250 mg, B6 vitamini 250 mg, B12 vitamini 1 mg
Ambalaj: 50 tablet.
End.:B1,B6, B12 vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörübulunan hastalarda ve/veya zihinsel ve bedensel çabuk yorulma, unutkanlık,sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel preklinik şikayetleri olanhastalarda; nevrit, polinevrit, diyabetik nöropati, nevralji, zona, tremorda;artrit, periartrit, siyatik, lumbalji, artralji, miyalji, kramplar veromatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda; kardiyomiyopati, ameliyatsonrası kusmalar, radyasyon hastalığında, ateşli romatizma ve özelliklealkolizm sırasında görülen kronik intoksikasyonlarda tedaviye yardımcı olarakkullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekivitaminlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: B6 vitamini, tedavi amacıyla verilenlevodopanın yıkılımını hızlandırır ve onun etkisini azaltır. Bu nedenlelevodopa ile tedavi edilen hastalarda, B6 vitamini, günlük ihtiyaçolan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır. Gebelik dönemindekullanılmasının bir sakıncası gösterilmemiştir.
Etkileş.:Yüksekdozda alınan B6 vitamini, levodopanın etkisini önlemektedir. Aşırımiktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı veya aminosalisilatlar veyakolşisin, özellikle aminoglikozidlerle kombinasyonu gastrointestinal kanaldan B12vitamini absorpsiyonunu azaltabilir; bu tedavileri alan hastalarda B12vitamini gereksinimi artar. Antibiyotikler, serum ve eritrosit B12vitamini konsantrasyonu mikrobiyolojik ölçüm metodunu etkileyebilir ve yalancıdüşük sonuçlara neden olabilir. Yüksek ve devamlı folik asit dozları kanda B12vitamini konsantrasyonlarını düşürebilir.
Doz Önerisi: Profilaksi için günde 1 film kaplı tablet, tedaviamacıyla günde 2-4 film kaplı tablet kullanılır. Semptomlar hafifleyince dozazaltılabilir.
Ben-Gay Pomat
Metil salisilat%15, mentol %10
Ambalaj: 50 g’lik tüp.
End.:Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak yanması ve hafif ağrı ve sızılarda duyulan ağrıları geçiciolarak teskin eder.
Doz Önerisi: Günde 1-2 kez hasta bölgeye topik olarak ovuşturularakuygulanır.
Benil ŞurupAkdeniz
Difenhidramin HCI14 mg, amonyum klorür 135 mg, sodyum sitrat 60 mg, mentol 1 mg/5 mL
Ambalaj: 125 mL’lik şişe.
End.: Solunum sistemindeki mukozifrazın yumuşatılıp çıkarılmasına yardım edecek faktörler bukombinasyonda bir araya getirilmiştir. Soğuk algınlığından ilerigelen öksürüklerin tedavisinde kullanılır. Alerjik nedenli öksürüklerdeendikedir. Üst solunum yolları mukozasının irritasyonunu yatıştırıcıbir etki gösterir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerdenherhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlarda, MAO inhibitörüilaç alanlarda, dar açılı glokomda, astım nöbetlerinde, prostathipertrofisi olgularında, prematüre ve yenidoğanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Kombinasyonun içerdiği antihistaminik maddeolan difenhidramin reaksiyon yeteneğini azaltıp, uyuşukluk,dikkat refleks kaybı ve uyku oluşturacağından araba kullananlar,yüksek ve tehlikeli yerlerde ve dikkat gerektiren aletlerle çalışanlaraverilmemelidir. Santral sinir sistemini deprese eden alkol, hipnotikve trankilizan ilaçlarla beraber kullanıldığında depresyon etkisininşiddetleneceği unutulmamalıdır. Gebelerde fetüsü, emziren annelerde laktasyonuetkileyebileceği göz önünde tutularak, böyle kişilerde kullanılmasındankaçınılmalıdır.
Yan E.:Başlıca uyuşukluk, ağız-burunve boğaz kuruluğu görülebilir. Ayrıca bazan deri döküntüleri, ışığakarşı duyarlık, bulanık görme, iştahsızlık, hipotansiyon, idrarretansiyonu, baş ağrısı, palpitasyon görülebilir. Özellikle çocuklardayüksek dozlarda verildiğinde uykusuzluk, huzursuzluk, bulantı görülebilir.Bu yan etkiler ilacın kullanımına son verildiğinde ortadan kalkar.
Etkileş.:MAO inhibitörü, santral sinirsistemi depresanları, alkol, trankilizan ve narkotik analjeziklerlebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde her 2-3 saatte bir 1 ölçekve çocuklarda 1-5 yaş arasında olanlarda her 3-4 saatte bir ½ ölçekve 6-12 yaş arasında olanlarda her 3-4 saatte bir 1 ölçektir. 1 yaşındanküçüklerde kullanılmamalıdır.
Benoral
End.:Nevrit,polinevrit, diyabetik nöropati, gebelik nevritinde, artrit, periartrit,siyatik, lombalji, artralji, miyalji, kramplar ve romatizmal ağrılargibi diğer ağrılı durumlarda, Wernicke hastalığı, Korsakoff psikozu,delirium tremens’de endikedir. İdyopatik ve yaşlılığa bağlı tremorda,radyoterapi sonucu kusmalarda, ameliyat sonrası kusmalarda, gebekadınlardaki aşırı kusmalarda kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekivitaminlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır
Uyar.: Bileşimdeki piridoksin (B6vitamini), tek başına levodopa müstahzarı kullanan Parkinson hastalarınaverilmemelidir.
Yan E.: Çok yüksek dozlarda yan etkilerortaya çıkabilir.
Etkileş.:B6vitamini levodopanın etkisini antagonize edebileceğinden,Parkinson tedavisinde sadece levodopa alanlara verilmez. Levodopa+benserazidkombinasyonu alanlarda kullanılabilir.
Doz Önerisi: Profilaktik olarak günde 1 tablet, tedavide günde2-4 tablet önerilir.
Benoxinate Damla
Oksibuprokain
Ambalaj: 4.5mg/mLx10 mL’lik şişe.
End.:Lokal gözanestezisinde kullanılır. Göz tansiyonu ölçümleri ve küçük cerrahioperasyonlarda endikedir. Anestezi süresi yaklaşık 30 dakikadır.
Kontr.E.:Belirtilenendikasyonlar dışında kullanımı kontrendikedir.
Yan E.:PABA türevianesteziklere duyarlı hastalarda çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabilir.
Doz Önerisi: Göz tansiyonu ölçümlerinde veya göz küresi ardıve konjunktiva altı enjeksiyonlardan önce 30’ar saniye arayla 1-2damla ve ufak cerrahi girişimlerde 30-60 saniye arayla 3-6×1 damlauygulanır.
Benzac AC Jel
Benzoil peroksit
Ambalaj: %2.5×60 g’lik tüp : %5×60 g’lik tüp : %10x60g’lik tüp.
End.:Yüz ve vücuttakiakne vulgarisin bütün türleri (komedonlar, sivilceler) özelliklepapülo pustüloz aknenin (küçük nodüler ve pustüler) topikal tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Duyarlık gösteren kişilerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Göz ve mukozalara değdirilmemelidir.Benzoil peroksitin aklaştırıcı etkisinden dolayı kirpikler, sakalve saçlara değdirilmemelidir. Gebelikle ilgili herhangi bir çalışmayapılmamıştır ve anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Gebelerde çok zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal kızarıklıklar, hafif yanmahissi ve soyulmalar görülebilir.
Etkileş.: Cilt üzerine uygulanarak kullanılandiğer akne tedavileriyle aynı anda kullanımı veya art arda kullanımıistenmeyen etkilerin şiddetlenmesine yol açabilir.
Doz Önerisi: Etkilenen alanlar hafif bir temizleyici ve suile yıkandıktan sonra, bu alanları kaplayacak şekilde, günde bir yada iki kez uygulanmalıdır.
Benzapen LA Flakon IM
Penisilin G benzatin
Ambalaj: 1.200.000 IUx1 flakon ve 4 mL’lik çözücü ampul ::2.400.000 IUx1 flakon ve 6 mL’lik çözücü ampul.
Benzapen 6.3.3 Enjektabl FlakonIM
Penisilin G benzatin600.000 IU, penisilin G sodyum 300.000 IU, Penisilin G prokain300.000 IU
Ambalaj: 1 flakon ve 2 mL’lik 1 çözücü ampul.
End.: Farenjit gibi üst solunumyolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonları ve streptokoksalpiyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibi zührevi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmal ateş ya da chorea nüksünüönlemede Benzatin Penisilin G’nin etkinliği kanıtlanmıştır. Romatizmalkalp hastalığı ve akut glomerülonefritte izleyici profilaktik tedaviolarak da kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çokciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlarınoluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının ön-yan-kalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femorisfibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonkalıcı nörolojik hasar meydana getirir. Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G annesütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Makülopapülererupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları;ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlıkdahil serum hastalığı reaksiyonları görülebilir. Bazan gözlemlenentek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardırve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch-Herxheimer reaksiyonurapor edilmiştir.
Etkileş.: Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.
Doz Önerisi:Benzapen Flakon: Streptokok enfeksiyonları tedavisinde: Farenjit, tonsilit, streptokokalboğaz rahatsızlıkları, erizipel, kızıl, vb.): Yetişkinlerde 1.200 000 IU’liktek enjeksiyon. Çocuklarda 900.000 IU’lik tek enjeksiyon. 30 kg’nin altındakiçocuklarda: 600.000 IU tek enjeksiyon. Sifiliz: Primer, sekonder ve latent: 2.400.000IU’lik tek doz; Late (tersiyer ve nörosifiliz): 2.400.000 IU’lik tek doz 7 günara ile üç kez tekrarlanır; Konjenital (2 yaşın altındaki çocuklarda): 50.000IU/kg (vücut ağırlığı); 2-12 yaş arasındaki çocuklarda: Dozaj yetişkinlerin doztablosuna göre ayarlanır. Yaws, bejel ve pinta: 1.200.000 IU’lik bir enjeksiyon uygulanır. Profilaksi: Romatizmal ateş ve glomerülonefritiçin; akut atağı takiben ayda bir kez 1.200.000 IU veya her iki haftada bir600.000 IU verilebilir. Benzapen 6.3.3. Flakon: Streptokokkal (A grubu)enfeksiyonlar:Üst-solunum yolunun farenjit ve tonsilit gibi hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarındave kızıl, erizipel ve piyoderm gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında çocuklardatek doz 1.200.000 IU yeterlidir. Yetişkinlerde 2-3 günde bir tek doz olarakuygulanır ve uygulamaya tedavinin gerektirdiği kadar devam edilir. Pnömokok enfeksiyonları(pnömokoksik menenjit dışında): Hafif ve orta şiddetteki otitis media ve pnömonide,hastalığın 1. ve 2. gününde tek doz uygulanır. Bu doz hastanın vücutsıcaklığı 48 saat süre ile normale dönene kadar 2 veya 3 gün aralıklarlatekrarlanır. Uygulama: Gerek Benzapen LA gerekse Benzapen 6.3.3 4 cm uzunluğunda 1-2 no’lu iğne ile çözücü (enjeksiyonluksu) enjektöre çekilir ve flakon baş aşağı tutularak kuvvetle içine enjekteedilir. Su ilavesi sırasında ve sonrasında süspansiyon homojen oluncaya kadarflakon devamlı çalkalanır ve süspansiyon hazırlandıktan sonra bekletilmedenkullanılır. Bir defada kullanılmayan kısım atılır. Benzapen 6.3.3 ve Benzapen LA derin IM enjeksiyon yoluyla kalçanınüst dış kadranına (yenidoğanlar, bebekler ve küçük çocuklarda ise tercihen üstbacağın orta-lateral bölgesine) uygulanır.
Benzidan FilmTablet
Benzidamin HCl
Ambalaj: 50mgx20 tablet.
End.: İltihaplı doku ameliyatları;burkulma, çıkık, ezik, tendinit, bursit, yanık ve benzeri durumlar;diş ve diş etiyle ilgili iltihap ve ameliyatlarda ve plastik cerrahiuygulamalarında; tonsillit, sinüzit gibi enflamasyonlu durumlarda,kulak ve burun ameliyatlarında; üroloji ve jinekolojide iltihaplıdurumlar ve ameliyatlarda; solunum yolları hastalıklarında ve venopatilerdeantienflamatuvar ve analjezik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Benzidaminekarşı daha önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Gebelerde güvenirliği kanıtlanmadığından, kullanılmamalıdır.
Uyar.: Nonsteroid antienflamatuvarilaçlar karaciğer bozukluğu olan kişilerde ancak çok gerekli olduğundakullanılmalı ve uzun süreli tedavi görenlerde karaciğer fonksiyontestleri yapılmalıdır.
Yan E.: En çok görülen yan etkiler bulantı,epigastrik basınç ve yanma hissidir. Nonsteroid ilaçların yan etkileriyaşlı hastalarda daha sık görüldüğünden, bunlarda en düşük etkilidoz kullanılmalıdır.
Etkileş.: Bütün nonsteroid antienflamatuvarlargibi, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Bir kerelik oral doz 0.7-1 mg/kg’dir. Olağan doz günde3 kez 1 tablet olup, tok karnına alınmalıdır. Gereğinde, yatmadan 2 saat önce1 tablet daha alınabilir. Bir kerelik maksimum doz 2 tablet, günlükmaksimum doz 4 tablettir. Tedavi süresi ortalama 7-15 gündür.
Benzidan Gargara
Benzidamin HCl
Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik şişe.
Benzidan Oral Sprey
Benzidamin HCl 0.27mg/doz
Ambalaj: 30 mL’lik şişe.
End.:Ağız içinelokal olarak uygulandığında aşağıdaki durumlarda endikedir: Ağız ve Diş Eti Hastalıkları: Gingivit, aft, glossit, paradental hastalıklarve aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlarda; yardımcı tedavi olarakdiş çekimi ve tedavilerinde. BoğazHastalıkları: Anjin, farenjit, larenjitve tonsillitte gerekli antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak;kemoterapi, radyoterapi ve diğer nedenlerden (örneğin trakealentübasyon) kaynaklanan ağız boşluğu mukozitlerinde, endikedir.
Kontr.E.: Gebelerde ve benzidamin HCl’yeaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Yan E.: Bulantı, kusma, ağız kuruluğuveya salya artışı, tat bozukluğu, iştah kaybı, baş dönmesi, mide-bağırsakbozukluğu, nadiren allerji, uyku bozukluğuyla karşılaşılabilir.
Doz Önerisi:Benzidan Gargara: 15 mL solüsyon ile ağız çalkalanır veya gargarayapılır. Kalan kısım dışarı atılır. Bu işlem 2-3 saatte bir tekrarlanır. Tedavi süresi7 günü aşmamalıdır, ancak radyasyon mukozitlerinde bu süre hekimgözetiminde 15-20 güne kadar uzatılabilir. 6 yaşından küçük çocuklardakullanılması önerilmez. Benzidan Oral Sprey: Erişkinler ve Yaşlılar: 1.5-3 saat ara ile ağıza püskürtülerekkullanılır. Her uygulamada 4-8 püskürtmeyapılır. 6-12 yaş arasındaki çocuklar: 1.5-3 saat ara ile ağıza püskürtülerek kullanılır. Heruygulamada 4 püskürtme yapılır.
Benzidan Jel
Benzidamin HCI
Ambalaj: %5×50 g’lik tüp.
End.: Çeşitli nedenlere bağlı(cerrahi, travmatik, fizik vs.) yumuşak doku zedelenmelerine ilişkinlokal ödem, enflamasyon ve bununla ilişkili ağrılı durumların (bursit,tendinit, miyalji, lumbago, burkulma, ezik, kas gerilemesi vs) veperiferik venopatilerin (varikosit, filebit, trombofilebit) tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Benzidamine karşı öncedenoluşmuş aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Açık yaraya sürülmemelidir.Uzun süre kullanılması duyarlığa neden olabilir. Gebelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Ender olarak cilt tahrişine bağlıkaşıntı, eritem veya papülo-veziküler reaksiyon görülebilirsede, bu belirtiler ilaç kesilince kaybolur.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez hasta bölgeye hafif ovularak sürülür.Tedavi süresicerrahi travmalarda 3-5 gün, diğer travmatik lezyonlarda 5-7 gündür.
Betacorton KremOrva
Halsinonid 1 mg,üre (karbamid) 50 mg/g
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
Betacorton Yağlı Krem
Halsinonid 1 mg,üre (karbamid) 100 mg/g
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
End.: Kontakt ekzema, seboreik ekzema, nörodermit,psöriazis, problemli dermatozlar gibi kortikoide yanıt veren akutve ıslak dermatozların başlangıç tedavisinde, ayrıca subakut dermatozlardakullanılır.
Kontr.E.: Deri tüberkülozlarında, frengi özellikle derihastalıklarında, viral enfeksiyonlarda (varicella ve vaccina dahil),mikotik rahatsızlıklarda kontrendikedir.
Uyar.: Deri kıvrımlarında, yüzde ve çocuklarda kısa sürelikullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında prensip olarak kullanılmamalı,eğer çok gerekliyse çok kısa süre kullanılmalı, geniş yüzeyli uygulamalardankaçınılmalıdır. Gözle temasından sakınılmalıdır.
Yan E.: Kapalı bandaj altında daha yüksek oranda olmaküzere, topikal kortikosteroidlerle ilgili olarak, yanma, batma,irritasyon, kuruluk, folikülit, hipertrikoz, hipopigmentasyon,perioral dermatit, allerjik kontakt dermatit, deride maserasyon,ikincil enfeksiyon, deri atrofisi striae, miliaria gibi yan etkilergörülebilir.
Etkileş.: Fenitoin, barbitüratlar ve rifampisinle birliktekullanıldığında halsinonidin hepatik eliminasyonu hızlanır, bunaparalel olarak farmakolojik etkide azalma görülebilir.
Doz Önerisi: Başka şekilde gerekli görülmemişse, günde 2 kezhastalıklı bölgeye sürülüp ovuşturulur. Kuvvetli etkili kortikoidlerinderi atrofisi, teleanjiektazi ve striae gibi yan etkileri, kullanımı2 haftayla sınırlanarak önlenebilir.
Betafact Flakon IV
Faktör IX
Ambalaj: 500IUx1 flakon ve 10 mL çözücü, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve 1hava alım iğnesi içeren ambalaj.
End.:Faktör IXeksikliği olan (hemofili B), daha önce tedavi görmüş veya görmemişve Faktör IX inhibitörü gelişmemiş hastalardaki kanamaların tedavisindeve önlenmesinde veya ameliyatlarında endikedir.
Kontr.E.:Akut tromboz,miyokard enfarktüs riski olan durumlarda tedavi kararı dikkatlealınmalıdır.
Uyar.: Allerjik veya anafilaktik reaksiyon oluştuğundatedaviye hemen son verilmelidir. Her durumda, Faktör IX tedavisinin potansiyelyararları, komplikasyon riskine göre değerlendirilmelidir. ÖzellikleFaktör IX inhibitörü gelişmiş veya inhibitör bulunmayan hemofiliB’de yerine koyma tedavisi, koagülasyon bozukluklarının tedavisindeuzmanlaşmış bir hekimin kontrolünde yapılmalıdır. Hemofili B hemen hemen sadece erkeklerde görülenbir hastalıktır. Gebelik ve laktasyonda ancak kesin gerekli olduğudurumlarda kullanılmalıdır.
Yan E.: Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar (ürtiker,göğüste sıkışma, wheezing, düşük kan basıncı ve anafilaksi); koagülasyonaktivasyon göstergelerindeki bir artışla birlikte potansiyeltromboembolik komplikasyon riski, Faktör IX alan hastalarda nadirengözlenmiştir. Bu semptomlar oluşursa ilacın kesilmesi gerekir.
Etkileş.: Diğer ilaçlarla karıştırılmaması önerilir.
Doz Önerisi: Yerine koyma tedavisinin süresi ve dozajı, koagülasyonbozukluğunun ve kanamanın şiddetine olduğu kadar, hastanın klinikdurumuna da bağlıdır. 1 enternasyonal ünite faktör IX, 1 mL normalinsan plazmasında bulunan faktör IX miktarına eşdeğerdir (%100).Faktör IX dozajının hesaplanması, vücut ağırlığının her kg’si için1 IU Betafact’in plazmadaki faktör IX aktivitesininormalin %1’i oranında artırmasına dayanmaktadır. Gerekli dozaj,şu formül ile belirlenir: Uygulanacak ünite sayısı=Vücut ağırlığı(kg)xFaktör IX düzeyinde istenen artış (%).
Betaferon Flakon
İnterferon b-1b
Ambalaj: 9.6MIUx15 flakon.
End.:Yürüyebilirdurumda ve son iki yılda en az iki nörolojik disfonksiyon atağı geçirmişolan tam ya da kısmi iyileşme gösteren, relapsing-remitting tipindeolan multipl skleroz hastalarının tedavisinde; sekonder tipte multiplskleroz hastalarında klinik relapsların şiddetinin ve sıklığınınazaltılmasında ve hastalık ilerlemesinin yavaşlatılmasında endikedir.
Kontr.E.:Gebelikte,doğal ya da rekombinant interferon b-1b veyahuman albümine karşı aşırı duyarlık durumunda kullanılmamalıdır.İnterferon b-1b 18 yaşın altındaki hastalardaaraştırılmadığından bu yaş grubunda kullanılmaması, ayrıca, anamnezlerindeağır depresyon ve/veya intihar düşüncesi, karaciğer yetmezliğiolan veya tatmin edici bir tedavi görmeyen epilepsi hastalarındada kullanılmamalıdır.
Uyar.: Ağır bir aşırı duyarlılık reaksiyonununoluşması halinde interferon b-1b tedavisikesilmeli ve gereken tıbbi müdahale yapılmalıdır. Karaciğer hasarınailişkin klinik kanıtların olmaması ve karaciğer enzimlerinin normaledönmesinin ardından, karaciğer fonksiyonlarının yakından izlenmesişartıyla, tedavi yeniden başlatılabilir. İnterferon b-1b’nin böbrek rahatsızlıklarıolan hastalardaki kullanımı ile ilgili herhangi bir deneyim yoktur.İnterferon b-1b tedavisi gören hastalardaenjeksiyon yerinde yaygın, yağ dokusunu ve kas fasyasını da içinealabilen ve dolayısıyla nedbe oluşumu ile sonuçlanabilen nekrozmeydana gelebilmektedir. Nadiren nekrozun cerrahi yöntemle temizlenmesive daha da nadiren deri grefti gerekebilir ve iyileşme süresi 6ayı bulabilmektedir. Gebelikte ya da gebelik arzusunda kullanılmamalıdır.Süte geçipgeçmediği bilinmemektedir, tedavi süresince emzirilmemelidir.
Yan E.:Enjeksiyonyerinde kızarıklık, şişlik, renk değişikliği, enflamasyon, ağrı,hipersensitivite, nekroz ve sıkça nonspesifik reaksiyonlar gözlenmiştir.Önerilen dozlarda, SGOT, SGPT ve  g -GT düzeylerinde yükselme ortaya çıkabilir vebunların olası ilaç nedenli hepatitin belirtisi olabileceğineilişkin bildirimler yapılmıştır. Lökopeni (lenfopeni, nötropeni)ve anemi gelişimi bildirilmiştir. İnterferon beta-1b uygulamasıylabirlikte düşük kalsiyum ve yüksek ürik asit düzeylerinin ortaya çıkabileceğirapor edilmiştir. Grip benzeri semptomlar (ateş, titreme, kas ağrısı,genel bir hastalık hissi veya terleme) sıkça gözlenmektedir. Bazanmide bulantısı ve kusma görülebilir. Depresyon, anksiyete, emosyonelinstabilite, identite ya da realite kaybı (depersonalizasyon),konvülsiyonlar, intihar girişimi ve konfüzyon gibi merkezi sinirsistemine ait yan etkiler gözlenmiştir. Kas hipertonisi bildirilmiştir.
Etkileş.:Antipiretikve oral kontraseptiflerle beraber kullanımı advers reaksiyonlaroluşturabilir. Multipl skleroz hastalarında kortikoidler ya daACTH dışında başka immünomodülatörlerle birlikte kullanımı önerilmez.Hemopoetik sistem üzerine etkili olan ilaçlarla birlikte kullanıldığındadikkat edilmelidir
Doz Önerisi:Betaferon tedavisi, multipl skleroz hastalığının tedavisindedeneyimli hekimler tarafından başlatılmalıdır. Tedavi süresihekimin kanaatine bağlıdır. Betaferon çözeltisi, uygulamadan önce bir flakon etkinmadde ve bir flakon çözücünün 1.2 mL’si kullanılarak hazırlanır. Hazırlanan çözeltinin 1 mL’siSC enjekte edilir. Bu 0.25 mg’ye (8 milyon IU) karşılık gelmektedir. Uygulama günaşırı devam eder. Flakonda kalan kısım atılmalıdır.
Betakon Antiseptik Solüsyon
Polividon-iyot
Ambalaj: %10×1000 mL’lik şişe.
End.:Antiseptikve dezenfektan etkilidir. Cerrahi el dezenfeksiyonu, cilt ve yaradezenfeksiyonu, operasyon sahasının hazırlanması, yara tedavisi,mukoza dezenfeksiyonu ve yanık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Nontoksiknodüler guatrda kontrendikedir. Göze değdirilmemelidir. Tiroidhastaları, yeni doğanlar, süt çocukları ve gebelerde dikkatliolunmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Solüsyon tedavi edilecek yere sürülür. Etki süresi 10-20 saniyedir. Yaratedavisinde en az 1, en çok 5 dakika uygulanır.
Betakon Gargara
Polivinilpirolidoniyot
Ambalaj: %6.8×100 mL’lik ambalaj.
End.:Bakteriler,virüsler, mantarlar tarafından oluşturulan ağız ve boğaz mukozasının,ayrıca dişeti ateşli enfeksiyon hastalıklarının (örneğin farenjit,stomatit, aft, süperenfekte ve herpetik ülserler, pamukçuk, gingivit)tedavisinde kullanılır. Antibiyotik tedavisi uygulanan enfeksiyonelhastalıkların lokal tedavisinde takviye edici olarak kullanılır(örneğin tonsillit). Ağız ve boğaz boşluğundaki ameliyatlardan önceve sonra, yaralanmalarda ve soğuk algınlığı hastalıklarında enfeksiyonlarakarşı profilaktik tedavi için kullanılır. Ayrıca genel ağız hijyenindeyaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Kontr.E.: Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır.Gebelerde, emziren annelerde, 6 yaşından küçük çocuklarda, bilinenve kuşkulu iyot duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.
Yan E.: İdiyosenkratik mukozal irritasyonve aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir. İyodun aşırı absorpsiyonuylametabolik asidoz, hipernatremi, renal fonksiyon bozukluğu gibisistemik yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Yarım bardak ılık suya 2-4 çay kaşığı karıştırılır,ağız çalkalaması ve gargara için kullanılır. Günde 4 kez uygulanabilir.Günlük ağız hijyeni için yarım bardak ılık suya 1 çay kaşığı ilaç konularakağız çalkalanır.
Betaksim Flakon IM/IV
Sefotaksim sodyum
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü :: 1 gx1flakon ve 4 mL’lik çözücü.
End.:Duyarlıbakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklemenfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit,ventrikülit) ve cerrahi profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisi sırasında penisilineaşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatli olunmalıdır. Kreatininklirensinin 20 mL/dakikanın altına düştüğü hastalarda normal dozunyarısının verilmesi önerilir. Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.Sefotaksimanne sütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksimkullanmaları önerilmez.
Yan E.:En çok görülenyan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlık nadiren görülebilir.Bazı hastalarda deri döküntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibiaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.
Etkileş.:Sefotaksimve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik birantibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombinetedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Gonore: 1 g/gün IM tek doz. Komplikasyonsuz enfeksiyonlar:2 g/gün, 1 g IM ya da IV, 12 saat ara ile. Orta ya da ciddi enfeksiyonlar:3-6 g/gün, 1-2 g IM ya da IV, 8 saat ara ile. Yüksek doz tedavi gerektirenenfeksiyonlar (septisemi gibi): 6-8 g/gün, 2 g IV 6-8 saat ara ile.Hayatı tehdit eden enfeksiyonlar: En yüksek 12 g/gün, 2 g IV 4 saat araile. Günlük maksimal doz 12 g’yi geçmemelidir. Kontamine ya da kontaminasyonriski yüksek olgularda önerilen doz, ameliyattan 30-90 dakika önceIM ya da IV yoldan tek doz olarak uygulanan 1 g’dir. Sezaryen ameliyatlarındaumblikal kordun klampından hemen sonra 1 g Betaksim’in IV yoldan uygulanması önerilmektedir.İkinci ve üçüncü dozlar ilk dozdan 6 ve 12 saat sonra IM ya da IV yoldanverilmelidir. Betaksim Enjektabl için yenidoğanlar ile bebek ve çocuklarda önerilendoz şu şekildedir. Yeni doğan bebekler (0-1 ay): 0-1 hafta 50 mg/kg 12saat ara ile IV. 1-4 hafta 50 mg/kg 8 saat ara ile IV. Prematüre bebekleriçin de aynı doz uygulanır. Bebek ve çocuklarda (1 ay-12 yaş): 50kg’dan az bebek ve çocuklarda günlük doz vücut ağırlığına göre 50mg/kg-180 mg/kg arasında değişir ve 4-6 eşit doza bölünerek IM ya daIV yoldan uygulanmalıdır. Günlük maksimal doz 12 g’yi geçmemelidir.Genelde antibiyotik tedavisinde olduğu gibi Betaksim Enjektabl uygulanmasına hastanın ateşinormale indikten ya da bakteriyel eradikasyon saptandıktan sonraen az 46-78 saat devam edilmelidir. Grup A b-hemolitik streptokokların roloynadığı enfeksiyonların tedavisinde ateşli romatizma ya daglomerülonefrit komplikasyonlarını önleyebilmek için ilaca enaz 10 gün devam edilmelidir.
Betanorm Tablet
Gliklazid
Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet.
End.:Beslenmeeksikliği olmayan bütün diyabet şekillerinde: Olgunluk çağı diyabeti,obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarlabirlikte görülen diyabetlerde kullanılır. Gliklazid, insülin tedavisigören hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir,fakat bu gibi olgularda devamlı tıbbi gözlem ve biyolojik kontrolşarttır.
Kontr.E.:Ciddi renalve hepatik yetmezliği olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Gençlerdeve çocuklarda görülen diyabetler, beslenme eksikliğiyle görülenağır diyabet olguları, asido-ketoz, prekoma veya koma, sadece gliklazidletedavi edilmez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrarsağlanması şarttır.
Uyar.: Biyolojik kontrolü sıklaştırmakşartıyla gliklazid, antikoagülan tedaviyle birlikte verilebilir.Böbrek yetersizliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamendurdurmak gerekebilir.
Yan E.:Başlıcayan etkisi hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma,hepatitis görülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyonoluşabilir. Kan tablosunda bozukluk, anemi lökopeni, trombositopenive granülositopeni görülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları,baş ağrısı ve mide bağırsak yakınmaları gibi etkilerin görüldüğübildirilmiştir.
Etkileş.:Antibakteriyelsülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarolve MAO inhibitörleriyle birlikte verilmesi halinde bu ilaçlar gliklazidinetkisini artırabilirler; doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranololgibi kardiyoselektif olmayan b-blokerlerle birlikte kullanımında hipoglisemiketkiyi artırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler, tiyazitdiüretikleri, fenotiyazin türevleri, tiroid hormonu ve laksatifkullanımı etkilerini azaltabilir.
Doz Önerisi: Glisemi normal bir düzeye gelinceye kadar, diyabetinönem derecesine göre, tedavi eden hekim tarafından belirlenmelidir.Birçok olguda günde 2 ile 3 tablet, daha ağır diyabetlilerde günde3 ile 4 tablet, hafif diyabetlilerde günde 1 tablet önerilir.
Betaserc Tablet
Betahistin 2HCI
Ambalaj: 8 mgx30 tablet.
End.:Menierehastalığı ve Meniere benzeri sendromların (şiddetli vertigo nöbetleri,kulak çınlaması, ilerleyici işitme kaybı, bulantı, kusma) tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Feokromositomahastalığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bronş astması olan hastaların tedavisinde dikkatgerekir. Gebelerdekullanımı önerilmez.
Yan E.:Betahistintedavisi sırasında nadiren dispepsi dahil gastrointestinal sistemeilişkin yakınmalar, baş ağrısı, ciltte döküntü ve kaşıntı bildirilmiştir.
Etkileş.: Teorik olarak betahistin ile antihistaminiklerarasında bir antagonizma beklenirse de, böyle bir etkileşme bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Günde 3 kez 1-2 tablet tercihen yemeklerle birliktealınmalıdır. İyileşme genellikle ilk birkaç günde görülür. Bazaniyileşmenin başlaması çok yavaş olur ve ancak birkaç haftalık tedavidensonra belirginleşir. Her iki durumda da optimal sonuçlar ancak birkaçaylık tedaviden sonra elde edildiğinden, tedaviye günlük 24-48mg’lik dozlarla devam edilmesi önerilir.
Betnovate Krem
Betametazon 17-valerat‰1
Ambalaj: 15 g’lik tüp.
Betnovate Losyon
Betametazon 17-valerat‰1
Ambalaj: 20 cc’lik plastik şişe.
Betnovate Merhem
Betametazon 17-valerat‰1
Ambalaj: 15 g’lik tüp.
Betnovate Saç Losyonu
Betametazon 17-valerat‰1
Ambalaj: 300 cc’lik plastik şişe.
Betnovate-C Krem
Betametazon ‰1,kliokinol %3
Ambalaj: 15 g’lik tüp.
Betnovate-C Merhem
Betametazon ‰1,kliokinol %3
Ambalaj: 15 g’lik tüp.
End.:Lokalkortikosteroid tedaviye normal olarak çabuk yanıt veren enflamatuvardermatozlarda olduğu kadar, psöriazis gibi daha az yanıt veren koşullardada çoğunlukla etkilidir. Çocukluk diskoid ve atopik ekzemalarıdahil ekzema, prurigo nodularis, psöriazis (yaygın plak psöriazisihariç), liken simpleks, liken planus dahil nörodermatozlar, seboreikdermatit, temas duyarlığı reaksiyonları, diskoid lupus eritematozustedavisinde endikedir ve sistemik steroid tedaviye ek olarak yaygıneritrodermide kullanılır. Aynı zamanda böcek ısırmaları ve isilikte de kullanılabilir.Betnovate-Cformları ise yukarıdaki durumların sekonder bakteriyel ve/veya mantar enfeksiyonlarınınmevcut olduğu, böyle bir durumdan şüphe edildiği veya böyle bir enfeksiyonunbeklendiği türlerinde endikedir.
Kontr.E.:Betametazon17-valerat ve diğer kortikosteroidlere duyarlı kişilerde kontrendikedir.Rozasea, akne vulgaris, perioral dermatit, derinin primer viral enfeksiyonları(örn. herpes simpleks, su çiçeği), bakteri ve mantarların neden olduğucilt lezyonları, bir yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişiklerdahil dermatozlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Özellikle çocuk ve bebeklerde uzunsüreli lokal kortikosteroid tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedavi etkin olan en düşük dozdayapılmalıdır. Göz kapaklarına uygulanırken glokoma neden olabileceğidüşünülerek göz içine kaçmamasına dikkat edilmelidir. Gebeliktebüyük miktarda ve uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. Emzirenannelerde dikkat gereklidir.
Yan E.:Nadir hallerde,psöriazisin kortikosteroidlerle tedavisi (veya tedavinin kesilmesinde)hastalığın püstüler şeklinin gelişmesini hızlandırabilir. Topikalsteroidlerle pigmentasyon değişiklikleri ve hipertrikozis bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez hasta bölgeye iyileşme görülünceyekadar sürülür. Sızıntılı lezyonlarda krem, kuru ve kronik lezyonlardaise merhem kullanılmalıdır. Geniş yüzeylere az miktarda uygulamagerektiğinde losyon, saçlı deri dermatozlarında saç losyonu tercihedilebilir.
Betoptic Oftalmik Solüsyon
Betaksolol HCI
Ambalaj: 5.6 mg/mLx5 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe.
Betoptic S Oftalmik Süspansiyon
Betaksolol HCI
Ambalaj: 2.8 mg/mLx5 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe.
End.:Kronikaçık açılı glokomlu hastalar, yüksek intraoküler basınçlı (okülerhipertansif) hastalar, beraberinde solunum yolu hastalığı da bulunanglokomlu veya oküler hipertansiyonlu hastalar, çeşitli ilaçlarlaantiglokom tedavi gören glokomlu veya oküler hipertansiyonlu hastalarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Betaksololakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, birinci derece bloktan daha ağırsinüs bradikardisi olan hastalarda, kardiyojenik şok veya belirginkalp yetmezliği öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Oral veya başka yoldan b-adrenerjik bloker bir ilaç kullanan hastalar gerek intraokülerbasınç, gerekse beta blokaja bağlı bilinen olası sistemik additifetkiler açısından izlenmelidir. Gebelik ve emzirme dönemindekikadınlarda, ancak beklenen yararlılığın olası risklerden üstün olmasıdurumunda kullanılmalıdır.
Yan E.: Göze damlatılması sırasında kısa süreli rahatsızlıkolabilmektedir ve nadiren gözde yaşarma bildirilmiştir. Çok nadirolarak korneal duyarlıkta azalma, eritem, kaşınma hissi, kornealbatma-yanma, keratit, anizokori ve fotofobi; lokal uygulamanınardından çok nadiren insomnia ve depresif nöroz gibi sistemik yanetkiler bildirilmiştir.
Etkileş.: Epinefrinin eşzamanlı olarak kullanılması sırasındanadir de olsa midriyazis geliştiği bildirilmiştir. Rezerpin gibikatekolamin deplase edici ilaçlarla tedavi gören hastalarda bir b-blokerin kullanılması gerekiyorsa additif etkive hipotansiyon ve/veya bradikardi gelişebilme olasılığı nedeniylebu hastaların dikkatle izlenmeleri önerilir. Eşzamanlı adrenerjikpsikotropik ilaç kullanan hastalarda gereken önlemler alınmış olmalıdır.
Doz Önerisi:BetopticSolüsyon: Genelde uygulanan dozaj hasta göz(ler)e gündeiki kez bir damladır. Bazı hastalarda göz içi basıncının düşüp stabilhale gelmesi birkaç hafta sürebilir. Tedavinin ilk iki ayı içinde,klinik takip sırasında intraoküler basınç belirlenmelidir.Betoptic Süspansiyon: Günde iki kez hastaolan göze bir veya iki damla uygulanması önerilir. Bazı hastalardagöz içi basıncının düşüp stabil hale gelmesi birkaç hafta sürebilir.
Bevitab FilmTablet
B1 vitamini250 mg, B6 vitamini 250 mg
Ambalaj: 30 ve 50 tablet.
End.:Nevrit,polinevrit, diyabetik nöropati, gebelik nevritinde, artrit, periartrit,siyatik, lombalji, artralji, miyalji, kramplar ve romatizmal ağrılargibi diğer ağrılı durumlarda, Wernicke hastalığı, Korsakoff psikozu,delirium tremens’de endikedir. İdyopatik ve yaşlılığa bağlı tremorda,radyoterapi sonucu kusmalarda, ameliyat sonrası kusmalarda, gebekadınlardaki aşırı kusmalarda kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekivitaminlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır
Uyar.: Bileşimdeki piridoksin (B6vitamini), tek başına levodopa müstahzarı kullanan Parkinson hastalarınaverilmemelidir.
Yan E.: Çok yüksek dozlarda yan etkilerortaya çıkabilir.
Etkileş.:B6vitamini levodopanın etkisini antagonize edebileceğinden,Parkinson tedavisinde sadece levodopa alanlara verilmez. Levodopa+benserazidkombinasyonu alanlarda kullanılabilir.
Doz Önerisi: Günlük tedavi dozu 2-4, profilaktik dozu 1-2 tablettir.
Bevitin-C Film Tablet
B1 vitamini15 mg, B2 vitamini 10 mg, B6 vitamini 5 mg, B12vitamini 4 mg, nikotinamid100 mg, kalsiyum pantotenat 20 mg, C vitamini 500 mg
Ambalaj: 30 film tablet.
End.:Bkompleks ve C vitamini eksikliklerinde endikedir. Akut ve kronik enfeksiyonlar,yaşlılık, cilt ve göz hastalıkları ve kemoterapötiklerin uygulanması sırasındakullanılır. Sinir sistemi ve mide fonksiyonu üzerinde tonik etkilidir.Depresyon, yorgunluk, aşırı sinirlilik, irritabilite durumları, kronik alkolizmve toksik durumlarda endikedir.
Doz Önerisi: Günlük doz yemeklerle birlikte veya yemeklerden1 saat önce alınan 1-3×1 film tablettir.
Bevitol Tablet
B1 vitamini250 mg, B6 vitamini 250 mg
Ambalaj: 20 ve 50 tablet.
End.:Nevrit,polinevrit, diyabetik nöropati, gebelik nevritinde, artrit, periartrit,siyatik, lombalji, artralji, miyalji, kramplar ve romatizmal ağrılargibi diğer ağrılı durumlarda, Wernicke hastalığı, Korsakoff psikozu,delirium tremens’de endikedir. İdyopatik ve yaşlılığa bağlı tremorda,radyoterapi sonucu kusmalarda, ameliyat sonrası kusmalarda, gebekadınlardaki aşırı kusmalarda kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekivitaminlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır
Uyar.: Bileşimdeki piridoksin (B6vitamini), tek başına levodopa müstahzarı kullanan Parkinson hastalarınaverilmemelidir.
Yan E.: Çok yüksek dozlarda yan etkilerortaya çıkabilir.
Etkileş.:B6vitamini levodopanın etkisini antagonize edebileceğinden,Parkinson tedavisinde sadece levodopa alanlara verilmez. Levodopa+benserazidkombinasyonu alanlarda kullanılabilir.
Doz Önerisi: Günlük tedavi dozu 2-4, profilaktik dozu 1-2 tablettir.
Biarison Kapsül
Prokuazon
Ambalaj: 200 mgx30 kapsül.
End.:Dejeneratifeklem hastalıkları: Kalça, diz kapağı veya diğer eklemlerin osteoartrozu.Kronik enflamatuvarhastalıklar: Romatoid artrit, ankilozan spondilit. Akut enflamatuvar hastalıklar:Akut gut,siyatik, servikobrakiyal sendrom, lumbago, tortikolis gibi akutağrılı durumlar, omuz veya diğer eklemlerin tendinit, bursit, sinovitve tenosinovit gibi eklem dışı romatizmalar, dejeneratif eklemhastalıkları ile birlikte seyreden ağrılı enflamatuvar krizleri,lokal veya periartiküler travmalarda (konfüzyonlar, burkulmalar)endikedir.
Kontr.E.:Tüm nonsteroidantienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlık ve peptik ülserdekontrendikedir.
Uyar.: Özgeçmişinde sindirim bozukluğuolanlarda, karaciğer ve böbrek yetersizliği olan hastalarda dikkatlikullanılmalıdır. Gebelik ve laktasyonda kullanılmaz. Pediyatridehenüz kullanılmamaktadır.
Yan E.:Mide ağrısı,bulantı, karın ağrısı, diyare, seyrek olarak hipotansiyon, taşikardi,baş ağrısı. Çok seyrek olarak, hafif alerjik deri reaksiyonları.
Etkileş.: Temel antiromatizmal tedaviyle,kortikosteroidlerle ve Aspirin’le birlikte kullanılabilir (Aspirinekarşı aşırı duyarlık olmaması durumunda). Prokuazonun antikoagülanlarınetkisini artırdığına dair hiçbir bulgu yoktur.
Doz Önerisi: Yetişkinlere önerilen ortalama günlük doz, birkaçkereye bölünerek verilen 600 mg’dir. Bazı hastalarda günde 900 mg gerekebilir.Akut olgularda gerektiğinde günlük doz, en fazla 7 gün süreyle 1200mg’ye yükseltilebilir. Biarison kapsül tercihen yemek sırasında ya da bir miktaryiyecekle birlikte alınmalıdır.
Biaven V.I. Flakon
İnsan immünglobülini
Ambalaj: 1 gx1 toz flakon ve 20 mL’lik 1 çözücü şişe :: 2.5 gx1toz flakon ve 50 mL’lik 1 çözücü şişe :: 5 gx1 toz flakon ve 100 mL’lik1 çözücü şişe.
End.:Doğalolarak oluşan antikorların replasmanı/substitüsyonu klinik olarakuygun görülen hastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İmmünglobulinlerekarşı aşırı duyarlıkta, özellikle IgA’ya karşı antikorlara sahipIgA yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Önceden hiç immünglobulin yerine koyma tedavisiyapılmamış ya da son tedaviden sonra 8 haftadan fazla süre geçmiş,agamaglobulinemili veya ciddi hipogamaglobulinemili hastalarda,hızlı IV enfüzyon ile IVIG aldıklarında şoka kadar varabilen anafilaktikreaksiyonlar görülebilme riski vardır. Fetüs ya da üreme sistemiüzerine hiçbir advers etki bildirilmemiş olmasına rağmen gebelikteIgG, ancak zorunlu durumlarda uygulanmalıdır. IgG proteinleri insan plazmasındadoğal olarak bulunan maddelerden oluşmaktadır. Bunların anne sütüne geçmeleriolasıdır fakat emzirilen bebekte herhangi bir yan etki yapmalarıbeklenmemektedir. Yenidoğana koruyucu antikorların geçişinekatkıda bulunabilirler.
Yan E.: Enfüzyon sırasında ya da enfüzyondansonra raslanan yan etkiler; baş ağrısı, hipertermi, bulantı, kusma,ishal, yorgunluk, halsizlik, sersemlik hali, üşüme/titreme, terleme,sırt ağrısı, miyalji, ateş basmasıdır.
Etkileş.:IgG, diğerhiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır ve daima ayrı bir enfüzyon setindenverilmelidir. Aktif bir immünizasyonun etkisi eşzamanlı IVIG uygulanmasıile azaltılabilir. İmmünglobulin uygulaması, kızamık, kızamıkçık,kabakulak ve suçiçeği gibi canlı-attenüe viral aşıların etkinliğiniazaltabilir. Bu etki 1 yıl kadar sürebilir. Bununla birlikte,0.4-1.0 g/kg dozunda IVIG’i idyopatik trombositopenik purpura veyadiğer hastalıklar nedeniyle, yinelenen tedavi uygulamalarıylaalan çocuklarda, kızamık aşısı en az 8 ay ertelenmelidir.
Doz Önerisi: Doz rejimi ve aralıkları, istenen kullanıma göre(yerine koyma veya profilaksi), her ilacın in vivo yarı-ömrüne vehastanın hastalık ve yaşına bağlıdır. Bu yüzden standart doz için öneridebulunulamaz. Şu doz önerileri referans olarak kullanılabilir: Primer ve sekonder immün yetmezliklerde yerinekoyma tedavisi: Anormal düşük IgG düzeylerininormal düzeye getirmek için, aylık periyotlarla vücut ağırlığınınkg’si başına 100-400 mg (2-8 mL). Doz, kg başına 800 mg (16 mL)’ye kadarartırılabilir ve kandaki IgG düzeyi yeterli yüksekliğe getirilemiyorsaveya özellikle hızlı bir şekilde azalıyorsa daha sık kullanılabilir.İmmünosüpresif transplantasyon hastalarında IV normal insan immünglobüliniameliyat öncesinde ve ameliyatın ardından kullanılır. Doz bireyselolarak ayarlanır ve normal olarak haftada kg başına 500 mg (10 mL) ilebaşlanır ve ayda kg başına 500 mg ile devam edilir. Klinik sitomegalovirüs(CMV) veya hepatit B enfeksiyonu önlenmek istendiğinde uygun antikortitresi, doz rejiminde baz alınması için saptanmalıdır. İdiyopatik trombositopenik purpura: 5 gün arka arkaya vücut ağırlığının kg’si başına400 mg (8 mL) veya 2 gün arka arkaya vücut ağırlığının kg’si başına 1g (20 mL).
Bibora Göz Banyosu
Sodyum biborat (1.5g), benzalkonyum klorür, monobazik sodyum fosfat, dibazik sodyum fosfat veenjeksiyonluk su.
Ambalaj: 50 mL’lik plastik şişe.
End.: Oftalmik hijyen bakımının bir parçası olarak ameliyatönceleri ve sonrasında göz hijyenin sağlanmasında ve korumasında kullanılır.
Uyar.: Oftalmik kullanım içindir. İçilmemelidir. Bir gözhastalığının tedavisi amacıyla kullanılmamalıdır.
Bilokan Forte DamlaBerksam
Ginkgo biloba ekstresi
Ambalaj: 40 mg/mLx50 mL’lik ambalaj.
Bilokan Forte FilmTablet
Ginkgo biloba ekstresi
Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 film tablet.
End.:Organikbeyin sendromuna bağlı olarak gelişen serebral performans bozukluklarınınsemptomatik tedavisinde (hafıza zayıflığı, konsantrasyon bozukluğu,ruhsal uyum bozuklukları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı,primer hedef grup, primer dejeneratif demans, vasküler demans ve herikisinin miks formlarındaki demans sendromları olan hastalardır);periferik arteriyel okluzif hastalıklarda Fontaine stage II (intermittanklodikasyo)’de ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi; vaskülerveya involüsyona bağlı vertigo ve kulak çınlamasında endikedir.
Kontr.E.: Ginkgo glikozidlerine karşı önceden oluşmuş aşırıduyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebelerde kullanılması önerilmez.
Yan E.:Hafif gastrointestinal rahatsızlık,baş ağrısı, alerjik deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:Bilokan Damla: Demans sendromunda günde 3 kez 20-40 damla (günlükdoz 120-240 mg). Periferik arteriyel okluzif hastalık, vertigo, kulakçınlaması gibi durumlarda günde 3 kez 25 damla veya günde 2 kez 40damla. Bilokan Tablet: Demans sendromunda günde 3 kez 1-2 tablet (günlükdoz 120-240 mg). Tedavinin süresi semptomların şiddetine bağlıdırve bu kronik hastalıkta en az 8 hafta sürmelidir. Periferik arteriyelokluzif hastalık, vertigo, kulak çınlamasında günde 3 kez 1 tabletveya günde 2 kez 2 tablet. Periferik arteriyel okluzif hastalıkta,ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi minimum 6 haftalıktedavi gerektirir.
Biokadin Standardize Solüsyon
Polividon iyot
Ambalaj: %10×30, 100, 250, 500 ve 1000 mL’lik polietilen şişe.
End.:Antiseptikve dezenfektan etkilidir. Cerrahi el dezenfeksiyonu, cilt ve yaradezenfeksiyonu, operasyon sahasının hazırlanması, yara tedavisi,mukoza dezenfeksiyonu ve yanık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Nontoksiknodüler guatrda kontrendikedir. Göze değdirilmemelidir. Tiroidhastaları, yeni doğanlar, süt çocukları ve gebelerde dikkatliolunmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Seyreltmeden, tedavi edilecek yere sürülür. Islakkompres ve yıkamalar için seyreltik olarak kullanılabilir.
Biokadin Gargara
Polivinilpirolidoniyot
Ambalaj: %7.5×100 mL’lik polietilen şişe.
End.:Bakteriler,virüsler, mantarlar tarafından oluşturulan ağız ve boğaz mukozasının,ayrıca dişeti ateşli enfeksiyon hastalıklarının (örneğin farenjit,stomatit, aft, süperenfekte ve herpetik ülserler, pamukçuk, gingivit)tedavisinde kullanılır. Antibiyotik tedavisi uygulanan enfeksiyonelhastalıkların lokal tedavisinde takviye edici olarak kullanılır(örneğin tonsillit). Ağız ve boğaz boşluğundaki ameliyatlardan önceve sonra, yaralanmalarda ve soğuk algınlığı hastalıklarında enfeksiyonlarakarşı profilaktik tedavi için kullanılır. Ayrıca genel ağız hijyenindeyaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Kontr.E.: Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır.Gebelerde, emziren annelerde, 6 yaşından küçük çocuklarda, bilinenve kuşkulu iyot duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.
Yan E.: İdiyosenkratik mukozal irritasyonve aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir. İyodun aşırı absorpsiyonuylametabolik asidoz, hipernatremi, renal fonksiyon bozukluğu gibisistemik yan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Terapötik kullanım için, yarım bardak ılık suya2-4 çay kaşığı Biokadin Gargara katılır ve çalkalanır. Bu uygulama hastalık geçinceyekadar en az 30 saniye olmak üzere her 1-4 saatte tekrarlanır. Günlükağız hijyeni için yarım bardak ılık suya 1 çay kaşığı Biokadin yeterlidir.
Biokadin Vajinal Supozituvar
Polividon iyot
Ambalaj: 200mgx14 supozituvar.
End.:Dezenfektanve antiseptik olarak cilt ve mukoza membranlarının antisepsisiiçin kullanılır. Geniş spektrumlu bakterisid, fungisid, protosidve virüsid etkilidir. Karışık enfeksiyonların neden olduğu enfeksiyözvajinitte ve nonspesifik enfeksiyonlarda endikedir.
Kontr.E.:Uzun sürentedavilerde, manifest hipertiroid durum gösteren, özellikle dekompansekalp yetmezliği olan hastalarda, iyotun vajina tarafından emilmesisonucu iyotun neden olacağı guatr meydana gelmesi ve ceninde hipotirodizmgörülme olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: İyoda karşı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır. Polividon iyottan, iyotun absorbe olması tiroidfonksiyon testlerini etkileyebilir. Ayrıca çeşitli tip testlerinpolividon iyot ile kontaminasyonu, feçeste gizli kan ve idrardakan aranması sırasında yanlış pozitif sonuç verebilir. İdiyosenkratikmukozal irritasyon ve hipersensitivite reaksiyonları oluşturabilir.İyodinin aşırı absorpsiyonu; metabolik asidoz, hipernatremi verenal fonksiyonlarda bozukluk oluşturabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 1 supozituvardır. Gerekli olduğundagünlük doz iki katına çıkarılabilir. Akşam yatmadan önce, iyice ıslatılansupozituvar, sırtüstü yatar durumda vajinanın derinliğine sokulur.
Bioment-BiD FilmTablet
Amoksisilin trihidrat,potasyum klavulanat
Ambalaj: 625 mg (500+125 mg)x10 tablet :: 1 g(875+125 mg)x10 tablet.
Bioment-BiD 200/28 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat200 mg, potasyum klavulanat 28.5 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.
Bioment-BiD 400/57 Forte Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat400 mg, potasyum klavulanat 57 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.
End.:Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, loberve bronkopnömoni, ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yollarıenfeksiyonları; furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları,intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;sistit, piyelonefrit, septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları,şankroid ve gonore gibi ürogenital enfeksiyonlar ve osteomiyelit,septisemi, peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitlienfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugörülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Diyare,psödomembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazisbildirilmiştir.
Etkileş.: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara göre raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Bioment BİD Film Tablet: 625 mg Tablet: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindekiçocuklarda olağan doz, hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde2 kez 1 Bioment-BID625 mg tablet. Tedavi,durum gözden geçirilmeksizin 14 günden fazla sürdürülmemelidir.Dental enfeksiyonlarda (örneğin dentoalveolar apse) 5 gün süreylegünde 2 kez 1 Bioment-BID 625 mg tablet.1 g Tablet: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda olağandoz, şiddetli enfeksiyonlarda günde 2 kez Bioment-BID 1 g tablet. Tedaviye parenteral olarakbaşlanıp, bir oral müstahzar ile devam edilebilir. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin14 günden daha uzun süre sürdürülmemelidir. Bioment-BID Tablet 12 yaş ve altındaki çocuklardaönerilmemektedir. Tabletler bütün olarak, çiğnenmeden yutulmalıdır.Gerekirse tabletler ikiye kırılır ve çiğnenmeden yutulur. Potansiyelgastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerinbaşlangıcında uygulanmalıdır. Bioment-BID yemeklerin başlangıcında alındığında, emilimioptimum olur.Bioment BİD Oral Süspansiyon: Önerilen olağan günlük doz, hafifile orta şiddette enfeksiyonlarda (alt solunum yolu enfeksiyonu,tonsilit ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonları) 12 saatte bir uygulanandozlara bölerek 25/3.6 mg/kg/gün. Daha şiddetli enfeksiyonların tedavisinde(otitis media, sinüzit, pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonları) 12saatte bir uygulanan dozlara bölerek 45/6.4 mg/kg/gün. 2 ay ile 2 yaşarasındaki çocuklarda hafif, orta şiddette veya şiddetli enfeksiyonlarıntedavisinde uygulanırken doz düzenlemesi vücut ağırlığına göreyapılmalıdır. Hesaplanan günlük toplam doz ikiye bölünerek ölçülükaşıkla verilmelidir. 8 kg’nin üzerindeki çocukların şiddetli enfeksiyonlarındayüksek doz verilirken, doz başına 5 mL’yi aşmamak için Bioment-BID 400/57 Forte OralSüspansiyon uygulanması önerilir.
Biophen Draje
İbuprofen
Ambalaj: 400mgx30 ve 100 draje.
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasındagörmede bulanıklık, skotomada ve renk belirlemesinde karışıklıkgörüldüğünde tedaviye son verilmeli ve hasta göz hekimi tarafındankontrol edilmelidir. Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasındankaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır.Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır ve emzirilençocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz 3-4 kez 300-600 mg’dir. Maksimum günlükdoz 2.4 g’dir.
Bi-Profenid Tablet
Ketoprofen
Ambalaj: 150mg (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlıtabakada 75 mg) x20 tablet.
End.: Erişkinler ve 15 yaşın üzerindeki ergenlerde;romatoid artrit, ankilozan spondilit veya Reiter Sendromu ve psöriatik artritbenzeri kronik enflamatuvar romatizmal hastalıkların uzun süreli semptomatiktedavisinde, bazı ağrılı ve düşkünlük yaratan osteoartritlerin uzun sürelisemptomatik tedavisinde; humeroskapular periartrit, tendinit, bursit gibi eklemdışı romatizmal hastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatiktedavisinde; mikrokristalin artrit, osteoartrit, bel ağrısı, radikülalji gibihastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatik tedavisinde;kas-iskelet sisteminin iyi huylu, akut post-travmatik hastalıklarının kısasüreli semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Ketoprofene aşırı duyarlığı olduğubilinen kişilerde, gebeliğin son üç ayında, ketoprofen ya da aspirin ve diğernonsteroid antienflamatuvar ilaçlar gibi benzer etkinliğe sahip ilaçlarınkullanımından sonra astım ortaya çıktığı bildirilen kişilerde,gastrointestinal, serebrovasküler veya başka bir aktif kanaması olan kişilerde,aktif mide ve bağırsak ülseri bulunan kişilerde, ciddi karaciğer yetmezliğibulunan kişilerde, ciddi böbrek yetmezliği bulunan kişilerde, kontroledilemeyen ciddi kalp yetmezliği bulunan kişilerde ve glutene karşı aşırıduyarlılığı veya intoleransı bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Astım ile birlikte kronik rinit,kronik sinüzit ve/veya nazal polipozu olan hastalarda, Aspirin ve/veyanonsteroid antienflamatuvar ilaçlara (NSAEİ) karşı alerji riski bu hastalıklarıbulunmayan kişilere göre daha yüksektir. Gastrointestinal kanama veya ülser durumunda derhaltedavi sonlandırılmalıdır. Laktoz içerdiğinden, konjenital galaktozemisi olan,glukoz veya galaktoz malabsorpsiyon sendromu olan veya laktaz eksikliği bulunanhastalarda kullanılmamalıdır. NSAEİ’ler gebeliğin ilk beş ayında çok gerekliise kullanılmalıdır. Çok dikkatli izlem gerektiren doğumdaki kullanımlarıdışında, NSAEİ’lerin gebeliğin altıncı ayından sonra kullanımı kontrendikedir.NSAEİ’ler anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılmamaları önerilir.Hastalar; baş dönmesi, uyku hali, konvülsiyonlar ve görme bozuklukları benzeriyan etkilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarılmalı ve bu semptomlar ortayaçıkarsa araç ve makine kullanmamaları önerilmelidir.
Yan E.: En ciddi istenmeyen etkiler;gastroduodenal ülser, gastro-intestinal kanama ve intestinal perforasyondur.
Etkileş.: Yüksek doz salisilatlar dahilNSAEİ’ler ile birlikte kullanımları önerilmez.Oral antikoagülanlar veparenteral heparinle birlikte kullanımları önerilmez. Lityum plazmadüzeylerinin toksik düzeylere çıkması söz konusu olabilir. Ketoprofen kullananhastalarda, metotreksat uygulamasından 12 saat önce ketoprofen kullanımısonlandırılmalıdır. Metotreksat uygulamasından sonra ketoprofen uygulayabilmekiçin 12 saat geçmesi beklenmelidir. Diüretikler, ACE inhibitörleri veanjiyotensin II reseptör blokerlerinin antihipertansif etkileri azalır.Tedavinin başlangıcında hastalar rehidrate edilmeli ve böbrek işlevleriyakından izlenmelidir. Tiklodipin, klopidogrel, tirofiban, eptifibatid, absiksimab,iloprost gibi trombosit inhibisyonunda rol alan ilaçlar birbirleriyleetkileşebilir. Bu ürünlerin heparin, oral antikoagülanlar ve trombolitikler ilebirlikte kullanılması kanama riskini artırır. Potasyum tuzları, potasyum tutucudiüretikler, ACE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri, NSAEİ’ler,(düşük molekül ağırlıklı ve fraksiyone olmayan) heparinler, siklosporin vetakrolimus, trimetoprim gibi hiperkalemiye yol açabilen ilaçlar bir aradakullanıldığında hiperkalemi riski artar.NSAEİ ile b-bloker ilaçlar birliktekullanıldığında b-bloker ilaçların antihipertansifetkileri azalabilir. NSAEİ’ler rahim içi araçların (RİA) etkinliğini azaltarakgebeliği önleyici etkilerinin azalmasına neden olabilirler.
Doz Önerisi: Tabletler bir bardak su ile yemek aralarındaalınmalıdır. Uzun süreli semptomatik tedavide günde bir kez bir tablet (150 mg)ya da günde iki kez ½ tablet (75 mg) dozunda kullanılır. Akut tedavide isegünde iki kez bir tablet (150 mg) kullanılır. Yaşlı hastalarda başlangıç dozudüşürülmelidir. Karaciğer ve böbrek bozukluğu bulunanlarda etkili en düşükdozlar kullanılmalıdır.
Bisakol Draje
Bisakodil
Ambalaj: 5mgx30 draje.
End.:Akut ve kronikkonstipasyon, akut ve kronik enfeksiyonlardan veya yatak istirahatlerindensonra oluşan konstipasyonlarda, abdominal veya diğer ameliyatlardanönce gastrointestinal kanalın boşaltılmasında, radyolojide abdominalbölgeden x-ray alınmasından önce bağırsakların boşaltılmasında,rektoskopik muayenelerden önce hazırlık amacıyla ve gebelerdeoluşan konstipasyonlarda kullanılır.
Kontr.E.:Karın ağrısı,bulantı, kusma olduğunda, bağırsak tıkanıklığı veya teşhis edilmemişbağırsak semptomu olanlarda kullanılmamalıdır. Gastroenterit veya apandisit gibi enflamasyonluhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: İlacın alımından sonra rektal kanamalar veya bağırsakhareketinde zayıflamalar ciddi bir durum olduğunu gösterebilir.Bu durumda bisakodil uygulanmamalıdır. Uzun süre kullanımı bağırsaktembelliği ve su-elektrolit dengesi bozukluğu yapabileceğinden,1 haftadan fazla kullanılmamalıdır.
Yan E.: Kolit ve kramp gibi karın rahatsızlığı yapabilir.Uzun süre veya gereken dozdan fazla kullanımı su ve özellikle potasyumgibi elektrolit kaybı ile seyreden diyareye, hipokalemiye, ayrıcaatonik, fonksiyon yapamayan bağırsak oluşumuna neden olur.
Etkileş.: Potasyum eksilmesine bağlıolarak kardiyak glikozitlerin etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Oral olarak uygulandığında genel olarak 6 saatsonra etkili olur. Tam bir bağırsak boşalması istendiğinde 30mg’lik tek doz alınır. Büyükler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar gündetek doz halinde 2 adet, 6-12 yaş arası çocuklar günde 1 draje alabilirler.Genellikle gece yatarken alınmalıdır. Enterik kaplamayı çözebileceklerinden,süt ve antasitlerle birlikte alınmamalıdır.
Bismomagnesie Çiğneme Tableti
Alüminyum hidroksit200 mg, magnezyum karbonat 300 mg, simetikon 30 mg
Ambalaj: 40 tablet.
Bismomagnesie Toz
Alüminyum hidroksit400 mg, magnezyum karbonat 600 mg/g.
Ambalaj: 70 g’lik ambalaj.
End.:Gastrit,hiperasiditeye bağlı hazımsızlıklarda, gaz rahatsızlıklarında, mide ve duodenumülserleri ile ilgili hiperasidite, alkol veya ilaç alımının neden olduğu mideyanması ve ekşimelerinde kullanılır.
Kontr.E.: Renal yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Apandisit şikayeti olanlara verilmemelidir.
Etkileş.: Tetrasiklinlerle tedavi görenlerde kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: BismomagnesieÇiğneme Tableti: Erişkinlerde günde 4 kez 1-2tablet; 6-12 yaş arası çocuklarda 4 kez 1 tablet, yemeklerden sonraveya yatmadan önce, iyice çiğnenerek alınmalıdır.Bismomagnesie Toz: Yemeklerden sonra 1 ölçek yarım bardak suyla karıştırılarakkullanılır.
Biteral Ampul
Ornidazol
Ambalaj: 500 mg/3 mLx1 ampul.
Biteral Lak Tablet
Ornidazol
Ambalaj: 250 mgx20 tablet :: 500 mgx10 tablet.
Biteral Vajinal Tablet
Ornidazol
Ambalaj: 500 mgx3 tablet.
End.:Trikomoniasis(kadınlarda ve erkeklerde Trichomonasvaginalis’e bağlı genitoürinerenfeksiyonlar), Amebiasis (amipli dizanteri dahil, Entamoeba histolytica’nınneden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesiolmak üzere, amebiasisin tüm ekstraintestinal formları), Giardiasis(lambliasis), anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar ve özellikle kolonameliyatları da olmak üzere, cerrahi girişimler sırasında ve jinekolojik operasyonlardaprofilaktik olarak.
Kontr.E.:Ornidazolveya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veyamultipl skleroz) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diğer ilaçlarınetkisi artabilir veya azalabilir. Genel bir prensip olarak, gebeliğin erkendöneminde veya emziren annelerde, kesin gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
Yan E.:Uykuhali, baş ağrısı ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, hafifyan etkiler olarak görülebilir.
Etkileş.:Alkollüiçecekler ve alkol içeren ilaçlarla alınmasından kaçınılmalıdır. Disülfiramlabirlikte delirium atakları, konfüzyon durumuna neden olabilir. Ornidazolkumarin-tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder.Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol, vekuronyumbromürün kas gevşetici etkisini uzatır.
Doz Önerisi: Biteral Ampul: Anaerob enfeksiyonların profilaksisinde: Ameliyat öncesi 4500-1000 mg (1-2 ampul veya 2-4tablet), ameliyat sonrasıysa 1-5 gün süreyle her 24 saatte bir 2 ampulveya 12 saatte bir 1 ampul uygulanır. Anaerob enfeksiyonlarda: Tedaviye 500-1000 mg (1-2 ampul)uygulamasıyla başlanır. Daha sonra 5-10 gün süreyle her 24 saattebir 2 ampul veya 12 saatte bir 1 ampulle devam edilir. Hastanın durumuuygun olursa, oral yol parenteral yola tercih edilmeli, böylece hastayaher 12 saatte 500 mg (2 tablet) verilmelidir. Çocuklar için doz gündekilo başına 20 ile 30 mg’dir. Amebik karaciğer apsesi ve amebiasis tedavisinde:Başlangıçta500-1000 mg (1-2 ampul) verilip tek doz olarak 3-10 gün süreyle 1 g veya500 mg sabah, 500 mg akşam 3-10 gün süreyle verilmelidir.Amebiasis: Amebik dizanterili hastalarda 3 günlüktedavide, yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklara akşamları tek dozda1500 mg, 60 kg’nin üzerindekilere sabah 1000 mg ve akşam 1000 mg, 35 kg’yekadar olan çocuklara tek dozda 40 mg/kg; 5-10 günlük tedavide ise yetişkinlerve 35 kg’nin üzerindeki çocuklara sabahları 500 mg ve akşamları 500 mg, 35kg’ye kadar olan çocuklara tek dozda 25 mg/kg verilir. Giardiasis (lambliasis): Yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindekiçocuklara akşamları tek dozda 1500 mg, 35 kg’ye kadar olan çocuklara tek dozda40 mg/kg, 1-2 gün süreyle verilir
Bleocin Liyofilize Ampul
Bleomisin
Ambalaj: 15mgx1 ampul. (1 mg=1 U)
End.: Tek başına veya diğer uygun kemoterapötikilaçların kanıtlanmış kombinasyonlarıyla kullanılması halindeaşağıdaki neoplazmaların tedavisinde yararlı olduğu gösterilmiştir.SkuamözHücre Karsinomu: Baş ve boyun (ağız, dil, bademcik, nazofarenks, orofarenks,sinüs, damak, dudak, yanak mukozası, diş eti, epiglotis ve larenks dedahil olmak üzere), deri, penis, serviks ve vulva. Önceden ışın tedavisinemaruz kalmış kafa ve boyun kanserli hastalarda bleomisine verilentepki daha zayıftır. Lenfomalar: Hodgkin retikulum hücresi sarkomu, lenfosarkom.Testis Karsinomaları: Embriyo hücresi, koryokarsinomave teratokarsinoma.
Kontr.E.: Bleomisine karşı aşırı duyarlıkreaksiyonu gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Antineoplastik ajanların kullanımındadeneyimli hekimlerin gözetimi altında uygulanmalıdır. Böbrekfonksiyonlarında ciddi bozulmalar gözlenen veya akciğer fonksiyonlarızorlanan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Bleomisininyol açtığı nonspesifik pnömoni, pulmoner fibrozisle ve ölümle sonuçlanabilir.Sık sık röntgen çektirilmesi önerilir. Bleomisinin gebe kadınlardakullanımı henüz araştırılmamıştır.
Yan E.: Bazan pulmoner fibrozise dönüşenpnömoni görülebilir. Tedavi gören hastaların yaklaşık %1’i pulmonerfibrozisten ölmüştür. Bleomisin tedavisi gören lenfomalı hastalarınyaklaşık %1’inde klinik anafilaksiye benzer bir idiyosenkratik reaksiyonrapor edilmiştir; hipotansiyon, mental konfüzyon, ateş, üşüme ve hırlamayıiçerir. Eritemler, kızartılar, çizgiler, vezikülasyon, hiperpigmentasyonve deri duyarlığı görülebilir. Ayrıca hiperkeratozis, tırnak değişiklikleri,alopesi, kaşıntı ve stomatitis rapor edilmiştir.
Etkileş.: Daha önce bleomisin tedavisigören hastalara genel anestezik uygulanması hızla pulmoner bozukluğayol açabilir. Diğer antineoplastikler ya da radyasyon, bleomisinintoksisitesini artırabilir. Sisplatinin neden olduğu renal bozukluk,bleomisin atılımını geciktirerek düşük dozlarda bile toksisiteyeyol açabilir. Vinkristinin bleomisinden önce uygulanması, hücrelerinmitoziste tutularak bleomisine daha duyarlı olmalarını sağlar.
Doz Önerisi: IV Enjeksiyon: 15-30 mg Bleocin izotonik sodyum klorür veya %5’lik dekstroz çözeltisigibi intravenöz enjeksiyon uygun bir çözeltinin 5-20 mL’si içindeçözündürülür ve IV yolla yavaş şekilde 10 dakika verilir. Yüksekateş görüldüğü takdirde, doz 5 mg veya daha altına düşürülür. IM veya SC uygulama: 15-30 mg Bleocin izotonik sodyum klorür gibi uygunbir çözeltinin yaklaşık 5 mL’si içinde çözündürülür ve IM ya da SC enjeksiyonyoluyla verilir. SC enjeksiyon durumunda konsantrasyonu maksimum1 mg/ml veya daha düşük bir çözelti enjekte edilir. İntraarteriyel enjeksiyon: 5-15 mg Bleocin izotonik sodyum klorür veyadekstroz çözeltisi içinde çözündürülür ve bir kerede ya da devamlıenfüzyon şeklinde uygulanır. Enjeksiyon sıklığı:Bleocin genellikle haftada 2 kere verilir.Bu doz, hastanın durumuna bağlı olarak, günde 1 kereye (her gün) yükseltilebilirveya haftada 1 kereye düşürülebilir. Toplam doz:Bleocin’in toplamdozu, hedef tümörün kaybolması olmakla birlikte 300 mg’yi geçmemelidir.Doz:Bleocin endikeolduğu olgularda 0.25-0.50 mg/kg (10-20 mg/m2) olarak IV, IM,SC yolla uygulanabilir. Hodgkin hastalığında %50 yanıt alındığındagünde 1 ünite veya haftada 5 ünite IV veya IM sürek dozu verilmelidir.
Bleolem Liyofilize Ampul
Bleomisin
Ambalaj: 15 IUx1 ampul ve 5 mL’lik 1 çözücü ampul.
End.: Tek başına veya diğer uygun kemoterapötik ilaçlarınkanıtlanmış kombinasyonlarıyla kullanılması halinde aşağıdakineoplazmaların tedavisinde yararlı olduğu gösterilmiştir. Skuamöz Hücre Karsinomu: Baş ve boyun (ağız, dil, bademcik, nazofarenks, orofarenks,sinüs, damak, dudak, yanak mukozası, diş eti, epiglotis ve larenks dedahil olmak üzere), deri, penis, serviks ve vulva. Önceden ışın tedavisinemaruz kalmış kafa ve boyun kanserli hastalarda bleomisine verilentepki daha zayıftır. Lenfomalar: Hodgkin retikulum hücresi sarkomu, lenfosarkom.Testis Karsinomaları: Embriyo hücresi, koryokarsinomave teratokarsinoma.
Kontr.E.: Bleomisine karşı aşırı duyarlıkreaksiyonu gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Antineoplastik ajanların kullanımındadeneyimli hekimlerin gözetimi altında uygulanmalıdır. Böbrekfonksiyonlarında ciddi bozulmalar gözlenen veya akciğer fonksiyonlarızorlanan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Bleomisininyol açtığı nonspesifik pnömoni, pulmoner fibrozisle ve ölümle sonuçlanabilir.Sık sık röntgen çektirilmesi önerilir. Bleomisinin gebe kadınlardakullanımı henüz araştırılmamıştır.
Yan E.: Bazan pulmoner fibrozise dönüşenpnömoni görülebilir. Tedavi gören hastaların yaklaşık %1’i pulmonerfibrozisten ölmüştür. Bleomisin tedavisi gören lenfomalı hastalarınyaklaşık %1’inde klinik anafilaksiye benzer bir idiyosenkratik reaksiyonrapor edilmiştir; hipotansiyon, mental konfüzyon, ateş, üşüme ve hırlamayıiçerir. Eritemler, kızartılar, çizgiler, vezikülasyon, hiperpigmentasyonve deri duyarlığı görülebilir. Ayrıca hiperkeratozis, tırnak değişiklikleri,alopesi, kaşıntı ve stomatitis rapor edilmiştir.
Etkileş.: Daha önce bleomisin tedavisigören hastalara genel anestezik uygulanması hızla pulmoner bozukluğayol açabilir. Diğer antineoplastikler ya da radyasyon, bleomisinintoksisitesini artırabilir. Sisplatinin neden olduğu renal bozukluk,bleomisin atılımını geciktirerek düşük dozlarda bile toksisiteyeyol açabilir. Vinkristinin bleomisinden önce uygulanması, hücrelerinmitoziste tutularak bleomisine daha duyarlı olmalarını sağlar.
Doz Önerisi: Bleomisin IM, IV veya SC olarak uygulanabilir.Önerilen Dozaj Programı: Skuamoz Hücre Karsinoması, Lenfosarkom, RetikulumHücre Sarkomu, Testis Karsinoması: 0.25 ile 0.50 ünite/kg (10 ile 20 ünite/m2)IV, IM veya SC olarak haftada bir veya iki kez uygulanır. Hodgkin Hastalığı: 0.25 ile 0.50 ünite/kg (10 ile 20ünite/m2) IV, IM veya SC olarak haftada bir veya iki kez uygulanır.%50’lik bir yanıttan sonra günlük 1 ünite olacak şekilde haftalık 5ünitelik bir sürek dozu IV veya IM olarak uygulanmalıdır. Bleolem’in toksisitesinin doza bağlıolduğu görülür. 400 ünitelik toplam dozun üzerindeki dozajlar büyükbir dikkatle uygulanmalıdır. Bleomisinin diğer antineoplastikilaçlarla kombinasyon halinde kullanıldığı durumlarda, pulmonertoksisiteler daha düşük dozlarda meydana gelebilir. Hodgkin hastalığınınve testis tümörlerinin düzelmesi ani olur ve 2 hafta içinde fark edilir.Skuamöz hücre kanserleri daha yavaş yanıt verirler, bazan herhangibir düzelme belirtisinden önce 3 haftaya kadar bir zaman geçmesigerekebilir.
Blephamide Liquifilm Süspansiyon
Sülfasetamid sodyum%10, prednizolon asetat ‰2, fenilefrin HCI ‰12
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Pürülanolmayan blefarit ve blefarokonjunktivit (seboral, stafilokokal,alerjik) pürülan olmayan konjunktivitte (alerjik ve bakteriyel) endikedir.
Kontr.E.:Akut herpessimpleks (dendritik keratit), pürülan ve tedavi edilmemiş enfeksiyonlar,vaksinia varisellayla kornea ve konjunktivitanın diğer birçok viralrahatsızlıkları, oküler tüberkülöz ve göze ait mantar hastalıklarıve bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Duyarlı kişilerde uzun süre kullanım sonucu göziçi basıncı artabilir. Dar açılı glokomu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Herpes simpleks geçirmiş hastaların kortikosteroidle tedavisibüyük bir dikkat gerektirir. Gebelikte ve emziren annelerde yeterlikontrollü çalışmalar olmadığından ancak yarar/zarar riskleri gözönüne alınarak uygulanır.
Yan E.: Bileşimdeki antibiyotiğekarşı alerjik duyarlık görülebilir. Steroide karşı, glokoma doğrugelişen göz içi basıncında artış, nadiren optik sinir hasarı, posteriorsubkapsüler katarakt oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme gibiyan etkiler görülebilir.
Doz Önerisi: Durumun ciddiyetine göre en uygundozaj şekli günde 2 ile 4 kez bir damladır. Genellikle blefaritinerken ve akut dönemlerinde Blephamide kullanımı çok hızlı ve etkili sonuç verir ve buamaçla direkt olarak göze damlatılıp fazlası göz kapağına yayılır.Fakat rahatsızlık sadece göz kapağı ile ilgili ise direkt olaraklezyon olan bölgeye uygulanabilir.
Bonefos Ampul
Disodyum klodronattetrahidrat
Ambalaj: 300mg/5 mLx5 ampul.
Bonefos Tablet
Disodyum klodronattetrahidrat
Ambalaj: 800 mgx60 tablet.
End.:Maligniteyebağlı olarak artan kemik rezorpsiyonunun düzeltilmesinde ve yinemaligniteye bağlı oluşan hiperkalseminin tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Klodronatakarşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Klodronat, sadece klinik, biyokimyasalve radyolojik etkilerini yeterli düzeyde izleyebilecek uzmandoktorların denetiminde kullanılmalıdır. İlacın hızlı enjeksiyonurenal sistemle ilgili yan etkilerin artmasına neden olabilir. Gebekadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. İlacın anne sütüne geçipgeçmediği bilinmediğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Gastrointestinalrahatsızlıklar, hipokalsemi, ayrıca parathormon, kreatinin laktik asitdehidrogenaz ve alkalin fosfataz serum düzeylerinde reversibl artışlargözlenmiştir. Ender olarak cilt reaksiyonları şeklinde ortaya çıkanaşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Çeşitligıdalar, süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum içerikleri yüksek olanmaddeler klodronatın oral emilimini azaltır. Aynı durum kalsiyum,demir içeren ilaçlar ve içerisinde magnezyum bulunan antasitleriçin de geçerlidir.
Doz Önerisi: Bonefos Ampul: Hiperkalsemidegünde 1 ampul, 500 mL ‰9 sodyum klorür ya da %5 dekstroz çözeltisiiçinde, 2 saati aşan yavaş infüzyonla verilir. Hastalar tedavi öncesi ve sırasındayeterli düzeyde hidrate edilmelidir. Tedaviye serum kalsiyum düzeyinormalizasyonu sağlanana kadar devam edilmelidir. Bu da genellikle2-5 günlük bir sürede sağlanır. Tedavi süresi normal olarak 7 günüaşmamalıdır. Bonefos Tablet: Oral yoldan günde 1600-3200 mg dozundakullanılır. Günlük doz 3200 mg’yi aşmamalıdır. Tedavi sırasındahastalar yeterli düzeyde hidrate edilmelidir. Gıdalarla, özelliklesüt ve süt ürünleriyle var olan etkileşim nedeniyle, ilacın alımından1 saat önce ve sonra hiçbir gıda ve etkileşme olasılığı olan ilaçalınmamalıdır. Tedavi süresi yaklaşık 6 aydır.
Borneral FilmTablet
Ornidazol
Ambalaj: 250 mgx20 tablet.
End.:Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğumsonrası septisemi, septik abortus ve sözü edilen bakterilerin saptandığıveya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özelliklekolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla; Amebiasis: Amiplidizanteri dahil Entamoebahistolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlardave erkeklerde Trichomonasvaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlardaendikedir.
Kontr.E.:SSS hastalığıolan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Ataksi, vertigo veya zihinselkonfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğubulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki süreniniki katına çıkarılması önerilmektedir. Kesin gerekli değilse gebeliğinilk 3 aylık döneminde verilmemelidir.
Yan E.:Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Nadirenyalnız duysal veya duysal ve motor periferik nöropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibiSSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonlarıgözlenmiştir.
Etkileş.:Alkollüiçecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.Disülfiramla birlikte delirium, konfüzyonel duruma neden olabilir.Oral antikoagülanların (varfarin) etkisi ve hemoraji riski artar;oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. 5-florourasilin klirensiazalır ve toksisite riski artar.
Doz Önerisi:Amebiyaziste dizanterili hastalara 3 gün, diğer bütün hallerde5-10 günlük tedavi uygulanır. Yetişkinler ve 35 kg’den ağır çocuklara3 günlük tedavi; akşam bir kerede 6 tablet, vücut ağırlığı 60 kg’denfazla ise 8 tablet verilir. 5-10 günlük tedavide, 2 akşam, 2 sabah,günde 4 tablet verilir. 10 yaşından küçük çocuklara 3 günlük tedavide40 mg/kg’lik doz, bir kerede verilir. 5-10 günlük tedavide 25 mg/kg’likdoz, bir günde bir kerede verilir. Giyardiyaziste yetişkinler ve 35 kg’dan ağır çocuklara1-2 günlük tedavide 6 tablet, akşam bir kerede verilir. 5-10 günlüktedavide, 2 sabah, 2 akşam olmak üzere 4 tablet, 5-10 gün süreyle verilir.10 yaşından küçük çocuklara 1-2 günlük tedavide 40 mg/kg’lik doz birkerede verilir. 5-10 günlük tedavide, günde 25 mg/kg’lik doz, 5-10 günsüreyle verilir. Trikomoniyaziste tek dozluk tedavide 6 tablet, akşam bir keredeverilir. 5 günlük tedavide 2 sabah, 2 akşam olmak üzere günde 4 tablet,5 gün süreyle verilir. Anaerobik bakterilere bağlı enfeksiyonlarda yetişkinler ve 35 kg’dan ağır çocuklara2 sabah, 2 akşam, günde 4 tablet 5-10 gün süreyle verilir. 10 yaşın altındakiçocuklara 25 mg/kg günlük doz, 5-10 gün süreyle verilir. Anaerobik bakterilerebağlı enfeksiyonların profilaksisinde başlangıçta alınan 2 veya 4 tabletlikdoza 2 saatte bir 2 tablet alınarak 5-10 gün devam edilir. Ameliyatöncesi ve sonrasında da aynı dozlar uygulanır.
Brethal İnhaler
Flutikazon propionat
Ambalaj: 50 µg/dozx60 doz :: 125 µg/dozx60 dozluk ambalaj.
End.:Daha önceyalnızca bronkodilatörlerle veya başka profilaktik ajanlarla tedavigörmüş hastalarda astımın alevlenmelerini ve semptomlarını azaltır.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Akut ataklar için değil, uzun süreli tedavi için kullanılır.Aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olan hastalarda dikkatlikullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanımı, anneye sağlayacağıyarar, fetüs üzerine olası etkisinden büyük ise düşünülmelidir.Farmakokinetik özellikleri süte geçmesinin olası olmadığını göstermektedir.
Yan E.:Ağız veboğazda kandidiyazis görülebilir. Böyle hastalar, inhaler kullandıktan sonra ağızlarınısuyla çalkalamalıdır. Bazı hastalarda ses kısıklığı ve boğaz tahrişigörülebilir. Dozun ardından hırıltıdaki ani artış ile paradoksalbronkospazm görülebilir. Böyle bir durumda beklometazon hemen kesilmelive alternatif tedaviye geçilmelidir.
Etkileş.: Herhangi bir ilaçla etkileşmebildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Terapötik etki 4 ile 7 günde başlar. Doz, bireyselyanıta göre ayarlanmalıdır. Her bir önerilen doz minimum 2 inhalasyondur.Başka bir şekilde önerilmemişse, yetişkinler ve 16 yaşın üzerindekiçocuklarda günde 2 kez 100-1000 mg. Hastalığın şiddetine göre, aşağıdakiinhale flutikazon propionat başlama dozu verilmelidir: Hafif astımdagünde 2 kez 100-250 µg. Orta astımda günde 2 kez 250-500 µg. Şiddetli astımdagünde 2 kez 500-1000 µg. Doz, daha sonra semptomlar kontrol altına alınıncaazaltılır veya bireysel yanıta göre etkili en düşük doza indirilir.4 yaşın üzerindeki çocuklarda, günde 2 kez 50-100 µg önerilir.
Bricanyl İnhaler
Terbutalin sülfat
Ambalaj: 0.25 mgx400 doz/10 mL.
Bricanyl Ekspektoran Şurup
Terbutalin sülfat1.5 mg, gayakol gliseril eter 66.5 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
Bricanyl Tablet
Terbutalin sülfat
Brodil Şurup    Sanovel
Efedrin HCI 6.666mg, gayafenesin 100 mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.: Hafif ve orta dereceli bronşiyal astma, allerjik astma, kronikbronşit, ameliyat sonrası bronkospazm, amfizem, korpulmonole gibi bronşdilatasyonu ve ekspektorasyona gereksinim duyulan solunum yolurahatsızlıklarındaki öksürük ile sigara içenlerin tahriş öksürüklerinin giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir. Ağır hipertansiyon ve ciddi koroner arterhastalığı olanlara verilmemelidir. Gebelerde ve emzirenlere verilmemelidir.
Uyar.: Uyuma zorluğu bulunanlar, gecekullanmaktan sakınmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardaalındığında kusma, bulantı, diyare, baş ağrısı, sancılı idrara çıkma,sinirlilik, uyuyamama, deri döküntüsü görülebilir. Doz azaltıldığında budurumlar ortadan kalkar.
Etkileş.:MAOinhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde yemeklerden sonra günde 3-4 kez15 cc, 6 yaşından büyük çocuklarda günde 3 kez 10 cc, 6 yaşından küçükçocuklarda günde 3 kez 5 cc.
Broksin Şurup
Efedrin HCI 6.66 mg,gayafenesin 100 mg/5 mL
Ambalaj: 150 mL’lik şişe.
End.: Bronş dilatasyonuna ve ekspektorasyona gerek duyulansolunum yolları rahatsızlıklarında (örneğin; hafif ve orta dereceli bronşiyalastma, alerjik astma, kronik bronşit, amfizem, bronşiektazi, boğmaca, corpulmonale gibi) görülen öksürük ile sigara içenlerde görülen iritatiföksürüklerin semptomatik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir. Ağır hipertansiyon ve ciddi koroner arterhastalığı olanlara verilmemelidir. Gebelerde ve emzirenlere verilmemelidir.
Uyar.: Uyuma zorluğu bulunanlar, gecekullanmaktan sakınmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardaalındığında kusma, bulantı, diyare, baş ağrısı, sancılı idrara çıkma,sinirlilik, uyuyamama, deri döküntüsü görülebilir. Doz azaltıldığında budurumlar ortadan kalkar.
Etkileş.:MAOinhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yemeklerden sonra olmak üzere, büyüklere günde 3-4kez 1 ölçek (15 mL), 6 yaşından büyük çocuklara günde 3 kez 2/3 ölçek(10 mL), 2-6 yaş çocuklara günde 3 kez 1/3 ölçek (5 mL) önerilir.
Bromek Şurup
Bromheksin HCI
Ambalaj: 4 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Bromek Tablet
Bromheksin HCI
Ambalaj: 8 mgx50 tablet.
End.:Kronikbronşit, amfizemli bronşit, bronşektazi gibi akciğer hastalıklarında; göğüsameliyatlarından sonra hastanın rahatça kraşe çıkarabilmesini sağlamada;bronkografiden sonra radyopak maddenin solunum yollarında atılımını kolaylaştırmadaendikedir.
Kontr.E.:Bromheksinekarşı aşırı duyarlık hallerinde, peptik ülserli ve hepatopati olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Gastrik ülserli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerdeve laktasyonda kullanılmaz.
Yan E.: Bazan mide bulantısı, kabızlık gibigastrointestinal etkiler ve baş ağrısı, baş dönmesi, deri reaksiyonlarımeydana gelebilir. Serum amino transferanz değerlerinde geçici yükseliş ve derireaksiyonları olabilir.
Etkileş.: Atropin gibi sekresyonu inhibe edenilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4×1-2 tablet veya 3-4×2ölçek şurup ve çocuklarda 2-3×1 ölçek şurup veya 2-3x½ tablettir.
Broncho-Waxom Çocuklar İçin Kapsül
Haemophilusinfluenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ve viridans, Neisseriacatarrhalis’ den elde edilen liyofilize bakteriyel lizatı
Ambalaj: 3.5 mgx10 ve 30 kapsül.
Broncho-Waxom Büyükler İçin Kapsül
Haemophilusinfluenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ve viridans, Neisseriacatarrhalis’ den elde edilen liyofilize bakteri lizatı
Ambalaj: 7 mgx10 ve 30 kapsül.
End.:Solunumyolunun tekrarlayan enfeksiyonlarında koruyucu olarak ve kronik bronşitin akutenfeksiyöz alevlenmelerinde kullanlılır. Akut solunum yolu enfeksiyonlarındaana tedaviye yardımcı olarak kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Bağışıklık sistemlerinin gelişmemiş olması nedeniyle 6aylıktan küçük çocuklara uygulanması önerilmemektedir. Gebelik Kategorisi B’dir.Hayvanlardaki üreme araştırmalarında fetusta herhangi bir risk görülmemiştir.Emzirme açısından ise şimdiye kadar spesifik hiçbir araştırma yapılmamış vehiçbir veri bildirilmemiştir.
Yan E.: Yan etki insidansı oldukça düşüktür.Gastrointestinal şikayetler (mide bulantısı, karın ağrısı, kusma), derireaksiyonları (eritem, ürtiker) ve solunum rahatsızlıkları (öksürük, dispne,astma), aynı zamanda genel problemler (ateş, halsizlik, alerjik reaksiyonlar)bildirilmiştir. Gastronitestinal şikayetler devam ederse, deri reaksiyonu vesolunum problemleri uzun süreli devam ederse tedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi: 6 ay-12 yaş arası çocuklarda preparatın çocuk formu,yetişkinlerde ise büyük formu kullanılması şartıyla, koruyucu ve destektedavide 3 ay süreyle her ay art arda 10 gün aç karnına günde bir kapsül; akutsemptomların tedavisinde, emptomlar kaybolana kadar (en az 10 gün) aç karnınagünde bir kapsül. Kapsüllerin yutulmasında güçlük çekilirse kapsül içeriği biriçeceğe (meyve suyu, süt vb) karıştırılarak içirilebilir.
Bronkar Şurup
Klorfeniramin maleat2 mg, psödoefedrin HCl 30 mg
Ambalaj: 100 mL’lik şişe, 5 mL’lik ölçeğiyle birlikte.
End.:Üst solunumyolu enfeksiyonları (nezle), sinözüti veya allerjik rinite bağlıburun akıntısı, hapşırma ve nazal konjesyon gibi yakınmaların geçiciolarak giderilmesi için kullanılır.
Kontr.E.: Antihistaminik veya sempatomimetik ajanlarakarşı duyarlığı olan hastalar ile epilepsi, ciddi hipertansiyon,ciddi koroner arter hastalığı olanlarda ve MAO inhibitörü ilaç tedavisigören hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Araç sürme, makine kullanma gibi potansiyel olaraktehlikeli işlerin performansı için gerekli zihinsel ve fizikselyetenekleri etkileyebilir. Alkol ve diğer santral sinir sistemidepresanları (hipnotikler, sedatifler, trankilizanlar) ile olasıadditif etkiler hakkında hastalar uyarılmalıdır. Çok gerekmedikçegebelere verilmemelidir. Gerek klorfeniramin gerekse psödoefedrinanne sütüne geçebileceğinden ve bu ilaçların bebeklere olası riskinedeniyle risk/yarar oranı dikkate alınarak, emzirmenin mi yoksailacın mı kesilmesi gerektiği konusunda karar verilmelidir.
Yan E.: Uyuşukluk, antihistaminiklerin en sık görülen yan etkisidir.Psödoefedrin ise özellikle sempatomimetik ilaçlara karşı aşırı duyarlığıolan hastalarda hafif santral sinir sistemi stimülasyonu yapabilir.
Etkileş.: MAO inhibitörleri ile tedaviedilen hastalara verilmemelidir. Sempatomimetikler metildopa,rezerpin, veratrum alkaloidleri ve mekamelaminin antihipertansifetkilerini azaltabilir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniramininsedatif etkilerini artırabilir. Kardiyovasküler sistem üzerindekombine etkileri hastaya zararlı olabileceğinden, bu bileşimile diğer sempatomimetikler birlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlere günde3-4 kez 1-2 ölçek (5-10 mL). 6-12 yaş arası çocuklara günde 3-4 kez ½-1ölçek, 24 saat içinde en fazla 4 ölçek uygulanabilir. 2-6 yaş arasıçocuklara günde 3-4 kez ½ ölçek, 24 saat içinde en fazla 2 ölçek uygulanabilir.
Bronkar-A Şurup
DekstrometorfanHBr 10 mg, klorfeniramin maleat 2 mg, psödoefedrin HCI 30 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL şurup içeren 125 mL’lik cam şişe.
End.: Üst solunum yolu konjesyonunun eşlik ettiği kuruöksürüklerde, üst solunum yolu enfeksiyonları (nezle), sinüzitveya alerjik rinite bağlı burun akıntısı, hapşırma ve nazal konjesyongibi yakınmaların geçici olarak giderilmesi için kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıduyarlığı olanlar ile ciddi hipertansiyon, ciddi koroner arter hastalığı,epilepsisi olanlarda ve MAO inhibitörü ilaç tedavisi gören hastalardakullanılmamalıdır. Astma ile ilişkili veya aşırı salgının eşlikettiği öksürüklerde, ayrıca solunum yetmezliği veya bunu geliştirmeriski olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hafif atropin benzeri etkisinden dolayı, bronşiyalastma, amfizem, kronik akciğer hastalığı olanlarda kullanılırkendikkatli olunmalıdır. Özellikle çocuklarda eksitabiliteye yol açabilir.Araç sürme, makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerinperformansı için gerekli zihinsel ve fiziksel yetenekleri etkileyebilir.Alkol ve diğer SSS depresanları (hipnotikler, sedatifler, trankilizanlar)ile olası aditif etkiler hakkında da hastalar uyarılmalıdır. Kesingerekmedikçe gebelere verilmemelidir. Bebekler üzerinde olasıriskleri nedeniyle emzirme döneminde emzirmenin mi yoksa ilacınmı kesileceği konusunda karar verilmelidir.
Yan E.: İştahsızlık, tansiyonda yükselme,çarpıntı, sinirlilik, idrar yapmada zorluk (daha çok prostat hipertrofisiolanlarda), uyuşukluk, baş dönmesi, burunda kuruluk görülebilir.
Etkileş.: MAO inhibitörleriyle tedaviedilen hastalara verilmemelidir. Sempatomimetikler metildopa,rezerpin, veratrum alkaloidleri ve metamilaminin antihipertansifetkilerini azaltabilir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniramininsedatif etkilerini artırabilir. Kardiyovasküler sistem üzerindekombine etkileri hastaya zararlı olabileceğinden, diğer sempatomimetiklerlebirlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerdegünde 3-4 kez 1-2 ölçek (5-10 mL), 6-12 yaş arası çocuklarda günde 3-4 kez½-1 ölçek, 24 saat içinde en fazla 4 ölçek uygulanabilir. 2-6 yaş arasıçocuklarda günde 3-4 kez ½ ölçek, 24 saat içinde en fazla 2 ölçek uygulanabilir.2 yaşın altındaki çocuklarda hekim önerisi olmadan kullanılmamalıdır.1-2 yaş arası çocuklarda günde 3 kez ½ ölçek, 6-12 aylık bebeklerdegünde 4 kez ¼ ölçek, 3-6 aylık bebeklerde günde 3 kez ¼ ölçek olmaküzere kullanılır.
Bronkolin 300 Retard Tablet
Teofilin anhidr
Ambalaj: 300mgx50 tablet.
End.:Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarınınönlenmesi ve tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, yeni geçirilmişmiyokard enfarktüsü, korpulmonale, hipertiroidi, uzun süren ateş,solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostat hipertrofisiya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğerhastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı (eliminasyonazalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelere mutlak gereksinim olmadıkçaverilmemelidir. Teofilin anne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekteortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:En sık bildirilenyan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinir sistemistimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk,taşikardi ya da hipotansiyon görülebilir.
Etkileş.:Diğer ksantinya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyelini artırabilir.Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ile birlikte kullanıldığında,lityumun terapötik etkisi azalabilir. Birlikte allopürinol, antasitler,b-blokerler, simetidin, siprofloksasin,oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin, ranitidin, verapamilya da grip aşısının kullanılması teofilinin plazma düzeyini artırabilir.Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, rifampisin ve sigara kullanılmasıteofilinin plazma düzeyini azaltabilir.
Doz Önerisi: 6 yaşından büyük çocuklarda sabah ve akşam yemektensonra ½ tabletle başlanır. Erişkinler sabah ve akşam yemek arasında1 tablet alırlar. Gerektiği takdirde iki günlük aralıklarla kademeliolarak (½ tabletlik arttırım) günlük doz artırılarak sürek dozunaulaşılır.
Brufen 400 Draje
İbuprofen
Ambalaj: 400mgx30 draje.
Brufen 600 FilmTablet
İbuprofen
Ambalaj: 600 mgx30 film tablet.
Brufen Retard Yavaş SalınımlıTablet
İbuprofen
Ambalaj: 800 mgx28 tablet.
Brufen Supozituvar
İbuprofen
Ambalaj: 500 mgx10 supozituvar.
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasındankaçınılmalıdır. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırve emzirilen çocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi:Brufen 400 Draje: Yetişkinlerde ağrılar ve ateş tedavisinde etkili tek doz 200-400 mg’dir. Günlükdoz 1200 mg’yi geçmemeli ve birkaç kerede, örneğin günde 2-3 kez 1 drajeolarak uygulanır. Romatizma tedavisinde önerilen doz aralığı, tek dozolarak maksimal 800 mg’dir. Günlük doz 1200 mg ile maksimal 2400 mg’dirve birkaç doza bölünerek örneğin 3 kez 1-2 draje olarak uygulanır. BrufenRetard Tablet: Yetişkinleregünde 2 BrufenRetard tablet,tercihen akşamları, yatma saatinden bir süre önce, bir kerede tekdoz olarak verilir. Tabletlerin bölünmeden, bütün olarak, bol su ilealınması önerilir. Ağır veya akut olgularda günlük doz 2 kerede verilmeküzere, 3 Brufen Retard tablete çıkarılabilir. 12 yaşından küçük çocuklaraönerilmez. Brufen Supozituvar: Akut ve kronik romatoid artrit ve osteoartritinsemptomatik tedavisinde günlük ortalama doz, bölünmüş dozlar halinde 1200 ve1800 mg’dir. Bazı hastalar için günlük doz 600-1200 mg’dir. Ağır ya da akutolgularda, toplam günlük dozun 2400 mg’yi aşmaması şartıyla (bölünmüş dozlarhalinde), doz akut faz kontrol altına alınıncaya kadar artırılabilir.Çocuklarda günlük Brufen dozu, bölünmüş dozlar halinde 20 mg/kg vücutağırlığıdır. Ancak, juvenil romatoid artritte ağır olgularda doz 40 mg/kg vücutağırlığına kadar çıkartılabilir (bölünmüş dozlar halinde). Vücut ağırlığı 7kg’den daha az olan çocuklarda kullanılmamalıdır.
Budenofalk Mikropellet Kapsül
Budezonid
Ambalaj: 3 mgx50 ve 100 tablet.
End.: İleum ve/veya asendan kolon tutulumu olan hafif ve ortaşiddette Crohn hastalığının remisyonunun indüksiyonunda kullanılır.
Kontr.E.: Budesonide karşı aşırı duyarlılık durumlarında;bağırsakların bakteri, mantar, amip veya virüslere bağlı lokalenfeksiyonlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Üst gastro-intestinal sistemi etkileyen Crohn hastalığıolan kişilerde budezonid tedavisi iyi sonuç vermez. Lokal etkili olduğu içincilt, göz veya eklem tutulumu gibi Crohn hastalığının bağırsak dışı semptomlarıbudezonid tedavisine yanıt vermez. Karaciğer fonksiyonları aşırı derecedebozuk olan hastalar budezonid tedavisine alınmamalıdır. Gebeliğin özellikleilk 3 ayında ancak olası riskler ve potansiyel yararlar dikkatli bir şekildekarşılaştırıldıktan sonra kullanılabilir. Budezonid tedavisi sırasında bebekemzirilmemelidir.
Yan E.:Alerjikkızarıklıklar, kırmızı striyalar, peteşi, ekimoz, steroid akne, yaraiyileşmesinde gecikme, kontakt dermatit, kas zayıflığı, osteoporoz, kemiğinaseptik nekrozu (femur ve humerus başı), glokom, katarakt, depresyon,irritabilite, öfori, mide şikayetleri, duodenal ülser, pankreatit, Cushingsendromu; aydede yüz, trunkal obezite, diabetes mellitus, azalmış glikoztoleransı, ödem, potasyum atılımı artışı, adrenal korteksin atrofisi,çocuklarda büyüme geriliği, seks hormon salınımında bozukluk (örneğin,amenore, hirsutizm, impotans), hipertansiyon, artmış tromboz riski, vaskülit(uzun süreli tedavi sonrası geri çekilme sendromu) riski, bağışıklık yanıtınınoluşumuna engel olur (örneğin enfeksiyon riskini arttırır).
Etkileş.:Potasyumeksikliği glikozidin etkisini potansiyalize edebilir. Salüretiklerle potasyum atılımıartabilir. Ketokonazol, troleandromisin, eritromisin, siklosporin kortikoidetkiyi artırabilir. Kolestiramin ve antasitler budezonzid ile aynı andaalınmamalı, birbirinden en az 2 saat arayla alınmalıdır.
Doz Önerisi:Önerilen günlük doz, 3mg’lik Budenofalk kapsülün günde 3 kez alınmasıdır.Kapsüller, yemeklerden yaklaşık 30 dakika önce bol miktarda, örneğin 1 bardaksuyla alınmalıdır. Yutma sıkıntısı olan hastalar kapsülleri açıp, gastro-rezistanpelletlerin tamamını bol miktarda suyla alabilirler. Budenofalk’ın etkisi bu şekilde azalmaz. Tedavisüresi yaklaşık olarak 8 haftadır. Genellikle, tam istenilen etkiye 2-4haftadan sonra ulaşılır. Budenofalk tedavisi hemen kesilmemeli, gittikçe azalan dozlarlasonlandırılmalıdır.
Buğumentol Buğu
Mentol 1 g, ökaliptol2 g, nane esansı 2 g, rektifiye terementi esansı 2 g, alkol (% 96) 33g
Ambalaj: 40 g’lik şişe.
End.:Soğuk algınlığıve gripten ileri gelen nezle ve burun tıkanıklığı gibi durumlardaüst solunum yollarının semptomatik olarak rahatlatılması amacıylakullanılır.
Doz Önerisi: Bir miktar kaynar suya 1-2 çay kaşığı Buğumentol damlatılır.Başa bir örtü örtülerek, çıkan buhar 5 dakika süreyle solunur. Tahriştenkorunmak için gözler kapatılır. Gerekirse bu işlem 2 saat arayla tekrarlanabilir.Soğuk ve rutubetli havalarda, grip ve nezle salgınlarında, mendiledamlatılıp kullanılabilir.
Burnil Damla
TetrahidrozolinHCI ‰1
Ambalaj: 15mL’lik damlalıklı şişe.
Burnil Pediyatrik Damla
TetrahidrozolinHCI ‰0.5
Ambalaj: 15 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Nezle,alerjik saman nezlesi, rinit, sinüzit durumlarında, iltihaplanma,kızartı ve şişliklerde tedavi edicidir. Burun açıcı özelliği ileburun ameliyatlarında da yardımcı olarak kullanılır.
Kontr.E.:Kardiyovaskülerve metabolik endokrin olanlarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Tetrahidrozolineaşırı duyarlı olan ve MAO inhibitörleriyle tedavi görenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tetrahidrozolin önerilen dozlarda3-5 gün kullanılabilir. Daha uzun süre veya yüksek dozlarda kullanım(Rebound konjestiyon) yeniden burun tıkanıklığına neden olacağındankullanılmamalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlarda,uzun süreli kullanımda, özellikle küçük çocuklarda santral sinirsistemi depresyonuna bağlı solunum güçlüğü, terleme ve şok görülebilir.Yine yüksek dozda, uzun süreli kullanımda yanma, kaşıntı, aksırık,baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik, titreme görülebilir. Bu etkilergörüldüğünde ilaç kesilmelidir.
Doz Önerisi: Burnil Damla: Günde 1-3 kez 2-3 damla, burun deliklerinedamlatılır. Büyüklerde 4 saatte bir 2-4 damla kullanılır
Buscopan Ampul
Hiyosin-N-butilbromür
Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul.
Buscopan Draje
Hiyosin-N-butilbromür
Ambalaj: 10 mgx20 draje.
Buscopan Likit
Hiyosin-N-butilbromür
Ambalaj: 5 mg/5 mLx100 mL.
End.:Gastrointestinalsistem spazmlarında, bliyer sistem spazm ve diskinezisinde, ürogenitalsistem spazmlarında kullanılır.
Kontr.E.:Hiyosin-N-butilbromürekarşı aşırı duyarlık reaksiyonu gösteren kişiler, megakolon vemyasthenia gravis, kontrendikasyonlarıdır.
Uyar.: Olası antikolinerjik komplikasyon riski nedeniyle,dar açılı glokom eğilimi olan hastalarda, intestinal ya da ürinerobstrüksiyon veya taşiaritmi eğilimi olanlarda kullanılırken dikkatliolunmalıdır. Neonatlarda toksik etkilidir. Gebelik sırasında,özellikle gebeliğin ilk üç ayı içinde, ilaç kullanımıyla ilgili geneluyarılar dikkate alınmalıdır. Emzirme dönemi içinde güvenirliğinigösteren çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte, bebek üzerindeyan etkiler bildirilmemiştir.
Yan E.:Kserostomi,dishidroz, taşikardi, olası idrar retansiyonu ve akomodasyon bozukluklarıgibi antikolinerjik yan etkiler görülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Başta deri reaksiyonları olmaküzere çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlar ve dispne görüldüğübildirilmiştir.
Etkileş.:Trisiklikantidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin ve disopiramidinantikolinerjik etkilerini artırabilir. Metoklopramid gibi dopaminantagonistleriyle birlikte kullanıldığında, her iki ilacın gastrointestinalkanal üzerindeki etkileri azalır. b-Adrenerjik ilaçların taşikardik etkileriniartırabilir.
Doz Önerisi: Buscopan Ampul: Akut kolik nöbetlerinde, günde birkaç kez SC, IMveya yavaş IV enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Küçük çocuklarda,şiddetli ağrı durumlarında günde 3 kez ¼ ampul uygulanır. BuscopanLikit: Yetişkinlerve 6 yaşından büyük çocuklara günde 3-5 kez 1 ölçek; 1 yaşından büyükçocuklara günde 3 kez 1-2 ölçek ve 1 yaşına kadar olan çocuklara günde3 kez 1 ölçek verilir.
Buscopan Plus FilmTablet
Hiyosin-N-Butilbromür10 mg, parasetamol 500 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Karınboşluğundaki düz kaslı organlarda (mide-bağırsak, safra ve idraryolları, uterus gibi) ortaya çıkabilen paroksismal ağrıların tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekihiyosin-N-butilbromür ve parasetamole karşı aşırı duyarlık, megakolonve myasthenia graviste kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer işlev bozukluğu ve böbrek işlev bozukluğubulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında,özellikle ilk 3 ayda, ilaç kullanımıyla ilgili genel uyarılar dikkatealınmalıdır. Hiyosin-N-butilbromürün emziren kadınlarda kullanılmasınıngüvenilir bir uygulama olup olmadığı henüz gösterilmemiştir. Parasetamol anne sütüne geçersede, terapötik dozlarda kullanıldığında bebek üzerinde bir etkisigörülmemiştir.
Yan E.: Parasetamole bağlı olarak agranülositozya da pansitopeni gelişebilir. Bazı olgularda, parasetamolekarşı oluşan aşırı duyarlığa bağlı olarak Quincke ödemi, dispne,terleme, bulantı, kan basıncında düşme ve hatta şok bildirilmiştir.Nadir olgularda daha önce bronş astması veya allerji öyküsü bulunanpredispoze astım hastalarında bronkospazm görülebilir. Hiyosin-N-butilbromürebağlı kserostomi, dishidroz, taşikardi ve olası idrar retansiyonugibi antikolinerjik yan etkiler görülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Çok nadir olarak özellikle deri reaksiyonlarıgibi aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir.
Etkileş.:Hiyosin-N-butilbromür,trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadinve dizopramidin antikolinerjik etkilerini artırır. Metoklopramidgibi dopamin antagonistleriyle beraber kullanıldığında her ikiilacın gastrointestinal kanal üzerindeki etkileri azalır. Beta-adrenerjikilaçların taşikardik etkilerini artırır. Parasetamolün normaldegüvenilir olan dozları, bazı hipnotik ve antiepileptikler (örn.glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ya da rifampisingibi ilaçlarla birlikte alındığında, karaciğer hasarına nedenolabilir. Aynı durum, alkol alımı için de geçerlidir. Propantelingibi ilaçlarla mide boşalmasının yavaşlatıldığı durumlarda, parasetamolünemilim hızının azalması sonucu etkinin başlaması gecikir. Metoklopramidgibi ilaçların uygulanmasından sonra mide boşalmasının hızlandığıdurumlar, emilim hızında artışa neden olur. Kloramfenikolle kombineedildiğinde, kloramfenikolün yarılanma süresi artabileceğinden,toksisite görülme riski yüksektir. Parasetamol ve AZT (zidovudin)’ninbirlikte kullanımı lökosit sayısında azalmaya yol açabilir. Bu nedenlebu kombinasyon ve AZT, hekim önerisi olmadan, birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günlük doz 3 kez 1-2 tablettir. Toplamdoz günde 6 tableti geçmemelidir. 10 yaşın üzerindeki çocuklarda Buscopan Plus tablet gerektiğinde kullanılabilir.
Buspon Kapsül
Buspiron HCI
Ambalaj: 5 mgx25 ve 50 kapsül.
End.:Genelleşmişanksiyetenin (generalized anxiety disorder) semptomatik tedavisindekullanılır.
Kontr.E.:Karaciğerve böbrek fonksiyon bozuklukları, durgunluk halleri, akut dar açılıglokom, miyastenia gravis ve gebelikte kullanılmamalıdır. 18 yaşındanküçüklerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Günlük yaşamın streslerine bağlıanksiyete ve gerilim, herhangi bir anksiyolitik kullanımı gerektirmez.Gebelikte kullanılmamalıdır. Anne sütüne ne ölçüde geçtiği bilinmediğinden,emziren annelerde risk/yarar oranı göz önüne alınmalıdır.
Yan E.:Disfori,sersemlik, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, gastrointestinal rahatsızlıklar(mide yakınmaları, bulantı ve ishal) görülebilir. Bağımlılık, yoksunluk,tolerans, suistimal potensi düşük olup, genellikle hastanın tedaviyeuyumsuzluğu (disforiye bağlı) söz konusu olabilmektedir.
Etkileş.:Digoksin,diğer SSS depresanları, trazodon ve haloperidol ile etkileştiğinigösteren çalışmalar vardır. Her ne kadar alkol ile etkileştiğinigösteren herhangi bir bulgu yoksa da, bir arada kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Tedaviye günde 3 kez 5 mg buspironverilerek başlanır. Optimum doz günde 20-30 mg (bölünmüş dozlar halinde)arasında değişir. Maksimum günlük doz 60 mg’yi geçmemelidir.
Butopan Ampul
Skopolaminbutilbromür
Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul.
Butopan Draje
Skopolaminbutilbromür
Bactrim Oral Süspansiyon:
100 mL
Endikasyon(Kullanım alanı):Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishallerinde kullanılır.
Doz:: Böbrek fonksiyonu normal olan erişkinlerde; altüriner sistem enfeksiyonlarında 1-2 gün süreli ya da tek doz şeklindekullanılabilir. Üst üriner sistem enfeksiyonlarında ise 14 gün süreylekullanılmalıdır. Önerilen olağan doz 12 saat arayla 4’er ölçektir.Şigelloziste aynı doz 5 gün süreyle verilmelidir. Kronik bronşitinakut alevlenmelerinde 14 gün süreyle 2×2 ölçek kullanılır. P. carini pnömonisinde uygulanacak günlüktotal doz 20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol olup, budoz 6 saat aralıkla ve 14 gün süreyle verilir.
Dikkat:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.
Yan etkileri:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karın ağrısı ve anoreksi görülebilir.

 

İlginize Çekebilecek Diğer Bilgiler:

tedavi haberleri

Yorum Yap Soru Sor

tikus